مگر نام محمد هم علی نیست آئینه روی محمد علیست کسی که چون محمد است جمال روی خاتم است علی ولی قائم آل محمد است {عج} والله ندیدم حق را نپذیرند برادران اهل سنت شریف ترین مردم دنیا هستند و درجا کلام حق رامیپذیرند نام شیعه 12بار در قرآن آمده { وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} به ابجد وصی پیامبر 359-231 ابوبکر = 128حسین وزیر پیامبر 476 - 231= 245علی 110 + 135 فاطمه 245وصی نبیا 169علی مهدی169به ابجدبرترین دین 926-541عمر ابوبکر=385 با آل قرآن 385 فلسفه دین الله 385با قانون الهی دین الله 385یا الله وصی بحق محمد 385با آل قرآن385 شیعه 385راز اهل عالم 385 شیعه 385بدین واقعی اسلام 385فلسفه دبن الله 385 به دین الهی الله محمد علی 385به اهله محمد فاطمه علی385 اسلام پیامبر 385 فقط دین اسلام 385 این عدد نورانی را جلوی آئینه بگیر ابجد 5 تن آل عباء میشود 583 = 385 شیعیان فرزندان اهل بیت میباشند وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ: نام شیعه چندین بار در قرآن آمده شیعه یعنی چه385به ابجد کبیر لا اله الا الله 166+محمد92+110علی +17 نماز = 385 شیعه یعنی اسلامه حق 245+140 با اسلامه= 385 شیعه نام شیعه 12 بار در قرآن آمده ولی نام فرقه های باطل یک بار هم در قرآن نیامده پس همه فرقه های باطل را محکم به دیوار بزنیم هر چیزی در قرآن بود قبول ولی اگر نبود محکم به دیوار توالت تاریخ بکوبید محکم وهابی اول دوم عمری خیلی ..... شیعه دوازده امامی385 ابجد385بدین واقعی اسلام385اسلام پیامبر385پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 بدین واقعی اسلام 385 اسلام پیامبر 385 فقط دین اسلام 385 فلسفه دین الله 385 به علم ابجد 385 بدین واقعی اسلام 385 شیعه385 یعنی حق اسلامه385 اسلام پیامبر 385فقط دین اسلام 385 بدین اسلام واقعی 385اسلام پیامبر385بدین واقعی اسلام 385اسلام واقعی الله 385 شیعه 385 دوازده بار در قرآن آمده ولی نام شما و فرقه هایتان یک بار هم نیامده استوَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ: به علم ابجد بهترین دین ها 737-541 عمر ابوبکر= دین اسلام 196 کلید اسلام 196 ضرب 14 معصوم شیعه میباشد 196 به ابجد دین اسلام 196 اصوله دین 196 دین اسلام 196 کلید اسلام 196 از پیامبر سئوال شد جانشینان شما چند نفرند فرمود 12 نفر پیامبران چند نفر بودند فرمود 124 هزار نفر و فرمود رسولان حق چند نفر بودند ایشان فرمود 313 نفر به ابجد رمز الله 313هر سال 313 روز با 52 جمعه 52+313= 365 روز سال رمز الله 313+72 یاران امام حسین72 +313 یاران امام زمان = 385 شیعه 385با آل قرآن385 شیعه 385 سلام به نام زیبایت یا قائم آل محمد من فقط دانم که مولایم توایی مولاء دیر نشده دیدار مجدد بنظر شما انگار یادت رفته ما را آقا ما شما را میخواهیم آقا هر وقت شما خواستی که نشد بگو ما بیائیم به دیدن شما وقتی روبروی شما قرار میگیرم تمام حاجاتم بر آورده میشود و دلم آرام میگیردشادی واقعی دیدار با شماست افتخار شیعه نام قائم است لطف مولایم بما هم دائم است مولاء منتظرم تا شکایت به مادرم زهرا نکرده ام بیا آقا جمالتو عشق است یا قائم آل محمدی مگر نام محمد هم علی نیست آئینه روی محمد علیست صد کتابو صد حدیث آئینه روی محمد علیست سرور کائنات محمد استو جمال قائم آل محمد علیست جانشینه حق مولایم علی خیبر کنی بت شکنی یا قائم آل محمدی تو آقایی تو مولایی جمال محمدی کمال علی جمال خدا با رسول توایی جانه شیعه و جانه رسول مگر نام محمد هم علی نیست جانشینه حق پیغمبر علیست همین بس که نام محمد علیست صد کتابو صد حدیث آئینه روی محمد علیست وصی خدا بت شکن به کعبه به دوش نبی ست جمالتو عشق است یاقائم آل محمدی تو چقدر خوبو زیبایی روح علی جانه محمدی جمال رسولو کمال علی مگر نام محمد هم علی نیست آئینه روی محمد علیست بوود نام تو چون مولاء الهی بوود نام مولاء الهی عزیزه بتولو جانه مصطفایی مرتضایی بحق هم که وصی مصطفایی مرتضایی فرق حیدر کعبه ومحراب چیست هر دو باشد یک نشان حق با علیست قسم به ذات کبریاء که جانشینه مصطفی بوود علی مرتضی مگر نام محمدهم علی هم علی نیست آئینه روی محمد علیست نگینه روی مصطفی بوود علی مرتضی صد کتابو صد حدیث آئینه روی محمد علیست همین بس که نام محمد علیست وصی بحق 110 محمد علیست بت شکن در کعبه بر دوش نبی ست بلغ العلی بکمالهی کشف الدجا بجمالهی حسنت جمیع خصالهی صلو علیه و الهی چه جمال با صفایی شده نامت الهی هم ساقی کوثر علی حیدر علی صحر ابن عم وصی مصطفی حله پوش هل اتایو انما وارث گنجینه سرر قضاء قابل تشریف قوله لا فتا مولاء علیست شا هراره حق تو هستی در سلوک کائنات پرورده به دامن خود مصطفا عجب گلی گل کوثر گل حیدر یا قائم آل محمدی چه جمال با صفایی شه عالمی فدایی که به جای مصطفایی که تو بعداز خدایی شده نامت الهی تو جمال مصطفایی که علی مرتضایی شده بت شکن به کعبه که به دوش مصطفا یی که جمال مرتضایی شده نامت طلایی تو طلای ناب مایی صد کتابو صد حدیث آئینه روی محمد علیست مگر نام محمد هم علی نیست ائینه روی محمد علیست اگه کسی با هوش باشه که عمری نمیشه ولی مکه لیاقت فرزندان پیامبررا از دست داد همه به عراق و ایران آمدند شما اگر دینتان را از ایرانیها فرزندان پیامبر گرفته اید خوشا به حالتان قرآن 351 فارسی351 رسول خدا فرمود روزی یاران سلمان فارسی در عین دانایی و حقیقت شما را به اسلام دعوت و شمانمیپذیرید پیامبر فرمود هیچ کسی شیعه نخواهد شد مگر فرزند دخترم کوثر باشد شیعیان فرزندفاطمه میباشند ما ایرانیان افتخارمان این است که نوهای رسول خدائیم یا از مادری یا پدری فرق نمیکند نسل ایران نسل فاطمه سلامه الله علیه میباشداسلامه حق 245 منظور علی 110+135 فاطمه =245 اسلامه حق میباشنداسلامه حق 245 منظور علی 110+135 فاطمه =245 اسلامه حق میباشند دوست دارم دوباره بنویسم یک بارم برای مولایم مهدی مینویسم مولاء افتخار کن نوکرای خوبی داری اسلامه حق 245 منظور علی 110+135 فاطمه =245 اسلامه حق میباشند یک بار هم برای مادرم حضرت حواء و حضرت فاطمه سلام الله علیه اسلامه حق 245 منظور علی 110+135 فاطمه =245 اسلامه حق میباشندیک بار هم برای شهدای شیعه از حضرت آدم تا حضرت مهدی صلوات الله علیه اسلامه حق 245 منظور علی 110+135 فاطمه =245 اسلامه حق میباشندیگ بار هم برای سنیها که حق را بپذیرند خودشونو مثل عمر به خریت نزنند بخدا اگر حق را نپذیرید روز قیامت بیچاره اید من نوشتم و شما هم خواندید دیگر جای هیچ بهانه ای نیست اسلامه حق 245 منظور علی 110+135 فاطمه =245 اسلامه حق میباشند گمراه دین 310 عمر 310 310کفری 310 دلیل نفاقه جهل عرب 310اباجهل در دین 310منکر310نیرنگ310مار زنگی 310کفری310 منکر 310جاهل منافق310 نامردیه 310عمر 310 نیرنگ310نمرودی310 سامری310 گمراه دین310310نمرودی 310جاهل منافق310ابله منافقا310 مکرن310حرامیان 310بی ایمان دین اسلام310 عمر 310 گمراه دین 310 منکر 310 کفری 310 نامردیه 310 یا باء دین اسلام 310قاصبان بدین 310عمر 310 جاهل منافق 310 حرامزاده پلید 310 فاسق دینه 310وهابی کودن دین اسلامی 310 رمززناه 310 گمراه دین 310منکر 310نامردیه 310با وهابیه نادان دین حق 310 کفری310 نیرنگ310نمرودی 310سامری310 310دائش وهابی نادان 310 اباجهل در دین 310گمراه دین 310 جاهل منافق 310 کفری 310حرامیان 310 نامردیه 310دزدانه فدک فاطمه 310بمار زنگی 310کفری منکر 310جاهل منافق 310 نامردیه 310عمر 310 سگ مردها310نیرنگ 310نمرودی310سامری310 گمراه دین310 مکرن310 خباثتی1512-1202 سه خلیفه = 310 عمر 310نامردیه 310 منکر310 کفری310نیرنگ 310 عمر310بوگند مردابا 310سگ مرد ها 310 کبر پلید دین 310بقلدره دینه 310نار جهیما310 خاک عالم بر سرت کنم عمر عرعر خر هم بوود لعن عمر این نام 310چیست که عرعر میکند اهل سنت را همه خر میکندتف به روی هر کسی نادان بوود هم طرفدار ابوبکروعمر عثمان بوود عرعر خر هم بوود لعن عمر به ابجد خائنان 772-451 عمر و ابوبکر = 231 ابوبکر 231 فاسق 231جزو خائنان به رسول خدا بوده الله اکبر کلمات هم غوغا نموده اند به ابجد اشراردینها772-541= 231 احمق ملحد 231 ابوبکر 231 رکب وبا 231ابوبکر231 نفاق 231 عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 با دزد گربها231 ادیانی جعلی باطل 231 بابی عقلیها231 یاابوسفیانی231دورویه 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231 احمق ملحد231 لانه جاسوسیه 231با احمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 ابوبکر231راه دزدی 231 نفاق 231احمق ملحد231 عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 با دزد گربها 231 بابی عقلیها 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231با احمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 ابوبکر و عمر 541قاتلی 541 ابوبکر و عمر 541در غدیر خم دین کامل شد اکملتو لکم دینکم بعد از وفات پیامبر دشمنان دین خدا گمراه دین 310مکرن کفری عمر310نیرنگ 310گمراه دین 310 مکرن310کفری دزدان فدکه فاطمه310بمارزنگی310 کفری310منکر 310جاهل منافق منافق ابلها 310نامردیه310 کفری310عمر310نیرنگ 310 نمرودی310 حرامزاده پلید310 سامری310 گمراه دین310مکرن 310 بکج راه 231 ابوبکر231 دزده دینه اسلامی 231دزدا فدک نگونه 231ابوبکر 231رکب وبا 231 ابوبکر+310عمر= 541فتنه عالم 676-135 فاطمه = 541 عمر وابوبکر فتنه عالم بودند شرم گینان 651-110 علی = 541 عمر ابوبکر رکب وبا 541 عدواهل بیت بوده اند 541 گرگ منافقینی 541
ابزار وبلاگ 1
خرید لایسنس نود32 1
خرید عینک آفتابی اصل 1
خرید اینترنتی عینک آفتابی 1
جی پی اس ماشین
سر دنده ال ای دی led
ادرس سفت کاریهای شهر
صیغه یابی
ردیاب مخفی خودرو

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان اسلامه حق 245 علی 110 + 135فاطمه = 245 =5 ضربدر4ضربدر2= 40 و آدرس alialiali.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 12
بازدید دیروز : 108
بازدید هفته : 831
بازدید ماه : 6347
بازدید کل : 233147
تعداد مطالب : 259
تعداد نظرات : 0
تعداد آنلاین : 1

Alternative content


به ابجد مقصر 430+541 عمر ابوبکر = 971 ظالم به دست می آید به ابجد ظالم 971-430 مقصر = 541 عمر ابوبکر541 دشمنه اسلامی 541 اهله شر 541 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 عمر ابوبکر541 قاتلی 541 مرگ کافر 541 به ابجدکبیر ابوبکر عمر عثمان 1202تفرقه در ادیانه اسلامی 1202نگین ترین مردانه ملحد 1202ننگین ترین نامردان پلید 74 ابجد صغیر 74 به ابجد مردان رجس پلیدی615-541عمر ابوبکر=74 ابجد صغیر سه خلیفه 74 میباشد ان من المجرمین منتقمون74 به ابجد فتنه های دین 615-541=74 فرقه ابجدصغیرسه خلیفه 74 میباشد دین اسلام 74 فرقه شد 74 فرقه ابجد سه خلیفه میباشد (ان من المجرمین منتقمون 74) فرقه شدن دین اسلام توسط عمر22+27 ابوبکر+25 عثمان = 74=74والشجرتها الملعونه 74منافق دین اسلام 467-541= 74عمرابوبکر عثمان74 دزدان نادان یا ملحد دینه اسلامی 467-541عمر وابوبکر = 74 ابجد صغیر سه خلیفه 74منافق دین اسلام 467-541= 74عمرابوبکر عثمان74دزدان نامرده دینه اسلام 467- عمر و ابوبکر 541= 74 74منافق دین اسلام 467-541=74 74عمرابوبکر عثمان74 دزدان نامرده دینه اسلام 467-541عمر وابوبکر = 74 ابجد صغیر سه خلیفه 74منافق دین اسلام 467- 541 ابوبکر عمر= 74عمرابوبکر عثمان74دزدان نامرده دینه اسلام 467- عمر و ابوبکر 541= 74 شیطان گمره 615- 541 عمر و ابوبکر= 74به ابجد کفره 305-231 = 74فرقه در کفر میباشند 74 ابجد عمر 22+27 ابوبکر +25 عثمان = 74 فرقه شدن دین اسلام توسط ابوبکر وعمر و عثمان صورت گرفته 74نفرته 735-661 عثمان = 74 ابجد سه خلیفه 74 میباشد74 ان من المجرمین منتقمون74 سه خلیفه =سه خلیفه تفرقه در دین نمودند آیه قرآن به ابجد صغیر و کبیر عمر و ابوبکر و عثمان این هم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 عمر 310+231 ابوبکر +661 عثمان = 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 از تورات و انجیل و اوستا هم خواستید میآورم خیلی پروئید و نامرد آیه قرآن هم به ابجد صغیر هم به ابجد کبیر باید از خجالت بمیرید جواب خدا را چه خواهید داد گمراه دین310 عمر 310 منکر310نیرنگ 310بمار زنگی 310کفری310 منکر 310ابله منافقا310جاهل منافق310 اباجهل در دین 310گمراه دین 310 جاهل منافق 310 کفری 310حرامیان 310 نامردیه 310دزدانه فدک فاطمه 310 منکر 310عمر 310 ابله منافقا 310وهابیه منافقی 310 عمر310 فتنه ها 310+231= 541 ظالم 971-430 مقصر = 541 +430 مقصر = 971 ظالم -310 عمر ظالم 971-310 عمر = 661 عثمان - 430 مقصر = 231 ابوبکر نامردیه 310عمر 310 نیرنگ310 نمرودی310 سامری310 گمراه دین310 مکرن310حرامیان 310بی ایمان دین اسلام310 عمر 310 گمراه دین310 جاهل منافق 310 منکر 310 کفری 310 نامردیه 310 عمر 310 جاهل منافق 310 حرامزاده پلید 310 رمززناه 310 گمراه دین 310منکر 310نامردیه 310با وهابیه نادان دین حق 310 کفری310 نیرنگ310نمرودی 310سامری310 310مار زنگی 310کفری منکر 310جاهل منافق 310 نامردیه 310عمر 310 سگ مردها310نیرنگ 310نمرودی310سامری310 گمراه دین310 مکرن310 خباثتی1512-1202 سه خلیفه = 310 عمر 310نامردیه 310 منکر310 کفری310نیرنگ 310 عمر310بوگند مردابا 310سگ مرد ها 310 کبر پلید دین 310بقلدره دینه 310نار جهیما 310 بمار زنگی 310به ابجد خائنان 772-451 عمر و ابوبکر = 231 ابوبکر 231 فاسق 231جزو خائنان به رسول خدا بوده الله اکبر کلمات هم غوغا نموده اند به ابجد اشراردینها772-541= 231 ابوبکر ابوبکر231 نفاق 231 احمق ملحد 231عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 با دزد گربها 231 بابی عقلیها 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231با احمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق 231دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 ابوبکر231 نفاق 231 عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 با دزد گربها231 ادیانی جعلی باطل 231 بابی عقلیها231یاابوسفیانی231دورویه 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231 احمق ملحد231 لانه جاسوسیه 231با احمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 ابوبکر و عمر 541قاتلی 541 عدواهل بیت 527 +14 معصوم = 541 ابوبکر و عمر 541 عدواهل بیت بوده اند


وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

سوره انعام آيه 108

و آنهايي را كه جز خدا مي‌خوانند ، دشنام مدهيد كه آنان از روي دشمني (و) به ناداني ، خدا را دشنام خواهند داد .

لعنت کنندگان در قرآن :

لعن در قرآن از زبان چند گروه مطرح شده است كه در ابتدا به فهرست آنها اشاره مي‌كنيم :

خداوند ، ملائکه ، همه مردمان ، پنج تن آل عبا ، داوود و عيسی بن مريم ، ندا دهنده‌ای در روز قيامت ، مرد در لعان ، امت‌هاي كافر در روز قيامت و در جهنم ، لعنت‌کنندگان (اللاعنون) ، نامشخص (مواردي كه صيغه لعن به صورت مجهول آمده است)

حال به ذكر تفصيلي موارد مي‌پردازيم :

خداوند :

1- بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ

سوره بقره آيه 88

خداوند آنان (يهوديان دشمن رسول خدا) را به سبب کفرشان لعنت کرده است

2- فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ

سوره بقره آيه89

پس لعنت خداوند بر کافران باد

3- إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ ...

سوره بقره آيه 159

کسانی که نشانه‌های روشن و رهنمودی را که فرستاديم بعد از آنکه برای مردم در کتاب توضيح داده‌ايم نهفته می‌دارند ، آنان را خدا لعنت کرده است... .

4- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ ...

سوره بقره آيه 161

کسانی که کافر شدند و در حال کفر مردند لعنت خدا و فرشتگان و تمام مردم بر آنان باد.

5- فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ

سوره آل عمران آيه 61

پس هرکس پس از دانشی که تو را حاصل آمده ، در اين با تو محاجه کند بگو بياييد پسرانمان را و پسرانتان را و زنانمان را و زنانتان را و ما خويشان خود را و شما خويشان نزديک خود را فرا خوانيم ؛ سپس مباهله کنيم و لعنت خدا را بر دروغگويان قرار دهيم .

6- وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ * أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ ...

سوره آل عمران آيات86 و 87

و خداوند قوم بيدادگر را هدايت نمی‌کند ؛ آنان سزايشان اين است که لعنت خدا بر آنان است ...

7-  وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ

سوره نساء آيه 46

ولي خدا آنان را به علت کفرشان لعنت کرد

8- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آَمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ

سوره نساء آيه47

ای کسانی که به شما کتاب داده شده است ، به آنچه فرو فرستاديم و تصديق کننده همان چيزی است که با شماست ايمان بياوريد پيش از آنکه چهره‌هايي را محو کنيم و در نتيجه آنان را به قهقرى بر گردانيم يا همچنان که اصحاب سبت را لعنت کرديم آنان را نيز لعنت کنيم .

9- أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا

سوره نساء آيه 52

اينانند که خدا لعنتشان کرده ، و هر که را خدا لعنت کند هرگز برای او ياوری نخواهی يافت .

10- وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

سوره نساء آيه 93

و هرکس مومنی را عمدا بکشد کيفرش دوزخ است که در آن ماندگار خواهد بود و خدا بر او خشم می گيرد و لعنتش می کند و عذابی بزرگ برايش آماده ساخته است .

11- ... وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا * لَعَنَهُ اللَّهُ ...

سوره نساء آيه 117 و 118

... و جز شيطان سرکش را نمی‌خوانند ؛ خدا لعنتش کند ...

12- فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ ...

سوره مائدة آيه 13

پس به سزای پيمان‌ شکستنشان لعنتشان کرديم ...

13- قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ ...

سوره مائدة آيه 60

بگو آيا شما را به بدتر از صاحبان اين کيفر در پيشگاه خدا خبر دهم ؟ همانان که خدا لعنتشان کرده است و از آنان بوزينگان و خوکان پديد آورده و آنان که طاغوت را پرستش کردند ...

سوره مائده آيه 78

14- ... فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ

سوره أعراف آيه44

... پس آواز دهنده‌ای در ميان آنان آواز در‌ می‌دهد که لعنت خداوند بر ستمکاران باد .

15- وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ

سوره توبه آيه 68

خدا به مردان و زنان دوچهره و کافر آتش جهنم را وعده داده است . در آن جاودانه‌اند . آن آتش برای ايشان کافی است و خدا لعنتشان کرده است و برای آنان پايدار است .

16- ... أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ

سوره هود آيه 18

هان لعنت خدا بر ستمگران باد .

17- وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ

سوره نور آيه 7

و (گواهی مرد در دفعه) پنجم (در لعان) اين است لعنت خدا بر او باد ، اگر از دروغگويان باشد‌.

18- وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ

سوره قصص آيه 42

در پي آنان در اين دنيا لعنت فرستاديم و روز قيامت آنان از زشت‌كارانند .

19- إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا

سوره أحزاب آيه57

بی گمان کسانی که خدا و پيامبر او را آزار می‌رسانند ، خدا آنان را در دنيا و آخرت لعنت کرده و برآنان عذابی خفت‌آور آماده ساخته است .

20- إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا

سوره أحزاب آيه 64

بدرستيکه خداوند کافران را لعنت کرده و برای آنان آتش فروزانی آماده کرده است .

21- وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا * رَبَّنَا آَتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا

سوره أحزاب آيات 67 و 68

و مي‌گويند : پرودگارا ! ما رؤسا و بزرگتران خويش را اطاعت كرديم ؛ و ما را از راه به در كردند !

پرودگارا ! آنان را دو چندان عذاب ده و لعنتشان كن لعنتي بزرگ !

22- قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ * وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

سوره ص آيات 77 و 78

(خداوند) فرمود پس از آن مقام بيرون شو ، كه تو رانده‌اي . و تا روز جزا لعنت من بر تو باد .

23- أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ

سوره محمد آيات 22 و 23

آنان همان کسانی هستند که خدا آنان را لعنت کرده و آنان را ناشنوا و چشم‌هايشان را نابينا کرده است‌.

24- وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

سوره فتح آيه 6

و مردان و زنان منافق پيشه و مردان و زنان مشرک را که به خدا گمان بد برده‌اند عذاب کند ؛ بد زمانه بر آنان باد ؛ و خدا بر اينان خشم نموده و لعنتشان کرده و جهنم را برای آنان آماده گردانيده و چه بد سرانجامی است .

ملائکه :

1- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

سوره بقره آيه 161

کسانی که کافر شدند و در حال کفر مردند لعنت خدا و فرشتگان و تمام مردم بر آنان باد.

2- وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ * أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

سوره آل عمران آيات86 و 87

و خداوند قوم بيدادگر را هدايت نمی‌کند ؛ آنان سزايشان اين است که لعنت خدا و فرشتگان و مردم همگی بر آنان است .

همه مردمان (الناس اجمعين) :

1- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

سوره بقره آيه 161

کسانی که کافر شدند و در حال کفر مردند لعنت خدا و فرشتگان و تمام مردم بر آنان باد.

2- وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ * أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

سوره آل عمران آيات86 و 87

و خداوند قوم بيدادگر را هدايت نمی کند ؛ آنان سزايشان اين است که لعنت خدا و فرشتگان و مردم همگی بر آنان است .

پنج تن آل عبا :

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ

سوره آل عمران آيه 61

پس هرکس پس از دانشی که تو را حاصل آمده در اين با تو محاجه کند بگو بياييد پسرانمان را و پسرانتان را و زنانمان را و زنانتان را و ما خويشان خود را و شما خويشان نزديک خود را فرا خوانيم ؛ سپس مباهله کنيم و لعنت خدا را بر دروغگويان قرار دهيم .

توضيحی در مورد اين آيه :

 درست است که در اين آيه از زبان اين پنج تن می گويد : لعنت خدا را بر دروغگويان قرار می دهيم ، اما در واقع خود ايشان نيز لعنت کرده‌اند ؛ همانطور که در بحث لعان ، شوهر می گويند « لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين» اما به زن و شوهر متلاعنين (يعنی کسانی که همديگر را لعنت کرده اند) گفته می شود .

داوود و عيسی بن مريم :

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

سوره مائده آيه 78

از ميان فرزندان اسرائيل آنان که کفر ورزيدند به زبان داوود و عيسی بن مريم مورد لعنت قرار گرفتند . اين کيفر به خاطر آن بود که عصيان ورزيده و تجاوز می کردند .

ندا دهنده ای در روز قيامت ( موذّن) :

... فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ

سوره أعراف آيه44

... پس آواز دهنده ای در ميان آنان آواز در می دهد که لعنت خداوند بر ستمکاران باد .

در اين مورد نيز شبيه بحث اهل کساء ، درست است که اصل لعنت از جانب خداست اما اين موذن لعنت خداوند را براي آنان درخواست است .

مرد در لعان :

وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ

سوره نور آيه 7

و (گواهی مرد در دفعه) پنجم (در لعان) اين است لعنت خدا بر او باد اگر از دروغگويان باشد .

در اين مورد نيز بحث بالا جاری است .

امت هاي كافر در روز قيامت و در جهنم (يكديگر را لعنت مي كنند) :

1- قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا ...

سوره أعراف آيه 38

مي فرمايد در ميان امت‌هايي از جن و انس كه پيش از شما بوده‌اند داخل آتش شويد ، هر بار كه امتي در آتش در آيد همكشيان خود را لعنت كند .

2- وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ

سوره عنكبوت آيه25

و (ابراهيم) گفت : جز خدا فقط بت‌هايي را اختيار كرده‌ايد كه آن‌هم براي دوستي ميان شما در زندگي دنياست ؛ آنگاه روز قيامت بعضي از شما بعضي ديگر را انكار و برخي از شما برخي ديگر را لعنت مي‌كنند و جايتان در آتش است و براي شما ياوراني نخواهد بود .

3- وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا * رَبَّنَا آَتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا

سوره أحزاب آيات 67 و 68

و مي‌گويند : پرودگارا ! ما رؤسا و بزرگتران خويش را اطاعت كرديم و ما را از راه به در كردند ؛ پروردگارا ! آنان را دو چندان عذاب ده و لعنتشان كن لعنتي بزرگ!

لعنت کنندگان (اللاعنون) :

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ

سوره بقره آيه 159

کسانی که نشانه‌های روشن و رهنمودی را که فرستاديم بعد از آنکه برای مردم در کتاب توضيح داده‌ايم نهفته می‌دارند ، آنان را خدا لعنت کرده و لعنت‌کنندگان لعنتشان کنند .

نامشخص :

1- وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا ...

سوره مائده آيه 64

ويهود گفتند : دست خدا بسته است ؛ دست های خودشان بسته باد و به سزای آنچه گفتند لعنت شدند ...

2- وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآَيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ *  وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ...

سوره هود آيات 59 و60

و اين قوم عاد بود كه آيات پروردگارشان را انكار كردند و فرستادگانش را نافرماني نمودند ، و به دنبال فرمان هر زورگوي ستيزه جوي رفتند ؛ و در اين دنيا و روز قيامت ، لعنت بدرقه آنان گرديد ...

3- ... فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ * يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ * وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ

سوره هود آيات 97 تا99

ولي از فرمان فرعون پيروي كردند ، و فرمان فرعون صواب نبود ؛ روز قيامت پيشاپيش قومش مي‌رود و آنان را به آتش در مي‌آورد ؛ و دوزخ ورودگاه بدي براي واردان است . و در اين دنيا و روز قيامت به لعنت بدرقه شدند ، و چه بد عطايي نصيب آنان مي‌شود .

4- وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ

سوره رعد آيه 25

و کسانی که پيمان خدا را پس از بستن آن می‌شکنند و آنچه را خدا پيمان به پيوستن آن فرمان داده می‌گسلند و در زمين فساد می کنند ، بر ايشان لعنت است و بدفرجامی آن سرای ، آنان را است .

5- قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ * وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

سوره حجر آيات 34 و 35

فرمود : از اين مقام بيرون شو كه تو رانده شده‌اي ؛ و تا روز جزا بر تو لعنت باشد .

6- ... وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآَنِ ...

سوره إسراء آيه 60

و آن رويايي را که به تو نشان داديم و درخت لعنت شده در قرآن را جز برای آزمايش مردم قرار نداديم ...

7- إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

سوره نور آيه 23

بی گمان کسانی که به زنان پاکدامن بی‌خبر و با ايمان نسبت زنا می‌دهند ، در دنيا و آخرت لعنت شده‌اند و برای آنها عذابی سخت خواهد بود .

8- لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ ... * مَلْعُونِينَ ...

سوره أحزاب آيه60 و 61

اگر منافقان و کسانی که در دل‌هايشان مريضی است و شايعه افکنان در مدينه باز نايستند ... * آنان لعنت شدگان‌اند ...

9- يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّار

سوره غافر آيه 52

روزي كه ستمگران را پوزش طلبي‌شان سودي نمي‌دهد و براي آنان لعنت است و برايشان بد‌فرجاميِ آن سراي است .

لعنت شدگان در قرآن :

در قرآن عناويني كه مورد لعن قرار گرفته‌است ، بر سه گونه است :

گروه اول : عناويني كه مخصوص كفار و ساير اديان است .

گروه دوم :  آياتي كه مخصوص عنوان منافقين است ، يا در مورد منافقين شناخته شده نازل شده است .

 گروه سوم : آياتي كه شامل ساير مسلمانان «كساني كه اهل سنت آنان را منافق نمي‌دانند» - و از جمله گروهي از صحابه- نيز مي‌شود

در ابتدا هر سه گروه را  به صورت فهرست وار بيان مي‌كنيم :

گروه اول :

1- کفار و مشركين(به صورت هاي مختلف) 2- گروهي از نصارا که به مباهله با رسول خدا (صلى الله عليه وآله) پرداختند 3- اصحاب سبت 4-  اهل کتابی که به دستورات پيامبران ايمان نياورده كافر شدند 5- کسانی که به جبت و طاغوت ايمان آورده و می‌گفتند کفار از مسلمانان هدايت شده‌ترند 6- شيطان 7- كساني كه خداوند بر آنان غضب گرفت و آنان را مسخ كرد 8- يهودي كه مي‌گفتند دست خدا بسته است ! 9- قوم عاد 10- فرعون ، لشكرش و بزرگان قومش از جمله هامان 11- قوم فرعون 12- امت‌هاي جهنمي 13- بني اسرائيلي كه پيمان الهي را شكستند .

 گروه دوم :

 1-  منافقين 2-  کسانی که در دل‌هايشان بيماری است و کسانی که در مدينه شايعه پراکنی می‌کردند 3-  كسانی که در صلح حديبيه به خدا گمان بد بردند .

گروه سوم :

1- كساني كه خدا و رسولش را بيازارند 2- مردي كه در لعن دروغ بگويد3- شجره ملعونه 4-  كساني كه حقايق ديني را بعد از آنكه نازل شد ، از مردم پنهان كنند 5-  ظالمان 6- پيمان‌شكنان و فساد كنندگان در زمين و قطع كنندگان رحم 7-  كسي كه زنان پاكدامن را به بي‌عفتي متهم كند 8- كسي كه از روي عمد مسلماني را بكشد 9-  بزرگاني از امت‌ها كه در جهنم عذاب مي‌شوند 10- دروغگويان

حال به ذكر تفصيلي آيات اين دسته مي‌پردازيم :

گروه اول : عناويني كه مخصوص كفار و غير مسلمانان است :

1- کفار و مشركين :

1- بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ

سوره بقره آيه 88

خداوند آنان (يهوديان دشمن رسول خدا) را به سبب کفرشان لعنت کرده است

2- فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ

سوره بقره آيه89

پس لعنت خداوند بر کافران باد

3- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

سوره بقره آيه 161

کسانی که کافر شدند و در حال کفر مردند لعنت خدا و فرشتگان و تمام مردم بر آنان باد.

4- وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ

سوره نساء آيه 46

ولي خدا آنان را به علت کفرشان لعنت کرد .

5- وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ

سوره توبه آيه 68

خدا به مردان و زنان دوچهره و کافر ، آتش جهنم را وعده داده است . در آن جاودانه‌اند . آن آتش برای آنان کافی است و خدا لعنتشان کرده است و برای آنان پايدار است .

6- إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا

سوره أحزاب آيه 64

بدرستيکه خداوند کافران را لعنت کرده و برای آنان آتش فروزانی آماده کرده است .

7- وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

سوره فتح آيه 6

و مردان و زنان منافق پيشه و مردان و زنان مشرک را که به خدا گمان بد برده اند عذاب کند ؛ بد‌زمانه بر آنان باد ؛ و خدا بر آنان خشم نموده و لعنتشان کرده و جهنم را برای آنان آماده گردانيده و چه بد سرانجامی است .

2- گروهي از نصارا که به مباهله با رسول خدا (صلى الله عليه وآله) پرداختند :

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ

سوره آل عمران آيه 61

پس هرکس پس از دانشی که تو را حاصل آمده در اين با تو محاجه کند بگو بياييد پسرانمان را و پسرانتان را و زنانمان را و زنانتان را و ما خويشان خود را و شما خويشان نزديک خود را فرا خوانيم ؛ سپس مباهله کنيم و لعنت خدا را بر دروغگويان قرار دهيم .

3- اصحاب سبت :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آَمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ

سوره نساء آيه47

ای کسانی که به شما کتاب داده شده است ، به آنچه فرو فرستاديم و تصديق کننده همان چيزی است که با شماست ايمان بياوريد پيش از آنکه چهره هايي را محو کنيم و در نتيجه ايشان را به قهقری بر گردانيم يا همچنان که اصحاب سبت را لعنت کرديم آنان را نيز لعنت کنيم .

4- اهل کتابی که به دستورات پيامبران ايمان نياورده كافر شدند :

1- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آَمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ

سوره نساء آيه47

ای کسانی که به شما کتاب داده شده است ، به آنچه فرو فرستاديم و تصديق کننده همان چيزی است که با شماست ايمان بياوريد پيش از آنکه چهره هايي را محو کنيم و در نتيجه ايشان را به قهقری بر گردانيم يا همچنان که اصحاب سبت را لعنت کرديم آنان را نيز لعنت کنيم .

2- لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

سوره مائده آيه 78

از ميان فرزندان اسرائيل آنان که کفر ورزيدند به زبان داوود و عيسی بن مريم مورد لعنت قرار گرفتند . اين کيفر به خاطر آن بود که عصيان ورزيده و تجاوز می‌کردند .

5- کسانی که به جبت و طاغوت ايمان آورده و می‌گفتند کفار از مسلمانان هدايت شده‌ترند :

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آَمَنُوا سَبِيلًا * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا

سوره نساء آيه 51 و 52

آيا کسانی را که از کتاب  نصيبي يافته‌اند ، نديدی ؟ که به جبت و طاغوت ايمان دارند و درباره کسانی که کفر ورزيده اند مي گويند : اينان از کسانی که ايمان آورده اند راه يافته‌ترند * اينانند که خدا لعنتشان کرده و هرکه را خدا لعنت کند هرگز برای او ياوری نخواهی يافت .

6- شيطان :

1- وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا * لَعَنَهُ اللَّهُ ...

سوره نساء آيه 117 و 118

... و جز شيطان سرکش را نمی خوانند ؛ خدا لعنتش کند ...

2- قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ * قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ * قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ * وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

سوره حجر آيات 32 تا 35

فرمود : اي ابليس ؛ تو را چه شده است كه با سجده‌كنندگان نيستي ؟ گفت من آن نيستم كه براي بشري كه او را از گلي خشك از گلي سياه و بدبو آفريده‌اي سجده كنم ! فرمود : از اين مقام بيرون شو كه تو رانده شده‌اي ؛ و تا روز جزا بر تو لعنت باشد .

3- قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ * قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ * قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ * وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

سوره ص آيات 75 تا 78

فرمود : اي ابليس ، چه چيز تو را مانع شد كه براي چيزي كه به دستان قدرت خويش خلق كردم ، سجده آوري ؟ آيا تكبر نمودي يا از برتران بودي؟ گفت من از تو بهترم ؛ مرا از آتش آفريدي و او را از گل آفريده‌اي ! فرمود : پس از آن مقام بيرون شو كه تو رانده‌اي ؛ و تا روز جزا لعنت من بر تو باد .

7- كساني كه خداوند بر آنان غضب گرفت و آنان را مسخ كرد :

قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ ...

سوره مائدة آيه 60

بگو آيا شما را به بدتر از صاحبان اين کيفر در پيشگاه خدا خبر دهم ؟ همانان که خدا لعنتشان کرده است و از آنان بوزينگان و خوکان پديد آورده و آنان که طاغوت را پرستش کردند ...

8- يهودي كه مي‌گفتند دست خدا بسته است !

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا ...

سوره مائده آيه 64

ويهود گفتند : دست خدا بسته است ؛ دست‌های خودشان بسته باد و به سزای آنچه گفتند لعنت شدند ...

9- قوم عاد :

وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآَيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ *  وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ

سوره هود آيات 59 و60

و اين قوم عاد بود كه آيات پروردگارشان را انكار كردند و فرستادگانش را نافرماني نمودند ، و به دنبال فرمان هر زورگوي ستيزه جوي رفتند ؛ و در اين دنيا و روز قيامت ، لعنت بدرقه آنان گرديد ...

10- فرعون ، لشكرش و بزرگان قومش از جمله هامان:

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ * فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ * وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ * وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ

سوره قصص آيات 38 تا 42

فرعون گفت : اي بزرگان قوم ، من جز خويشتن براي شما خدايي نمي‌شناسم ؛ پس اي هامان ، برايم بر گل آتش بيافروز و برجي براي من بساز ؛ شايد به خداي موسى اطلاع يابم ؛ و من جدا او را از دروغگويان مي‌پندارم .

و او و سپاهيانش در آن سرزمين به ناحق سركشي كردند و پنداشتند كه به سوي ما بازگدانيده نمي‌شوند .

و او و سپاهيانش را فرو گرفتيم و آنان را در دريا افكنديم ، بنگر كه فرجام كار ستمكاران چگونه بود ؛ و آنان را پيشواياني كه به سوي آتش مي‌خوانند گردانيديم ، و روز رستاخيز ياري نخواهند داشت ؛ و در اين دنيا لعنت بدرقه آنان كرديم و روز قيامت آنان از جمله زشت رويانند .

11- قوم فرعون :

... فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ * يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ * وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ

سوره هود آيات 97 تا99

ولي از فرمان فرعون پيروي كردند ، و فرمان فرعون صواب نبود ؛ روز قيامت پيشاپيش قومش مي‌رود و آنان را به آتش در مي‌آورد ؛ و دوزخ ورودگاه بدي براي واردان است . و در اين دنيا و روز قيامت به لعنت بدرقه شدند ، و چه بد عطايي نصيب آنان مي‌شود .

12- امت‌هاي جهنمي :

1- قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا ...

سوره أعراف آيه 38

مي‌فرمايد در ميان امت هايي از جن و انس كه پيش از شما بوده‌اند داخل آتش شويد ، هر بار كه امتي در آتش در آيد همكشيان خود را لعنت كند .

2- وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ

سوره عنكبوت آيه25

و (ابراهيم) گفت : جز خدا فقط بت هايي را اختيار كرده‌ايد كه آن هم براي دوستي ميان شما در زندگي دنياست ؛ آنگاه روز قيامت بعضي از شما بعضي ديگر را انكار و برخي از شما برخي ديگر را لعنت مي‌كنند و جايتان در آتش است و براي شما ياوراني نخواهد بود .

13- بني‌اسرائيلي كه پيمان الهي را شكستند :

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ... فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ ...

سوره مائدة آيه 12 و 13

در حقيقت خدا از فرزندان اسرائيل پيمان گرفت ... پس به سزای پيمان شکستنشان لعنتشان کرديم ...

گروه دوم : عناويني كه مربوط به مسلمانان منافق است :

1- منافقين:

1- وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ

سوره توبه آيه 68

خدا به مردان و زنان دوچهره و کافر آتش جهنم را وعده داده است . در آن جاودانه‌اند . آن آتش برای آنان کافی است و خدا لعنتشان کرده است و برای آنان پايدار است .

2- لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ ... * مَلْعُونِينَ ...

سوره أحزاب آيه60 و 61

اگر منافقان و کسانی که در دل‌هايشان مرضی است و شايعه افکنان در مدينه باز نايستند ... * آنان لعنت شدگانند ...

3- وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

سوره فتح آيه 6

و مردان و زنان منافق‌پيشه و مردان و زنان مشرک را که به خدا گمان بد برده‌اند عذاب کند ؛ بدٍ ‌زمانه بر آنان باد ؛ و خدا بر آنان خشم نموده و لعنتشان کرده و جهنم را برای آنان آماده گردانيده و چه بد سرانجامی است .

2- کسانی که در دل‌هايشان بيماری است و کسانی که در مدينه شايعه پراکنی می‌کردند :

لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ ... * مَلْعُونِينَ ...

سوره أحزاب آيه60 و 61

اگر منافقان و کسانی که در دل‌هايشان مرضی است و شايعه‌افکنان در مدينه باز نايستند ... * آنان لعنت شدگانند ...

در مورد كساني كه در دل‌هايشان بيماري است ، در كتب اهل سنت ، تفسير‌هاي مختلفي گفته شده است ، يكي از تفاسير ، يكي بودن مقصود از سه عبارت «المنافقون» و «الذين في قلوبهم مرض» و «المرجفون في المدينة» است ؛ اما يكي ديگر از تفاسير مشهور ، تفسيري است كه صراحتا شامل گروهي از مومنين مي‌شود:

«والذين في قلوبهم مرض» وهم قوم كان فيهم ضعف إيمان وقلة ثبات عليه عما هم من التزلزل ... وأخرج إبن المنذر وغيره عن مالك بن دينار قال : سألت عكرمة عن الذين في قلوبهم مرض فقال : هم أصحاب الفواحش وعن عطاء أنه فسرهم بذلك أيضا وفي رواية أخرى عنه أنه قال هم قوم مؤمنون كان في أنفسهم أن يزنوا فالمرض حب الزنا

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ج 22   ص 90 ، اسم المؤلف:  العلامة أبي الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي الوفاة: 1270هـ ، دار النشر : دار إحياء التراث العربي - بيروت

«الذين في قلوبهم مرض» ، آنها كساني بودند كه در آنها ضعف ايمان و كم استقامتي در دين بود ؛ زيرا متزلزل بودند ؛ ... ابن منذر و غير او از مالك بن دينار روايت كرده است كه از عكرمه در مورد «الذين في قلوبهم مرض» سوال كردم ؛ در پاسخ گفت : آنها اصحاب فواحش هستند ؛ از عطاء نيز شبيه همين تفسير ذكر شده است ؛ و در روايتي ديگر نيز آمده است كه آنها گروهي از مومنان هستند كه در دل‌هايشان محبت زنا است !

بنا بر اين مقصود از مرض دوست داشتن زنا است !

شبيه همين تفسير در آدرس‌هاي ذيل نيز آمده است :

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ج 3   ص 570 ، اسم المؤلف:  أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي الوفاة: 538 ، دار النشر : دار إحياء التراث العربي - بيروت ، تحقيق : عبد الرزاق المهدي

تفسير البيضاوي ج 4   ص 386 ، اسم المؤلف:  البيضاوي الوفاة: 685 ، دار النشر : دار الفكر - بيروت

التسهيل لعلوم التنزيل ج 3   ص 144، اسم المؤلف:  محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي الوفاة: 741هـ ، دار النشر : دار الكتاب العربي - لبنان - 1403هـ- 1983م ، الطبعة : الرابعة

بنا بر اين تفسير ، اين آيه نيز شامل مسلمانان غير منافق مي‌شود ؛ و مربوط به قسم سوم ، يعني مسلمانان غير منافق مي‌شود و در غير اين صورت ، اين آيه مربوط به همين بخش ، يعني مسلمانان منافق مي‌گردد .

3- کسانی که در صلح حديبيه به خدا گمان بد بردند :

وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

سوره فتح آيه 6

و مردان و زنان منافق پيشه و مردان و زنان مشرک را که به خدا گمان بد برده‌اند عذاب کند ؛ بد‌زمانه بر آنان باد ؛ و خدا بر آنان خشم نموده و لعنتشان کرده و جهنم را برای آنان آماده گردانيده و چه بد سرانجامی است .

در روايات اهل سنت ، در مورد اين افراد اختلاف شده است ، البته عموما چنين تفسير كرده اند كه مقصود كساني كه در همين سوره به آنها اشاره شده است كه «بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والم‍‍ؤمنون الى أهليهم أبدا» سوره فتح آيه 12

بلكه پنداشتيد كه پيامبر و مومنان هرگز به خانمان خود بر نخواهند گشت ...

و آنها را به عنوان منافقين معرفي كرده‌اند .

قرطبي در اين زمينه مي‌گويد :

«الظانين بالله ظن السوء» يعني ظنهم أن النبي (صلى الله عليه وآله) لا يرجع إلى المدينة ولا أحد من أصحابه حين خرج إلى الحديبية وأن المشركين يستأصلونهم كما قال « بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا»

الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)  ج16 ص265 ، اسم المؤلف:  أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ، دار النشر : دار الشعب – القاهرة

«الظانين بالله ظن السوء» مقصود گمان آنها است كه پيامبر و نه هيچ يك از يارانش وقتي به حديبيه رفتند به مدينه باز نخواهد گشت ؛ و اينكه مشركين آنها را ريشه‌كن خواهند كرد ، همانطور كه آيه گفته است كه « بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا»

 البته ضمير مخاطب در اين آيه ، به مخاطبين در آيه قبل باز مي‌گردد :

«سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا»

سوره فتح آيه 11

برجاي ماندگان باديه نشين به زودي به تو خواهند گفت : اموال ما و كسانمان ، ما را گرفتار كردند ، براي ما آمرزش بخواه ! چيزي را كه در دل‌هايشان نيست بر زبان خويش مي‌رانند ؛ بگو اگر خدا بخواهد به شما زياني يا سودي برساند ، چه كسي در برابر او براي شما اختيار چيزي دارد ؟ بلكه خداست كه به آنچه مي‌‌كنيد همواره آگاه است .

و مخاطبين در اين آيه ، طبق روايات اهل سنت چند قبيله نزديك مدينه هستند :

قرطبي در تفسير خويش مي‌گويد :

قوله تعالى : «سيقول لك المخلفون من الأعراب» قال مجاهد وبن عباس : يعني أعراب غفار ومزينة وجهينة وأسلم وأشجع والديل وهم الأعراب الذين كانوا حول المدينة تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)  ج 16   ص 268 ، اسم المؤلف:  أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي الوفاة: 671 ، دار النشر : دار الشعب - القاهرة

آيه شريفه «سيقول لك المخلفون من الأعراب» ؛ مجاهد و ابن عباس گفته‌اند ، مقصود اعراب قبايل غفار و مزينه و جهينه و اسلم و اشجع و ديل است ، و اينان ، همان اعرابي هستند كه در نزديك مدينه بوده و از پيامبر (صلى الله عليه وآله)  باز ماندند .

البته اين سخن ، تبعات سنگيني براي اهل سنت دارد ، زيرا ثابت مي‌كند ، بسياري از قبايل اطراف مدينه ، منافق بودند ! 

گروه سوم : عناويني كه شامل مسلمانان غير منافق نيز مي‌شود :

كساني كه خدا و رسولش را بيازارند ، مرد در لعن اگر دروغ بگويد ، شجره ملعونه ، كساني كه حقايق ديني را بعد از آنكه نازل شد ، از مردم پنهان كنند ، ظالمان ، پيمان‌شكنان و فساد كنندگان در زمين و قطع كنندگان رحم ، كسي كه زنان پاكدامن را به بي‌عفتي متهم كند ، كسي كه از روي عمد مسلماني را بكشد ، بزرگاني از امت‌ها كه در جهنم عذاب مي‌شوند ، دروغگويان

1- کسانی که خدا و رسولش را بيازارند :

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا

سوره أحزاب آيه57

بی گمان کسانی که خدا و پيامبر او را آزار می‌رسانند خدا آنان را در دنيا و آخرت لعنت کرده و برايشان عذابی خفت آور آماده ساخته است .

اين روايت نيز عام بوده و شامل تمام كساني كه رسول خدا (صلى الله عليه وآله) را آزار داده‌اند مي‌شود ؛ ابن كثير در تفسير اين آيه مي‌گويد :

والظاهر أن الآية عامة في كل من آذاه بشيء ومن آذاه فقد آذى الله كما أن من أطاعه فقد أطاع الله

تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير) ج3 ص518 ، اسم المؤلف:  إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء ، دار النشر : دار الفكر - بيروت – 1401

ظاهر آن است كه اين آيه عام است ، براي هر كسي كه آن حضرت را به هر صورتي بيازارد ؛ و هر كس كه آن حضرت را بيازارد خدا را آزرده است ، همانطور كه هركس از آن حضرت اطاعت كند ، خدا را اطاعت كرده است !

 جالب است كه اهل سنت رواياتي از صحابه نقل كرده‌اند كه رسول خدا (صلى الله عليه وآله) به آنها فرمودند «مرا آزار داديد»! و علت اين كار ، بي احترامي آنان به اميرمومنان علي عليه‌السلام بود !

عمرو بن شاس الأسلمي رضي الله عنه يعد في أهل الحجاز قال عبد العزيز بن الخطاب حدثنا مسعود بن سعد عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن الفضل بن معقل عن عبد الله بن نيار عن عمرو بن شاس رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم آذيتني قلت ما أحب أن أؤذيك قال من آذى عليا فقد آذاني

التاريخ الكبير  ج 6   ص 306 ش 2482 ، اسم المؤلف:  محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبدالله البخاري الجعفي الوفاة: 256 ، دار النشر : دار الفكر ، تحقيق : السيد هاشم الندوي

از عمرو بن شاس روايت شده است كه رسول خدا (صلى الله عليه وآله) به او فرمودند : « مرا آزار دادي!»

گفتم : اي رسول خدا ! دوست ندارم كه شما را آزار دهم !

فرمودند : هركس علي را آزار دهد ، مرا آزرده است !

شبيه اين روايت را علماي ديگر اهل سنت از جمله احمد بن حنبل در مسند خويش نقل كرده‌اند :

مسند أحمد بن حنبل  ج 3   ص 483 ش 16002 ، اسم المؤلف:  أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني الوفاة: 241 ، دار النشر : مؤسسة قرطبة – مصر

الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار (مصنف ابن أبي شيبة)  ج 6   ص 371 ش 32108 ، اسم المؤلف:  أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي الوفاة: 235 ، دار النشر : مكتبة الرشد - الرياض - 1409 ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : كمال يوسف الحوت

ترجمه عمرو بن شاس :

در كتب مختلف مربوط به صحابه ، عمرو بن شاس را جزو صحابه معرفي كرده و نيز گفته‌اند كه او از اصحاب صلح حديبيه (بيعت رضوان) بوده است :

... عمرو ابن شأس الأسلمي وكان من أصحاب الحديبية

معرفة الصحابة  ج 4   ص 1996  ش 5013 ، اسم المؤلف:  لأبي نعيم الأصبهاني الوفاة: 430

عمرو بن شاس اسلمي ، كه از اصحاب حديبيه است .

شبيه اين عبارت ، در آدرس‌هاي ذيل نيز آمده است :

أسد الغابة في معرفة الصحابة ج 4   ص 254 ش 3945  اسم المؤلف:  عز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد الجزري الوفاة: 630هـ ، دار النشر : دار إحياء التراث العربي - بيروت / لبنان - 1417 هـ - 1996 م ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : عادل أحمد الرفاعي

الإصابة في تمييز الصحابة  ج 4   ص 645 ش 5870  اسم المؤلف:  أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي الوفاة: 852 ، دار النشر : دار الجيل - بيروت - 1412 - 1992 ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : علي محمد البجاوي

مشخص است كه اين صحابي ، رسول خدا (صلى الله عليه وآله) را آزار داده است و مشمول عموم اين آيه مي‌شود .

2- مردي كه در لعان دروغ بگويد :

1- وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ

سوره نور آيه 7

و (گواهی مرد در دفعه) پنجم (در لعان) اين است لعنت خدا بر او باد اگر از دروغگويان باشد .

لعان يك حكم شرعي و مخصوص به مسلمانان است ؛ بنا بر اين ، لعنت در اين آيه مخصوص يك شخص مسلمان است . اهل سنت در تشريع اين حكم چنين روايت مي‌كنند كه :

عن بن عَبَّاسٍ أَنَّ هِلَالَ بن أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النبي صلى الله عليه وسلم بِشَرِيكِ بن سَحْمَاءَ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الْبَيِّنَةَ أو حَدٌّ في ظَهْرِكَ فقال يا رَسُولَ اللَّهِ إذا رَأَى أَحَدُنَا على امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ فَجَعَلَ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الْبَيِّنَةَ وَإِلَّا حَدٌّ في ظَهْرِكَ فقال هِلَالٌ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إني لَصَادِقٌ فَلَيُنْزِلَنَّ الله ما يُبَرِّئُ ظَهْرِي من الْحَدِّ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ وَأَنْزَلَ عليه « وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ » فَقَرَأَ حتى بَلَغَ « إن كان من الصَّادِقِينَ » فَانْصَرَفَ النبي صلى الله عليه وسلم فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَجَاءَ هِلَالٌ فَشَهِدَ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يقول إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ

صحيح البخاري  ج 4   ص 1772 ش 4470  ، اسم المؤلف:  محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي الوفاة: 256 ، دار النشر : دار ابن كثير , اليمامة - بيروت - 1407 - 1987 ، الطبعة : الثالثة ، تحقيق : د. مصطفى ديب البغا

از ابن عباس روايت شده است كه گفت : هلال بن اميه به همسر خود نزد رسول خدا (صلى الله عليه وآله) تهمت زنا زد ؛ رسول خدا (صلى الله عليه وآله) به او فرمودند : يا شاهد آورده و يا تو را شلاق مي‌زنم ! گفت : اي رسول خدا ! آيا وقتي شخصي ببيند كه كسي با همسر او همبستر شده است ، آيا به دنبال شاهد مي‌رود ؟

رسول خدا (صلى الله عليه وآله) فرمودند : يا شاهد يا شلاق !

هلال در پاسخ گفت : قسم به خدا من راستگو هستم ؛ و قطعا خداوند آيه‌اي نازل خواهد كرد تا من را تبرئه كند !

جبرئيل نازل شده و آيه «والذين يرمون» تا «ان كان من الصادقين» را نازل كرد . رسول خدا (صلى الله عليه وآله) بازگشته و كسي را به نزد همسر هلال فرستادند . او آمده و هلال بار ديگر شهادت داد .

رسول خدا (صلى الله عليه وآله) فرمودند : خداوند مي‌داند كه يكي از شما دروغگو است ! آيا دروغگو نمي‌خواهد توبه كند ؟

همچنين روايت مي‌كند كه :

بَاب « وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عليه إن كان من الْكَاذِبِينَ »

... عن سَهْلِ بن سَعْدٍ أَنَّ رَجُلًا أتى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقال يا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا رَأَى مع امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَأَنْزَلَ الله فِيهِمَا ما ذُكِرَ في الْقُرْآنِ من التَّلَاعُنِ فقال له رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قد قضى فِيكَ وفي امْرَأَتِكَ قال فَتَلَاعَنَا وأنا شَاهِدٌ عِنْدَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَفَارَقَهَا فَكَانَتْ سُنَّةً أَنْ يُفَرَّقَ بين الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَكَانَتْ حَامِلًا فَأَنْكَرَ حَمْلَهَا وكان ابْنُهَا يُدْعَى إِلَيْهَا ثُمَّ جَرَتْ السُّنَّةُ في الْمِيرَاثِ أَنْ يَرِثَهَا وَتَرِثَ منه ما فَرَضَ الله لها

الجامع الصحيح المختصر ، اسم المؤلف:  محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي الوفاة: 256 ، دار النشر : دار ابن كثير , اليمامة - بيروت - 1407 - 1987 ، الطبعة : الثالثة ، تحقيق : د. مصطفى ديب البغا

باب آيه «والخامسة أن لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين»

از سهل بن سعد روايت شده است كه شخصي به نزد رسول خدا (صلى الله عليه وآله)  آمده و گفت : اي رسول خدا ! اگر شخصي مردي را همراه همسر خود ببيند  ، آيا اگر او را بكشد ، او را خواهيد كشت ؟ يا چه بايد بكند ؟

رسول خدا (صلى الله عليه وآله) فرمودند : حكم تو و همسر تو مشخص شده است ؛ پس آن دو ملاعنه كردند ، من نيز نزد رسول خدا (صلى الله عليه وآله)  شاهد بودم ؛ به همين سبب آن مرد از آن زن جدا شد ؛ و سنت اين شد كه مرد متلاعن از همسرش جدا شود .

همانطور كه از اين روايات مشخص است ؛ مرد متلاعن ، يكي از صحابه رسول خدا (صلى الله عليه وآله) بوده و همسر او نيز طبق روايات ديگر اهل سنت ، صحابيه بوده است :

صحيح البخاري  ج 4   ص 1603 ش 4156  ، اسم المؤلف:  محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي الوفاة: 256 ، دار النشر : دار ابن كثير , اليمامة - بيروت - 1407 - 1987 ، الطبعة : الثالثة ، تحقيق : د. مصطفى ديب البغا

بنا بر اين ، اين آيه شامل مسلمانان غير منافق نيز مي‌شود .

3- شجره ملعونه :

... وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآَنِ ...

سوره إسراء آيه 60

و آن رويايي را که به تو نشان داديم و درخت لعنت شده در قرآن را جز برای آزمايش مردم قرار نداديم ...

مقصود از شجره ملعونه چيست ؟

در مورد اينكه مقصود از شجره ملعونه چيست ، تنها به ذكر كلام طبري مفسر شهير اهل سنت ، بسنده مي‌كنيم :

قوله (والشجرة الملعونة في القرآن ... ) ولا اختلاف بين أحد أنه أراد بها بنى أمية

تاريخ الطبري ج5 ص622

كلام خداوند كه فرموده است «شجره لعنت شده در قرآن» بين هيچ‌كس در اين كه مقصود خداوند از اين شجره ، بني‌اميه بوده است ، اختلاف نيست !

و اهل سنت ، بسياري از اعضاي شجره ملعونه را جزو صحابه دانسته و آنان را از بزرگان دين و اولي الامر زمان خويش مي‌دانند !

اگر لعن مسلمان (غير از منافقين مشهور) نزد اهل سنت ، حرام و ممتنع است ، چگونه اين مفسر شهير اهل سنت ، مقصود از شجره ملعونه را به اجماع اهل سنت ، بني‌اميه معرفي مي‌كند ؟

4- کسانی که حقايق دينی را بعد از آنکه نازل شد از مردم پنهان کنند :

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ

سوره بقره آيه 159

کسانی که نشانه های روشن و رهنمودی را که فرستاديم بعد از آنکه برای مردم در کتاب توضيح داده‌ايم نهفته می دارند ، آنان را خدا لعنت کرده و لعنت کنندگان لعنتشان کنند .

بخاري در صحيح خويش روايتي از ابوهريره نقل مي‌كند كه نشان مي‌دهد او ترس داشت ، جزو كساني باشد كه اين آيه شامل حال او مي‌شود !

عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال يَقُولُونَ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الحديث ... والله لَوْلَا آيَتَانِ في كِتَابِ اللَّهِ ما حَدَّثْتُكُمْ شيئا أَبَدًا « إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنَا من الْبَيِّنَاتِ» إلى قَوْلِهِ « الرَّحِيمُ »

صحيح البخاري  ج 2   ص 827 ش 2223  ، اسم المؤلف:  محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي الوفاة: 256 ، دار النشر : دار ابن كثير , اليمامة - بيروت - 1407 - 1987 ، الطبعة : الثالثة ، تحقيق : د. مصطفى ديب البغا

از ابوهريره روايت شده است كه گفت : مردم مي‌گويند ابوهريره زياد روايت مي‌گويد ... و قسم به خدا اگر دو آيه در كتاب خدا نبود ، من هيچ روايتي براي شما نمي‌گفتم « کسانی که نشانه های روشن و رهنمودی را که فرستاديم بعد از آنکه برای مردم در کتاب توضيح داده‌ايم نهفته می دارند ، آنان را خدا لعنت کرده و لعنت کنندگان لعنتشان کنند...»

اگر اين آيه تنها مخصوص غير مسلمانان ، يا مسلمانان منافق مشهور نزد اهل سنت بود ، چرا ابوهريره چنين ترسي داشت ؟

5- ظالمان :

در بسياري از آيات قرآن كريم ، ظالمان را مورد لعن قرار داده است :

1- وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ * أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

سوره آل عمران آيات86 و 87

و خداوند قوم بيدادگر را هدايت نمی‌کند ؛ آنان سزايشان اين است که لعنت خدا و فرشتگان و مردم همگی بر آنان است .

2- ... فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ

سوره أعراف آيه44

... پس آواز دهنده ای در ميان آنان آواز در می‌دهد که لعنت خداوند بر ستمکاران باد .

3- ... أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ

سوره هود آيه 18

هان لعنت خدا بر ستمگران باد .

4- يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّار

سوره غافر آيه 52

روزي كه ستمگران را پوزش‌طلبي‌شان سودي نمي‌دهد و براي آنان لعنت است و برايشان بد‌فرجاميِ آن سراي است .

ظالمان در قرآن :

در قرآن گروه‌هاي مختلفي به عنوان ظالم معرفي شده‌اند كه بعضي از آنها به نص آيه قرآن در ابتدا مومن بوده‌اند :

ا. مومنيني كه كافران را به عنوان ولي خويش بگيرند :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آَبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

سوره توبة آيه 23

اي كساني كه ايمان آورده‌ايد ، اگر پدارنتان و برادرانتان كفر را بر ايمان ترجيح دهند ، آنان را به دوستي مگيريد ، و هر كس از ميان شما آنان را به دوستي گيرد ، آنان همان ستمكارانند .

إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

سوره ممتحنة  آيه 9

قطعا خداوند شما را از دوستي كساني باز مي‌دارد كه در دين با شما جنگ كرده و شما را از خانه‌هايتان بيرون رانده و در بيرون راندنتان با يكديگر همپشتي كرده‌اند ، و هر كس آنان را به دوستي گيرد ، آنان همان ستمگرانند .

ب. مومنيني كه ديگران را به سخره گيرند ، يا آنان را به نام يا القاب زشت بخوانند :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

سوره حجرات آيه 11

اي كساني كه ايمان آورده‌ايد ، نبايد قومي از شما قوم ديگر را ريشخند كند ، شايد آنها از اينها بهتر باشند ، و نبايد زناني ، زنان ديگر را (ريشخند كنند) ، شايد آنها از اينها بهتر باشند ؛ و از يكديگر عيب نگيريد ، و به همديگر لقب‌هاي زشت مدهيد ، چه ناپسنديده است كه پس از ايمان نام‌ كفر آميز بگذاريد ؛ و آنها كه توبه نكنند ، ظالم و ستمگرند .

ج. هر كس از حدود الهي تجاوز كند :

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

سوره بقرة آيه 229

و هر كس از حدود خدا ، تجاوز كند ، پس آنان همان ظالمان هستند .

و حدود الله نيز همانطور كه در تفاسير و روايات اهل سنت آمده است ،  به معني طاعت خداوند است :

«حدود الله» طاعة الله

الإتقان في علوم القرآن  ج 2   ص 306 ، اسم المؤلف:  جلال الدين عبد الرحمن السيوطي الوفاة: 19/5/911هـ ، دار النشر : دار الفكر - لبنان - 1416هـ- 1996م ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : سعيد المندوب

حدود خدا ، اطاعت خدا است .

قال بن عباس الحدود الطاعة وصله بن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة عنه في قوله تلك حدود الله يعني طاعة الله وكأنه تفسير باللازم لأن من أطاع وقف عند امتثال أمره واجتناب نهيه

فتح الباري شرح صحيح البخاري ج 6   ص 4 ، اسم المؤلف:  أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي الوفاة: 852 ، دار النشر : دار المعرفة - بيروت ، تحقيق : محب الدين الخطيب

ابن عباس گفته است حدود ، همان اطاعت است ؛ اين روايت را ابن ابي حاتم نقل كرده است كه «تلك حدود الله» يعني اطاعت خداوند ؛ و شايد اين تفسير به ملازم باشد ، زيرا هركس كه از خدا اطاعت كند ، در نزد امتثال اوامر و پرهيز از بدي‌ها است .

بنا بر اين هر كس از اطاعت خدا ، خارج شود ، ظالم است ، و هركه ظالم بود ، ملعون ، خواه صحابي و خواه غير صحابي ؛ و هر كدام از صحابه كه معصيت خداوند كرده باشند ، داخل در اين لعن خواهند بود .

د. هر كس به غير آنچه خداوند نازل كرده حكم نمايد :

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُون

سوره مائدة آيه 45

و كساني كه به موجب آنچه خداوند نازل كرده داوري نكرده‌اند ، آنان خود ستمگرانند .

طبق سخنان علماي اهل سنت ، لشگريان اميرمومنان علي عليه السلام ، معاويه و لشكر او را حاكم به غير ما أنزل الله و ظالم معرفي كرده‌اند .

طبري در تاريخ خويش مي‌گويد ، يزيد بن قيس ارحبي كه ابن حجر در الاصابة ج 6 ص 702 ش 9414  او را جزو صحابه معرفي كرده است ، در مورد معاويه و لشگر او مي‌گويد :

إن المسلم السليم من سلم دينه ورأيه وإن هؤلاء القوم والله إن يقاتلوننا على إقامة دين رأونا ضيعناه وإحياء حق رأونا أمتناه وإن يقاتلوننا إلا على هذه الدنيا ليكونوا جبابرة فيها ملوكا فلو ظهروا عليكم لا أراهم الله ظهورا ولا سرورا لزموكم بمثل سعيد والوليد وعبدالله بن عامر السفيه الضال ... فقاتلوا عباد الله القوم الظالمين الحاكمين بغير ما أنزل الله ...

تاريخ الطبري ج 3   ص 86 ، اسم المؤلف:  لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري الوفاة: 310 ، دار النشر : دار الكتب العلمية – بيروت

مسلمان درست ، كسي است كه دين و نظر او صحيح باشد ؛ و قسم به خدا اين گروه با ما براي اقامه ديني كه ما آن را تضييع كرده باشيم ، يا حقي كه آن را زير پا گذاشته باشيم ، نمي‌جنگند ؛ تنها با ما براي دنيا مي‌جنگند تا در آن سركشي كرده و پادشاهي كنند ؛ و خداي ناكرده اگر بر شما غالب شوند ، امثال سعيد و وليد و عبد الله بن عامر نادان و گمراه را بر شما والي خواهند كرد ! ... بندگان خدا ! با اين قوم ظالم حاكم به غير ما انزل الله بجنگيد ...

ظالمان در روايات : صحابه ، صحابه را به عنوان ظالم معرفي كرده‌اند !

طبق روايت صحيح بخاري ، عباس عموي رسول خدا (صلى الله عليه وآله) ، اميرمومنان علي عليه‌السلام را به عنوان ظالم معرفي مي‌كند !

... فقال هل لك في عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ فَأَذِنَ لَهُمَا  قال الْعَبَّاسُ يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ الظَّالِمِ اسْتَبَّا ...

صحيح البخاري  ج 6   ص 2663 ش 6875 ، اسم المؤلف:  محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي الوفاة: 256 ، دار النشر : دار ابن كثير , اليمامة - بيروت - 1407 - 1987 ، الطبعة : الثالثة ، تحقيق : د. مصطفى ديب البغا

دربان به نزد عمر آمده و گفت : آيا به علي و عباس اجازه ورود مي‌دهي ؟ عمر اجازه داد ؛ عباس گفت : اي اميرمومنان ! بين من و اين ظالم قضاوت كند و سپس به هم دشنام دادند !

اين روايت ، به خوبي ثابت مي‌كند كه طبق مدارك اهل سنت ، ممكن است يكي از صحابه ظالم باشد ، و طبق آيه قرآن هركسي كه ظالم باشد ، مورد لعن الهي قرار مي‌گيرد .

6- پيمان‌شکنان و فسادکنندگان در زمين و آنان که آنچه خدا دستور وصل آن را داده (صله رحم) قطع کنند :

1- وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ

سوره رعد آيه 25

و کسانی که پيمان خدا را پس از بستن آن می‌شکنند و آنچه را خدا پيمان به پيوستن آن فرمان داده می‌گسلند و در زمين فساد می کنند ، بر ايشان لعنت است و بدفرجامی آن سرای ايشان را است .

2- فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ

سوره محمد آيات 22 و 23

پس اميد بستيد که چون برگشتيد در زمين فساد کنيد و خويشاوندي‌های خود را از هم بگسليد * اينان همان کسانی هستند که خدا آنان را لعنت کرده و ايشان را ناشنوا و چشم‌هايشان را نابينا کرده است .

طبق اقرار علماي اهل سنت ، اين آيه لعن قاطع رحم را ، حتي از امت رسول خدا (صلى الله عليه وآله) و از كساني كه اهل سنت او را اولي الامر مي‌دانند ، ثابت مي‌كند .

ذهبي روايتي از احمد بن حنبل نقل مي‌كند كه به اين آيه براي جواز لعن يزيد بن معاويه استدلال كرده است :

وقال له ولده صالح إن قوما ينسبوننا إلى تولي يزيد فقال يا بني وهل يوالي يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر فقال لم لا تلعنه قال وكيف لا ألعن من لعنه الله قال تعالى «فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم» فهل يكون فساد أعظم من نهب المدينة وسبي أهلها وقتل سبعمائة من قريش والأنصار وقتل عشرة آلاف ممن لم يعرف من عبد أو حر حتى وصلت الدماء إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتلأت الروضة ثم ضرب الكعبة بالمنجنيق وهدمها وأحرقها

المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال  ج 1   ص 289 ، اسم المؤلف:  أبو عبد الله محمد بن عثمان الذهبي الوفاة: 748هـ ، دار النشر :  ، تحقيق : محب الدين الخطيب

روزي صالح ، فرزند احمد بن حنبل به او گفت : اي پدر ! عده‌اي ما را به عنوان محبان يزيد معرفي مي‌كنند !

در پاسخ گفت : اي پسر ! آيا كسي كه به خدا و روز آخر ايمان دارد مي‌تواند يزيد را دوست داشته باشد ؟!

صالح گفت : پس چرا او را لعنت نمي‌كني؟!

احمد بن حنبل در پاسخ گفت : چگونه كسي را كه خداوند لعنت كرده است ، لعنت نكنم ! خداوند فرموده است « فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم» ؛ آيا فسادي بيشتر از غارت مدينه و اسير گرفتن اهل آن و كشتن هفتصد نفر از قريش و انصار ، و كشتن ده‌هزار نفر ناشناس از آزاد و بنده تا جايي كه خون به قبر رسول خدا (صلى الله عليه وآله) رسيد و روضه شريفه پر از خون شد ، و حمله به كعبه با منجنيق و خراب كردن و سوزاندن آن هست ؟

شبيه همين روايت در مصادر ذيل نيز نقل شده است :

منهاج السنة النبوية  ج 4   ص 565 ، اسم المؤلف:  أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس الوفاة: 728 ، دار النشر : مؤسسة قرطبة - 1406 ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : د. محمد رشاد سالم

الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة ج 2   ص 635 ، اسم المؤلف:  أبو العباس أحمد بن محمد بن علي ابن حجر الهيثمي الوفاة: 973هـ ، دار النشر : مؤسسة الرسالة - لبنان - 1417هـ - 1997م ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : عبد الرحمن بن عبد الله التركي - كامل محمد الخراط

غذاء الألباب شرح منظومة الأداب ج 1   ص 95 ، اسم المؤلف:  محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي الوفاة: 1188هـ ، دار النشر : دار الكتب العلمية  - بيروت / لبنان - 1423هـ - 2002م ، الطبعة : الثانية ، تحقيق : محمد عبد العزيز الخالدي

7- کسی که زنان پاکدامن را متهم به بی‌عفتی کند :

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

سوره نور آيه 23

بی گمان کسانی که به زنان پاکدامن بی‌خبر و با ايمان نسبت زنا می‌دهند ، در دنيا و آخرت لعنت شده‌اند و برای آنها عذابی سخت خواهد بود .

اين آيه طبق روايات اهل سنت ، در ماجراي تهمت زدن صحابه به عائشه نازل شده است . و كساني كه اين تهمت را به عائشه زدند ، گروهي از صحابه از جمله حسان بن ثابت ، مسطح بن أثاثة و ... بودند .

بخاري در صحيح خويش از عائشه نقل مي‌كند كه گفت :

... فَعَثَرَتْ أُمُّ مِسْطَحٍ في مِرْطِهَا فقالت تَعِسَ مِسْطَحٌ فقلت لها بِئْسَ ما قُلْتِ أَتَسُبِّينَ رَجُلًا شَهِدَ بَدْرًا فقالت أَيْ هَنْتَاهْ أولم تَسْمَعِي ما قال قالت وَقُلْتُ وما قال فَأَخْبَرَتْنِي بِقَوْلِ أَهْلِ الْإِفْكِ ...

