مگر نام محمد هم علی نیست آئینه روی محمد علیست کسی که چون محمد است جمال روی خاتم است علی ولی قائم آل محمد است {عج} والله ندیدم حق را نپذیرند برادران اهل سنت شریف ترین مردم دنیا هستند و درجا کلام حق رامیپذیرند نام شیعه 12بار در قرآن آمده { وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} به ابجد وصی پیامبر 359-231 ابوبکر = 128حسین وزیر پیامبر 476 - 231= 245علی 110 + 135 فاطمه 245وصی نبیا 169علی مهدی169به ابجدبرترین دین 926-541عمر ابوبکر=385 با آل قرآن 385 فلسفه دین الله 385با قانون الهی دین الله 385یا الله وصی بحق محمد 385با آل قرآن385 شیعه 385راز اهل عالم 385 شیعه 385بدین واقعی اسلام 385فلسفه دبن الله 385 به دین الهی الله محمد علی 385به اهله محمد فاطمه علی385 اسلام پیامبر 385 فقط دین اسلام 385 این عدد نورانی را جلوی آئینه بگیر ابجد 5 تن آل عباء میشود 583 = 385 شیعیان فرزندان اهل بیت میباشند وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ: نام شیعه چندین بار در قرآن آمده شیعه یعنی چه385به ابجد کبیر لا اله الا الله 166+محمد92+110علی +17 نماز = 385 شیعه یعنی اسلامه حق 245+140 با اسلامه= 385 شیعه نام شیعه 12 بار در قرآن آمده ولی نام فرقه های باطل یک بار هم در قرآن نیامده پس همه فرقه های باطل را محکم به دیوار بزنیم هر چیزی در قرآن بود قبول