صحيح البخاري  ج 4   ص 1519  ش 3910 ، اسم المؤلف:  محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي الوفاة: 256 ، دار النشر : دار ابن كثير , اليمامة - بيروت - 1407 - 1987 ، الطبعة : الثالثة ، تحقيق : د. مصطفى ديب البغا

ام مسطح به زمين خورد و گفت : مسطح (فرزندش كه صحابي و از اهل بدر بود) نابود شود ! به او گفتم : چه بد سخني گفتي ! آيا به كسي كه در جنگ بدر شركت كرده است دشنام مي‌دهي ؟

 در پاسخ گفت : واي از مصيبت ! آيا نشنيده‌اي كه او چه گفته است ؟

گفتم چه گفته است؟

در پاسخ همان سخنان اهل افك (تهمت عائشه به زنا)‌را مطرح كرد !

بنا بر اين ، اين لعن نيز شامل گروهي از مسلمانان و صحابه مي‌شود !

8- کسی که از روی عمد مسلمانی را بکشد :

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

سوره نساء آيه 93

و هرکس مومنی را عمدا بکشد کيفرش دوزخ است که در آن ماندگار خواهد بود و خدا بر او خشم می گيرد و لعنتش می کند و عذابی بزرگ برايش آماده ساخته است .

طبق روايات اهل سنت ، اين آيه ، جزو آخرين آياتي است كه نازل شد ، و شان نزول آن ، در مورد مسلماني بود كه يكي از مسلمانان را كشت ، و سپس فراري شده و مرتد گرديد .

حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيى بن عبد الله ، حدثني ابن لهيعة ، حدثني عطاء ابن دينار عن سعيد بن جبير في قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم قال : نزلت في مقيس بن ضبابة الكناني ، وذلك انه اسلم واخوه هشام بن ضبابة ، وكان بالمدينة فوجد مقيس اخاه هشاما ذات يوم قتيلا في الانصار في بني النجار ، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فاخبره بذلك ، فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من قريش من بني فهر ومعه مقيس إلى بني النجار ومنازلهم يومئذ بقباء ان ادفعوا إلى مقيس قاتل اخيه ان علمتم ذلك والا فادفعوا اليه الدية ، فلما جاءهم الرسول ، قالوا : السمع والطاعة لله وللرسول ، والله ما نعلم له قاتلا ولكن نؤدي الدية فدفعوا إلى مقيس مائة من الابل دية اخيه ، فلما انصرف مقيس والفهري راجعين من قباء إلى المدينة وبينهما ساعة ، عمد مقيس إلى الفهري رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتله ، وارتد عن الاسلام

تفسير ابن أبي حاتم  ج 3   ص 1037 ، اسم المؤلف:  عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي الوفاة: 327 ، دار النشر : المكتبة العصرية - صيدا ، تحقيق : أسعد محمد الطيب

از سعيد بن جبير در مورد آيه «ومن يقتل مومنا متعمدا» روايت شده است كه در مورد مقيس بن ضبابة الكناني نازل شده است ؛ او و برادرش اسلام آوردند و در مدينه ساكن بودند ؛ روزي مقيس برادرش را كشته در ميان انصار بني النجار ديد ؛ به نزد رسول خدا (صلى الله عليه وآله) رفته و به آن حضرت خبر داد ؛ حضرت شخصي از بني فهر از قريش را به همراه مقيس به بني النجار فرستادند تا يا به مقيس قاتل برادرش را معرفي كنند و يا در صورت جهل ، به او ديه بدهند ؛ آنها گفتند : سمعا و طاعة ؛ قسم به خدا ما قاتل او را نمي‌شناسيم ، اما ديه او را مي‌دهيم . و به مقيس صد شتر به عنوان ديه برادرش دادند .

وقتي مقيس و فهري باز مي‌گشتند ، مقيس به فهري كه نماينده رسول خدا (صلى الله عليه وآله) بود حمله‌ور شده و او را كشت و از اسلام مرتد شد !...

همچنين از روايات اهل سنت چنين بر مي‌آيد كه اين حكم ، حكم مسلمان است ، و نه كافر . زيرا مي‌گويند اگر كافر اسلام آورد ، حكم قتل نفس مسلمان از او برداشته مي‌شود ، اما اگر مسلماني يك مسلمان را متعمدا بكشد ، توبه‌اش مقبول نيست .

عن سَعِيدِ بن جُبَيْرٍ قال أَمَرَنِي عبد الرحمن بن أَبْزَى قال سَلْ بن عَبَّاسٍ عن هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ ما أَمْرُهُمَا « ولا تَقْتُلُوا النَّفْسَ التي حَرَّمَ الله إلا بِالْحَقِّ »« وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا » فَسَأَلْتُ بن عَبَّاسٍ فقال لَمَّا أُنْزِلَتْ التي في الْفُرْقَانِ قال مُشْرِكُو أَهْلِ مَكَّةَ فَقَدْ قَتَلْنَا النَّفْسَ التي حَرَّمَ الله وَدَعَوْنَا مع اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وقد أَتَيْنَا الْفَوَاحِشَ فَأَنْزَلَ الله « إلا من تَابَ وَآمَنَ » الْآيَةَ فَهَذِهِ لِأُولَئِكَ وَأَمَّا التي في النِّسَاءِ الرَّجُلُ إذا عَرَفَ الْإِسْلَامَ وَشَرَائِعَهُ ثُمَّ قَتَلَ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ ...

صحيح البخاري  ج 3   ص 1399 ش 3642 ، اسم المؤلف:  محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي الوفاة: 256 ، دار النشر : دار ابن كثير , اليمامة - بيروت - 1407 - 1987 ، الطبعة : الثالثة ، تحقيق : د. مصطفى ديب البغا

از سعيد بن جبير روايت شده است كه عبد الرحمن بن ابزي به من دستور داد كه از ابن عباس در مورد اين دو آيه سوال كنم كه حكم آنها چيست « ولا تَقْتُلُوا النَّفْسَ التي حَرَّمَ الله إلا بِالْحَقِّ »« وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا ».

از ابن عباس سوال كردم ؛ او گفت : وقتي آيه‌اي كه در سوره فرقان است (ولا تقتلو) نازل شد ، مشركين مكه گفتند ما خون ناحق ريخته‌ايم و بت‌پرستيده‌ايم ، و مرتكب فواحش شده‌ايم ، خداوند اين آيه را نازل كرد كه «الا من تاب وآمن» اين براي اين گروه (مشركين) است ؛ اما آيه‌اي كه در سوره نساء است (ومن يقتل مومنا) ، پس انسان وقتي اسلام و شرايع آن را آموخت ، سپس كسي را كشت ، جزاي او جهنم است ...

بنا براين ، اين آيه نيز خاص به مسلمانان است .

9- بزرگاني از امت‌ها كه در جهنم عذاب مي‌شوند :

وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا * رَبَّنَا آَتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا

سوره أحزاب آيات 67 و 68

و مي‌گويند : پرودگارا ! ما رؤسا و بزرگتران خويش را اطاعت كرديم ؛ و ما را از راه به در كردند !

پرودگارا ! آنان را دو چندان عذاب ده و لعنتشان كن لعنتي بزرگ !

طبق روايات اهل سنت ، صحابه ، اين آيه را بر بزرگاني از مسلمانان و صحابه تطبيق كرده‌اند ؛ از جمله محمد بن ابي بكر & كه اين آيه را بر تبعيت از عثمان تطبيق مي‌كرد :

فدخل محمد بن أبي بكر بعد ذلك وهو يرى أنه قد قتل فلما رآه قاعدا قال آلا أراكم قياما حول نعثل وأخذ بلحيته فجره من البيت إلى باب الدار وهو يقول بدلت كتاب الله وغيرته يا نعثل فقال عثمان رضي الله عنه لست بنعثل ولكني أمير المؤمنين وما كان أبوك ليأخذ بلحيتي فقال محمد لا يقبل منا يوم القيامة أن نقول «ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل» الأحزاب 67

تاريخ المدينة المنورة (أخبار المدينة)  ج 2   ص 291  ، اسم المؤلف:  أبو زيد عمر بن شبة النميري البصري الوفاة: 262هـ  ، دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت  - 1417هـ-1996م ، تحقيق : علي محمد دندل وياسين سعد الدين بيان

تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل ج 39   ص 403 ، اسم المؤلف:  أبي القاسم علي بن الحسن إبن هبة الله بن عبد الله الشافعي الوفاة: 571 ، دار النشر : دار الفكر - بيروت - 1995 ، تحقيق : محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري

البداية والنهاية ج 7   ص 185 ، اسم المؤلف:  إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء الوفاة: 774 ، دار النشر : مكتبة المعارف - بيروت

محمد بن ابي بكر ، وارد خانه عثمان شده و چنين مي‌پنداشت كه عثمان كشته شده است ؛ وقتي او را ديد كه نشسته است ، گفت : چرا شما را مي‌بينم كه دور او ايستاده‌ايد ؟

سپس ريش عثمان را گرفته و او را كشيد و از در خانه بيرون آورد و مي‌گفت : كتاب خدا را تغيير دادي اي نعثل !

عثمان گفت : من نعثل نيستم ! من اميرالمومنينم ! و پدر تو نيز ريش من را نمي‌گرفت !

محمد گفت : روز قيامت از ما قبول نمي‌كنند كه بگوييم « ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل»

همچنين جبلة بن عمرو انصاري از سران هجوم به عثمان و از صحابه مي‌گويد :

وقيل لجبلة في أمر عثمان وسئل الكف عنه فقال: والله لا ألقى الله غداً فأقول " إنا أطعنا سادتنا فأضلونا السبيل "

أنساب الأشراف  ج 2   ص 274 ، اسم المؤلف:  أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري (المتوفى : 279هـ) الوفاة: 279

به جبله در مورد عثمان سخن گفته و از او خواستند كه از عثمان دست بردارد .

گفت : قسم به خداوند ، خدا را فردا چنين نخواهم ديد كه بگويم « إنا أطعنا سادتنا فأضلونا السبيل»

ترجمه جبلة بن عمرو الانصاري ، در بخش صحابه‌اي كه به عثمان دشنام داده‌اند ، خواهد آمد .

شبيه همين سخن از حجاج بن عدي (يا غزي) انصاري نقل شده است :

فلما قدم على معاوية كتاب علي مع الحجاج بن عدي الأنصاري ... وقال يا حجاج أنت صاحب زيد بن ثابت يوم الدار قال نعم فإن كان بلغك وإلا أحدثك قال هات قال أشرف علينا زيد بن ثابت وكان مع عثمان في الدار وقال يا معشر الأنصار انصروا الله مرتين فقلت يا زيد إنا نكره أن نلقي الله فنقول كما قال القوم «ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا»

الإمامة والسياسة  ج 1   ص 72 ، اسم المؤلف:  أبو محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري الوفاة: 276هـ.  ، دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت - 1418هـ - 1997م.  ، تحقيق : خليل المنصور

وقتي نامه علي عليه‌السلام توسط حجاج بن عدي انصاري به دست معاويه رسيد ، ... معاويه گفت : اي حجاج ! تو بودي كه در روز حمله به خانه عثمان ، با زيد بن ثابت ، ماجرايي داشتي ؟

گفت آري ! اگر خبر به تو رسيده است كه هيچ ! اما اگر نرسيده براي تو بگويم !

معاويه گفت : بگو ! گفت : زيد بن ثابت به همراه عثمان در خانه بود و از بالا رو به ما كرده و دو بار گفت : اي انصار ! خدا را ياري كنيد !

من در پاسخ گفتم : اي زيد ، ما دوست نداريم كه روز قيامت خدا را ملاقات كرده و بگوييم « ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا»

البته شبيه همين ماجرا بدون ذكر زمان گفتن آن ، در مدارك ديگر نيز آمده است :

تاريخ المدينة المنورة  أخبار المدينة  ج 2   ص 280 ش 2278 ، اسم المؤلف:  أبو زيد عمر بن شبة النميري البصري الوفاة: 262هـ  ، دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت  - 1417هـ-1996م ، تحقيق : علي محمد دندل وياسين سعد الدين بيان

المعجم الكبير  ج 3   ص 223 ، اسم المؤلف:  سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني الوفاة: 360 ، دار النشر : مكتبة الزهراء - الموصل - 1404 - 1983 ، الطبعة : الثانية ، تحقيق : حمدي بن عبدالمجيد السلفي

معرفة الصحابة ج 2   ص 727 ش 507  ، اسم المؤلف:  لأبي نعيم الأصبهاني الوفاة: 430

10- دروغگويان :

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ

سوره آل عمران آيه 61

پس هرکس در باين پس از دانشی که تو را حاصل آمده با تو محاجه کند بگو بياييد پسرانمان را و پسرانتان را و زنانمان را و زنانتان را و ما خويشان خود را و شما خويشان نزديک خود را فرا خوانيم ؛ سپس مباهله کنيم و لعنت خدا را بر دروغگويان قرار دهيم

در بسياري از تفاسير اهل سنت ، در ذيل اين آيه چنين آورده شده است كه :

«ثم نبتهل» ثم نتباهل بأن نقول بهلة الله على الكاذب منا ومنكم

مباهله مي‌كنيم ، يعني مي‌گوييم نفرين خدا بر دروغگو چه از ما و چه از شما !

بنا بر اين دروغگو چه مسلمان و چه غير مسلمان مورد لعن قرار مي‌گيرد .

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ج 1   ص 395 ، اسم المؤلف:  أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي الوفاة: 538 ، دار النشر : دار إحياء التراث العربي - بيروت ، تحقيق : عبد الرزاق المهدي

تفسير النسفي ج 1   ص 157 ، اسم المؤلف:  النسفي الوفاة: 710

نهاية الأرب في فنون الأدب ج 18   ص 88 ، اسم المؤلف:  شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري الوفاة: 733هـ ، دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان - 1424هـ - 2004م ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : مفيد قمحية وجماعة

كتاب التسهيل لعلوم التنزيل ج 1   ص 109 ، اسم المؤلف:  محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي الوفاة: 741هـ ، دار النشر : دار الكتاب العربي - لبنان - 1403هـ- 1983م ، الطبعة : الرابعة

اللباب في علوم الكتاب ج 5   ص 287، اسم المؤلف:  أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي الوفاة: بعد 880 هـ ، دار النشر : دار الكتب العلمية  - بيروت / لبنان - 1419 هـ -1998م ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض

دزدان فدک فاطمه 310 گمراه دین 310 دلیل نفاقه 310 جهل عرب 310 اباجهل در دین310 نیرنگ 310 ابله منافقا 310یا بلاء دین اسلام 310عمر 310 گمراه دین310 منکر 310 کفری 310 منکر310نیرنگ310حرامیان 310گمراه دین310بمار زنگی 310کفری310 احمقها احمقها 310منکر 310جاهل منافق310 گمراه دین 310نمرودی 310 نامردیه 310عمر 310 نیرنگ310نمرودی310 سامری310 گمراه دین310 اباجهل در دین 310 بی ایمان دین اسلام 310 310 عمر 310 قاصبان بدین 310 جاهل منافق 310 ابله منافقا 310 عمر 310 گمراه دین 310 جاهل منافق 310 کفری 310حرامیان310 ابله منافقا 310 نامردیه 310دزدانه فدک فاطمه 310 منکر 310 وهابیه منافقی 310 عمر310 فتنه ها 310+231= 541 ظالم 971-430 مقصر = 541 +430 مقصر = 971 ظالم -310 عمر ظالم 971-310 عمر = 661 عثمان - 430 مقصر = 231 ابوبکر مکرن310حرامیان 310بی ایمان دین اسلام310 عمر به ابحد عمر310نیرنگ 310حرامیان 310جاهل منافق 310نمرودی310 گمراه دین310 فاسق دینه 310کفری 310 فاسقه دین310 فاسق دینه 310منکر 310نیرنگ310 عمر310نامردیه310 کفری 310نیرنگ 310گمراه دین310ابله منافقا310 نامردیه310حرامیان 310عمر310منکر 310نمرودی 310نیرنگ310نمرودی310 گمراه دین310 فاسق دینه 310کفری310 310حرامزاده پلید310بدجنس عالم احمقا 310گبر پلید دین 310 منکر 310سگ هار پلید 310وحشی هاریا 310بابقره 310حاهل منافق 310 بمردک پلید 310حرامزاده پلید310 فاسق دینه310کلب کلب هار310جهل مرکبی 310بمار زنگی 310 رمز زناه310 فسق کلیه310گمراه دین310گمراه دین310 فسق دینها 310گمراه دین 310 جاهل منافق310 فاسق دینه 310 فسق دینها310 دزدان فدکه فاطمه 310دزدان فدکه فاطمه310حرامیان310بی ایمان دین اسلام 310گبرپلید دین310 310 حرامیان310 دقلبازملحد310ببقرها 310بقلدره دینه310کلب کلب هار310 جاهل منافق 310نارجهیما 310سم ری310سامری قوم محمد عمرابن خطاء 310 گمراه دین310جهل مرکبی310با کافرها 310بانادانه دین اسلام310 بمردک پلید310 آشوبا310 دقل بازملحد310کفری310 منکر310سامری310 گمراه دین 310جاهل منافق 310حرامیان 310سم ری 310 سامری قوم محمد و سامری قوم موسی شجره الملعونه بودند 310 منکر 310سگ هارپلید310 310کلب کلب هار310وحشی هاریا310فس قینی310 دلیل نفاقه 310 جهل عرب 310 اباجهل در دین 310ابله منافقا 310جاهل منافق 310 سامری 310سم ری 310 سامری قوم محمد و سامری قوم موسی شجره الملعونه بودند310 گمراه دین 310 منکر 310 کفری 310 نامردیه 310 عمر 310 جاهل منافق 310 حرامزاده پلید 310 رمززناه 310 گمراه دین 310منکر 310نامردیه 310با وهابیه نادان دین حق 310 کفری310 نیرنگ310نمرودی 310سامری310 310مار زنگی 310کفری منکر 310جاهل منافق 310 نامردیه 310عمر 310 سگ مردها310نیرنگ 310نمرودی310سامری310 گمراه دین310 مکرن310 خباثتی1512-1202 سه خلیفه = 310 عمر 310 منکر 310کفری 310نامردیه 310 منکر310 کفری310نیرنگ 310 عمر310بوگند مردابا 310سگ مرد ها 310 کبر پلید دین 310بقلدره دینه 310نار جهیما 310 به ابجد خائنان 772-451 عمر و ابوبکر = 231 ابوبکر 231 فاسق 231عصیان 231 ابوبکر231 نفاق 231 عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 با دزد گربها231 ادیانی جعلی باطل 231 بابی عقلیها231یاابوسفیانی231دورویه 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231 احمق ملحد231 لانه جاسوسیه 231با احمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 احمق ملحد 231جزو خائنان به رسول خدا بوده الله اکبر کلمات هم غوغا نموده اند به ابجد اشراردینها772-541= 231 ابوبکر ابوبکر231 نفاق 231 عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 با دزد گربها 231 بابی عقلیها 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231با احمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 ابوبکر و عمر 541قاتلی 541 عدواهل بیت 527 +14 معصوم = 541 ابوبکر و عمر 541 عدواهل بیت بوده اند

+ نوشته شده در چهار شنبه 20 آبان 1396برچسب:,ساعت 9:49 توسط برای تبادل لینک ابتدا ما را با عنوان اسلامه حق 245 علی 110+ 135فاطمه = 245 و آدرس aaaali110.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.به ابجد اسلامه حق 245 یعنی فاطمه و علی 245 وصی پیامبر 359-231 ابوبکر = 128حسین وزیر پیامبر 476 - 231= 245علی فاطمه 245وصی نبیا 169علی مهدی169 با نماینده بحق محمد علی حسن حسین مهدی 245 اسلامه حق 245 یعنی علی110+ +135= 245 اسلامه حق 245 منظور علی و فاطمه پدر مادر شیعیان میباشنددرود و صلوات خدا بر پدر و مادر شیعیان اهل بیت پیغمبر اسلام |

 بعثت پیامبر اکرم (صلی الله و علیه و آله و سلّم) بشارت برانگیخته شدن انسان به مقام آسمانی نبوت و چراغ  امامت روشنی برای راهنمایی همه گمراهان و بت پرستان، که در اوج جاهلیت به سر می برند است.

صفحه انتخاباتی سید ابراهیم رئیسی

صفحه انتخاباتی سید ابراهیم رئیسی  پیامبر فرمود عترتم را به یادگار می گذارم  کسی که حق عترت رسول الله را بجا آورد یعنی رسول خدا را خوشحال خواهد کرد کسی که شیعه واقعی میباشد اول عترت رسو الله را انتخاب می کند آقا سید ابراهیم64 رئیس کل اسلامی 64 دین 64 الله محمد علی64 کسی که شیعه واقعی میباشد پیامبر فرمود کتاب الله و عترتی 1575+12 امام = 1587 -1202 مقصر نفاق فتنه ها = 385 شیعه 385 دین پیامبر385 با آل قرآن 385فقط دین اسلام 385 دین پیامبر385 شیعه385شیعه واقعی اصل اسلام385این عدد را از راست بخوان میشود583 محمد علی فاطمه حسن حسین 583 شبکه نور 583 عاشوراه 583 پیامبر فرمود طرفدار ان اهل بیت من طرفدار من می باشند همیشه اهل خانه آگاهتر به مسائلند تا دشمنان بیرون خانه (مداحان قدر خود را بدانند زیرا در آن لحظه زبان اهل بیت(ع) هستند
لحظه ایی که زمین و زمان با اجرای مدح او میگریند.)

(خیلی ها صدای خوب دارند ولی نمیتوانند در فضائل اهل بیت(ع) مداحی کنند خیلی ها دکترا دارند ولی لیاقت روشن نمودن حقایق اسلام نصیبشان نخواهد شد 

به فکر نمازت باش، مثل شارژ موبایلت!

با صدای اذان بلند شو، مثل صدای موبایلت!

از انگشتانت برای اذکار استفاده کن، مثل صفحه کلید موبایلت!

قرآن را هم همیشه بخوان، مثل پیام‌های موبایلت بازی های کامپیوتری حرام و وقت تلف کردن میباشد بازی کلش حرام است وووو بیهوده وقت تلف کردن حرام است برای اینکه مسلمانان درس نخوانند و عقب بماند این بازی ها را در آورده اند که مغز شما از کار بیفتد و فکر پیشرفت به سرتان نزند و مشغول این بازی ها باشید هر چه زمان می گذرد به ظهور صاحب الزمان نزدیکتر می شویم وقتی ظهور برسد توبه هیچ گنه کاری پذیرفته نیست مومنان مومن و کافران کافر باقی میمانند داماد به عروس گفته به پدرت بگو جهازی خوب و با ارزش می خواهم جای داماد و عروس عوض شده داماد جهازی می خواهد داماد بلند پرواز یاوه گو نود درصد طلاق بخاطر داماد های دندان گرد کل کل انداز گراز صفت و جهازی بگیر زندگی خود را تباه می کنند بسیار زشت است که داماد تقاضای بهترین جهزیه کند پدر عروس گفت تو هم اولاد من محسوب می شوی بهترین را برایت می خرم حالا که تو بدنبال جهاز  با ارزشی اصلا" فکرش را هم نکن خدا بزرگ است بهترین را برایت می خرم که هی جهاز جهاز نکنی دوره ما شرممان می آمد حرف از جهاز بزنیم آنهم به پدر عروس

. روغن نارگیل 24 مورد که باعث لاغری می شود پرهیز از پرخوری روزی یک لواش یا نصف بربری فقط و فقط برنج ممنوع روغن نارگیل - برای لاغری شکم چه بخوریم

 

اگر می‌پرسید که برای لاغری شکم چه بخوریم ، باید گفت مطالعه روی زنان برزیلی نشان داده است که سایز کمر زنانی که طی یک دوره‌ی ۱۲ هفته‌ای از مکمل روغن نارگیل در رژیم غذایی‌ استفاده کرده‌اند، کوچک شده است. روغن نارگیل شامل نوعی اسید چربِ اشباع شده به نام اسید لوریک (Lauric Acid) است که در بدن به سرعت تبدیل به انرژی می‌شود. این یعنی کالری اسید لوریک، پیش از اینکه تبدیل به چربی انباشته شود، می‌سوزد و تبدیل به انرژی می‌شود و باعث لاغری شکم شما می‌شود. لزومی ندارد آن را به شکل قرص مصرف کنید، کافی است روغن نارگیل تصفیه شده را جایگزین روغن‌های دیگر در دستور غذای‌تان کنید. محصولات خوراکی قرمز یا بنفش‌رنگسبزیجات بنفش - برای لاغری شکم چه بخوریم

 

دومین پاسخی که در جواب به سوال برای لاغری شکم چه بخوریم، می‌توان داد این است که بگوییم خوراکی‌های بنفش و قرمز! تحقیقات تازه‌ی مجله‌ی تغذیه‌ی بالینی اروپا (European Journal of Clinical Nutrition) نشان داد زنانی که در یک بازه‌ی زمانی ۳ ساله رژیم غذایی سرشار از محصولات قرمز یا بنفش‌رنگ مانند انگور، گوجه، بادمجان و کلم دارند، نسبت به زنانی که رژیم غذایی‌شان بیشتر شامل سبزیجات و میوه‌های سبز، زرد یا نارنجی بوده است، چربی شکمی کمتری داشته‌اند. برخی پژوهش‌ها ادعا می‌کنند وجود فلاونوئید در برخی از این محصولات مانع جذب چربی می‌شود یا بر فرآیند چربی سوزی تأثیر گذاشته و باعث لاغری شکم می‌شود.. سرکه‌ی انارسرکه‌ی انار شکم را کوچک می‌کند - برای لاغری شکم چه بخوریم

 

بنا بر پژوهش محققین کُره‌ای مصرف ۳۰ میلی‌لیتر سرکه‌ی انار در زنانِ دچار اضافه وزن به مدت ۸ هفته، باعث کاهش ۳.۷ درصدی چربی شکمی و در نهایت باعث لاغری شکم در آنها شده است. به گفته‌ی دکتر کارول جوهانسون (Carol Johnston)، استاد دانشگاه آریزونا، همه‌ی انواع سرکه دارای اسید اَستیک هستند که هم در هضم نشاسته تأثیر دارد و هم آنزیم مؤثر در چربی‌سوزی را تحریک می‌کند.

 

۴. غلات کاملغلات کامل - برای لاغری شکم چه بخوریم

 

بر مبنای مطالعه‌ای در دانشگاه تافتز (Tufts University)، کسانی که روزی ۳ پُرس یا بیشتر غلات کامل مصرف می‌کنند، نسبت به کسانی که کمتر از نیم پُرس غلات کامل می‌خورند، ۱۰ درصد کمتر چربی شکمی دارند. رهبر این گروه تحقیق، دکتر نیکولا مک‌کُون (Nicola McKeown) می‌گوید: این مسئله ممکن است به دلیل اثر غلات کامل بر هورمون‌های کنترل اشتها و بروز احساس سیری باشد؛ یا به دلیل فیبر موجود در غلات کامل که با تحریک برخی هورمون‌ها، ذخیره‌ی چربی شکمی را کاهش می‌دهد. اما نکته‌ی قابل توجه این است که افرادی که غلات تصفیه شده مصرف کرده‌اند (انواع نان و شیرینی‌های سفید)، کاهشی در چربی شکمی‌شان نداشته‌اند. بنا بر توصیه‌ی دکتر مک‌کون بهتر است غلات تصفیه‌شده را با غلات کامل مانند برنج قهوه‌ای یا فارو (غذايي تهيه شده از انواع خاصی از گندم) جایگزین کنید5 . حبوباتحبوبات سرشار از فیبر - برای لاغری شکم چه بخوریم

 

یکی از دوستداران لاغری شکم انواع حبوبات است. آنطور که مطالعات مجله‌ی اُبیسیتی (Obesity) نشان ‌می‌دهد، به ازای مصرف ۱۰ گرم فیبر در هر روز، احتمال بروز چربی شکمی ۴ درصد کاهش می‌یابد. به گفته‌ی محققان، بهترین منبع فیبر انواع حبوبات هستند به ویژه عدس، لوبیای سیاه و لوبیای لیما (لوبیای عروس) که در هر نصف فنجان از آنها، ۷ تا ۸ گرم فیبر وجود دارد. سرپرست محققین اُبیسیتی، دکتر کریستن هیرستون (Kristen G. Hairston) معتقد است، لوبیای چشم‌بلبلی و لوبیا قرمز هم انتخاب‌های خوبی هستند زیرا به ازای هر نصف فنجان، ۴ تا ۵ گرم فیبر دارند.

 

۶. دانه‌ی چیا (Chia)دانه‌های چیا - برای لاغری شکم چه بخوریم

 

به گفته‌ی دکتر لیندسی براون (Lindsay Brown)، استاد دانشگاه کویینزلند، که درباره‌ی اثرات چیا در حذف چربی شکمی مطالعه کرده‌ است، دانه‌ی چیا علاوه بر پروتئين و فیبر حاوی اسید چرب ALA (آلفا لینولنیک اسید) است که مانع احاطه شدن اعضای حیاتی موجود در ناحیه‌ی شکمی توسط چربی می‌شود. دانه‌های چیا را می‌توان با انواع اسموتی مخلوط کرد، همراه با ماست میل نمود یا از ترکیب آن با شیر بادام، کمی دارچین و عسل، نوعی پودینگ تهیه کرد.

 

۷. دارچیندارچین - برای لاغری شکم چه بخوریم

 

یکی دیگر از مدافعان لاغری شکم که در کابینت ادویه‌های‌تان خواهید یافت، دارچین است. دانشمندان ژاپنی در آزمایشی، چندین موش را تحت رژیم غذایی پرچرب و پرقند قرار دادند، به رژیم غذایی گروهی از موش‌ها روغن دارچین، که عطر و طعم گرم دارچین از آن است، اضافه کردند. پس از یک ماه، موش‌هایی که ترکیبات دارچین را مصرف کرده بودند، چربی شکمی کمتری داشتند. کارشناسان معتقدند این ماده در از بین بردن توده‌های چربی مؤثر است. کری گنز (Keri Gans) نویسنده‌ی «یک تغییر غذاییِ کوچک» توصیه می‌کند در غذاهای روزانه‌ی خود برای کمی دارچین، به اندازه‌ی یک قاشق چایخوری، جا باز کنید8 . زردچوبهزردچوبه - برای لاغری شکم چه بخوریم

عروف است ادویه‌ی کاری جادویش را از این ادویه‌ی عجیب و مرموز می‌گیرد. اما از این پس می‌توانید به زردچوبه، به چشم یک «کمربند لاغرکننده» هم نگاه کنید! آنطور که مطالعات مجله‌ی «غذا و گوارش» (Food & Function) می‌گوید، زردچوبه حاوی مولکول‌هایی است که با جدا کردن قند از خون و تبدیل آن به انرژی، مانع ذخیره‌ی آن به شکل چربی در ناحیه‌ی شکم می‌شوند. کارشناس تغذیه، بروک اَلپرت (Brooke Alpert) توصیه می‌کند روزانه یک قاشق غذاخوری زردچوبه مصرف کنیم. به پیشنهاد او می‌توان به سوپ، ماست یونانی، انواع اسموتی‌ سبز، سبزیجات تَف داده شده، تخم مرغ و حتی چای، زردچوبه اضافه کرد. نگران نباشید! مقدار کم زردچوبه طعم خاصی ندارد، مخصوصا اگر در غذایی که می‌پزید طعم‌های مختلف وجود داشته باشد.

 

۹. شکلات تلخ

شکلات تلخ - برای لاغری شکم چه بخوریم

 

مانند بسیاری از دشمنان چربی، شکلات حاوی فلاونوئید است؛ به همین دلیل محققین اسپانیایی در پژوهش اخیر خود روی ۱۴۵۸ نوجوان، دریافتند کسانی که شکلات بیشتری مصرف می‌کنند، کمر باریک‌تری دارند. دگتر گارسیا، یکی از محققین این پژوهش و استاد دانشکده‌ی پزشکی دانشگاه گرانادای اسپانیا، می‌گوید: نوع شکلات مهم نیست اما شکلات‌های تلخِ ۷۰درصد، حاوی مقادیر زیاد کاتچین (Catechin)، یکی از انواع فلاونوئیدها هستند که بر عملکرد انسولین و تولید کورتیزول (هورمونی که باعث ذخیره‌ی چربی در ناحیه‌ی شکم می‌شود) اثر می‌گذارد. تانیا زوکربرات (Tanya Zuckerbrot)، بنیانگذار رژیم غذاییِ عاملِ F توصیه می‌کند به جای شیرینی‌های معمول در رژیم غذایی، روزانه حدود ۳۰ گرم شکلات تلخِ ۷۰درصد مصرف کنیم. همچنین، شکلات تلخ را می‌توانید علاوه بر خوردنی‌ای برای لاغری شکم، به عنوان ماده‌ی انرژی‌زا در باشگاه و در هنگام ورزش استفاده کنید.

 

۱۰. تخم کتان و لاغریتخم کتان و لاغری

 

تخم کتان برای کاهش وزن بسیار مفید است. این ماده‌ی خوراکی با فیبر فراوانش به شما احساس سیری می‌دهد، سرشار از امگا-۳ و لینان (lignan) است که به از دست دادن وزن کمک می‌کند. وقتی هر قاشق غذاخوری تخم کتان تنها ۳۶ کالری دارد، گنجاندن آن در رژیم غذایی‌تان کار ساده‌ای است.

 

فیبر موجود در تخم کتان به اندازه‌ی است که تنها یک قاشق غذاخوری از آن برای اثرگذاری کافی‌ است. پژوهشی در سال ۲۰۱۲ نشان داد فیبر تخم کتان برای کاهش اشتها مفید است. فیبر محلول در تخم کتان فرایند گوارش را کند و از تبدیل شدن گلوکز به قند جلوگیری می‌کند. تنظیم قند خون به کاهش وزن کمک می‌کند زیرا قند اضافه‌ همیشه تبدیل به چربی می‌شود. افزایش قند همچنین با رهاسازی انسولین پیام توقف سوخت چربی‌های ذخیره‌شده را به بدن می‌دهد. به علاوه فیبر موجود در تخم کتان حاوی نوعی باکتری خوب است که ممکن است باعث کاهش وزن شود.

 

امگا‌-۳ احتمال بروز بیماری‌های قلبی-عروقی را کاهش می‌دهد و بنابر پژوهشی در سال ۲۰۱۳ مصرف به‌اندازه‌ی آن مانع چاقی می‌شود. امگا-۳ با افزایش سطح آدیپونکتین (adiponectin)، هورمونی که توسط سلول‌های چربی ترشح می‌شود و سوخت‌وساز لیپید و گلوکز را تنظیم می‌کند، به کاهش وزن کمک می‌کند.

 

تنها دو ماده‌ی خوراکی حاوی مقادیر فراوان لینان هستند: تخم کتان و کنجد. و میزان لینان موجود در تخم کتان ۷ برابر بیشتر ازکنجد است. لینان با کاهش کلسترول می‌تواند بروز بیماری‌های قلبی-عروقی را کاهش دهید. همچنین خاصیت آنتی‌اکسیدانی آن با رشد تومورهای سرطانی مقابله می‌کند، هرچند نیاز به تحقیق بیشتری در این زمینه است. با اینکه پژوهش‌ها اثر لینان بر کاهش وزن را ثابت نکرده‌اند، ویژگی‌ بالقوه‌ی آن در کاهش سطح گلوکز ممکن است به کاهش وزن کمک کند به‌ این شرط که کالری دریافتی از کالری مصرفی بیشتر نباشد.

 

مصرف تخم کتان معمولا با عوارض خاصی همراه نیست اما به دلیل برخی ترکیبات فعالش باید برخی نکات احتیاطی را در نظر بگیرید. این ماده‌ی خوراکی ممکن است باعث یبوست یا عوارض دیگری مانند اسهال، باد معده و روده و دردهای شکمی شود. زنان باردار نباید تخم کتان مصرف کنند. اگر دچار دیابت، اختلال خونریزی، انسداد روده، سرطان‌های حساس به‌هورمون یا هر بیماری مزمن دیگر هستید، پیش از مصرف تخم کتان با پزشک‌تان مشورت کنید.

 

تخم کتان را در یخچال نگه دارید و تا ۲۴ ساعت پس از آسیاب کردن مصرف کنید زیرا پس از این مدت مواد مفیدش را از دست می‌دهد. می‌توانید در دستور غذاهای مختلف تا ۱۵ درصدِ آرد را با تخم کتان جایگزین کنید اما احتمالا باید مقدار مخمر را افزایش بدهید. با استفاده از تخم کتان به جای تخم‌مرغ و روغن می‌توانید میزان کالری غذایتان را کاهش دهید. می‌توانید هر ۱ قاشق مارگارین را با ۳ قاشق تخم کتان، و هر تخم‌مرغ را با ترکیبی از ۱ قاشق تخم کتان و ۳ قاشق آب جایگزین کنید.

شما در طول روز سیگنال‌هایی را به مردم ارسال می‌کنید، بدون اینکه توجهی به آنها داشته باشید. نحوه‌‌ای که چشمان‌تان را حرکت می‌دهید و نحوه‌ای که با کسی دست می‌دهید نمونه‌های این سیگنال‌ها هستند. ممکن است با استفاده از زبان بدن، سیگنال‌های ناخودآگاهی را ارسال کنید که یا سبب شوند دیگران شما را بیشتر دوست داشته باشند یا حداقل حرف شما را به واسطه‌ی دریافت آن سیگنال‌ها، اجمالا درست فرض کنند. هر زمان که درباره‌ی این مهارت‌ها صحبت می‌کنم، همیشه یک یا دو نفر هستند که از «اثر گذاشتن» بر دیگران به وسیله‌ی زبان بدن (ترفندهای روانی) احساس راحتی نمی‌کنند چند ترفند برای شناخت زبان بدن دیگران فریبندگی، همیشه هم بد نیست

 • «اثر گذاشتن»، تغییر رفتار یا تفکر دیگری است.
 • «فریبندگی»، دانسته اثر گذاشتن است.

شاید وقتی واژه‌ی «فریبندگی» را بشنوید، فورا افکار منفی به سراغ‌تان بیاید، اما دست نگه دارید.

فریبندگی به معنی دستکاری در برداشت و حس دیگران، لزوما بد نیست. آنچه بد است، نیت‌های بد انسان‌ها است.

نمونه‌ی ۱: فرد موذیِ فریبنده

انسان بد، بد است و انسان‌ بدی که فریبکاری می‌کند واقعا مشکل‌ساز است. برای نمونه:

 • دختر بدجنسی که قصد دارد جایگاه اجتماعی همکلاسی دوست‌داشتنی‌اش را پایین بیاورد.
 • او به همکلاسی‌هایش می‌گوید که این دختر دوست‌داشتنی کار بدی کرده است.
 • در نتیجه‌ کل کلاس دختر دوست‌داشتنی را کمتر دوست خواهند داشت.
 • و حالا دختر دوست‌داشتنی غمگین می‌شود.

نمونه‌ی ۲: فریبندگی دوستانه

فریبندگی می‌تواند حال و روز هر کسی را در موقعیت خاصی بهتر کند.

 • آدم خوش‌گذران یک فریبنده‌ی باتجربه است.
 • او تصادفا به شخصی تنه می‌زند.
 • او به نحو آرامش‌بخشی لبخند زده و عذرخواهی می‌کند، حتی اگر خودش مقصر نباشد.
 • به این ترتیب آدم خوش‌گذران با درایت و فریبندگی خود از وقوع یک دعوا جلوگیری می‌کند و شبِ خوشی را می‌گذراند.

همانطور که در این دو نمونه مشاهده کردید، مشکل دختر بدجنس در نمونه‌ی ۱، فریبندگی و دستکاری در موقعیت نبود. مشکل، نیت‌ بد و دروغ او بود.

درخواست من: نیت‌های خوب داشته باشید

فرض را بر این می‌گذارم که شما از این ترفندها با نیت‌های خوب استفاده خواهید کرد و لطفا همین کار را بکنید زبان بدن چه تاثیری بر روی اعتماد بنفس شما میگذارد بخش ۱: نگرش و زبان بدن

ذهن آدمی همواره به دنبال قضاوت کردن است. این ویژگی ما در فرایند تکامل باعث بقای ما شده است. ما در یک چشم به هم زدن قضاوت می‌کنیم:

 • آیا این فرد تهدیدی برای جان من است؟
 • آیا این فرد جذّاب است؟
 • آیا این فرد برای بقای (اجتماعی) من فایده‌ای دارد؟

به این غریزه توجه کنید، اما بدون شناخت بهتر فرد، هرگز تحت تاثیر آن عمل نکنید. ترفندهای زیر به شما کمک خواهند کرد تا به شیوه‌هایی رفتار کنید که دیگران برداشت خوبی از رفتار شما داشته باشند.

این بخش منحصرا درباره‌ی زبان بدن نیست، بلکه این نگرش‌ها به طور ناخودآگاه بر زبان بدن شما تأثیر خواهند گذاشت.

احساس امنیت کنید و از خود اطمینان نشان دهید

این نگرش آنقدر مهم است که باید یک مقاله‌ی کامل را به آن اختصاص داد. شما نمی‌توانید ۱۰۰٪ اوقات از این نگرش برخوردار باشید. به‌علاوه، قطعا مواردی هست که مطمئن به نظر نرسیدن به شما مزیت دوست‌داشتنی بودن را می‌دهد، اما نگرش عنوان شده روی هم رفته درست است.

دو نکته را باید در این خصوص در نظر بگیرید:

– سعی کنید مسائل ناراحت‌کننده را برطرف کنید:

 • برای من پوست بد یک مسئله بود که آن را برطرف کردم.
 • مسئله‌ی دیگر انتخاب لباس بود که آن را با به همراه بردن یکی از دوستانم هنگام خرید، حل کردم.

– به خودتان احساس امنیت را یاد بدهید:

 • من از کتاب‌های صوتی خودآموزی که دانلود کردم چیزهای زیادی آموختم.
 • هیکل متناسب داشتن کمک زیادی به من کرد. کتاب «بدن چهار ساعته» (The 4 Hour Body) یا خلاصه‌اش را بخوانید.

همه دوست هستند، مگر غیر از این ثابت شود پنج انگشت که یکی نمیشود در آخرالزمان جای عروس و داماد عوض می شود  بجای اینکه عروس از خانه فراری شود داماد فرار می کند بخاطر افکار پوچ و غلط داماد داماد به عروس گفته به پدرت بگو جهازی خوب و با ارزش می خواهم جای داماد و عروس عوض شده داماد جهاز می خواهد داماد بلند پرواز یاوه گو نود درصد طلاق بخاطر داماد های دندان گرد کل کل انداز گراز صفت و جهازی بگیر زندگی خود را تباه می کنند داماد و عروسی بخاطر وام ازدواجشان که به هر کدام ده میلیون وام می دهند داماد فرموده چرا بیست میلیون را بمن نداده اند فقط ده میلیون به داماد و ده میلیون به عروس تعلق می گیرد تازه به حسابهایشان واریز می گردد مقصر اصلی بانگها میباشند که بحساب هر دو می ریزند این وام اگر متعلق به داماد است باید به حساب داماد بجای ده میلیون ده میلیون عروس هم به داماد داده شود تازه پدر عروس ضامن وامشان شده است داماد بجای تشکر گفته بچرخ تا بچرخیم کسی که ازدواج می کند باید ازکل کل کردن و بلند پروازی و قلدری پرهیز کند اگر این جانب رئیس بانک بودم هر دو وام را به یک طرف میدادم که مشگل زیاده طلبی خانم داماد عروس داماد حل شود هر کسی ضامن شود وام از آن اوست یا هر دو طرف هر کسی با ظامن خودش این پولهای کم ارزش دعواء و قر کردن را ندارد وام ازدواج متعلق به عروس است برای خرید جهزیه ولی متاسفانه نود درصد طلاق بخاطر داماد های دندان گرد کل کل انداز گراز صفت و جهازی بگیر زندگی خود را تباه می کنند

چرا پیش از آنکه اصلا پلی ساخته باشید، دست به تخریب آن بزنید؟ اصلا منطقی به نظر نمی‌رسد:

 • شما می‌توانید همه چیز را به دست آورید
 • شما هیچ چیزی برای از دست دادن ندارید

به زودی خواهید فهمید که آیا فرد جدیدی که وارد زندگی‌تان شده، می‌خواهد یا می‌تواند یک دوست خوب باشد یا نه.

همه لایق احترام هستند، مگر غیر از این ثابت شود

در اینجا نیز، با احترام گذاشتن به دیگران یا چیزی به دست می‌آورید یا اصلا چیزی را از دست نمی‌دهید. این به آن معنا نیست که تمام روز باید تملّق کسی را بگویید، بلکه به این معنا است که نباید کسی را از سر باز کنید یا کاری کنید که احساس کم‌اهمیت بودن داشته باشند.

همه را دوست بدارید، مگر ثابت شود لیاقتش را ندارند

غریبه‌ها استحقاق این را دارند که به آنها فرصت اثبات حقانیت‌شان را بدهید. در دنیای ما هر کس می‌تواند چیزی باشد که در ظاهر نیست. من انسان‌های نفرت‌انگیزی را دیده‌ام که در ظاهر، مهربان به نظر می‌رسیدند و میلیاردرهایی که مثل کودکان هیجان‌زده رفتار می‌کردند. به قول یک ضرب‌المثل قدیمی: «به جلد یک کتاب دقت کنید، اما پیش از قضاوت کردن حتما چند ورق از آن را بخوانید.»

فرد نفرت‌انگیز یا میلیاردر هیچ کدام از دیگری «بهتر» نیستند. اما بودن در کنار یکی من را ناراحت و بودن در کنار دیگری به من احساس لذت و اشتیاق می‌دهد چگونه تنفر دیگران را کنار بگذاریم همیشه به این فکر کنید که چه کاری می‌توانید برای دیگران انجام دهید

وقتی با کسی برخورد می‌کنید، فکر نکنید که «او چه کاری می‌تواند برای من انجام دهد؟»، بلکه به این بیندیشید که «من چه کاری می‌توانم برای او انجام دهم؟» کمک کردن به دیگران بهترین راهی است که آنها را به کمک کردن به خود شما ترغیب می‌کند و این وضعیتی است که همه در آن برنده خواهند بود.

توجه کنید که نمی‌گویم نصیحت بیجا کنید تا خودتان را باهوش جلوه دهید. تنها زمانی به مردم کمک کنید که واقعا باور دارید زندگی آنها با آگاهی، کمک یا تماسی که شما به آنها پیشنهاد می‌کنید، بهتر خواهد شد.

پیشنهاد کمک بدهید، اما اصرار نکنید. مختصر و مفید سخن بگویید و اجازه دهید آنها تصمیم بگیرند که پیشنهاد کمک شما را بپذیرند یا نه.

بخش ۲: حالت بدن

حالت بدن - ترفندهای زبان بدن

بدن شما دائما در حال فرستادن سیگنال به افرادی است که با آنها برخورد می‌کنید. حالت بدن بر قضاوت‌های عجولانه‌ی افراد درباره‌ی شما، همینطور بر تصور شما از خودتان اثر می‌گذارد. افزون بر این، حالت درست بدن برای کمر شما هم خوب است، پس چه چیز بهتر از این؟

صاف اما راحت بایستید

برای یافتن یک حالت بدنی مثبت، موارد زیر را دنبال کنید:

۱. پاهایتان را هنگام ایستادن به عرض لگن‌تان باز کنید.

۲. قد خود را تا جای ممکن بالا بکشید، تصور کنید از سر در حال کشیده شدن به بالا هستید.

۳. حالا این حس بلند بودن را حفظ کنید، اما شانه‌هایتان را شل کنید.

۴. گردن‌تان را سفت نگه ندارید و به سرتان طوری زاویه بدهید که برای نگاه‌ کردن در چشمان فردی با قد متوسط مجبور نباشید به بالا یا پایین نگاه کنید.

چند توصیه:

 • هنگام حفظ حالت بدن، تا جای ممکن راحت باشید.
 • باد به سینه‌تان نیاندازید. قفسه سینه باید صاف باشد، درست مانند وقتی که روی زمین دراز کشیده‌اید.
 • شانه‌هایتان را کمی به عقب بکشید.

صاف بنشینید، اما خشک نباشید

وقتی شروع به صاف نشستن کنید، خواهید دید که جثه‌‌ی اغلب افراد، با صاف ننشستن کوچک می‌شود. وقتی با این حالت صاف پشت میز می‌نشینید، فورا احساس بلند بودن خواهید کرد. پشت‌تان را صاف، اما تا جای ممکن راحت نگه دارید همیشه در بخش میانی بدن‌تان کمی کشش داشته باشید

ماهیچه‌های شکم، کمر و ناحیه‌ی مرکزی بدن‌تان هرگز نباید هنگام ایستادن یا نشستن شل باشند. به طور کلی ماهیچه‌های شکم و مرکز بدن‌تان را تحت کمی فشار قرار دهید. این امر نه تنها بر حالت بدن شما اثر خوبی می‌گذارد، بلکه با وقار راه رفتن را برای شما آسان می‌کند.

پاهایتان را به عرض لگن از هم جدا کنید

طرز قرار گرفتن پاها چیزهای زیادی را درباره‌ی شما فاش می‌کند. این یک علم دقیق نیست، اما معمولا نزدیک هم بودن پاها حاکی از ناامنی است، در حالیکه فاصله داشتن آنها از هم نشاندهنده‌ی اعتماد به نفس است.

نزدیک بودن و دور بودن بیش از اندازه‌ی پاها از هم، می‌‌تواند بازتاب بدی روی شما داشته باشد. سعی کنید پاهایتان به اندازه‌ی عرض لگن یا کمی بیشتر از هم فاصله داشته باشند، نه بیشتر.

بخش ۳: وارد شدن به یک اتاق

لحظه‌ای که وارد یک اتاق می‌شوید لحظه‌ای است که خودتان را در معرض قضاوت افرادی که در اتاق هستند قرار می‌دهید. حتما از این فرصت استفاده کنید.

شاید بعضی از افراد، تکنیک‌های افراطی مثل خرامیدن را توصیه کنند، اما این توصیه در همه‌ی موقعیت‌ها نتیجه نمی‌دهد.

طوری لبخند بزنید که خوشحالی‌تان را از بودن در آن جمع نشان دهد

صرف نظر از اینکه واقعا خوشحال هستید یا نه، هنگام ورود به یک اتاق لبخند بزنید. طوری لبخند بزنید که انگار واقعا از آنچه می‌بینید لذت می‌برید. در این کار افراط نکنید. با صدای بلند نخندید. لبخندتان به گونه‌ای باشد که انگار پس از چند روز بارانی به بیرون قدم گذاشته‌اید و متوجه درخشش زیبای آفتاب شده‌اید.

با حاضران سلام و احوالپرسی کنید

منحصرا با یک شخص خاص سلام و احوالپرسی نکنید. با صدای بلند یا به تک‌تک افراد سلام نکنید، مگر اینکه این نوع رفتار مورد پسند آنها باشد. در غیر این صورت، هنگام نگاه کردن به افراد حاضر در اتاق، لحظه‌ای بی‌حرکت بمانید یا به آهستگی قدم بردارید.

در جمع دوستان و آشنایان ارتباط چشمی برقرار کنید بگید سلام آی وای آی آه سلام کنید و قلبوبشان را تسخیر کنید نگاه نافذ شما شخصیت حقیقی و بزرگ شما را به دیگران تفهیم می کند آهسته این کار را بکنید

 • ارتباط چشمی برقرار کنید - ترفندهای زبان بدن

به جماعت حاضر در اتاق چنان سریع نگاه نکنید که انگار به اشیاء نگاه کرده‌اید. در چشم افراد نگاه کنید و اگر کسی چشم در چشم شما دوخت، به او لبخند بزنید. کاری کنید که دیگران احساس کنند یک فرد مثبت وارد اتاق شده است.

 • حوصله به خرج دهید

این کار نه تنها نشان‌دهنده‌ی اعتماد به نفس شماست، بلکه حاکی از یک نگرش باز و پذیرا نیز می‌باشد 

برای دوستان (فرضی) دست تکان دهید دست نشان دادن به امام زمان یعنی بی چونو چرا تسلیم و طرفدار شما هستیم آقا از کوچک تا بزرگ ما طرفدار واقعی شما هستیم  آقا ما را دریاب آقا کف دست ما نوشته 18 ذالحجه" غدیر خم آقا ما عهد شکن نیستیم 18 به ابجد الله 18 الله 18 میشود دین اسلام توسط الله در غدیر خم توسط پیامبر علی به عنوان مولاء و سر پرست دین اسلام معرفی شد تمام جانشینان 124 هزار پیامبر از جانب خداوند الله انتخاب کردیده است خداوند در قرآن می فرماید ما امام را انتخاب می کنیم انی جاعلک لناس اماما خداوند میفرماید ما امام را انتخاب میکنیم به ابجد دین ۶۴ دین ۶۴ الله محمد علی ۶۴ +۱۳۲ اسلام = ۱۹۶ دین اسلام ۱۹۶ ضرب ۱۴ معصوم خانواده محترم رسول خدا میشود ۱۹۶ دین اسلام ۱۹۶ به ابجد امام 82 ولی امر مسلمین جهانی 82 امام واقعی الله مهدی 82دین پیامبر دین شیعه82 اصل دین اسلام دین پیامبر82 اصل دین اسلام دین شیعه 82 اصل دین اسلام دین کعبه82 امام واقعی اصل دین اسلام 82 امام واقعی الله مهدی 82جانشین اصلی امام واقعی 82 به ابجد امام 82 قرآن میفرمایدانی جاعلک لناس اماما خداوند میفرماید ما امام را انتخاب میکنیم قال رسوالله  « أنا مدینة العلم وعلی بابها فمن أراد المدینة فلیأت الباب». «  من شهر علم هستم وعلی علیه السلام درب آن کسی که بخواهد وارد شهر گردد از درب آن وارد گردد » .  ‌‌بدیهی است که این دانش و آگاهی عادی و معمولی نیست که مسبوق به خطا و لغزش باشد ؛ بلکه این معرفت و شناخت الهی است که‌ خداوند برای هدایت وزعامت انسان آن راعنایت نموده است .

 لذا نظر دانشوران شیعه بر این است که « من عنده علم الکتاب » از آیات مکی است و منظور  از« الکتاب » در این آیه قرآن کریم بوده و مصداق واقعی این آیه امیرالمومنین علیه السلام می باشد

ما آماده بیعت با شما ئیم بزن قدش یا علی  آقا ما را از یاد نبری آقا من با شما هستم امر بفرما تا اجرا کنم علامت دست پنج انگشت داری به دست این نشانه 5 تن است چهارده بند انگشت داری به دست این نشانه 14 معصوم شیعه است چهارده خط انگشت داری به دست این نشانه 14 معصوم شیعه است برای دوستان فرضی دست تکان دهید - ترفندهای زبان بدن

انسان‌ها به طور ذاتی افرادی را که دوستان زیاد دارند، دوست داشته یا به آنها احترام می‌گذارند. وقتی پا به اتاقی می‌گذارید و روال عادی «سلام و احوالپرسی» را انجام می‌دهید، به دنبال آن برای دوستانتان دست تکان دهید و مثلا بگویید: «الان میام پیشت!»

مسئله این است که نباید برای دست تکان دادن برای دوستان فرضی، استرس داشته باشید. من در مناسبت‌های بزرگ همیشه این کار را می‌کنم. یادتان باشد که آدم پشت سرش را نمی‌بیند. اگر برای فردی که وجود خارجی ندارد و فرضا پشت سر فرد روبه‌روی شما است دست تکان دهید، فرد روبه‌رو نمی‌داند که شما در اصل برای هوا دست تکان داده‌اید.

این کار نتایج جالبی دارد:

 • مردم تصور می‌کنند شما افراد حاضر را می‌شناسید
 • شما زمان بیشتری دارید تا با آرامش به اطراف نگاه کنید
 • شما احساس اعتماد به نفس بیشتری می‌کنید

نکته اینجاست که با ترس دست تکان ندهید. این کار را با اطمینان کامل انجام دهید. جوری دست تکان دهید که انگار بهترین دوستتان آن طرف اتاق است و شما تلاش می‌کنید به او بگویید فورا خود را به او می‌رسانید.

بخش ۴: آداب دست دادندست دادن - ترفندهای زبان بدن

محکم و در عین حال آرام دست دهید

مردها به ویژه به نحوه‌ی دست دادن حساس هستند. دست دادن ضعیف یا مثل «ماهی مرده» فورا درجه‌ی دوست‌داشتنی بودن شما را پایین می‌آورد.

 • فقط شما دست‌تان را جلو نیاورید. دست دادن یک کار گروهی است.
 • فشار دست‌تان طوری باشد که انگار دسته‌ی یک ماهیتابه‌ی سنگین را گرفته‌اید.
 • اگر کسی مثل «ماهی مرده» دستش را به سمت شما آورد، دستش را سخت فشار ندهید.

هنگام دست دادن ارتباط چشمی برقرار کنید

نگاه کردن به اطراف، ناخودآگاه بار منفی به همراه می‌آورد:

 • شما برای فردی که با او دست می دهید احترام قائل نیستید یا حواستان به او نیست.
 • شما چیزی برای مخفی کردن دارید.

به اندازه‌ای به چشمان فرد مقابل نگاه کنید که رنگ چشمان او را بخاطر بسپارید. زل نزنید و فقط لحظه‌ای به چشمان او بنگرید.

طوری لبخند بزنید گویی دیدن آنها روز خوبی را برای شما رقم زده است

هنگام نگاه کردن به چشمان فردی که با او دست می‌دهید طوری لبخند بزنید که گویی چیزی در چشمان او می‌بینید که شما را خوشحال می‌کند.

با صدای بلند نخندید و فقط لبخند بزنید بخش ۵: موضع‌گیری بدنی

اینکه موقعیت و موضع بدن خود را چگونه و کجا تعیین کنید در چگونگی برداشت دیگران از شما اثر می‌گذارد. موضع‌گیری بدنی به همراه حالت بدن ابزارهای قدرتمندی هستند.

موضع گیری باز داشته باشید

وقتی با فردی صحبت می‌کنید، حالت بدن‌تان را طوری نشان دهید که به روی آن فرد باز و پذیرا باشد. به عبارت دیگر، موقعیت بدن‌تان ترجیحا «در معرض» باشد، برای نمونه قفسه سینه‌تان را با دست‌هایتان نپوشانید و قوز نکنید. با رعایت این نکات اعتماد و راحتی خود را به فرد مقابل نشان می‌دهید.

زاویه بدن‌ خود را به سمت فردی که با او صحبت می‌کنید تنظیم کنید

این یک تغییر نامحسوس است، اما اطمینان از اینکه بدن شما به هم‌صحبت شما «اشاره می‌کند»، مهم است. اگر زاویه بدن‌تان دور از فرد مقابل باشد، حاکی از ترس، عدم‌امنیت و بدگمانی است.

به اشیاء تکیه ندهید

تکیه دادن به یک شئ (برای نمونه دیوار) حاکی از بی‌اعتنایی و احتمالا احساس ناامنی است. هر زمان که امکانش را دارید با یک حالت بدن خوب بایستید. با استفاده از نکات بخش حالت بدن سعی کنید یک «حالت بدن خنثی» و البته راحت را به خود بگیرید.

وقتی به چیزی تکیه می‌دهید، حالت بدن را فراموش نکنید

اگر بنا به هر دلیلی مجبور به تکیه دادن به چیزی می‌شوید، حالت بدن خوب‌تان را حفظ کنید. قوز نکنید.

بخش ۶: صورتنقش صورت در زبان بدن

صورت شما ناحیه‌ای با سیگنال‌های بسیار است. در حقیقت، در زمینه‌ی حرکات ریز صورت که افراد به طور ناخودآگاه از خود بروز می‌دهند، تحقیقات بسیاری انجام شده است. انسان‌ها بدون اینکه بدانند اطلاعات زیادی را از این طریق منتقل می‌کنند.مثل حیوانات و سگها دائم پیام میفرستند  شما می‌توانید با استفاده از صورت‌تان، اطلاعات زیادی درباره‌ی خودتان به مردم بدهید.

از صورت خُنثای خود چهره‌ا‌ی شاد را به نمایش بگذارید

تا به حال از «سندروم صورت خونسرد» چیزی شنیده‌اید؟ برخی افراد ادعا می‌کنند که صورت خونسردشان ناراحت یا  عصبانی به نظر می‌رسد و این حالت سبب می‌شود دیگران آنها را به عنوان یک خطر اجتماعی تلقی کنند. شما طبیعتا تمایل نخواهید داشت با فردی که این نوع حالت صورت را دارد، صحبت کنید. گرچه، این حالت اصلا تهدیدی برای دیگران نیست، مگر برای روابط اجتماعی خود فرد.

مرحوم علاّ مه مجلسى به نقل از شيخ الطايفه مرحوم طوسى حكايت كند:

روزى حضرت سجّاد، امام زين العابدين عليه السّلام به عنوان انجام مراسم حجّ خانه خدا، عازم مكّه مكرّمه گرديد. زمان امام حج را مایه سرمایه داری خودشان نکرده بودند مفت و مجانی به سفر می رفتند امام سجاد علی ابن الحسین (ع)
در مسير راه از شهر مدينه به مكّه ، به بيابانى رسيد كه دزدهاى بسيارى جهت غارت و چپاول اموال حاجيان و اذيّت و آزار ايشان ، سر راه ايستاده و كمين كرده بودند.
همين كه امام عليه السّلام نزديك دزدان رسيد، يكى از آن دزدها جلو آمد و راه را بر آن حضرت بست و منع از حركت آن بزرگوار به سوى مكّه معظّمه گرديد.
امام زين العابدين عليه السّلام با متانت و خون سردى به آن دزد خطاب نمود و اظهار داشت : چه مى خواهى ؟ و به دنبال چه چيزى هستى ؟
دزد پاسخ داد: مى خواهم تو را به قتل رسانده و آن گاه وسائل واموال تو را غارت كنم .
حضرت فرمود: من حاضر هستم كه با رضايت خود اموال و آنچه را كه همراه دارم ، با تو تقسيم كنم و با رضايت خويش نصف آن ها را تحويل تو دهم .
دزد راهزن گفت : من نمى پذيرم و بايد برنامه و تصميم خود را، كه گفتم اجراء كنم .
حضرت سجّاد عليه السّلام فرمود: من حاضرم از آنچه كه به همراه دارم ، به مقدار هزينه سفر خويش بردارم و بقيّه آن را هر چه باشد در اختيار تو قرار دهم .
وليكن دزد همچنان بر حرف خود اصرار مى ورزيد و با لجاجت پيشنهاد امام زين العابدين عليه السّلام را نپذيرفت .
پس چون حضرت چنين حالت و برخوردى را از آن دزد مشاهده نمود، از او سؤ ال نمود: پروردگار و ارباب تو كجاست ؟ دزد پاسخ داد: در حال خواب به سر مى برد.
در اين موقع حضرت كلماتى را بر زبان مبارك خود جارى نمود و زمزمه اى كرد كه ناگهان دو شير درّنده پديدار گشتند؛ و به دزد حمله كردند و يكى سر دزد و ديگرى پايش را به دندان گرفت و هر يك او را به سمتى مى كشيد.دزد از وحشت فریاد زدن هم یادش رفته بود مثل زنی که از ترس زبانش بند برود در دهان شیرغش کرده و بی حال شده بود انگار التماس می کرد گروه شیطانی راه دزدی 231 نفاق231 در دهان شیر التماس و فریاد می کشید ولی صدایش بیرون نمی آمد 
سپس امام سجّاد عليه السّلام اظهار داشت : تو گمان كردى كه پروردگارت غافل است و در حال خواب به سر مى برد؟! و بعد از آن ، امام عليه السّلام به سلامت و امنيّت به راه خود ادامه داد و به سوى مكّه معظّمه حركت نمود.(1)

1- امالى شيخ طوسى : ص 605، بحارالا نوار: ج 46، ص 41، ح 36.

حتما سعی کنید صورت عادی شما (برای نمونه وقتی با لپ‌تاپ کار می‌کنید) اگر هم شاد نیست، لااقل راحت به نظر برسد. یک ترفند آسان این است که حالتی به خودتان بگیرید که انگار چیز سرگرم‌کننده‌ای را یافته‌اید.

تماس چشمی را ناگهان قطع نکنید

مردم عادت دارند اگر با کسی چشم در چشم شدند، چشم از آن فرد برداشته و به جای دیگری نگاه کنند. سعی کنید این کار را نکنید. تماس چشمی را حفظ کنید و لبخند بزنید. مردم اغلب خودشان نگاه‌شان را بر می‌گردانند، گرچه برخی هم چشم از شما بر نخواهند داشت.

تماس چشمی فوائد متعددی دارد:

 • مردم شما را فردی بی‌آلایش در نظر می‌گیرند.
 • شما اعتماد به نفس بیشتری احساس خواهید کرد.

لطفا توجه کنید که وقتی به تماس چشمی فردی با تماس چشمی خودتان پاسخ می‌گویید، حتما لبخند بزنید. نگاه بی‌تفاوت می‌تواند بسیار ناخوشایند باشد.

چگونه لبخند بزنیم

یک ترفند آسان برای لبخند زدن وجود دارد: تصور کنید در حال تماشای چیزی هستید که واقعا دوست دارید.

لبخند زدن به معنی حرکت دادن اجزای صورت به یک شیوه‌ی خاص نیست، بلکه به معنی حس کردن شادی و اجازه‌ی ابراز آن توسط صورت استبخش ۷: تکنیک‌ها و عادات

در اینجا به برخی نکات خواهیم پرداخت که انجام دادن آنها مستلزم به کارگیری اطلاعات محاوره‌ای و ارتباطی شما است.

کارهای طرف مقابل را قرینه کنید

یک تکنیک قدرتمند که بسیار درباره آن تحقیق شده، قرینه کردن است، گویی شما آینه فرد مقابل هستید و کارهای او را تقلید می‌کنید. مردم هنگامی در کنار شما احساس راحتی بیشتری می‌کنند و شما را بیشتر دوست خواهند داشت که شبیه آنها رفتار کنید. برای نمونه:

 • آنها دست به سینه هستند؟ شما هم دست به سینه باشید.
 • آنها به پای راست‌شان تکیه دادند؟ شما هم به پای راست‌تان تکیه دهید.
 • آنها یک لیوان آب در دست دارند؟ شما هم یک لیوان آب در دست بگیرید.

نکته اینجا است که نباید لو بروید. لحظه‌ای که فرد مورد نظر متوجه رفتار تقلیدآمیز شما شود، این تکنیک قدرت خود را از دست می‌دهد.

حرکات قرینه‌ای

همانند مورد بالا، در اینجا هم نباید لو بروید. گاهی، نکات ظریف اثرات بزرگی به جا می‌گذارند:

 • با او در حال نوشیدن قهوه هستید. او فنجان را برمی‌دارد که قهوه بنوشد؟ شما هم این کار را انجام دهید.
 • او لبخند می‌زند؟ شما هم لبخند بزنید (این کار آسانی است).
 • او اندکی به شما نزدیک‌تر می‌شود. شما هم این کار را انجام دهید.

بار دیگر تکرار می‌کنم که لو نروید و مصنوعی رفتار نکنید. از این تکنیک باید مرتبا و بدون جلب توجه استفاده کنید.

دزدان فدک فاطمه 310 گمراه دین 310 دلیل نفاقه 310 جهل عرب 310 اباجهل در دین310 نیرنگ 310 ابله منافقا 310یا بلاء دین اسلام 310عمر 310 گمراه دین310 منکر 310 کفری 310 منکر310نیرنگ310حرامیان 310گمراه دین310بمار زنگی 310کفری310 احمقها احمقها 310منکر 310جاهل منافق310 گمراه دین 310نمرودی 310 نامردیه 310عمر 310 نیرنگ310نمرودی310 سامری310 گمراه دین310 اباجهل در دین 310 بی ایمان دین اسلام 310 310 عمر 310 قاصبان بدین 310 جاهل منافق 310 ابله منافقا 310 عمر 310 گمراه دین 310 جاهل منافق 310 کفری 310حرامیان310 ابله منافقا 310 نامردیه 310دزدانه فدک فاطمه 310 منکر 310 وهابیه منافقی 310 عمر310 فتنه ها 310+231= 541 ظالم 971-430 مقصر = 541 +430 مقصر = 971 ظالم -310 عمر ظالم 971-310 عمر = 661 عثمان - 430 مقصر = 231 ابوبکر مکرن310حرامیان 310بی ایمان دین اسلام310 عمر به ابحد عمر310نیرنگ 310حرامیان 310جاهل منافق 310نمرودی310 گمراه دین310 فاسق دینه 310کفری 310 فاسقه دین310 فاسق دینه 310منکر 310نیرنگ310 عمر310نامردیه310 کفری 310نیرنگ 310گمراه دین310ابله منافقا310 نامردیه310حرامیان 310عمر310منکر 310نمرودی 310نیرنگ310نمرودی310 گمراه دین310 فاسق دینه 310کفری310 310حرامزاده پلید310بدجنس عالم احمقا 310گبر پلید دین 310 منکر 310سگ هار پلید 310وحشی هاریا 310بابقره 310حاهل منافق 310 بمردک پلید 310حرامزاده پلید310 فاسق دینه310کلب کلب هار310جهل مرکبی 310بمار زنگی 310 رمز زناه310 فسق کلیه310گمراه دین310گمراه دین310 فسق دینها 310گمراه دین 310 جاهل منافق310 فاسق دینه 310 فسق دینها310 دزدان فدکه فاطمه 310دزدان فدکه فاطمه310حرامیان310بی ایمان دین اسلام 310گبرپلید دین310 310 حرامیان310 دقلبازملحد310ببقرها 310بقلدره دینه310کلب کلب هار310 جاهل منافق 310نارجهیما 310سم ری310سامری قوم محمد عمرابن خطاء 310 گمراه دین310جهل مرکبی310با کافرها 310بانادانه دین اسلام310 بمردک پلید310 آشوبا310 دقل بازملحد310کفری310 منکر310سامری310 گمراه دین 310جاهل منافق 310حرامیان 310سم ری 310 سامری قوم محمد و سامری قوم موسی شجره الملعونه بودند 310 منکر 310سگ هارپلید310 310کلب کلب هار310وحشی هاریا310فس قینی310 دلیل نفاقه 310 جهل عرب 310 اباجهل در دین 310ابله منافقا 310جاهل منافق 310 سامری 310سم ری 310 سامری قوم محمد و سامری قوم موسی شجره الملعونه بودند310 گمراه دین 310 منکر 310 کفری 310 نامردیه 310 عمر 310 جاهل منافق 310 حرامزاده پلید 310 رمززناه 310 گمراه دین 310منکر 310نامردیه 310با وهابیه نادان دین حق 310 کفری310 نیرنگ310نمرودی 310سامری310 310مار زنگی 310کفری منکر 310جاهل منافق 310 نامردیه 310عمر 310 سگ مردها310نیرنگ 310نمرودی310سامری310 گمراه دین310 مکرن310 خباثتی1512-1202 سه خلیفه = 310 عمر 310 منکر 310کفری 310نامردیه 310 منکر310 کفری310نیرنگ 310 عمر310بوگند مردابا 310سگ مرد ها 310 کبر پلید دین 310بقلدره دینه 310نار جهیما 310 به ابجد خائنان 772-451 عمر و ابوبکر = 231 ابوبکر 231 فاسق 231عصیان 231 ابوبکر231 نفاق 231 عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 با دزد گربها231 ادیانی جعلی باطل 231 بابی عقلیها231یاابوسفیانی231دورویه 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231 احمق ملحد231 لانه جاسوسیه 231با احمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 احمق ملحد 231جزو خائنان به رسول خدا بوده الله اکبر کلمات هم غوغا نموده اند به ابجد اشراردینها772-541= 231 ابوبکر ابوبکر231 نفاق 231 عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 با دزد گربها 231 بابی عقلیها 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231با احمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 ابوبکر و عمر 541قاتلی 541 عدواهل بیت 527 +14 معصوم = 541 ابوبکر و عمر 541 عدواهل بیت بوده اند

+ نوشته شده در دو شنبه 25 ارديبهشت 1396برچسب:,ساعت 14:41 توسط برای تبادل لینک ابتدا ما را با عنوان اسلامه حق 245 علی 110+ 135فاطمه = 245 و آدرس aaaali110.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.به ابجد اسلامه حق 245 یعنی فاطمه و علی 245 وصی پیامبر 359-231 ابوبکر = 128حسین وزیر پیامبر 476 - 231= 245علی فاطمه 245وصی نبیا 169علی مهدی169 با نماینده بحق محمد علی حسن حسین مهدی 245 اسلامه حق 245 یعنی علی110+ +135= 245 اسلامه حق 245 منظور علی و فاطمه پدر مادر شیعیان میباشنددرود و صلوات خدا بر پدر و مادر شیعیان اهل بیت پیغمبر اسلام |

منافقان قرآن 673-132 اسلام=541عمر ابوبکر541 پیمان شکن دینها541 عمر ابوبکر541کافر پلید دین اسلام541 مجرمین بدین اسلام541ظالم 971-430 مقصر=541عمر ابوبکر=541ظالم971-430 مقصر=541 با بت پرستان دین ... 1312 -110 دین الهی = 1202  ابوبکر و عمر و عثمان1202  واقعا بت پرست بوده اندپيامبر اکرم (صلى الله عليه و آله) فرمودند: إن وليتموا علياً و ما أراكم فاعلين تجدوه هاديا مهديا يهدي بكم السبيل المستقيم. پیامبر فرمود اگر علي را خليفه خويش قرار دهيد، گرچه مي‌دانم نمي‌كنيد، همه شما را به ساحل نجات و سرمنزل مراد خواهد رساند. مسند احمد بن حنبل، ج1، ص109 ـ الإصابة لإبن حجر، ج4، ص468 ـ شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني، ج1، ص82 ـ تفسير الآلوسي، ج6، ص170 ـ تاريخ مدينة دمشق لإبن عساكر، ج42، ص420 ـ أسد الغابة لإبن الأثير، ج4، ص31 ـ ميزان الإعتدال الذهبي، ج3، ص363 ـ البداية و النهاية لإبن كثير، ج7، ص397به ابجدعلی 110 ولی دین 110 منادیه 110 نگین 110 دین الهی110جلوه الله110نمک 110 نان جو110 به نانو نمک مرتضی علی قسم میخورم جز حق کلامی نگویم202 آئینه الله 202 مومن الله202 محمد 92+110 علی = 202 آئینه الله 202 امام حقیقی اسلام محمد علی110محمد رسول علی ولی الله ست110شیعه یعنی اسلامی واقعی110بااولین مذهب حق دین اسلام در قرآن 110دین واقعی اسلامه محمد علی 110یک مرد می خواهم با دوسه چهار پنج کلمه به ابجد صغیر و کبیرمولایش دین و مذهب امام و پیامبر و پروردگار خود را ثابت نماید این جانب قادر میباشم یک کتاب صد هزار صفحه ای بنویسم شما دو صفحه به ابجد مولایتان که سه چهار کلمه بیشتر نباشد بنویسید این جانب مذهب شما رامیپذیرم مگه نمی گید حق با شماست علی مع الحق والحق مع العلی مولاء110 عالی رتبه ها امیرالمومنین 110عالیترین با وقارترین ارباب 110علی110رئیس بدین الله محمد علی 110با دو کلمه هم قبوله110عالیرتبه ها امیرالمومنین110 یعنی اسلامه ناب واقعی110کاملترین خوشبخترین عالمی 110علی ابن ابی طالب امام اول اهل اسلام110علی ابن ابی طالب اول خلیفه الله110جانشین پیامبران امام واقعی جهان 110 بافلسفه دین الله محمدعلی110یانماینده الله پیشوای مسلمین110جانشین دین اسلام محمد علی110به ابجد 6464 الله محمدعلی64 +18 الله=82امام 82 مهدی82 صراط حق محمد علی 82 الم 82 به ابجد صغیر و کبیر مهدی 82 به ابجد کبیر و صغیر میشود 82 +114 سوره قرآن = 196 دین اسلام 196 امام کل دین 196دین اسلام 196 دین64 +18 الله 18ذالحجه" غدیر خم18+64 الله محمد علی = 82 امام صراط علی حقا نمسکه82امام82 نبوت امامت ولایت فقیه82 استمرار حکومت انبیاء 82تولد مولاء علی در کعبه 13+ 5 تن= 18 الله 18 +64 دین 64 الله محمد علی 64 +18= 82 امام 82 مهدی هم به ابجد کبیر و صغیر میشود 82 +114سوره قرآن = 196 دین اسلام 196امام کل دین 196 اصوله دین 196 دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم در خودش میشود110 علی 110دین الهی 110دین واقعی اسلامه  محمد علی110حاکم اصلی دین اسلام جانشین محمد 110جانشین اصلی آخرین پیامبر الهی 110علی محمد علی دوازده امام اسلام 110مذهب اصلی دین اسلام جانشین محمد علی 110اصل دین اسلام دین فاطمه علی 110اصل اسلام خلیفه حق الله محمد 110اصل دین اسلام دین فاطمه علی 110جانشین اصلی آخرین پیامبر الهی 110علی 110 ولی دین 110دین الهی 110 اصل دین اسلام دین فاطمه علی110 عالیترین با وقارترین ارباب 110 نماینده واقعی دین الله محمد علی 110حزب الله محمد بسیجی علیست110نماینده واقعی دین الله محمد10 حسین عشق الله راه الله محمد علی 110 امام واقعی جهان اسلام محمد علی 110 اصل دین واقعی اسلام جانشین محمد 110تو حید نبوت الله محمد علی 110 جلوه الله 110 حامیان 110دین الهی 110باسه کلمه پروردگارت پیامبرت دینت امامت را ثابت کن فقط پرچم64کشور دنیانماد مذهبی داردبه ابجددین64 الله محمدعلی64دیناصل اسلام یا اصل قرآن 64 یا پیشوای انبیاء 64 یا پیشوار مسلمین 64یا علی فاطمه 64 یا اصل دین مقدس اسلام 64 یا مذهب الله محمد 64 بااسلام واقعی الله 64تنها برگزیده دین 64 صاحب خلافت دین 64 سالار انبیاء الهی 64 جانشین بدین محمد64 حکم الله علی64مذهب واقعی الله64+64=128کلیددین128حسین128کلیددین128جانشین محمدعلی64 تنهابرگزیده دین64نماینده غدیری 64دین الله محمدی64 مذهب واقعی الله64رئیس بدین الله 64جانشین رهبر اصلی64جانشین محمدعلی64کلید بدین الله64معنی الله محمد64مذهب واقعی الله 64 +132 اسلام=196دین اسلام196ضرب 14معصوم درخودش میشود196دین اسلام196نماینده غدیری64راه الله منصب الله64اصل ولایت امامتی64با جانشین اصلی محمد64به ابجددین64 الله محمدعلی 64جانشین محمد علی64 نماینده غدیری64راه الله منصب الله64اصل ولایت امامتی64 با جانشین اصلی محمد64باسه کلمه پروردگارت پیامبرت دینت امامت را ثابت کن به ابجددین 64 الله محمدعلی64دین64جانشین محمد علی64 عترت رسو الله 64حکم الله علی64 رئیس بدین الله64 خاندان امامت و نبوت بدین الله 64 مقتدای دین عالم64 هدایت دین حق اسلام 64الله محمد علی64 راه الله منصب الله64 اصل ولایت امامتی 64 فضیلت دین اسلام64 صاحب خلافت دین 64تنها برگزیده دین64 الله محمد علی 64 یا علی فاطمه 64 یا رهبر اصلی جهان 64 یااصل دین حق اسلام64 یا خط مستقیم الله 64به ابجد دین 64 الله محمد علی 64 جانشین محمد علی64حسین عشق الله راه الله 64 معجزه قرآن محمد 64 تنها برگزیده دین 64نماینده واقعی دین الله 64 طلسم قرآن کریم 64 الله محمد علی 64 دین 64 محمد علی 46+18 ذالحجه" غدیر خم =64 دین 64 کلید بدین الله 64 کلید بدین الله64 نشانه دین محمد6464حسین عشق الله راه الله 64 معجزه قرآن محمد 64 تنها برگزیده دین 64نماینده واقعی دین الله 64 طلسم قرآن کریم 64 الله محمد علی 64 دین 64 محمد علی 46+18 ذالحجه" غدیر خم =64 دین 64 کلید بدین الله 64 کلید بدین الله64 نشانه دین محمد64شیعه یعنی ش شما ی یار ع علی ه هستی شیعه یعنی شما یار علی هستی شیعه یعنی شاه مردان است علی  پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سلیم پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجدفرقه25 شیعه25 کعبه25کربلا25 اصل اسلام25آل الله25با آل قرآن25ارباب جهان25شیعه25 اصل اسلام25 نام آدم25 باردر قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر آدم باش قرآن میفرمایددر روزقیامت همه در گرو اعمالشان هستند الا اصحاب یمین که بدون حساب وکتاب نامه اعمالشان رابه دست راستشان می دهنددر سوره مدثر آیه38و39کل نفس کسبت بما رهینه الااصحاب الیمین همه در قیامت درگرو اعمالشون هستن الا اصحاب یمین.. اصحاب یمین چه کسانی هستن؟؟؟ یمین به ابجد میشه110 یمین 110علی 110 ولی دین 110 دین الهی 110 علی110 جلوه الله 110 حامیان 110 دین الهی 110 علی 110 میباشد نام علی هم110 پلیسی 110 نمک 110نان جو 110 گندمها ی 110 نمک 110 به نانو نمک مرتضی علی قسم حق با علیست پلیسی 110 نامت صدو ده یا علی حق پلیس عالمی پس معنای آیه این شد پس همه درقیامت در گرو اعمالشون هستند الا شیعیان علی.. حدیث پیامبر ص"علی و شیعیانش رستگارند.. امت بعد از من73فرقه باطل میشود فقط شیعیان علی اهل بهشتند ..علی قسیم النار و الجنه علی قسمت کننده جهنم وبهشت است.به ابجددین64الله محمدعلی 64 جانشین محمدعلی64تنهابرگزیده دین64نماینده غدیری 64دین الله محمدی64مذهب واقعی الله64رئیس بدین الله 64جانشین رهبر اصلی64جانشین محمدعلی 64کلید بدین الله64معنی الله محمد64مذهب واقعی الله 64 +132 اسلام = 196 دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم در خودش میشود 196دین اسلام 196پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجدفرقه25شیعه 25کعبه 25 اصل اسلام25 شیعه25 نام شیعه چندین بار در قرآن آمده وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ نام آدم 25 بار در قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر .والله اگه جای شما بودم از خجالت می مردم لا اقل به بزرگانتان بگوئید یا حق را بپذیرند یا جواب ما را بدهند ده ساله منتظرم چرا نمی توانید علمی اسلام خود را ثابت کنید مرد باشید و حق را بپذیرید تا به کی گمراهی خدایی در تمام جهان مثل دوازده امام شیعه یکی هم وجود ندارد پيامبر اکرم (صلى الله عليه و آله) فرمودند: إن وليتموا علياً و ما أراكم فاعلين تجدوه هاديا مهديا يهدي بكم السبيل المستقيم. پیامبر فرمود اگر علي را خليفه خويش قرار دهيد، گرچه مي‌دانم نمي‌كنيد، همه شما را به ساحل نجات و سرمنزل مراد خواهد رساند. مسند احمد بن حنبل، ج1، ص109 ـ الإصابة لإبن حجر، ج4، ص468 ـ شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني، ج1، ص82 ـ تفسير الآلوسي، ج6، ص170 ـ تاريخ مدينة دمشق لإبن عساكر، ج42، ص420 ـ أسد الغابة لإبن الأثير، ج4، ص31 ـ ميزان الإعتدال الذهبي، ج3، ص363 ـ البداية و النهاية لإبن كثير، ج7، ص 397به ابجددین 64 الله محمد علی64جانشین محمد علی64 به ابجد دین 64 الله محمد علی 64 جانشین محمد علی 64  چرا هفت حرف در سوره ی حــمــد نیست؟    «ث ، ج ، خ ،ز ، ش ، ظ ،ف»قیصر روم برای یکی از خلفای بنی عباس ، در ضمن نامه‌ای نوشت :«ما در کتاب انجیل دیده ایم که هرکس از روی حقیقت سوره‌ای بخواند که خالی از هفت حرف باشد ، خداوند جسدش را بر آتش دوزخ حرام میکند ، و آن هفت حرف عبارتند از :«ث ، ج ، خ ،ز ، ش ، ظ ،ف» ما هر چه بررسی کردیم ، چنین سوره‌ای را در کتاب‌های تورات و زبور وانجیل نیافتیم ، آیا شما در کتاب آسمانی خود ، چنین سوره‌ای را دیده اید؟» خلیفه عباسی دانشمندان را جمع کرد ، و این مساله را با آنها در میان گذاشت، آنها از جواب آن درماندند، سرانجام این سوال را از دهمین امام شیعیان امام هادی (ع) پرسیدند آن حضرت در پاسخ فرمودند: آن سوره ، سوره «حــمد» است ، که این حروف هفتگانه در آن نیستپرسیدند : فلسفه ی نبودن این هفت حرف ، در این سوره چیست؟فرمودند : حرف «ث» اشاره به «ثبور»(هلاکت)و حرف «ج» اشاره به «جحیم» (نام یکی از درکات دوزخ) استو حرف «خ» اشاره به «خبیث» (ناپاک) و حرف «ز» اشاره به «زقوم» (غذای بسیار تلخ اهل دوزخ) استو حرف «ش»اشاره به«شقاوت»(بدبختی) شیطان پرستی داردو حرف «ظ» اشاره به «ظلمت» (تاریکی)و حرف «ف» اشاره به «آفت» است.خلیفه ، این پاسخ را برای قیصر روم نوشت ، قیصر پس از دریافت نامه ، بسیار خوشحال شد، و به اسلام گروید، و در حالی که مسلمان بود از دنیا رفترسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) می خواست لشکری به جنگ فرستد یک یک را پیش خود خواند و پرسید: تو از قرآن چه دانی؟ و می گفت من فلان سوره را دانم، تا جوانی پیش آمد از همه در سن کوچک تر بود. گفت: من سوره ی بقره را دانم، فرمود: تو را بر اینان امیر کردم؛ گفتند: رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) چگونه این جوان را بر ما پیران نادان امیر می کنی؟ فرمود او سوره ی بقره داند و شما ندانید. پس جوانمردی که تمام قرآن و تورات و انجیل و زبور و معانی آنها در سینه اش باشدچگونه امیرالمؤمنین نشود. امیرالمومنین در کعبه دوشش کسی غیر از علی نیست بت شکن در کعبه بر دوش نبی مولاء علیست جانشین خاتم پیغمبران مولاء علیست کسی کو گفته از علمو درایت بیانات متین غیر از علی نیست جانشین خاتم پیغمبران مولاء علیست جانشین مصطفی این مرتضی مولاء علیست حسن خدا در آئینه ات جلوه میکشد جلوه نمای مکتب شیعه مولاء علیست هم آئینه رسالتو هم آئینه امامتی اقیانوس نبی بهر کرامتی هم آئینه خدا روز قیامتی روز پیروزی به کعبه علی دوش نبی روز محشر هم لوای حمد بر دوش علی شاهنشه سریر ولایت علی قل انما ولی یکم الله علی خواند احمد خویشتن را با علی مولای امت تا بدانی ملک هستی جز علی سلطان ندارد سلطان سریر ولایت علی قل انما ولی یکم الله علیامام صادق (علیه السلام) فرمود: هر کس بقره و آل عمران را بخواند روز قیامت دو چتر شوند بر سر او و از تابش آتش او را نگهدارند، هر که خواهد در دنیا ارجمند و در آخرت سر بلند باشد این سوره را تلاوت نماید.  یا رسول الله علم ابجد دانم تمام فرقه های باطل گروه گروه  شیعه می شوند بدون جنگ و خونریزی با علم ریاضی قرآن به اذن الله تعالی گروه گروه شیعه میشوند گل رویت چها که نمی کند  { قال رسوالله}کتاب الله و عترتی1575+12 امام=1587-1202 سه خلیفه=385شیعه عترت پیامبر میباشد پیامبر فرمود هیچ کسی شیعه نخواهد شد مگر فرزند دخترم فاطمه باشد قال رسو الله=من و علی پدران این امتیم= انا و علی ابواه هذاه الامه"275+110دین الهی  علی =385 شیعهبه ابجد  نماینده الله 46 محمد20+26 علی = 46 ماه 46+46= 92 محمد +18 ذالحجه" غدیر خم = 110 دین الهی 110 ولی دین 110 علی 110 جلوه الله 110 ولی دین 110 حامیان110 دین الهی 110 ولی دین 110 «إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤتُونَ الزَّكاةَ وَ هُم راكِعُونَ» (المائده - 55) هم آئینه رسالتو هم آئینه امامتی  ولی دین 110 علی 110 ولی دین 110شیعه یعنی اسلامی واقعی110 به ابجدولی46ماه46 محمد20+26علی=46ولی 46+ 46=92 محمد92+18ذالحجه"غدیرخم=110 دین الهی 110 علی110جلوه الله110ولی دین110 ترجمه آیه فوق جز اين نيست كه ولى شما خداست و رسول او و آنان كه ايمان آورده ‏اند، همان ايمان آورندگانى كه اقامه نماز و اداى زكات می‏كنند در حالى كه در ركوع نمازند انگشتر به گدا می دهند برو ای کدای مسکین دره خانه علی زن عالمی منادیه دین الهی نداء میدهد یعنی امام علی نداء میدهد الله محمد علی یازده امام اسلام 110  اصل دین اسلام دین فاطمه علی110خلیفه حق الله محمد اصل اسلام110جانشین محمد نماینده الله علی110امام اصلی غدیره شاه ولایت علی110شاه ولایته علی ابن ابی طالب 110 عالیرتبه ها امیرالمومنین 110حقیقت دین الله محمدعلی110دین الله شیعه است محمد علی110دین الله اصل اسلام محمد علی110منادیه110دین الهی 110نماینده الله جانشین محمد علی110حاکم اصلی دین اسلام جانشین محمد110علی110علی ابن ابی طالب اول خلیفه الله110 تنها برگزیده الله معدن علوم110رهبر اصلی اسلام امام دین علی 110نداء خواهد کرد بر اصحاب یمین که نامه آنها به دست راستشان است ای فرزندان ولایت به بهشت خداوند خوش آمدید  امام زمان مهدی موعوددر 5 سالگی درجواب یارانش و یاران پدر بزرگوارش {عج} فرمود وقال مهدی {عج} :از ایشان سئوال کردند این کلام رمز قرآن کهیعص یعنی چه ایشان فرمود (کهیعص) فالکاف اسم کربلاء، والهاء هلاک العترة، والیاء یزید وهو ظالم الحسین علیه‌السلام، والعین عطشه،والصاد صبره.» امام 5 ساله نابقه علم کلام و تفسیر قرآن بفدای آقایی باشکوه انسانی بی نذیرآقایی باادب وکریمی بزرگوار انسان دوست دارد فدای کلمات طلایی وگهر بارایشان گردد وقتی کسی نماینده الله باشد قرآن ناطق باشد بدورازانسانیت و تقواء و عدالت است که جانشین بحق رسول خدا محمد مصطفی و علی مرتضی را تنها بگذاریم و بعد ازسی چهل سال دربستر بیماری بمیری نماینده الله حضرت مهدی ایشان به امر خدا مردگانرازنده و کورمادرزادرا شفاء میدهد قدرتی برتر که

کهیعص195+278حمعسق=473+110دین الهی=583 عاشوراه583شبکه نور583محمدعلی فاطمه حسن حسین583 در قرآن 583 احد عشر583 امت اسلامی 583 اهل بیت فاطمه 583با عشق علی 583 ابجد پنج تن آل عباء583 حمعسق ح حسین میم محمد عین علی سین سجده کننده در قرآن امیرالمومنین که انگشتر خود را به سائل داد از امام باقر در باره کهیعص و حمعسق سوال شد ایشان فرمود در باره عاشورا و حسین است  به ابجدمیگویند امام علی مظلوم بود وبی یاور آقا اجازه بده برای مظلومیت شما من گریه کنم

 

محرم 288+385 شیعه =673-541 عمرابوبکرفتنه ها = 132 اسلام132  محرم است که اسلام را زنده نگه میداردبه ابجد اسلام 132 به ابجد صغیر اسلام 12+132= 144 اسلام به ابجد کبیر و صغیر میشود 144 ضرب 12 امام در خودش میشود 144  ابجد5 تن آل عباء583احد عشر583محمد علی فاطمه حسن حسین 583 شبکه نور583 پنج تن آل عباء حیدث کثاء و آیه مباهله ابجد583 محمد علی فاطمه حسن حسین 583 عاشوراه 583 امت اسلامی 583 اهل بیت فاطمه 583 با عشق علی 583سرای نور الهی583اهل دین قلب قرآن583اهل بیت فاطمه 583 عاشقان بمهدی583  شبکه نور583 احد عشر583 این عدد نورانی را از راست بخوان 583 میشود 385 شیعه براستی شیعیان فرزندان بحق اهل بیت پیامبرند پیامبر فرمود هیچ کسی شیعه نخواهد شد مگر فرزند دخترم فاطمه باشد به ابجد 12 حق12 اسلام 12 نجاتبخش 12 قلب 12 هوا 12 سیب 12 حم 12 حامی محمد علی 12 امام میباشند ساعت 12 ماه های سال12 منتخب12 انجمن 12 نجاتبخش 12 اسلام12اخلاق12اهل 12مقدس12 اسلام12ساعت 12 پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 اسلام واقعی الله 385 فقط دین اسلام 385 اسلام پیامبر385 شیعه 385 شیداء 385 شهید الله 385 اسلام واقعی الله385شیعه385

 

وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ نام آدم هم 25 بار در قرآن آمده آدم باش و حق را بپذر والله اگر شما حق بودید و خدا با شما بود این جانب قاضی کل ادیان میباشم  باطل بودن تمام دینها و مذاهب را به مذهب شیعه تبریک عرض می نمایم و مولایم مهدی شما را سرزنش خواهد کرد که چرا حق را نمی پذیرد مولای ما بسیار دل رحم و مهربان است برای هدایت شما گمراهان بیشتر به شما سر میزند تا به ما مگر شما اجازه میدهید آخه  آقا بما یک نظر کند

 حضرت علی (ع) تمام کتب اول و آخرین پیامبر را برای پیامبر می خواند عمر ده سال طول کشید سوره بقره را حفظ کندآخر هم از یادش رفت از ایشان پرسیدند موقع مرگ چه آرزویی داری فرمود سوره بقره را بخوانم وقتی ابولولو خنجر به مقعد عمر فرو کرد گفت ای وای مقعدم پاره شد هرگز نتوانست سوره بقره را بخواند و گاو از دنیا رفت سامری قوم محمد عمر گاو بوود لعنتی بی پدربه ابجداشرار دینها772خائنان772ستمکاران 772 آشوبگران دین های اسلام772-541عمر ابوبکر= ابوبکر 231نفاق231عصیان231 ابوبکر231منافق خبیثن1743- 1202سه خلیفه=541عمرابوبکر541 فتنه ها541ظالم971-430مقصر=541عمرابوبکر 541اشراردینها772-541= 231ابوبکر231راه دزدی 231نفاق231ابوبکر231عصیان231 ستمگران 772-541= 231 ابوبکر

به ابجدسرکشای خائن1312 -110علی= 1202 ابوبکر231+310 عمر +661 عثمان=1202با قاصبه خلافت 1312-110علی =1202اینم آیه قرآن به ابجدسه خلیفه قاصب 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 قرآن می فرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد این آیه قرآن هم به ابجد کبیر هم به ابجد صغیر ابجد 1202ابوبکر و عمر و عثمان 1202 میباشد ان من المجرمین منتقمون 1202به ابجد مفسد فی الارض ها 1312 - 110 دین الهی علی= 1202 سه خلیفه ابوبکر عمر عثمان 1202                خیانت کاران اهل دین1433-1202سه خلیفه= 231ابوبکر رکب وبا231 ابوبکر231نفاق231 عصیان231 به ابجد مقصر430+231 ابوبکر=661عثمان661+310عمر=971ظالم به دست می آید ظالم 971+231 ابوبکر=1202میباشدپیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 عمر ابوبکر541 یعنی ظالم 971-430 مقصر = 541 فتنه ها 541 عمر و ابوبکر میباشند پیامبر فرمود علم ابجد را یاد بگیرید که همه آن شگفتیست وای بر عالمی که علم ابجد نداند همه قرآن به علم ریاضی نوشته شده فقط کمی حوصله عشق می خواهددروغگو 1216-14معصوم اهل بیت پیامبر=1202 ان من المجرمین منتقمون1202قرآن میفرمایدما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد1202 ابجدکبیرابوبکر231+310عمر+661 عثمان=1202بکافران محض1202 ارتش کفارخیانت کاران اهل دین 1433- 1202سه خلیفه=231 ابوبکر رکب وبا231 ابوبکر231نفاق 231عصیان231 به ابجد مقصر430+231 ابوبکر= 661 عثمان 661+310 عمر = 971 ظالم به دست می آید ظالم 971+231 ابوبکر= 1202 ابجد سه خلیفه 1202 این آیه قرآن هم 1202 میباشد سوره سجده آیه 22 ابجد ابوبکر عمرعثمان میباشد 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد1202

پرتگاه منافقا 878-337 محمد علی فاطمه = 541 عمرابوبکر541 فتنه ها 541 اهله شر541 دشمنه اسلامی   با پرتگاه اهل دین اسلام 851-541 عمر ابوبکر = 310 عمر ظالم 971- 310 عمر = 661 عثمان  661مردان رجس یا ابله پلید661عثمان661 -971 ظالم = 310 یامردان رجس ملحد 651 بله اسراف کاران 651 مردانه فاسده دینه اسلام 651-110دین الهی=541 فتنه ها 541 مکافات541عمرابوبکر541 اهله شر541 آفت کلی 541 آفتین 541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541 کفار پلید دین اسلام 541

 به ابجد توطعه شیطان 860-319 فلسفه دین = 231 ابوبکر رکب وبا یا آتش معرکه های شیطان 1433-1202 سه خلیفه = 231 نفاق 231 عصیان 231 ابوبکر 231 رکب وبا 231 توطعه شیطان بود یا فریب کاران بدین اسلام 772-541فتنه ها =231 ابوبکر با فریب کاران دین اسلامی 772-541= 231 ابوبکر به ابجد خائنان 772-541 عمر ابوبکر= 231 ابوبکر بزرگترین خائنان بوده است به ابجد فریب کاران 563-541=22عمر22شیطان22ابابکر22 بدبختی22 دشمن اسلام 22 مقصر22 ملحد 22 لعنت 22 هذیان22عمر22 دیوانه تر از عمری در جهان وجود ندارد ببین اوضاع کشورهای عمری را عمر خود را تباه می کنند به ابجد فساد تباهی 563-541 عمر ابابکر= 22عمر ابابکر22 دشمن اسلام 22 مقصر22 بدبختی22 درآتشه 22دوزخه22

 خَتَم‌َ اللَّه‌ُ عَلَى‌َ قُلُوبِهِم‌" . "خَتَم‌َ عَلَى‌َ سَمْعِه‌ِ وَ قَلْبِه‌؛(جاثيه‌،23) 3. "طَبَع‌َ اللَّه‌ُ عَلَي‌َ قُلُوبِهِم‌؛(توبه‌،93)
 . "كَذَ َلِكَ يَطْبَع‌ُ اللَّه‌ُ عَلَى‌َ قُلُوب‌ِ الْكَـَفِرِين‌َ ؛(اعراف‌،101) 5. "أَفَلاَ  يَتَدَبَّرُون‌َ الْقُرْءَان‌َ أَم‌ْ عَلَى‌َ قُلُوب‌ٍ أَقْفَالُهَآ ؛(محمد،24)
6. "وَجَعَلْنَا عَلَى‌َ قُلُوبِهِم‌ْ أَكِنَّه‌ً أَن يَفْقَهُوه‌ُ وَفِي‌َّ ءَاذَانِهِم‌ْ وَقْرًا؛(انعام‌،25) . "كَلآ  بَل‌ْ رَان‌َ عَلَى‌َ قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُون‌َ ؛(مطففين‌،14)
8. "وَ قَالُواْ قُلُوبُنَا غُلْف‌؛(بقره‌ و آنان كه كافر شدند و ايات ما را تكذيب كردند آنها آتش دوزخ و در ان جاودان و مخلدند . و آنجا بسيار بد منزلگاهي است - ايه ي 10 سوره ي تغابن - نهي شديد به خاطر بد فرجامي . به زودي آن جماعت شكست خورده و به جنگ پشت كنند - ايه ي 45 سوره ي قمر - سر انجام اين كار شكست وفرار است-نهي منکر310 کفری310منکر310 جهل عرب310 اباجهل در دین310 نیرنگ310 فاسق دینه310 عمر310حرامیان310 عمر310

  به ابجد خیانت امانت در قرآن به علم ابجد خیانت امانت 1553-351 قرآن = 1202 عمر ابوبکر عثمان 1202 بکافران محض1202 ان من المجرمین منتقمون 1202قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد 1202

خط قرمزیه971 ظالم 971-430 مقصر=541 عمر ابوبکر541 فتنه ها541 به ابجد بدعت کنندگان651-110دین الهی=541 عمرابوبکر 541فتنه ها541اهله شر541دشمنه اسلامی541عمر ابوبکر541فتنه ها541دشمنه اسلامی 541مکافات541آفت کلی541 پیامبرفرمودبعدازمن فتنه هابپا خیزندبه ابجدفتنه ها541عمر ابوبکر 541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541 کفار پلید دین اسلام 541 اهله شر 541 فتنه ها 541 عمر ابوبکر 541 ظالم971-430 مقصر=541عمر ابوبکر541 وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا * لَعَنَهُ اللَّهُ ...سوره نساء آيه 117 و 118
... و جز شيطان سرکش را نمی‌خوانند ؛ خدا لعنتش کند ...
12- فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ ...وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا
سوره مائدة آيه 13پس به سزای پيمان‌ شکستنشان لعنتشان کرديم ...به ابجدلعنت22شیطان22عمر22ابابکر22بدبختی22مقصر22دشمن اسلام22عمر 22ابابکر22گنده لات22شرور22نابکارقلدر22منافقان22 مجرمان22شیطان22عمر 22ابابکر22سست ایمان22گنده لات 22شرور22نابکار22قلدر22نابحقه22 ناخلفه22درآتشه22دوزخه 22نابکار22دینها22دروغ22کلک22نیرنگ22 مکارا 22روباه22لواط22 ایدز22 فاحشه22تباهی22آلوده22 عمر22شیطان22 ابابکر 22 بدبختی 22ابوبکر رکب وبا دوسال خلافت نکرده از دنیا رفت و آرزوی خلافت را به گور برد گور به گور شد عمر هم ده سال بعد از دنیا رفت نمونه برداری کنید تمام لواط کاران بخاطر ایدز از دنیا رفته اندبه ابجدپیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا میخیزند به ابجد فتنه ها 541 آلسعود 171+370 شیطان = 541 عمر ابوبکر 541 پیمان شکن دینها541 به ابجد کودتا 431 +110 علی= 541 ابوبکر و عمر بر علیه علی مولای جهانکودتا نمودندبه ابجد کافران دین اسلام 553- 12 امام = 541 عمر ابوبکر541کافر پلید دین اسلام541 مجرمین بدین اسلام541عمر ابوبکر541فتنه ها541پیامبر فرمود بعدازمن فتنه ها بپاخیزندبه ابجدفتنه ها 541به ابجدظالم971-430 مقصر=541 عمر ابوبکر 541 دشمنه اسلامی541 اهله شر541مرگ کافر541 به ابجد مقصر430+231 ابوبکر=661 عثمان 661+310 عمر = 971 ظالم به دست می آید ظالم 971+231 ابوبکر = 1202 ابجد کبیر سه خلیفه قاصب 1202 اینم آیه قرآن به ابجدسه خلیفه قاصب 1202 ان من المجرمین منتقمون1202قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد1202 ارتش کفار1202 بکافران محض1202عمر ابوبکر عثمان 1202 سامری قوم محمد عمر گاو بوود لعنتی بی پدربه ابجد کبیر عمر310 منکر310نیرنگ310اباجهل در دین310 جهل عرب310 کفری310 فاسق دینه310 جاهل منافق310 ابله منافقا310سم ری310سامری قوم محمدعمرگاو بوود لعنتی بی پدربه ابجدمقصر430 +310عمر=740مقصرعمر 740مقصر430+231 ابوبکر=661عثمان مقصر430+541عمرابوبکر541 +430مقصر=971 ظالم971به دست می آیدبه ابجدستم کاران772-541عمر ابوبکر=231 ابوبکر231نفاق231 آشوبگر اسلامی651-110دین الهی= 541 عمر ابوبکر در دین الهی آشوبا بپا کردند آشوبگرانه اهل دین اسلامند851-541فتنه ها=310عمر به ابجد خائنان 772ستمکاران 772 آشوبگران دین های اسلام 772-541 عمر ابوبکر=231 ابوبکر231 منافق خبیثن1743-1202سه خلیفه=541عمر ابوبکر541فتنه ها541ظالم971- 430مقصر=541عمرابوبکر

 به ابجد سبب اختلاف اهل دین 1276-1202 سه خلیفه = 74 ابجد صغیر ابوبکر عمر عثمان 74 میباشد دین اسلام را 74 فرقه نمودندتروریست 1276- 1202 سه خلیفه = 74 بزرگترین گناهان کبیره دین 1276-1202 سه خلیفه لامذهب قاصب = 74 به ابجد مردان شیطان615 -541عمر ابوبکر=74عمر22+27 ابوبکر+25عثمان=74 والشجرتها الملعونه 74 اینم آیه قرآن به ابجد ابوبکر عمر عثمان74  ان من المجرمین منتقمون74 قرآن می فرماید ما مجرمان را سخت انتقام خواهیم گرفت حج نرفته ها اصلا" ناراحت نباشند گناه آنان به گردن آل سعود 171 میباشدآل سعود171+370 شیطان= 541 عمر ابوبکر1082 اهل کل خلاف کار دین-541 -541فتنه ها=541عمرابوبکر541 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا می خیزند به ابجد فتنه ها 541عمر ابوبکر541 اهل دین فساد شیطان 615-541 = 74  ابجد صغیر عمر ابوبکر عثمان 74 میباشد 74والشجرتها الملعونه 74 اینم آیه قرآن به ابجد ابوبکر عمر عثمان 74 ان من المجرمین منتقمون 74 قرآن می فرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد به ابجد شیطان22مقصر22شیطان 22 عمر22 لواط22ایدز22فاحشه25 آلوده 22تباهی22عمر 22ابابکر22 بدبختی22عمر22 گنده لات22شرور22نابکار22قلدر 22دروغ22کلک22نیرنگ22مکارا22روباه22 ابوبکر رکب وبا = روبا دوسال خلافت نکرده از دنیا رفت وآرزوی ریاست را به گور برد تمام ناحقها دوسال نشده سرنگون می شوند قاتلان امام حسین دوسال نشده حضرت مختار همه را به درک فرستاد عمر مرسی رئیس جمهور مصر دوسال نشده تا نام ابوبکر رکب وبا عمر رمع را به زبان آورد سرنگون شد نام باطل ها را نباید به زبان آورد بجای ذکر الله نام باطل به زبان نباید راند روز قیامت از شما سئوال خواهد شد نامهای بد به زبان نیاورید « وَ اجتَنِبوا قَولَ الزّورِ »1واز گفتار باطل اجتناب ورزید » بنی صدر دوسال نشده با لباس زنانه فرار کرد مسعود رجوی بعد از ده سال بر اثر ایدز به درک واصل شد و ایدز خود را به تمام سران سازمان گسترش داد عمرهم ده سال خلافت نکرده از دنیا رفت به ابجد شیطان 22 عمر22 لواط22ایدز22فاحشه25 آلوده 22تباهی22 ابوبکر اول قاصب دوسال خلافت نکرده از دنیا رفت تمام اول ناحق ها قاصب دو سال نشده سرنگون خواهند شد روز قیامت هر کسی با مثل خودش محشور می شود مارو عقربو عنکبوت سیاه کی بوود جانشین رسول خدا

 

در حدیثی از پیامبر اكرم( صلی الله علیه و آله ) داریم كه آن حضرت می فرمایند كه: « شهادت به باطل همطراز شرك به خدا است ».3 پس با توجّه به مفهوم این آیه باید از هرگونه سخن باطل مخصوصاً سخنی كه موجب شرك به خدا و هتك عرض مؤمن می شود، پرهیز نمود.

 

امام علی -علیه السلام- فرمود:

اگر دو رودخانه مواج از طلا و نقره داشته باشم هیچ چیز به کعبه اهدا نخواهم کرد، زیرا به پرده داران «ناشایست » می رسد نه به مساکین و مستمندان.

بحارالانوار ج 96 67

اهل دین کافران کوردل712 -541عمر ابوبکر فتنه ها = 171 آل سعود171 بیدادگران دینها342-171=171 آل سعود 171نااهلی دینی 171یاننگین171یا نادان پلید171 بانااهل به دینی171 با آل نادان یزید171با آله معاویه 171 آل سعود171نااهلی دینی171با اهل معاویه 171اهل عذاب جهیم171 اهل اعذاب ها الهی171کافران کوردل 612-541 عمرابوبکر=171 آل سعود 171 صدام یزیده 171 با اهل معاویه پیامبر فرمود هر امتی فتنه ای546 اهل سنت546 گروه اهل کفره دین اسلام748-202محمد= 546 منحرف اهل اسلام 546 کافرپلیددینه اسلام 546مجرمین بدین اسلامه546 اهل سنت 546منحرف اهل اسلام 546فتنه ای546به ابجدظالمه976-430آل سعود 171+375شیطانه=546فتنه ای546 اهله شره546 دشمنی اسلامی546 آفته کلی546پیامبر فرمود هر امتی را فتنه ای 546 اهل سنت 546 منحرف اهل اسلام 546فتنه ای546آل سعود 171+375 شیطانه=546 آفتادین546 نامرده اصلی اهل دینه546 منحرف اهل اسلام 546فتنه ای546منحرف اهل اسلام546یه قاتل546آفت دین 546کافره پلید دین اسلام546 اهل سنت 546مجرمانه بدین اسلام 546 علم ریاضی قرآن میفرماید کسانی که از اهل بیت پیامبر جدا شوند فتنه ای خوانده می شوندکه باعث قصب خلافت شد کافران کوردل612 -541عمر ابوبکر فتنه ها = 171 آل سعود171 بیدادگران دینها342-171=171 ال سعود171مانعی 171 آل سعود 171 بنا اهل ملحد171نااهلی دینی171بنا اهل ملحد 171یاننگین171یا نادان پلید171 بانااهل به دینی171 با آل نادان یزید171با آله معاویه 171 آل سعود 171نااهلی دینی171با اهل معاویه 171اهل عذاب جهیم171 اهل اعذاب ها الهی171کافران کوردل612 -541عمر ابوبکر فتنه ها = 171 آل سعود171 بیدادگران دینها342-171=171 ال سعود171مانعی 171 آل سعود 171نااهلی دینی 171یاننگین171سنی مذهب171یا نادان پلید171 بانااهل به دینی171 با آل نادان یزید171با آله معاویه 171 آل سعود 171نااهلی دینی171با اهل معاویه 171اهل عذاب جهیم 171 اهل اعذاب ها الهیکافران کوردل 612-541 عمرابوبکر=171 آل سعود 171 صدام یزیده171سنی مذهب171با اهل معاویه 171سنی مذهب 171یا نماینده171+370شیطان 541 عمر ابوبکر 541دشمنه اسلامی541اهله شر541فتنه ها541 آفت کلی541عمر ابوبکر541مانع شیطانی541یا نماینده شیطان541 به ابجدمقصر430+231 نفاق ابوبکر = 661عثمان 661+310 عمر = 971 ظالم971+231 ابوبکر=1202سه خلیفه اینم آیه قرآن به ابجد سه خلیفه قاصب1202ان من المجرمین منتقمون1202

فریب کاران منافق دین اسلام1031 - 1202سه خلیفه =171 آل سعود 171آل سعود171+370 شیطان=541عمر ابوبکر 541 فتنه ها541بقاصبان نامرد541به اول قاصب بدین اسلام541زور گویانی فاسقی 541 نامحرم ها دین اسلام541 فتنه ها541 عمرابوبکر541 به ابجد ظالم 971- 430 مقصر =541 عمر ابوبکر541 فتنه ها 541 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 اهله شر541 دشمنه اسلامی541 توهین دین ها 541 عمر ابوبکر541 فتنه ها 541
مقصر 430+231 ابوبکر = 661 عثمان  661+310 عمر = 971 ظالم به دست میآید ظالم  971+231 ابوبکر= 1202  ابوبکر عمر عثمان 1202 بکافران محض1202 ارتش کفار1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202  مقصر اصلی دین 615 -541 فتنه ها عمر ابوبکر = 74 فرقه گمراه دین 74 ابجدصغیر عمر ابوبکر عثمان 74 باعث 74 فرقه شدن دین اسلام شدند فتنه های دین 615-541 = 74 فرقه ابجد سه خلیفه فتنه گران 786- 245 اسلامه حق = 541 ابوبکر عمر 541+430 مقصر = 971 ظالم+231 نفاق ابوبکر 231قاصب ابله = 1202 ابجد کبیر

به ابجد سبب اختلاف اهل دین 1276-1202 ابوبکر و عمر و عثمان = 74کسانی که باعث شدند در دین اسلام اختلاف بیفتد و دین اسلام را به 74 فرقه از هم متلاشی نمودندعمر ابوبکر عثمان 74 بودند ابوبکر27+22عمر+25 عثمان = 74 

دزدان نامرده دینه اسلام 467-541 عمر ابوبکر= 74 ابجد سه خلیفه 74منافق دین اسلام 467-541 عمر ابوبکر= 74عمرابوبکر عثمان74دزدان نامرده دینه اسلام 467-541= 74 عمر22 ابوبکر27+25 عثمان =74

به ابجد تروریست 1276- 1202 سه خلیفه = 74 بزرگترین گناهان کبیره دین 1276-1202 سه خلیفه لامذهب قاصب = 74 کافرا پلیدبی دین 74بی دینها کافران اسلام  74 تروریست 1276-1202 سه خلیفه = 74 کسانی که باعث 74 فرقه شدن دین اسلام شدندابوبکر 27+22 عمر+25 عثمان = 74 قیامت دین 615 -541 عمر ابوبکر541 مجرمان دین ها اسلامه= 74 بمنافقان پلید بدین اسلام74 قیامت دین 615-541 =74 عمر ابوبکر عثمان 74اینم آیه قرآن هم به ابجد صغیر و هم به ابجد کبیر جدا جدا 74 ان من المجرمین منتقمون 74 قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت میکنیم 74

فتنه های دین 615-541 عمر ابوبکر= 74 فرقه ابجدابوبکر27+22عمر +25عثمان = 74 سه خلیفه باعث 74 فرقه شدن دین اسلام شدندکه پیامبر فرمود 73 فرقه آن در دوزخ جای دارند 

با بت پرستان دین اسلام 1312 -110 دین الهی = 1202  ابوبکر و عمر و عثمان1202

پيامبر اکرم (صلى الله عليه و آله) فرمودند: إن وليتموا علياً و ما أراكم فاعلين تجدوه هاديا مهديا يهدي بكم السبيل المستقيم. پیامبر فرمود اگر علي را خليفه خويش قرار دهيد، گرچه مي‌دانم نمي‌كنيد، همه شما را به ساحل نجات و سرمنزل مراد خواهد رساند. مسند احمد بن حنبل، ج1، ص109 ـ الإصابة لإبن حجر، ج4، ص468 ـ شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني، ج1، ص82 ـ تفسير الآلوسي، ج6، ص170 ـ تاريخ مدينة دمشق لإبن عساكر، ج42، ص420 ـ أسد الغابة لإبن الأثير، ج4، ص31 ـ ميزان الإعتدال الذهبي، ج3، ص363 ـ البداية و النهاية لإبن كثير، ج7، ص397

 به ابجد کبیر مهدی59امامت ولایت الله =59 مهدی59 59دین واقعی اسلام 59 وحدت شیعه سنی 59 راهنمای دین اسلام 59 آخرین امام دین اسلام 59 مهدی 59 نام آدم 25باردرقرآن25 بار آمده آدم باش وحق را بپذیر وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ این آیه قرآن میباشد شما هم اگر یک آیه قرآن آوردی ما می پذیریم پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه25 شیعه25 اصل اسلام25 شیعه25نام شیعه12بار در قرآن آمده  وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ این آیه34 حرف دارد34پادشاه جهان 34+25شیعه 25 =59 مهدی59امام مسلمین جهان اسلام 59بسیجی مخلص الله 59پیام اسلام راه الله 59پادشاه جهان اصل اسلام  59 خلیفه بحق دین 59آخرین امام دین اسلام 59دین واقعی اسلام 59کاملترین دین 59کاملترین مرد59 امام مسلمین جهان اسلام 59صاحب احکام اسلامی 59امام حق مسلمین جهان 59جایگاه دین الله 59 خلیفه حق الله59دین اسلام واقعی 59 وحدت شیعه سنی 59 راهنمای دین اسلام 59 آخرین امام دین اسلام 59 مهدی 59رهبر آسمانی الله 59مهدی 59آخرین امام دین اسلام59 دین الله 34+25 اصل اسلام=59مهدی 59دین واقعی اسلام59ذاکر الله محمد59هدایتگر دین اسلام 59   59با کلام الله اکبر 59 کلمه حق مقدس اسلام 59 منجی حق آخر الزمان 59با اصل دین اسلام قرآن 59تنها دلیل دینه59صاحب احکام اسلامی 59  مومن واقعی اسلام59 مغز متفکر اسلامی 59 امام واقعی حق انسان59هدف کل دین اسلام59چراغ روشنگر اسلامی59مدافع بحق الله 59دین واقعی اسلام59شهر الله دین اسلام59آخرین امام دین اسلام59مهدی59این آیه قرآن هم 59حروف دارد بشمار59 دین اسلام واقعی خرد بینش امام علی59بسیجی مخلص الله 59 وحدت شیعه سنی 59 راهنمای دین اسلام 59 آخرین امام دین اسلام 59 مهدی 59رهبر آسمانی الله59مهدی 59آخرین امام دین اسلام59دین الله34+25اصل اسلام=59 مهدی 59دین واقعی اسلام59دین الله اصل اسلام59 مهدی59 این آیه قرآن هم 59 کلمه میباشد  ونریدأن نمن على الذین استضعفوافى الأرض ونجعلهم أئمّة ونجعلهم الوارثین59 این آیه قرآن 59 حروف دارد 59یعنی9+5=14 معصوم کشته شد زهرای اطهر زان سبب گفته در قرآن تمام آیه ها حق با علیست آتش به دره خانه مولاء بهانه بود منظور خسم کشتن بانوی خانه بود 

•از حضرت رضا (ع) روایت شده : هر کس داخل قبرستان مسلمین شود واین صلوات
•را بخواند ، خداوند متعال تا ده سال عذاب از اهل آن بردارد و اگر دو بار بخواند
• تا چهل سال واگر سه بار بخواند هرگز خداوند آن قبرستان را عذاب نکند وهر کس
• بر سر قبر پدر و مادر بخواند چنان باشد که حقوق ایشان را ادا کرده باشد .
•اَللّهَّم َصَّل عَلی مُحمَّدٍ وَ آلِ مُحمَّدٍ
• ما دامَتِ الصَلَواتِ وَ  َصَّل عَلی مُحمَّدٍ وَ آلِ مُحمَّدٍ ما دامَتِ   البَرَکاتِ وَ َصَّل عَلی مُحمَّدٍ وَ آلِ مُحمَّدٍ ما دامَتِ الرَّحَمهِ ، اَللّهَّم َصَّل عَلی رُوحِ مُحمَّدٍ وَ آلِ مُحمَّدٍ فِی الاَرواحِ وَ َصَّل عَلی جَسَدِ مُحمَّدٍ وَ آلِ مُحمَّدٍ فِی الاَجسادِ وَ َصَّل عَلی قَبرِ مُحمَّدٍ وَ آلِ مُحمَّدٍ فِی القُبُورِ وَ  َصَّل عَلی صُورَۃِ  مُحمَّدٍ وَ•آلِ مُحمَّدٍ فِی الصُّوَرِ وَ  َصَّل عَلی تُربَهِ مُحمَّدٍ وَ آلِ مُحمَّدٍ فِی التُّرابِ
•وَ َصَّل عَلی نُورِ مُحمَّدٍ وَ آلِ مُحمَّدٍ فِی الاَنوارِ  بِرَحمَتِکَ یا اَرَحمَ الرّاحِمینْ .
•اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ مادامَتِ
خدایا درود فرست بر محمّد وخاندان محمّد،مادامی که
الصَّلواتُ وَ صَّل عَلی مُحَمَّدٍ و آلِک
صلوات است. ودرود فرست بر محمد و خاندان
مُحَمَّدٍ مادامَتِ البَرَکاتُ وَ صَلِّ
محمد مادامی که برکات است. درود فرست
عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ مادامَتِ
بر محمّد وخاندان محمّد،مادامی که
الرَّحمَةُ، اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی رُوحِ مُحَمَّدٍ
رحمت است خدایا درود فرست بر روح محمّد
وَآلِ مُحَمَّدٍ فِی الاَرواحِ ، وَصَلِّ عَلی
و خاندان محمّد در میان ارواح ، و درود فرست بر
جَسَدِ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ فِی الاَجسادِ
جسد محمّد وخاندان محمّد در میان اجساد.
وَصَلِّ عَلی قَبرِ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمّدٍ
ودرود فرست بر قبر محمّد وخاندان محمّد
فِی القُبُورِ، وَ صَّل عَلی صُورَةِ مُحَمَّدٍ
و در میان قبور درود فرست بر صورت محمّد
وَآلِ مُحَمّدٍ فِی الصُّوَرِ، وَصَلِّ عَلی
خاندان محمّد در میان ارواح . ودرود فرست بر
تُربَةِ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ فِی التُّرابِ
تربت محمّد در میان تربت ها
وَصَلِّ عَلی نُورِ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ
دورود فرست بر نور محمّد و خاندان محمّد
فِی الاَنوارِ ، بِرَحمَتِکَ یا اَرحَمَ 
در میان انوار ، به حق رحمتت ای مهربانترین
الرّاحِمینَ .
مهربانان .

 

دزدان فدک فاطمه 310 گمراه دین 310 دلیل نفاقه 310 جهل عرب 310 اباجهل در دین310 نیرنگ 310 ابله منافقا 310یا بلاء دین اسلام 310عمر 310 گمراه دین310 منکر 310 کفری 310 منکر310نیرنگ310حرامیان 310گمراه دین310بمار زنگی 310کفری310 احمقها احمقها 310منکر 310جاهل منافق310 گمراه دین 310نمرودی 310 نامردیه 310عمر 310 نیرنگ310نمرودی310 سامری310 گمراه دین310 اباجهل در دین 310 بی ایمان دین اسلام 310 310 عمر 310 قاصبان بدین 310 جاهل منافق 310 ابله منافقا 310 عمر 310 گمراه دین 310 جاهل منافق 310 کفری 310حرامیان310 ابله منافقا 310 نامردیه 310دزدانه فدک فاطمه 310 منکر 310 وهابیه منافقی 310 عمر310 فتنه ها 310+231= 541 ظالم 971-430 مقصر = 541 +430 مقصر = 971 ظالم -310 عمر ظالم 971-310 عمر = 661 عثمان - 430 مقصر = 231 ابوبکر مکرن310حرامیان 310بی ایمان دین اسلام310 عمر به ابحد عمر310نیرنگ 310حرامیان 310جاهل منافق 310نمرودی310 گمراه دین310 فاسق دینه 310کفری 310 فاسقه دین310 فاسق دینه 310منکر 310نیرنگ310 عمر310نامردیه310 کفری 310نیرنگ 310گمراه دین310ابله منافقا310 نامردیه310حرامیان 310عمر310منکر 310نمرودی 310نیرنگ310نمرودی310 گمراه دین310 فاسق دینه 310کفری310 310حرامزاده پلید310بدجنس عالم احمقا 310گبر پلید دین 310 منکر 310سگ هار پلید 310وحشی هاریا 310بابقره 310حاهل منافق 310 بمردک پلید 310حرامزاده پلید310 فاسق دینه310کلب کلب هار310جهل مرکبی 310بمار زنگی 310 رمز زناه310 فسق کلیه310گمراه دین310گمراه دین310 فسق دینها 310گمراه دین 310 جاهل منافق310 فاسق دینه 310 فسق دینها310 دزدان فدکه فاطمه 310دزدان فدکه فاطمه310حرامیان310بی ایمان دین اسلام 310گبرپلید دین310 310 حرامیان310 دقلبازملحد310ببقرها 310بقلدره دینه310کلب کلب هار310 جاهل منافق 310نارجهیما 310سم ری310سامری قوم محمد عمرابن خطاء 310 گمراه دین310جهل مرکبی310با کافرها 310بانادانه دین اسلام310 بمردک پلید310 آشوبا310 دقل بازملحد310کفری310 منکر310سامری310 گمراه دین 310جاهل منافق 310حرامیان 310سم ری 310 سامری قوم محمد و سامری قوم موسی شجره الملعونه بودند 310 منکر 310سگ هارپلید310 310کلب کلب هار310وحشی هاریا310فس قینی310 دلیل نفاقه 310 جهل عرب 310 اباجهل در دین 310ابله منافقا 310جاهل منافق 310 سامری 310سم ری 310 سامری قوم محمد و سامری قوم موسی شجره الملعونه بودند310 گمراه دین 310 منکر 310 کفری 310 نامردیه 310 عمر 310 جاهل منافق 310 حرامزاده پلید 310 رمززناه 310 گمراه دین 310منکر 310نامردیه 310با وهابیه نادان دین حق 310 کفری310 نیرنگ310نمرودی 310سامری310 310مار زنگی 310کفری منکر 310جاهل منافق 310 نامردیه 310عمر 310 سگ مردها310نیرنگ 310نمرودی310سامری310 گمراه دین310 مکرن310 خباثتی1512-1202 سه خلیفه = 310 عمر 310 منکر 310کفری 310نامردیه 310 منکر310 کفری310نیرنگ 310 عمر310بوگند مردابا 310سگ مرد ها 310 کبر پلید دین 310بقلدره دینه 310نار جهیما 310 به ابجد خائنان 772-451 عمر و ابوبکر = 231 ابوبکر 231 فاسق 231عصیان 231 ابوبکر231 نفاق 231 عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 با دزد گربها231 ادیانی جعلی باطل 231 بابی عقلیها231یاابوسفیانی231دورویه 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231 احمق ملحد231 لانه جاسوسیه 231با احمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 احمق ملحد 231جزو خائنان به رسول خدا بوده الله اکبر کلمات هم غوغا نموده اند به ابجد اشراردینها772-541= 231 ابوبکر ابوبکر231 نفاق 231 عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 با دزد گربها 231 بابی عقلیها 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231با احمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 ابوبکر و عمر 541قاتلی 541 عدواهل بیت 527 +14 معصوم = 541 ابوبکر و عمر 541 عدواهل بیت بوده اند

+ نوشته شده در دو شنبه 25 ارديبهشت 1396برچسب:,ساعت 11:28 توسط برای تبادل لینک ابتدا ما را با عنوان اسلامه حق 245 علی 110+ 135فاطمه = 245 و آدرس aaaali110.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.به ابجد اسلامه حق 245 یعنی فاطمه و علی 245 وصی پیامبر 359-231 ابوبکر = 128حسین وزیر پیامبر 476 - 231= 245علی فاطمه 245وصی نبیا 169علی مهدی169 با نماینده بحق محمد علی حسن حسین مهدی 245 اسلامه حق 245 یعنی علی110+ +135= 245 اسلامه حق 245 منظور علی و فاطمه پدر مادر شیعیان میباشنددرود و صلوات خدا بر پدر و مادر شیعیان اهل بیت پیغمبر اسلام |

باسه کلمه پروردگارت پیامبرت دینت امامت را ثابت کن فقط پرچم 64کشور دنیانماد مذهبی داردبه ابجددین64الله محمدعلی 64دین 64مذهب واقعی الله64+64=128کلید دین128حسین128 کلیددین128جانشین محمدعلی64 تنهابرگزیده دین64نماینده غدیری64دین الله محمدی64 مذهب واقعی الله64رئیس بدین الله 64جانشین رهبر اصلی64جانشین محمدعلی64کلید بدین الله64 معنی الله محمد64مذهب واقعی الله 64 +132 اسلام=196دین اسلام196ضرب 14معصوم درخودش میشود196دین اسلام196 نماینده غدیری64راه الله منصب الله64اصل ولایت امامتی64با جانشین اصلی محمد64به ابجددین64 الله محمدعلی 64جانشین محمد علی64 به ابجد دین 64 الله محمد علی 64 جانشین محمد علی 64شیعه یعنی ش شما ی یار ع علی ه هستی شیعه یعنی شما یار علی هستی شیعه یعنی شاه مردان است علی  پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سلیم پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجدفرقه25 شیعه25 کعبه25کربلا25 اصل اسلام25آل الله25با آل قرآن25ارباب جهان 25شیعه25 اصل اسلام25 نام آدم25 باردر قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر آدم باش قرآن میفرمایددر روزقیامت همه در گرو اعمالشان هستند الا اصحاب یمین که بدون حساب وکتاب نامه اعمالشان رابه دست راستشان می دهنددر سوره مدثر آیه38و39کل نفس کسبت بما رهینه الااصحاب الیمین همه در قیامت درگرو اعمالشون هستن الا اصحاب یمین.. اصحاب یمین چه کسانی هستن؟؟؟ یمین به ابجد میشه110 یمین 110علی 110 ولی دین 110 دین الهی 110 علی110 جلوه الله 110 حامیان 110 دین الهی 110 علی 110 میباشد نام علی هم110 پلیسی 110 نمک 110نان جو 110 گندمها ی 110 نمک 110 به نانو نمک مرتضی علی قسم حق با علیست پلیسی 110 نامت صدو ده یا علی حق پلیس عالمی پس معنای آیه این شد پس همه درقیامت در گرو اعمالشون هستند الا شیعیان علی.. حدیث پیامبر ص"علی و شیعیانش رستگارند.. امت بعد از من73فرقه باطل میشود فقط شیعیان علی اهل بهشتند ..علی قسیم النار و الجنه علی قسمت کننده جهنم وبهشت است.به ابجددین64الله محمدعلی 64 جانشین محمدعلی64تنهابرگزیده دین64نماینده غدیری 64دین الله محمدی64مذهب واقعی الله64رئیس بدین الله 64جانشین رهبر اصلی64 جانشین محمدعلی 64 کلید بدین الله64 معنی الله محمد 64 مذهب واقعی الله 64 +132 اسلام = 196 دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم در خودش میشود 196دین اسلام 196پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجدفرقه25شیعه 25کعبه 25 اصل اسلام25 شیعه25 نام شیعه چندین بار در قرآن آمده وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ نام آدم 25 بار در قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر .والله اگه جای شما بودم از خجالت می مردم لا اقل به بزرگانتان بگوئید یا حق را بپذیرند یا جواب ما را بدهند ده ساله منتظرم چرا نمی توانید علمی اسلام خود را ثابت کنید مرد باشید و حق را بپذیرید تا به کی گمراهی خدایی در تمام جهان مثل دوازده امام شیعه یکی هم وجود ندارد   پيامبر اکرم (صلى الله عليه و آله) فرمودند: إن وليتموا علياً و ما أراكم فاعلين تجدوه هاديا مهديا يهدي بكم السبيل المستقيم. پیامبر فرمود اگر علي را خليفه خويش قرار دهيد، گرچه مي‌دانم نمي‌كنيد، همه شما را به ساحل نجات و سرمنزل مراد خواهد رساند. مسند احمد بن حنبل، ج1، ص109 ـ الإصابة لإبن حجر، ج4، ص468 ـ شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني، ج1، ص82 ـ تفسير الآلوسي، ج6، ص170 ـ تاريخ مدينة دمشق لإبن عساكر، ج42، ص420 ـ أسد الغابة لإبن الأثير، ج4، ص31 ـ ميزان الإعتدال الذهبي، ج3، ص363 ـ البداية و النهاية لإبن كثير، ج7، ص 397
به ابجددین 64 الله محمد علی64جانشین محمد علی64 به ابجد دین 64 الله محمد علی 64 جانشین محمد علی 64
 چرا هفت حرف در سوره ی حــمــد نیست؟    «ث ، ج ، خ ،ز ، ش ، ظ ،ف»
قیصر روم برای یکی از خلفای بنی عباس ، در ضمن نامه‌ای نوشت :«ما در کتاب انجیل دیده ایم که هرکس از روی حقیقت سوره‌ای بخواند که خالی از هفت حرف باشد ، خداوند جسدش را بر آتش دوزخ حرام میکند ، و آن هفت حرف عبارتند از :«ث ، ج ، خ ،ز ، ش ، ظ ،ف» ما هر چه بررسی کردیم ، چنین سوره‌ای را در کتاب‌های تورات و زبور وانجیل نیافتیم ، آیا شما در کتاب آسمانی خود ، چنین سوره‌ای را دیده اید؟» خلیفه عباسی دانشمندان را جمع کرد ، و این مساله را با آنها در میان گذاشت، آنها از جواب آن درماندند، سرانجام این سوال را از دهمین امام شیعیان امام هادی (ع) پرسیدند آن حضرت در پاسخ فرمودند: آن سوره ، سوره «حــمد» است ، که این حروف هفتگانه در آن نیست
پرسیدند : فلسفه ی نبودن این هفت حرف ، در این سوره چیست؟
فرمودند : حرف «ث» اشاره به «ثبور»(هلاکت)
و حرف «ج» اشاره به «جحیم» (نام یکی از درکات دوزخ) است
و حرف «خ» اشاره به «خبیث» (ناپاک) و حرف «ز» اشاره به «زقوم» (غذای بسیار تلخ اهل دوزخ) است
و حرف «ش»اشاره به«شقاوت»(بدبختی) شیطان پرستی دارد
و حرف «ظ» اشاره به «ظلمت» (تاریکی)
و حرف «ف» اشاره به «آفت» است.
خلیفه ، این پاسخ را برای قیصر روم نوشت ، قیصر پس از دریافت نامه ، بسیار خوشحال شد، و به اسلام گروید، و در حالی که مسلمان بود از دنیا رفت
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) می خواست لشکری به جنگ فرستد یک یک را پیش خود خواند و پرسید: تو از قرآن چه دانی؟ و می گفت من فلان سوره را دانم، تا جوانی پیش آمد از همه در سن کوچک تر بود. گفت: من سوره ی بقره را دانم، فرمود: تو را بر اینان امیر کردم؛ گفتند: رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) چگونه این جوان را بر ما پیران نادان امیر می کنی؟ فرمود او سوره ی بقره داند و شما ندانید. پس جوانمردی که تمام قرآن و تورات و انجیل و زبور و معانی آنها در سینه اش باشدچگونه امیرالمؤمنین نشود. امیرالمومنین در کعبه دوشش کسی غیر از علی نیست بت شکن در کعبه بر دوش نبی مولاء علیست جانشین خاتم پیغمبران مولاء علیست کسی کو گفته از علمو درایت بیانات متین غیر از علی نیست جانشین خاتم پیغمبران مولاء علیست جانشین مصطفی این مرتضی مولاء علیست حسن خدا در آئینه ات جلوه میکشد جلوه نمای مکتب شیعه مولاء علیست هم آئینه رسالتو هم آئینه امامتی اقیانوس نبی بهر کرامتی هم آئینه خدا روز قیامتی روز پیروزی به کعبه علی دوش نبی روز محشر هم لوای حمد بر دوش علی شاهنشه سریر ولایت علی قل انما ولی یکم الله علی خواند احمد خویشتن را با علی مولای امت تا بدانی ملک هستی جز علی سلطان ندارد سلطان سریر ولایت علی قل انما ولی یکم الله علی
امام صادق (علیه السلام) فرمود: هر کس بقره و آل عمران را بخواند روز قیامت دو چتر شوند بر سر او و از تابش آتش او را نگهدارند، هر که خواهد در دنیا ارجمند و در آخرت سر بلند باشد این سوره را تلاوت نماید. شما چه دانی یا رسول الله علم ابجد دانم تمام فرقه های باطل گروه گروه  شیعه می شوند بدون جنگ و خونریزی با علم ریاضی قرآن به اذن الله تعالی گروه گروه شیعه میشوند گل رویت چها که نمی کند مولای شیعیان مهدی

 { قال رسوالله}کتاب الله و عترتی1575+12 امام=1587-1202 سه خلیفه=385شیعه عترت پیامبر میباشد پیامبر فرمود هیچ کسی شیعه نخواهد شد مگر فرزند دخترم فاطمه باشد قال رسو الله=من و علی پدران این امتیم= انا و علی ابواه هذاه الامه"275+110دین الهی  علی =385 شیعهبه ابجد  نماینده الله 46 محمد20+26 علی = 46 ماه 46+46= 92 محمد +18 ذالحجه" غدیر خم = 110 دین الهی 110 ولی دین 110 علی 110 جلوه الله 110 ولی دین 110 حامیان110 دین الهی 110 ولی دین 110 «إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤتُونَ الزَّكاةَ وَ هُم راكِعُونَ» (المائده - 55)
هم آئینه رسالتو هم آئینه امامتی  ولی دین 110 علی 110 ولی دین 110
به ابجدولی46ماه46 محمد20+26علی=46ولی 46+ 46=92 محمد92+18ذالحجه"غدیرخم=110 دین الهی 110 علی110جلوه الله110ولی دین110 ترجمه آیه فوق جز اين نيست كه ولى شما خداست و رسول او و آنان كه ايمان آورده ‏اند، همان ايمان آورندگانى كه اقامه نماز و اداى زكات می‏كنند در حالى كه در ركوع نمازند انگشتر به گدا می دهند برو ای کدای مسکین دره خانه علی زن
عالمی منادیه دین الهی نداء میدهد یعنی امام علی نداء میدهد الله محمد علی یازده امام اسلام 110  اصل دین اسلام دین فاطمه علی110خلیفه حق الله محمد اصل اسلام110جانشین محمد نماینده الله علی110امام اصلی غدیره شاه ولایت علی110شاه ولایته علی ابن ابی طالب 110حقیقت دین الله محمدعلی110دین الله شیعه است محمد علی110دین الله اصل اسلام محمد علی110منادیه110دین الهی 110نماینده الله جانشین محمد علی110حاکم اصلی دین اسلام جانشین محمد110علی110علی ابن ابی طالب اول خلیفه الله110 تنها برگزیده الله معدن علوم110رهبر اصلی اسلام امام دین علی 110نداء خواهد کرد بر اصحاب یمین که نامه آنها به دست راستشان است ای فرزندان ولایت به بهشت خداوند خوش آمدید

 امام زمان مهدی موعوددر 5 سالگی درجواب یارانش و یاران پدر بزرگوارش {عج} فرمود وقال مهدی {عج} :از ایشان سئوال کردند این کلام رمز قرآن کهیعص یعنی چه ایشان فرمود (کهیعص) فالکاف اسم کربلاء، والهاء هلاک العترة، والیاء یزید وهو ظالم الحسین علیه‌السلام، والعین عطشه،والصاد صبره.» امام 5 ساله نابقه علم کلام و تفسیر قرآن بفدای آقایی باشکوه انسانی بی نذیرآقایی باادب وکریمی بزرگوار انسان دوست دارد فدای کلمات طلایی وگهر بارایشان گردد وقتی کسی نماینده الله باشد قرآن ناطق باشد بدورازانسانیت و تقواء و عدالت است که جانشین بحق رسول خدا محمد مصطفی و علی مرتضی را تنها بگذاریم و بعد ازسی چهل سال دربستر بیماری بمیری نماینده الله حضرت مهدی ایشان به امر خدا مردگانرازنده و کورمادرزادرا شفاء میدهد قدرتی برتر که خداوند در کره زمین کسی با وقارتر ازایشان ندارد بغیر14معصومخانواده محترم رسول خدا وبه علم ابجدقرآن

 

کهیعص195+278حمعسق=473+110دین الهی=583 عاشوراه583شبکه نور583محمدعلی فاطمه حسن حسین583 در قرآن 583 احد عشر583 امت اسلامی 583 اهل بیت فاطمه 583با عشق علی 583 ابجد پنج تن آل عباء583 حمعسق ح حسین میم محمد عین علی سین سجده کننده در قرآن امیرالمومنین که انگشتر خود را به سائل داد از امام باقر در باره کهیعص و حمعسق سوال شد ایشان فرمود در باره عاشورا و حسین است  به ابجدمیگویند امام علی مظلوم بود وبی یاور آقا اجازه بده برای مظلومیت شما من گریه کنم

 

محرم 288+385 شیعه =673-541 عمرابوبکرفتنه ها = 132 اسلام132  محرم است که اسلام را زنده نگه میداردبه ابجد اسلام 132 به ابجد صغیر اسلام 12+132= 144 اسلام به ابجد کبیر و صغیر میشود 144 ضرب 12 امام در خودش میشود 144  ابجد5 تن آل عباء583احد عشر583محمد علی فاطمه حسن حسین 583 شبکه نور583 پنج تن آل عباء حیدث کثاء و آیه مباهله ابجد583 محمد علی فاطمه حسن حسین 583 عاشوراه 583 امت اسلامی 583 اهل بیت فاطمه 583 با عشق علی 583سرای نور الهی583اهل دین قلب قرآن583اهل بیت فاطمه 583 عاشقان بمهدی583  شبکه نور583 احد عشر583 این عدد نورانی را از راست بخوان 583 میشود 385 شیعه براستی شیعیان فرزندان بحق اهل بیت پیامبرند پیامبر فرمود هیچ کسی شیعه نخواهد شد مگر فرزند دخترم فاطمه باشد به ابجد 12 حق12 اسلام 12 نجاتبخش 12 قلب 12 هوا 12 سیب 12 حم 12 حامی محمد علی 12 امام میباشند ساعت 12 ماه های سال12 منتخب12 انجمن 12 نجاتبخش 12 اسلام12اخلاق12اهل 12مقدس12 اسلام12ساعت 12 پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 اسلام واقعی الله 385 فقط دین اسلام 385 اسلام پیامبر385 شیعه 385 شیداء 385 شهید الله 385 اسلام واقعی الله385شیعه385

 

وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ نام آدم هم 25 بار در قرآن آمده آدم باش و حق را بپذر والله اگر شما حق بودید و خدا با شما بود این جانب قاضی کل ادیان میباشم  باطل بودن تمام دینها و مذاهب را به مذهب شیعه تبریک عرض می نمایم و مولایم مهدی شما را سرزنش خواهد کرد که چرا حق را نمی پذیرد مولای ما بسیار دل رحم و مهربان است برای هدایت شما گمراهان بیشتر به شما سر میزند تا به ما مگر شما اجازه میدهید آخه  آقا بما یک نظر کند

 حضرت علی (ع) تمام کتب اول و آخرین پیامبر را برای پیامبر می خواند عمر ده سال طول کشید سوره بقره را حفظ کندآخر هم از یادش رفت از ایشان پرسیدند موقع مرگ چه آرزویی داری فرمود سوره بقره را بخوانم وقتی ابولولو خنجر به مقعد عمر فرو کرد گفت ای وای مقعدم پاره شد هرگز نتوانست سوره بقره را بخواند و گاو از دنیا رفت سامری قوم محمد عمر گاو بوود لعنتی بی پدر به ابجد خائنان 772ستمکاران 772 آشوبگران دین های اسلام 772-541 عمر ابوبکر=231 ابوبکر231نفاق 231عصیان231 ابوبکر231 منافق خبیثن1743-1202سه خلیفه=541عمر ابوبکر541فتنه ها541ظالم971-430 مقصر=541عمرابوبکر541 

به ابجدسرکشای خائن1312 -110علی= 1202 ابوبکر231+310 عمر +661 عثمان=1202با قاصبه خلافت 1312-110علی =1202اینم آیه قرآن به ابجدسه خلیفه قاصب 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 قرآن می فرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد این آیه قرآن هم به ابجد کبیر هم به ابجد صغیر ابجد 1202ابوبکر و عمر و عثمان 1202 میباشد ان من المجرمین منتقمون 1202به ابجد مفسد فی الارض ها 1312 - 110 دین الهی علی= 1202 سه خلیفه ابوبکر عمر عثمان 1202                خیانت کاران اهل دین1433-1202سه خلیفه= 231ابوبکر رکب وبا231 ابوبکر231نفاق231 عصیان231 به ابجد مقصر430+231 ابوبکر= 661عثمان661+310عمر=971ظالم به دست می آید ظالم 971+231 ابوبکر=1202میباشد پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 عمر ابوبکر541 یعنی ظالم 971-430 مقصر = 541 فتنه ها 541 عمر و ابوبکر میباشند 541 اهل کل خلافکار دین 1082 -541= 541 عمر ابوبکر 541فتنه ها 541  پیامبر فرمود علم ابجد را یاد بگیرید که همه آن شگفتیست وای بر عالمی که علم ابجد نداند همه قرآن به علم ریاضی نوشته شده فقط کمی حوصله عشق می خواهددروغگو 1216-14معصوم اهل بیت پیامبر=1202 ان من المجرمین منتقمون1202قرآن میفرمایدما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد1202 ابجدکبیرابوبکر231+ 310عمر+661عثمان=1202بکافران محض1202 ارتش کفارخیانت کاران اهل دین 1433- 1202سه خلیفه=231 ابوبکر رکب وبا231 ابوبکر231نفاق 231عصیان231 به ابجد مقصر430+231 ابوبکر= 661 عثمان 661+310 عمر = 971 ظالم به دست می آید ظالم 971+231 ابوبکر= 1202 ابجد سه خلیفه 1202 این آیه قرآن هم 1202 میباشد سوره سجده آیه 22 ابجد ابوبکر عمرعثمان میباشد 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد1202

 

پرتگاه منافقا 878-337 محمد علی فاطمه = 541 عمرابوبکر541 فتنه ها 541 اهله شر541 دشمنه اسلامی   با پرتگاه اهل دین اسلام 851-541 عمر ابوبکر = 310 عمر ظالم 971- 310 عمر = 661 عثمان  661مردان رجس یا ابله پلید661عثمان661 -971 ظالم = 310 یامردان رجس ملحد 651 بله اسراف کاران 651 مردانه فاسده دینه اسلام 651-110دین الهی=541 فتنه ها 541 مکافات541عمرابوبکر541 اهله شر541 آفت کلی 541 آفتین 541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541 کفار پلید دین اسلام 541

 

 به ابجد توطعه شیطان 860-319 فلسفه دین = 231 ابوبکر رکب وبا یا آتش معرکه های شیطان 1433-1202 سه خلیفه = 231 نفاق 231 عصیان 231 ابوبکر 231 رکب وبا 231 توطعه شیطان بود یا فریب کاران بدین اسلام 772-541فتنه ها =231 ابوبکر با فریب کاران دین اسلامی 772-541= 231 ابوبکر به ابجد خائنان 772-541 عمر ابوبکر= 231 ابوبکر بزرگترین خائنان بوده است به ابجد فریب کاران 563-541=22عمر22شیطان22ابابکر22 بدبختی22 دشمن اسلام 22 مقصر22 ملحد 22 لعنت 22 هذیان22عمر22 دیوانه تر از عمری در جهان وجود ندارد ببین اوضاع کشورهای عمری را عمر خود را تباه می کنند به ابجد فساد تباهی 563-541 عمر ابابکر= 22عمر ابابکر22 دشمن اسلام 22 مقصر22 بدبختی22 درآتشه 22دوزخه22

 

  به ابجد خیانت امانت در قرآن به علم ابجد خیانت امانت 1553-351 قرآن = 1202 عمر ابوبکر عثمان 1202 بکافران محض1202 ان من المجرمین منتقمون 1202قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد 1202

خط قرمزیه971 ظالم 971-430 مقصر=541 عمر ابوبکر541 فتنه ها541 به ابجد بدعت کنندگان651-110دین الهی=541 عمرابوبکر 541فتنه ها541اهله شر541دشمنه اسلامی541عمر ابوبکر541فتنه ها541دشمنه اسلامی 541مکافات541آفت کلی541 پیامبرفرمودبعدازمن فتنه هابپا خیزندبه ابجدفتنه ها541عمر ابوبکر 541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541 کفار پلید دین اسلام 541 اهله شر 541 فتنه ها 541 عمر ابوبکر 541 ظالم971-430 مقصر=541عمر ابوبکر541 وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا * لَعَنَهُ اللَّهُ ...سوره نساء آيه 117 و 118
... و جز شيطان سرکش را نمی‌خوانند ؛ خدا لعنتش کند ...
12- فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ ...وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا
سوره مائدة آيه 13پس به سزای پيمان‌ شکستنشان لعنتشان کرديم ...به ابجدلعنت22شیطان22عمر22ابابکر22بدبختی22مقصر22دشمن اسلام22عمر 22ابابکر22گنده لات22شرور22نابکارقلدر22منافقان22مجرمان22شیطان22عمر 22ابابکر22سست ایمان22گنده لات22شرور22نابکار22قلدر22نابحقه22 ناخلفه22درآتشه22دوزخه22نابکار22دینها22دروغ22کلک22نیرنگ22 مکارا 22روباه22لواط22 ایدز22 فاحشه22تباهی22آلوده22 عمر22شیطان22 ابابکر 22 بدبختی 22ابوبکر رکب وبا دوسال خلافت نکرده از دنیا رفت و آرزوی خلافت را به گور برد گور به گور شد عمر هم ده سال بعد از دنیا رفت نمونه برداری کنید تمام لواط کاران بخاطر ایدز از دنیا رفته اندبه ابجدپیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا میخیزند به ابجد فتنه ها 541 آلسعود 171+370 شیطان = 541 عمر ابوبکر 541 پیمان شکن دینها541 عمر ابوبکر541کافر پلید دین اسلام541 مجرمین بدین اسلام541 عمر ابوبکر541 فتنه ها 541پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپاخیزند به ابجد فتنه ها 541 به ابجد ظالم 971-430 مقصر=541 عمر ابوبکر 541 دشمنه اسلامی541 اهله شر541مرگ کافر541 به ابجد مقصر430+231 ابوبکر=661 عثمان 661+310 عمر = 971 ظالم به دست می آید ظالم 971+231 ابوبکر = 1202 ابجد کبیر سه خلیفه قاصب 1202 اینم آیه قرآن به ابجدسه خلیفه قاصب 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد1202 ارتش کفار1202 بکافران محض1202عمر ابوبکر عثمان 1202 سامری قوم محمد عمر گاو بوود لعنتی بی پدربه ابجد کبیر عمر310 منکر310نیرنگ310 اباجهل در دین310 جهل عرب310 کفری310 فاسق دینه310 جاهل منافق310 ابله منافقا310سم ری 310سامری قوم محمد عمر گاو بوود لعنتی بی پدربه ابجدمقصر430+310عمر=740 مقصرعمر 740مقصر430+231 ابوبکر=661عثمان مقصر430+541 عمر ابوبکر 541+430 مقصر=971ظالم به دست می آید به ابجد آشوبگر اسلامی651-110دین الهی= 541 عمر ابوبکر در دین الهی آشوبا بپا کردند آشوبگرانه اهل دین اسلامند851-541فتنه ها=310عمر به ابجد خائنان 772ستمکاران 772 آشوبگران دین های اسلام 772-541 عمر ابوبکر=231 ابوبکر231 منافق خبیثن1743-1202سه خلیفه=541عمر ابوبکر541فتنه ها541ظالم971-430 مقصر=541عمرابوبکر

 

پيامبر اکرم (صلى الله عليه و آله) فرمودند: إن وليتموا علياً و ما أراكم فاعلين تجدوه هاديا مهديا يهدي بكم السبيل المستقيم. پیامبر فرمود اگر علي را خليفه خويش قرار دهيد، گرچه مي‌دانم نمي‌كنيد، همه شما را به ساحل نجات و سرمنزل مراد خواهد رساند. مسند احمد بن حنبل، ج1، ص109 ـ الإصابة لإبن حجر، ج4، ص468 ـ شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني، ج1، ص82 ـ تفسير الآلوسي، ج6، ص170 ـ تاريخ مدينة دمشق لإبن عساكر، ج42، ص420 ـ أسد الغابة لإبن الأثير، ج4، ص31 ـ ميزان الإعتدال الذهبي، ج3، ص363 ـ البداية و النهاية لإبن كثير، ج7، ص397

 به ابجد کبیر مهدی 59دین اسلام واقعی 59 وحدت شیعه سنی 59 راهنمای دین اسلام 59 آخرین امام دین اسلام 59 مهدی 59 نام آدم 25باردرقرآن آمده آدم باش وحق را بپذیر    وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ این آیه34 حرف دارد34پادشاه جهان 34+25شیعه 25 =59 مهدی59پیام اسلام راه الله 59پادشاه جهان شیعه59 خلیفه حق دین 59آخرین امام دین اسلام 59دین واقعی اسلام 59کاملترین دین 59کاملترین مرد59 امام مسلمین جهان اسلام59صاحب احکام اسلامی 59امام حق مسلمین جهان 59جایگاه دین الله 59 خلیفه حق الله59دین اسلام واقعی 59 وحدت شیعه سنی 59 راهنمای دین اسلام 59 آخرین امام دین اسلام 59 مهدی 59رهبر آسمانی الله 59مهدی 59آخرین امام دین اسلام59 دین الله 34+25 اصل اسلام=59مهدی 59دین واقعی اسلام59ذاکر الله محمد59هدایتگر دین اسلام 59   59با کلام الله اکبر 59 کلمه حق مقدس اسلام 59 منجی حق آخر الزمان 59با اصل دین اسلام قرآن 59تنها دلیل دینه59صاحب احکام اسلامی 59  مومن واقعی اسلام59 مغز متفکر اسلامی 59 امام واقعی حق انسان59هدف کل دین اسلام59چراغ روشنگر اسلامی59مدافع بحق الله 59دین واقعی اسلام59شهر الله دین اسلام59آخرین امام دین اسلام59 مهدی59این آیه قرآن هم 59حروف دارد بشمار59 ونریدأن نمن على الذین استضعفوافى الأرض ونجعلهم أئمّة ونجعلهم الوارثین 59 این آیه قرآن 59 حروف دارد 59یعنی9+5=14 معصوم کشته شد زهرای اطهر زان سبب گفته در قرآن تمام آیه ها حق با علیست 

دزدان فدک فاطمه 310 گمراه دین 310 دلیل نفاقه 310 جهل عرب 310 اباجهل در دین310 نیرنگ 310 ابله منافقا 310یا بلاء دین اسلام 310عمر 310 گمراه دین310 منکر 310 کفری 310 منکر310نیرنگ310حرامیان 310گمراه دین310بمار زنگی 310کفری310 احمقها احمقها 310منکر 310جاهل منافق310 گمراه دین 310نمرودی 310 نامردیه 310عمر 310 نیرنگ310نمرودی310 سامری310 گمراه دین310 اباجهل در دین 310 بی ایمان دین اسلام 310 310 عمر 310 قاصبان بدین 310 جاهل منافق 310 ابله منافقا 310 عمر 310 گمراه دین 310 جاهل منافق 310 کفری 310حرامیان310 ابله منافقا 310 نامردیه 310دزدانه فدک فاطمه 310 منکر 310 وهابیه منافقی 310 عمر310 فتنه ها 310+231= 541 ظالم 971-430 مقصر = 541 +430 مقصر = 971 ظالم -310 عمر ظالم 971-310 عمر = 661 عثمان - 430 مقصر = 231 ابوبکر مکرن310حرامیان 310بی ایمان دین اسلام310 عمر به ابحد عمر310نیرنگ 310حرامیان 310جاهل منافق 310نمرودی310 گمراه دین310 فاسق دینه 310کفری 310 فاسقه دین310 فاسق دینه 310منکر 310نیرنگ310 عمر310نامردیه310 کفری 310نیرنگ 310گمراه دین310ابله منافقا310 نامردیه310حرامیان 310عمر310منکر 310نمرودی 310نیرنگ310نمرودی310 گمراه دین310 فاسق دینه 310کفری310 310حرامزاده پلید310بدجنس عالم احمقا 310گبر پلید دین 310 منکر 310سگ هار پلید 310وحشی هاریا 310بابقره 310حاهل منافق 310 بمردک پلید 310حرامزاده پلید310 فاسق دینه310کلب کلب هار310جهل مرکبی 310بمار زنگی 310 رمز زناه310 فسق کلیه310گمراه دین310گمراه دین310 فسق دینها 310گمراه دین 310 جاهل منافق310 فاسق دینه 310 فسق دینها310 دزدان فدکه فاطمه 310دزدان فدکه فاطمه310حرامیان310بی ایمان دین اسلام 310گبرپلید دین310 310 حرامیان310 دقلبازملحد310ببقرها 310بقلدره دینه310کلب کلب هار310 جاهل منافق 310نارجهیما 310سم ری310سامری قوم محمد عمرابن خطاء 310 گمراه دین310جهل مرکبی310با کافرها 310بانادانه دین اسلام310 بمردک پلید310 آشوبا310 دقل بازملحد310کفری310 منکر310سامری310 گمراه دین 310جاهل منافق 310حرامیان 310سم ری 310 سامری قوم محمد و سامری قوم موسی شجره الملعونه بودند 310 منکر 310سگ هارپلید310 310کلب کلب هار310وحشی هاریا310فس قینی310 دلیل نفاقه 310 جهل عرب 310 اباجهل در دین 310ابله منافقا 310جاهل منافق 310 سامری 310سم ری 310 سامری قوم محمد و سامری قوم موسی شجره الملعونه بودند310 گمراه دین 310 منکر 310 کفری 310 نامردیه 310 عمر 310 جاهل منافق 310 حرامزاده پلید 310 رمززناه 310 گمراه دین 310منکر 310نامردیه 310با وهابیه نادان دین حق 310 کفری310 نیرنگ310نمرودی 310سامری310 310مار زنگی 310کفری منکر 310جاهل منافق 310 نامردیه 310عمر 310 سگ مردها310نیرنگ 310نمرودی310سامری310 گمراه دین310 مکرن310 خباثتی1512-1202 سه خلیفه = 310 عمر 310 منکر 310کفری 310نامردیه 310 منکر310 کفری310نیرنگ 310 عمر310بوگند مردابا 310سگ مرد ها 310 کبر پلید دین 310بقلدره دینه 310نار جهیما 310 به ابجد خائنان 772-451 عمر و ابوبکر = 231 ابوبکر 231 فاسق 231عصیان 231 ابوبکر231 نفاق 231 عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 با دزد گربها231 ادیانی جعلی باطل 231 بابی عقلیها231یاابوسفیانی231دورویه 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231 احمق ملحد231 لانه جاسوسیه 231با احمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 احمق ملحد 231جزو خائنان به رسول خدا بوده الله اکبر کلمات هم غوغا نموده اند به ابجد اشراردینها772-541= 231 ابوبکر ابوبکر231 نفاق 231 عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 با دزد گربها 231 بابی عقلیها 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231با احمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 ابوبکر و عمر 541قاتلی 541 عدواهل بیت 527 +14 معصوم = 541 ابوبکر و عمر 541 عدواهل بیت بوده اند

+ نوشته شده در چهار شنبه 20 ارديبهشت 1396برچسب:,ساعت 18:12 توسط برای تبادل لینک ابتدا ما را با عنوان اسلامه حق 245 علی 110+ 135فاطمه = 245 و آدرس aaaali110.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.به ابجد اسلامه حق 245 یعنی فاطمه و علی 245 وصی پیامبر 359-231 ابوبکر = 128حسین وزیر پیامبر 476 - 231= 245علی فاطمه 245وصی نبیا 169علی مهدی169 با نماینده بحق محمد علی حسن حسین مهدی 245 اسلامه حق 245 یعنی علی110+ +135= 245 اسلامه حق 245 منظور علی و فاطمه پدر مادر شیعیان میباشنددرود و صلوات خدا بر پدر و مادر شیعیان اهل بیت پیغمبر اسلام |

بدون نقطه میکنم سخن آغاز =لا اله الا الله هو الله عالم حی محمد علی مهدی ولی الله چرا هفت حرف در سوره ی حــمــد نیست؟
«ث ، ج ، خ ،ز ، ش ، ظ ،ف»
قیصر روم برای یکی از خلفای بنی عباس ، در ضمن نامه‌ای نوشت :«ما در کتاب انجیل دیده ایم که هرکس از روی حقیقت سوره‌ای بخواند که خالی از هفت حرف باشد ، خداوند جسدش را بر آتش دوزخ حرام میکند ، و آن هفت حرف عبارتند از :«ث ، ج ، خ ،ز ، ش ، ظ ،ف» ما هر چه بررسی کردیم ، چنین سوره‌ای را در کتاب‌های تورات و زبور وانجیل نیافتیم ، آیا شما در کتاب آسمانی خود ، چنین سوره‌ای را دیده اید؟» خلیفه عباسی دانشمندان را جمع کرد ، و این مساله را با آنها در میان گذاشت، آنها از جواب آن درماندند، سرانجان این سوال را از دهمین امام شیعیان امام هادی (ع) پرسیدند آن حضرت در پاسخ فرمودند: آن سوره ، سوره «حــمد» است ، که این حروف هفتگانه در آن نیست
پرسیدند : فلسفه ی نبودن این هفت حرف ، در این سوره چیست؟
فرمودند : حرف «ث» اشاره به «ثبور»(هلاکت)
و حرف «ج» اشاره به «جحیم» (نام یکی از درکات دوزخ)
و حرف «خ» اشاره به «خبیث» (ناپاک) و حرف «ز» اشاره به «زقوم» (غذای بسیار تلخ دوزخ)
و حرف «ش»اشاره به«شقاوت»(بدبختی)
و حرف «ظ» اشاره به «ظلمت» (تاریکی)
و حرف «ف» اشاره به «آفت» است.
خلیفه ، این پاسخ را برای قیصر روم نوشت ، قیصر پس از دریافت نامه ، بسیار خوشحال شد، و به اسلام گروید، و در حالی که مسلمان بود از دنیا رفت. شیعه یعنی ش شما ی یار ع علی ه هستی شیعه یعنی شما یار علی هستی پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍبه ابجدفرقه25شیعه25کعبه25کربلا25اصل اسلام 25آل الله25با آل قرآن25ارباب جهان25شیعه25اصل اسلام25نام آدم25 باردر قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر آدم باش دیگه نام شیعه چندین بار در قرآن آمده وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ نام آدم 25 بار در قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر .والله اگه جای شما بودم از خجالت می مردم لا اقل به بزرگانتان بگوئید یا حق را بپذیرند یا جواب ما را بدهند ده ساله منتظرم مغزشان که تاب نداره
شرح شافیه ابی فراس ، مطابق نقل منتخب التواریخ ، ص ۷۹۵ . ‍
کسی کو گفته از علمو درایت بیانات متین غیر از علی نیست جانشین خاتم پیغمبران مولاء علیست جانشین مصطفی این مرتضی مولاء علیست ابوحنیفه یکی از شاگردان امام صادق شیعیان محسوب میشود تمام نکات مبهم علمی و دینی را در محضر امام ششم شیعیان 40صادق آل محمد 40 امانت نبوت امامت40امام کل دین40راه نجات دین 40 معنی عشق40 دستور الله 40امام غدیر خم 40اصل ولایت40منجی عالم40بخاطر آنها بهشت 40 آفریده شد40معنی قرآن40پیشوای اول40جان قرآنی40دستور الله 40 امام غدیر خم40امام کل دین40

ابو حنیفه(پیشوای بزرگ اهل سنت)

هیچ کس با علی به مبارزه برنخاست مگرآنکه علی از آن برتر بود واگر علی به مقابله ومبارزه با آنها

نمی پرداخت هیچکس نمی دانست سیره بین مسلمین و تکلیف شرعی با این گروهها از چه قرار است.

 (مناقب ابو حنیفه٬خطیب خوارزمی ج2 ص83

سوار شدن به الاغ بعضی ها آنقدر با شدت میپرند که از آن طرف با کله به گل فرو میروند باز غیرت پیشوای شافعی شنیده بودیم پسر عمو ها دشمن خونی همند ولی ندیده بودیم فدایی یکدیگرند به فرموده پیشوای  شافعی(پیشوای مذهب شافعی)فرمود

اگرعلی مرتضی خود را آنطور که بود نشان می داد٬مردم جهان همه در برابرش سرسجده برزمین میگذاشتند٬شافعی می میرد ولی نمی داند که خدای او الله است یا٬علی

1-غررالحکم، ج3، ص428، ح4990محمدرسو ل علی ولی الله ست 110 قولو لا اله الا الله تفلهوا 98 +12 حق = 110 علی 110 منادیه 110 دین الهی 110 علی 110 منادیه 110دین الهی110 علی 110جلوه الله110 جلوه کنی به هر زمان باعث خلقت جهان110 بسم رب الشهداء و الصدیقین92+18 ذالحجه غدیرخم=110 منادیه 110دین الهی110علی 110 یمین 110 نگین دین الهی110پلیسی 110 اولین امام حق مسلمین جهان علی 110 ارباب حروف ابجدی محمد علی 110 راه الله جانشین محمد ارباب علی 110 علی ابن ابی طالب اول خلیفه الله 110 علی ابن ابی طالب امام اول اهل اسلام110راه الله رمز سره ملکوت الله 110 راه الله اسرار دین الله علی 110 امام قرآن فقط الله محمد علی 110 مذهب اصلی جانشین دین اسلام علی 110 راه الله رمز سره ملکوت الله 110 راه الله اسرار دین الله علی 110 اول خلبان آسمانها علیست سیمرغ به آسمان لاحوت علیست او بود نبی به آسمانها میبرد جمع خلبانه خدا میداند سرحلقه سره کائنات به والله علیست سوال
إِنَّ الله تَعَالَى لَمْ يُنْزِلْ عَلَيْكَ سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا فِیهَا فَاءٌ ... مَا خَلَا الْحَمْدَ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِیهَا فَاءٌ .
[ سفینة البحار ، شیخ عبّاس قمی ، مادّه حمد ]
در هر سوره‌ای فاء وارد شده به جز سوره حمد که در آن حرف فاء نیامده است .
[ مستدرک الوسائل ، ۴ ۳۰۰ ]

جهت کسب مطالب و بطلان سحر و تحبیب، خواندن آن و با خود داشتن اثر عجیب دارد:پیامبر فرمود چشم زدن انسان را در گور و شتر را در دوگوله قزقون دیگ می کند درزمان پیامبر قبیله ای بود هر موقع گوشتشان تمام می شد غلامش را با خود به صحرا میبرد و با چشم زدن حیوانی را به زمین می زندندو صاحبش را صدا کرده که شتر یا گوسفندت در حال مردن است سرش را ببر و نصف گوشتش را تقسیم کرده و با خود می بردند برای شام شب چشم زدن انسان را در گور و شتر را در دیگ میکند چشم زدن پرواز روح در یک صدم ثانیه به نقطه بختک ضربه زده و باز می گردد همین ضربه روحی که توسط چشم باز و تمرکز فقط به یک چیز قبول حق افتد نه دو چیز اگر گوسفند است فقط گوسفندی فکر کنید اگر شتر است فقط شتری فکر کنید و قدرت خارق الآده روح و ضربه زدنش به حیوانات و انسان باعث مرگ آنها میشود مثل صاعقه عمل می کند اینجانب همیشه با ماشاء الله لا حول ولا قوه" الا بلله العلی العظیم کسی که این ذکر را بگوید نه چشم می خورد و نه چشم می زند چشمک زدن حرام است باعث در هم کوبیدن عشق عاشق معشوق میشود  
بسم الله الرحمن الرحیم؛ الحمد لله رب العالمین؛ الرحمن الرحیم؛ اقسمت علیکم یا معشر الارواح الروحانیة و الموکلین بهذه السورة بحق جبرائیل؛ الرحمن الرحیم؛ مالک یوم الدین؛ اقسمت علیکم یا ملائکه الموکلین بهذه الایات اجیبوا داعی الله و بحق میکائیل؛ ایاک نعبد و ایاک نستعین؛ اقسمت علیکم یا ملائکه الموکلین بهذه الاسماء العظام و بحق اسرافیل و حملة العرش العظیم؛ اهدنا الصراط المستقیم؛ انه لقسم لو تعلمون عظیم بحق عزرائیل؛ صراط الذین انعمت علیهم؛ غیر المغضوب علیهم و لا الضالین؛ اجیبونی و اطیعونی یا مالک الموکل بالاسماء العظام الاولین و الاخرین هذه السورة الشریفة و الایات المبارکات بحق قل قل قل قل هو الله احد و بحق النور الطیب الطاهر المصطفی محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) اقض حاجتی برحمتک یا ارحم الراحمین .
می توان به جای قل ها چهار قل را بخواند، و بعد حاجت خود را بگوید؛ بعد از آن بخواند: یا ملائکه الله الموکلین بهذه السوره انصرفوا باذن الله .

ثواب قرائت سوره ی حمد

در مستدرک محدث نوری رحمة الله علیه از لب الالباب راوندی از حضرت رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) روایت نموده: که ملکی بر آن حضرت نازل شد و گفت به درستی که خداوند تو را به دو سوره بشارت می دهد، که قبل از تو به پیامبری اعطا نفرموده است؛ فاتحة الکتاب و خاتمه های سوره ی بقره؛ و از آن حضرت روایت شده است که فرمودند: فضل سوره ی حمد مانند فضل حاملین عرش می باشد؛ کسی که سوره ی حمد را بخواند، ثواب حاملین عرش الهی به او عطا می شود و نیز روایت است که فرمودند: اگر فاتحة الکتاب در یک کفه ی میزان قرار گیرد و بقیه ی قرآن در کفیه ی دیگر، به درستی که فاتحة الکتاب هفت برابر بر کفه ی دیگر رجحان دارد.بدون نقطه میکنم سخن آغاز =لا اله الا الله هو الله عالم حی محمد علی مهدی ولی الله یک سئوال اگر این وبلاگ متعلق به وهابی ها بود شیعیان چه جواب میدادند به والله قسم در جا شیعه میشدند فقط اسلام شیعه 12 امامی بحق میباشد نام شیعه 12 بار در قرآن آمده است وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سلیم نام شیعه 12 بار در قرآن آمده نام امام هم دوازده بار در قرآن آمده نام آدم 25 بار در قرآن آمده به ابجد شیعه 25اصل اسلام 25 نام آدم هم 25 بار در قرآن آمده آدم باش حق را بپذیر نامرد نباش پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 25 شیعه 25 کعبه 25 کربلا 25 اصل اسلام25ارباب جهان25با سلام کسانی که به دروغ اسلام می آورند و ذگر شهادت ثالثه را بر زبان جاری نسازند اسلام آنها باطل است لذا در قرآن هم سه آیه مربوط به اهل بیت نازل گشته است  1- شهادت به یگانگی الله 2- شهادت به رسول خدا که پیامبر بحق خداوند است 3 شهادت به جانشین بحق رسو الله و اهل بیت پیامبر در قرآن اهل البیت و یطهر کم تطهیرا در وجوب محبّت اهل بیت پیامبر(ص) نمی توان تردید کرد. در آیه « قل لا أسألکم علیه أجراً إلّا المودّه فی القربی»30 دوستی خویشاوندان پیامبر(ص) به عنوان مزد رسالت آن حضرت به شمار آمده است. مقصود از قربی ( خویشاوندان) در این آیه همان کسانی اند که آیه تطهیر در مورد آنان نازل شده است؛ چنان که حاکم نیشابوری روایت کرده است که حسن بن علی(ع) پس از شهادت علی بن ابی طالب(ع) برای مردم سخنرانی کرد و به معرفی خود پرداخت و گفت:

سوره ی بقره (2)

این سوره با بسم الله 286 آیه است و این سوره جز آیه ی و اتقوا یوماً ترجعون فیه الی الله مدنی است و این آیه در حجة الوداع نازل شده است. ابی بن کعب گفت پیغمبر فرمود: برای هر چیزی کوهانی است و کوهان قرآن سوره ی بقره است. سهل بن سعید گوید رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هر که این سوره را در سرای خود بخواند، اگر در روز باشد سه روز شیطان گرداگرد سرای او نگردند و اگر در شب خواند، سه شب شیاطین گرد سرای او نگردند. فرمود: سوره ی بقره را بیاموزید، که یاد گرفتنش برکت است و ترکش حسرت؛ و باطل گران (ساحران) بر خدا به این سوره راه نیابند. فرمود: هر که آن را بخواند، صلواة و رحمت خدا بر او باشد؛ و چندان ثواب یابد که نگهبان در راه خدا دارد و سوره ی بقره سراپرده ی قرآن است.
اسرار؛ ابوهریره گوید: رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) می خواست لشکری به جنگ فرستد یک یک را پیش خود خواند و پرسید: تو از قرآن چه دانی؟ و می گفت من فلان سوره را دانم، تا جوانی پیش آمد از همه در سن کوچک تر بود. گفت: من سوره ی بقره را دانم، فرمود: تو را بر اینان امیر کردم؛ گفتند: رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) چگونه این جوان را بر ما پیران نادان امیر می کنی؟ فرمود او سوره ی بقره داند و شما ندانید. پس جوانمردی که تمام قرآن و تورات و انجیل و زبور و معانی آنها در سینه اش باشدچگونه امیرالمؤمنین نشود. امیرالمومنین در کعبه دوشش کسی غیر از علی نیست بت شکن در کعبه بر دوش نبی مولاء علیست جانشین خاتم پیغمبران مولاء علیست کسی کو گفته از علمو درایت بیانات متین غیر از علی نیست جانشین خاتم پیغمبران مولاء علیست جانشین مصطفی این مرتضی مولاء علیست حسن خدا در آئینه ات جلوه میکشد جلوه نمای مکتب شیعه مولاء علیست هم آئینه رسالتو هم آئینه امامتی اقیانوس نبی بهر کرامتی هم آئینه خدا روز قیامتی روز پیروزی به کعبه علی دوش نبی روز محشر هم لوای حمد بر دوش علی شاهنشه سریر ولایت علی قل انما ولی یکم الله علی خواند احمد خویشتن را با علی مولای امت تا بدانی ملک هستی جز علی سلطان ندارد سلطان سریر ولایت علی قل انما ولی یکم الله علی
امام صادق (علیه السلام) فرمود: هر کس بقره و آل عمران را بخواند روز قیامت دو چتر شوند بر سر او و از تابش آتش او را نگهدارند، هر که خواهد در دنیا ارجمند و در آخرت سر بلند باشد این سوره را تلاوت نماید.
آن حضرت فرمود: هر که سوره ی بقره را بنویسد و بر کسی که چشم خورده بیاویزد یا بر مصروع (غشی) یا ترسیده یا فقیر یا دردناک آویزد از آنها خلاص شوند. حضرت علی (ع) تمام کتب اول و آخرین پیامبر را برای پیامبر می خواند عمر ده سال طول کشید سوره بقره را حفظ کندآخر هم از یادش رفت از ایشان پرسیدند موقع مرگ چه آرزویی داری فرمود سوره بقره را بخوانم وقتی ابولولو خنجر به مقعد عمر فرو کرد گفت ای وای مقعدم پاره شد هرگز نتوانست سوره بقره را بخواند و گاو از دنیا رفت سامری قوم محمد عمر گاو بوود لعنتی بی پدر وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا * لَعَنَهُ اللَّهُ ...سوره نساء آيه 117 و 118
... و جز شيطان سرکش را نمی‌خوانند ؛ خدا لعنتش کند ...
12- فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ ...وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا
سوره مائدة آيه 13پس به سزای پيمان‌ شکستنشان لعنتشان کرديم ...به ابجدلعنت22شیطان22عمر22ابابکر22بدبختی22مقصر22دشمن اسلام22عمر 22ابابکر22گنده لات22شرور22نابکارقلدر22منافقان22مجرمان22شیطان22عمر 22ابابکر22سست ایمان22گنده لات22شرور22نابکار22قلدر22نابحقه22 ناخلفه22درآتشه22دوزخه22نابکار22دینها22دروغ22کلک22نیرنگ22 مکارا 22روباه22لواط22 ایدز22 فاحشه22تباهی22آلوده22 عمر22شیطان22 ابابکر 22 بدبختی 22ابوبکر رکب وبا دوسال خلافت نکرده از دنیا رفت و آرزوی خلافت را به گور برد گور به گور شد عمر هم ده سال بعد از دنیا رفت نمونه برداری کنید تمام لواط کاران بخاطر ایدز از دنیا رفته اندبه ابجد پیمان شکن دینها541 عمر ابوبکر541کافر پلید دین اسلام541 مجرمین بدین اسلام541 عمر ابوبکر541 فتنه ها 541پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپاخیزند به ابجد فتنه ها 541 به ابجد ظالم 971-430 مقصر = 541 عمر ابوبکر 541 دشمنه اسلامی541 اهله شر541 مرگ کافر541 به ابجد مقصر430+231 ابوبکر=661 عثمان 661+310 عمر = 971 ظالم به دست می آید ظالم 971+231 ابوبکر = 1202 ابجد کبیر سه خلیفه قاصب 1202 اینم آیه قرآن به ابجدسه خلیفه قاصب 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد1202 ارتش کفار1202 بکافران محض1202عمر ابوبکر عثمان 1202 سامری قوم محمد عمر گاو بوود لعنتی بی پدر

 

پيامبر اکرم (صلى الله عليه و آله) فرمودند: إن وليتموا علياً و ما أراكم فاعلين تجدوه هاديا مهديا يهدي بكم السبيل المستقيم. پیامبر فرمود اگر علي را خليفه خويش قرار دهيد، گرچه مي‌دانم نمي‌كنيد، همه شما را به ساحل نجات و سرمنزل مراد خواهد رساند. مسند احمد بن حنبل، ج1، ص109 ـ الإصابة لإبن حجر، ج4، ص468 ـ شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني، ج1، ص82 ـ تفسير الآلوسي، ج6، ص170 ـ تاريخ مدينة دمشق لإبن عساكر، ج42، ص420 ـ أسد الغابة لإبن الأثير، ج4، ص31 ـ ميزان الإعتدال الذهبي، ج3، ص363 ـ البداية و النهاية لإبن كثير، ج7، ص 397
به ابجددین 64 الله محمد علی64جانشین محمد علی64 به ابجد دین 64 الله محمد علی 64 جانشین محمد علی 64 الله محمداصول دین فروع دین121یا علی121 با شش کلمه پروردگارخود پیامبر و خانواده پیامبر و جانشین پیامبرتان را به علم ابجدثابت نمائیدبه ابجد الله محمدعلی فاطمه حسن حسین121یا علی121با جان دین121برحق ترین مکتب اسلام تشیع میباشد121یا علی121 منتخب1092-1202سه خلیفه=110علی 110 حامیان110 دین الهی 110 علی 110 جلوه الله 110 ولی دین 110یمین110منادیه110دین الهی110 نماینده الله جانشین محمد علی 110منتخب دین الله جانشین محمد علی 110کلمه الله رکن دین اصل اسلامی 110{ولایت علی امامت دین اسلام قرآن 110} باریشه ولایت امامت جانشین پیامبر110نماینده الله جانشین محمد علی110جانشین اصلی آخرین پیامبرالهی110 علی کیست جانشین بدین پیامبر110 یک مرد می خواهم به ابجد صغیر با 4 کلمه که ابجد کبیر مولایش را معرفی نماید با 2 کلمه هم قبوله110عالیرتبه ها امیرالمومنین 110امیرالمومنین محمد و علی 110عالیرتبه حکم الله علی 110حکم الله عالیرتبه علی 110 عالیرتبه عترت رسول الله110 انسان برگزیده جانشینه الله 110 رئیس بدین الله محمد علی 110کاملترین خوشبخترین عالمی110نمایندها الله پیشوای مسلمینی 110 جانشین دین اسلام محمد علی 110 دین 64 الله  محمدعلی64 حاکم اصلی دین اسلام جانشین محمد 110مذهب اصلی دین اسلام جانشین محمد علی 110اصل دین اسلام دین فاطمه علی 110اصل اسلام خلیفه حق الله محمد110اصل دین اسلام دین فاطمه علی 110محمدرسول علی ولی الله ست 110جانشین اصلی آخرین پیامبر الهی 110ولی دین110علی110منادیه 110دین الهی110عشق یعنی فاطمه جانه علی 110عشق الله یعنی محمدعلی 110رسم قرآن 651-541 عمر ابوبکر=110یمین 110اصحاب یمین نامه اعمالشان را به دست راستشان می دهندآنها در دنیا فقط به قوانین الله محمد علی پایبند بوده اند نماز می خوانند دزدی نمی کنند حقوق نجومی نمی گیرند اگر توانستید با 4 کلمه مذهب و رهبر دینتان عمر یا ابابکر را ثابت کنیدکه ابجد کبیر امامتان جانشین پیامبردر آید  من به مذهب شما در خواهم آمد فقط با 4 کلمه که ابجدصغیرمولایتان دربیاید اینقدر بدبخت هستید این کار را هم نمی توانید به ابجد کبیر و صغیر تا ابجد کبیر مولاو امامتان دربیاید با دو کلمه هم قبوله110 عالیرتبه ها امیرالمومنین 110علی110 دین الهی 110نماینده الله جانشین محمد علی110با زاده محراب شهید محراب علی110 مقام شهید عشق الله محمد علی110نگین دین الهی علی ولی الله110حاکم اصلی دین اسلام جانشین محمد110جانشین مذهب اصلی دین حق اسلام علی 110بابرگزیده الله جانشین محمد علی110جانشین آخرین پیامبر الهی110نماینده الله جانشین محمد علی110 مهمترین رکن دین ولایت اسلام 110 دین ومذهب الهی عجوبه قرآنی 110علی110 کلمه الله رکن دین اصل اسلامی110 واجب واجب واجب دین اسلام نماینده الله 110اصل دین اسلام دین فاطمه علی 110نماینده الله جانشین محمد علی110اصل دین اسلام جانشین دین پیامبری110منتخب دین الله جانشین محمد علی110مهمترین رکن دین ولایت اسلام 110راه الله منصب الله حقیقت دین 110واجب واجب واجب دین اسلام64+46نماینده الله= 110علی 110ولی دین110 دین الهی 110 نماینده الله جانشین محمد علی 110110یا اصل اسلام اصل قرآن رکن دین اسلام 110 راه الله منصب الله حقیقت دین 110 علی 110 ولی دین 110نگین 110 حامیان 110دین الهی110یمین 110قرآن میفرمایددر روزقیامت همه در گرو اعمالشان هستند الا اصحاب یمین پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه25 شیعه25 کعبه 25 اصل اسلام 25 شیعه25 وهابی عرضه داری به ابجد صغیر با 5 کلمه به ابجد خلیفه تا با 5 کلمه ارباب و امام دینت را ثابت نمایی اگر این کار را کردی حق با شما ست معلومه که کودنیت  به ابجد کبیر ظالم971-430 مقصر=541 فتنه ها541عمر ابوبکر541 نامردان فاسق دین 651مردان فاسده دین اسلامی 651-110 دین الهی علی=541 عمر ابوبکر541به ابجد مقصر430+231 ابوبکر نفاق=661 عثمان 661+310 عمر = 971 ظالم 971+231 ابوبکر=1202 ابوبکر عمر عثمان1202قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد 1202  ان من المجرمین منتقمون 1202قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد1202 نقض اسلامی دین الهی1202 بکافران محض1202 ارتش کفار1202 عمرابوبکر عثمان1202

به ابجدسرکشای خائن1312 -110علی= 1202 ابوبکر231+310 عمر +661 عثمان=1202با قاصبه خلافت 1312-110علی =1202اینم آیه قرآن به ابجدسه خلیفه قاصب 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 قرآن می فرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد این آیه قرآن هم به ابجد کبیر هم به ابجد صغیر ابجد 1202ابوبکر و عمر و عثمان 1202 میباشد ان من المجرمین منتقمون 1202به ابجد مفسد فی الارض ها 1312 - 110 دین الهی علی= 1202 سه خلیفه ابوبکر عمر عثمان 1202                خیانت کاران اهل دین1433-1202سه خلیفه= 231ابوبکر رکب وبا231 ابوبکر231نفاق231 عصیان231 به ابجد مقصر430+231 ابوبکر= 661عثمان661+310عمر=971ظالم به دست می آید ظالم 971+231 ابوبکر=1202میباشدپیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 عمر ابوبکر541 یعنی ظالم 971-430 مقصر = 541 فتنه ها 541 عمر و ابوبکر میباشند پیامبر فرمود علم ابجد را یاد بگیرید که همه آن شگفتیست وای بر عالمی که علم ابجد نداند همه قرآن به علم ریاضی نوشته شده فقط کمی حوصله عشق می خواهددروغگو 1216-14معصوم اهل بیت پیامبر=1202 ان من المجرمین منتقمون1202قرآن میفرمایدما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد1202 ابجدکبیرابوبکر231+ 310عمر+661عثمان=1202بکافران محض1202 ارتش کفارخیانت کاران اهل دین 1433- 1202سه خلیفه=231 ابوبکر رکب وبا231 ابوبکر231نفاق 231عصیان231 به ابجد مقصر430+231 ابوبکر= 661 عثمان 661+310 عمر = 971 ظالم به دست می آید ظالم 971+231 ابوبکر= 1202 ابجد سه خلیفه 1202 این آیه قرآن هم 1202 میباشد سوره سجده آیه 22 ابجد ابوبکر عمرعثمان میباشد 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد1202

پرتگاه منافقا 878-337 محمد علی فاطمه = 541 عمرابوبکر541 فتنه ها 541 اهله شر541 دشمنه اسلامی   با پرتگاه اهل دین اسلام 851-541 عمر ابوبکر = 310 عمر ظالم 971- 310 عمر = 661 عثمان  661مردان رجس یا ابله پلید661عثمان661 -971 ظالم = 310 یامردان رجس ملحد 651 بله اسراف کاران 651 مردانه فاسده دینه اسلام 651-110دین الهی=541 فتنه ها 541 مکافات541 عمرابوبکر541 اهله شر541 آفت کلی 541 آفتین 541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541 کفار پلید دین اسلام 541
 به ابجد توطعه شیطان 860-319 فلسفه دین = 231 ابوبکر رکب وبا یا آتش معرکه های شیطان 1433-1202 سه خلیفه = 231 نفاق 231 عصیان 231 ابوبکر 231 رکب وبا 231 توطعه شیطان بود یا فریب کاران بدین اسلام 772-541فتنه ها =231 ابوبکر با فریب کاران دین اسلامی 772-541= 231 ابوبکر به ابجد خائنان 772-541 عمر ابوبکر= 231 ابوبکر بزرگترین خائنان بوده است به ابجد فریب کاران 563-541=22عمر22شیطان22ابابکر22 بدبختی22 دشمن اسلام 22 مقصر22 ملحد 22 لعنت 22 هذیان22عمر22 دیوانه تر از عمری در جهان وجود ندارد ببین اوضاع کشورهای عمری را عمر خود را تباه می کنند به ابجد فساد تباهی 563-541 عمر ابابکر= 22عمر ابابکر22 دشمن اسلام 22 مقصر22 بدبختی22 درآتشه 22دوزخه22عمر22گنده لات22شرور 22نابکار22قلدر22مجرمان22منافقان22
اسلام ناب185+166 لا اله الا الله = 351 قرآن
  به ابجد خیانت امانت در قرآن به علم ابجد خیانت امانت 1553-351 قرآن = 1202 عمر ابوبکر عثمان 1202 بکافران محض1202

خط قرمزیه971 ظالم 971-430 مقصر=541 عمر ابوبکر541 فتنه ها541 به ابجد بدعت کنندگان651-110دین الهی=541عمرابوبکر 541فتنه ها541اهله شر541دشمنه اسلامی541عمر ابوبکر541فتنه ها541دشمنه اسلامی 541مکافات541آفت کلی541 پیامبرفرمودبعدازمن فتنه هابپا خیزندبه ابجدفتنه ها541عمر ابوبکر 541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541 کفار پلید دین اسلام 541 اهله شر 541 فتنه ها 541 عمر ابوبکر 541 ظالم971-430 مقصر=541عمر ابوبکر541{ قال رسوالله}  کتاب الله و عترتی1575 +12 امام =1587-1202 سه خلیفه = 385 شیعه385قال رسول الله = پیامبر فرمود من و علی پدران این امتیم  انا و  علی ابواه هذاه الامه"275 +110علی = 385 شیعه 385 شیعه یعنی چه385مردعالم 385 اسلام واقعی الله 385 فلسفه دین الله385به ابجدکبیرلااله الاالله 166+92محمد 92+110علی +17 نماز = 385 شیعهپیامبر فرمود من و علی پدران این امتیم اهل بیت پیامبر شیعیان میباشیم به ابجد شیعه 385 از راست بخوان میشود 583 محمد علی فاطمه حسن حسین 583 عاشوراه 583 اهل بیت فاطمه583 محمد علی فاطمه حسن حسین 583امت اسلامی583 اهل دین اسلام قرآن 583اهل بیت فاطمه583عاشوراه 583 شیعه بدین اسلام 583 با آبروی قرآنی 583با کلید دین اسلام583 اهل محمد علی583احد عشر 583 بذات الله 583 یا برحق اهل اسلامی محمدی 583 سربلند اهل دینه 583 درهای بقرآنی583شبکه نور 583 اهل دین قرآن اسلام 583عاشوراه 583 با شور دینی 583اهل بیت فاطمه 583 امت اسلامی 583اهل بیت فاطمه 583 ابجد پنج تن آل عباء 583 شیعه بدین اسلام 583 شیعه بدین اسلام 583 این عدد نورانی را از راست بخوان583 میشود 385 شیعه براستی شیعیان فرزندان بحق اهل بیت پیامبرند پیامبر فرمودهیچ کسی شیعه نخواهد شد مگر فرزند دخترم فاطمه باشد پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385بصاحبان اصل اهل دین 385 مرد عالم 385 اسلام پیامبر 385فقط دین اسلام 385 به ابجد خانواده محترم پیامبر583 محمد علی فاطمه حسن حسین 583 عاشوراه 583 شبکه نور 583 به قرارداد الله 583 اهل بیت فاطمه 583 امت اسلامی 583اهل دین قرآن اسلام 583 لا اله الا الله 167+ 132 اسلام +202 محمد علی +59 مهدی 23 = 583 اهل بیت فاطمه 583 اهل دین اسلام قرآن 583  به ابجداهل دین 100+351 قرآن +132 اسلام=583شبکه نور 583 شبکه نور583 اهل بیت فاطمه 583 این عدد نورانی را از راست بخوان براستی شیعیان فرزندان اهل بیت محمد علی فاطمه حسن حسین 583 اهل دین قرآن اسلام 583با کلید دین اسلام اهل محمد علی 583 این عدد نورانی 583 از راست بخوان میشود 385 شیعه 385با اسلامی دین الله  275 +110 دین الهی = 385 شیعه385 با اسلامی دین الله دین الهی 385 اهل دینی بقانون الله 385  فلسفه دین الله 385شیعه385با آل قرآن 385 دین پیامبر385 بسم رب شیعه 41اصل دین اسلام41جانشین الله41وارث الله41حامی الله41امام واقعی41یاورقرآن41 سردارسپاه عشق41دین پیامبر41 دین شیعه41امام واقعی41خلیفه اسلام 41دین کعبه41اصل دین اسلام 41وارث الله41 سلطان جهان اسلام41جانشین اصلی 41یاور قرآن41 جانشین الله 41+41اصل دین اسلام=82 امام82 مهدی به ابجد صغیر وکبیرمیشود 82مهدی 82به علم ریاضی قرآن 82 امام 82 صراط علی حقا نمسکه82   یا الله مدد 41+41 کلمه الله = 82 امام 82طبیب جهان82اهل الهی 82 یا الله مدد 82 امام 82 نبوت امامت ولایت فقیه82 بهای دین82 هر دینی بهایی دارد بهای دین اسلام 82 امام 82 طبیب جهان 82مهدی 82 به ابجد کبیر و صغیر 82 میباشد82 الم 82 امام82 نور قرآنی قرآن علی82 امام واقعی دین پیامبر82دین پیامبر دین شیعه 82 امام82جانشین اصلی وارث الله 82حقانیت اسلام یاورقرآن 82امام واقعی جانشین اصلی 82 وارث الله پادشاه علمی 82مهدی82 میباشد 82 با دادگاه دین82 طبیب جهان 82مهدی82 امام 82طبیب جهان82امام82 مهدی82+114 سوره قرآن = 196 قلب دین196+166لا اله الا الله+ 23مهدی= 385شیعه 385یاران مهدی313+ 72یاران امام حسین=385شیعه385شیداء385شهید الله 385لا اله الاالله166+59مهدی امام+ 60 ثانیه +100اهل دین= 385شیعه یعنی لا اله الاالله166+ علی 26+82 امام مهدی امام+100 اهل دین+11 امام شهید = 385 شیعهبه ابجدکبیروصغیرمهدی 82+114 سوره قرآن = 196دین اسلام 196  به ابجد کبیر و صغیرالف بالای تشدید الله86+110دین الهی =196دین اسلام196به ابجدکبیروصغیر مهدی 82+114سوره قرآن = 196 دین اسلام 196 امام کل دین 196 اسلامه مهدی 196قلب دین 196 امام کل دین196 دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم در خودش میشود196 دین اسلام 196شیعه یعنی دین الهی 110+135دین الله +128کلید دین +12 امام=385 شیعه دین 64 لطفا دین خود را ثابت کنیدعلی 110+135 فاطمه +128 حسین +12 امام = 385 شیعه به علم ابجد  اسلام ناب میشه 185 اسلام ناب 185 به ابجد صغیر میشود 17 اسلام ناب17+185= 202 محمد علی 202 مومن الله 202 اهل لا اله الا الله 202 محمد 92+110 علی = 202 علی سه حرف3ضربدرعلی26=78+12 امام=92 محمد92+110 علی = 202 مومن الله 202 کسی جزعلی ومحمد نیست202 مومن الله 202 اهل لااله الالله202محمد92+ 110علی= 202اهل دین الله202امام دین الله202آئینه بدین 202آئینه الله202بیت الله 202 محمد 92+110 علی = 202 به ابجد اهل بهشت 743-541 فتنه ها ابوبکرعمر = 202 مومن الله 202امام دین الله 202 محمد 92+110 علی = 202 بنازم شه عالمی به قرآن خدایش ستوده همی 202با دین ها الهی حزب الله202 امام دین الله 202 مهدی به دین ها الله 202 مومن الله 202 محمد92+110 علی =202 امام بکل دین 202مومن الله اهله دین الله202 محمد علی202 شه مردان بعالم 743- 541=202 محمد علی 202 اهل لااله الالله202 محمد 92+110 علی = 202 اهل دین الله 202 مهدی59 +143رستگار اهل عالمه=202 حسین128کلید دین128 حسین 128 +74 فرقه=202 صالح دینه202باصالح بدین202دین ها اسلام202 یعنی 74 فرقه باید به محمد و علی برگردند به ابجد اسلام 132 هوای دین الهی 132 محبوب دینی 132اساسی132 بدین الله 132 بدین الله 132 +12 امام =144اسلام به ابجد کبیر و صغیر144ضرب 12 امام درخودش میباشد        شه مردان600- 541 عمر ابوبکر= 59مهدی59 رهبر آسمانی الله 59ذاکر الله محمد59آخرین امام دین اسلام 59مهدی 59 شه مردان بعالم 743- 541=202 محمد علی 202 دین ها اسلام 202 امام هاکل دین 202با دین ها الهی حزب الله202 ضرب 14 معصوم 196 دین اسلام 196 اسلامه مهدی196 به اسلامه مهدی202به مهدی به دین الله 202 امام کل دین ها 202کلید ها اسلام 202 دینی الهی حزب الله 202 مهدی بدینی الله202 مومن الله 202 محمد92+110 علی =202 امام بکل دین 202مومن الله اهله دین الله202 محمد علی202 شه مردان بعالم 743-541 عمر ابوبکر= 202 محمد علی 202 اهل لااله الالله202 محمد 92+110 علی = 202 اهل دین الله 202 مهدی59 +143رستگار اهل عالمه=202 حسین128کلید دین128 حسین 128 +74 فرقه=202باصالح بدین202 به دین اسلام202 یعنی 74 فرقه باید به محمد و علی برگردند به ابجد اسلام 132 هوای دین الهی 132 محبوب دینی 132اساسی132 بدین الله 132محبوب دینی 132 بدین الله132 اسلام دین اسلام به ابجد کبیر و صغیر اسلام میشود 132 +12 امام =144اسلام به ابجد کبیر و صغیر144ضرب 12 امام درخودش میباشد 144+ 8 5 ورث =202 محمد علی 202 شه مردان600-541 = 202 علی سه حرف3ضربدر علی26=78+12 امام=92 محمد92+110 علی = 202 مومن الله 202 کسی جزعلی ومحمد نیست مومن الله 202 اهل لااله الالله202محمد 92+110علی =202 اهل دین الله202امام دین الله202 امهدی59 +143بادین اللهی202یا اهل دین اسلام   202دینه الهی محمد 202 یعنی علی 110+92 محمد = 202 محمد و علی میباشدآل  الله با آل قرآن عیسی روح الله موسی کلیم الله ابراهیم خلیل الله محمد رسوالله علی ولی الله دو تا دستاتو ببر بالا علامت  دو انگشت پیروزی علامت ذالفقار 202 مثل هم  محمد و علی دوش نبی حیدر است وارث پیغمبر است بت شکن در کعبه بر دوش نبی وارث خاتم بوود مولاء علی نام شیعه12باردر قرآن آمده {وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} نام شیعه 12 بار در قرآن آمده { وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} گفتم که نگی نگو نگفتی گفتم که زحق تو هم نیفتی شیعه یعنی ربنا آواز دین می شود نامت جهانی هم یقین تشیع بهترین فرهنگ دنیاست ملاک آدمیت عشق الله ست علی گویان عالم جمله هستند تمام انبیاء هم شیعه هستند دین الله 34+25 اصل اسلام = 59 مهدی59دین واقعی اسلام 59راهنمای دین اسلام 59 آخرین امام دین اسلام59 مهدی میباشد 59 محبوب الله علی66علی ولی الله66 الله 66 +66= 132 اسلام +64 الله محمد علی 64 دین64 هدایت دین حق اسلام64+132 اسلام=196 دین اسلام 196ضرب14 معصوم درخودش میشود 196دین اسلام 196دین الله 34+25 اصل اسلام = 59 مهدی59دین واقعی اسلام59هدایتگر دین اسلام59ارباب شاه جهان عالم تاب59 هدایت امت اسلام قرآن59صاحبان اصلی دین 59راهنمای دین اسلام 59 خلیفه حق الله 59 مهدی 59 خلیفه اسلام الله 59  آخرین امام دین اسلام59 مهدی میباشدبا سلام کسانی که به دروغ اسلام می آوند و ذگر شهادت ثالثه را بر زبان جاری نسازند اسلام آنها باطل است 1- شهادت به یگانگی الله 2- شهادت به رسول خدا که پیامبر بحق خداوند است 3 شهادت به جانشین بحق رسو الله و اهل بیت پیامبر در قرآن اهل البیت و یطهر کم تطهیرا در وجوب محبّت اهل بیت پیامبر(ص) نمی توان تردید کرد. در آیه « قل لا أسألکم علیه أجراً إلّا المودّه فی القربی»30 دوستی خویشاوندان پیامبر(ص) به عنوان مزد رسالت آن حضرت به شمار آمده است. مقصود از قربی ( خویشاوندان) در این آیه همان کسانی اند که آیه تطهیر در مورد آنان نازل شده است؛ چنان که حاکم نیشابوری روایت کرده است که حسن بن علی(ع) پس از شهادت علی بن ابی طالب(ع) برای مردم سخنرانی کرد و به معرفی خود پرداخت و گفت:

کلمه اهل بیت در قرآن در سه آیه به کار رفته است: یکی در «آیه 73 سوره هود» که مربوط به حضرت ابراهیم(ع) و همسر اوست. فرشتگان، خطاب به همسر ابراهیم گفتند: «رَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَکاتُهُ عَلَیکمْ أَهْلَ الْبَیتِ إِنَّهُ حَمِیدٌ مَّجِیدٌ؛ رحمت خدا و برکات او بر شما خاندان باد بی گمان او ستوده ای بزرگوار است.»

دیگری در «آیه 12 سوره قصص» که مربوط به خاندان موسی(ع) است. خواهر حضرت موسی(ع) به درباریان گفت: « هَلْ أَدُلُّکمْ عَلَی أَهْلِ بَیتٍ یکفُلُونَهُ لَکمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ؛ آیا شما را به خانواده ای راهنمایی کنم که این کودک (موسی) را برای شما نگهداری می کنند.»

و سوم در «آیه 33 سوره احزاب» که به «آیه تطهیر» معروف است. خداوند خطاب به پیامبر(ص) و خاندان او فرموده است: «إِنَّمَا یرِیدُ اللَّهُ لِیذْهِبَ عَنکمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیتِ وَیطَهِّرَکمْ تَطْهِیرًا؛ خدا فقط می خواهد آلودگی را از شما خاندان بزداید و شما را پاک و پاکیزه گرداند.»

درباره اینکه مقصود از اهل بیت در آیه چه کسانی هستند، اقوال مختلفی مطرح شده است. دیدگاه مورد قبول شیعه و جمع کثیری از اهل سنّت این است که مقصود اهل کساء می باشد؛ یعنی پیامبر(ص)، علی، فاطمه، حسن و حسین(ع).1
اهل بیت در روایات

واژه اهل بیت در احادیث نبوی چهار کاربرد مختلف دارد که می توان آنها را کاربردهای: اعم، عام، خاص و أخص نامید. کاربرد اعم، آن کسانی که هیچ گونه پیوند خویشاوندی نسبی یا سببی با پیامبر ندارند را شامل می شود. آنان مسلمانانی هستند که در پیروی از پیامبر(ص) صادق و ثابت قدمند؛ چنان که پیامبر(ص) سلمان فارسی2 و ابوذر غفّاری3 را از اهل بیت به شمار آورده است، در برخی روایات اهل بیت بر افراد دیگری نیز اطلاق شده است که اسامـ[ بن زید4 و واثلـ[ بن اسقع5 از آن جمله است.

کاربرد عام اهل بیت همه خویشاوندان نسبی پیامبر(ص) را در بر می گیرد، کسانی که صدقه واجب (زکات) بر آنان حرام شده است.6 در حدیث دیگری، تعبیر اهل بیت در خصوص عبّاس، عموی پیامبر(ص) و فرزندان او به کار رفته است.7

کاربرد خاصّ اهل بیت مربوط به همسران پیامبر(ص) است. بدون شک، همسران پیامبر(ص) مطابق معنای لغوی و عرفی، اهل بیت پیامبرند، مقصود از بیت در اینجا، بیت سکنا (محلّ سکونت) است، نه بیت نسب یا نبوّت. در یکی از احادیث مربوط به شأن نزول آیه تطهیر8 آمده است که امّ سلمه به پیامبر(ص) گفت: آیا من نیز از اهل البیت هستم؟ پیامبر پاسخ داد: آری.9 گفتنی است که در سایر احادیثی که از امّ سلمه نقل شده، پیامبر(ص) به پرسش امّ سلمه از او که آیا من از اهل بیت، یعنی کسانی که آیه تطهیر در مورد آنان نازل شده، هستم؟ پاسخ مثبت نداد؛ ولی میان این دو دسته روایات منافاتی نیست؛ زیرا آن روایات مربوط به قبل از نزول آیه تطهیر در حقّ اهل بیت و پیش از دعای پیامبر(ص) در حقّ آنان است و این حدیث، مربوط به پس از نزول آیه تطهیر و دعای پیامبر(ص) در مورد اهل بیت است.10

کاربرد أخصّ اهل بیت به گروهی از خاندان پیامبر(ص) اختصاص دارد که از ویژگی عصمت برخوردارند. مصداق آن در روایات مربوط به آیه تطهیر و آیه مباهله، اصحاب کساء ( علی، فاطمه، حسن و حسین(ع)) است11 و در احادیثی مانند حدیث ثقلین، حدیث سفینه و مانند آنها که بر وجود اهل البیت در همه زمان ها دلالت دارد، علاوه بر اصحاب کساء، امامان معصوم از دودمان امام حسین(ع) می باشد که توضیح آن پس از این خواهد آمد.
ویژگی های اهل بیت به معنی اخصّ آن
1. عصمت اهل بیت(ع)

بارزترین ویژگی اهل بیت به معنای أخصّ آن، عصمت است. این ویژگی از «آیه تطهیر» به روشنی به دست می آید؛ زیرا در این آیه از اهل بیت به عنوان کسانی یاد شده است که خداوند اراده کرده است هرگونه پلیدی را از آنان دور سازد. کلمه «إنّما» که از ادوات حصر است و روایات شأن نزول بیانگر این است که این مسئله از ویژگی های اهل بیت(ع) است و به آنان اختصاص دارد، بنابراین نمی توان اراده در آیه را اراده تشریعی دانست؛ زیرا اراده تشریعی به زدودن پلیدی از افراد همگانی است. بنابراین، اراده در آیه، اراده تکوینی است و اراده تکوینی خداوند تخلّف ناپذیر است. بنابراین، پاکی اهل بیت از هرگونه پلیدی، تخلّف ناپذیر و حتمی است، در نتیجه آنان از هرگونه پلیدی پیراسته و معصومند (آیه تطهیر).

حدیث ثقلین نیز که از احادیث متواتر است و در سند آن تردیدی وجود ندارد12 بر عصمت اهل بیت پیامبر(ص) (به معنای اخصّ آن) دلالت می کند؛ زیرا در این حدیث، اهل بیت به عنوان « ثقل اصغر» در کنار قرآن که « ثقل اکبر » است قرار گرفته و دو میراث گرانبهای پیامبر(ص) به شمار آمده که از یکدیگر جدا نخواهند شد و اگر مسلمانان به آن دو تمسّک جویند، گمراه نخواهند شد.

برخی از محقّقان اهل سنّت نیز دلالت حدیث ثقلین بر طهارت و پیراستگی اهل بیت از آلودگی و خطا را پذیرفته اند. عبدالرّئوف مناوی گفته است: در این حدیث، پیامبر(ص) امّت را توجیه کرده است که در زمینه دین به کتاب و عترت تمسّک جویند، با آن دو به نیکویی عمل کنند و حقّ آنها را بر خود مقدّم دارند. این دستور درباره قرآن به این جهت است که معدن علوم دینی و اسرار و حکمت های شرعی است و درباره عترت به این جهت است که هرگاه عنصر پاک شد، بر فهم دین کمک می کند و از طرفی، پاکی عنصر به نیکویی اخلاق می انجامد و نیکویی اخلاق به صفای قلب و پیراستگی و طهارت آن منتهی می گردد.13

به اعتقاد برخی از عالمان اهل سنّت در عصمت اخلاقی و عملی اهل بیت ( حضرت زهرا و امامان دوازده گانه شیعه) شکّی نیست و جز انسان نادانی که منکر اسلام باشد، در آن تردید نمی کند، آنچه مورد اختلاف است، عصمت علمی آنان است؛14 ولی با توجّه به اینکه حدیث ثقلین تمسّک به اهل بیت در حوزه دین را مانع از ضلالت می داند، عصمت علمی آنان نیز به روشنی به دست می آید.
2. افضلیت اهل بیت(ع)

از حدیث ثقلین برتری اهل بیت پیامبر(ص) بر دیگران نیز به روشنی به دست می آید؛ زیرا پیامبر(ص) آنان را در کنار قرآن قرار داده است و قرآن را ثقل اکبر و اهل بیت را ثقل اصغر نامیده است و فرد دیگری را در ردیف قرآن قرار نداده است. بنابراین همان گونه که قرآن کریم که کلام الهی است، بر مسلمانان برتری دارد، اهل بیت نیز که در کنار قرآن و ملازم با آن هستند، بر دیگران برترند. سعدالدّین تفتازانی در این باره گفته است:

مفادّ آیه تطهیر و حدیث ثقلین برتری اهل بیت بر دیگران است و ملاک برتری آنان، صرف انتساب آنها به پیامبر نیست؛ زیرا بر اساس کتاب و سنّت و اجماع، ملاک برتری علم و تقواست. این ملاک در اهل بیت وجود دارد، این مطلب از قرار گرفتن آنان در کنار قرآن و وجوب تمسّک به آنان به دست می آید؛ زیرا تمسّک به قرآن جز عمل به علم و هدایت قرآن نیست، همین گونه است تمسّک به عترت.15

آیه مباهله نیز بر برتری اهل کساء بر دیگر صحابه پیامبر دلالت می کند؛ زیرا بر اساس این آیه پیامبر(ص) از جانب خداوند مأموریت یافته است تا از میان کودکان، مردان و زنان مسلمان افرادی را برای مباهله با نصرانی های نجران با خود همراه نماید و پیامبر(ص) از مردان، حضرت علی(ع) و از زنان، حضرت زهرا(س) و از کودکان، حسن و حسین(ع) را برگزید. بدون شک، برای مباهله کسانی برگزیده می شوند که از نظر ایمان و قرب به خداوند از جایگاه بالایی برخوردار باشند و در مباهله ای که یکی از افراد آن پیامبر(ص) است، باید کسانی با او همراه شوند که یا در مرتبه او باشند یا از دیگران نسبت به مقام او نزدیک تر باشند و از طرفی، اگر غیر از افراد یاد شده، فرد دیگری از مسلمانان نیز از چنان جایگاه بالای ایمانی و معنوی برخوردار بود، پیامبر(ص) او را نیز بر می گزید؛ زیرا در مورد رفتار پیامبر(ص) احتمال کوچک ترین کار خلاف عدل و حکمت وجود ندارد.16 ابوریاح، خدمت کار امّ سلمه از پیامبر(ص) روایت کرده که اگر در روی زمین افرادی گرامی تر از علی، فاطمه، حسن و حسین(ع) وجود داشت، خداوند به من دستور می داد که به واسطه آنان مباهله کنم؛ لیکن خداوند به من دستور داد که به کمک آنان مباهله کنم، آنان برترین افرادند17 برتری اهل بیت از آیات و روایات دیگری مانند آیه مودّت18 حدیث سفینه، حدیث باب الحطّه، حدیث نجوم و مانند آنها نیز به دست می آید؛ چنان که در خصوص برتری هر یک از آنان نیز دلایلی وجود دارد که در مدخل های مخصوص هر یک خواهد آمد
3. مرجعیت علمی اهل بیت(ع)

حدیث ثقلین بیانگر مرجعیت علمی اهل بیت است؛ زیرا پیامبر(ص) از مسلمانان خواسته است که به قرآن و عترت او تمسّک جویند تا گمراه نشوند. نخستین و اساسی ترین منبع و مرجع علمی مسلمانان، قرآن کریم است و پس از آن سنّت پیامبر(ص) قرار دارد و نقش اهل بیت در این باره این است که ترجمان قرآن و حافظان و ناقلان سنّت پیامبرند. پیامبر گرامی(ص) مأموریت داشت تا حقایق و معارف قرآن را برای مردم بیان کنند؛ امّا او به مقتضای حکمت و مصلحت، این کار را به صورت تدریجی انجام داد. بدون شک او بخش عظیمی از حقایق و معارف قرآن را برای مردم بیان کرد؛ ولی بخش دیگری را که شرایط بیان آنها فراهم نبود یا به مصلحت بود که در زمان های بعد بیان شود، به عترت معصوم خود سپرد تا آنان آن را بیان کنند19 حاصل آنکه: حفظ کامل آنچه توسط پیامبر(ص) بیان شده بود و تبیین آنچه بیان نشده بود، به اهل بیت پیامبر(ص) سپرده شد.

راه شناخت درست قرآن و سنّت پیامبر(ص) تمسّک به اهل بیت پیامبر(ص) است و بدین صورت آنان مرجع علمی مسلمانان در شناخت معارف و احکام دین می باشند. ملّاعلی قاری گفته است:

 اهل بیت غالباً به صاحب بیت و احوال او از دیگران آگاه ترند، بنابراین مراد از اهل بیت دانشمندان آنان و آگاهان به سیره پیامبر(ص) و واقفان بر راه و روش او و دانایان به حکم و حکمت او می باشند، به این جهت است که شایستگی آن را دارند که دوشا دوش کتاب خدای سبحان قرار گیرند.20
ابن حجر نیز گفته است:

پیامبر(ص) بدان جهت قرآن و عترت را ثقل نامیده است که ثقل به چیزی که گرانبها و دارای اهمّیت است، گفته می شود و قرآن و عترت این گونه اند؛ زیرا هر دو معدن علوم لدنّی و اسرار و حکمت های عالی و احکام شرعی اند، بدین جهت بر تمسّک به آن دو و فراگیری معرفت از آن دو تحریض و تأکید شده است. این تشویق و تأکید در مورد عترت مخصوص کسانی است که کتاب خدا و سنّت رسول خدا(ص) را می شناسند و آنها هستند که تا قیامت از قرآن جدا نخواهند شد.21

قرآن کریم اهل بیت پیامبر(ص) را به عنوان کسانی که خداوند آنان را از هر گونه پلیدی پاک کرده، معرفی نموده است22 و از سوی دیگر یادآور شده که حقایق متعالی و معارف مکنون قرآن را جز انسان های مطهّر از پلیدی ها درک نمی کنند: « إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کرِیمٌ ٭ فِی کتَابٍ مَّکنُونٍ ٭ لَّا یمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ؛23 که این پیام قطعاً قرآن کریم است، در کتابی نهفته که جز پاک شدگان بر آن دست نزنند.» همان گونه که طهارت شرعی، شرط تماس بدن انسان با ظاهر قرآن است، طهارت روح و جان از رذایل نیز شرط فهم معارف و حقایق قرآن است و هر چه معارف و حقایق لطیف تر و عمیق تر باشد، فهم آن به طهارت روحی بالاتر و عمیق تری نیاز دارد و عالی ترین آن ملازم با عصمت است.24 بنابراین، معارف و حقایق قرآن را به طور کامل و عمیق جز پیامبر(ص) و اهل بیت معصوم او کسی نمی داند و برای درک این حقایق باید به آنان رجوع کرد. امام صادق(ع)فرموده است: «حقایق مربوط به گذشته و آینده و احکامی که حقّ و باطل را در مورد زندگی بشر از هم جدا می سازد، در قرآن وجود دارد و ما آن را می دانیم.»25

همچنین فرموده است: «ما راسخان در علم هستیم و تأویل قرآن را می دانیم.»26 احادیثی که از امامان اهل بیت(ع) در این باره روایت شده، فراوان است.
5. وجوب پیروی از اهل بیت(ع)

از حدیث ثقلین، وجوب پیروی از اهل بیت(ع) نیز به روشنی به دست می آید؛ زیرا در این حدیث، نجات امّت از گمراهی منوط به تمسّک به کتاب خدا و اهل بیت پیامبر(ص) گردیده است، تمسّک به معنای درآویختن است، در آویختن به قرآن به معنای شناخت دستورات قرآن و پیروی از آنهاست، همین گونه است در آویختن به اهل بیت، یعنی نخست باید دستورهای آنان را شناخت، سپس آنها را به کار بست. خداوند اطاعت از خود و رسول خود و اولی الأمر را واجب کرده است: «أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکمْ؛27 خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیاء امر خود را»، با توجّه به اینکه «اولی الأمر» بر «الرّسول» عطف شده است، بدون اینکه فعل «أطیعوا» تکرار شود، معلوم می شود که ملاک وجوب اطاعت از اولی الأمر همان ملاک وجوب اطاعت از رسول خدا(ص) است، اطاعت رسول خدا بدان جهت که رهبری الهی است و از مقام عصمت برخوردار است، واجب می باشد. اگر او معصوم نبود، اطاعت از او بدون هیچ قید و شرطی، واجب نمی شد، این مطلب در مورد اولی الأمر نیز جاری است و آنان نیز به دلیل اینکه از صفت عصمت برخور دارند، باید به صورت مطلق اطاعت شوند.28

بنابراین، آیه «اولی الأمر» بر معصوم بودن کسانی که پس از پیامبر(ص) در رهبری جامعه اسلامی جانشین او می باشند و بر وجوب اطاعت از آنان دلالت می کند و از طرفی، آیه تطهیر و روایت مربوط به آن مصادیق اولی الأمر معصوم را معرفی کرده است. آنان چنان که گذشت اصحاب کساء هستند. پس اطاعت از اهل بیت معصوم پیامبر(ص) به عنوان متولّیان امر هدایت و رهبری امّت اسلامی پس از آن حضرت، واجب است.

حدیث سفینه نوح نیز بر وجوب پیروی از اهل بیت(ع) دلالت می کند؛ زیرا در این حدیث، پیامبر(ص) اهل بیت خود را به کشتی نوح تشبیه کرده است که هر کس داخل آن شد، از طوفان نجات یافت و هر کس از داخل شدن در آن سر باز زد، هلاک گردید. بنابراین هرکس از اهل بیت پیامبر(ص) پیروی کند، از گمراهی نجات خواهد یافت و هر کس از پیروی از آنان سر باز زند، گمراه خواهد شد.29
5. مودّت و محبّت اهل بیت(ع)

در وجوب محبّت اهل بیت پیامبر(ص) نمی توان تردید کرد. در آیه « قل لا أسألکم علیه أجراً إلّا المودّه فی القربی»30 دوستی خویشاوندان پیامبر(ص) به عنوان مزد رسالت آن حضرت به شمار آمده است. مقصود از قربی ( خویشاوندان) در این آیه همان کسانی اند که آیه تطهیر در مورد آنان نازل شده است؛ چنان که حاکم نیشابوری روایت کرده است که حسن بن علی(ع) پس از شهادت علی بن ابی طالب(ع) برای مردم سخنرانی کرد و به معرفی خود پرداخت و گفت: من از اهل بیتی هستم که جبرئیل به سوی آنان فرود می آمد. من از اهل بیتی هستم که خداوند هر گونه پلیدی را از آنان دور ساخته است و من از اهل بیتی هستم که خداوند مودّت آنان را بر هر مسلمانی واجب کرده و فرموده است: « قل لا أسألکم علیه أجراً إلّا المودّه فی القربی و من یقترف حسنه نزد له فیها حسناً؛ بگو به ازای آن رسالت پاداشی از شما خواستار نیستم؛ مگر دوستی درباره خویشاوندان و هر کس نیکی به جای آورد، برای او در ثواب آن خواهیم افزود. اقتراف حسنه، مودّت ما اهل بیت است.»31

به نقل خوارزمی از ابن عبّاس، هنگامی که آیه « المودّ\ فی القربی » نازل شد، کسانی به پیامبر(ص) گفتند: این خویشان تو که مودّت آنان بر ما واجب شده، چه کسانی اند؟ پیامبر(ص) پاسخ داد: «علی، فاطمه و دو پسر آنها.»32

طبری از ابودیلم روایت کرده که هنگامی که علی بن الحسین(ع) را به صورت اسیر وارد «دمشق» کردند، مردی شامی به پاخاست و از کشته شدن امام حسین(ع) و یارانش و اسیر شدن زن و فرزندانش اظهار خوشحالی کرد. حضرت سجّاد(ع) به او گفت: آیا آیه «قل لا أسألکم علیه أجراً إلّا المودّه فی القربی» را قرائت کرده ای؟ آن مرد گفت: آیا مقصود از قربی شما هستید. امام(ع) پاسخ داد: «آری.»33

ابن عساکر از امام حسین(ع) روایت کرده که فرمود: «قرابتی که خداوند آن را عظیم شمرده و رعایت آن را واجب کرده و اجر رسالت قرار داده، قرابت ما اهل بیت است.».34

حافظ ابوعبدالله گنجی از طبرانی روایت کرده که پیامبر(ص) فرمود: «خداوند پیامبران را از درخت های گوناگونی (سرچشمه های مختلفی) آفرید و من و علی را از یک درخت (منشأ) آفرید، من ریشه آن درخت و علی شاخه آن، فاطمه لقاح و حسن و حسین میوه های آن است. هر کس به یکی از آنها در آویزد، نجات یافته و هر کس روی برگرداند، سقوط خواهد کرد و اگر فردی سه هزار سال میان صفا و مروه عبادت کند و محبّت ما را نداشته باشد، خداوند او را به دوزخ خواهد افکند، سپس آیه «قل لا أسألکم علیه أجراً إلّا المودّه فی القربی» را تلاوت کردند».35 ابوعبدالله گنجی درباره سند حدیث گفته است: «هذا حدیث حسن عالی».

ابونعیم اصفهانی از زاذان روایت کرده که علی(ع) فرمود: «درباره ما آل حم» این مطلب مقرّر شده است که مودّت ما را جزو مؤمنان رعایت نخواهند کرد، سپس آیه «قل لا أسألکم علیه أجراً إلّا المودّه فی القربی» را تلاوت کرد.36
ابن حجر مکّی پس از نقل روایات مربوط به وجوب محبّت

اهل بیت(ع) گفته است: از احادیث پیشین وجوب محبّت اهل بیت(ع) و حرمت شدید بغض نسبت به آنان، معلوم شد، بیهقی، بغوی و دیگران بر وجوب محبّت آنان تصریح کرده اند و شافعی در ابیاتی که از او نقل شده، به آن تصریح کرده است؛ چنان که گفته است: «یا أهل بیت رسول الله حبکم، فرض من الله فی القرآن أنزله».37 وی پس از نقل حدیث، «إنّما مثل أهل بیتی فیکم مثل باب حطّه فی بنی إسرائیل من دخله غفر له» گفته است: «وجه تشبیه اهل بیت به باب حطّه این است که خداوند داخل شدن از آن در را که در «أریحا» بود، به بیت المقدّس با تواضع و استغفار، سبب آمرزش بنی اسرائیل و مودّت اهل بیت را سبب آمرزش امّت اسلامی قرار داد.38

فخرالدّین رازی بر وجوب محبّت اهل بیت(ع) این گونه استدلال کرده است:

شکّی نیست که پیامبر(ص) علی، فاطمه، حسن و حسین(ع) را دوست می داشت، بر این اساس این عمل بر همه امّت واجب است؛ زیرا خداوند فرموده است «و اتبعوه لعلّکم تهتدون»؛ و از او پیروی کنید تا هدایت شوید39 و نیز فرموده است: «قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله» بگو: اگر خدا را دوست دارید از من پیروی کنید تا خدا دوستتان بدارد و نیز فرموده است: «لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه». وی، آل محمّد(ص) را به علی، فاطمه، حسن و حسین(ع) تفسیر کرده و گفته است:

آل محمّد کسانی اند که نسبت آنان به پیامبر(ص) باز می گردد، بنابراین هر کس نسبتش با پیامبر شدیدتر و کامل تر باشد، آل او خواهد بود و شکّی نیست که فاطمه، علی، حسن و حسین(ع) با پیامبر(ص) شدیدترین تعلّق را داشتند. بنابراین، آنان آل پیامبرند. آنگاه به روایتی استشهاد کرده است که زمخشری نقل کرده که هنگامی که آیه مودّت نازل شد، از پیامبر(ص) پرسیدند: اقربای شما که محبّت آنها بر ما واجب است، چه کسانی اند، پیامبر(ص) فرمود: «علی، فاطمه و دو پسر آنان هست».40

اشکال: در آیات قرآن تأکید شده است که پیامبران الهی بر تبلیغ رسالت خداوند از مردم در خواست مزد نمی کردند و این یکی از ویژگی های پیامبران بوده است، آنان تأکید می کردند که مزدشان بر خداوند است و نه دیگری، « إن أجری إلا علی الله» پاداش من جز بر عهده خدا نیست. در این صورت چگونه می توان مودّت اهل بیت پیامبر(ص) را مزد رسالت او به شمار آورد؟

پاسخ: از مجموع آیات مربوط به مزد رسالت پیامبر(ص) به دست می آید که وی هیچ گونه مزد مادّی و غیر مادّی که به خود او باز گردد، از مسلمانان نخواسته است: «قل ما أسألکم علیه من أجر و ما أنا من المتکلّفین؛ بگو مزدی بر این (رسالت) از شما طلب نمی کنم و من از متکلّفین نیستم»41 و اگر هم مودّت اهل بیت خود را به عنوان مزد رسالت خویش مطرح کرده است، در واقع به خود آنان باز می گردد «قل ما سألتکم من أجر فهو لکم إن أجری إلا علی الله؛42 بگو هر اجر و پاداشی از شما خواسته ام، برای خود شما است، اجر من تنها بر خداوند است»، مزدی که پیامبر(ص) از مردم خواسته است و در واقع به خود آنان باز می گردد، این است که آیین او را بپذیرند و به آن عمل کنند؛ چرا که آیین او راه خدا است و برگزیدن راه خدا، مایه سعادتمندی انسان خواهد بود «قل ما أسألکم علیه من أجر إلا من شاء أن یتخذ إلی ربه سبیلاً؛ بگو: در برابر آن، هیچ گونه پاداشی از شما نمی طلبم؛ مگر کسی که بخواهد راهی بسوی پروردگارش برگزیند.»43 امّا پیمودن راه خدا در گرو شناخت آن است و شناخت راه خدا به راهنمایی نیاز دارد که هم راه را به خوبی بشناسد و هم در پیمودن آن کوشا و راسخ قدم باشد، این راهنمایان همان اهل بیت معصوم پیامبرند. بدیهی است کسی که بخواهد از راهنمایی آنان به طور کامل بهره ببرد، قبل از هر چیز باید آنان را دوست بدارد و به آنان با دیده تکریم و تعظیم بنگرد تا شخصیت آنان برای او جذّاب و تأثیرگذار باشد. این مطلب در آیه «مودّت قربی» آمده است.
6. ولایت و رهبر اهل بیت(ع)

ولایت و رهبری اهل بیت دلایل عقلی و نقلی بسیاری دارد. از نظر عقل و با توجّه به فلسفه امامت، عصمت یکی از مهم ترین شرایط امام است. آیاتی از قرآن نیز بر این مطلب دلالت می کند.44 از سوی دیگر، از بحث های گذشته به دست آمد که اهل بیت از ویژگی عصمت برخوردارند. بنابراین، امامت و رهبری امّت اسلامی پس از پیامبر گرامی(ص) به آنان اختصاص دارد.

علاوه بر این، اطاعت از اهل بیت(ع) چنان که گذشت واجب است. دلایل وجوب پیروی از اهل بیت اطلاق دارد و همه باید ها و نباید های مربوط به زندگی مسلمانان را شمال می شود و در این جهت تفاوتی میان مسائل عبادی، اقتصادی و سیاسی و فرهنگی وجود ندارد. به عنوان مثال در آیه اولی الأمر، اطاعت از اولی الأمر همان جایگاه گستره ای را دارد که اطاعت از پیامبر(ص) دارد. اولی الأمر چنان که بیان گردید از ویژگی عصمت برخوردارند و این ویژگی به اهل بیت پیامبر(ص) اختصاص دارد.

از مباحث مربوط به مودّت اهل بیت نیز روشن شد که مودّت جنبه طریقی دارد و غرض اصلی این است که مردم راه حق را بشناسند و با پیمودن آن به سعادت و رستگاری برسند، شناخت راه حق و پیمودن آن نیز، همه عرصه های زندگی فردی و اجتماعی، عبادی و سیاسی را در بر می گیرد. نکته درخور توجّه در این باره این است که در بسیاری از نقل های حدیث ثقلین، هم تمسّک به اهل بیت بیان شده است و هم ولایت امیرالمؤمنین. به عبارت دیگر، در جریان غدیر خم، پیامبر گرامی(ص) هم درباره عترت و اهل بیت خود سخن گفت و مسلمانان را به پیروی از آنان سفارش کرد و هم امیرالمؤمنین را به عنوان ولی و رهبر امّت اسلامی، پس از خود معرفی کرد.45

پیامبر(ص) با این کار نشان داد که ولایت و رهبری امیر المؤمنین(ع) نخستین گام در جهت تحقّق بخشیدن به مفادّ حدیث ثقلین است.

نکته دیگر اینکه در برخی از نقل های حدیث ثقلین، از قرآن و اهل بیت با عنوان «خلیفتین» تعبیر شده است: «إنّی ترکت فیکم خلیفتین: کتاب الله و أهل بیتی».46 مطابق این حدیث، اهل بیت، جانشینان پیامبرند و جانشینی آنان همه جانبه است.
در حدیث دیگری پس از بیان اینکه پیامبر(ص) قرآن و عترت را به عنوان دو میراث گرانبهای خود برای امّت اسلامی معرفی کرده است، این مطلب بیان شده است که «زمین هیچ گاه از اهل بیت خالی نخواهد بود؛ زیرا اگر چنان شود، زمین بر اهلش خشم خواهد گرفت.» سپس فرمود: «خدایا تو هرگز زمین را از حجّت خود خالی نخواهی گذاشت، آنان از نظر تعداد اندک و از نظر منزلت در پیشگاه خداوند بزرگ ترین مقام را دارند.»47 بنابراین، اهل بیت، حجّت های خداوند بر زمینند و امامت و رهبری از آن حجّت های خداوند است.
گواه دیگر بر اینکه حدیث ثقلین بر امامت اهل بیت(ع) دلالت می کند، این است که امیرالمؤمنین(ع) در مواردی به آن احتجاج کرده است که روز شورا از آن جمله است.48
مورد دیگر، احتجاج با طلحه، عبدالرّحمن بن عوف وسعد بن ابی وقّاص است و مورد دیگر احتجاج وی در زمان خلافت عثمان در مسجد پیامبر(ص) در برابر جمعی از صحابه است.49

قرآن کریم، مزد رسالت پیامبر را دوستی اهل بیت دانسته و از مسلمانان خواسته که به شکرانه ایمان تنها اهل بیت را دوست بدارند. خداوند به پیامبرش فرمان می دهد که بگو׃ «هیچ پاداشی ازشما برای رسالتم نمی خواهم، جز دوستی نزدیکانم».

 

به راستی، این دوستی چه سودی دارد که پیامبر اکرم(ص) آن را مزد نبوّتش می داند؟ قرآن، خود در آیه ای دیگر به این پرسش پاسخ می دهد و سود دوستی اهل بیت پیامبر(ص) را متوجّه خود مسلمانان می داند.خداوند به پیامبرش دستور می دهد که بگو׃ «هر اجر و پاداشی از شما خواسته ام، برای خود شماست، اجر من تنها بر خداست».

 

اهل بیت پیامبر(ص)، صراط مستقیم هدایت و پایه های سعادت مسلمانان به شمار می روند. در عظمت آنان همین بس که خدای تعالی در قرآنش از ایشان یاد کرده و بر آنان سلام می فرستد. برای آگاهی بیشتر با این موضوع، به یک مناظره تاریخی می نگریم׃

 

روزی امام رضا(ع) در مجلس مأمون بود و گروهی از دانشمندان عراق و خراسان نیز حضور داشتند. مأمون رو به دانشمندان مجلس کرد و از آنان پرسید׃

 

مراد خداوند از برگزیدگان در آیه «ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْکتَابَ الَّذِینَ اصْطَفَینَا مِنْ عِبَادِنَا؛ سپس این را به بندگان خود که آنان را برگزیده بودیم، به میراث دادیم.»، کیانند؟

 

دانشمندان حاضر گفتند׃ مقصود خدای تعالی، همه امّت اسلام است.

 

آنگاه مأمون، این پرسش را از امام رضا(ع) پرسید. حضرت فرمود׃

 

من، گفته اینان را نمی گویم. منظور خداوند در این آیه، (عترت پاک) است و سپس آن را توضیح داد.

 

آنگاه در آن مجلس درباره اهل بیت پیامبر(ص) سخن به میان آمد و امام با بیان آیاتی از قرآن، در این باره به گونه ای گسترده بحث کرد.

 

حضرت ضمن سخنان خود، آیه «إِنَّ اللهَ وَ مَلائِکتَهُ یصَلُّونَ عَلَی النَّبِی . ..» را تلاوت کرد و در توضیح آن فرمود׃

 

گروهی خدمت پیامبر شرفیاب شدند و عرض کردند׃ یا رسول الله! سلام بر شما را دانستیم، صلوات بر شما چگونه است؟

 

فرمود׃ «بگویید اللّهمّ صلّ علی محمّد و اله کما صلّیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم، انّک حمید مجید.»

 

آنگاه امام رضا(ع) از حاضران پرسید׃

 

«آیا میان شما و مردم در چگونگی این صلوات اختلافی هست؟ گفتند׃ نه. مأمون نیز گفت׃ این صلوات از چیزهایی است که هیچ اختلافی در آن نیست و اجماع امّت بر آن است.

 

سپس مأمون از امام رضا(ع) پرسید: آیا در قرآن راجع به «پیامبر»، چیزی روشن تر از آنچه فرمودید، وجود دارد؟

 

امام فرمود׃ «آری، به من بگویید خداوند از کلمه «یس» که در قرآن شریف آورده، چه کسی را قصد نموده است؟»

 

دانشمندان گفتند׃ مقصود از این آیه، حضرت محمّد است و هیچ کس در آن شکّی ندارد.

 

امام فرمود׃ «خداوند در این آیه به محمّد و خاندانش، فضیلتی بخشیده که هیچ کس به ژرفای آن فضیلت دست نمی یابد؛ مگر کسی که بیاندیشد.»

 

سپس در تفسیر آیه فرمود׃

 

«خدای تعالی بر کسی سلام نکرده؛ مگر بر پیامبران و فرمود׃ سلام بر نوح، سلام بر ابراهیم، سلام بر موسی و هارون و نفرموده׃ سلام بر خاندان نوح، سلام بر خاندان ابراهیم، سلام بر خاندان موسی و هارون، ولی فرموده است׃ «سلام علی آل یس»، یعنی سلام بر خاندان محمّد.»

 

بدین ترتیب، امام رضا(ع) با استدلال به این آیه، نشان داد که

 

اهل بیت پیامبر(ص)، از چه مقام والایی در پیشگاه خداوند برخوردارند.

 

اهل بیت پیامبر کیانند

 

بر اساس آیه 23 سوره شورا، مسلمانان وظیفه یافتند تا اهل بیت پیامبر را دوست بدارند. از این رو، برای شناختن این خاندان، به جست وجو پرداختند.

 

سعید بن جبیر از ابن عبّاس روایت کرده׃

 

هنگامی که آیه «قل لا اسئلکم....» فرود آمد، اصحاب پرسیدند׃ یا رسول الله! اینها،کیانند که خداوند ما را به دوستی آنان فرمان داده است؟

 

فرمود׃

 

«علی و فاطمه و فرزندان آن دو.»

 

احمد بن حنبل نیز در کتاب «فضائل الصحابه»، از سعید بن جبیر، از عامره روایت کرده است׃ هنگامی که آیه «قل لا اسئلکم...» فرود آمد، مردم گفتند׃ یا رسول الله! نزدیکان تو که دوستی و محبّت آنان بر ما واجب است، کیانند؟

 

رسول خدا سه بار فرمود׃ «علی و فاطمه و دو پسر آنها.»

 

جابر بن عبدالله انصاری نیز گفته است׃ روزی مردی عرب به حضور پیامبر رسید و گفت׃ ای محمّد! اسلام را بر من عرضه کن.

 

فرمود׃ «شهادت بده که معبودی جز خدای یگانه نیست و محمّد، بنده و رسول اوست.»

 

مرد عرب گفت׃ آیا پاداشی در ازای آن از من می خواهی؟

 

فرمود׃ «نه، مگر دوستی نزدیکانم.»

 

عرب پرسید׃ نزدیکان تو،یا نزدیکان من؟

 

فرمود׃ «بستگان من.»

 

عرب گفت׃ دستت را دراز کن تا با تو بیعت کنم. لعنت خدا بر کسی که تو و نزدیکانت را دوست ندارد!

 

پیامبرفرمود׃ آمین!

 

فایده دوستی اهل بیت

 

قرآن کریم، مزد رسالت پیامبر را دوستی اهل بیت دانسته و از مسلمانان خواسته که به شکرانه ایمان تنها اهل بیت را دوست بدارند. خداوند به پیامبرش فرمان می دهد که بگو׃ «هیچ پاداشی ازشما برای رسالتم نمی خواهم، جز دوستی نزدیکانم».

 

به راستی، این دوستی چه سودی دارد که پیامبر اکرم(ص) آن را مزد نبوّتش می داند؟ قرآن، خود در آیه ای دیگر به این پرسش پاسخ می دهد و سود دوستی اهل بیت پیامبر(ص) را متوجّه خود مسلمانان می داند.خداوند به پیامبرش دستور می دهد که بگو׃ «هر اجر و پاداشی از شما خواسته ام، برای خود شماست، اجر من تنها بر خداست».

 

بنابراین،چون دوستی اهل بیت راهی به سوی خداست، ارزشمند است و نباید به آن، تنها از دیدگاه احساسی و عاطفی نگریست. این دوستی، سرچشمه اعمال صالح و راه صحیح هدایت است. پیامبر گرامی با معرفی اسوه های آرمانی و سفارش به دوستی و نمونه برداری از آنان، راهکار عملی هدایت مردمان را بنیان نهاده است.برای نمونه، به این حدیث بنگرید׃

 

در روایتی است که׃

 

رسول اکرم(ص) در بیماری نزدیک به رحلت خود فرمود׃

 

«ای مردم! نزدیک است که به زودی به دیدار خدا بشتابم و گفتاری دارم که راه عذر همه شما بسته می شود׃ آگاه باشید که من کتاب خدا و اهل بیت خود را در میان شما به امانت می نهم.»

 

سپس دست امیرالمؤمنین را گرفت و برافراشت و فرمود׃ «این علی با قرآن و قرآن با علی است، از یکدیگر جدا نشوند تا در کنار حوض کوثر بر من وارد گردند. پس از آنان بپرسید آنچه را که در آنها باقی گذارده ام».

 

شرایط محبّت به اهل بیت پیامبر(ص)

 

1. نخستین شرط محبّت، شناخت و آگاهی است. آدمی نمی تواند چیزی یا کسی را که نمی شناسد، دوست بدارد؛

 

2. شرط دوم وجود رابطه روحی میان محبّ و محبوب است که ناشی از همانندی آنها با یکدیگر است.

 

پیامبر اکرم(ص) می فرماید׃ «جان آدمیان همانند سربازان هم قطارند و چون همدیگر را بشناسند، به یکدیگر الفت می یابند و چون نشناسند، جدا می مانند».

 

دوستی پیامبر و اهل بیت با این دو شرط پذیرفته است. روایات بسیاری از پیامبر(ص) درباره مقام امام علی(ع) و اهل بیت(ع) رسیده است. این روایات، بر شناخت و آگاهی انسان می افزاید و باعث فزونی محبّت به آنان می شود.

 

از سویی دیگر، دوست داشتن اهل بیت کافی نیست. از این رو، باید یک همانندی میان آنان و دوستدارانشان وجود داشته باشد. این همانندی، سبب دوستی است، هر چند آدمی خود از این همگونی آگاه نباشد. بنابراین، وقتی انسان شیفته کسی می شود، می کوشد تا همانند او شود و ویژگی های محبوب را در خود پدید آورد.

 

آنان که سر تا پا به گناه آلوده اند و از دوستی خدا و رسول و امیرمؤمنان سخن می گویند، از منطق اسلام بسیار دورند. خدای رحمان در قرآن، محبّت را پیروی از پیامبرش معرفی کرده و می فرماید׃

 

«بگو اگر خدا را دوست دارید، از من پیروی کنید تا خدا دوستتان بدارد و گناهانتان را بر شما ببخشاید».

 

نیز، امام صادق(ع) به یارانش فرمود׃ «کسی که گناه می کند، خدا را دوست ندارد». سپس این شعر معروف را خواند׃ «خدا را نافرمانی می کنی و می گویی من خدا را دوست دارم؟ به جان خودت سوگند! این کاری شگفت است. اگر محبّت تو صادقانه بود، از فرمانش اطاعت می کردی؛ زیرا کسی که دیگری را دوست دارد، از او پیروی می کند».

 

تعریف محبّت

 

محبّت، میل درونی آدمی است به چیزی که آن را نیکو می پندارد و بر دو گونه است׃

 

1. یکی «محبّت غریزی»، که مشترک بین انسان و دیگر جانداران است و به عقل و اندیشه نیاز ندارد؛

 

2. دوم «محبّت اختیاری» که ویژه انسان است و بر پایه عقل و فکر و اندیشه استوار است.

 

محبّت

 

اسلام، آیین محبّت و رحمت است. پیامبر اکرم(ص)، جلوه رحمت الهی است. خدای سبحان در قرآن به مسلمانان دستور داده که به خویشان پیامبر(ص) محبّت بورزند و آنان را دوست بدارند. اکنون باید ببینیم محبّت یعنی چه و خویشان پیامبر(ص) چه کسانی اند و فایده این دوستی چیست؟

 

پرسش از محبّت اهل بیت در قیامت

 

دوستی اهل بیت پیامبر(ص)، دستور خداوند کریم است. این دستور آن قدر مهم است که مسلمانان در روز قیامت، درباره آن بازخواست می شوند. در این باره، به روایتی از پیامبر اکرم(ص) می نگریم׃

 

امام رضا(ع) از پدران بزرگوارش از امیرمؤمنان از پیامبر(ص) روایت کرده که فرمود׃ «نخستین چیزی که در قیامت از بنده پرسیده می شود، دوستی ما اهل بیت است».

 

حنّان بن سدیر گوید׃ خدمت امام صادق بودیم که غذا آوردند.خوردم؛ امّا تا آن زمان، غذایی آنچنان دلپذیر نخورده بودم.

 

امام پرسید׃ «سدیر غذای ما چگونه بود؟»

 

عرض کردم׃ پدر و مادرم فدایت ای فرزند رسول خدا! چنین غذایی تاکنون نخورده بودم و خیال نمی کنم پس از این هم نصیبم گردد. در این موقع، اشک در چشمانم حلقه زد و شروع به گریه کردم.

 

امام(ع) فرمود׃ «چرا گریه می کنی؟»

 

عرض کردم׃ یاد آیه ای از قرآن افتادم. پرسید׃ «کدام آیه؟»

 

گفتم׃ آیه «ثمّ لتسئلن یومئذ عن نعیم؛ سپس در آن روز از نعمت ها پرسش می شود.»

 

ترسیدم که خداوند از همین غذا، از من بازخواست کند.

 

امام چنان خندید که دندان هایش آشکار شد. آنگاه فرمود׃

 

«سدیر! هرگز از غذای خوب و لباس نرم و بوی خوش از شما باز خواست نخواهند کرد. اینها برای ما آفریده شده است و ما مأموریم با استفاده از این نعمت ها، فرمانبر خدا باشیم.»

 

عرض کردم׃ پدر و مادرم فدایت! پس نعیم چیست؟

 

فرمود׃ «خداوند روز قیامت از محبّت امیرمؤمنان و خاندانش بازخواست خواهد کرد که چگونه سپاس نعمتی را که بر شما ارزانی داشتم، به جا آوردید.»

 

روزی امام صادق(ع) به ابوحنیفه فرمود׃ «به من خبر رسیده که تو «نعیم» را در این آیه به معنای غذای گوارا و آب خنک در تابستان تفسیر کرده ای؟»

 

ابوحنیفه گفت׃ آری، درست است.

 

امام فرمود׃ «اگر کسی تو را دعوت کند و غذای گوارا و آب خنک به تو بخوراند و سپس برای آن منّت نهد، تو درباره اش چه خواهی گفت؟»

 

ابوحنیفه پاسخ داد׃ او را بخیل معرفی می کنم.

 

حضرت فرمود׃ «آیا خدا را نیز بخیل می دانی؟» ابوحنیفه عاجز ماند و گفت׃ پس معنای «نعیم» چیست؟

 

امام صادق(ع)فرمود«نعیم،محبّت و دوستی ما خاندان است.»نعیم26راه حق 26علی26طلاء26 وصیت 26بیعت26 غدیر26 راه حق26علی26نعیم26

 

ابراهیم بن کاتب نیز گوید׃

 

روزی خدمت امام رضا(ع) بودیم که یکی از فقیهان گفت׃ مقصود از «نعیم» در آیه شریفه «لتسئلن یومئذ عن النعیم»، آب سرد است.

 

امام رضا(ع) فرمود׃

 

«آیه را این گونه تفسیر می کنید؟ و هر کس به گونه ای آن را معنا می کند. برخی می گویند׃ آب سرد است، برخی می گویند׃ منظور از آن خواب است. گروهی نیز می گویند׃ غذای خوش طعم و لذیذ است. پدرم از پدرش امام صادق(ع) نقل فرمود که׃

 

وقتی تفسیر شما درباره معنای «نعیم» به آن حضرت رسید، خشمگین شد و فرمود׃

 

خدا هرگز از بنده اش درباره چیزهایی که به آنان بخشیده، پرسش نخواهد کرد و برای چنین چیزی منّت نمی گذارد. این کار از مخلوق هم ناشایست است که مثلاً برای آنکه به کسی غذایی داده یا آب سردی نوشانده، منّت بگذارد. چگونه می توان به خدای عزّوجلّ چیزی را نسبت داد که حتّی برای مردم شایسته نیست؛ ولی مقصود از نعیم، دوستی و ولایت ما خاندان اهل بیت پیامبر و شیعیانش است که خداوند پس از توحید و نبوّت، از آن پرسش خواهد کرد؛ زیرا اگر بنده به لوازم ولایت و محبّت وفا کرد، به نعیم جاودانه بهشت، دست می یابد.»

خطبه بدون نقطه امیر المومنین علی (ع)عبارت است از:
‹‹الحمد لله اهل الحمد و ماواه و له اوكد الحمد و احلاه و اسرع الحمد و اسراه و اطهر الحمد و اسماه و اكرم الحمد و اولاه , الحمدلله الملك المحمود و المالك الودود مصور كل مولود و مآل كل مطرود, ساطح المهاد و موطد الاطواد و مرسل الامطار و مسهل الاوطار, عالم الاسرار و مدركها و مدمرالاملاك و مهلكها و مكور الدهور و مكررها و مورد الامور و مصدرها, عم سماحه و كمل ركامه و همل , وطاوع السوال و الامل و اوسع الرمل و ارمل , احمده حمدا ممدودا و اوحده كما وحه الاواه , و هوالله لااله للامم سواه و لا صادع لما عدله و سواه ارسل محمدا علما للاسلام و اماما للحكام و مسدد اللرعاع و معطل احكام ود و سواع , اعلم و علم و حكم و ائحكم , اصل الاصول و مهد, واكد الموعود واوعد, اوصل الله له الاكرام و اودع روحه السلام , و رحم آله واهله الكرام , ما دمع رائل و ملع دائل و طلع هلال و سمع اهلال . اعملوا رعاكم الله اصلح الاعمال و اسلكوا مسالك الحلال , و اطرحوا الحرام و دعوه واسمعوا امرالله وعوه و صلوا لارحام وراعوها و عاصوا الاهوائ و اردعوها و صاهروا ائهل الصلاح والورع , و صارموا رهط اللهو والطمع , و مصاهركم اطهرالاحرار مولداو اسراهم سوئددا واحلاهم موردا وها, هو امكم و حل حرمكم ممسكا عروسكم المكرمه و ماهر الهاكما مهر رسول الله (ص ) ام سلمه و هو اكرم صهر اودع الاولاد و ملك ما اراد, و ماسها مملكه ولاوهم , ولاوكس صلاحه ولاوصم , اسال الله لكم احماد وصاله و دوام اسعاده والهم كلا اصلاح حاله و الاعداد لمآله و معاده وله الحمد السرمد والمدح لرسوله احمد(ص )؛ حمد و ثناء خداوندي را كه اهل حمد بوده و جايگاه آن مختص او ميباشد و برترين و شيرين ترين و سريع ترين و گسترده ترين و پاك ترين و بالاترين و گرامي ترين و سزاوارترين حمدها بر ذات او باد. سپاس خداوندي را كه پادشاهي است مورد ستايش و مالكي است بسيار مهربان و با محبت هر مولودي را صورت مي بخشد و هر طرد شده اي را ملجائ و پناهگاه است . گستراننده دشت ها و صحراها و برپا كننده كوه ها و بلندي هاست , فرو فرستنده باران ها و آسان كننده مشكلات و نيازها است , عالم و دانا به همه اسرار و درهم كوبنده و نابودكننده همه پاداش ها است . روزگاران را به سرانجام رسانده و آنان را مجددا به عرصه وجود مي آورد و مرجع و مصدر همه امور اوست جود و عطايش همه چيز را در برگرفته جز ابر بخشش او با كمال ريزش , همگان را فرا گرفته است , خواسته ها و اميدهاي بندگان را برآورده نموده و به ريگزاران افزوني و توسعه بخشيده است . حمد و ستايش مي كنم او را حمد و ستايشي بي انتها و يگانه اش مي شمارم همان گونه كه بنده دعاكننده گريان او را يگانه مي شمارد و اوست خداوندي كه امتها را خدايي جز او نيست و كسي نيست كه آنچه را كه او برپاو تنظيم كرده در هم فرو ريزد او محمد(ص ) را پرچم هدايت و نشانه اسلام و امام حكمرانان و استواركننده پيشوايان و تعطيل كننده احكام بت هايي چون ود و سواع قرار داد, او (پيامبر) به بندگان خدا حقايق را اعلام نموده و به آنان تعليم داد و در ميان آنان حكم رانده و امور را استحكام بخشيد واصول اساسي را پايه گذاري كرده و آنها را ترويج نمود و بر قيامت تائكيد بسيار داشت و آنان رااز آن بيمناك ساخت . خداوند آن حضرت را از اكرام خويش بهره مند سازد و به روانش درود فرستد و به آل و اهل بيت بزرگوارش رحمت عنايت فرمايد تا مادامي كه دندان نهاني در دهان مي درخشد و گرگ مي درد و ماه طلوع مي كند و بانگ لا اله الا الله به گوش مي رسد. خداوند شما را حفظ نمايد, بهترين اعمال را انجام دهيد و به راه هايي رويد كه حلال است و راه هاي حرام را ترك گفته و از آن دست برداريد. فرمان خداوند را گوش داده و آن را به خاطر بسپاريد و با اقوام و خويشاوندان پيوند و ارتباط داشته و حقوقشان را مراعات نماييد با هواها و خواهش هاي نفساني مخالفت نموده و خويشتن را از آنها حفظ كنيد. با اهل درستي و تقوا وصلت و ازدواج نماييد و خود را از قومي كه سرگرم دنيا و طمع دنيوي اند جدا سازيد. اين كسي كه اكنون داماد شما گشته و با شما پيوند نموده , پاك زاده ترين آزادگان و شريف ترين آنان بوده و از بهترين روش در ميان آنان برخوردار مي باشد. او اينك به سوي شما آمده و به حريم شما وارد گشته در حالي كه عروس بزرگوار شما را گرفته و مهريه او را همان مقدار قرار داده كه رسول خدا آن را براي همسرش ام سلمه قرار داده است . او (رسول خدا) بهترين دامادي بود كه فرزنداني را به وديعه نهاد و آنچه را كه خواست به دست آورد و در مورد همسرش غفلت نورزيد و دچار انديشه نادرست نگشت و در مصلحت او كوتاهي ننمود و بر او عيب و ايراد نگرفت . از خداوند براي شما بهترين نعمت ها و رحمت هايش را درخواست مي كنم و از او مي خواهم دائما شما را به سعادت رهنمون گرداند و به همگان اصلاح حال و آماده كردن توشه آخرت عنايت فرمايد. حمد بي پايان خاص ذات اوست و مدح و ثنا ويژه رسول او احمد است ››
(لازم به ذكر است كه ظاهرا اين خطبه درعقد نكاحي ايراد شده است). (خطبه بدون نقطه در: سفينه البحار, ج 1, ص 397 و نهج السعاده في مستدرك نهج البلاغه , ج 1, ص 100 و دو كتاب در دسترس براي رجوع : 1- علي (ع ) از ولادت تا شهادت , سيد محمد كاظم قزويني , ص 220. 2- سيماي نهج البلاغه , محمد مهدي عليقلي , صص 270 - 267)

خطبه بدون الف در: شرح ابن ابى‏الحديد بر نهج‏البلاغه، ج 19، ص 140 و بحارالانوار، ج 41، ص 304 و سفينةالبحار، ج 1، ص 397 و نهج‏السعادة فى مستدرك نهج‏البلاغه، ج 1، ص 82. اما دو كتاب در دسترس براى رجوع و مطالعه: 1. زندگانى اميرالمؤمنين على(ع)، حسين عماد زاده، ج 2، ص 90 2. سيماى نهج‏البلاغه، محمد مهدى عليقلى، صص 266 - 257

خطبه بدون الف امیر بیان،امیر مومنان علی (ع):
«حمدت و عظمت من عظمت منته و سبغت نعمته و سبقت‏رح مته‏غضبه و تمت كلمته و نفذت مشيئته و بلغت قضيته، حمدته حمد مقر لربوبيته، متخضع لعبوديته، متنصل من خطيئته، معترف‏بتوحيده، مؤمل من ربه مغفرة تنجيه، يوم يشغل عن فصيلته و بنيه و نستعينه ون سترشده و نستهديه و نؤمن به و نتوكل عليه و شهدت له تشهد مخلص موقن و فردته تفريد مؤمن متيقن و وحدته توحيد عبد مذعن، ليس له‏شريك فى م لكه و لم يكن له ولى فى صنعه، جل عن‏مشير وو زير و عو ن و معين و نظير، علم فستر و نظر فخبر و ملك فقهر وعصى فغفر و حكم فعدل، لم يزل و لن يزول ليس كمثله شى‏ء و هو قبل‏كل شى‏ء و بعد كل شى‏ء، رب متفرد بعزته متمكن بقوته متقدس‏بعلوه متكبر بسموه، ليس يدركه بصر و ليس يحيطه به نظر، قوى منيع بصير سميع حليم حكيم رؤوف رحيم، عجز عن وصفه من يصفه و ضل عن نعته من يعرفه، قرب فبعد و بعد فقرب يجيب دعوة من يدعوه وى رزقه و يحبوه، ذو لطف خفى و بطش قوى و رحمة موسعة و عقوبة موجعة، رحمته جنة عريضة مونقة و عقوبته جحيم ممدودة موبقة، وش هدت ببعثه محمد عبده و رسوله و صفيه و نبيه، و خليله و حبيبه صلى الله عليه ربه‏صلوة ت حظيه و تزلفه و تعليه و تقربه و تدنيه، بعثه فى خير عصر و حين‏فترة و كفر و رحمة لعبيده و منة لمزيده، ختم به نبوته و وضح به‏حجته فوعظ و نصح و بلغ و كدح، رؤؤف رحيم ب كل مؤمن، رضى ولى زكى، عليه رحمة و تسليم و بركة و تكريم من رب غفور رحيم قريب مجيب. وصيتكم جميع من حضر بوصية ربكم و ذكرتكم سنة نبيكم، فعليكم برهبة تسكن قلوبكم و خشية تذرى دموعكم و تقيةتنجيكم‏قبل يوم يذهلكم و يبليكم، يوم يفوز فيه من ثقلت وزن حسنته و خف وزن سيئته، و لتكن مسئلتكم و ملقكم مسئلة ذل و خضوع و شكر وخشوع و توبة و نزوع و ندم و رجوع وليغتنم كل مغتنم‏منكم‏صحته‏قبل سقمه و شبيبته قبل هرمه و كبره و فرصته و سعته و فرغته‏قبل‏شغله و غنيته قبل فقره و حضره قبل سفره، من قبل يهرم و يكبر ويمرض و يسقم و يمله طبيبه و يعرض عنه حبيبه و ينقطع عمره و يتغير لونه و يقل عقله قبل قولهم: هو موعوك و جسمه منهوك، قبل جده فى نزع شديد و حضور كل قريب و بعيد قبل شخوص بصره و طموح نظره‏و رشح جبينه و خطف عرنينه و سكون حنينه و حديث نفسه و بكى عرسه و يتم منه ولده و تفرقت عنه عدوه و صديقه و قسم جمعه وذهب‏بصره و سمعه و كفن و مدد و وجه و جدد و عرى و غسل و نشف‏و سجى و بسط له و هيى و نشر عليه كفنه و شد منه ذقنه و قمص‏وعمم و ودع و سلم و حمل فوق سريره و صلى عليه و نقل من دورمزخرفة و قصور مشيدة و حجر منجدة فجعل فى ضريح ملحودضيق، مرصود بلبن منضود، مسقف بجلمود و هيل عليه عفره و حثى عليه‏مدره‏و تحقق حذره و نسى خبره و رجع عنه وليه و صفيه و نديمه و نسيبه وتبدل به قريبه و حبيبه فهو حشو قبر و رهين قفر، يسعى فى جسمه دود قبره و يسيل صديده على صدره و نحره، يسحق برمته لحمه‏و ينشف دمه و يرم عظمه حتى يوم حشره و نشره فينشر من قبره و ينفخ فى صدره و يدعى بحشره و نشوره، فثم بعثرت قبور و حصلت سريرة صدور و جيى‏ء بكل نبى و صديق و شهيد و نطيق و قعد للفصل رب قدير، بعبده بصير خبير فكم من زفرة تعنيه و حسرة تقصيه فى موقف مهيل و مشهد جليل بين يدى ملك عظيم، بكل صغيرة و كبيرة عليم، حينئذ يلجم عرقه و يحصره قلقه، عبرته غير مرحومة و صرخته‏غير مسموعة و حجته غير مقبولة، تنشر صحيفته و تبين‏جريرته، حيث نظرفى سوء عمله و شهدت عينه بنظره و يده ببطشه و رجله بخطوه‏وفرجه بلمسه و جلده بمسه و تهدده منكر و نكير و كشف عن حيث يصير، فسلسل جيده و غلغل ملكة يده و سيق يسحب وحده، فوردج هنم بكرب و شدة و ظل يعذب فى جحيم و يسقى شربة من حميم‏تشوى وجهه و تسلخ جلده و تضرب زبنيته بمقدم من حديد يعود جلده‏بعدن ضجه كجلد جديد، يستغيث فتعرض عنه خزنة جهنم و يستصرخ فلم يجب ندم حيث لم ينفعه ندمه، يعوذ برب قدير من شر كل مصير ونسئله عفو من رضى عنه و مغفرة من قبل منه، فهو ولى مسئلتى ومنجح ط لبتى فمن زحزح عن تعذيب ربه جعل فى جنته بقربه و خلد فى قصور مشيدة و ملك حور عين و حفدة و طيف عليه بكؤس و سكن‏ح ظيرة قدس فى فردوس و تقلب فى نعيم و يسقى من تسنيم وش رب من‏سل سبيل قد مزج بزنجبيل ختم بمسك، مستديم للملك، مستشعرللسرور و يشرب من خمور فى روض مغدق ليس ينزف عقله، هذه‏منز لة من خشى ربه و حذر نفسه و تلك عقوبة من عصى منشئه وس ولت‏له نف سه معصيته فهو قول فصل و حكم عدل، قصص قص وو عظ نص، تنزيل من حكيم حميد نزل به روح قدس منير مبين، من عند رب كريم على قلب نبى مهتد رشيد و سيد صلت عليه رسل سفرة، مكرمون بررة، عزت برب عليم حكيم قدير رحيم، من شر عدو لعين رجيم، يتضرع متضرعكم و يبتهل مبتهلكم و نستغفر رب كل مربوب لى و لكم. ثم قرأ امير المؤمنين الآية الكريمة: «تلك الدار الاْخرة نجْعلها للذين لا يريدون علواً فى الأرض و لا فساداً و العاقبة للمتقين» ترجمه: «حمد و تعظيم مى‏كنم خدايى را كه منتش بس بزرگ و نعمتش بس فراوان و سرشار است (خدايى كه) رحمتش بر غضبش پيشى گرفته و كلماتش به سرحد كمال و تمام رسيده است، اراده‏اش در همه چيز نافذ و حكمش همگان را فراگير است. او را حمد و ستايش مى‏كنم همانند حمد و ثناى كسى كه به خدايى‏اش اقرار نموده و در بندگى‏اش كمال خضوع و خشوع را دارا بوده و از خطاهايش بيزار گشته به يگانگى او معتقد بوده و آرزومند مغفرت نجات‏بخش او است، در روزى كه انسان از فرزند خود غافل و در انديشه سرانجام خويش مى‏باشد. از او كمك مى‏طلبيم و درخواست مى‏كنيم كه ما را ارشاد نموده و به راه راست رهنمود نمايد و به او ايمان مى‏آوريم و بر او توكل مى‏كنيم. شهادت به خداوندى او مى‏دهم، شهادت خالصانه و از روى يقين و با علم و ايمان او را يكتا مى‏دانم و چون بنده‏اى كه قلباً اقرار مى‏كند او را مى‏ستايم. او در ملك خويش شريك و همتايى ندارد و در آفريدن مخلوقات او را يار و ياورى نيست. او برتر از اين است كه داراى مشاور و وزير و ياور و معين و يارى‏كننده و هم‏نظير باشد. او مى‏داند (ولى) پرده‏پوشى مى‏كند و مى‏بيند واز همه چيز آگاه است و مالك و غالب بر همه چيز مى‏باشد. او معصيت مى‏شود ولى در مى‏گذرد و هنگام حكم، به عدالت حكم مى‏راند. در گذشته و آينده كسى به مانند او نبوده و قبل از همه موجودات و بعد از همه آنها باقى خواهد بود. پروردگارى است كه در عزت خويش يكتا و با قوت خويش قوى و با برترى خويش در نهايت پاكى و با بلندمرتبگى خود در نهايت كبريايى بسر مى‏برد. هيچ چشمى او را نمى‏بيند و هيچ ديده‏اى او را نمى‏يابد، او قوى و بلندمرتبه، بينا و شنونده، مهربان و بخشنده مى‏باشد، وصف كنندگان از وصف او عاجز و عارفانش نسبت به اوصاف او حيران و متحيرند، به همه چيز نزديك است، دعاى دعاكننده‏اش را اجابت مى‏كندو از رزق و عطاى خويش او را بهره‏مند مى‏سازد. او داراى لطفى پنهان بوده و سختگيرى نيرومند مى‏باشد، داراى رحمتى وسيع و عذابى دردناك است، رحمتش بهشت پهناورى است بسيار خوشايند و عذابش دوزخى است بى‏پايان و نابودكننده. و شهادت مى‏دهم به بعثت و رسالت محمد(ص) عبد و رسول و برگزيده و نبى و حبيب و دوست او كه درود خدا بر او باد؛ درودى كه او را بهره‏مند و به بالا و قرب خويش نزديك گرداند. خداوند او را در بهترين عصر برانگيخت، هنگامى كه هيچ پيامبرى در ميان نبوده و كفر همه جا را فرا گرفته بود و اين بعثت براى رحمت بر بندگانش و عطاى نعمتى بيشتر، صورت پذيرفت. خداوند او را خاتم پيامبران قرار داده و به سبب او حجتش را بر همگان آشكار ساخت و پيامبر نيز دستورات الهى را به مردم ابلاغ و در اين راه سعى و كوشش بسيار نمود. نسبت به هر مؤمنى دلسوز و مهربان و بخشنده ودر عين حال مورد رضاى خداوند بود و نسبت به بندگان او سرپرستى پاك و پاكيزه بود. سلام و بركت و تكريم خداوند بخشنده مهربان و نزديك و اجابت كننده بندگان بر او باد. اى كسانى كه در حضور من هستيد شما را توصيه مى‏كنم به آنچه كه خداوند شما را به آن توصيه كرده است و سنت پيامبران را به شما گوشزد مى‏كنم، بيم و ترس از خداوند را به گونه‏اى در دل خويش جاى دهيد كه اشكتان را از ديدگان جارى سازد و تقوايى پيشه كنيد كه نجات‏بخش شما در روزى باشد كه آن روز، شما را از همه چيز فارغ نموده و تنها به خويش مشغول ساخته و به بلاهاى بسيار گرفتار مى‏سازد، روزى كه رستگار و خوشبخت مى‏شوند كسانى كه خوبى‏هاى آنان بيشتر و بدى‏هاى آنان كمتر بوده است. درخواست شما از خداوند و تمجيد شما نسبت به او بايد با كمال ذلت خضوع و سپاسگزارى و خشوع و توأم با توبه و دورى از معصيت و پشيمانى و بازگشت از گناه باشد. هر يك از شما بايد سلامتى خويش را قبل از بيمارى و جوانى خويش را قبل از پيرى و بزرگسالى و دارايى خويش را قبل از نادارى و آسايش خويش را قبل از گرفتارى و زندگى خويش را قبل از مرگ دريافته و غنيمت شمارد (آرى بايد غنيمت شمارد) قبل از اين كه پا به سنين بالا و پيرى بگذارد و به بيمارى و دردى مبتلا گردد كه طبيب از او دلتنگ شده و دوست از او روگردان گشته و رشته عمر او قطع و عقل او دگرگون گردد (بايد فرصت را غنيمت شمارد) قبل از اين كه به او گفته شود: گرفتار تب شديد و جسمى ضعيف شده است (بايد فرصت را غنيت شمارد) قبل از اين كه به حالت جان دادن بيفتد و بستگان دور و نزديك به كنارش بيايند و ديده‏اش مبهوت شود و نظرش به بالا خيره گردد و عرق مرگ بر پيشانى‏اش بنشيند و بينى‏اش خميده و صدايش قطع و با خويش به سخن بپردازد (در اين هنگام است كه) همسرش بر او گريان شده و فرزندانش يتيم گشته ودشمن و دوستش از او جدا گرديده و آنچه را كه جمع كرده بود بين ديگران تقسيم شده است (در اين هنگام است كه) چشم و گوشش از كار افتاده و او را به سوى قبله خوابانده و لباس‏هايش را از تن بيرون آورده و او را عريان نموده و غسل داده و خشك كرده و ردايى برايش گشوده و كفنش را باز كرده (و وى را در آن قرار داده) و با پارچه‏اى چانه‏اش را بسته و پيراهنى بر او پوشانده و بر سرش پارچه‏اى مى‏بندند و (دور و نزديكانش) با او وداع كرده و بر روى تابوتى بدنش را حمل نموده و بر وى نماز خوانده مى‏شود و از خانه پر زر و زيور و قصر محكم و استوار و خانه از سنگ ساخته شده وى را جدا نموده و در گوشه قبر و در جايى تنگ و بى‏آب و علف در كنار خشت‏هاى چيده شده در زير سنگ‏هاى سخت قرار مى‏دهند و خاك‏ها و ريگ‏ها بر او مى‏ريزند (اكنون) از آنچه مى‏ترسيده به سرش آمده و (ديگر) خبرى از وى بياد نخواهد ماند و از كنار مزارش دوست و همراه و اقوام و خويشانش برمى‏گردند و همسر و محبوب او راهى ديگر را در پيش مى‏گيرند (و از اين پس) او هم آغوش قبر و اسير سرزمين بى‏آب و علف خواهد بود، جسم او مركز جنب و جوش كرم‏هاى قبر خواهد شد و خونابه (صورتش) بر گردن و سينه‏اش جارى خواهد گشت، خاك قبر، گوشت بدن وى را پراكنده مى‏كند و خون بدنش را خشك مى‏كندو استخوانش را مى‏پوساند و چنين است تا روز محشر. و آنگاه كه از قبر، او را بيرون آورده وروح بر پيكر او مى‏دمند و براى حشر و نشر صدايش مى‏زنند، در اين هنگام است كه قبرها درهم ريخته مى‏شود (و مردگان به پا مى‏خيزند) و باطن هر انسانى آشكار مى‏شود و هر نبى و صديق و شهيدى را به صحنه محشر مى‏آورند و خداوند تواناى داناى بينا خود عهده‏دار جدايى حق از باطل مى‏گردد. پس چه بسيار ناله‏هاى جانسوزى كه گريبانگير او مى‏شود و حسرتى كه وى را به نابودى مى‏كشاند، در جايگاهى هولناك و ديدگاهى عظيم در حضور پادشاهى بسيار بزرگ كه بر هر كوچك و بزرگى دانا است، در اين هنگام است كه (از شدت گرماى قيامت) عرقِ سر و صورتش، همچون لجامى بر دهانش گشته (كه او را از سخن گفتن باز مى‏دارد) و اضطراب و نگرانى سراسر وجود او را فرا گرفته است به گريه و فريادش گوش فرا نمى‏دهند و عذر و حجت او را نمى‏پذيرند، نامه اعمالش بازمى‏گردد و آنگاه كه به كردارهاى زشت خويش مى‏نگرد و ديده‏اش به نگاه‏هاى بدى كه كرده شهادت مى‏دهد و دستش به آنچه كه سرسختانه گرفته و پايش به جاهايى كه گام نهاده و عورتش به آنچه كه انجام داده و پوستش به آنچه كه لمس كرده شهادت مى‏دهند. در اين هنگام است كه صفحه كردارش آشكار مى‏شود. آنگاه منكر و نكير وى را تهديد نموده و از عاقبت و سرانجام او پرده برمى‏دارند و او را به زنجير و دستش را به بند و بدنش را به زمين كشيده و روانه دوزخش مى‏كنند، پس با سختى و شدت بسيار وارد جهنم شده و براى هميشه او را در آتش سوزان به عذاب مى‏رسانند و جرعه‏اى از چشمه‏هاى گداخته جهنم به او مى‏نوشانند كه چهره‏اش را بريان و پوستش را جدا مى‏سازد (ملائكه عذاب) با گرزهاى آهنين بر سرش مى‏كوبند و پوستش كه بر اثر سوختن از ميان رفته بود بار ديگر تجديد مى‏گردد (در آنجا) از مأموران دوزخ فريادخواهى مى‏كند ولى آنها از او روگردانده و به او پاسخ نمى‏دهند فرياد دلخراش سر مى‏دهد ولى هيچ نگهبانى پاسخ آنان را نمى‏دهد وديگر پشيمانيش سودى به او نمى‏رساند. از شر هر پايانى به خداوند پناه مى‏بريم و از او عفو و بخششى را مى‏طلبيم كه نسبت به بندگان مورد رضايت و قبول خويش عطا فرموده است و اوست عهده‏دار درخواست و برآورنده حاجات من؛ و كسى را كه از عذاب خداوند دور كنند وى را در بهشت الاهى جاى داده و در قصرهاى محكم و استوار جاودانه و در اختيارش حوران و خادمان قرار خواهند داد كه با جام‏هايى پر از شراب، گرد وى به گردش درآمده و در محضر قدس الهى در بهشت فردوس سكونت خواهد گزيد و غرق در نعمت‏هاى بهشتى گشته و از آب گواراى چشمه تسنيم و چشمه سلسبيل كه آميخته به زنجبيل و بر آن نشانى از مشك و عبير است خواهد نوشيد، وى را پادشاهى و ملكى است جاودانه و شادى و سرورى است كه قلب و جانش را خواهد گرفت، در بوستانى خرم و سرسبز، از شراب‏هايى خواهد نوشيد كه عقل او را سلب نخواهد كرد. اين مقام و منزلت مخصوص كسى است كه از پروردگارش ترسيده و از معصيت او خويش را برحذر داشته است و آن عذاب سزاى كسى است كه سرپيچى خالق خويش را كرده و معصيت خداوند را نزد خود نيك و زيبا شمرده است (و قرآن) سخنى است كه حق و باطل را از هم جدا كرده و به عدل حكم نموده و گوياى داستان كسانى است كه داستانشان بيان گرديده و بيانگر موعظه‏اى است كه به روشنى ذكر شده است و آن كتابى است كه روح‏القدس (جبرئيل امين) آن را از طرف خداوند بر قلب پيامبر هدايت شده نازل نموده است. درود آن ملائكه‏اى كه سفراى بزرگوار و نيكورفتار الهى‏اند، بر پيامبر باد. پناه مى‏برم به پروردگار داناى رحيم و حكيم و كريم از شر شيطان، آن دشمن دور از رحمت خدا و رانده شده از درگاه او. گريه و زارى كنندگان شما بايد (در پيشگاه خداوند) به گريه و زارى بپردازند و دعا كنندگان شما بايد به دعا مشغول گردند و من براى خودم و شما از خداوند طلب مغفرت مى‏كنم. [آنگاه حضرت اين آيه را تلاوت كردند]: «آن خانه آخرت را مخصوص كسانى قرار مى‏دهيم كه خواهان برترى و فساد در زمين نباشند و سرانجام خوش از آنِ تقواپيشگان است». خطبه بدون نقطه در: سفينةالبحار، ج 1، ص 397 و نهج‏السعادة فى مستدرك نهج‏البلاغه، ج 1، ص 100 و دو كتاب در دسترس براى رجوع: 1. على(ع) از ولادت تا شهادت، سيد محمد كاظم قزوينى، ص‏220 2. سيماى نهج‏البلاغه، محمد مهدى عليقلى، صص 270 - 267 «الحمد لله اهل الحمد و مأواه و له أوكد الحمد و أحلاه و أسرع‏الحمدو أسراه و اطهر الحمد و أسماه و اكرم الحمد و أولاه، الحمدلله‏المل ك المحم ود و المالك الودود مصور كل مولود و مآل كل مطرود، ساطح المهاد و موطد الاطواد و مرسل الامطار و مسهل‏الاوطار، عالم الاسرار و مدركها و مدمر الأملاك و مهلكها و مكور الدهور و مكررها و مورد الامور و مصدرها، عم سماحه و كمل ركامه و همل، و طاوع‏السؤال و الامل و أوسع الرمل و أرمل، احمده‏حمداً ممد وداً و اوحده كما و حد الأواه، و هو الله لا اله للامم سواه و لا صادع لما عدله و سواه أرسل محمداً علماً للاسلام و اماماً للحكام و مسددا للرعاع و معطل أحكام ود و سواع، أعلم و علم و حكم و أحكم، أصل الاصول ومهد، و اكد الموعود و أوعد، أوصل الله له الأكرام و أودع روحه السلام، و رحم آله و أهله الكرام، ما دمع رائل و ملع دأل‏و طلع هلال و سمع اهلال. اعملوا رعاكم الله أصلح الأعمال و اسلكوا مسالك الحلال، و اطرحوا الحرام و دعوه و اسمعوا أمر الله وعوه و صلوا الأرحام وراعوها و عاصوا الأهواء و اردعوها و صاهروا أهل الصلاح و الورع، و صارموا رهط اللهو و الطمع، و مصاهركم أطهر الأحرار مولداً و أسراهم سؤدداً و أحلاهم مورداً و ها، هو أمكم و حل حرمكم ممسكاً عروسكم المكرمه و ماهراً لهاكما مهر رسول الله(ص) ام سلمه و هوأ كرم صهر أودع الأولاد و ملك ما أراد، و ماسها مملكه و لاوهم، و لا وكس صلاحه و لا وصم، أسأل الله لكم أحماد وصاله و دوام اسعاده و ألهم كلا اصلاح حاله و الاعداد لمآله و معاده و له الحمد السرمد والمدح ‏لرسوله أحمد(ص)»
ترجمه: «حمد و ثناء خداوندى را كه اهل حمد بوده و جايگاه آن مختص او ميباشد و برترين و شيرين‏ترين و سريع‏ترين و گسترده‏ترين و پاك‏ترين و بالاترين و گرامى‏ترين و سزاوارترين حمدها بر ذات او باد. سپاس خداوندى را كه پادشاهى است مورد ستايش و مالكى است بسيار مهربان و با محبت. هر مولودى را صورت مى‏بخشد و هر طرد شده‏اى را ملجأ و پناهگاه است. گستراننده دشت‏ها و صحراها و برپا كننده كوه‏ها و بلندى‏هاست، فرو فرستنده باران‏ها و آسان‏كننده مشكلات و نيازها است، عالم و دانا به همه اسرار و درهم كوبنده و نابودكننده همه پادشاهان است. روزگاران را به سرانجام رسانده و آنان را مجدداً به عرصه وجود مى‏آورد و مرجع و مصدر همه امور اوست. جود و عطايش همه چيز را در برگرفته و ابر بخشش او با كمال ريزش، همگان را فرا گرفته است، خواسته‏ها و اميدهاى بندگان را برآورده نموده و به ريگزاران افزونى و توسعه بخشيده است. حمد و ستايش مى‏كنم او را حمد و ستايشى بى‏انتها و يگانه‏اش مى‏شمارم همان‏گونه كه بنده دعاكننده، گريان او را يگانه مى‏شمارد و اوست خداوندى كه امتها را خدايى جز او نيست و كسى نيست كه آنچه را كه او برپا و تنظيم كرده در هم فرو ريزد. او محمد(ص) را پرچم هدايت و نشانه اسلام و امام حكمرانان و استواركننده پيشوايان و تعطيل كننده احكام بت‏هايى چون وُدّ و سُواع قرار داد، او (پيامبر) به بندگان خدا حقايق را اعلام نموده و به آنان تعليم داد و در ميان آنان حكم رانده و امور را استحكام بخشيد واصول اساسى را پايه‏گذارى كرده و آنها را ترويج نمود و بر قيامت تأكيد بسيار داشت و آنان را از آن بيمناك ساخت. خداوند آن حضرت را از اكرام خويش بهره‏مند سازد و به روانش درود فرستد و به آل و اهل‏بيت بزرگوارش رحمت عنايت فرمايد تا مادامى كه دندان نهانى در دهان مى‏درخشد و گرگ مى‏درد و ماه طلوع مى‏كند و بانگ لااله الا الله به گوش مى‏رسد. خداوند شما را حفظ نمايد، بهترين اعمال را انجام دهيد و به راه‏هايى رويد كه حلال است و راه‏هاى حرام را ترك گفته و از آن دست برداريد. فرمان خداوند را گوش داده و آن را به خاطر بسپاريد و با اقوام و خويشاوندان پيوند و ارتباط داشته و حقوقشان را مراعات نماييد. با هواها و خواهش‏هاى نفسانى مخالفت نموده و خويشتن را از آنها حفظ كنيد. با اهل درستى و تقوا وصلت و ازدواج نماييد و خود را از قومى كه سرگرم دنيا و طمع دنيوى‏اند جدا سازيد. اين كسى كه اكنون داماد شما گشته و با شما پيوند نموده، پاك‏زاده‏ترين آزادگان و شريف‏ترين آنان بوده و از بهترين روش در ميان آنان برخوردار مى‏باشد. او اينك به سوى شما آمده و به حريم شما وارد گشته در حالى كه عروس بزرگوار شما را گرفته و مهريه او را همان مقدار قرار داده كه رسول خدا آن را براى همسرش ام‏سلمه قرار داده است. او (رسول خدا) بهترين دامادى بود كه فرزندانى را به وديعه نهاد و آنچه را كه خواست به دست آورد و در مورد همسرش غفلت نورزيد و دچار انديشه نادرست نگشت و در مصلحت او كوتاهى ننمود و بر او عيب و ايراد نگرفت. از خداوند براى شما بهترين نعمت‏ها و رحمت‏هايش را درخواست مى‏كنم و از او مى‏خواهم دائماً شما را به سعادت رهنمون گرداند و به همگان اصلاح حال و آماده كردن توشه آخرت عنايت فرمايد. حمد بى‏پايان خاص ذات اوست و مدح و ثنا ويژه رسول او احمد است». «لازم به ذكر است كه ظاهراً اين خطبه در عقد نكاحى ايراد شده است»

خداوند دوست دارد در مکان هایی او را یاد کنند

 

ابوهاشم جعفری، یکی از یاران برجسته امام هادی(ع) می گوید: روزی امام(ع) بیمار شدند و از من و محمّد بن حمزه از دیگر یاران حضرت خواستند که نزد ایشان برویم. محمّد بن حمزه پیش از من نزد امام(ع) رفته بود و پس از بازگشت از منزل امام(ع)، به من گفت: حضرت می خواهند کسی را به کربلا بفرستیم تا در حرم امام حسین(ع) برای شفای ایشان دعا کند. به محمّد بن حمزه گفتم: چرا به امام(ع) جواب مثبت ندادی؟ من خود به کربلا می روم و برای شفای حضرت دعا می کنم. پس از آن وقتی به خانهامام هادی(ع) رفتم و خدمت ایشان رسیـدم، در پـاسـخ به خواسته حضرت گفتم: فدایتان شوم! خودم به کربلا می روم و در آنجا برای شمـا دعـا مـی کنـم. پـس از آن از محضـر امـام هـادی(ع) مرخص شدم. در راه، علی بن بـلال یکی از یاران امام(ع) را دیدم و دستور امام را به اطّلاع او رساندم. علی بن بلال با تعجّب پرسید: امام هادی(ع) به کربلا چه کار دارند؟ ایشان خود امام هستند و عظمت دارند و عظمت ایشان کمتر از کربلا نیست و. ..

دیگر بار نزد امام(ع) رفتم و سخن علی بن بلال را خدمت ایشان عرض کردم. امام در پـاسـخ سـخـن او فـرمودند: «به علی بن بلال می گفتی که رسول خدا ص) با آنکه عظمتشان از کعبه و حجرالأسود برتر بود، به دور کـعـبــه طـواف مـی کـردنـد و حـجـرالأسـود را می بوسیدند. با آنکه حرمت مؤمن از کعبه برتر است، خداوند دستور داده است که مؤمنان دور کعبه طواف کنند. پس مکان هایی وجود دارد که خداوند دوست دارد در آنها او را یاد کنند و از او چیزی بخواهند. من هم دوست دارم که در این گونه مکان ها [ که نمونه ای از آن کربلاست ] برایم دعا شود.»

سپس امام(ع) خطاب به من فرمودند:

«ای ابوهاشم! چرا این مطالب را به علی بن بلال نگفتی؟» من در پاسخ عرض کردم: «فدایتان شوم! اگر من نیز به این خوبی این نکات را می دانستم، به طور حتم آنها را به او می گفتم و در مورد دستور شما چون و چرا نمی کردم».

تسلیم بودن در برابر ولایت اهل بیت(ع)، شرط پذیرش دعا از سوی خداوند است

اگر چه هرگونه توجّهی به پروردگار عالم تأثیری انکار ناپذیر دارد؛ ولی این نکته را نیز باید در نظر گرفت که برای وارد شدن به هر جا و کسب توفیق کامل در هر کار، باید از راه آن وارد شد. قرآن مجید در این زمینه می فرماید: «وَلَیسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُیوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَکنَّ الْبِرَّ مَنْ اتَّقَی وَاْءْتُـوا الْبُیـوتَ مِـنْ اْبـوَابِهَا وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّکمْ تُفْلِحُونَ».2

 

بهترین راه در زمینه دعا و توسّل، راه هایی است که اهل بیت عصمت و طهارت(ع) خود به ما نشان داده اند و آن، پذیرفتن ولایت آنها و تلاش و کوشش خالصانه در این راه است. محمّـد بن مسلم، از اصحاب امام باقر و امام صادق(ع)، در حدیثی نقل می کند:

از امام(ع) پرسیدم: کسی را می شناسیم که در عبادت، خضوع و خشوع بسیار دارد؛ ولی امامت شما را نپذیرفته است؛ آیا عبادت ها و کـوشش های دینی او به حالش سودی دارد؟ امام(ع) در پاسخ فرمودند: «ای ابامحمّد! مثال ما اهل بیت، مثال آن خاندانی است که در بنی اسرائیل بودند که هر گاه چهل شب به درگاه خـدا راز و نیاز می کردند، دعایشان به اجابت می رسید؛ ولی یکی از آنها چهل شب عبادت و راز و نیاز کرد و دعایش مستجاب نشد. آن شخص نزد حضرت عیسی(ع) رفت و گلایه کرد و از آن بزرگوار خواست که برای او دعا کنند. حضرت عیسی(ع) وضو گرفتند و نمازی خواندند و برای آن شخص دعا کردند. پس از آن، خداوند به پیامبرش وحی فرمود: «بنده من از غیر آن دری که باید نزدم آید، آمد و دلش به نبوّت شما ثبات و قرار نداشت و به همین دلیل دعایش مستجاب نگردید.»

این حدیث شریف نشان می دهد که اعتقاد کامل و یقین استوار به پروردگار عالم، پیامبر گرامی(ص) و ائمه اطهار(ع)، شرط لازم برای استجابت دعاست و بدون باور داشتن ولایت اهـل بـیـت(ع)، استجابت دعا با مانع روبه رو خواهد شد.

انگشتی که برای اهل بیت(ع) قلم می زند باید شفا بخش باشد

نقل است زمانی فرزند محدّث کبیر، مرحوم آیت الله حاج شیخ عبّاس قمی، صاحب کتاب های متعدّد علمی و کتاب مشهور «مفاتیح الجنان»، دچار عارضه بسیار سختی می شود و آقایان پزشکان از معالجه او نومید می شوند. خبر به حاج شیخ عبّاس قمی می رسد؛ ایشان در همان حال، انگشت خود را در استکان چای می زنند و می گویند: این را به فرزندم بدهید، بخورد. اطرافیان همین کار را انـجـام می دهند و بیماری فرزند ایشان رو به بهبود می رود. از مرحوم حاج شیخ عبّاس قمی می پرسند: بر آن چای چه دعایی خواندید، که این همه اثر داشت؟ ایشان در پاسخ می گویند: اگر انگشتی که یک عمر در مسیر اهـل بـیـت(ع) قلم زده اسـت؛ چنین اثری نمی داشت، باید آن را قطع می کردم. خدا را شکر که ما مولاء و آقا یمان 1183 سالش میباشد59 طبیب واقعیه59 معنی آیت الله 59 آخرین امام دین اسلام59 راهنمای دین اسلام 59 مهدی 59

اهل بيت (ع) براساس آيات قرآن و حديث متواتر ثقلين، همتاى قرآن بوده، تمسك به يكى از آن دو، بدون ديگرى، مساوى با ترك هر دو است و دستيابى به دين كامل، در پرتو تمسك به آيات و روايات امكان پذير است. در حقيقت، قرآن و عترت، عصاره نبوت و تداوم بخش رسالت هستند و هدايت بشر را تا روز قيامت تضمين مى كنند. [1]
قرآن، اسلام مكتوب است و اهل بيت اسلام ناطق.
قرآن، راه است و اهل بيت راهبر.
قرآن، قانون است و اهل بيت قانون شناس و مجرى قانون.
قرآن مشعل است و امام، مشعل دار.
قرآن، كتاب حكمت است و اهل بيت داناى حكمت.
كلمه «اهل بيت» در قرآن در سه آيه آمده است. نخست در سوره قصص مى خوانيم: «هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْت يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ; [2] [پس خواهر موسى آمد و گفت:] آيا شما را به خانواده اى راهنمايى كنم كه براى شما از وى سرپرستى كند.» اين آيه اشاره به جريان حضرت موسى(ع) در ايام كودكى دارد كه شير هيچ دايه اى را در كاخ فرعون قبول نمى كرد. آنگاه خواهر موسى(ع) به آن ها گفت: آيا مايليد كه من شما را بر خانواده اى كه دايه و پرستار اين طفل شوند، راهنمايى كنم.
مراد از اهل بيت در اين آيه، واضح است و به كسى كه در خانواده دايه و پرستار طفل است; يعنى مادر خانواده اطلاق شده است.
دومين آيه در سوره هود آمده است كه: «قَالُواْ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَ بَرَكَـتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْت» [3] بعد از آنكه خداوند، بشارت داشتن فرزند را به ساره همسر حضرت ابراهيم(ع) داده است، او به خاطر پيرى خود و همسرش متعجب شد; اما فرشتگان به او گفته اند: «آيا از كار خدا در شگفت هستى كه رحمت و بركات خداوند مخصوص شما اهل بيت رسالت است.»
در اين آيه نيز منظور از اهل بيت آشكار است و شامل خاندان و خانواده حضرت ابراهيم(ع) مى باشد.
سومين آيه اى كه درباره «اهل بيت» سخن به ميان آورده، در سوره احزاب آمده است كه مى فرمايد: «إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا; به راستى كه خداوند، مى خواهد پليدى را از شما اهل بيت بزدايد و كاملاً پاك و پيراسته تان نمايد».
با بررسى تفسير و شأن نزول و سياق آيات فوق، در مى يابيم كه در دو آيه اول، مراد از «اهل بيت» مشخص بوده و داراى هيچ ابهامى نيست. اما با بررسى سياق آيه سوم و شأن نزول آن مى توان فهميد كه اين آيه در مقام بيان مسأله مهمى درباره «اهل بيت» است كه نيازمند دقت و بررسى بيشترى است.
براى بررسى اين آيه، چند نكته را بايد مورد توجه قرار داد:
اول: آيه «تطهير» داراى سه تأكيد است.
الف. حرف «ان» كه در پى آن «ماى» حصر آمده و دلالت دارد كه طهارت منحصر در اهل بيت است.
ب. «لام» تأكيد كه بر كلمه «يذهب» آمده تا از ازاله كامل تمام گناهان و معاصى از اهل بيت پرده بردارد.
ج. جمله «يطهركم تطهيرا» در آخر اين آيه بيانگر آن است كه طهارت اهل بيت، كامل و بدور از هر گونه شائبه و شبهه است. [4]
اين سه تأكيد نشان مى دهد كه «اهل بيت» خاندانى معمولى نيستند و داراى خصوصيات منحصر به فرد مى باشند.
دوم: اراده خداوند در جمله «انما يريد الله...» بر فعل او، «اذهاب رجس»، و «تطهير» تعلق گرفته و چنين اراده اى جز اراده تكوينى نيست چرا كه اراده تشريعى به فعل ديگران تعلق خواهد گرفت نه به فعل صاحب اراده، همچنين سياق آيه در مقام مدح و ستايش اهل بيت است و اگر اين اراده تشريعى بود; اختصاص به گروه خاصى نداشت و اين مدح و ستايش نيز موردى نداشت.
سوم: با ملاحظه موارد استعمال لفظ «رجس» در قرآن (مائده، آيه 90; انعام، 125; يونس، 100) مى توان گفت اين لفظ هم شامل پليدى محسوس و ظاهرى مى شود و هم آلودگى معنوى و نامحسوس را در بر دارد. [5] و شكى نيست كه مقصود از «رجس» در آيه تطهير (كه با الف و لام نيز آمده) شامل تمام گناهان مى شود. [6]
چهارم: علماى اهل تسنن با توجه به معناى لغوى «اهل بيت»، آيه را به خانواده و همسران پيامبر تفسير مى كنند. [7] در پاسخ آنها بايد گفت اگرچه در كتابهاى لغت، كلمه «اهل بيت» به معناى اهل خانواده (اعم از پدر، مادر، فرزندان و...) و خاندان آمده است. [8] اما سياق آيه تطهير نشان مى دهد كه «اهل بيت» در اين آيه افراد خاص از خانواده هستند و شامل همسران پيامبر اسلام(ص) نمى شود زيرا اگر شامل آنها مى شد لازم بود ضمير «عنكم» كه مذكر است به «عنكنّ» تبديل شود. [9] علاوه بر آن از رواياتى كه تبيين كننده مجهولات و تأويل كننده متشابهات قرآن هستند; استفاده مى شود. كه اين قسمت از آيه (مانند بعضى از آيات ديگر) جداگانه نازل شده است و به هنگام جمع آورى آيات قرآن، در كنار اين آيات قرار گرفته است. [10] و روايات به وضوح، مصداق «اهل بيت» در اين آيه را بيان كرده اند. طبرى [11] در تفسير خود «17» حديث و جلال الدين سيوطى، [12] در الدر المنثور «14» حديث را نقل نموده اند كه سند همه آنها به صحابه و تابعين (همچون: ابوسعيد خدرى، انس بن مالك، ابو اسحاق، ابوهريره، ابوحمراء، سعد بن وقاص، على بن حسين، عايشه، ابن عباس و...) منتهى مى گردد.
طبق اين احاديث، پيامبر اسلام(ص) كساء يا عباء بر سر پنج تن (پيامبر، على، فاطمه، حسن و حسين(عليهم السلام)) افكند و ام سلمه را كه قصد ورود به آن را داشت; منع نمود و اين جمله را فرمود: «خدايا! اينان اهل بيت من مى باشند، پروردگارا! پليدى را از آن ها دور ساز». [13]
آيات زيادى در شأن و منزلت «اهل بيت» نازل شده است تا جايى كه ابن عباس مى گويد درباره على(ع) به تنهايى، سيصد آيه نازل شده است. [14] و برخى ديگر گفته اند: ربع آيات قرآن در مورد اهل بيت مى باشد. [15]
در اين جا نمونه هايى از آيات كه شيعه و سنى در آن اتفاق نظر دارند كه درباره اهل بيت نازل شده را ذكر مى نمائيم:

1. آيه مودّت:

خداوند متعال مى فرمايد: «قُل لاَّ أَسْـَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبَى; [16] به مردم بگو! براى تبليغ و رسالت، پاداش از شما نمى خواهم; مگر مودت و دوستى خويشانم».
صحيح مسلم و صحيح بخارى و مسند احمد بن حنبل و تفسير ثعلبى همگى از ابن عباس نقل كرده اند كه وقتى اين آيه نازل شده مسلمانان از پيامبر سؤال كردند; اقرباى شما چه كسانى هستند؟ پيامبر فرمود: آنها على و فاطمه و دو فرزندانشان (حسن و حسين) هستند. [17]

2. آيه مباهله:

خداوند در سوره نساء آيه 47 مى فرمايد: «فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ...; [18] پس هر كس با تو درباره عيسى در مقام مجادله بر آيد، بعد از آن كه به وحى خدا بر احوال او آگاهى يافتى بگو: بياييد ما و شما با فرزندان و زنان خود به مباهله برخيزيم...».
مفسران شيعه و سنى اتفاق نظر دارند كه لفظ «ابنائنا» اشاره به امام حسن و امام حسين و لفظ «نسائنا و انفسنا» به ترتيب فاطمه زهرا(س) و حضرت على(ع) را شامل مى شود. مسلم و ترمذى در كتاب هاى خود در باب فضايل على(ع) از سعيدبن وقاص روايت كرده اند: وقتى كه اين آيه نازل شد، پيامبر، على و فاطمه و حسن و حسين را فراخواند و فرمود: خداوندا، اينان اهل من مى باشند. [19]

3. آيه كلمات:

قرآن، داستان توبه حضرت آدم را چنين بيان مى كند: «فَتَلَقَّى ءَادَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَـت فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ; [20 ]حضرت آدم از پروردگارش كلماتى را گرفت پس توبه او را پذيرفت، همانا خداوند توبه پذير و مهربان است.»
جلال الدين سيوطى در تفسير «الدر المنثور» در ذيل همين آيه از ابن عباس روايت كرده كه گفت از رسول خدا درباره كلمات كه حضرت آدم از خداوند دريافت كرد و موجب پذيرش توبه شد سؤال كردم، پيامبر فرمود: «حضرت آدم به حق محمد و على و فاطمه و حسن و حسين از خداوند طلب بخشش كرد و خداوند هم پذيرفت.» [21]

4. آيات نازل شده در شأن اهل بيت:

آياتى كه در شأن اهل بيت به خصوص درباره حضرت على(ع) نازل شده، بسيار زياد است كه بررسى همه آنها در اين مجال نمى گنجد ما براى اختصار فقط به آدرس سوره ها و آيات اكتفا مى كنيم: [22] آيات برائت (توبه، 1)، آيه سقاية الحاج (توبه، 19)، آيه صالح المؤمنين (تحريم، 4)، آيه حكمت (بقره، 269)، آيه بينه (هود، 17)، آيه نور (حديد، 28)، آيه انذار (شعراء، 214) آيه مرج البحرين (الرحمن، 19، 22)، آيه نجوى (مجادله، 12)، آيه سابقون (واقعه، 10 ـ 11)، آيه محبت (مريم، 96 ; مائده، 54)، آيه انفاق (بقره، 274)، آيه حبل الله (آل عمران، 103)، آيه راسخون در علم (آل عمران، 7)، آيه ولايت (مائده، 55)، آيه علم الكتاب (رعد، 13)، اهل الذكر (نحل، 43) و... .
آنچه ذكر شد گوشه هايى از شأن و منزلت اهل بيت در قرآن بود كه هيچ كس قادر به انكار اين آيات نيست. بدون شك اهل بيت حلقه ناگسستنى قرآن هستند و قرآن بدون اهل بيت و اهل بيت بدون قرآن، نمى توانند كشتى پرتلاطم هدايت را به مقصد برسانند اميدواريم بتوانيم با تبعيت از اهل بيت، مسير صراط مستقيم را بپيماييم.

1 . تفسير تسنيم، حضرت آيت الله جوادى آملى، انتشارات اسراء، چ 1، قم، 1379، ج 1، ص 132.

2 . قصص/ 12.
3 . هود/ 73.
4 . اهل بيت رهبران الهى، محمد كاظم، محمدجواد، انتشارات عاشورا، قم، چ 1، 1374، ص 17.
5 . ره توشه راهيان نور، ويژه محرم 1377، انتشارات دفتر تبليغات حوزه علميه قم، مقاله سيماى اهل بيت در قرآن و سنت. عبدالرحيم سليمانى، ص 35.
6 . تفسير نمونه، حضرت آيت الله مكارم شيرازى و همكاران (دارالكتب الاسلامية، تهران، چ 11، 1371، ج 17، ص 195.
7 . تفسير الدر المنثور، سيوطى، ج 5، ص 196.
8 . مفردات راغب اصفهانى، تهران، مكتب مرتضويه، ذيل.
9 . تفسير الميزان، علامه طباطبايى، انتشارات اسراء، قم، 1364، ج 16، ص 484.
10 . همان.
11 . تفسير طبرى، محمد بن جرير طبرى، ج 2، ص 5 ـ 7، انتشارات مؤسسه رسالت، بيروت، 1415 ق.
12 . تفسير الدر المنثور، جلال الدين سيوطى، ج 5، ص 199، قم منشورات كتابخانه مرعشى، 1404 ق.
13 . ر.ك: اهل بيت در كتاب و سنت، محمد رى شهرى، دارالحديث تهران، چ 1، ص 35 ; شواهد التنزيل، حفطايى، ج 2، ص 25، بيروت، مؤسسه علمى للمطبوعات، 1393 ق.
14 . الصواعق المحرقه، حيثمى، فصل 3، باب 9، ص 76، مكتبة القاهره، چاپ مصر، 1312.
15 . المراجعات، ص 48.
16 . شورى، آيه 23.
17 . ر.ك: اهل بيت در كتاب و سنت، رى شهرى، ص 40; رك: و دلائل الصدق، حسن بن محمد مظفر، ج 2، ص 119، انتشارات بصيرت، قم 1395 ق.
18 . آل عمران، آيه 61.
19 . دلائل الصدق، همان، ج 2، ص 135.
20 . بقره، آيه 37.
21 . تفسير الدر المنثور، ج 1، ص ذيل آيه.
22 . تفسير نور الثقلين، عروس حويزى ; تفسير بحرانى، سيد هاشم بحرانى ; تفسير الدر المنثور، جلال الدين سيوطى و تفسير نمونه، مكارم شيرازى ; تفسير الميزان، علامه طباطبايى، ذيل آيات فوق.

پی نوشت ها:
1. ر.ک: مدخل آیه تطهیر.
2. مناقب ابن شهر آشوب، ج1 ص85؛ الصوائق المحرقه، ص281.
3. مکارم الاخلاق، ص459.
4. الصواعق المحرق، ص 281.
5. تفسیر طبری، ج22،ص 12.
6. صحیح مسلم، ج4، ص1873، باب فضائل علی بن ابوطالب، حدیث7.
7. الصواعق، ص281.
8. سوره احزاب (33)، آیه 33.
9. المسند، ج 18، ص258.
10. مشکل الآثار، ج1، ص335؛ الصواعق، ص281.
11. مدخل آیه تطهیر؛ مشکل الآثار، ج 1، ص332-339؛ الصواعق المحرقه، ص281.
12. نفحات الأزهار فی خلاصه عبقات الأنوار، جلد اوّل.
13. فصلت: 42.
14. فیض القدیر فی شرح الجامع الصغیر، ج3، ص18-19.
15. النبراس، ص532، حاشیه بحرالعلوم
16. شرح المقاصد، ج5، ص301ـ303.
17. نهج الحق و کشف الصدق، ص 179 و 215 و 216؛ اللوامع الإلهیه، ص 515؛ دلائل الصدق، ج2، ص 132-133.
18. ینابیع الموده، ص 287.
19. سوره شوری، آیه 23.
20. اصل الشیعه و اصولها، ص 162.
21. المرقاه، ج5، ص 600.
22. الصواعق المحرقه، ص 189.
23. سوره احزاب.
24. سوره واقعه (56)، آیات 77 ـ 79.
25. المیزان فی تفسیر القرآن، ج19، ص 137.
26. اصول کافی، ج 1، باب الردّ إلی الکتاب و السنّه، ح 9.
27. همان، باب الراسخین فی العلم، حدیث1.
28. سوره نساء، آیه 59.
29. ر. ک: آیه اولی الأمر
30. الصواعق المحرقه، ص 191.
31. سوره شوری، آیه 23.
32. المستدرک علی الصحیحین، ج3، ص 172.
33. تفسیر طبری، ج25، ص 16-17
34. شواهد التّنزیل، ج2، ص144، تعلیقه.
35. کفایه الطالب، ص 1317.
36. تاریخ اصفهان، ج2، ص 165.
37. الصواعق المحرقه، ص217.
38. همان، ص 190-191.
39. اعراف 158.
40. همان.
41. همان، ص:86.
42. سبا:47.
43. فرقان: 57
44. ر.ک: آیه اول الأمر و آیه صادقین.
45. المسند، ج5،ص181؛ مجمع الزوائد، ج9، ص 163؛ فیض الغدیر، ج 3، ص14؛ کنز العمال، 61، ص 166؛ نفحات الأزهار، ج 2، ص 284-285.
46. ینابیع الموده، ص 27
47. مناقب ابن مغازلی، ص 112.
48. ینابیع الموده، ص 43.
49. همان، ص 137.

دزدان فدک فاطمه 310 گمراه دین 310 دلیل نفاقه 310 جهل عرب 310 اباجهل در دین310 نیرنگ 310 ابله منافقا 310یا بلاء دین اسلام 310عمر 310 گمراه دین310 منکر 310 کفری 310 منکر310نیرنگ310حرامیان 310گمراه دین310بمار زنگی 310کفری310 احمقها احمقها 310منکر 310جاهل منافق310 گمراه دین 310نمرودی 310 نامردیه 310عمر 310 نیرنگ310نمرودی310 سامری310 گمراه دین310 اباجهل در دین 310 بی ایمان دین اسلام 310 310 عمر 310 قاصبان بدین 310 جاهل منافق 310 ابله منافقا 310 عمر 310 گمراه دین 310 جاهل منافق 310 کفری 310حرامیان310 ابله منافقا 310 نامردیه 310دزدانه فدک فاطمه 310 منکر 310 وهابیه منافقی 310 عمر310 فتنه ها 310+231= 541 ظالم 971-430 مقصر = 541 +430 مقصر = 971 ظالم -310 عمر ظالم 971-310 عمر = 661 عثمان - 430 مقصر = 231 ابوبکر مکرن310حرامیان 310بی ایمان دین اسلام310 عمر به ابحد عمر310نیرنگ 310حرامیان 310جاهل منافق 310نمرودی310 گمراه دین310 فاسق دینه 310کفری 310 فاسقه دین310 فاسق دینه 310منکر 310نیرنگ310 عمر310نامردیه310 کفری 310نیرنگ 310گمراه دین310ابله منافقا310 نامردیه310حرامیان 310عمر310منکر 310نمرودی 310نیرنگ310نمرودی310 گمراه دین310 فاسق دینه 310کفری310 310حرامزاده پلید310بدجنس عالم احمقا 310گبر پلید دین 310 منکر 310سگ هار پلید 310وحشی هاریا 310بابقره 310حاهل منافق 310 بمردک پلید 310حرامزاده پلید310 فاسق دینه310کلب کلب هار310جهل مرکبی 310بمار زنگی 310 رمز زناه310 فسق کلیه310گمراه دین310گمراه دین310 فسق دینها 310گمراه دین 310 جاهل منافق310 فاسق دینه 310 فسق دینها310 دزدان فدکه فاطمه 310دزدان فدکه فاطمه310حرامیان310بی ایمان دین اسلام 310گبرپلید دین310 310 حرامیان310 دقلبازملحد310ببقرها 310بقلدره دینه310کلب کلب هار310 جاهل منافق 310نارجهیما 310سم ری310سامری قوم محمد عمرابن خطاء 310 گمراه دین310جهل مرکبی310با کافرها 310بانادانه دین اسلام310 بمردک پلید310 آشوبا310 دقل بازملحد310کفری310 منکر310سامری310 گمراه دین 310جاهل منافق 310حرامیان 310سم ری 310 سامری قوم محمد و سامری قوم موسی شجره الملعونه بودند 310 منکر 310سگ هارپلید310 310کلب کلب هار310وحشی هاریا310فس قینی310 دلیل نفاقه 310 جهل عرب 310 اباجهل در دین 310ابله منافقا 310جاهل منافق 310 سامری 310سم ری 310 سامری قوم محمد و سامری قوم موسی شجره الملعونه بودند310 گمراه دین 310 منکر 310 کفری 310 نامردیه 310 عمر 310 جاهل منافق 310 حرامزاده پلید 310 رمززناه 310 گمراه دین 310منکر 310نامردیه 310با وهابیه نادان دین حق 310 کفری310 نیرنگ310نمرودی 310سامری310 310مار زنگی 310کفری منکر 310جاهل منافق 310 نامردیه 310عمر 310 سگ مردها310نیرنگ 310نمرودی310سامری310 گمراه دین310 مکرن310 خباثتی1512-1202 سه خلیفه = 310 عمر 310 منکر 310کفری 310نامردیه 310 منکر310 کفری310نیرنگ 310 عمر310بوگند مردابا 310سگ مرد ها 310 کبر پلید دین 310بقلدره دینه 310نار جهیما 310 به ابجد خائنان 772-451 عمر و ابوبکر = 231 ابوبکر 231 فاسق 231عصیان 231 ابوبکر231 نفاق 231 عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 با دزد گربها231 ادیانی جعلی باطل 231 بابی عقلیها231یاابوسفیانی231دورویه 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231 احمق ملحد231 لانه جاسوسیه 231با احمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 احمق ملحد 231جزو خائنان به رسول خدا بوده الله اکبر کلمات هم غوغا نموده اند به ابجد اشراردینها772-541= 231 ابوبکر ابوبکر231 نفاق 231 عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 با دزد گربها 231 بابی عقلیها 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231با احمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 ابوبکر و عمر 541قاتلی 541 عدواهل بیت 527 +14 معصوم = 541 ابوبکر و عمر 541 عدواهل بیت بوده اند

+ نوشته شده در دو شنبه 18 ارديبهشت 1396برچسب:,ساعت 11:29 توسط برای تبادل لینک ابتدا ما را با عنوان اسلامه حق 245 علی 110+ 135فاطمه = 245 و آدرس aaaali110.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.به ابجد اسلامه حق 245 یعنی فاطمه و علی 245 وصی پیامبر 359-231 ابوبکر = 128حسین وزیر پیامبر 476 - 231= 245علی فاطمه 245وصی نبیا 169علی مهدی169 با نماینده بحق محمد علی حسن حسین مهدی 245 اسلامه حق 245 یعنی علی110+ +135= 245 اسلامه حق 245 منظور علی و فاطمه پدر مادر شیعیان میباشنددرود و صلوات خدا بر پدر و مادر شیعیان اهل بیت پیغمبر اسلام |

به ابجددین 64 الله محمد علی64جانشین محمد علی64 به ابجد دین 64 الله محمد علی 64 جانشین محمد علی 64 الله محمداصول دین فروع دین121یا علی121 با شش کلمه پروردگارخود پیامبر و خانواده پیامبر و جانشین پیامبرتان را به علم ابجدثابت نمائیدبه ابجد الله محمدعلی فاطمه حسن حسین121یا علی121با جان دین121برحق ترین مکتب اسلام تشیع میباشد121یا علی121 منتخب1092-1202سه خلیفه=110علی 110 حامیان110 دین الهی 110 علی 110 جلوه الله 110 ولی دین 110یمین110منادیه110دین الهی110 {ولایت علی امامت دین اسلام قرآن 110} باریشه ولایت امامت جانشین پیامبر110نماینده الله جانشین محمد علی110جانشین اصلی آخرین پیامبرالهی110 علی کیست جانشین بدین پیامبر110 یک مرد می خواهم به ابجد صغیر با 4 کلمه که ابجد کبیر مولایش را معرفی نماید با 2 کلمه هم قبوله110عالیرتبه ها امیرالمومنین 110امیرالمومنین محمد و علی 110عالیرتبه حکم الله علی 110حکم الله عالیرتبه علی 110 عالیرتبه عترت رسول الله110 انسان برگزیده جانشینه الله 110 رئیس بدین الله محمد علی 110کاملترین خوشبخترین عالمی110نمایندها الله پیشوای مسلمینی 110 جانشین دین اسلام محمد علی 110 دین 64 الله  محمدعلی64 حاکم اصلی دین اسلام جانشین محمد 110مذهب اصلی دین اسلام جانشین محمد علی 110اصل دین اسلام دین فاطمه علی 110اصل اسلام خلیفه حق الله محمد110اصل دین اسلام دین فاطمه علی 110جانشین اصلی آخرین پیامبر الهی 110ولی دین110علی 110منادیه 110دین الهی110عشق یعنی فاطمه جانه علی 110عشق الله یعنی محمدعلی 110 الله جانشین محمد علی 110منتخب دین الله جانشین محمد علی 110کلمه الله رکن دین اصل اسلامی 110علی 110یمین 110اصحاب یمین نامه اعمالشان را به دست راستشان می دهندآنها در دنیا فقط به قوانین الله محمد علی پایبند بوده اند نماز می خوانند دزدی نمی کنند حقوق نجومی نمی گیرند گناه دزدان میلیاردی به گردن همین آقایان که دزدها را به کار می گمارند میباشد شیعه واقعی به فروع دین عمل کرده و شراب نخورده از گوشت خوک حذرکرده قمار هم نیمکننددر فرقه های باطل یک مرد میخواهم به ابجدصغیر امامش با 5 کلمه ثابت کند جانشین محمد چه کسی میباشد اگر توانستید با 2 کلمه مذهب و رهبر دینتان عمر یا ابابکر را ثابت کنیدبا ابجد صغیرکه ابجد کبیر امامتان جانشین پیامبردر آید  من به مذهب شما در خواهم آمد فقط با 2 کلمه که ابجد مولایتان در بیاید اینقدر بدبخت هستید این کار را هم نمی توانید به ابجد کبیر و صغیر تا ابجد کبیر مولاو امامتان دربیاید علی110جلوه الله110دین الهی به ابجد صغیر بگوئید110  عالیرتبه ها امیر المومنین 110نماینده الله جانشین محمدعلی 110با زاده محراب شهید محراب علی110 مقام شهید عشق الله محمد علی110نگین دین الهی علی ولی الله110حاکم اصلی دین اسلام جانشین محمد110جانشین مذهب اصلی دین حق اسلام علی 110بابرگزیده الله جانشین محمد علی110 جانشین آخرین پیامبر الهی110نماینده الله جانشین محمد علی110 مهمترین رکن دین ولایت اسلام 110 دین ومذهب الهی عجوبه قرآنی 110علی110 کلمه الله رکن دین اصل اسلامی110 واجب واجب واجب دین اسلام نماینده الله 110اصل دین اسلام دین فاطمه علی 110نماینده الله جانشین محمد علی110اصل دین اسلام جانشین دین پیامبری110منتخب دین الله جانشین محمد علی110مهمترین رکن دین ولایت اسلام 110راه الله منصب الله حقیقت دین 110واجب واجب واجب دین اسلام64+46نماینده الله= 110علی 110ولی دین110 دین الهی 110 نماینده الله جانشین محمد علی 110110یا اصل اسلام اصل قرآن رکن دین اسلام 110 راه الله منصب الله حقیقت دین 110 علی 110 ولی دین 110نگین 110 حامیان 110دین الهی110یمین 110قرآن میفرمایددر روزقیامت همه در گرو اعمالشان هستند الا اصحاب یمین پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه25 شیعه25 کعبه 25 اصل اسلام 25 شیعه25 وهابی عرضه داری به ابجد صغیر با 5 کلمه به ابجد خلیفه تا با 5 کلمه ارباب و امام دینت را ثابت نمایی اگر این کار را کردی حق با شما ست معلومه که کودنیت  به ابجد کبیر ظالم971-430 مقصر=541 فتنه ها541عمر ابوبکر541 نامردان فاسق دین 651مردان فاسده دین اسلامی 651-110 دین الهی علی=541 عمر ابوبکر541به ابجد مقصر430+231 ابوبکر نفاق=661 عثمان 661+310 عمر = 971 ظالم 971+231 ابوبکر=1202 ابوبکر عمر عثمان1202قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد 1202  ان من المجرمین منتقمون 1202قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد1202 نقض اسلامی دین الهی1202 بکافران محض1202 ارتش کفار1202 عمرابوبکر عثمان1202

به ابجدسرکشای خائن1312 -110علی= 1202 ابوبکر231+310 عمر +661 عثمان=1202با قاصبه خلافت 1312-110علی =1202اینم آیه قرآن به ابجدسه خلیفه قاصب 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 قرآن می فرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد این آیه قرآن هم به ابجد کبیر هم به ابجد صغیر ابجد 1202ابوبکر و عمر و عثمان 1202 میباشد ان من المجرمین منتقمون 1202به ابجد مفسد فی الارض ها 1312 - 110 دین الهی علی= 1202 سه خلیفه ابوبکر عمر عثمان 1202                خیانت کاران اهل دین1433-1202سه خلیفه= 231ابوبکر رکب وبا231 ابوبکر231نفاق231 عصیان231 به ابجد مقصر430+231 ابوبکر= 661عثمان661+310عمر=971ظالم به دست می آید ظالم 971+231 ابوبکر=1202میباشدپیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 عمر ابوبکر541 یعنی ظالم 971-430 مقصر = 541 فتنه ها 541 عمر و ابوبکر میباشند پیامبر فرمود علم ابجد را یاد بگیرید که همه آن شگفتیست وای بر عالمی که علم ابجد نداند همه قرآن به علم ریاضی نوشته شده فقط کمی حوصله عشق می خواهددروغگو 1216-14معصوم اهل بیت پیامبر=1202 ان من المجرمین منتقمون1202قرآن میفرمایدما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد1202 ابجدکبیرابوبکر231+ 310عمر+661عثمان=1202بکافران محض1202 ارتش کفارخیانت کاران اهل دین 1433- 1202سه خلیفه=231 ابوبکر رکب وبا231 ابوبکر231نفاق 231عصیان231 به ابجد مقصر430+231 ابوبکر= 661 عثمان 661+310 عمر = 971 ظالم به دست می آید ظالم 971+231 ابوبکر= 1202 ابجد سه خلیفه 1202 این آیه قرآن هم 1202 میباشد سوره سجده آیه 22 ابجد ابوبکر عمرعثمان میباشد 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد1202

پرتگاه منافقا 878-337 محمد علی فاطمه = 541 عمرابوبکر541 فتنه ها 541 اهله شر541 دشمنه اسلامی   با پرتگاه اهل دین اسلام 851-541 عمر ابوبکر = 310 عمر ظالم 971- 310 عمر = 661 عثمان  661مردان رجس یا ابله پلید661عثمان661 -971 ظالم = 310 یامردان رجس ملحد 651 بله اسراف کاران 651 مردانه فاسده دینه اسلام 651-110دین الهی=541 فتنه ها 541 مکافات541عمرابوبکر541 اهله شر541 آفت کلی 541 آفتین 541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541 کفار پلید دین اسلام 541

 به ابجد توطعه شیطان 860-319 فلسفه دین = 231 ابوبکر رکب وبا یا آتش معرکه های شیطان 1433-1202 سه خلیفه = 231 نفاق 231 عصیان 231 ابوبکر 231 رکب وبا 231 توطعه شیطان بود یا فریب کاران بدین اسلام 772-541فتنه ها =231 ابوبکر با فریب کاران دین اسلامی 772-541= 231 ابوبکر به ابجد خائنان 772-541 عمر ابوبکر= 231 ابوبکر بزرگترین خائنان بوده است به ابجد فریب کاران 563-541=22عمر22شیطان22ابابکر22 بدبختی22 دشمن اسلام 22 مقصر22 ملحد 22 لعنت 22 هذیان22عمر22 دیوانه تر از عمری در جهان وجود ندارد ببین اوضاع کشورهای عمری را عمر خود را تباه می کنند به ابجد فساد تباهی 563-541 عمر ابابکر= 22عمر ابابکر22 دشمن اسلام 22 مقصر22 بدبختی22 درآتشه 22دوزخه22

  به ابجد خیانت امانت در قرآن به علم ابجد خیانت امانت 1553-351 قرآن = 1202 عمر ابوبکر عثمان 1202 بکافران محض1202

خط قرمزیه971 ظالم 971-430 مقصر=541 عمر ابوبکر541 فتنه ها541 به ابجد بدعت کنندگان651-110دین الهی=541عمرابوبکر 541فتنه ها541اهله شر541دشمنه اسلامی541عمر ابوبکر541فتنه ها541دشمنه اسلامی 541مکافات541آفت کلی541 پیامبرفرمودبعدازمن فتنه هابپا خیزندبه ابجدفتنه ها541عمر ابوبکر 541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541 کفار پلید دین اسلام 541 اهله شر 541 فتنه ها 541 عمر ابوبکر 541 ظالم971-430 مقصر=541عمر ابوبکر541{ قال رسوالله}  کتاب الله و عترتی1575 +12 امام =1587-1202 سه خلیفه = 385 شیعه385قال رسول الله = پیامبر فرمود من و علی پدران این امتیم  انا و  علی ابواه هذاه الامه"275 +110علی = 385 شیعه 385 شیعه یعنی چه385مردعالم 385 اسلام واقعی الله 385 فلسفه دین الله385به ابجدکبیرلااله الاالله 166+92محمد 92+110علی +17 نماز = 385 شیعهپیامبر فرمود من و علی پدران این امتیم اهل بیت پیامبر شیعیان میباشیم به ابجد شیعه 385 از راست بخوان میشود 583 محمد علی فاطمه حسن حسین 583 عاشوراه 583 اهل بیت فاطمه583 محمد علی فاطمه حسن حسین 583امت اسلامی583 اهل دین اسلام قرآن 583اهل بیت فاطمه583عاشوراه 583 شیعه بدین اسلام 583 با آبروی قرآنی 583با کلید دین اسلام583 اهل محمد علی583احد عشر 583 بذات الله 583 یا برحق اهل اسلامی محمدی 583 سربلند اهل دینه 583 درهای بقرآنی583شبکه نور 583 اهل دین قرآن اسلام 583عاشوراه 583 با شور دینی 583اهل بیت فاطمه 583 امت اسلامی 583اهل بیت فاطمه 583 ابجد پنج تن آل عباء 583 شیعه بدین اسلام 583 شیعه بدین اسلام 583 این عدد نورانی را از راست بخوان583 میشود 385 شیعه براستی شیعیان فرزندان بحق اهل بیت پیامبرند پیامبر فرمودهیچ کسی شیعه نخواهد شد مگر فرزند دخترم فاطمه باشد پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385بصاحبان اصل اهل دین 385 مرد عالم 385 اسلام پیامبر 385فقط دین اسلام 385 به ابجد خانواده محترم پیامبر583 محمد علی فاطمه حسن حسین 583 عاشوراه 583 شبکه نور 583 به قرارداد الله 583 اهل بیت فاطمه 583 امت اسلامی583اهل دین قرآن اسلام 583 لا اله الا الله 167+ 132 اسلام +202 محمد علی +59 مهدی 23 = 583 اهل بیت فاطمه 583 اهل دین اسلام قرآن 583  به ابجداهل دین 100+351 قرآن +132 اسلام=583شبکه نور 583 شبکه نور583 اهل بیت فاطمه 583 این عدد نورانی را از راست بخوان براستی شیعیان فرزندان اهل بیت محمد علی فاطمه حسن حسین 583 اهل دین قرآن اسلام 583با کلید دین اسلام اهل محمد علی 583 این عدد نورانی 583 از راست بخوان میشود 385 شیعه 385با اسلامی دین الله  275 +110 دین الهی = 385 شیعه385 با اسلامی دین الله دین الهی 385 اهل دینی بقانون الله 385  فلسفه دین الله 385شیعه385با آل قرآن 385 دین پیامبر385

جانباز مدافع حریم ولایت است جانبازان شهدای زنده این ملتندجانباز عهد بسته که خود را فدای اسلام کند جانباز رهبر هدایت گر جهاد و شهادت است آخرین جانباز 8 سال دفاع مقدس سلام برایثار و شجاعتت
جانبازان خادمان شریف این ملتند سربلندی این کشور بستگی به ایثار و تفکر اصلی جانبازان دارد
128جانباز دین 128 کلید دین 128دین جانباز128حسین 128حسین رهبر جانبازان جهان است به ابجد دین 64 +64 الله محمد علی64=128دین جانباز128حسین128کلیددین128با سه کلمه دینت وپروردگارت و پیامبرت و امامت را ثابت کن به ابجد دین64 الله محمدعلی64جانشین محمد علی64 جانشین محمد علی64عترت رسو الله64حکم الله علی64رئیس بدین الله64 امامت نبوت بدین الله64بهترین مذهب الله64مسیر الله علی 64پیشوای مسلمین جهان64حقیقت دین الله64بهترین دین دنیا64 دین الله شیعه است64محور اصلی قرآن64دین الله شیعه است 64 64مذهب الله شیعه ها 64 دین الله شیعه است64صاحب اصلی دین الله64مذهب واقعی الله64 صاحب اصلی دین الله 64یا مذهب الله محمد64دین واقعی اسلامه64 مذهب واقعی الله64با فلسفه دین الله 64صاحب ها ولایت امامت64امامت نبوت بدین الله64پیشوای مسلمین جهان64 فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجدفرقه25کعبه25کربلا25 اصل اسلام 25 ارباب جهان 25حسینه 25شاه مردان25 اصل اسلام25 انسان کامل25 انسان نمونه 25 شیعه25 اصل اسلام  25جانبازان رهبران این نهضت اند » « امام خمینی (ره) » جانباز نبردبان پله های ترقی این ملتند نردبان این جهان ما و منیستعاقبت این نردبان افتادنیست لاجرم هر کس که بالاتر نشست استخوانش سخت تر خواهد شکست بلبل از بالا نشینی رتبه ای پیدا نکرد جاده از افتادگی از کوه بالامیرود هر کس آمد گل ز باغ زندگانی چیدو رفت عاقبت بر سستی اهل جهان خندیدو رفت دل چرا اندر فرود آری به فوج مملکت باید آخر جسم خود را بر کفن پیچیدو رفت پیامبر صلی الله علیه و آله: مَن جُرِحَ فی سَبیلِ اللَّهِ جاءَ یَومَ القِیامَهِٔ ریحُهُ كَرِیحِ المِسكِ... عَلَیهِ طابَعُ الشُّهَداءِهر كس در راه خداوند مجروح شود، در حالی وارد قیامت می‏شود كه بویش چون بوی مشك است... و نشان شهیدان را دارد.جانباز شهید زنده است راه شهداء راه حسین است یک مرد میخواهم به علم ریاضی قرآن علم ابجد علمی با سه کلمه {دین} و {پروردگارش} و {پیامبرش} و{امامش}را ثابت نمایدبه ابجد{دین۶۴ الله محمد علی۶۴جانشین محمدعلی۶۴دین۶۴ الله محمدعلی ۶۴تنها برگزیده دین۶۴نماینده غدیری۶۴دین الله محمدی 64 مذهب واقعی الله۶۴رئیس بدین الله ۶۴جانشین رهبر اصلی۶۴ جانشین محمد علی64 کلید بدین الله۶۴معنی الله محمد ۶۴با امام اصلی دین اسلام 64مذهب واقعی الله64 الله محمدعلی64 انگشت شصت و چهار انگشت یعنی 64 دست بیعت با علی در غدیر خم کف دست راستت نوشته 18 ذالحجه" غدیر خم کف دست راست هر کسی نوشته 18 اگر بیعت با علی را قبول داری بسم الله یار علی میباشی یار امام مهدی شیعه 12 امامی میباشد مگه نمیگیدحق با شماست مرد باشید و ثابت کنید معادلات بسیار زیبا در راه است بخدا وقت نوشتنش را ندارم مثال ارباب شما چه کسیست با ۵ کلمه یا سه کلمه حقانیت اربابتان را ثابت نمائید والله مذهبتان باطل است مرد باشیدو ثابت کنید هر وقت ثابت کردید ما شیعیان می پذیریم پیامبر فرمودفقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه ۲۵ شیعه۲۵ اصل اسلام ۲۵ ارباب جهان ۲۵ شیعه۲۵کعبه۲۵ اصل اسلام ۲۵ شاه مردان 25 با آل قرآن25نام آدم ۲۵ بار در قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر به ابجد حق۱۲ اسلام ۱۲حق۱۲ اهل۱۲ اسلام۱۲ مقدس۱۲ ساعت۱۲نجاتبخش۱۲واجب۱۲انجمن۱۲مقدس۱۲ نجاتبخش۱۲ اسلام ۱۲نام شیعه و نام امام هم ۱۲ بار در قرآن آمده است اگه میشه خجالت بکشید بسه دیگه گمراهی با سه کلمه پروردگارت دینت پیامبرت وامامت را ثابت کن به ابجد دین ۶۴ دین ۶۴ الله محمد علی ۶۴ +۱۳۲ اسلام = ۱۹۶ دین اسلام ۱۹۶ ضرب ۱۴ معصوم خانواده محترم رسول خدا میشود ۱۹۶ دین اسلام ۱۹۶ به ابجد امام 82 ولی امر مسلمین جهانی 82 امام واقعی الله مهدی 82دین پیامبر دین شیعه82 اصل دین اسلام دین پیامبر82 اصل دین اسلام دین شیعه 82 اصل دین اسلام دین کعبه82 امام واقعی اصل دین اسلام 82 امام واقعی الله مهدی 82جانشین اصلی امام واقعی 82 به ابجد امام 82 قرآن میفرمایدانی جاعلک لناس اماما خداوند میفرماید ما امام را انتخاب میکنیم قال رسوالله  « أنا مدینة العلم وعلی بابها فمن أراد المدینة فلیأت الباب». «  من شهر علم هستم وعلی علیه السلام درب آن کسی که بخواهد وارد شهر گردد از درب آن وارد گردد » .  ‌‌بدیهی است که این دانش و آگاهی عادی و معمولی نیست که مسبوق به خطا و لغزش باشد ؛ بلکه این معرفت و شناخت الهی است که‌ خداوند برای هدایت وزعامت انسان آن راعنایت نموده است .

 لذا نظر دانشوران شیعه بر این است که « من عنده علم الکتاب » از آیات مکی است و منظور  از« الکتاب » در این آیه قرآن کریم بوده و مصداق واقعی این آیه امیرالمومنین علیه السلام می باشد

 

 

 

به ابجد بمب اتمی 495 - 110 دین الهی علی = 385 شیعه 385 دنیا به دنبال شیعه 385 شدن میباشدو نیازی به بمب اتمی ندارد هر شیعه از نظر علمی با ارزش تر از صد بمب اتم میباشد

به ابجدکبیروصغیرمهدی 82+114 سوره قرآن = 196دین اسلام 196به ابجد کلمه الله 41+25 اصل اسلام شیعه = 66 الله 66 حکم الله قرآن485 -541 عمر ابوبکر =66 علی ولی الله 66الله 66+66= 132 اسلام 132قلب 132 اسلام 132 امام کل 132 بدین الله 132+64 دین 64 الله محمد علی = 196 دین اسلام 196 امام کل دین 196 کلید اسلام 196ضرب 14 معصوم در خودش میشود 196 دین اسلام 196 کلید دین 196 منظور 14 معصوم خانواده محترم رسول خدا را 14 معصوم کلید اسلام 196 دین اسلام 196 میگویند   دین الله 34+25 اصل اسلام = 59 مهدی59دین واقعی اسلام 59راهنمای دین اسلام 59 آخرین امام دین اسلام59 مهدی میباشد 59 محبوب الله علی66علی ولی الله66 الله 66 +66= 132 اسلام +64 الله محمد علی 64 دین64 هدایت دین حق اسلام64+132 اسلام=196 دین اسلام 196ضرب14 معصوم درخودش میشود 196دین اسلام 196دین الله 34+25 اصل اسلام = 59 مهدی59دین واقعی اسلام59هدایتگر دین اسلام59ارباب شاه جهان عالم تاب59 هدایت امت اسلام قرآن59صاحبان اصلی دین 59راهنمای دین اسلام 59 خلیفه حق الله 59 مهدی 59 خلیفه اسلام الله 59  آخرین امام دین اسلام59 مهدی میباشدپيامبر اکرم (صلى الله عليه و آله) فرمودند: إن وليتموا علياً و ما أراكم فاعلين تجدوه هاديا مهديا يهدي بكم السبيل المستقيم. پیامبر فرمود اگر علي را خليفه خويش قرار دهيد، گرچه مي‌دانم نمي‌كنيد، همه شما را به ساحل نجات و سرمنزل مراد خواهد رساند. مسند احمد بن حنبل، ج1، ص109 ـ الإصابة لإبن حجر، ج4، ص468 ـ شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني، ج1، ص82 ـ تفسير الآلوسي، ج6، ص170 ـ تاريخ مدينة دمشق لإبن عساكر، ج42، ص420 ـ أسد الغابة لإبن الأثير، ج4، ص31 ـ ميزان الإعتدال الذهبي، ج3، ص363 ـ البداية و النهاية لإبن كثير، ج7، ص 397علی علیه السلام در قرآن و واگذاشتن تبیین آیات در این زمینه به عهده پیامبر صلی الله علیه و آله آزمون امت بوده که در سرنوشت نسل ها اثری مستقیم داردبیش از 500 آیه در مورد امام علی میباشدآزمایش انسان ها یک سنت الهی بشمار می رود و در تمام ادوار تاریخ ، نمونه هایی از آن را به وضوح می بینیم؛ مثلاً امتحان کردن یهودیان در داستان یوم السبت یا امتحان کردن فرشتگان با خلقت حضرت آدم و جریان سجده کردن و… بالأخره امت اسلامی هم مورد آزمایش قرارگرفتند. رسول خدا صلی الله علیه وآله در طول حیات خود بارها و بارها به ولایت علی علیه السلام اشاره کردند به طوری که حجت را بر همگان تمام کردند. روزی پیامبر در جمع اصحاب فرمود: «من قال لا اله الا الله دخل الجنه ؛ دو نفر از صحابه (که ما هر دو را می شناسیم ) گفتند: فنحن نقول لا اله الا الله ؛ رسول خدا در حالی که دست روی سر علی گذاشته بود فرمود: انما تقبل شهاده لا اله الا الله من هذا و شیعته .» (بحارالانوار ، ج 27 ، ص 201 )با سلام انسان جان  روح میباشد و این جسم را به شما اجاره داده اند که چند صباحی سوار بر جسم خاکی که متعلق به خداست زمین اجاره میباشد که انسان سرکش حاضر به دادن اجاره آن هم نیست زمین و خاک تن متعلق به خداست که شما چند صباحی از آن استفاده میکنی جواب آن را هم باید بدهی که با این جسم خاکی چه کردی آنچه کاشتی درو میکنی  خوب یا بد مسئولش تو هستی در24 ساعت دو رکعت نماز دو دقیقه ای نمیخوانی خداوند میفرماید ما جن و انس را برای عبادت آفریدیم نه برای خلافت  وما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون ما جن و انس را برای عبادت آفریدیم واجب 12 مقدس 12 اسلام 12 ساعت 12 ماه ها 12 اسلام12انتخاب12 واجب12 اسلام12 حق12 انجمن 12نجاتبخش 12 اسلام 12واجب 12 اسلام 12 مغز انسان 12 رگ عصب دارد 12 چشمه جوشان در قرآن دوازده جانشینان حضرت عیسی12 نفر بودند  برادران یوسف 12 نفر بودند جشنهای 12 گانه ایرانیان باستان 12 امام شیعه به ابجد اسلام 12 مقدس12 نجاتبخش12 حق 12اهل 12ساعت 12ماه های سال 12 ساعت 12 پیامبر فرمود جانشینان من 12 نفرند در کتب معتبر اهل سنت[1] صحیح مسلم، ج ‏12، ص 186.[2] همان، ص 187.[3] صحیح البخاری، ج ‏23، ص 490.[4] سنن أبی داود، ج 1  ‏معجم الموافقین عمر کحاله و کشف الظنون حاج خلیفه.جوینی می گوید: امیرالمومنین علی (علیه السلام) در جمعی متجاوز از دویست نفر از اصحاب پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و تابعین، مطالبی را بیان فرمود و آن ها حضرت را تصدیق کردند؛ از آن جمله فرمود: شما را سوگند می دهم، آیا می دانید چون آیه : کسانی که ایمان آورده اید! اطاعت کنید خدا را؛ و اطاعت کنید پیامبر پیامبر خدا و اولوالامر( و وصی پیامبر ) را که خدا از بین شما برگزیده است(50) و آیه: سرپرست و ولی شما، تنها خداست و پیامبر او و آنان که ایمان آورده اند؛ همان ها که نماز برپا می دارند، و در حال رکوع زکات می دهند(51) و آیه: آیا گمان کرده اید ( به حال خود ) رها می شوید در حالی خداوند هنوز کسانی که از شما جهاد کردند، غیر از خدا و رسولش و مومنان را محرم اسرار خویش انتخاب نمودند ( از دیگران ) مشخص نساخته است؟! ( باید آزمون شوید و صفوف از هم جدا گردد(52)) نازل شد، مردم پسندیدند: ای رسول خدا، آیا این آیات مخصوص بعضی از مومنین است، یا شامل همه آن ها می شود؟خداوند به پیامبرش امر فرمود تا به مردم تعلیم دهد و بیاموزد که چه کسانی ولی امر آنانند، و همان طور که نماز و ذکات و حجشان را بیان فرموده ولایت را نیز تفسیر و تبیین کند...؛ رسول خدا (علیه السلام) فرمود: ای مردم! آیا می دانید خدا مولای من است و من مولا و صاحب اختیار مومنانم؟گفتند: آری ای رسول خدا.پس به من فرمود: ای علی! به پا خیز.به پا خاستم.پس فرمود: من کنت مولاه فعلی هذا مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه.سلمان برخاست و گفت: ای رسول خدا، چه نوع ولایت و صاحب اختیاری؟پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: ولایتی همچون ولایت من. هر کس که من به او از خودش به او سزاوارترم،علی (علیه السلام) نیز از او به خودش سزاوارتر است.پس خداوند آیه شریفه در این روز دینتان را کامل گردانیم، و نعمتم را بر شما تمام کردم، و برای شما به اسلام رضایت دادم(53) را نازل فرمود.پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) تکبیر گفت.و فرمود: الله اکبر، که بعد از من تمام نبوت من و تمام دین خدا ولایت علی (علیه السلام) است.ابوبکر و عمر بر خاستند و گفتند: ای رسول خدا، این آیات مخصوص علی (علیه السلام) است.پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: آری درباره او و اوصیای من است تا روز قیامت.ابوبکر و عمر گفتند: ای رسول خدا، برای ما توضیح دهید.پیامبر: (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: علی (علیه السلام) برادر، وزیر، وارث، وصی، جانشین من در میان امتم، و ولی و صاحب اختیار هر مومنی بعد از است، پس از او فرزندم حسن و پس از وی حسین و پس از او نه نفر از فرزندان پسرم حسین یکی پس از دیگری.قرآن با آنها و آنها با قرآنند، آنها از قرآن جدا نمی شوند و قرآن از آنها جدا نمی شود تا در حوض کوثر بر من وارد شوند؟وقتی سخنان علی (علیه السلام) بدینجا رسید زیدبن ارقم، بزاءبن عازب، سلمان، ابوذر، مقداد و عمار به پا خاستند و گفتند: شهادت می دهیم که گفتار پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) را به یاد داریم او بر منبر ایستاده بود و تو در کنار او بودی.ایشان می فرمود: ای مردم، خدا مرا امر فرموده تا برای شما امامتان - و قائم بعد از خودم در بین شما را، و وصی و خلیفه، و آنکه خداوند عزوجل فرمان برداری از او را در کتابش بر مومنان واجب گردانیده، و اطاعت او را با اطاعت خودش و اطاعت من، قرین و همراه قرار داده و شما را به ولایت او امر فرموده- را نصب کنم.ای مردم، خدا در کتابش شما را در نماز فرمان داد و من برای شما بیان کردم، و شما را به زکات و روزه و حج دستور داد، پس آنها را برای شما بیان کردم و تفسیر نمودم.و (اکنون) شما را به ولایت امر فرموده است. آنگاه دستش را بر شانه علی بن ابی طالب (علیه السلام) نهاد، و فرمود: شما را شاهد می گیرم که ولایت مخصوص این است، سپس بعد از او برای دو فرزندش و سپس برای اوصیای از فرزندانشان.آن ها از قرآن جدا نمی شوند و قرآن از آن ها جدا نمی شود تا در حوض کوثر بر من وارد شوند.ای مردم، همانا پناه، امام و رهبر، راهنما و هدایتگرتان بعد از خودم را برای شما معرفی کردم. او برادرم علی بن ابی طالب (علیه السلام) است، او در میان شما به منزله من است در بین شما.پس در دینتان از او تقلید کنید، و در همه کارهایتان از او پیروی کنید. زیرا هر چه خدا به من از علم و حکمت آموخته در نزد اوست.پس، از او بپرسید و بعد از او از اوصیایش بیاموزید.به آن ها چیزی نیاموزید، بر آن ها پیشی نگیرید، از آنها باز نمانید، زیرا آنان با حق و حق با آنان است، هیچگاه حق از آنان و آنان از حق کناره نمی گیرند...علی (علیه السلام) فرمود: شما را سوگند می دهم آیا می دانید که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به پا خاست و خطبه ای خواند، که بعد از آن خطبه دیگری ایراد نفرمود.در آن خطبه فرمود: ای مردم! من دو چیز گران بها از خودم باقی می گذارم: کتب خدا و عترتم، اهل بیتم؛ به آن دو متمسک شده، چنگ زنید تا هیچگاه گمراه نشوید، خداوند لطیف و دانا مرا خبر داده و قول داده که این دو هیچگاه از هم جدا نمی شوند تا در حوض کوثر بر من وارد شوند.عمربن خطاب مانند شخصی خشمگین برخاست و گفت: ای رسول خدا، همه اهل بیتتان؟فرمود: نه، ولکن اوصیایم از آنها، اولشان برادر، وزیر، وارث، خلیفه در میان امتم و ولی هر مومنی بعد از من؛ او اول آنان است، سپس فرزندم حسن سپس فرزندم حسین و پس از او نه از فرزندان حسین یکی پس از دیگری تا آنگاه که در حوض کوثر بر من وارد شوند؛ آنان گواهان خدا در روی زمینند، و حجت خدا بر خلق او و خزینه های علم او و معادن حکمت اویند، هر کس از آنان اطاعت کند از خدا اطاعت کرده و هر کس نا فرمانی آنان بنماید نافرمانی خدا کرده است(54)... .خالد: حدیث واضح و مفصلی بود تا حال هر چه گفته بودید با دلیل روشنی ثابت کردید، در هر زمینه احادیث زیادی را عرضه کردید، اما بگو ببینم آیا راجع به این مطلب فقط همین یک حدیث است؟علی: اتفاقا بیشترین حدیث در این مورد در منابع حدیثی اهل سنت وجود دارد. جمله محوری این حدیث جمله من کنت مولاه فعلی هذا مولاه است که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در روز غدیر به وسیله آن خلافت علی (علیه السلام) را اعلان فرمود؛ و حدیثی که از جوینی نقل کردیم بیان و توضیح آن است. این جمله در اکثر صحاح و سنن و مسانید اهل سنت با سند صحیح وجود دارد.حالا بشنوید از جمله کسانی که این مضمون را نقل کرده اند:1- امام حنبلیان احمدبن حنبل در مسند(55)، نسائی دارالسنن الکبری(56)، و خصائص امیرالمومنین (علیه السلام)(57)، ابن ابی عاصم در کتاب السنه(58)، طبرانی درالمعجم الکبیر(59)، ابن عساکرد در تاریخ مدینه دمشق(60)، حاکم نیشابوری درالمستدرک(61)، هیثمی در مجمع الزوائد(62)، ابن حجر درالاصبابه(63)و متقی هندی در کنزالعمال(64).صالح: شما این احادیث را صحیح می دانید، اما از کجا معلوم که سند این احادیث صحیح است، مثلا: حاکم نیشابوری درباره این حدیث می گوید:هذا حدیث صحیح السناد یعنی سند این حدیث صحیح است(65).و ذهبی او را تصدیق می کند و می گوید: صحیح است(66).ابن کثیر در مورد این حدیث می گوید: قال شیخنا ابوعبدالله الذهبی: و هذا حدیث صحیح(67).برهان الدین الحلبی می گوید: و هذا حدیث صحیح ورد باسانید صحاح و حسان..، فقد ورد ذلک من طرق صحح الذهبی کثیرا منها.یعنی این حدیث با سندهای صحیح و نیکویی رسیده است، از راه هایی به ما رسیده که بسیاری از آنها را ذهبی صحیح دانسته است(68).بالاخره ابن حجر درباره حدیث غدیر من کنت مولاه فعلی مولاه می گوید: این حدیث راسی صحابی از پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل کرده اند که بیشتر سندهای آن صحیح و حسن است(69).بسیاری از علمای بزرگ اهل سنت این حدیث را صحیح دانسته اند، اما این حدیث آن قدر معتبر است که نیازی به تصحیح آن ها ندارد، چون متواتر است.حدیث شریف غدیر من کنت مولاه فهذا علی مولاه... را بسیاری از علمای اهل سنت متواتر دانسته اند، از جمله ذهبی در سیر اعلام النبلاء، پس از نقل آن جابر می گوید: این حدیث جدا در سطح بالا از خوبی و نیکویی است و متن آن متواتر است؛ حسن عال جداو متنه فمتواتر(70)خالد: علی! با حل مسائله خلافت دیگر فرقی بین شیعه و سنی باقی نمی ماند.علی: من روز اول وقتی که تو اسم کبوتر و باز آوردی ضمن تایید حرف تو گفتم: همه ما انسانیم و فکر می کنیم و تفکر صحیح و دوستانه و حق جویانه به ما اجازه ایجاد اختلاف نمی دهد.من که نقش راوی این گفت و گو را داشتم گفتم: صحبت دوستانه، اگر این قدر شیرین است و موجب دوستی و رفع اختلافات می شود خوب است که این بحث ها را ادامه دهیم.علی: خوبی جمع دوستانه ما این بود که هیچ کداممان تعصب کور کورانه نداشتیم.خالد: علی، یک مطلب باقی ماند، که نه من پرسیدم و نه تو افشا کردی. اما حالا می پرسم، اطلاعات تو از سن و سال و تحصیلات مدرسه ای تو بیشتر است. ما که با تو هم کلاس هستیم اصلا اطلاعات منسجمی نداشتیم ولی تو ظاهرا مطالعات فراوانی داشته ای. راستش را بگو ببینم توی چه مدرسه ای درس می خواندی؟علی: این نظر لطف شماست ولی باید بگویم من به مدرسه ای رفتم که دیگران می روند و رشته مخصوصی هم تحصیل نکرده ام ولی به مسائل اعتقادی علاقه دارم و مطالعات شخصی خودم را همیشه پی گیری می کنم، به همین دلیل با اعتقادات فرقه های مختلف تا حدی آشنایی دارم. البته هنوز در آغاز راه هستم و اگر بخواهی حاضرم تو را هم راهنمایی کنم.خالد: حالا فهمیدم، و البته خوشحالم از این که با تو آشنا شدم.خب، حالا قرار گفت و گوهای بعدی را بگذرانیم.صالح: جمعه ها خوب است؟گفتم: آری هم فرصت بیشتر است و هم نگرانی دیر شدن مدرسه را نداریم.علی: خوب است از یک مولوی سنی با سواد غیر متعصب و یک روحانی تقاضا کنیم روزهای جمعه بیایند با هم گفتمان دوستانه ای داشته باشند.گفتم: یا گفتمان ما با حضور آنها باشد.صالح: من به یکی از استادهای خوبمان می گویم، آدم رفیقی است.علی: من که در زاهدان آشنایی ندارم، به پیشنماز مسجد محله مان می گوییم ببینم چطور می شود، به امید خدا.یکدفعه جوگیر شدم و گفتم چند نفر دیگر از دوستانمان را هم بگوییم اما خالد خیلی زود جوابم را داد و گفت: خوب است، اما خیلی شلوغش نکنیم.صالح: کجا باشد؟علی: اگر در مسجدی که نزدیکش کتابخانه مناسبی باشد خیلی بهتر است.خالد: علی، دیروز گفتی امروز صبح من می خواهم دعای ندبه بروم. دعای ندبه چیست؟علی: دعا برای ظهور امام زمان مهدی منتظر، دوازدهمین خلیفه پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) آن که همه مسلمانان در انتظار قدومش به سر می برند که بیاید و دنیا را پر از عدل و داد کند همچنان که پر از ظلم و جور شده باشد.خالد: این عقیده شماست.علی: روایات در منابع اهل سنت درباره حضرت مهدی (علیه السلام) متواتر است جمعی از علمای اهل سنت درباره آن حضرت کتاب نوشته اند، اما اگر مایل بودید در اولین جمعه در حضور روحانی شیعه و مولوی اهل سنت ان شاءالله بحث امام زمان (علیه السلام) باشد....................) Anotates (.................1) خلاصه المسائل عقیده وقفه حنفی، ص 58 و 59 به دستور خواجه شمس الدین مطهری سرپرست حوزه علمیه خواف. مولوی حفیظ الله طاهری و مولوی غلام احمد موحدی2) الفقه علی مذاهب الا ربعه، ج 1، ص 2513) بدایه المجتهد ونهایه المقتصدج 1، ص 1374) المبسوط، ج 5، ص 1525) شرح الزرقانی، ج 3، ص 1556) الهدایه فی شرح بدایه، ج 1، ص 1907) شرح فتح القدیر، ج 3، ص 1538) تفسیر قرطبی، ج 5، ص 1339) المغنی، ج 6، ص 64410) این قیم جوزیه در جلا الا فهام، ص 292: در بیان چگونگی صلوات می گوید:بیشتر احادیث صحیح و نیکو، بلکه همه این احادیث آل پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) را با صراحت در کنار نام آن حضرت ذکر کرده اند و بر لفظ محمد و ال محمداتفاق دارند.ما اکنون به دسته ای از آن احادیث اشاره میکنیم:از آن جمله است آنچه در کتاب صحیح بخاری، ج 3، کتاب التفسیر، باب 452، ص 489، ح 1222 وج 4، کتاب الدعوات، باب 734 ص، 434، ح 1226 و صحیح مسلم، ج 1، کتاب الصلاه، باب 17، ص 386 ح 6.4.5.4 و سنن نسائی، ج 3، باب کیف الصلاه علی النبی ، ص 47 و سنن ترمذی، ج 2، باب 20 من ابواب الصلوه، ص 352، ح 483 وسنن ابو داود، ج 1، باب الصلاه علی النبی ، ص 257، ح 976ت 977، 978، وسنن الدرامی، ج 1، باب الصلاه علی النبی ، ص 356،11) الیم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا سوره مائده، آیه 5512) یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و آن لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس سورهی مائده، آیه 6713) انهم ارتدوا علی ادبارهم القهقری، فلا اراه یخلص منهم الا مثل همل النعم.صحیح بخاری، ج 8 کتاب الرقاق، باب 824، فی الحوض، ص 6.5 ح 144414) صحیح بخاری، ج 8 کتاب الرقاق باب 824 فی الحوض، ص 503-505، ح 1441 و ح 1432 و ح 1445 و ج 9 کتاب الفتن، باب 1068، ص 673، ح 187815) صحیح مسلم دومین کتاب معتبر اهل سنت، ج 4 کتاب الفضائل باب 9 اثبات حوض، ص 474 و 478، ح 32 و 4016) سنن ابن ماجه، ج 2 کتاب المناسک باب 76، الخطبه یوم النحر، ص 1016 ح 305717) مسند احمدبن حنبل، ج 2، ص 64 و ج 7، ص 329، ح 20516 و ص 333، ح 20530، عن ابن بکره، ص 64، ح 3812، مسند عبدالله بن مسعود18) انی لست اخشی علیکم آن تشرکوا بعدی ولکنی اخشی علیکم الدنیا آن تنافسوا فیها و تقتلوا فتهلکوا، کما هلک من کان قبلکم. صحیح بخاری، ج 5، کتاب المناقب، باب 26، علامات النبوه فی الاسلام، ص 44، ح 125.19) صحیح بخاری، ج 2، کتاب الجنائز، باب 857، الصلاه علی الشهید، ص 571، ح 1254 و کتاب المغازی، باب 132 غزه احد، ص 194، ح 533، باب 144 احد یحبنا و نحبه... ص 206، ح 570، و ج 8 کتاب الرقاق، باب 824 فی الحوض، ص 506 ح 1447...20) صحیح مسلم، ج 4، کتاب الفضائل، باب 9، اثبات الحوض، ص 473-474 ح 2296.الرقاق،باب 824 فی الحوض، ص 506 ح 144721) مسند احمد بن حنبل 6، ص 129، ح 1734922) ومن الناس من یعجبک قوله فی الحیاه الدنیا و یشهد الله علی ما فی قبله و هو الد الخصام و اذا تولی سعی فی الرض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل و الله لا یحب الفساد و اذا قیل له اتق الله اخذته العزه بالاثم فحسبه جهنم و لبئس المهاد سوره بقره آیه 204-20623) مسند احمدبن حنبل، ج 8، ص 153 و 154، ح 2171124) مسند احمدبن حنبل، ج 8، ص 138، ح 21634؛ فضائل الصحابه، ج 2، ص 603، ح 1032 و ص 786، ح 140325) المنصف، ج 11، ص 452، ح 1172526) کتاب السنه، ص 336، ح 754 و ص 628، ح 1548 و ص 629، ح 154927) المعجم الکبیر، ج 5، ص 153، ح 4921 و ص 154، ح 492228) المعرفه و التاریخ، ج 1، ص 53729) جامع المسانید والسنن، ج 4، ص 508 ح 294730) جامع الاحادیث، ج 2، ص 443، ح 6526 و ج 10، ص 199، ح 30209/1184 و ح 30210/1185 و ج 19، ص 473، ح 1513931) الدر المنثور، ج 2، ص 28532) البدور المسافره فی امور الاخره، ص 169، ح 3233) الجامع الصغیر، ج 1، ص 402 ح 263134) فرائد السمطین، ج 2، ص 14435) مجمع الزوائد، ج 9، ص 256، ح 1495736) جواهر العقدین، ص 23637) فیض القدیر، ج 3، ص 1438) صحیح الجامع الصغیر، ج 1، ص 482، ح 245739) القول المستحسن، ص 59440) رئخ المعانی، ج 22، ص 1641) التاریخ الکبیر البخاری، ج 1، ص 446؛ کتاب التفاوت ابن حبان، ج 7، ص 24142) صحیح مسلم، ج 4، ص 101، حدیث 9؛ مسنداحمد، ج 7، ص 27، حدیث 20978؛ سنن ابی داود، ج 2، ص 30943) صحیح مسلم، ج 4، ص 101، حدیث 7؛ مسند احمد، ج 5، ص 90 و 100 و 10644) صحیح مسلم، ج 4، ص 101، حدیث 8؛ مسند احمد، ج 5، ص 98 و 10145) التاریخ الکبیرالبخاری، ج 8، ص 410 و 41146) مسند احمدبن حنبل، ج 7، ص 410 تا 435، حدیث 20869 و 20880 و 20881 و 20882 و 20885 و 20902 و 20904 و 20914 و 20976 و 20977 و 20978 و 20980 و 20981 و 20991 و 20993 و 20995 و 21005 و 21016 و 2112047) قل لا اسئلکم علیه اجر اله الموده فی القربی سوره شوری، آیه 2348) ینابیع الموده، ص 44649) تذکره الحفاظ، ج 4، ص 1505، رقم 2450) یاایهاالذین امنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم سوره نساء آیه 5951) انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنو الذین یقیمون الصلاه و یوتون الذکاه و هم زاکعون سوره مائده، آیه 5552) ام حسبتم آن تتر کوا و لما یعلم الله الذین جاهدوا منکم ولم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولاالمومنین ولیجه سوره توبه، آیه 1653) الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم السلام دینا سوره مائده، آیه 354) فرائد السمطین، ج 1، ص 31255) مسند احمدبن حنبل، ج 1، ص 33156) السنن الکبری، ج 5 ص 11357) خصائص امیرالمومنین (علیه السلام)، ص 6458) کتاب السنه، ص 551 و 552 و 58959) المعجم الکبیر، ج 12، ص 7860) تاریخ مدینه دمشق، ج 42، ص 99 و 10261) المستدرک، ج 3، ص 133 13462) مجمع الزوائد، ج 9، ص 12063) الاصبابه فی تمیز الصحابه، ج 4 ص 46864) کنزالعمال، ج 11، ص 608، رقم 3294565) المستدرک، ج 3 ص 53366) تلخیص مستردک الحاکم، ج 3، ص 53367) البدایه و النهایه، ج 5، ص 18468) انسان العیون، ج 3، ص 33669) الصواعق المحرقه، ص 12270) سیر اعلام النباء، ج 8، ص 334 و335اهل کفر و فساد همیشه بر کفر خود پا فشاری میکند تو را خدا بیش از این آبروی نداشته عمر را نبرید خجالت هم خوب چیزیست خدایی فرقه های عمری دق نمی کنند شرم نمی کنند یعنی چه بی شرف نباشید حق را بپذیرید تا اینجانب از دست شما دق نکردم به ابجد صغیر عمر22+27 ابوبکر +25 عثمان = 74 کسانی که باعث شدند دین اسلام 74 فرقه شود که پیامبر فرمود 73 فرقه آن اهل دوزخ خواهند بود 74غیر اولیاء الله74قاتل حضرت زهراء 74 اصل اولیاء شیطان 74به خائنان اصلی دین اسلام74خلفای ظالم دین اسلامی74کافر حزب شیطانی 74به کافر ملحد خبیث 74کافر قاصب دین الله 74دشمن اصلی کافر دین 74والشجرتها الملعونه74 مکر حیله فاسقان احمق 74کافر بناحق عالمی 74خطرناکترین دشمن اسلام 74مقصره شجره ملعونه74مقصره قاصب دین محمد 74 مقصره قاصب بدین الله74مقصره لعنت شده الله74مقصره جماعت سقیفه74مقصره دشمن اصلی دین74مقصره مجرمین بدین 74 مقصره مجرمین الله 74شجره ملعون خبیثی74دشمن اصلی دینی 74 عمرابوبکرعثمان74مقصره خلیفه ناحقه 74والشجرتها الملعونه74کافرقاصب بدین الله74مقصره لعنت شده الله74 مقصره شجره ملعونه74دشمن اصلی کافردین74مقصره شجره ملعونه 74منافق خبیث کافری74 بادشمن اصلی دین اسلامی74کافر بدبخت عالمی74کافردشمن اصلی دین74ان من المجرمین منتقمون74 شجره ملعون خبیثی74ان من المجرمین منتقمون74قرآن میفرماید ما مجرمین را سخت عقوبت خواهیم کرد74دشمن اصلی کافر دین74کافر دشمن اصلی دین74عمرابوبکرعثمان 74مکرحیله کافر74 ابوبکر عمر عثمان 74 ابجد صغیرشان میباشدپیامبر اکرم (صلى الله عليه و آله) فرمودند: إن وليتموا علياً و ما أراكم فاعلين تجدوه هاديا مهديا يهدي بكم السبيل المستقيم. اگر علي را خليفه خويش قرار دهيد، گرچه مي‌دانم نمي‌كنيد، همه شما را به ساحل نجات و سرمنزل مراد خواهد رساند. مسند احمد بن حنبل، ج1، ص109 ـ الإصابة لإبن حجر، ج4، ص468 ـ شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني، ج1، ص82 ـ تفسير الآلوسي، ج6، ص170 ـ تاريخ مدينة دمشق لإبن عساكر، ج42، ص420 ـ أسد الغابة لإبن الأثير، ج4، ص31 ـ ميزان الإعتدال الذهبي، ج3، ص363 ـ البداية و النهاية لإبن كثير، ج7، ص397 در سوره مدثر آیه38و39کل نفس کسبت بما رهینه الااصحاب الیمین همه در قیامت درگرو اعمالشون هستن الا اصحاب یمین.. اصحاب یمین چه کسانی هستن؟؟؟ یمین به ابجد میشه110 یمین110علی 110 ولی دین 110 دین الهی 110 علی110 جلوه الله 110 حامیان 110 دین الهی 110 علی 110 میباشد نام علی هم110 پلیسی 110 نمک 110نان جو 110 گندمها ی 110 نمک 110 به نانو نمک مرتضی علی قسم حق با علیست پلیسی 110 نامت صدو ده یا علی حق پلیس عالمی پس معنای آیه این شد پس همه درقیامت در گرو اعمالشون هستند الا شیعیان علی.. حدیث پیامبر ص"علی و شیعیانش رستگارند.. امت بعد از من73فرقه باطل میشود فقط شیعیان علی اهل بهشتند..علی قسیم النار و الجنه علی قسمت کننده جهنم و بهشت است.به ابجد دین 64 الله محمد علی64جانشین محمدعلی64 تنها برگزیده دین64نماینده غدیری64دین الله محمدی64مذهب واقعی الله64رئیس بدین الله 64جانشین رهبر اصلی64 جانشین محمدعلی64 کلید بدین الله64معنی الله محمد 64 مگه نمیگید حق را شماست مرد باش و ثابت کن معادلات بسیار زیبا در راه است بخدا وقت نوشتنش را ندارم مثال ارباب شما چه کسیست با 5 کلمه یا سه کلمه حقانیت اربابتان را ثابت نمائید والله مذهبتان باطل است مرد باشیدو ثابت کنید هر وقت ثابت کردید ما شیعیان می پذیریم پیامبر فرمودفقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 25 شیعه25 اصل اسلام 25 ارباب جهان 25 شیعه25 کعبه25 اصل اسلام 25 نام آدم 25 بار در قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر به ابجد حق 12 اسلام 12 حق 12 اهل12اسلام 12نجاتبخش12واجب 12انجمن12مقدس12نجاتبخش12 اسلام 12نام شیعه و نام امام 12 بار در قرآن آمده است اگه میشه خجالت بکشید بسه دیگه گمراهی با سه کلمه پروردگارت دینت پیامبرت وامامت را ثابت کن به ابجد دین 64 دین 64 الله محمد علی 64 +132 اسلام = 196 دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم خانواده محترم رسول خدا میشود 196 دین اسلام 196دین الله 34+25 اصل اسلام=59 مهدی59دین واقعی اسلام59 دین الله اصل اسلام 59 امام واقعی الله 59 مهدی59 معجزه الله قرآن 59دین واقعی اسلام 59 مهدی59 میباشد {دین الله} 34+25اصل اسلام 25شیعه =59 مهدی59مایه زینت دین 59سعادت دین حق اسلام59 مهدی59یعنی9+5= 14 معصوم به ابجد دین 64 الله محمد علی64جانشین محمدعلی64 تنها برگزیده دین64نماینده غدیری64دین الله محمدی64  64مذهب واقعی الله64رئیس بدین الله 64جانشین رهبر اصلی64 جانشین محمدعلی64 کلید بدین الله64معنی الله محمد 64 مگه نمیگید حق را شماست مرد باش و ثابت کن معادلات بسیار زیبا در راه است بخدا وقت نوشتنش را ندارم مثال ارباب شما چه کسیست با 5 کلمه یا سه کلمه حقانیت اربابتان را ثابت نمائید والله مذهبتان باطل است مرد باشیدو ثابت کنید هر وقت ثابت کردید ما شیعیان می پذیریم پیامبر فرمودفقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 25 شیعه25 اصل اسلام 25 ارباب جهان 25 شیعه25 کعبه25 اصل اسلام 25 نام آدم 25 بار در قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر به ابجد حق 12 اسلام 12 حق 12 اهل12اسلام 12نجاتبخش12واجب12انجمن12مقدس12نجاتبخش12 اسلام 12نام شیعه و نام امام 12 بار در قرآن آمده است اگه میشه خجالت بکشید بسه دیگه گمراهی با سه کلمه پروردگارت دینت پیامبرت وامامت را ثابت کن به ابجد دین 64 دین 64 الله محمد علی 64 +132 اسلام = 196 دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم خانواده محترم رسول خدا میشود 196 دین اسلام 196 به ابجد64 دین64الله محمد علی64 جانشین محمد علی64جانشین اصل مذهب الله64بهترین مذهب الله64 الله مذهب شیعه ها 64نماینده بدین الله64دین واقعی اسلامه64مذهب ناب حق شیعه64بهترین مذهب الله 64 مذهب واقعی الله64مذهب ناب حق شیعهاست64صاحب اصلی دین الله64یا مذهب الله محمد64مذهب واقعی الله64دین واقعی اسلامه64رهبر ولایت امامت64بهترین  دین کدام64دین الله شیعه است 64دین الله اصل اسلام64دین الله شیعه است64تنهاجانشین دین الله64الله محمدعلی64مذهب ناب حق شیعه است64دلیل و برهان امامت64حقیقت دین الله64محوراصلی قرآن 64نماینده بدین الله64اصل اسلام یا اصل قرآن64 شاهنشاه امام غدیر خمی64قانون مذهب دین الله 64با فلسفه دین الله64عشق الله راه الله64فقط الله اصل اسلام64دین مکتب حق الله64ره الله مذهب الله 64 بهترین مذهب الله 64 مذهب ناب حق شیعه است64مذهب واقعی الله64صاحب اصلی دین الله64یا مذهب الله محمد64دین واقعی اسلامه64رهبر ولایت امامت64به ابجد دین64 الله محمد علی64نماینده بدین الله64جانشین مقدس دین الله64راه الله منصب الله64دین واقعی اسلامه64 مسیر دین علی64معنی الله محمد64مرد قدیس بدین اسلام64شریعت حق محمد64جانشین محمدعلی64تنها برگزیده دین64نماینده غدیری64دین الله محمدی64مذهب واقعی الله64رئیس بدین الله64اصل اسلام ارباب شیعه 64حکم الله علی64 صاحب خلافت دین64 جانشین بدین محمد64 تنهابرگزیده دین64رئیس بدین الله64صاحب خلافت دین64رئیس بدین الله64جانشین محمد علی64مذهب واقعی الله64تنها برگزیده دین64راه الله منصب الله64مسیر الله علی نماینده غدیری64با انتخاب پیامبر64حقیقت دین الله64امامت بدین الله 64صاحب خلافت دین 64صاحب اصلی دین الله64محرم اسرار الهی64کلیده سره الله64 الله محمد علی64حقیقت دین الله64مخلص بدین الله64 جانشین مقدس دین الله64 امام بسیجیان علی 64عترت رسول الله64جانشین محمد علی64نماینده غدیری64ریشه ولایت امامت 64جانشین ولایت امامته64مخلص بدین الله64 قانون مذهب دین الله64اصل اسلام فقط الله64بهترین مذهب الله 64 مذهب واقعی الله64صاحب اصلی دین الله 64یا مذهب الله محمد64دین واقعی اسلامه64رهبر ولایت امامت64 نماینده الله جانشین محمد علی110جانشین اصلی آخرین پیامبرالهی 64پشوای مسلمین جهان110جانشین دین اسلام64 الله  محمدعلی64 حاکم اصلی دین اسلام جانشین محمد 110مذهب اصلی دین اسلام جانشین محمد علی 110اصل دین اسلام دین فاطمه علی 110اصل اسلام خلیفه حق الله محمد110اصل دین اسلام دین فاطمه علی 110جانشین اصلی آخرین پیامبر الهی 110ولی دین110علی110منادیه 110دین الهی110عشق یعنی فاطمه جانه علی 110عشق الله یعنی محمد علی110 به ابجددین64دین64رهبرولایت امامت64 پیشوای مسلمین جهان 64مذهب واقعی الله64دین واقعی اسلامه64مذاهب واقعی اسلامه64محوراصلی قرآن64الله محمد علی64فلسفه دین الله64کلید سره الله64محرم اسرار الهی64یاره نبی علی64مذهب واقعی الله64جانشین واقعی الله64مذهب واقعی الله64دین واقعی اسلامه64الله محمدعلی64بسیجی لشگر مخلص خدا ست64اصل اسلام فقط الله64ره الله مذهب الله64راه الله منصب الله64اگرشهداء و64امام بسیجیان علی64رهبر ولایت امامت64امام دین اسلام علی64 راه حق دین اسلامی64 حقیقت دین الله 64معنی الله محمد64دین 64 بهترین دین دنیا64دین الله شیعه است64شیعه نوره الله 64راه هامستقیم الله64وصی پیامبر اسلامه 64مسیر الله علی64 حقیقت دین الله64بهترین دین دنیا64 دین الله شیعه است64محور اصلی قرآن64 دین الله شیعه است 64 صاحب اصلی دین الله 64 اگر دین حق نبود64 دین 64مذهب واقعی الله 64 دین 64 الله محمد علی 64 اگر دین شیعه هم نبود یک ایرانی زنده نبود 64 بهترین مذهب الله 64 مذهب واقعی الله64صاحب اصلی دین الله 64یا مذهب الله محمد64دین واقعی اسلامه64رهبر ولایت امامت64مخلص بدین الله64 جانشین مقدس دین الله64 امام بسیجیان علی64 محرم اسرار الهی64کلیده سره الله64شیعه یعنی ش شما ی یارع علی ه هستی شیعه یعنی شما یار علی هستی110پلیسی 110نامت110یا علی حقا پلیس عالمی110

دزدان فدک فاطمه 310 گمراه دین 310 دلیل نفاقه 310 جهل عرب 310 اباجهل در دین310 نیرنگ 310 ابله منافقا 310یا بلاء دین اسلام 310عمر 310 گمراه دین310 منکر 310 کفری 310 منکر310نیرنگ310حرامیان 310گمراه دین310بمار زنگی 310کفری310 احمقها احمقها 310منکر 310جاهل منافق310 گمراه دین 310نمرودی 310 نامردیه 310عمر 310 نیرنگ310نمرودی310 سامری310 گمراه دین310 اباجهل در دین 310 بی ایمان دین اسلام 310 310 عمر 310 قاصبان بدین 310 جاهل منافق 310 ابله منافقا 310 عمر 310 گمراه دین 310 جاهل منافق 310 کفری 310حرامیان310 ابله منافقا 310 نامردیه 310دزدانه فدک فاطمه 310 منکر 310 وهابیه منافقی 310 عمر310 فتنه ها 310+231= 541 ظالم 971-430 مقصر = 541 +430 مقصر = 971 ظالم -310 عمر ظالم 971-310 عمر = 661 عثمان - 430 مقصر = 231 ابوبکر مکرن310حرامیان 310بی ایمان دین اسلام310 عمر به ابحد عمر310نیرنگ 310حرامیان 310جاهل منافق 310نمرودی310 گمراه دین310 فاسق دینه 310کفری 310 فاسقه دین310 فاسق دینه 310منکر 310نیرنگ310 عمر310نامردیه310 کفری 310نیرنگ 310گمراه دین310ابله منافقا310 نامردیه310حرامیان 310عمر310منکر 310نمرودی 310نیرنگ310نمرودی310 گمراه دین310 فاسق دینه 310کفری310 310حرامزاده پلید310بدجنس عالم احمقا 310گبر پلید دین 310 منکر 310سگ هار پلید 310وحشی هاریا 310بابقره 310حاهل منافق 310 بمردک پلید 310حرامزاده پلید310 فاسق دینه310کلب کلب هار310جهل مرکبی 310بمار زنگی 310 رمز زناه310 فسق کلیه310گمراه دین310گمراه دین310 فسق دینها 310گمراه دین 310 جاهل منافق310 فاسق دینه 310 فسق دینها310 دزدان فدکه فاطمه 310دزدان فدکه فاطمه310حرامیان310بی ایمان دین اسلام 310گبرپلید دین310 310 حرامیان310 دقلبازملحد310ببقرها 310بقلدره دینه310کلب کلب هار310 جاهل منافق 310نارجهیما 310سم ری310سامری قوم محمد عمرابن خطاء 310 گمراه دین310جهل مرکبی310با کافرها 310بانادانه دین اسلام310 بمردک پلید310 آشوبا310 دقل بازملحد310کفری310 منکر310سامری310 گمراه دین 310جاهل منافق 310حرامیان 310سم ری 310 سامری قوم محمد و سامری قوم موسی شجره الملعونه بودند 310 منکر 310سگ هارپلید310 310کلب کلب هار310وحشی هاریا310فس قینی310 دلیل نفاقه 310 جهل عرب 310 اباجهل در دین 310ابله منافقا 310جاهل منافق 310 سامری 310سم ری 310 سامری قوم محمد و سامری قوم موسی شجره الملعونه بودند310 گمراه دین 310 منکر 310 کفری 310 نامردیه 310 عمر 310 جاهل منافق 310 حرامزاده پلید 310 رمززناه 310 گمراه دین 310منکر 310نامردیه 310با وهابیه نادان دین حق 310 کفری310 نیرنگ310نمرودی 310سامری310 310مار زنگی 310کفری منکر 310جاهل منافق 310 نامردیه 310عمر 310 سگ مردها310نیرنگ 310نمرودی310سامری310 گمراه دین310 مکرن310 خباثتی1512-1202 سه خلیفه = 310 عمر 310 منکر 310کفری 310نامردیه 310 منکر310 کفری310نیرنگ 310 عمر310بوگند مردابا 310سگ مرد ها 310 کبر پلید دین 310بقلدره دینه 310نار جهیما 310 به ابجد خائنان 772-451 عمر و ابوبکر = 231 ابوبکر 231 فاسق 231عصیان 231 ابوبکر231 نفاق 231 عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 با دزد گربها231 ادیانی جعلی باطل 231 بابی عقلیها231یاابوسفیانی231دورویه 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231 احمق ملحد231 لانه جاسوسیه 231با احمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 احمق ملحد 231جزو خائنان به رسول خدا بوده الله اکبر کلمات هم غوغا نموده اند به ابجد اشراردینها772-541= 231 ابوبکر ابوبکر231 نفاق 231 عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 با دزد گربها 231 بابی عقلیها 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231با احمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 ابوبکر و عمر 541قاتلی 541 عدواهل بیت 527 +14 معصوم = 541 ابوبکر و عمر 541 عدواهل بیت بوده اند

+ نوشته شده در جمعه 15 ارديبهشت 1396برچسب:,ساعت 22:43 توسط برای تبادل لینک ابتدا ما را با عنوان اسلامه حق 245 علی 110+ 135فاطمه = 245 و آدرس aaaali110.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.به ابجد اسلامه حق 245 یعنی فاطمه و علی 245 وصی پیامبر 359-231 ابوبکر = 128حسین وزیر پیامبر 476 - 231= 245علی فاطمه 245وصی نبیا 169علی مهدی169 با نماینده بحق محمد علی حسن حسین مهدی 245 اسلامه حق 245 یعنی علی110+ +135= 245 اسلامه حق 245 منظور علی و فاطمه پدر مادر شیعیان میباشنددرود و صلوات خدا بر پدر و مادر شیعیان اهل بیت پیغمبر اسلام |

مگر نام محمد هم علی نیست آئینه روی محمد علیست اسم اعظم نام خاتم قائم آل محمد هم علیست به ابجد دین 64 الله محمد علی 64 دین 64 الله محمد علی 64 جانشین محمد علی64 راه الله حزب الله64 معنی الله محمد64 تنها برگزیده دین64 شما هم با سه کلمه دین پروردگار و پیامبر و امام خود را ثابت نمائید به ابجد دین 64 الله محمدعلی64

 

 مگر نام محمد هم علی نیست آئینه روی محمد علیست صد کتابوصد حدیث آئینه روی محمد علیست کسی که چون محمد است جمال روی خاتم است جان نبی علی ولی قائم آل محمد است  به ابجد رهبر دین الهی الله 583 محمد علی فاطمه حسن حسین 583 با عشق علی 583 اهل بیت فاطمه 583 امت اسلامی 583 رهبر دین الهی الله 583عاشوراه 583 امام زمان مهدی موعود{عج} فرمو د وقال مهدی {عج} : (کهیعص) فالکاف اسم کربلاء، والهاء هلاک العترة، والیاء یزید وهو ظالم الحسین علیه‌السلام، والعین عطشه، والصاد صبره.» و به علم ابجد قرآن کهیعص 195+ 278حمعسق = 473 + علی 110 دین الهی = 583  عاشوراه 583 امت اسلامی 583 اهل بیت فاطمه 583 ابج پنج تن آل عباء به ابجد محرم 288+385 شیعه =673-541 عمر ابوبکرفتنه ها = 132 اسلام132  محرم است که اسلام را زنده نگه میدارد  ابجد 583 پنج تن آل عباء حیدث کثاء و آیه مباهله ابجد محمد علی فاطمه حسن حسین 583 عاشوراه 583 امت اسلامی 583 اهل بیت فاطمه 583 با عشق علی 583 شبکه نور 583 این عدد نورانی را از راست بخوان 583 میشود 385 شیعه براستی شیعیان فرزندان بحق اهل بیت پیامبرند پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 اسلام واقعی الله 385 فقط دین اسلام 385 اسلام پیامبر 385 ووووبه مقاله های دیگر اگر یک سال بخوانید هم تمام نمیشو د پیامبر فرمود هیچ کسی شیعه نخواهد شد مگر فرزند دخترم فاطمه باشد سلام بر مادر شیعیان جهان حضرت فاطمه سلام الله علیهدر خدمت امام عسکری (ع) بودم و فردی از تأویل آیه کهیعص سئوال کرد. امام عسکری (ع) فرمود که از فرزندم «مهدی» پاسخ را دریافت کنید. آن‌گاه امام زمان (عج) فرمودند: «هذه الحروف من أنباء الغیب، أطلع الله علیها عبده زکریا علیه‌السلام، ثم قصّها على محمد صلى‌الله علیه وآله، وذلک أن زکریا سأل ربّه أن یعلّمه أسماء الخمسة، فأهبط علیه جبرئیل فعلّمه إیاها، فکان زکریا إذا ذکر محمداً وعلیاً وفاطمة والحسن سُرِّی عنه همّه، وانجلى کربّه، وإذا ذکر الحسین خنقته العبرة ووقعت علیه البهرة! فقال ذات یوم: یا إلهی! ما بالی إذا ذکرت أربعا منهم تسلیّت بأسمائهم من همومی، وإذا ذکرت الحسین تدمع عینی وتثور زفرتی؟! فأنبأه الله تعالى عن قصته، وقال: (کهیعص) فالکاف اسم کربلاء، والهاء هلاک العترة، والیاء یزید وهو ظالم الحسین علیه‌السلام، والعین عطشه، والصاد صبره.»

نام شیعه 5 بار در قرآن آمده و 7 بار با ترکیباتش 7+5= 12 بار نام شیعه در قرآن آمده  ولی نام فرقه های باطل دین یک بار هم در قرآن نیامده مرد باشید و حرف حق را بپذیرید اینقدر بدبخت و نامرد نباشید

الا بذکرالله تطمئن القلوب مهدی23زندگی23حامی23 آزادی23زمین 23وارث23زمین23مهدی23یا حق23مهدی

چشم حسودان کور باد... علی خیلی مظلوم بود میدونی آدما بین الف تا ی قرار دارند. بعضی ها مثل " ب " برات میمیرند، مثل " د " دوستت دارند، مثل " ع " عا شقت میشوند، مثل " م " منتظر می مونند تا یه روز مثل " ی " یارت بشن

 

 

سر سلسله ی اهل کرم خامنه ای ست
کوبنده ی اصحاب ستم خامنه ای ست
یک غرش او برای داعش کافیست
معنای مدافع حرم خامنه ای ست ...ابرها جمع شدند که طوفان کنند  غافل از رعد نگاه الهی این رهبرند  این گردبادهای به غیرت در آمد مطیع امر رهبرند که طوفان نمی کنند

❣اللهم احفظ قائدنا اما خامنه ای❣

آیا خدایی که حضرت خضر و عیسی را زنده نگه دارد نمیتواند فرزند پیغمبر خاتمش را که سرور همه انبیا و جن وانس است نگه دارد.پس خدایی که آدمی را از قطره ی آب خلق کرده ،مطمئنا این کار برایش سهل و آسان است و شکی در آن نیست

و شایسته است روشن گردد که پایه گذاران علوم اسلامی نیز غالبا شیعه بوده اند و از شاگردان مکتب تشیع بوده اند که در میان آنان:

ابوالاسود دئلی (پایه گذار علم نحو)

خلیل ابن احمد(پایه گذار علم عروض)

معاذبن مسلم بن ابی ساره کوفی(پایه گذار علم صرف)

ابوعبدالله محمدبن عمران کاتب خراسانی مرزبانی (یکی از پیشتازان علم بلاغت)

حجت الله عرفانیان شیعه 12 امامی علم حساب کتاب ریاضی ابجد قرآن  علم ریاضی قرآن به چشم میخورد.وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ نام شیعه 12 بار در قرآن آمده ولی نام فرقه های باطل یک بار هم در قرآن نیامده خداوند اندازه گوسفند هم برای آنها احترام قائل نشدهقرآن میفرماید و اکثرهم لا یعقلون بیشتر مردم گمراهند قرآن میفرماید و اکثرهم لا یعقلون آنها که زیادند نمیفهمند خداوند در قرآن نامی از آنها نبرده به اندازه گوسفند هم برایشان ارزش قائل نشده چون نام فرقه هایشان هم در قرآن نیامده است هیچ وقت به کسی حسد نمی ورزم ولی از انسانهای جاهل نادان بیزارم که خود را عقل کل میدانند ولی کارمندی بیش نیستند توی حکمشان نوشته مستخدم دولت همه فکر میکنند پسر خدایند این تفکر شیطان است تو هیچی نیستی فقط خود خواهی انسانها همه مثل همند یک سر دارند با دوتا دوتا پا معرفت که ندارند اگه داشتند خودشونو برتراز دیگران نمیدانند نزدخدا بایدبدرخشی همیشه نادان نزد دانایان احساس غروربیجا میکند

دنیا یک امر عدمی نیست،همین عنوانهای اعتباری،دام شیطان است.

همین ابلیس غوی با همین دام،انسان را میکوبد.

کسی که تور ماهیگیری می اندازد با همه توان میکوشد حیات ماهی را از اوبگیرد.

دنیا چیزی نیست که اگر کس به دام او افتاد هروقت خواست بتواند اورارها کند،

دنیا چنین است که تا انسان را فرومایه نکند و آبروی او را نبرد و اهل زباله نکند،رها نمیکند.

ذات اقدس الله به بشر هشدار داد.  مارو عقربو عنکبوت سیاه کی بوود جانشینه رسول خدا                                       شیطان بزرگ شیطان وسط شیطان کوچک

فرمود:شیطان کاری با مال شما ندارد ونمیکوشد که بی مال باشید.او فقط میخواهد آبرو ببرد.

فرمود:ببینید با آدم وحوا چه کرد؟

تمام تلاش شیطان این است که آبرو ریزی کند .

ای بنی آدم برحذر باشید از شیطان بافتنه ابلیس651 - 110دین الهی=541 فتنه ها541عمر ابوبکر541 ،که او هیچ هدفی ندارد مگر آنکه حیثیت انسان راببرد

ووقتی انسانی بی حیثیت شد دیگر کاری از او ساخته نیست،

لذا تبدیل میشود به زباله....

یکی از انگیزه های تهاجم وسیع وهابیت بر ضد مذهب اهل بیت،به سبب ترس و وحشت آنان از گسترش این فرهنگ برخاسته از سنت راستین محمدی مطابق با قرآن در میان جوانان ودانشمندان تحصیل کرده است.وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ نام شیعه 12 بار در قرآن آمده ولی نام فرقه های باطل یک بار هم در قرآن نیامده خداوند اندازه گوسفند هم برای آنها احترام قائل نشده فقط یک جانشین جای پیامبر می خوابد تا او را از مرگ نجات دهد ،اهل خانه به آنچه در خانه هست آگاهترند ،

حاکم در مستدرک نقل میکند،که پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله وسلم)فرمود:به تحقیق که مثل اهل بیتم در میان شما، مانند کشتی نوح (علیه السلام)است،هر کس بر آن سوار شود ،رستگار شده ،هرکس از آن دوری جوید ،غرق وهلاک خواهدشد.3

بیش از هفتاد منبع معتبر از اهل تسنن این حدیث را در مورد خلافت بلافصل امام علی(علیه السلام)نقل کرده اند:به درستی که علی از من است ومن هم از اوهستم وامام وسرپرست تمام مومنان بعد از من است

برای روشن شدن مطلب به نمونه هایی از گرایش به مذهب شیعه مراجعه میکنیم.بچه شیعه هابخونید
بهشت فروش
شیخ عبدالسلام یکی از زهاد و عباد اهل سنت بود، به طوری که نامش را جهت تبرک به پرچمهای می نوشتند. به این صورت لا اله الا الله ، محمد رسول الله ، شیخ عبدالسلام ولی الله این مرد روزی بالای منبر گفت : هر که می خواهد از بهشت جایی بخرد بیاید. مردم ازدحام کردند و شروع به خریدن نمودند شیخ تمام بهشت را فروخت ، در آخر مردی آمد و گفت من دیر رسیدم ، اموال زیادی دارم باید یک جایی به من بفروشی ، شیخ گفت : دیگر محل خالی باقی نمانده مگر جای خودم و الاغم ، درخواست کرد محل خودش را بفروشد و خود از جای الاغش استفاده نماید، شیخ قبول کرد آن محل را فروخت و در بهشت بدون مکان ماند.
روزی در نماز گفت : چخ چخ ...روزی در نماز گفت : چخ چخ . بعد از نماز پرسیدند: چرا چخ چخ کردی ؟ گفت : هم اکنون که در بصره هستم مکه را مشاهده می کنم در حال نماز دیدم سگی وارد مسجدالحرام شد از اینجا او را چخ کرده بیرونش نمودم . مردم بسیار در شگفت شدند مقامش در نظر آنها بیشتر جلوه نمود. یکی از مریدان او، پیش زن خود که شیعه بود آمد و جریان را نقل کرد. گفت خوب است مذهب تشیع را رها کنی ، زن جواب داد اشکالی ندارد ولی تو یک روز شیخ را با جمعی از مریدان دعوت کن تا در مجلس شیخ مذهب تو را بپذیرم . آن مرد خوشحال شد و فردا شیخ را دعوت کرد، وقتی همه میهمانان آمدند، سفره را انداخت برای هر نفر مرغی بریان گذاشت ولی مرغ شیخ را در زیر برنج پنهان کرد.
وقتی چشم شیخ به ظرفهای مریدان افتاد دید هر کدام یک مرغ بریان دارد و ظرف خودش مرغی ندارد، عصبانی شد و گفت : به من توهین کرده اید چرا مرغ بریان برای من نگذاشته اید؟ زن که منتظر چنین فرصتی بود گفت : یا شیخ تو در بصره ادعا می کنی ، سگی که در مکه وارد مسجدالحرام شده می بینی با این همه مسافت و دوری راه ، اما در اینجا نمی بینی که مرغ بریان در زیر برنج است با این فاصله کم ، شیخ از جا حرکت کرده گفت : این زن رافضیه خبیثه است و از مجلس بیرون رفت . مرد صاحبخانه تا این جریان را مشاهده کرد مذهب خود را رها کرد و به مذهب زنش در آمد و شیعه شد.
انوار نعمانیه ص 235.

1.دکتر عصام العماد،فارغ التحصیل دانشگاه(الامام محمدبن سعود)درریاض وشاگرد بن باز (مفتی اعظم سعودی) وامام جماعت وخطیب جمعه یکی از مساجد بزرگ صنعا واز مبلغان وهابیت در یمن که کتابی نیز در اثبات کفرو شرک شیعه ،تحت عنوان "السله بین الاثنی اشریه و فرق الغلاه"نوشته وبدنبال تحقیق و بررسی بافرهنگ تشیع آشنا شد و ازفرقه وهابیت دست کشید وبه مذهب شیعه مشرف گردید.وی مینویسد:

"با مطالعه کتابهایی که وهابیت در سالهای اخیر نوشته اند،بریقین ما افزوده میشود که تنها مذهب اینده،همان مذهب شیعه امامیه است ؛زیرا آنان دنبال انتشار و گسترش سریع این مذهب در جوامع وهابی و سایر مسلمانان میباشند."وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ نام شیعه 12 بار در قرآن آمده ولی نام فرقه های باطل یک بار هم در قرآن نیامده خداوند اندازه گوسفند هم برای آنها احترام قائل نشده1

سپس ازقول شیخ عبدالله الغنیمان ،استاد "الجامعه الاسلامیه"در مدینه منوره نقل میکند:

"وهابیان به یقین دریافته اند،تنها مذهبی که در آینده ،اهل سنت و وهابیت را بسوی خود جذب خواهد کرد،همان مذهب شیعه دوازده امامی است که نامش 12 بار در قرآن آمده کلمه امام هم 12 بار در قرآن 2

2.آقای شیخ ربیع بن محمد ، از نویسندگان مشهور سعودی مینویسد:

"آنچه باعث فزونی شگفتی من گردیده ،اینست که گروهی از برادران وهابی ما که برخی از فرزندان شخصیتهای علمی در مصر هستندو برخی از دانشجویانی هستند که مدتها در جلسات علمی ما شرکت میجستندو برخی از برادرانی که ما به آن خوشبین بودیم،اخیرا به سراغ مکتب تشیع رفته اند و چیزی که در همان آغاز توجه ما را به خود جلب کرد،این بود که تمامی اینها ،تحت تاثیر درخشش نور انقلاب اسلامی ایران قرار گرفته اند." شیعه معقد واقعی مکتب اسلام و قرآن است و دلسوز ترین انسان روی کره زمین شیعیان نسبت به تمام انسانها برادر و برابر میباشند شیعه ازدواج با خواهر زن را هم حرام میداند جهاد النکاح اهل وهابی را شیطانی و زنا می داند زنها موقع ازدواج باید 3ماه و ده روز عده نگه دارند ازدواج با عمه خاله و زن پدر حرام است

یکی از انگیزه های تهاجم وسیع وهابیت بر ضد مذهب اهل بیت،به سبب ترس و وحشت آنان از گسترش این فرهنگ برخاسته از سنت راستین محمدی مطابق با قرآن در میان جوانان ودانشمندان تحصیل کرده است.

برای روشن شدن مطلب به نمونه هایی از گرایش به مذهب شیعه مراجعه میکنیم.

1.دکتر عصام العماد،فارغ التحصیل دانشگاه(الامام محمدبن سعود)درریاض وشاگرد بن باز (مفتی اعظم سعودی) وامام جماعت وخطیب جمعه یکی از مساجد بزرگ صنعا واز مبلغان وهابیت در یمن که کتابی نیز در اثبات کفرو شرک شیعه ،تحت عنوان "السله بین الاثنی اشریه و فرق الغلاه"نوشته وبدنبال تحقیق و بررسی بافرهنگ تشیع آشنا شد و ازفرقه وهابیت دست کشید وبه مذهب شیعه مشرف گردید.وی مینویسد:

"با مطالعه کتابهایی که وهابیت در سالهای اخیر نوشته اند،بریقین ما افزوده میشود که تنها مذهب اینده،همان مذهب شیعه امامیه است ؛زیرا آنان دنبال انتشار و گسترش سریع این مذهب در جوامع وهابی و سایر مسلمانان میباشند."1

سپس ازقول شیخ عبدالله الغنیمان ،استاد "الجامعه الاسلامیه"در مدینه منوره نقل میکند:

"وهابیان به یقین دریافته اند،تنها مذهبی که در آینده ،اهل سنت و وهابیت را بسوی خود جذب خواهد کرد،همان مذهب شیعه دوازده امامی است."2

2.آقای شیخ ربیع بن محمد ، از نویسندگان مشهور سعودی مینویسد:

"آنچه باعث فزونی شگفتی من گردیده ،اینست که گروهی از برادران وهابی ما که برخی از فرزندان شخصیتهای علمی در مصر هستندو برخی از دانشجویانی هستند که مدتها در جلسات علمی ما شرکت میجستندو برخی از برادرانی که ما به آن خوشبین بودیم،اخیرا به سراغ مکتب تشیع رفته اند و چیزی که در همان آغاز توجه ما را به خود جلب کرد،این بود که تمامی اینها ،تحت تاثیر درخشش نور انقلاب اسلامی ایران قرار گرفته اند."3

3.شیخ محمد مغراوی ،نویسنده مشهور وهابی میگوید:

"با گسترش مذهب تشیع در میان جوانهای مشرق زمین ، از آینده جوانهای مغرب زمین بیمناکم."4

4.دکتر ناصر قفاری،استاد دانشگاههای مدینه مینویسد:

"براثر تلاش روحانیون شیعه ،تعداد زیادی از اهل سنت بمذهب شیعه گرویدند و اگر کسی کتاب «عنوان المجد فی تاریخ البصره و نجد»را مطالعه کند به وحشت میفتد که چگونه برخی از قبایل عربی بصورت کامل ،مذهب شیعه را پذیرفته اند."5

5.شیخ مجدی محمد علی محمد نویسنده برجسته وهابی سخن جالبی دارد.اومیگوید:

"یکی از جوانهای اهل سنت حیرت زده نزد من آمد وقتی که علت حیرت او را جویا شدم دریافتم که دست یکی از شیعیان به وی رسیده است و این جوان سنی تصور کرده است که شیعیان ملائکه رحمت و شیر بیشه حق میباشند."6

1.المنهج الجدید و الصحیح فی الحوار مع الوهابیین .ص178

2.همان

3.الشیعه الامامیه فی میزان الاسلام.ص5

4.من سبّ الصحابه و معاویه فامه هاویه.ص4

5.اصول مذهب الشیعه الامامیه الاثنی عشری.ج1.ص9

6.انتصارالحق .ص14و11

 

بهشت را بر سه گروه حرام کردم

خدای عزوجل میفرماید:

"بهشت را برسه گروه حرام کردم:

                منت گذار

                            بخیل

                                      سخن چین."

                                                          الجواهرالسفیه،ص142

 

 اندکی درنگ سوره بقره آیه 263

قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى ۗ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ﴿٢٦٣﴾

گفتارى پسنديده [در برابر تهيدستان] و گذشتى [كريمانه نسبت به خشم و بد زبانى مستمندان] بهتر از بخششى است كه دنبالش آزارى باشد ، و خدا بى‏نياز و بردبار است .«263»

Saying a word that is kind, and forgiving is better than charity that hurts. (Do not forget that) God is affluent and kind.«263

سوره بقره آیه263

آنگاه شیعه شدم خاطرات 1

ما در ایام مختلف سال پذیرای عده ای از مبلغین حنفی مذهب-که اکثر آنها از تابعین سپاه صحابه هستند-بودیم وآنان از جاهای مختلف همچون زاهدان وشهرهای دیگر سیستان و بلوچستان به مساجد ما میآمدند که شبها تاصبح اکثر جوانان می آمدند و آن مبلغین با خود مقداری هدایا می آوردند. وبعنوان جایزه به کسانی میدادند که زودتر بحثها ومطالب آنها رایادگرفته باشد و آن هدایا شامل:

مسواک ،سرمه ،عود ،عنبر و...بود که با اهدای اینها جوانان و نوجوانان را بیشتر به کرسی بحث و گفتگویشان مجذوب میکردند

در یکی از این شبها با همه دوستان تصمیم گرفتیم شب را در مسجد بمانیم و از محضر همان مبلغها استفاده کنیم که سوالاتی طرح شد و دوستان پرسیدند:چرا امام ابو حنفیه فلان رای راداده یا وضو گرفتن حنفی ها چرا با شافعی ها تفاوت دارد؟

تا اینکه این حقیر یک سوال پرسیدم که اولین جرقه در رفتن من به سمت تحقیق و بررسی درباره مذهب تشیع شد وآن سوال این بود؟که امام زمان کیست؟ و آیا مهدی که شیعه ها میگویند صحت دارد؟

اما متاسفانه در جوابم هر نوع اهانتی را به ساحت این بزرگوار شنیدم بجز جواب سوالم و در آخر هم برای جواب سوالم دلایل واهی وپوچی شنیدم که از آن جمله این بود:

اگر امام زمانی یا مصلحی در آخرالزمان باشد آنهم عیسی بن مریم است و بس .وشماهم از سوالات بیفایده بپرهیزید و وقت و افکار خودرا بااین سوالها آلوده نکنید.

منکه جواب درستی دریافت نکردم از پرسیدن چنین سوالاتی خودداری نمودم تااینکه بحث خاتمه یافت و همان لحظه یکی از مبلغین گفت برادران بلند شوید بروید وضویی تازه کنید و هرکدام گوشه ای مشغول عبادت شوید که تا اذان صبح زمانی نمانده.

منهم مشغول خواندن قرآن شدم و پس از تلاوت آیاتی چند از سوره یوسف ،خستگی مفرطی بر من چیره شد و قرآن رابوسیدم وکنار گذاشتم و به حالت نشستن،سرم را به دیوار تکیه دادم و به خواب رفتم .در حالت خواب و بیداری بودم که مسائلی را در رویا دیدم که گفتنش تا به اینجا کافیست و با صدای موذن بیدار شدم و دیدم موقع نماز صبح است.بعد از نماز با خودم گفتم چون با خیال و در فکر سوال امام زمان خوابیدم حتما یک تخیل بوده و سپس از سایرین خداحافظی کردم و به منزل رفتم و چون شب قبل کم خوابیده بودم خستگی بر من مستولی شد وبه اتاق خودم رفتم و خوابیدم،اما در کمال ناباوری همان خوابی که در مسجد دیده بودم در منزل هم برایم تکرار شد. ولی چون به این مسئله باور ضعیفی داشتم این رویاها را افکار خسته و پریشانی می پنداشتم تا اینکه خود به خود به سمت مطالعه کتابهای شیعی رفتم و بعد از مطالعه،باور من به این مسئله بیشتر از قبل شد وبا خود فکر کردم وگفتم :آیا خدایی که حضرت خضر و عیسی را زنده نگه دارد نمیتواند فرزند پیغمبر خاتمش را که سرور همه انبیا و جن وانس است نگه دارد.پس خدایی که آدمی را از قطره ی آب خلق کرده ،مطمئنا این کار برایش سهل و آسان است و شکی در آن نیست

اگر در جایی به جای استفاده از آب کر(شلنگ)مجبور به استفاده از آب قلیل(آفتابه )بودید.

برای شستن بدن باید آب آفتابه را سه مرتبه قطع و وصل کنید...

دوست عزیز؛شما می توانید برای اطلاع از نظر مرجع تقلید خود در مسائل شرعی با دفاتر عظام تماس بگیرید...

مقام معظم رهبری در قم:

025-37746666

آیت‌الله سیستانی:

025-37836464

آیت‌الله شبیری زنجانی:

025-37740322

آیت‌الله صافی گلپایگانی:

025-37715511

آیت‌الله مکارم شیرازی:

025-37743110

آیت‌الله وحید خراسانی:

025-37740611

آیت‌الله فاضل لنکرانی:

025-37752752

آیت‌الله بهجت(ره):

025-37743271

آیت‌الله تبریزی(ره):

025-37736464

آیت‌الله مظاهری:

0311-4464691

دروغ پردازی های وهابیت نسبت به شیعه

مخالفان مکتب اهل بیت و طالبان زرو زور با گسترش فرهنگ تشیع،موقعیت خودرا در خطر میبینند.از این رو ،با تالیف کتابهای ضد شیعی سراسر از تهمت و دروغ ،سعی در مخدوش کردن چهره نورانی مذهب شیعه را در سطح جهانی دارندوَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ نام شیعه 12 بار در قرآن آمده ولی نام فرقه های باطل یک بار هم در قرآن نیامده خداوند اندازه گوسفند هم برای آنها احترام قائل نشده.آیا خدایی که حضرت خضر و عیسی را زنده نگه دارد نمیتواند فرزند پیغمبر خاتمش را که سرور همه انبیا و جن وانس است نگه دارد.پس خدایی که آدمی را از قطره ی آب خلق کرده ،مطمئنا این کار برایش سهل و آسان است و شکی در آن نیست فقط یک جانشین جای پیامبر می خوابد تا او را از مرگ نجات دهد ،اهل خانه به آنچه در خانه هست آگاهترند ،علی در کعبه به دوش رسول خدا رفت و بت های کعبه را در هم شکست علی در کعبه چون آمدبه دنیا شکاف کعبه می گوید همین را بی اذن علی قدم مزن بر محراب هم زاده محرابو شهید محراب علیست  و به علم ابجد قرآن کهیعص 195+ 278حمعسق = 473 + علی 110 دین الهی = 583  عاشوراه 583نماینده قرآن بدینها 583 امت اسلامی 583 اهل بیت فاطمه 583 ابج پنج تن آل عباء 583 به ابجد محرم 288+385 شیعه =673-541 عمر ابوبکرفتنه ها = 132 اسلام132  محرم است که اسلام را زنده نگه میدارد  ابجد 583 پنج تن آل عباء حیدث کثاء و آیه مباهله ابجد محمد علی فاطمه حسن حسین 583 عاشوراه 583 امت اسلامی 583 اهل بیت فاطمه 583 با عشق علی 583 شبکه نور 583 این عدد نورانی را از راست بخوان 583 میشود 385 شیعه براستی شیعیان فرزندان بحق اهل بیت پیامبرند پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 اسلام واقعی الله 385 فقط دین اسلام 385 اسلام پیامبر 385

به نمونه هایی از سخنان بی پایه وهابیت توجه کنید:

"رویکرد شیعیان به اسلام ،نه از روی علاقه و نه بخاطر ترس از مسلمانان بوده؛بلکه هدف آنان نابود کردن اسلام بوده است."1

"زنان شیعه همانند زنان یهود عده نگه نمیدارند."2

"شیعیان همانند یهود اموال دیگران را برخود حلال میشمرند ."3

"شیعیان ازدواج با مادر را حرام  میشمارند حتی ازدواج با خواهر زن را هم حرام میدانند در حالی که این دکتر وهابی دروغ گو برعکس این را گفته لعنت خدا و رسول بر دکتر ملعون و بی سواد عبد الشیطان عمر فریب دانشمند مصری 4

دکتر عبدالله محمد غریب دانشمند مصری در کتاب سراسر دروغ وتهمت خود (و جاء دور المجوس)مینویسد:لعنت خدا و رسول بر دکتر ملعون و بی سواد عبد الشیطان عمر فریب دانشمند مصری

"نهضت امام خمینی یک نهضت مجوسی ،عجمی وکسروی است،نه نهضت اسلامی ،عربی ومحمدی."5

"میدانیم که خطر حاکمان تهران بر اسلام از خطر یهود بر اسلام ،سختتر است و از آنان هیچ امید خیری انتظار نمیرود و نیک میدانیم که آنان بزودی بایهود ،همداستان شده و به جنگ مسلمانان خواهند آمد!" 6 اگر اینطور که شما میگوئید 35 سال است که فقط ایران به فلسطین کمک میکند این شما و عربهای چلپاسه خور بی غیرت هستید که به دروغ خود را مسلمان وهابی از یهودی بدتر میباشید و اصلا" بفکر برادران اهل سنت فلسطینی نیستید و دستشان در آستین اسرائیل است 6

دکتر ناصر غفاری در رساله دکترای خود که اکنون کتاب درسی دانشگاه مدینه است،مینویسد:دروغگو 1216- 14 معصوم پیامبر و خانواده اش = 1202 عمر ابوبکر عثمان میباشند

این دکتر دروغگو می گوید "امام خمینی نام خود را در اذان نمازها داخل کرده و حتی نام خود را بر نام پیامبر نیز مقدم نموده است.درایران ،اذان در نمازها بعداز اعلام امام خمینی به عنوان حاکم ایران وحاکم همه جوامع مسلمان چنین است :الله اکبر الله اکبر خمینی رهبر یعنی خمینی پیشوای ماست ،سپس :شهادت میدهم که محمد فرستاده خداست!"7

جای بسی شگفت است کتابهایی که برضد جنایات صهیونیسم در فلسطین اشغالی نوشته میشود ،بسیار کمتراز کتابهایی است که بر ضد شیعه تالیف میگردد.

در حج سال1381،ده میلیون و 685هزار جلد کتاب به 20 زبان زنده دنیا که غالبا برضد شیعه بوده از سوی دولت سعودی در میان زائران خانه خدا،پخش شده است.8  3

3.شیخ محمد مغراوی ،نویسنده مشهور وهابی میگوید:

"با گسترش مذهب تشیع در میان جوانهای مشرق زمین ، از آینده جوانهای مغرب زمین بیمناکم." یک لگن یخ بشین توش 4

4.دکتر ناصر قفاری،استاد دانشگاههای مدینه مینویسد:

"براثر تلاش روحانیون شیعه ،تعداد زیادی از اهل سنت بمذهب شیعه گرویدند و اگر کسی کتاب «عنوان المجد فی تاریخ البصره و نجد»را مطالعه کند به وحشت میفتد که چگونه برخی از قبایل عربی بصورت کامل ،مذهب شیعه را پذیرفته اند."وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ نام شیعه 12 بار در قرآن آمده ولی نام فرقه های باطل یک بار هم در قرآن نیامده خداوند اندازه گوسفند هم برای آنها احترام قائل نشده5

5.شیخ مجدی محمد علی محمد نویسنده برجسته وهابی سخن جالبی دارد.اومیگوید:

"یکی از جوانهای اهل سنت حیرت زده نزد من آمد وقتی که علت حیرت او را جویا شدم دریافتم که دست یکی از شیعیان به وی رسیده است و این جوان سنی تصور کرده است که شیعیان ملائکه رحمت و شیر بیشه حق میباشند."6

1.المنهج الجدید و الصحیح فی الحوار مع الوهابیین .ص178

2.همان

3.الشیعه الامامیه فی میزان الاسلام.ص5

4.من سبّ الصحابه و معاویه فامه هاویه.ص4

5.اصول مذهب الشیعه الامامیه الاثنی عشری.ج1.ص9

6.انتصارالحق .ص14و11

               آیت الله جوادی آملی

http://sookhtevasl.loxblog.com/

میدونی آدما بین الف تا ی قرار دارند. بعضی ها مثل " ب " برات میمیرند، مثل " د " دوستت دارند، مثل " ع " عا شقت میشوند، مثل " م " منتظر می مونند تا یه روز مثل " ی " یارت بشن آقاســـــــــلام! بازمنــم ،خاک پایــــتان .دیـــوانه ای که لک زده قلبــــش برایــــــتان ! در این کلاس ســــرد، حضور تو واجب است این بار چندم است که استاد غایب است ؟

نرگس شکفتــــه است تو را داد می زنـــد آقا بیا که فاصـــــله فــــــریاد می زنــــــــد این روزها نمی شــــــــــــود اندوهگین نبود دلــــــواپس نهایــــــــت تلخ زمیــــــــن نبود

امروز دلم عجیب تو را درد می کشـــــــد دستم مدام واژه ی « بر گرد » می کشـد امضاء : دو چشم خیس و دلی در هوایتـــان ،دیوانه ای که لک زده قلبش برایتــــــــــان . . .الا که راز خدایی خدا کند که بیایی تو نور غیب نمایی، خدا کند که بیایی  شب فراق تو جانا خدا کند به سرآید سرآید و تو برآیی، خدا کند که بیایی دمی که بی تو سر آید خدا کند که نیاید
الا که هستی مایی، خدا کند که بیایی فسرده غنچه گلها فتاده عقده به دلها تو دست عقده گشایی، خدا کند که بیایی ز چهره پرده بر افکن به ظلم شعله در افکن
تو دست عدل خدایی، خدا کند که بیایی نظام هر دو جهانی امام عصر و زمانی یگانه راهنمایی، خدا کند که بیایی تو مشعری عرفاتی، تو زمزمی تو فراتی تو رمز آب بقایی، خدا کند که بیایی دل مدینه شکسته حرم به راه نشسته تو مروه ای تو صفایی، خدا کند که بیایی به سینه ها تو سروری به دیده ها همه نوری به دردها تو دوایی، خدا کند که بیایی ترا به حضرت زهرا، بیا ز غیبت کبری دگر بس است جدایی،خدا کند که بیایی

 هر موقع به خانه رسول خدا رفتی و نبود پیغام خود را به جانشین ایشان که در را باز میکند بده کسی که در خانه رسول خداست جانشین رسول خدا هم او میباشدقرار است برای چند صدمین بار جای پیامبر بخوابدکفار مکه چند صد بارقرار بود ایشان را به شهادت برسانندولی هر بار امام علی نقشه شان را برآب کرد و هر کسی به پیامبر و جانشین ایشان تو هین کند قطعا" اهل دوزخ است حیوانات با هم هیچ مشگلی ندارند این انسانها هستند که بدون اجازه دست در کار هم میبرند خدا کند برای کمک باشد نه برای غارت چرا وبلاگتو سیاه کردی  اگه خدا دنیا را سیاه میکرد خوشت میآمد امام میفرماید خدا آسمان را آبی قرار داد تا چشم انسانها و حیوانات تقویت شود

مهربانی راقسمت کنیم
من یقین دارم
به ماهم میرسدیکی از کارمندان می گفت 82 درصد کارمندان اضافی هستند به ایشان نگاه کردم دیدم خودش اضافه است و حرفهای اضافه زیاد می زند  خوش بحال شهداء که حرف نمیزدند بیشتر عمل می کردند
 
خداوند در آسمانها ملائکه را آفرید و در زمین بسیجیها را خداوند در آخر الزمان بسیج را به جهان معرفی نمود یاران قائم آل محمد همگی بسیجی میباشند خسته نباشی136مومن 136 جان مولاه136 بسیجیان 136 علی به ابجد صغیر و کبیر 136 مومن 136   (عج)  مولاء کاری کن خیلی خیلی طلایی صحبت کنم
 
 
 
 


 
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0

نصف شب از شناسایی برگشته بود. می بیند بچه ها در چادر خوابیدند،
همان جا بیرون چادر می خوابد.بسیجی آمده بود نگهبان بعدی را بیدار کند،
می بیند بیرون چادر کسی خوابیده است به تصور اینکه نگهبان شیفت بعدی است ،
با قنداق اسلحه به پهلویش می زند و بلندش می کند و می گوید:
پاشو ، نوبت پست شماست ... او هم بلند می شود، اسلحه را می گیرد
و می رود سر پست و تا صبح نگهبانی می دهد!
صبح زود، نگهبان پست بعدی به آن بسیجی می گوید:
چرا دیشب من رو بیدار نکردی؟!
وقتی به محل نگهبانی می روند، می بینند...
فرمانده لشگر زین الدین دارد نگهبانی می دهد!

چرا می گوییم "بزنم به تخته"، نمی گوییم "ماشاءالله"

یکی از دوستان نقل میکند که یک روزبایکی از دوستان انگلیسی خود چت میکردم بهش گفتم کار تو خیلی عالی بود.
بهم گفت بزنم به تخته(Touch wood)..
سپس گفت شما مسلمونها حتما به جای این اصطلاح چیزی دارید من گفتم ماهم همین را استفاده میکنیم
رفیقم خیلی تعجب کرد وگفت عجب..!! بهش گفتم چه چیز عحیب بود؟
اون گفت ما منظورمان از تخته همان تخته صلیب است که شر و پلیدی را از ما دور میکند...!! تازه فهمیدم که سالهاست که ما به صلیب پناه میبریم از چشم بد وشور
ما نادانسته بحای اینکه با گفتن: بسم الله، ماشاءالله، ولا حول ولا قوة الابالله به الله پناه ببربم به چوب وتخته صلیب پناه میبردیم.!
ای کاش اصل هرکلمه را قبل از اینکه به زبان بیاوریم بشناسیم.
تا بحال اگر نادانسته میگفتیم اشکالی نداره چون نمیدونستیم.
اما از این به بعد این کلمه خرافی را بکار نبریم. حضرت عیسی (ع) هم مثل حضرت خضر و الیاس و مولایمان مهدی زنده و در بین ما زندگی میکند این بزرگواران داری هزاران فرزند و قوم و قبیله میباشند والله همه کس آنها را میشناسند ولی بجا نمی آورد خدا را شکر اینجانب تا بحال سه بار مولایم را زیارت و بدیدن ایشان رفته ام  انسان تا نبیند که نمیتواند بشناسد ولی دلت خالص شد مثل آهنربا به سمتش کشیده میشوی بشرط اینکه پاک باشی و غسل به گردنت نباشد و وضوی کامل بگیری کسی که دست هایش را بشوید صورتش را بشوید دست راست را از آرنج بشوید دست چپ را از آرنج بشوید منظور 5 انگشت پائین تر از بازو آرنج و بعد مسح سر با دست راست بعد مسح پا با دست راست و مسح پای چپ با دست چپ به این وضوء می گویند کسی که همیشه با وضوء میباشد حتی هنگام خواب چنین فردی لیاقت پیدا میکند اولیاء خدا را ملاقات کند به ریاضی قرآن  ملاقات مهدی 631 بار صلوات بر محمد و آل محمد بفرستد تا 40 روز به نیت هر پیامبر و امامی موثر خواهد بود چه در خواب و یا در بیداری نصیبش خواهد شد ان شاء الله ملاقات عیسی 722 بار صلوات بر محمد و آل محمد (ص) الهم صل علی محمد وآل محمد و عجل فرجهم والعن اعدائم

 

  أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ


آگاه باش كه با ياد خدا دلها آرامش مى‌يابد. (رعد ٢٨)

علم غیب آنها که طلبکار خدائید . خدائید بیرون ز شما نیست شمائید شمائید چیزی که نکردید گم از بهر چه جوئید واندر طلب گم نشده بهر چرائید در خانه نشینید و نگردید به هر سوی زیرا که شما خانه و هم خانه خدائید  اسمید و حرفید و کتابید و کلامید جبریل امینید و سماوات علائید مولوی 

داماددخت ظهور غیب احد احمد ناموس حق و صندق اسرارش .هم عیب را به عامل اشرار پرده پوش هم غیب را ز عالم اسرار ترجمان .

نامبردار شرق و غرب تویی که حدیثت چو غیب مرموز است علم غیب در روایات اهل سنت پذیرفتن حق چرا باید سخت باشد والله برای اینجانب مثل شربت عسل شیرین است حق را باید قبول کرد حتی اگر از دهان یک بچه باشد ما شیعیان با افتخار حق را می پذیریم علی 110 بحق 110 دین الهی 110 جلوه الله 110 با ادب اهل دین 110 یمین 110 کسانی که نامه عملشان را به دست راستشان میدهند ان شاء الله علم غیب دانستن امام علی در روایات اهل سنت حدیث صحیح

آيا روايت معتبري در منابع #اهل_سنت وجود دارد كه ثابت كند، #اميرمؤمنان عليه السلام، تمام اتفاقات آينده را تا قيامت مي دانست؟

 #پاسخ #جواب
پاسخ .داماددخت ظهور غیب احد احمد ناموس حق و صندق اسرارش .هم عیب را به عامل اشرار پرده پوش هم غیب را ز عالم اسرار ترجمان .

**ترديدي نيست كه اميرمؤمنان عليه السلام، نفس #رسول_الله صلي الله عليه وآله و دروازه علم آن حضرت است،ان مدینه" العلم و علی بابها  بنابراين عجيب نيست كه اميرمؤمنان عليه السلام وارث تمام علوم نبوي باشد. او که از غیب میداند خبر یا خبر از غیب او میرسد فقط یک جانشین جای پیامبر می خوابد تا او را از مرگ نجات دهد ،اهل خانه به آنچه در خانه هست آگاهترند ،علی در کعبه به دوش رسول خدا رفت و بت های کعبه را در هم شکست علی در کعبه چون آمدبه دنیا شکاف کعبه می گوید همین را بی اذن علی قدم مزن بر محراب هم زاده محرابو شهید محراب علیست

#روايت #صحيح السندي در منابع اهل سنت وجود دارد كه ثابت مي كند اميرمؤمنان عليه السلام از تمام اتفاقات آينده خود تا روز قيامت آگاه بوده است و به مردم اعلام كرده است كه هر سؤال خواستيد پاسخ آن را خواهم داد.
#عبدالرزاق_صنعاني، استاد #محمد_بن_اسماعيل_بخاري در #تفسير خود مي نويسد:
**عن معمر عن وهب بن عبد الله عن أبي الطفيل قال شهدت عليا وهو يخطب وهو يقول سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء يكون إلي يوم القيامة إلا حدثتكم به وسلوني عن كتاب الله فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم بليل نزلت أم بنهار أم في سهل أم في جبل.

*از #أبوطفيل نقل شده است كه شاهد بودم كه علي عليه السلام خطبه مي خواند و مي فرمود: از من بپرسيد، به خدا سوگند! از هر چه كه تا روز قيامت به وجود مي آيد و اتفاق مي افتد، سؤال نمي كنيد؛ مگر اين كه تمام آن ها را پاسخ مي گويم. از كتاب خدا بپرسيد؛ به خدا سوگند! هيچ آيه اي نازل نشده است؛ مگر اينكه از همه شما داناترم كه شب نازل شده است يا روز، در صحرا نازل شده است يا در كوه .
** #الصنعاني، ابوبكر عبد الرزاق بن همام (متوفاي211هـ)، #تفسير_القرآن، ج3، ص241، تحقيق: د. مصطفي مسلم محمد ، ناشر: مكتبة الرشد ـ الرياض، الطبعة: الأولي، 1410ه

 #امت_واحده میدونی آدما بین الف تا ی قرار دارند. بعضی ها مثل " ب " برات میمیرند، مثل " د " دوستت دارند، مثل " ع " عا شقت میشوند، مثل " م " منتظر می مونند تا یه روز مثل " ی " یارت بشن

 


 خدایا بزرگیت به خیالو به تصویر بر نیاید فقط میتوانم به نادانی فرقه های فاسق دینه 310باطل اهل دین اسلام 310گمراه دین 310عمر 310کفری 310منکر310با نادان کل عالمی 310 ابله بکل عالم 310 فاسق دینه 310 پلید فاسدان دین 310 احمق ها نادان پلید310پلیدها احمق نادان310منکر310جاهل منافق310ابله منافقا310 و دانشمندانشان بخندیم ههههههههههههههههههههههههههههههه

 یکی از روزهای فصل پائیز بود که سفری به شهر زاهدان داشتم و برای نماز ظهر به مسجد نشسته بودم که یکی از برادران حنفی مذهب که اهل تربت جام-که در انجا(مسجد مکی)مشغول تحصیل علوم دینی بود- نزدم آمد وپرسید :شما اهل کجایید؟گفتم:اهل کردستان.پرسید :آیا شما سنی هستید؟درجواب گفتم:بله ،پیرو امام شافعی هستم.سپس هرکدام خود را معرفی نمودیم .بعد از آن وی مرا به منزل خود دعوت نمود و گفت:وی قبلا برای تبلیغ به کردستان رفته بود به همین خاطر جویای حال تعدادی از علمای اهل سنت کردستان شد و گفت :من اکثر آنها را می شناختم وبه خدمتشان رسیده ام.

من به این برادر دینی گفتم :من مدتیست که درباره مذهب شیعه تحقیق میکنم و دوست دارم با آداب و رسوم و احکامشان اشنا شوم؛طلبه حنفی مذهب گفت:چه شده که این همه ادیان و مذاهب را رها کرده ای ومیخواهی پیرامون شیعه تحقیق کنی؟وقت انسان طلاست ،پس چرا میخواهی آنرا تلف کنی و به جای این تحقیقات بیهوده به تحصیل و عبادت بپرداز؛زیرا بزرگان خودمان (اهل سنت)همه از شیعه تنفر ودوری میکردند،پس ماهم باید پیرو بزرگانمان باشیم.

سپس گفت اگر شیعه حق است چرا در اقلیت هستند؟ وچرا اکثر مسلمانان جهان از مذهب شیعه پیروی نمیکنند؟

من در جواب به او چیزی نگفتم اما برایم این سوال پیش آمد:چرا شیعیان که اقلیت هستند ادعای حقانیت میکنند؟

اما بعداز سه سال تحقیق در جواب این برادر طلبه عزیز وبزرگوار و همچنین بزرگوارانی که چنین ایده ای دارند و محققانی که باچنین مسئله ای روبرو خواهند شد باید بگویم :شناخت حق و باطل،در گرو کمی پیروان یا فزونی آنها نیست.در جهان امروز نسبت مسلمانان به منکران اسلام ،درحدود یک پنجم ویا یک ششم است .واکثر ساکنان خاور دور بت پرستان و گاوپرستان و... هستند وخیلی افراد منکر ماوراء طبیعت هستند .

 

اکثریت هرگز نشانه حقانیت نیستند وقرآن مجید غالبا اکثریت ها را نکوهش نموده و به ستایش از برخی اقلیتها پرداخته که در اینمورد به عنوان نمونه،به برخی آیات اشاره مینماییم:

وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ1 اکثر آنان راسپاس گزار نخواهی یافت.

وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ 2و اندکی از بندگان من سپاسگزارند.

بنابراین انسان واقع گرا هیچگاه نباید از اقلیت پیروان ایین خود بهراسد وهمچنین نباید به خاطرکثرت آنان مباهات کند. بلکه باید چراغ عقل خویش را روشن سازد و از نور وفروغ آن بهره مند گردد

هرفرد مسلمان لازم است این مسئله را از طریق راههای علمی ومنطقی تحلیل نماید.

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ3

برچیزی که بر آن علم نداری توقف مکن.

گذشته از این هر چند شیعه از نظر جمعیت به پای اهل تسنن نمیرسد،اما اگر سرشماری و آمار دقیقی صورت گیرد معلوم خواهد شد که شیعیان یک چهارم مسلمانان جهان را تشکیل میدهند و آنان در اکثر مناطق مسلمان نشین دنیا زندگی میکنند، ودر تمام برهه های تاریخ در میان آنان بسیاری از دانشمندان بزرگ و نویسندگان نام آور وصاحبان تصانیف و آثار می زیسته اند.

و شایسته است روشن گردد که پایه گذاران علوم اسلامی نیز غالبا شیعه بوده اند که در میان آنان:

ابوالاسود دئلی (پایه گذار علم نحو)

خلیل ابن احمد(پایه گذار علم عروض)

معاذبن مسلم بن ابی ساره کوفی(پایه گذار علم صرف)

ابوعبدالله محمدبن عمران کاتب خراسانی مرزبانی (یکی از پیشتازان علم بلاغت)

به چشم میخورد.و اکثرهم لا یعقلون بیشتر مردم گمراهند قرآن میفرماید و اکثرهم لا یعقلون آنها که زیادند نمیفهمند خداوند در قرآن نامی از آنها نبرده به اندازه گوسفند هم برایشان ارزش قائل نشده چون نام فرقه هایشان هم در قرآن نیامده است

برای کسب اطلاع از تاریخچه شیعیان«تاریخ الشیعه» را ملاحظه فرمایید.

پس انسان برای شناخت مسائل و حقایق نباید اکثریت را بعنوان یک ملاک در نظر بگیرد،بلکه باید برای حق ،اولویت قائل شود نه برای اکثریت،چرا که اکثریت هیچوقت بجز مواقع نادر،مطابق حق حرکت نکرده است وقرآن میفرماید:

مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ4

يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۖ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ5

وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ6

وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ7

بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ ۖ فَهُمْ مُعْرِضُونَ8

وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ9

وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ10

 1-.اعراف؛17

2.سباء؛13

3.الاسراء؛36

4.آل عمران؛110

5.مائده؛103

6.الانعام؛111

7.نحل؛83

8.الانبیاء؛24

9.مومنون؛70

10.شعراء؛67

خدایا تو آنقدر بزرگی پس چرا ما را اینقدر کوچک میکروبی آفریدی تازه یه حاجتی هم که میخوایم نمیدی پول طلاء نمیخواهیم ما امام زمان می خواهیم پس چرا اینقدر در ظهورش اقدام نمی کنی خدایی که آنقدر بزرگه حرف کوچیکا را گوش نمیده چرا  پس ما به کی بگیم آخه گله انسانها را بدون چوپان با گرگ شیطان تنها گذاشتی

وَالسَّمَاء بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ


ما آسمان را با قدرت بنا كرديم و همواره آنرا وسعت می‏ بخشيم!
(ذاریات ۴۷)اهل عذاب جهیم 171 زندیق171آل سعود 171 اهل اعذاب ها الهی 171صدام یزیده 171 زندیق 171به ابجد فریب کاران منافق دین اسلام 1031 - 1202 سه خلیفه = 171 آل سعود 171آل سعود 171+370 شیطان = 541عمر ابوبکر 541 فتنه ها541 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 اهله شر541 دشمنه اسلامی 541 آفت کلی541 مکافات 541آفتین 541 فتنه ها 541 عمر ابوبکر 541 کافرپلید دین اسلام 541 عمر ابوبکر541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541یا مجرمان دین اسلام 541 عمر ابوبکر541 ظالم 971-430 مقصر = 541 عمر ابوبکر541 دشمنه اسلامی 541 اهله شر541 فتنه ها 541 مکافات 541 آفتین 541 آفت کلی 541 مرگ کافر541 قاتلی 541 عداوتین 541 بقاصبان نامرد541 به اول قاصب  بدین اسلام 541زور گویانی فاسقی541 بی غیرتی 1632 -1202سه خلیفه =430مقصر430+231 ابوبکر = 661 عثمان 661+310 عمر = 971 ظالم +231 ابوبکر = 1202 سه خلیفه  مقصر 430+541 عمر ابوبکر= 971 ظالم 971 -430 مقصر = 541 عمر ابوبکر541 فتنه ها 541 اهله شر 541آفت کلی541مرگ کافر541مکافات541آفتین 541دشمنه اسلامی 541 عمرابوبکر541 ظالم 971-430مقصر= 541عمر ابوبکر541 فتنه ها541 به ابجد بدعت کنندگان 651-110دین الهی=541 عمر ابوبکر 541فتنه ها541اهله شر541دشمنه اسلامی541عمرابوبکر541فتنه ها541دشمنه اسلامی541مکافات541آفت کلی541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541 فاجران دین اسلامی 541 عمر ابوبکر541 فتنه ها 541 دشمنه اسلامی 541 ظالم 971-430 مقصر = 541 عمر ابوبکر 541
  ابوبکر رکب وبا  ابومکر دوسال بیشتر خلافت نکرد و خارو ذلیل از دنیا رفت هر کسی ناحق باشد دوسال خلافت نکرده از دنیا می رود بخوان نام خلفاء بر عکس می فهمی حق با علی مولاء است ابوبکر رکب وبا    ابوبکر رکب وبا = روبا  ابجد ابوبکر 231 نفاق231 عصیان231 راه دزدی 231 بدزدان کلی فدک231دزده دینه اسلامی 231باقاصبه دین الله231 ابوبکر231 راه دزدی231به ابجد خائنان 772-541 عمر و ابوبکر = 231 اهل بی مغز بدین 231ابوبکر 231با قاصبه دین الله 231 لانه جاسوسیه 231 ادیانی جعلی باطل 231 یاابوسفیانی 231 دو رویه 231 یا ابوسفیانی 231 نفاق231 فاسق 231جزو خائنان به رسول خدا بوده الله اکبر کلمات هم غوغا نموده اند به ابجد اشراردینها772-541 عمر ابوبکر=231 ابوبکر 231راه دزدی 231 نفاق 231 با جاهلا نادان ملحد 231 عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 یا ابوسفیانی 231لانه جاسوسیه231 ادیانی جعلی باطل 231 دورویه 231 با دزد گربها 231 بابی عقلیها 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر نابحق دینها 231 بااحمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان231 بکج راه 231 ابوبکر231 دزده دینه اسلامی231با ناحق دینه 231 بنا اهل ملحد231ابله بکل عالم 231دزدا فدک نگونه 231ابوبکر 231رکب وبا 231اهل بقاصب 231 احمق ملحد 231 اشراردینها772-541 عمر و ابوبکر541فاجران دین اسلامی = 231 با فاجعه جهانی 231 به لعین دین 231 ابوبکر231لعین بدین231 بکودن احمق 231 دین حرام الهی 231 نفاق 231 عصیان231احمق ملحد231 ابوبکر 231 تفرقه بدین 851-541= 310 عمر 310 گمراه دین 310 نیرنگ 310 منکر 310 کفری 310 فتنه گران 786- 245 اسلامه حق = 541 ابوبکر عمر 541+430 مقصر = 971 ظالم - 310 عمر=661 عثمان -231 ابوبکر =430 مقصر ابوبکر231چاه عمیقه 231 دزدانه فدک فاطمه 310 عمر 310 گمراه دین 310 جهل عرب 310 فاسق دینه 310 اباجهل در دین310 نیرنگ 310 عمر310 منکر310 کفری 310 عمر 310با قاصبه دین الله310 گمراه دین310عمر310 با قاصب دین الله 310اهل نابکار310بعالم بی عملی310 پرمدعاه310با نادان کل عالمی 310 ابله بکل عالم 310 فاسق دینه 310 پلید فاسدان دین 310 احمق ها نادان پلید310پلیدها احمق نادان310منکر310جاهل منافق310ابله منافقا310 منافق ابلها 310نامردیه310کفری310عمر 310نیرنگ310عمر 310نمرودی310 حرامزاده پلید310اهل بمنافق310قاصبان بدین310 مکاره پلید310باطل اهل دین اسلام310حرامیان 310نیرنگ310منکر 310کفری 310

ابجدصغیر22شیطان22عمر22ابابکر22مقصر22دشمن اسلام22مقصر22عمر22گندهلات22شروره22نابکار22قلدر22شیطان22ابابکر22نیرنگ22  22کلک22کلک22نیرنگ22کید22مکارا22منافقان22مکارا22روباه22عمر 22ابابکر22دشمناسلام22مقصر22لامذهب22درآتشه22 دوزخه22لعنت22منکر22بدبختی22منافقان22مجرمان 22لعنت22دشمناسلام22ایدز22لواط22مقصر22فاحشه 22عمر22ابوبکر22بدائشه22مقصر22درآتشه22دوزخه 22منافقان22هذیان22عمر22بدبختی22بدیها22بدیها22

شرکها22بمشرک22منکر22مقصر22عمر22ابابکر22شرور22ملحد 22لعنت22دشمناسلام22مقصرعمر22گندهلات22شرور22نابکار22شیطان 22عمر22ابابکر22منافقان22مجرمان

بخوان نام خلفاء بر عکس میفهمی حق با علی مولاء است ابوبکر =رکب وباکب را بردار میشه روبا روباه مکاردوسال خلافت نکرده با خاری و خفت به درک واصل شد تمام ناحق ها دوسال خلافت نکرده خارو ذلیل از دنیا میروند دعای حضرت علی و فاطمه کوثر قرآن ابوبکر رکب وبا را خارو ذلیل کرد

به ابجد اهل دین 100+110 دین الهی علی  +59 مهدی 269 امام واقعی 269+59+23 مهدی= 351 قرآن +14 معصوم = 365 روز سال

 چرابه امام علی قرآن ناطق میگویندعلی 110+110 دین الهی +131 دین الله131= 351 قرآن 351 حقا اسلام علی 351 قرآن 351 اهل دین محراب 351 اسلام واقعی بدین واقعی اسلام شما را به = بزرگترین دین جهان892-541عمر ابوبکر=351 قرآن 351 فارسی351+14 معصوم =365 روز سال دین بروز شیعه

بزرگترین دین جهان892-541عمر ابوبکر=351 قرآن 351 فارسی 351 اهل دین محراب 351به ابجد اسلام 132+92 محمد +110علی +17 نماز= 351 قرآن 351 فارسی 351 قرآن 351 +14 معصوم = 365 روز سال337اهل دین اهل دین کامل الهی 337 محمد92+110 علی +135 فاطمه =337 +48 بماه =385 شیعه  به ابجد علی 110 دین الهی 110 فاطمه 135 دین الله 135طبیب الهی الله135 فاطمه 135 دینه الله135 گنج های الله 135 دین الهی 110 علی110جلوه الله110 دین الهی 110علی110با ادب اهل دین 110

به ابجد اسلام132+ 92محمد +110 علی +5 تن +12 امام +14 معصوم = 365 روز سال

به ابجد اسلام 132+92 محمد +110علی +17 نماز =351 قرآن351 چهره امام مهدی 351 فارسی 351 +14 معصوم = 365 روز سال

چرابه امام علی قرآن ناطق میگویندعلی 110+110 دین الهی +131 دین الله131= 351 قرآن 351 حقا اسلام علی 351 قرآن 351  اسلام واقعی بدین واقعی اسلام شما را به = بزرگترین دین جهان892-541عمر ابوبکر=351 قرآن 351 فارسی  351چهره امام مهدی 351 به قائم آل محمدی351نگاه کردن به چهره قرآن ناطق قائم آل محمد یک ختم قرآن محسوب میشود 351 نگاه کردن به چهره حضرت خاتم محمد (ص)هم یک ختم قرآن محسوب میشود بشرط اینکه خالص برای الله باشد و نفاق  عصیان در آن نباشد351 نگاه به ضریح ائمه هم همین حکم را دارد چون اخلاص و ایمان را بالا میبرد 351

به ابجد کبیر و صغیر مهدی 82  الم 82به ابجد امام 82 باید منتسب به قرآن 351 و 114 سوره آن و 365 روز سال و 196دین اسلام 196 و خانواده محترم رسول خدا 196 کلید اسلام 196 دین اسلام 196 منتسب به  14 معصوم باشد  امام 82+114 سوره قرآن =196 دین اسلام 196  اصوله دین 196 کلید اسلام 196 به ابجد یاجانشین بحق محمد  علی737-541 عمر ابوبکر= 196 یعنی 14 معصوم 14ضربدر 14= 196 کلید اسلام 196 کلید بدین الله 196
ضرب 14 معصوم میباشد به ابجد  قرآن 351+14 معصوم = 365 روز سال یک امام باید به تمام احوال عالم دنیا آگاه باشد

 هر موقع به خانه رسول خدا رفتی و نبود پیغام خود را به جانشین ایشان که در را باز میکند بده کسی که در خانه رسول خداست جانشین رسول خدا هم او میباشد  و هر کسی به پیامبر و جانشین ایشان تو هین کند قطعا" اهل دوزخ است بذات الله قسم ابابکر و عمر اهل دوزخند به ابجد شیطان 22 عمر 22 ابابکر22 مقصر22 به ابجد کبیر مقصر 430+231 ابوبکر= 661 عثمان 661+310 عمر = 971 ظالم 971+231 ابوبکر= 1202 سه خلیفه عمر ابوبکر عثمان 1202 ان من المجرمرمین منتقمون 1202 قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد 541 مجرمین بدین اسلام 541کافر پلید دین اسلام 541 عمر ابوبکر541 فتنه ها 541 به فاسقان پلیدبدین اسلام 541دشمنه اسلامی 541با ملحده نابکار اهل عالم 541 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541
#توهین_به_دختر_رسول_الله
هلال عسكری در كتاب جمهرة الأمثال و ابن أبی الحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه نقل می‌كنند كه وقتی صدیقه طاهره سلام الله علیها به مسجد آمد و آن خطبه غرا را خواند و سپس برای اثبات این كه فدك مال شخصی آن حضرت بوده است ، امیرمؤمنان علیه السلام را به عنوان شاهد خود معرفی كرد، ابوبكر بر منبر رفت و سخن بسیار زشت و توهین‌آمیز را نسبت به صدیقه طاهره و امیرمؤمنان علیهما السلام بر زبان جاری كرد كه پیش از آن سابقه نداشته است. ابوبکر رکب وبا
**********
#ابوهلال می‌نویسد:

1017 - قولهم شاهد الثعلب ذنبه :وهو مثل مبتذل فی العامة وقد جاء فی الكلام لأبی بكر رضی الله عنه خطب فقال أیها الناس ما هذه الرعة مع كل قالة أین كانت هذه الأمانی فی عهد رسول الله صلى الله علیه وسلم ألا من سمع فلیقل ومن شهد فلیتكلم إنما هو ثعالة شاهده ذنبه مرب لكل فتنة هو الذی یقول كروها جذعة بهد ان هرمت یستعینون بالضعفة ویستنصرون النساء كأم طحال احوط أهلها الیها البغی الأولق إن شئت ان أقول لقلت ولو قلت لبحت وإنی ساكت ما تركت
**************
(العسكری ، أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعید بن یحیى بن مهران (متوفای395هـ)، جمهرة الأمثال ، ج 1ص 553 ـ 554، ناشر : دار الفكر ـ بیروت ، 1408هـ ـ 1988م.)
**************
ضرب المثل شماره 1017: این سخن مردم كه روباه دمش را شاهد آورده است. این مثل مبتذلی در میان مردم است و در كلام ابوبكر آمده است كه خطبه خواند و این گونه گفت:اى مردم، گوش‌دادن به سخن هر زن سخنگو چه معنى دارد؟! این ادعاها در زمان رسول خدا (صلی الله علیه وآله) كجا بود؟ هركس كه مى‌شنود باید بگوید، و هركس كه حاضر است، باید مطرح كند كه: «او روباهى است كه شاهدش دم او است»!!! پرورش دهنده تمام فتنه‌ها او است؛‌ او است كه مى‌گوید «شتر ما بعد از پیرى دوباره جوان شده است»!از ضعیفان كمك مى‌خواهد و از زنان یارى مى‌طلبد!مانند ام طحال (از زنان پرچم‌دار زمان جاهلیت)‌كه محبوب‌ترین نزدیكان او، شایسته‌ترین فرد برای زنان بود ...
هرچند كه ابوهلال با توجه به خوی سنی‌گری‌اش، مشخص نكرده است كه منظور ابوبكر رکب وبا چه كسی بوده است؛ اما واضح است كه غیر از صدیقه طاهره سلام الله علیها و امیرمؤمنان علیه السلام كس دیگری نمی‌تواند مقصود ابوبكر باشد؛ سوره حجر آیه71 قال هذا صراط علی مستقیم چرا كه هیچ یك از اصحاب كه زنی نیز او را پشتیبانی كند، غیر از امیرمؤمنان علیه السلام با ابوبكر رکب وبا درگیر نشده است.
*************
دشنام  گویی و فحاشی ابوبکر رکب وبا به گونه  ای بود که علمای اهل سنت در کتاب  های معتبر خود نقل کرده‌اند که او از دشنام  گوئی و فحش دادن پروا نداشت. روباه  ابوبکر رکب وبا بعد از دوسال قصب خلافت آرزوی خلافت را باخود به گور برد
******************
برای نمونه ابن ابی الحدید در کتاب شرح نهج البلاغه گوید: پس آنکه ابوبکر خطبه  ی فاطمه (سلام الله علیها) را شنید؛ سخنان فاطمه (سلام الله علیها) بر او سنگین تمام شد؛ بالای منبر رفت و گفت:
**************
قال أبو بکر و حدثنی محمد بن زکریا قال حدثنا جعفر بن محمد بن عمارة بالإسناد الأول قال فلما سمع أبو بکر خطبتها شق علیه مقالتها فصعد المنبر و قال: أیها الناس ما هذه الرعة إلی کل قالة أین کانت هذه الأمانی فی عهد رسول الله ص‏ألا من سمع فلیقل و من شهد فلیتکلم إنما هو ثعالة شهیده ذنبه مرب لکل فتنة هو الذی یقول کروها جذعة بعد ما هرمت یستعینون بالضعفة و یستنصرون بالنساء کأم طحال أحب أهلها إلیها البغی.

(شرح نهج البلاغة ابن ابی الحدید ج16 ص214 و 215)
************
«ای مردم این چه سست عنصری در برابر هر سخن است؟ این آروزها در زمان رسول خدا کجا بود؟ هر که شنیده بگوید و هرکه دیده دهان باز کند. آنکه سخن گفت روباه ماده  ای بود که شاهدش دمش بود که باعث و بانی هر فتنه است؛ او کسی است که می‌خواهد جنگ از سر گیرد و او می‌گوید این زخم کهنه را پس از آن بسته شده، تازه کنید (دوباره آشوب به راه اندازید)، و از ضعیفان یاری طلبیده و از زنان کمک میجوید؛ مانند امّ طحال(1) که خویشانش رو سپی گری را برای او خوش می داشتند».
****************
به شدت اهانت ابوبکر به فاطمه  ی زهرا، دختر پیامبر، و علی بن ابی طالب، که پیامبر او را به برادری برگزید، توجه شود.
@Omat_vahede:

ﺩﺍﻧشجویی به استادش ﮔﻔﺖ:
ﭼﺮﺍ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﺪ "ﯾﺎ #ﻋﻠﯽ" ﭼﺮﺍ "ﯾﺎ #ﺍﻟﻠﻪ" ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﯿﺪ یا الله یا الله یا الله77یعنی  7+7= 14 معصوم خداوند برای هدایت بشر خاتم پیغمبران با خانواده ایشان را در بین جاهل ترین انسانها مبعوث نمود انسانهای جاهل نادان می گویند خدا نیاز به پیامبر نداشت چرا خودش این کار را نکرد پیامبر و خانواده اش 14 معصوم یعنی چه به ابجد عشق 14 نبوت 14 امامت 14 عشق 14 راه 14 بحق 14 نبوت 14 امامت 14 حم 14 صف 14 عشق 14 بتو هیچ ربطی نداره خدا دوست داشته 110با ادب اهل دین 110 دین الهی 110 جلوه الله110 یمین 110 کسانی که نامه عملشان را به دست راستشان میدهندعلی 110 دین ماه 110 سوال و جواب استاد و دانشجو به روایت از استادش

گفتم : ﻣﮕﺮ ﻧﺸﻨﯿﺪﯾﺪ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﻛﻼ‌ﺳﺘﺎﻥ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﻮﻡ ﮔﻔﺘﻢ ﯾﺎ ﺍﻟﻠﻪ ، ﭘﺲ ﻣﺎ ﯾﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ
دانشجو : ﻧﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭﻡ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﻋﻠﯽ علیه السلام ﺭﺍ ﺻﺪﺍ ﻣﯽ ﺯﻧﯿﺪ؟
ﮔﻔﺘﻢ: ﭼﻪ ﺍﺷﮑﺎﻟﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺍﻣﺎﻡ ﻋﻠﯽ علیه السلام ﺭﺍ ﺻﺪﺍ ﺑﺰﻧﯿﻢ؟
ﮔﻔﺖ: #ﺷﺮﮎ ﺍﺳﺖ.
ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﮐﻨﺎﺭﯾﺶ ﻭ ﮔﻔﺘﻢ: ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺍﯾﻦ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺭﺍ ﺻﺪﺍ ﺑﺰﻧﯽ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﮎ ﺍﺳﺖ؟
ﮔﻔﺖ: ﻧﻪ ، ﻭﻟﯽ ﺍﯾﻦ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺭﺩ
ﮔﻔﺘﻢ: ﺍﮔﺮ ﺗﻮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮﯼ ﺭﺍ ﺻﺪﺍ ﺑﺰﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﻏﺎﺋﺐ ﺍﺳﺖ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﮎ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺍﺳﺖ؟ ﺁﯾﺎ ﺗﻮ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺷﺮﯾﮏ ﺧﺪﺍ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﯼ؟
ﮔﻔﺖ: ﻧﻪ
ﮔﻔﺘﻢ: ﭘﺲ ﭼﻪ ﺍﺷﮑﺎﻟﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻋﻠﯽ علیه السلام ﺭﺍ ﺻﺪﺍ ﺑﺰﻧﯿﻢ؟
گفت : ﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ ﻋﻠﯽ ﻭ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ علیهما السلام  ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺷﻔﺎ ﺩﻫﺪ
ﮔﻔﺘﻢ : ﺁﻥ ﺑﺤﺚ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺩﺍﺩ. ﻭﻟﯽ ﺳﻮﺍﻝ اولت ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﻠﯽ علیه السلام ﺭﺍ ﺻﺪﺍ ﻣﯽ ﺯﻧﯿﺪ؟ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺻﺪﺍ ﺯﺩﻥ ﻋﻠﯽ علیه السلام ﭼﻪ ﺍﺷﮑﺎﻟﯽ ﺩﺍﺭﺩ؟ ﻣﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻋﻠﯽ علیه السلام  ﺭﺍ ﺻﺪﺍ ﺑﺰﻧﯿﻢ.
ﭘﺲ ﺻﺪﺍ ﺯﺩﻥ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺑﺨﻮﺍﻫﯿﻢ ﺍﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﺑﻌﺪ گفتم سوال دومت ﻛﻪ ﮔﻔتی ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ علیه السلام ﺷﻔﺎ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﮔﻔﺘﻢ تا بحال مشهد رفته ای
گفت : نه
گفتم ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺍﯾﺪ ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯿﺪ ﻣﺎ ﺷﯿﻌﯿﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ علیه السلام ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺷﻔﺎ ﺩﻫد
گفت ما شنیده ایم که شما به حرم میروید و شفا میخواهید
ﮔﻔﺘﻢ: ﭼﻪ ﺍﺷﮑﺎﻟﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ علیه السلام  ﺑﺨﻮﺍﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺷﻔﺎ ﺩﻫﺪ؟
ﮔﻔﺖ نه: ﻓﻘﻂ ﺧﺪﺍ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻔﺎ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ
ﺭﻭ ﺑﻪ او ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﮔﻔﺘﻢ: ﺗﺎ ﺣﺎﻻ‌ ﻣﺮﯾﺾ ﺷﺪﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺩﮐﺘﺮ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﯽ؟
ﮔﻔﺖ: ﺑﻠﻪ
ﮔﻔﺘﻢ: ﺁﯾﺎ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻗﺮﺹ ﻭ ﺩﺍﺭﻭ ﻫﻢ ﻧﻮﺷﺖ؟
ﮔﻔﺖ: ﺑﻠﻪ.
ﮔﻔﺘﻢ: ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺁﻥ ﻗﺮﺹ ﻭ ﺩﺍﺭﻭ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﺍﺕ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺭﻓﺖ ﯾﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﻣﺮﯾﻀﯽ
ﮔﻔﺖ: ﻧﻪ ﻗﺮﺹ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺧﻮﺭﺩﻡ ﻭ ﺧﻮﺏ ﺷﺪﻡ
ﮔﻔﺘﻢ: ﺣﺎﻻ‌ ﺑﻪ ﺳﻮﺍﻝ ﻣﻦ ﺟﻮﺍﺏ ﺑﺪﻩ . ﺁﯾﺎ ﺍﯾﻦ ﻗﺮﺹ ﻫﺎ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺷﻔﺎ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﯾﺎ ﺍﯾﻦ ﺧﺪﺍ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺷﻔﺎﯾﺖ ﺩﺍﺩ؟
ﮔﻔﺖ: ﻧﻪ ﺧﺪﺍ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺭﺍ ﺷﻔﺎ ﺩﺍﺩ
ﮔﻔﺘﻢ: ﺍﮔﺮ ﺧﺪﺍ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺷﻔﺎ ﺩﺍﺩ ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﻗﺮﺹ ﻭ ﺩﺍﺭﻭ ﺧﻮﺭﺩﯼ؟
ﮔﻔﺖ: ﻧﻪ ، ﺧﺪﺍ ﺷﻔﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺮﺹ ﻫﺎ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ
ﮔﻔﺘﻢ: ﻫﻤﻪ ﯼ ﺣﺮﻑ ﻣﺎ ﺷﯿﻌﯿﺎﻥ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﺳﺖ ﺗﻮ ﺣﺮﻑ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮﺩﯼ
ﺩﯾﺪﻡ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮﺩ
ﮔﻔﺘﻢ: ﭼﻄﻮﺭ ﺧﺪﺍﯼ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﺷﻔﺎﯼ ﻣﺮﯾﺾ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﯾﮏ ﻗﺮﺹ ﮐﻮﭼﮏ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ، ﺍﯾﻦ ﺧﺪﺍ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻫﻤﺎﻥ ﺷﻔﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻭﻟﯿﺎ ﺧﻮﺩﺵ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ علیه السلام ﺑﺪﻫﺪ؟
ﺑﯿﻦ ﺩﻭ ﺭﺍﻩ ﮔﯿﺮ ﻛﺮﺩ. ﺍﮔﺮ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ: ﻧﻪ ﺧﺪﺍ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ، ﻗﺪﺭﺕ ﺧﺪﺍ ﺯﯾﺮ ﺳﻮﺍﻝ ﻣﯽ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﭼﺮﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺣﺮﻑ ﻣﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﺷﺪ
ﻃﯿﻨﺖ ﭘﺎﮐﺶ ﺣﮑﻢ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺣﺮﻑ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﭼﺮﺍ ﺧﺪﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ: ﻫﻤﻪ ﯼ ﺣﺮﻑ ﻣﺎ ﺷﯿﻌﯿﺎﻥ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪﺍﯼ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ علیه السلام  ﻗﺪﺭﺗﯽ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺮﯾﺾ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺷﻔﺎ ﺑﺪﻫﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻗﺪﺭﺕ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺮﺹ ﻫﺎ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺧﺪﺍ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺧﻮﺩﺵ ﺷﻔﺎ ﺩﺍﺩﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ علیه السلام ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﻭ ﺍﯾﻦ ﻋﯿﻦ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺷﺮﮎ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺣﺎﻻ‌ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍنشجویم ﺟﺎ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺣﺮﻑ ﻣﺎ ﭼﯽ ﻫﺴﺖ گفتم ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ ﺩﻭ ﺁﯾﻪ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺁﯾﺎﺕ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ: ﺍﯾﻦ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ. ﻭ ﺩﺭ ﺁﯾﻪ ﯼ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻠﮏ ﺍﻟﻤﻮﺕ(ﺟﻨﺎﺏ ﻋﺰﺭﺍﺋﯿﻞ) ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ.
ﺳﻮﺍﻝ ﮐﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﺑﺎﻻ‌ﺧﺮﻩ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ؟
ﮔﻔت : ﻋﺰﺭﺍﺋﯿﻞ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﺫﻥ ﺧﺪﺍ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ.
ﮔﻔﺘﻢ: ﺧﺐ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺮﻑ ﻣﺎ ﺷﯿﻌﯿﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ علیه السلام ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺋﻤﻪ ﺑﻪ ﺍﺫﻥ ﺧﺪﺍ ﻗﺪﺭﺕ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﯾﮑﺴﺮﯼ ﮐﺎﺭﻫﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻨﺪ ﺁﯾﺎ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﮎ ﺍﺳﺖ؟
ﮔﻔت : نه

ﺷﮑﺮﺧﺪﺍ،ﮐﻪ ﻧﺎﻡ " ﻋﻠــــﯽ " ﺩﺭ ﺍﺫﺍﻥ ﻣﺎﺳﺖ
ﻣﺎ ﺷﯿﻌﻪ ﺍﯾﻢ ﻭ ﻋﺸﻖ ﻋﻠﯽ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﺎﺳﺖ
ﺍﺯ ﯾﺎ ﻋﻠـــﯽ، ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﺩﻫﺎﻥ ﺧﺴﺘﻪ ﮐﯽ ﺷﻮﺩ
ﺍﺻﻼ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿـــــﻦ ﺩﺭ ﺩﻫﺎﻥ ﻣﺎﺳﺖ
ﻣﺎ ﺷﯿــــــــﻌﻪ ﺯﺍﺩﻩ ﺍﯾﻢ ﻭﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﻫﺰﺍﺭﺷﮑﺮ
ﺍﯾﻦ ﺷـــــﯿﻌﻪ ﺯﺍﺩﮔﯽ، ﺷﺮﻑ ﺧﺎﻧﺪﺍﻥ ﻣﺎﺳﺖو در آیین هندی به نام 23«آواتاراا»23 و در آیین بودایی به نام «بودای پنجم» منظور زاهد و عابد 5 تن آل عباء مهدی (عج} و در میان برهماییان به نام23«ویشنو» 23 مهدی 23 و در کتاب شاکمونی از کتب مقدس هندیان به نام «فرزند سید خلایق دو جهان» و در کتاب مقدس دادتک برهماییان به نام «آخرین وصی23مهدی 23 ممتاطا23»(محمد) و در کتاب پاتیکل به نام«براهنما»(هادی، مهدی) تعبیر نموده‌اند. و اهالی صربستان در انتظار«مارکوکرالیویچ»، ساکنان جزایر انگلستان در انتظار «ارتور»، ایرانیان باستان در انتظار«گرزاسپه»، یونانیان در انتظار«کالویبرگ»، اقوام اسکاندیناوی در انتظار 23«اودین»، 23 مهدی 23اقوام اروپای مرکزی در انتظار14«بوخص»14و اقوام آمریکای لاتین در انتظار «کوتزلکوتل» و چینیها در انتظار23«کرشنات» 23بسر می‌برند. بنابراین، مساله‌ی اعتقاد به حضرت مهدی(ع) و مصلح واقعی و تشکیل‌دهنده‌ی حکومت واحد جهانی، یک اصل قطعی و مسلم و پذیرفته شده میان پیروان تمام ادیان و مذاهب و ملل بوده است.۱۷۹٫

وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ نام شیعه 12 بار در قرآن آمده ولی نام فرقه های باطل یک بار هم در قرآن نیامده خداوند اندازه گوزفند هم برای آنها احترام قائل نشده خدایی خیلی پررو وبی شرف تشریف دارند ولی نود درصد آنها مرد وبا شرف هستند و در جاء حق 12 اسلام 12 ساعت 12 ماه های سال 12 نام امام هم 12 بار در قرآن آمده در جاء حق را میپذیرند و شیعه میشوند الله وکیلی اگر این ادعای شما بود والله ما شیعیان عاشق کلام حق میباشیم اگر یک بی دین هم حق بگوید والله ما می پذیریم شیعه یعنی در مدار حق و دین آبروی اهل قرآن استو دین ماه ماه ازوسط به دونیم شدپیامبر فرمود من و علی یک نور واحد بودیم خداوند این نور را به دو قسمت جدا نمود نبوت14عشق14امامت14نبوت14+26راه حق علی =40به ابجدمحمد 20+26 علی = 46 به ابجدماه 46+46 ماه=92یا دواء 92محمد 92+18 ذالحجه" غدیر خم = 110 علی 110 دین الهی 110 +92 محمد= 202وحی الهی بدین الله202یا طبیب دینی یا دواء 202 محمد 92+110 دین الهی = 202مومن الله 202 اهل لااله الاالله202محمد 92+110علی =202 اهل لااله الاالله=202اهل دین الله 202بقرآن العظیم 1404-1202 سه خلیفه = 202 محمد 92+110علی = 202 اباصالح  دینه 202دینه اباصالح 202دین حسینی202 صاحبا اهل دین 202 عالمیان202 اهل دین محمدی202 محمد علی 202مومن الله 202 محمد92+110 علی =202 مومن الله 202 محمد علی202دین حسینی202 {جلوه الله بدیدگاه الله 202 بقرآن العظیم 1404-1202 سه خلیفه = 202 محمد 92+110علی = 202 اباصالح  دینه 202دینه اباصالح 202دین حسینی202 صاحبا اهل دین 202به ابجد امام 82+10 فروع دین = 92 محمد 92+92بدیدگه الله= 184+12 امام = 196 دین اسلام 196 کلید اسلام 196 ضرب 14 معصوم در خودش میشود 196 کلید بدین الله196 امام کل دین196 کلید اسلام کلید اسلام 196 به ابجد کبیر و صغیر الم 82بهای دین82 2+8=10 فروع دین  82+10= 92 محمدبه ابجدکبیروصغیرالم 82 امام 82بهای دین2+8=10 فروع دین  82+10= 92 محمدمهدی 4حرف مهدی4ضربدر23 مهدی =92 محمد 92 آخرین جانشین پیامبر باید نامش محمد همنام پیامبر باشد 92 محمد یعنی چه 2ضربدر9= 18 ذالحجه" غدیر خم محمد علی را جانشین خود نمود من کنتو مولاء فهذا علی مولاء هر که من مولای اویم این علی مولای اوست 18 ذی الحجه" غدیر خم18ضربدر 14 معصوم =252+385شیعه+100 اهل دین= 737-541 عمر ابوبکر= 196 دین اسلام 196 امام کل دین 196 دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم در خودش 196 اسلامه مهدی196 اصوله دین 196 دین اسلام 196 کلید اسلام 196 کلید دین 128 حسین 128 کلید دین  یعنی حسین اگر دین شما کلید ندارد برای شما متاسفم دین شما دزدیه کلید نداردحسین یعنی حماسه ساز دین حسین یعنی حم سین یاسین نون والقلم و مایسطرون حسین یعنی ترسیم کنند خط شهادت در جهان کعبه 97+5 تن +12 امام +14 معصوم =128 حسین 128 به ابجد بسم الله الرحمان رحیم 92+18 ذالحجه" غدیر خم = 110 علی به ابجد سرکشای خائن 1317-110 علی = 1202 عمر ابوبکر عثمان 1202 ابجدشان میباشدبه ابجد قولو لا اله الا الله تفلهوا 98 +12 حق = 110 علی 110 منادیه 110 دین الهی 110 علی 110 منادیه دین الهیبسم رب الشهداء و الصدیقین92  +18 ذالحجه = 110 منادیه 110دین الهی110علی110یمین110نگین110پلیسی110علی110دینالهی110 جلوه الله110امامادوازده110باادب اهل دین110علی110 حامیان110دین الهی 110 آب زمین110گندم های 110نان جو 110نمک 110 دین الهی 110علی 110 با گنج ما 97کعبه 97آل الله 97 آب زمزم 97 +13 رجب تولد مولاء در کعبه = 110 علی 110 با ادب اهل دین110 کعبه 97+5 تن +12 امام +14 معصوم =128 حسین 128 ابنای دین 128  کلید دین 128سبب دین128امام الهی128ابنای دین 128کلید دین 128سبب دین128 امام الهی128 به ابجد آل الله97 اولین 97 کعبه 97 آل الله 97اولین 97 کعبه 97میباشد کعبه 97+5 تن +12 امام +14 معصوم =128 حسین 128 ابنای دین 128  کلید دین 128سبب دین128 حسین (حامی سالار دین) سبب دین 128 کلید دین 128 حسین بسم رب الشهداء و الصدیقین92 محمد 92  +18 ذالحجه = 110 دین الهی 110 بسم رب الشهداء و الصدیقین92  +18 ذالحجه = 110 دین الهی110علی 110 یمین 110 نگین 110پلیس 110یمنی 110 اهل دینی 110 جلوه الله 110 با ایمانه 110 میدانه 110 نگین110 سیم 110 طلاء 110 نان جو 110نمک 110منادیه 110 دین الهی 110 علی 110 به ابجد محمد 20+26 علی =46 ماه46+7=53احمد جانشین احمد باید نام خود و همسرش53 ابجد احمد53 باشدعلی 26+27 فاطمه = 53 احمد53 ثبع المثانی من القرآن العظیم مرادنام ائمه شیعه در قرآن بدون تکرار 7 است  فاطمة 5 علي 3 حسن 3 حسين 4 علي 3 محمد 4 جعفر 4 موسى4 علي3 محمد 4 علي 3 حسن 3 محمد 4 در مجموع 47 حرف. امير مؤمنان در ضمن خطبه مفصّلي كه در مورد دجّال ايراد فرموده است، بعد از شرح كشته شدن دجّال مي فرمايد:
«پس از آن «طامّه كبري »47 است» اصحاب پرسيدند: «طامه كبري » چيست؟ فرمود:
«خروج دابّة الارض است كه در نزديكي (صفا) ظاهر مي شود. {شجره مطهره }47انگشتر حضرت سليمان و عصاي حضرت موسي در دست اوست... هنگامي كه سرش را بلند مي كند همه كساني كه در ميان مشرق ومغرب هستند به قدرت الهي او را مي بينند. وآن پس از طلوع خورشيد از مغرب است كه در آن هنگام درِ توبه بسته مي شود»امیر مؤمنان در ضمن خطبه مفصّلي كه در مورد دجّال ايراد فرموده است، بعد از شرح كشته شدن دجّال مي فرمايد:
«
پس از آن47 «طامّه كبري »47 است» اصحاب پرسيدند: «طامه كبري » چيست؟ فرمود:جمع شدن47 شجره مطهره47 در کوه صفا و مروه
«
خروج دابّة الارض است كه در نزديكي (صفا) ظاهر مي شود. {47شجره مطهره47 انگشتر حضرت سليمان و عصاي حضرت موسي در دست اوست... هنگامي كه سرش را بلند مي كند همه كساني كه در ميان مشرق ومغرب هستند به قدرت الهي او را مي بينند. وآن پس از طلوع خورشيد از مغرب است كه در آن هنگام درِ توبه بسته مي شود».47اسلام ناب محمدی47در کتب زرتشت 47 خرد شهر ایزد47منظور شجره مطهره 47اصل دین ها اسلام 47به اصله اسلامی 47 اسلام ناب محمدی 47 با مومن دین اسلام47 مومنان دین اسلام 47. {47شجره مطهره }47 شاه مردان مهدی47
.
در قرآن ثبع المثانی من القرآن العظیم مراد نام ائمه شیعه بدون تکرار در قرآن 7 بار آمده فاطمه چهارعلی حسین چهار محمد دو حسن جعفر موسی 7+ 46 محمد علی=53  جانشین احمد53 باید نام خود و همسرش ابجدش53 احمد 53 بایدباشد جانم علی26+27 فاطمه = 53 جانشینه احمد53 دین کامل الله 53 محمد 20 الحمدو الله رب العالمین20 حرف20الحمدو الله رب العالمین20محمد 20+26 علی=46 ماه46 +7 ثبع المثانی من القرآن العظیم= 53 احمد =محمدعلی 46+46=92 محمد 92+18 ذالحجه"غدیرخم =110 با ادب اهل دین 110علی 110دین الهی110جلوه الله 110امامادوازده 110با ادب اهل دین 110 علی110 حامیان110دین الهی 110 آب زمین110گندم های 110نان جو 110نمک 110 دین الهی 110علی 110 با گنج ما 97کعبه 97آل الله 97 آب زمزم 97 +13 رجب تولد مولاء در کعبه = 110 علی 110 با ادب اهل دین 110 به ابجد آل الله 97 کعبه 97 آل الله 97میباشد کعبه 97+5 تن +12 امام +14 معصوم =128حسین 128ابنای دین128کلیددین128سبب دین128حسین (سالار دین)سبب دین 128کلید دین128حسین حسین یعنی حماسه ساز یاران دین  واقعیت دین 651 -541 عمر ابوبکر= 0 11 دین الهی 110 علی 110 دین الهی 110دین آدما 110علی بوده ماه 46 الهی 46 ماه 46 الهی46یعنی محمد20+26 علی =46+26 علی=72شهید کربلاء 72+72=ضرب دوازده امام یعنی 114 سوره قرآن 114+30 جزء آن = 144+52 جمعه در سال = 196 دین اسلام 196 دین اسلام196 امام کل دین 196 اسلامه مهدی 196دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم میباشد ماه  46 +46 ماه = 92 محمد 92+18 ذالحجه" غدیر خم = 110 علی 110 دین الهی 110 +92 محمد= 202وحی الهی بدین الله 202محمد92+110دینالهی=202محمد92+110علی =202 اهل لااله الاالله=202اهل دین الله 202+110دین الهی +73 فرقه = 385 شیعه385راه الله با دین الله385لا اله الا الله 165+92 محمد +128 حسین کلید دین =385شیعه 385راز اهل عالم 385با قانون دین الله 385فلسفه دین الله 385با آل قرآن 385شیداء385 راه الله با دین الله 385 شیعه 385بدین واقعی اسلام 385فلسفه دین الله 385یگانه دره دین الهی385 نور واحد اهل دینی385 اسلام پیامبر 385 فقط دین اسلام 385 شیعه یعنی دین اسلام 196+دین الله 130+ 59 مهدی = 385شیعه لا اله الا الله 165+92 محمد +128 حسین = 385 شیعه علی شیعه یعنی دین الهی 110+135 دین الله +128 کلید دین +12 امام = 385 شیعه یعنی لا اله الا الله166+ حق 108 +11 امام شهید = 385شیعه385فقط یک فرقه اهل نجات است به علم ریاضی قرآن فرقه 385 شیعه 385 مرد عالم 385باآل قرآن385شیعه385شیداء385شهیدالله 385دین کربلاء385 یعنی دین اسلام 196+دین الله 130+ 59 مهدی = 385شیعه لا اله الا الله 165+92 محمد +128 حسین = 385 شیعه علی شیعه یعنی دین الهی 110+135 دین الله +128 کلید دین +12 امام = 385 شیعه یعنی لا اله الا الله166+ حق 108 +11 امام شهید = 385شیعه بیا و تو پر کن جهان را به عدل الهی بیا و تو پر کن جهان را به شور الهی

بیا و تو دور کن همه کار و خطایی بیا و تو دور کن همه شوم و سیاهی بیا و درو کن همه غم و جدایی

بیا و درو کن همه کبر و ریایی بیا و تو جمع کن همه یار و سپاهی بیا و تو جمع کن همه ظلم تباهی

 

  قرآن میفرماید با 18 حرف 18انی جاعلک للناس اماما 18حروف امام باید منصوب به پیامبر باشد نصب امام در 18 ذالحجه" غدیر خم بدستور الله توسط پیامبرانتخاب شدولی دشمنان اسلام درب خانه علی را به آتش کشیدند و یگانه کوثر قرآن دختر رسول خدا و فرزندش حضرت محسن را با مادرش فاطمه در 18 سالگی به شهادت رساندند برادران یوسف هم او را به 18 درهم فروختند بخاطر این قصب خلافت الله 18 سر در کربلاء به نیزه شد ای منتقم خون الهی بیا بیا بیا  خداوند میفرماید ما امام را انتخاب میکنیم دروغ گویان میگویند مردم نادان خلیفه و امام را انتخاب کردند ولی حدیث غدیر میگوید پیامبر وقتی دینش کامل شد که در غدیر خم دست علی را به عنوان جانشین بعد از خود بالا برد و فرمود هر که من مولای اویم این علی مولای اوست من کنتو مولاء فهذا علی مولاء عمر شد دولاء و به امام علی تبریک گفت بخا" بخا یا علی سلمان فارسی فرمود بارها و بارها ابوبکر و عمر قاصبان ولایت تصمیم گرفتند امام علی و پیامبر را به شهادت برسانند ولی امام علی جلوی آنها در آمده و حمله آنها را خنثی نمود بعد از وفات پیامبر دشمنان قاصب دین اسلام قصب خلافت نمودند هر شورایی بعد از پیامبر باطل است  وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ:نام شیعه 5بار مستقیم در قرآن آمده 5ضربدر5= 25 شیعه 25پیامبر فرمودفقط یک فرقه اهل نجات است به ابجدفرقه 25 شیعه 25 آل الله 25 والله 25 نام آدم 25 باردر قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر آدم باش و شیعه باش به ابجد صغیر فرقه25شیعه25 بهترها۲۵ کعبه ۲۵به امر خدا ۲۵ اصل حق ۲۵جلوه خدا ۲۵ بسیجی۲۵بجهادی ۲۵دلاور۲۵ جانه جانانه۲۵ محشره ۲۵ عاشقی ۲۵ره رسم۲۵اساسه ایمان ۲۵ایمان بخدا ۲۵علم خدا ۲۵بی انتها ۲۵استواره  ۲۵و مخلصونا ۲۵مخلصی۲۵رهحق ۲۵ضرب  ۵تن ضربدر ۵ =۲۵فقط یک فرقه اهل نجات  است۲۵ شیعه  میباشد ۲۵کعبه  ۲۵ رسول خدا ۲۵شناخت امامتت2۵ تقواء ۲۵عدالت ۲۵ بترازوی عدالتی۵۶۶-۵۴۱ عمر ابوبکر=25  به ابجد (دین حق و حقیقت کدام است566 منهای ابجد مرگ کافر۵۴۱ =۲۵ دین حق شیعه میباشد

 نام امام 12 بار در قرآن آمده است نام شیعه 5 بار در قرآن آمده است 5ضربدر 5= 25 نام آدم 25 بار در قرآن آمده آدم آدم باش و حق را بپذیر اگر دین نداری لااقل آزاد مرد باش پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 25 شیعه 25 اولین 25دین آدمی25به مکتب25پیامبر25دین آدم25اسم اعظمه 25بانام هاخاتم25محمده 25والله25 یاور 25استاداعظم 25نظرقرآن25 کعبه 25شیعه25والله 25باحقی25 قرآنی25به قدیس25شیعه25مخلصی 2استاداعظم25 نظرقرآن25شیداء25 شیعه25به امرخدا 25مخلصی 25عاشقی22 بادینها25 بسیجی25خوشآمدی25والله25باحقی 25قرآنی25کعبه25شیعه25مخلصی25تقواء25عدالت 25 نام شیعه 5 بار در قرآن آمده و 7 بار با ترکیباتش 7+5= 12 بار نام شیعه در قرآن آمده  ولی نام فرقه های باطل دین یک بار هم در قرآن نیامده مرد باشید و حرف حق را بپذیرید اینقدر بدبخت و نامرد نباشیدوَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ:قرآن را که قبول داری نام شیعه5بار مستقیم در قرآن آمده 5ضربدر 5= 25 شیعه 25اصل حق25آل الله25جلوه خدا25کعبه25خدایی25باحقی 25خدایی25 اصل حق 25بی باک 25 بپدیده25 زوایا25کعبه25 خدایی 25باحقی25 با نامه آدما 25نام آدم هم 25 کعبه25والله25نام آدم25 باردرقرآن آمده آدم باش و حق رابپذیربدبخت ونامردنباش چشمهایت راباز کن دارم با آیه قرآن باشما صحبت میکنم سمن بکمن عمیون فهم لا یعقلون اگر خدا کور و کرت گنگت نکرده باشه ان شاء الله حق را می پذیری و مثل یک مرد حق را میپذیریواقعا" حق دارید شیفته جمال با صفای حضرت مهدی نمونه عالم شوید خدا همه جاست گنج دین همه جاست و میبیند شما را امام جواد عليه السلام فرمود: با ارزش ترين اعمال شيعيان ما انتـظار فـرج است.امتی که راضی به کشتن فرزند پیامبرش باشدوحق را نپذیرد قطعا" اهل دوزخ است ان شاء الله در دنیا هدایت شده و به دوزخ ختم نخواهد شد تا دیر نشده توبه کنید نام شما یک بار هم در قرآن نیامده ولی نام شیعه 12 بار در قرآن آمده استوَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ طبق آیه قرآن فقط شیعه بحق و رستگار عالم استوَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ قال رسو الله یا علی انت و شیعتک هم الفائزون یا علی تو و شیعیانت رستگاران اهل عالمید وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 25 شیعه 25 والله25 آل الله 25 بانام آدم ها 25 بار در قرآن نام25 آدم انسانی 25 آدم باش انسان باش و حق را بپذیر نام آدم 25 بار در قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر نفهم بفهم  وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ:نام شیعه 5بار مستقیم در قرآن آمده 5ضربدر5= 25 شیعه 25پیامبر فرمودفقط یک فرقه اهل نجات است به ابجدفرقه 25 شیعه 25 پسر انسان 25 آدم مرد25 آل الله 25 وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ:نام شیعه 5بار مستقیم در قرآن آمده 5ضربدر5= 25 شیعه 25پیامبر فرمودفقط یک فرقه اهل نجات است به ابجدفرقه 25 شیعه 25 پسر انسان 25 آدم مرد25 آل الله 25 والله 25 نام آدم 25 باردر قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر آدم باش و شیعه باش وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ پسر انسان 25 آدم مرد25 آل الله 25 والله 25 بانام آدمها 25 گنج قرآنه25 خدایی 25نفس قرآن 25 شیعه25 وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ:نام شیعه 5بار مستقیم در قرآن آمده 5ضربدر5= 25 شیعه 25پیامبر فرمودفقط یک فرقه اهل نجات است به ابجدفرقه 25 شیعه 25 پسر انسان 25 آدم مرد25 آل الله 25 والله 25 نام آدم 25 باردر قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر آدم باش و شیعه باش وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ پسر انسان 25 آدم مرد25 آل الله 25 والله 25 نام آدم 25 گنج قرآنه25 نفس قرآن 25 شیعه25 والله 25 نام آدم 25 باردر قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر آدم باش و شیعه باش وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ پسر انسان 25 آدم مرد25 آل الله 25 والله 25 با نام آدمها 25خدایی 25 گنج قرآنه25 نفس قرآن 25 شیعه25   25باردر قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر آدم باش و شیعه باش وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ هرکسی شیعه نباشد بدبخت عالم style="font-size: large; color: #0000ff;">پیامبر فرمود هیچ کسی شیعه نخواهد شد مگر فرزند دخترم فاطمه باشد چرا شما شیعه هستی بخاطر اینکه از فرزندان عزیز کوثر قرآن فاطمه دختر رسوله 25خدایی 25والله 25شیعه 25 ابن رسول25 ابن بتول25 والله25 تقواء25 عدالت 25 اولین 25دین آدم25 شیداء 25 شهید ها 25 خوش آمدی25 «ايستاده» 25 (قائم) در کتاب شاکموني؛ ایستاده 25«ماشيع» (مهدي بزرگ) در تورات عبراني؛ شیعه 25 ماشیع 25نظر قرآن 25 استاد اعظم 25علمه 25 والله 25 راستگوها 25 ماشیع 25«ماشيع» (مهدي بزرگ) در تورات عبراني؛ ماشیع 25  شیعه 25

 

وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ:

وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ هرکسی شیعه نباشد بدبخت عالم است به ابجد1202بابدبخت کل عالم 1202 بکافران محض1202 ارتش کفار1202 ان من المجرمین منتقمون1202 این آیه قرآن هم به ابجد صغیر هم به ابجد کبیر ابجد ابوبکر عمرعثمان 1202 میباشد ظالم 971+231 ابوبکر= 1202 این سه قاصب از همه نامردان عالم نامردتر بوده اندبه ابجد مقصر430+231 ابوبکر=661 عثمان661+310 عمر=971 ظالم+231 ابوبکر=1202  خائنان 772-541 عمر ابوبکر= 231 ابوبکر خائن دین بوده است
بکافران محض1202 ارتش کفار1202 این سه خلیفه بعد از وفات پیامبر سرکشان1202به نامردان بی دین اسلامی1202 عمر310+231ابوبکر+661 عثمان = 1202 بکافران محض1202 اهل دینها منافقن خائنند 1202  اهل بدین ها خائنند نابکار پلید 1202 یا پلید فریب خوردگان 1202 سرکشانی پلیدند1202

 

دروغ گویان دین اسلام 1473-271 منافق = 1202 عمر ابوبکر عثمان 1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 ما مجرمان را سخت انتقام خواهیم گرفت به ابجد خیانت امانت در قرآن به علم ابجد خیانت امانت 1553-351 قرآن = 1202 عمر ابوبکر عثمان 1202 بکافران محض1202بدبخت بکل اسلام 1202  احمق پلیدی دشمن خدا 1202 ارتش کفار 1202  بخیانت کاران ابله 1473-271 منافق = 1202 عمر ابوبکر عثمان 1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون ما مجرمان را سخت انتقام خواهیم گرفتبه ابجد خیانت امانت در قرآن به علم ابجد خیانت امانت 1553-351 قرآن = 1202 عمر ابوبکر عثمان 1202 بکافران محض1202 احمق پلیدی دشمن خدا 1202 ارتش کفار 1202 بخیانت کاران ابله1473 -271= 1202 -بخیانت کاران ابله1473 - 271 منافق =1202 عمر ابوبکر عثمان 1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون1202 ما مجرمان را سخت انتقام خواهیم گرفت 1202 بدبخت بکل اسلام1202

 

  نفاق چیست و منافق کیست دروغ بدین 1276-1202 = 74 نامرد ترین منافقند 1276-1202 سه خلیفه = 74 ان من المجرمین منتقمون 74 ابجد صغیر ابوبکر عمر عثمان 74 میباشد دین اسلام هم 74 فرقه شد مثل دین مسیح که 74 فرقه شد ؟ 231 ابجد ابوبکر 231 نفاق 231 عصیان 231 است منافق 271 کوردلی 270=541 عمر ابوبکر541 منافق کوردلی 541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541 فاجران دین اسلامی 541عمر ابوبکر541 فتنه ها 541 اهله شر541 کافر پلید دین اسلام 541 دشمنه اسلامی 541 دین اسلام هم مانند دین مسیحیت 74 فرقه های شیطانی 74 یا فرقه های شیطان 74  74کافرا پلید دین اسلام74 فرقه باطل می باشند که ابجد صغیر عمر ابوبکر عثمان 74 میباشد اینم آیه قرآن 74 ان من المجرمین منتقمون 74 ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد 74کافرا پلید دین اسلام74ابجد صغیر عمر ابوبکر عثمان 74 74کافرا پلید دین اسلام74  به علم ریاضی قرآن نفاق 231 ابوبکر 231 راه دزدی 231 عصیان 231 نفاق 231 با اهل نفاق منافق = 541 فتنه ها 541 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپاخیزند به ابجد فتنه ها 541 اهله شر541 آفت کلی 541 مکافات 541 قاتلی541 عداوتین541خائن های نادان پلید دین اسلام541کافر پلید دین اسلام541 مرگ کافر 541 دشمنه اسلامی 541 عمر ابوبکر541 با اهل منافق نفاق 541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541 کافر پلید دین اسلام 541 یامنافقین نادان ملحدی 541 ظالم 971-430 مقصر = 541 کافرپلیددین اسلام 541 عمر ابوبکر 541 به ابجد ظالم 971-430 مقصر = 541 عمر ابوبکر 541 با اهل نفاق منافق 541 کافر پلید دین اسلام541

 

به ابجد بدعت کنندگان 651-110دین الهی=541 عمر ابوبکر 541فتنه ها541اهله شر541دشمنه اسلامی 541عمرابوبکر 541فتنه ها541دشمنه اسلامی 541مکافات541آفت کلی541 پیامبرفرمودبعدازمن فتنه هابپا خیزندبه ابجدفتنه ها541عمر ابوبکر 541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541 کفار پلید دین اسلام 541 اهله شر 541 فتنه ها 541 عمر ابوبکر 541 ظالم 971-430 مقصر=541عمر ابوبکر541فتنه ها 541 اهله شر541 مرگ کافر541 دشمنه اسلامی 541

 

      #امت_واحده

عظمت امیر المومنین از نگاه پیامبر (ٌص) + احمد حنبل


 احمد حنبل، مرجع تقلید کل وهابیان جهان در صفحه 111 جلد یکم کتاب مسند می‌نویسد که پیامبر اکرم(ص) خطاب به مردم فرمودند

«هر کسی قصد دیدن تمام علم حضرت آدم، فهم حضرت نوح، مناجات بی واسطه موسی، وقار و عظمت و آرامش عیسی و تمامیت وجود جمال و کمالش را ببیند، به این مرد (امیرالمؤمنین) بنگرد».


 أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ


آگاه باش كه با ياد خدا دلها آرامش مى‌يابد. (رعد ٢٨)

 علم غیب علی در روایات اهل سنت

آيا روايت معتبري در منابع #اهل_سنت وجود دارد كه ثابت كند، #اميرمؤمنان عليه السلام، تمام اتفاقات آينده را تا قيامت مي دانست؟

 #پاسخ #جواب
پاسخ

**ترديدي نيست كه اميرمؤمنان عليه السلام، نفس #رسول_الله صلي الله عليه وآله و دروازه علم آن حضرت است، بنابراين عجيب نيست كه اميرمؤمنان عليه السلام وارث تمام علوم نبوي باشد.
#روايت #صحيح السندي در منابع اهل سنت وجود دارد كه ثابت مي كند اميرمؤمنان عليه السلام از تمام اتفاقات آينده خود تا روز قيامت آگاه بوده است و به مردم اعلام كرده است كه هر سؤال خواستيد پاسخ آن را خواهم داد.
#عبدالرزاق_صنعاني، استاد #محمد_بن_اسماعيل_بخاري در #تفسير خود مي نويسد:
**عن معمر عن وهب بن عبد الله عن أبي الطفيل قال شهدت عليا وهو يخطب وهو يقول سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء يكون إلي يوم القيامة إلا حدثتكم به وسلوني عن كتاب الله فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم بليل نزلت أم بنهار أم في سهل أم في جبل.

*از #أبوطفيل نقل شده است كه شاهد بودم كه علي عليه السلام خطبه مي خواند و مي فرمود: از من بپرسيد، به خدا سوگند! از هر چه كه تا روز قيامت به وجود مي آيد و اتفاق مي افتد، سؤال نمي كنيد؛ مگر اين كه تمام آن ها را پاسخ مي گويم. از كتاب خدا بپرسيد؛ به خدا سوگند! هيچ آيه اي نازل نشده است؛ مگر اينكه از همه شما داناترم كه شب نازل شده است يا روز، در صحرا نازل شده است يا در كوه .
** #الصنعاني، ابوبكر عبد الرزاق بن همام (متوفاي211هـ)، #تفسير_القرآن، ج3، ص241، تحقيق: د. مصطفي مسلم محمد ، ناشر: مكتبة الرشد ـ الرياض، الطبعة: الأولي، 1410

 

 وصعت آسمان   امام علی علم غیب دارد  قرآن آیه 12 و کل شیی احصیاه فی امام مبین

وَالسَّمَاء بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ


ما آسمان را با قدرت بنا كرديم و همواره آنرا وسعت می‏ بخشيم!
(ذاریات ۴۷)
 @sedayequran ]

#توهین_به_دختر_رسول_الله
هلال عسكری در كتاب جمهرة الأمثال و ابن أبی الحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه نقل می‌كنند كه وقتی صدیقه طاهره سلام الله علیها به مسجد آمد و آن خطبه غرا را خواند و سپس برای اثبات این كه فدك مال شخصی آن حضرت بوده است ، امیرمؤمنان علیه السلام را به عنوان شاهد خود معرفی كرد، ابوبكر بر منبر رفت و سخن بسیار زشت و توهین‌آمیز را نسبت به صدیقه طاهره و امیرمؤمنان علیهما السلام بر زبان جاری كرد كه پیش از آن سابقه نداشته است.
**********
#ابوهلال می‌نویسد:

1017 - قولهم شاهد الثعلب ذنبه :وهو مثل مبتذل فی العامة وقد جاء فی الكلام لأبی بكر رضی الله عنه خطب فقال أیها الناس ما هذه الرعة مع كل قالة أین كانت هذه الأمانی فی عهد رسول الله صلى الله علیه وسلم ألا من سمع فلیقل ومن شهد فلیتكلم إنما هو ثعالة شاهده ذنبه مرب لكل فتنة هو الذی یقول كروها جذعة بهد ان هرمت یستعینون بالضعفة ویستنصرون النساء كأم طحال احوط أهلها الیها البغی الأولق إن شئت ان أقول لقلت ولو قلت لبحت وإنی ساكت ما تركت
**************
(العسكری ، أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعید بن یحیى بن مهران (متوفای395هـ)، جمهرة الأمثال ، ج 1ص 553 ـ 554، ناشر : دار الفكر ـ بیروت ، 1408هـ ـ 1988م.)
**************
ضرب المثل شماره 1017: این سخن مردم كه روباه دمش را شاهد آورده است. این مثل مبتذلی در میان مردم است و در كلام ابوبكر آمده است كه خطبه خواند و این گونه گفت:اى مردم، گوش‌دادن به سخن هر زن سخنگو چه معنى دارد؟! این ادعاها در زمان رسول خدا (صلی الله علیه وآله) كجا بود؟ هركس كه مى‌شنود باید بگوید، و هركس كه حاضر است، باید مطرح كند كه: «او روباهى است كه شاهدش دم او است»!!! پرورش دهنده تمام فتنه‌ها او است؛‌ او است كه مى‌گوید «شتر ما بعد از پیرى دوباره جوان شده است»!از ضعیفان كمك مى‌خواهد و از زنان یارى مى‌طلبد!مانند ام طحال (از زنان پرچم‌دار زمان جاهلیت)‌كه محبوب‌ترین نزدیكان او، شایسته‌ترین فرد برای زنا بود ...
هرچند كه ابوهلال با توجه به خوی سنی‌گری‌اش، مشخص نكرده است كه منظور ابوبكر چه كسی بوده است؛ اما واضح است كه غیر از صدیقه طاهره سلام الله علیها و امیرمؤمنان علیه السلام كس دیگری نمی‌تواند مقصود ابوبكر باشد؛ چرا كه هیچ یك از اصحاب كه زنی نیز او را پشتیبانی كند، غیر از امیرمؤمنان علیه السلام با ابوبكر درگیر نشده است.
*************
دشنام  گویی و فحاشی ابوبکر به گونه  ای بود که علمای اهل سنت در کتاب  های معتبر خود نقل کرده‌اند که او از دشنام  گوئی و فحش دادن پروا نداشت.
******************
برای نمونه ابن ابی الحدید در کتاب شرح نهج البلاغه گوید: پس آنکه ابوبکر خطبه  ی فاطمه (سلام الله علیها) را شنید؛ سخنان فاطمه (سلام الله علیها) بر او سنگین تمام شد؛ بالای منبر رفت و گفت:
**************
قال أبو بکر و حدثنی محمد بن زکریا قال حدثنا جعفر بن محمد بن عمارة بالإسناد الأول قال فلما سمع أبو بکر خطبتها شق علیه مقالتها فصعد المنبر و قال: أیها الناس ما هذه الرعة إلی کل قالة أین کانت هذه الأمانی فی عهد رسول الله ص‏ألا من سمع فلیقل و من شهد فلیتکلم إنما هو ثعالة شهیده ذنبه مرب لکل فتنة هو الذی یقول کروها جذعة بعد ما هرمت یستعینون بالضعفة و یستنصرون بالنساء کأم طحال أحب أهلها إلیها البغی.

(شرح نهج البلاغة ابن ابی الحدید ج16 ص214 و 215)
************
«ای مردم این چه سست عنصری در برابر هر سخن است؟ این آروزها در زمان رسول خدا کجا بود؟ هر که شنیده بگوید و هرکه دیده دهان باز کند. آنکه سخن گفت روباه ماده  ای بود که شاهدش دمش بود که باعث و بانی هر فتنه است؛ او کسی است که می‌خواهد جنگ از سر گیرد و او می‌گوید این زخم کهنه را پس از آن بسته شده، تازه کنید (دوباره آشوب به راه اندازید)، و از ضعیفان یاری طلبیده و از زنان کمک میجوید؛ مانند امّ طحال(1) که خویشانش رو سپی گری را برای او خوش می داشتند».
****************
به شدت اهانت ابوبکر به فاطمه  ی زهرا، دختر پیامبر، و علی بن ابی طالب، که پیامبر او را به برادری برگزید، توجه شود.
@Omat_vahede

 

چرا میگویید یا علی چرا یا الله نمی گوئید یا علی نام خداوند بوود داده نامش خداوند به علی 

ﺩﺍﻧشجویی به استادش ﮔﻔﺖ:
ﭼﺮﺍ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﺪ "ﯾﺎ #ﻋﻠﯽ" ﭼﺮﺍ "ﯾﺎ #ﺍﻟﻠﻪ" ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﯿﺪ؟

سوال و جواب استاد و دانشجو به روایت از استادش

گفتم : ﻣﮕﺮ ﻧﺸﻨﯿﺪﯾﺪ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﻛﻼ‌ﺳﺘﺎﻥ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﻮﻡ ﮔﻔﺘﻢ ﯾﺎ ﺍﻟﻠﻪ ، ﭘﺲ ﻣﺎ ﯾﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ
دانشجو : ﻧﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭﻡ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﻋﻠﯽ علیه السلام ﺭﺍ ﺻﺪﺍ ﻣﯽ ﺯﻧﯿﺪ؟
ﮔﻔﺘﻢ: ﭼﻪ ﺍﺷﮑﺎﻟﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺍﻣﺎﻡ ﻋﻠﯽ علیه السلام ﺭﺍ ﺻﺪﺍ ﺑﺰﻧﯿﻢ؟
ﮔﻔﺖ: #ﺷﺮﮎ ﺍﺳﺖ.
ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﮐﻨﺎﺭﯾﺶ ﻭ ﮔﻔﺘﻢ: ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺍﯾﻦ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺭﺍ ﺻﺪﺍ ﺑﺰﻧﯽ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﮎ ﺍﺳﺖ؟
ﮔﻔﺖ: ﻧﻪ ، ﻭﻟﯽ ﺍﯾﻦ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺭﺩ
ﮔﻔﺘﻢ: ﺍﮔﺮ ﺗﻮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮﯼ ﺭﺍ ﺻﺪﺍ ﺑﺰﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﻏﺎﺋﺐ ﺍﺳﺖ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﮎ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺍﺳﺖ؟ ﺁﯾﺎ ﺗﻮ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺷﺮﯾﮏ ﺧﺪﺍ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﯼ؟
ﮔﻔﺖ: ﻧﻪ
ﮔﻔﺘﻢ: ﭘﺲ ﭼﻪ ﺍﺷﮑﺎﻟﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻋﻠﯽ علیه السلام ﺭﺍ ﺻﺪﺍ ﺑﺰﻧﯿﻢ؟
گفت : ﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ ﻋﻠﯽ ﻭ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ علیهما السلام  ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺷﻔﺎ ﺩﻫﺪ
ﮔﻔﺘﻢ : ﺁﻥ ﺑﺤﺚ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺩﺍﺩ. ﻭﻟﯽ ﺳﻮﺍﻝ اولت ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﻠﯽ علیه السلام ﺭﺍ ﺻﺪﺍ ﻣﯽ ﺯﻧﯿﺪ؟ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺻﺪﺍ ﺯﺩﻥ ﻋﻠﯽ علیه السلام ﭼﻪ ﺍﺷﮑﺎﻟﯽ ﺩﺍﺭﺩ؟ ﻣﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻋﻠﯽ علیه السلام  ﺭﺍ ﺻﺪﺍ ﺑﺰﻧﯿﻢ.
ﭘﺲ ﺻﺪﺍ ﺯﺩﻥ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺑﺨﻮﺍﻫﯿﻢ ﺍﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﺑﻌﺪ گفتم سوال دومت ﻛﻪ ﮔﻔتی ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ علیه السلام ﺷﻔﺎ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﮔﻔﺘﻢ تا بحال مشهد رفته ای
گفت : نه
گفتم ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺍﯾﺪ ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯿﺪ ﻣﺎ ﺷﯿﻌﯿﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ علیه السلام ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺷﻔﺎ ﺩﻫد
گفت ما شنیده ایم که شما به حرم میروید و شفا میخواهید
ﮔﻔﺘﻢ: ﭼﻪ ﺍﺷﮑﺎﻟﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ علیه السلام  ﺑﺨﻮﺍﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺷﻔﺎ ﺩﻫﺪ؟
ﮔﻔﺖ نه: ﻓﻘﻂ ﺧﺪﺍ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻔﺎ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ
ﺭﻭ ﺑﻪ او ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﮔﻔﺘﻢ: ﺗﺎ ﺣﺎﻻ‌ ﻣﺮﯾﺾ ﺷﺪﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺩﮐﺘﺮ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﯽ؟
ﮔﻔﺖ: ﺑﻠﻪ
ﮔﻔﺘﻢ: ﺁﯾﺎ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻗﺮﺹ ﻭ ﺩﺍﺭﻭ ﻫﻢ ﻧﻮﺷﺖ؟
ﮔﻔﺖ: ﺑﻠﻪ.
ﮔﻔﺘﻢ: ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺁﻥ ﻗﺮﺹ ﻭ ﺩﺍﺭﻭ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﺍﺕ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺭﻓﺖ ﯾﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﻣﺮﯾﻀﯽ
ﮔﻔﺖ: ﻧﻪ ﻗﺮﺹ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺧﻮﺭﺩﻡ ﻭ ﺧﻮﺏ ﺷﺪﻡ
ﮔﻔﺘﻢ: ﺣﺎﻻ‌ ﺑﻪ ﺳﻮﺍﻝ ﻣﻦ ﺟﻮﺍﺏ ﺑﺪﻩ . ﺁﯾﺎ ﺍﯾﻦ ﻗﺮﺹ ﻫﺎ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺷﻔﺎ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﯾﺎ ﺍﯾﻦ ﺧﺪﺍ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺷﻔﺎﯾﺖ ﺩﺍﺩ؟
ﮔﻔﺖ: ﻧﻪ ﺧﺪﺍ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺭﺍ ﺷﻔﺎ ﺩﺍﺩ
ﮔﻔﺘﻢ: ﺍﮔﺮ ﺧﺪﺍ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺷﻔﺎ ﺩﺍﺩ ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﻗﺮﺹ ﻭ ﺩﺍﺭﻭ ﺧﻮﺭﺩﯼ؟
ﮔﻔﺖ: ﻧﻪ ، ﺧﺪﺍ ﺷﻔﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺮﺹ ﻫﺎ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ
ﮔﻔﺘﻢ: ﻫﻤﻪ ﯼ ﺣﺮﻑ ﻣﺎ ﺷﯿﻌﯿﺎﻥ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﺳﺖ ﺗﻮ ﺣﺮﻑ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮﺩﯼ
ﺩﯾﺪﻡ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮﺩ
ﮔﻔﺘﻢ: ﭼﻄﻮﺭ ﺧﺪﺍﯼ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﺷﻔﺎﯼ ﻣﺮﯾﺾ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﯾﮏ ﻗﺮﺹ ﮐﻮﭼﮏ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ، ﺍﯾﻦ ﺧﺪﺍ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻫﻤﺎﻥ ﺷﻔﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻭﻟﯿﺎ ﺧﻮﺩﺵ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ علیه السلام ﺑﺪﻫﺪ؟
ﺑﯿﻦ ﺩﻭ ﺭﺍﻩ ﮔﯿﺮ ﻛﺮﺩ. ﺍﮔﺮ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ: ﻧﻪ ﺧﺪﺍ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ، ﻗﺪﺭﺕ ﺧﺪﺍ ﺯﯾﺮ ﺳﻮﺍﻝ ﻣﯽ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﭼﺮﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺣﺮﻑ ﻣﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﺷﺪ
ﻃﯿﻨﺖ ﭘﺎﮐﺶ ﺣﮑﻢ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺣﺮﻑ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﭼﺮﺍ ﺧﺪﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ: ﻫﻤﻪ ﯼ ﺣﺮﻑ ﻣﺎ ﺷﯿﻌﯿﺎﻥ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪﺍﯼ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ علیه السلام  ﻗﺪﺭﺗﯽ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺮﯾﺾ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺷﻔﺎ ﺑﺪﻫﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻗﺪﺭﺕ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺮﺹ ﻫﺎ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺧﺪﺍ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺧﻮﺩﺵ ﺷﻔﺎ ﺩﺍﺩﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ علیه السلام ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﻭ ﺍﯾﻦ ﻋﯿﻦ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺷﺮﮎ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺣﺎﻻ‌ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍنشجویم ﺟﺎ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺣﺮﻑ ﻣﺎ ﭼﯽ ﻫﺴﺖ گفتم ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ ﺩﻭ ﺁﯾﻪ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺁﯾﺎﺕ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ: ﺍﯾﻦ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ. ﻭ ﺩﺭ ﺁﯾﻪ ﯼ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻠﮏ ﺍﻟﻤﻮﺕ(ﺟﻨﺎﺏ ﻋﺰﺭﺍﺋﯿﻞ) ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ.
ﺳﻮﺍﻝ ﮐﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﺑﺎﻻ‌ﺧﺮﻩ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ؟
ﮔﻔت : ﻋﺰﺭﺍﺋﯿﻞ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﺫﻥ ﺧﺪﺍ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ.
ﮔﻔﺘﻢ: ﺧﺐ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺮﻑ ﻣﺎ ﺷﯿﻌﯿﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ علیه السلام ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺋﻤﻪ ﺑﻪ ﺍﺫﻥ ﺧﺪﺍ ﻗﺪﺭﺕ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﯾﮑﺴﺮﯼ ﮐﺎﺭﻫﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻨﺪ ﺁﯾﺎ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﮎ ﺍﺳﺖ؟
ﮔﻔت : نه
ﺷﮑﺮﺧﺪﺍ،ﮐﻪ ﻧﺎﻡ " ﻋﻠــــﯽ " ﺩﺭ ﺍﺫﺍﻥ ﻣﺎﺳﺖ
ﻣﺎ ﺷﯿﻌﻪ ﺍﯾﻢ ﻭ ﻋﺸﻖ ﻋﻠﯽ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﺎﺳﺖ
ﺍﺯ ﯾﺎ ﻋﻠـــﯽ، ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﺩﻫﺎﻥ ﺧﺴﺘﻪ ﮐﯽ ﺷﻮﺩ
ﺍﺻﻼ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿـــــﻦ ﺩﺭ ﺩﻫﺎﻥ ﻣﺎﺳﺖ
ﻣﺎ ﺷﯿــــــــﻌﻪ ﺯﺍﺩﻩ ﺍﯾﻢ ﻭﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﻫﺰﺍﺭﺷﮑﺮ
ﺍﯾﻦ ﺷـــــﯿﻌﻪ ﺯﺍﺩﮔﯽ، ﺷﺮﻑ ﺧﺎﻧﺪﺍﻥ ﻣﺎﺳﺖ

        #امت_واحده

عظمت امیر المومنین از نگاه  پیامبر اکرم (ص) + احمد حنبل مردی بود تنبل
 احمد حنبل، مرجع تقلید کل وهابیان جهان در صفحه 111 جلد یکم کتاب مسند می‌نویسد که پیامبر اکرم(ص) خطاب به مردم فرمودند

«هر کسی قصد دیدن تمام علم حضرت آدم، فهم حضرت نوح، مناجات بی واسطه موسی، وقار و عظمت و آرامش عیسی و تمامیت وجود جمال و کمالش را ببیند، به این مرد (امیرالمؤمنین) بنگرد».

کام ما بس زتو کز کوی تو بویی شنویم

ما که باشیم که تورا طالب دیدار شویم

نرم افزار 17000پرسش و پاسخ در رابطه با وهابیت

 

 برای کسب اطلاعات بیشتر و دانلود نرم افزار روی جمله قرمز بالا کلیک کنید...

قدرت مارا درنمازمان باید جست

نماز ،بلند ترین فریادهاست وقامت ما

 به بلندای نماز است.

یعنی قدرت مارا باید در نمازمان جست... 12  لا اله الا الله 12

شیعها 5نقطه با 5 کلمه 5 ضربدر 5 = 25 نام آدم 25 بار در قرآن آمده  قرآن چهار حرف با سه نقطه 3ضربدر 4 = 12 ساعت 12 به ابجد اسلام 12 حق 12 واجب 12 انجمن 12 اسلام 12 نجاتبخش 12 اسلام  5 حرف میباشد  قرآن 4 حرف 4ضربدر5= 20 محمد 20 +26 = 46 ماه 46 +46= 72 شهید کربلاء 72+72= 144 یعنی 114 سوره قرآن 114+30 جزء آن = 144 ضرب 12 امام در خودش 144 +52 هر سال 52 جمعه داریم 52+ 144= 196 علی 26 +26 راه حق = 52 هر سال 52 جمعه داریم 52+144 = 196دین اسلام 196 کلید اسلام 196 کلید بدین الله 196 اسلامه مهدی 196 دین اسلام 196 خداشیعه است بهشتشم برای شیعهاست 25مثل من با 6 تا کلمه بگو که فقط 25 تا نقطه داشته باشه5 ضربدر5= 25 نام آدم 25 بار در قرآن آمده الله محمد علی فاطمه حسن حسین 6 کلمه 6+5 نقطه = 11 امام شهید فرشته ها همه گفتند ما شیعه ایم 5 کلمه با 17 نقطه نمازتنهاراه سعادت انسانهاست و واجب است

شیداء شهید الله علی مولاست= یک جمله 5 کلمه +12 نقطه = 17 نماز در 5 وقت بنام 5 تن آل عباء بی اذن علی قدم مزن بر محراب هم زاده محرابو شهید محراب علیست

وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ خدا 12 بار در قرآن از نام شیعه استفاده کرده 5 بارمستقیم 5ضربدر5 =25 نامرد نباشید اگه آدمی نام آدم25بار درقرآن آمده25والله 25آل الله 25 والله 25نام آدم 25یااسم آدم25باردر قرآن آمده اسم آدم 25 باردرقرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر25

خداشیعه است بهشتشم برای شیعهاست 25 مثل من با 6 تا کلمه بگو که فقط 25 تا نقطه داشته باشه5 ضربدر5= 25 نام آدم 25 بار در قرآن آمده الله محمد علی فاطمه حسن حسین 6 کلمه 6+5 نقطه = 11 امام شهید

شیداء شهید الله علی مولاست= یک جمله 5 کلمه +12 نقطه = 17 نماز در 5 وقت بنام 5 تن آل عباء بی اذن علی قدم مزن بر محراب هم زاده محرابو شهید محراب علیست

الله محمد علی فاطمه حسن حسین 6 کلمه 6+5 نقطه = 11 امام شهید

  الله محمد علی فاطمه حسن حسین مهدی 7 کلمه با 5 نقطه 5+7= 12به ابجد صغیر اسلام 12 حق 12  به ابجد کبیر دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم میباشداسلام 132+12امام = 144 ضرب 12 امام میباشد یعنی 114 سوره قرآن +30 جزء آن = 144 یعنی نماز 4ضربدر4 = 16+1= 17 رکعت نماز در 5 وقت بنام 5 تن آل عباء ارزش 12ماه های سال12 ساعت 12 آل خدا12انسان ها 12واجب 12 اسلام 12حق 12 اسلام 12 نجاتبخش 12 هوا 12 جانها 12 آل خدا 12اخلاق12انجمن 12نجاتبخش 12 اهل 12حق 12اسلام امامن 12 ساعت 12 ماه های سال 12 به ابجد حق 12 اسلام 12 حق12 نجاتبخش 12 انجمن 12 واجب 12 اسلام 12 لا اله الا الله 12 عشق الله فاطمه 12 حرف12 نام شیعه 12عشق الله 12 بار در قرآن آمده کلمه امام 12 بار در قرآن آمده خداوند فرمود به پیامبر اگر بخاطر فاطمه نبود عالم را هم خلق نمیکردم حرف دارد 12مهدی قائم آل محمد {12} دین باید نشانه داشته باشه خانه بایدکلید داشته باشه دین باید کلید داشته باشد دین باید کلید داشته باشد هر دینی هر خانه ای کلید نداشت بی صاحب وبی درو پیکر است دین شیعه از نظر قرآن کاملترین دین است 196کلید اسلام 196بامذهب اسلامی196اله الهی 82 طبیب جهان 82 امام 82 بهای دین82 اله الهی 82 مهدی 82 +114 سوره قرآن = 196 دین اسلام 196 باب دینه الهی حزب الله 202 به مهدی به دین الله 202 مومن الله 202 محمد92+110 علی =202 امام بکل دین 202مومن الله اهله دین الله202 محمد علی202 شه مردان بعالم 743- 541=202 محمد علی 202 اهل لااله الالله202 محمد 92+110 علی = 202 اهل دین الله 202 مهدی59 +143رستگار اهل عالمه=202  حسین128کلید دین128 حسین 128 +74 فرقه=202باصالح بدین202 به دین اسلام202 یعنی 74 فرقه  باید به محمد و علی برگردند به ابجد اسلام 132 هوای دین الهی 132 محبوب دینی 132اساسی132 بدین الله 132 بدین الله 132 +12 امام =144اسلام به ابجد کبیر و صغیر144ضرب 12 امامدرخودش میباشدشه مردان600-541=59مهدی شه مردان بعالم 743- 541=202 محمد علی 196به دین اسلام 202 به امام کل دین 202باب دینه الهی حزب الله202ضرب 14 معصوم 196 دین اسلام 196 اسلامه مهدی196 به اسلامه مهدی202به مهدی به دین الله 202به امام کل دین 202 به کلید اسلام 202 باب دینه الهی حزب الله 202 به مهدی به دین الله202 مومن الله 202 محمد92+110 علی =202 امام بکل دین 202مومن الله اهله دین الله202 محمد علی202 شه مردان بعالم 743- 541=202 محمد علی 202 اهل لااله الالله202 محمد 92+110 علی = 202 اهل دین الله 202 مهدی59 +143رستگار اهل عالمه=202  حسین128کلید دین128 حسین 128 +74 فرقه=202باصالح بدین202 به دین اسلام202 یعنی 74 فرقه  باید به محمد و علی برگردند به ابجد اسلام 132 هوای دین الهی 132 محبوب دینی 132اساسی132 بدین الله 132 بدین الله 132 +12 امام =144اسلام به ابجد کبیر و صغیر144ضرب 12 امام درخودش میباشد 144+ 8 5 ورث =202شه مردان600-541 فتنه ها عمر ابوکر=59مهدی= شه مردان بعالم 743- 541 فتنه ها عمر ابوبکر=202 محمد علیاسلام به ابجد کبیر وصغیراسلام 144 دین اسلام 196 + 144+155 یاباکل امامی= 385شیعهشیعه یعنی چه هر کسی شناسنامه ایرانی و عراقی و سوری و یمنی دارد شیعه است آخه تا پیامبر و اهل بیتش مانده آدم میره سراغ دشمنان اهل بیت به ابجد با دشمنها اهل بیت 851-541 عمر ابوبکر = 310 گمراه دین 310 عمر 310 جهل عرب 310 اباجهل در دین310  تهدید پیامبر676- 135 دینه الله = 541 عمر ابوبکر541
امام زمان میفرماید هر کسی حق نشناسد و حق نگوید اهل دوزخ است هر کسی زره ای محبت ناحق را به دل بگیرد اهل دوزخ است 22اهل آتشه22 دوزخه 22 شیطان 22 مقصر22 عمر22ابابکر22دشمن اسلامی22بدبختی22دروغ 22 کلک22 کید 22 نیرنگ22با مکر22باخدعه22نیرنگ22مکارا22روباه22
شیطان22بکذابه 22مقصر22بمکر22باخدعه22هذیان22عمر22ابابکر22مقصر22بدبختی22

لامذهب22قصبی22عمر22ابابکر22رکب وبا22دروغ22کلک22کید22 خدعه22نیرنگ22روباه22احمقه22گمرهه 22منکر22عمر22دشمن اسلام22ابابکر22دشمن اسلام 22شیطان22بدیها22بدبختی22 بدیها22 دشمن اسلام22سست ایمان22باابلیس22آدمکشه22جنگ طلب22 مرگی22بدشمن نادان22دشمن اسلام22عمر 22ابابکر22بناحقه 22نابکار 22دینها22بجنایت22خیانته22نکبتها22بمکر 22باخدعه 22بنامرد 22دینها 22بنامرد22پررو22جاطلبا22سرکشها22 کسکشها22جنگ طلبا22نیرنگ 22ناخلفه22بناحقه22 درآتشه 22دوزخه 22احمقه22 نابکار22 ابابکر 22شیطان22عمر22نیرنگ 22کلک22کج فهم22نکبتها 22بدزده 22 اسلامی 22مکارا22روباه22باخدعه22ناخلفه 22عمر22 بدبختی22هذیان22مقصر22 احمقه22شیطان22بناحقه 22منافقان22 شرمی22بکنی22منافقان22فاجرن22عمر22مجرمان 22عمر22ابابکر 22رکب وبا22نیرنگ22کلک22کید22لعنت22شیطان 22عمر22ابوبکر22 ملحد22دشمن اسلام22عمر 22ابابکر22 دشمن اسلام22بناحقه22 نابکار22دینها22شیطان22نابکار22دینها22جنگطلب22بناحقه 22ناخلفه22بدشمن نادان22 22بناحقه22پررو22 زیاد22خواهی22 مکارا22دشمن حق22نکبتها22 مکارا22بدزده22 اسلامی 22جنگطلب22 تباهی 22بدائشه 22پررو22 نکبتها22شمری22بدزده 22اسلامی22جنگ طلب22دشمن اسلام22دشمن حق22عمر22ابابکر22 شیطان22 دشمن اسلام22عمر22شیطان22ابابکر22خیانت کاران اهل دین 1433-1202 سه خلیفه = 231 ابوبکررکب وبا وهابی های ابله بی خرد حقانیت خود را به علم ابجد ریاضی قرآن ثابت بفرمائید 10 سال است شما رابه مبارزه علمی دعوت نموده ام از سنگ صدا در میآید ولی از شما فقط در کشتن آدمها در مکه مهمان کشی رسم دیرینه 74شجرتها الملعونه 74 از قدیم بوده است چرا دین اسلام74 فرقه شد ابجد ابوبکر27+22 عمر +25 عثمان = 74 اینم آیه قرآن 74 ان من المجرمین منتقمون 74 ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد فتنه های دین 615-541 = 74 فرقه نه 74 ابجد سه خلیفه ابوبکر27+22 عمر+25 عثمان =74باعث 74 فرقه شدن دین شدند74والشجرتها الملعونه 74 ابجد ابوبکر 27+22 عمر +25 عثمان = 74 ان من المجرمین منتقمون 74شیطان شبیه طوفانی است که اگر بر سر راه نادان گمراه دین ابله منافقا قرار بگیرد همه را نیست و نابود می سازدشیطان شوم یاس سرطان 737-196= 541 عمر ابوبکر541 فتنه ها 541اهله شر541 دشمنه اسلامی 541آفت کلی541 فتنه ها 541 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها 541 بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 عمر ابوبکر 541    

شیطان یعنی......ش.......شبیه  ........ی.......یک........ط.......طوفان .......ا......است.....ن.......نابودگر... پس شیطان یعنی شبیه یک طوفان است و نابودگر است براستی که شیطان وقتی به آدمی حمله کند مانند طوفانی شدید همه هستی آدمی را نابود می کند.شیطان شبیه طوفانی است که اگر بر سر راهی قرار بگیرد همه را نیست و نابود می سازد

شیطان شوم یاس سرطان 737-196 دین اسلام = 541 عمر ابوبکر541 فتنه ها 541اهله شر541 دشمنه اسلامی 541آفت کلی 541فتنه ها 541عمر ابوکر541 شیطان شرور شوم شهوت شهرت شرارت شراره آتش شوم یاس سرطان 737

شیطان شرور شوم شهوت شهرت شرارت شقاوت شکوه جلوه بدی ها

شراه آتشدرسته همه صفتهای بدش مثل اسمش با ش شروع میشه درستهشراره آتشچقدر عجیب
همه با حرف شینبا گناه کردن اجازه می دهید تا مهمانی همچو شیطان در قلبتان رخنه کند و خود را صاحب خانه نماید.
دود از کله گنه کار بر می خیزد معتاد نشوید و شیطان راه تنفس تان را مسدود خواهد کرد او را به قلبتان راه ندهید
با ظهور مهدی صاحب زمان ع شیطان بی کار می شود.قلب خانه خداست و خانه شیطان نیست
با هر تپشی که در دل آگاه است یک نغمه لا اله الا الله است توحیدو نبوتو امامت هر سه در گفتن یک علی ولی الله است

 بوالله خدا یکی میباشد اهل وهابی دوگانه پرست و بی خدا و بی امام هستند آخه میشه بگی خدا یکی هست ولی نتوانی ثابت کنی وارثان و جانشینان پیامبرت را با دشمنانشان را اشتباه بگیری و طرفدار شیطان و قاصبان فدک و قاتلان دختر پیامبررا به اشتباه جانشین انسان که خانواده پیامبررا در کربلاء نمیکشند قصب باغ فدک پیامبر از دخترش فاطمه نمیکنند درب خانه پیامبر و دخترش را به آتش نمی کشند  بخدا اگر ابجد محمد و علی 22 میشد من وهابی میشدم یعنی بدبخت تر از وهابی در عالم آدم نیست خیلی آدم باید پست و بی خداباشه دشمن اسلام را نشناسد شیطان را نشناسد نابکار را نشناسد نیرنگ را نشناسد فرق مومن و کافر چیست مومن ابجدمومن136 +301کافر= 165 مومن به حقیقت لا اله الاالله می گوید ولی کافر معنای لا اله الا الله را بخوبی نمی داند درک نمیکند جوان معاویه را با جوان علی یکی می کنی این اسلام معاویه است ما نباید بگذاریم کفر جهان را بردارد ما تولی و تبری داریم نباید بگذاریم شیطان هر کاری دلش خواست بکند اینها نمی فهمند خیلی بیشعور تر از آنی هستند که من و شما فکر میکنیم اگر قرار باشد حجاب نباش سنگ روی سنگ بند نیست کافر به اسب نه به  یابوی  سرکش خود می تازد

 به ابجد اسلامه حق 245افق دین 245 دین بحق الله245 عقیده فاطمه 245 یا سلاله حق 245 منظور علی 110+135 فاطمه= 245   به ابجدبه ابجد شراب خورای= آیه خبیث 1128-1202سه خلیفه = 74 ابوبکر27+22 عمر +25 عثمان =74والشجرتها الملعونه ابجد ابوبکر27+22 عمر +25 عثمان = 74 اینم آیه قرآن 74 ان من المجرمین منتقمون 74 ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد فتنه های دین 615-541 = 74 فرقه نه 74 ابجد سه خلیفه ابوبکر27+22 عمر+25 عثمان =74باعث 74 فرقه شدن دین شدند74والشجرتها الملعونه 74 ابجد ابوبکر 27+22 عمر +25 عثمان = 74 ان من المجرمین منتقمون 74شیطان شبیه طوفانی است که اگر بر سر راه نادان گمراه دین ابله منافقا قرار بگیرد همه را نیست و نابود می سازدشیطان شوم یاس سرطان 737-196= 541 عمر ابوبکر541 فتنه ها 541اهله شر541 دشمنه اسلامی 541آفت کلی541 فتنه ها 541 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها 541 بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 عمر ابوبکر 541     74فتنه گران 786- 245 اسلامه حق = 541 ابوبکر عمر 541+430 مقصر = 971 ظالم به دست میآیداسلامه حق 245منظور علی 110+135 فاطمه = 245اسلامه حق علی و فاطمه میباشد 245-231 ابوبکر = 14 معصوم به ابجد ظالم ۹۷۱-۴۳۰مقصر = ۵۴۱ ابجد ابوبکر و عمر =مردکافر ۵۴۵-۴خلیفه =541 مرگ کافر ۵۴۱چه فلاکتی۵۴۱ ابوبکر و عمر  541 قال رسول الله (ص) بعد از من فتنه ها 541 بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 عمر و ابوبکر 541 ظالم 971-430 مقصر = 541 عمر و ابوبکر 541دشمنه اسلامی 541فتنه ها 541 آفت کلی 541 قاتلی 541

 منافق 271 کوردلی 270=541 عمر ابوبکر541 منافق کوردلی 541 عمر ابوبکر541 فتنه ها 541 اهله شر541 کافر پلید دین اسلام 541 دشمنه اسلامی 541 دین اسلام هم مانند دین مسیحیت 74 فرقه های شیطانی 74 یا فرقه های شیطان 74  فرقه باطل می باشند که ابجد صغیر عمر ابوبکر عثمان 74 میباشد اینم آیه قرآن 74 ان من المجرمین منتقمون 74 ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد 

     شیطان یعنی......ش.......شبیه  ........ی.......یک........ط.......طوفان .......ا......است.....ن.......نابودگر... پس شیطان یعنی شبیه یک طوفان است و نابودگر است براستی که شیطان وقتی به آدمی حمله کند مانند طوفانی شدید همه هستی آدمی را نابود می کند.شیطان شبیه طوفانی است که اگر بر سر راهی قرار بگیرد همه را نیست و نابود می سازد

شیطان شوم یاس سرطان 737-196 دین اسلام = 541 عمر ابوبکر541 فتنه ها 541اهله شر541 دشمنه اسلامی 541آفت کلی 541فتنه ها 541عمر ابوکر541 شیطان شرور شوم شهوت شهرت شرارت شراره آتش شوم یاس سرطان 737

به ابجد خائنینه 786- 245 اسلامه حق = 541  فتنه ها 541 عمرابوبکر 541 کودتا 431+110= 541  فتنه گران 786- 245 اسلامه حق = 541 ابوبکر عمر 541+430 مقصر = 971 ظالم =فتنه گران 786- 245 اسلامه حق = 541 ابوبکر عمر 541+430 مقصر = 971 ظالم-661 عثمان = 310 عمر  قال رسوالله (ص) فتنه گران دشمن اسلامه حق به ابجد فتنه گران 786- 245 اسلامه حق = 541 ابوبکر عمر 541+430 مقصر = 971 ظالم. عمروابوبکرظالم و مقصر دین میباشددزدان نامرده دینه اسلام 467-541= 74منافق دین اسلام 467-541= 74عمرابوبکر عثمان74دزدان نامرده دینه اسلام 467-541=74 دین اسلام 74حیوان قاصب دین اسلام 74 فرقه شد 74دزد قاصب دین اسلام 74 با دزد فدک قاتل زهرا 74 به ابجد   امت یهودا 467+74 دینی74 فرقه =541 اهله شر 541 فتنه ها 541 آفتین 541 دشمنه اسلامی 541 عمر ابوبکر541 مرگ کافر 541فتنه های دین 615-541 عمرابوبکر = 74 />

 

ابجد صغیر ابوبکر عمرعثمان 74 میباشد

 

دزدان نامرده دینه اسلام 467- 541 عمر ابوبکر= 74 ابجدصغیر سه خلیفه 74منافق دین اسلام 467-541= 74عمرابوبکر عثمان74دزدان نامرده دینه اسلام 467-541= 74 عمر22 ابوبکر27+25 عثمان = 74

 

واژه « اهل ‏سنّت و سنّی » در قرآن و سنّت

 

در قرآن و احادیث پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم ، حتّی در کلمات اصحاب قاصب دین نیز یافت نمى‏ شود .اهل سنت وهابی یا حنبلی خرس تبلی شافعی حنفی نخ کنفی  قرن دوم  من در آوردی و از فرقه های شیطانی در قرآن از الاغ و خوک نام برده شده ولی از عمری خیلی....... یاد نشده بجای آن از کلمات ظالم و مقصر و در زبور و تورات قدیم شیطان سگ خوک یاد شده خدایی از سگ و خوک یاد شده ولی از دیگر فرقه ها  که از سگ و خوک نجس ترند یاد نشده سگی که صاحبش را نشناسد گرگ هم نیست الاغم نیست چلپاسه خور است بی معرفت است ابله منافقا310گمراه دین 310عمر310 جهل عرب 310 اباجهل در دین 310 منکر 310 کفری 310 فاسق دینه  310حرامیان 310 عمر310 میباشدپیامبر فرمود هر کسی امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلیت خواهد مرد انسان بی ولایت انسان نیست ازحیوان پست تر است به ابجد جمع  حیون 74 ابجد ابوبکر 27+22 عمر +25 عثمان = 74 اینم آیه قرآن 74 ان من المجرمین منتقمون 74 ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد 74  ابجد عمر ابوبکر عثمان 74 دین اسلام را از هم پاشیدند و 74 فرقه نمودند74 با عهد شکنهای دین74 دشمنان اصلی دین اسلامی 74منافقان لعین و پست دین اسلام  74به مجرمان منافق نادان دین74دشمن پلید امت بدینه اسلام 74دزد دین اسلام و قرآنی74دیوانه پلید دینی 74 کافران مست دین اسلامی 74ناکسین مارقین اسلامی74 به ابجد اختلاف دین 1276-1202 ابوبکر و عمر و عثمان = 74 کسانی که باعث شدند در دین اسلام اختلاف بیفتد و دین اسلام را به 74 فرقه از هم متلاشی نمودندعمر ابوبکر عثمان 74 بودند

 

دزدان نامرده دینه اسلام 467-541= 74منافق دین اسلام 467-541= 74عمرابوبکر عثمان74دزدان نامرده دینه اسلام 467-541=74 دین اسلام 74 فرقه شد ابجد صغیر ابوبکر عمرعثمان 74 میباش

دزدان نامرده دینه اسلام 467-541= 74 ابجد سه خلیفه 74منافق دین اسلام 467-541= 74عمرابوبکر عثمان74دزدان نامرده دینه اسلام 467-541= 74 عمر22 ابوبکر27+25 عثمان =74 

با بت پرستان دین اسلام 1312 -110 دین الهی = 1202  ابوبکر و عمر و عثمان1202  واقعا بت پرست بوده اند منافق دین اسلام 467-541 عمر ابوبکر=74 بازم ابجد صغیر عمر ابوبکر عثمان 74 میباشد فتنه های دین 615-541 =74 74 فرقه 74والشجرتها الملعونه 74فرقه شدن«نوالي وليکم و نعادي اعدائکم». به ابجد فتنه های دین 615-541 عمر ابوبکر = 74 فرقه نه 74  ابجد سه خلیفه ابوبکر27+22 عمر+25 عثمان باعث 74 فرقه شدن دین شدن به ابجد تروریست 1276-1202 سه خلیفه = 74 بازم ابجد سه صغیر سه خلیفه که موجب 74 فرقه شدن دین اسلام شدند 74 ابجد ابوبکر عمر عثمان 74 والشجرتها الملعونه 74  اینم آیه قرآن 74 ان من المجرمین منتقمون 74 ما مجرمان را انتقام خواهیم گرفت 74 ابجد ابوبکر عمر عثمان74 میباشدبه ابجد بزرگترین گنا هان کبیره دین 1276 -1202 سه خلیفه عمر ابوبکر عثمان = 74 تروریست 1276-1202= 74 چرا دین اسلام 74 فرقه شد 74دوزخیان پلید دین ها 74 دوستان پلیده شیطانی 74 قاصبان ملحد بدین اسلام   74 اشداء علی الکفار 74 والشجرتها الملعونه 74 بمفسد ها فی الارض دین 74 مفسد فی الارض اسلامین74 ان من المجرمین منتقمون 74 ولو کره المشرکون74مشرکا 541 آفت کلی 541 عمر ابوبکر عثمان 74 بامشرکان خبیث کافران 74

چرا دین اسلام 74 فرقه شد ابجد صغیر ابوبکر27+22 عمر +25 عثمان = 74 اینم آیه قرآن به ابجد سه خلیفه قاصب 74 ان من المجرمین منتقمون 74 قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد 74ان من المجرمین منتقم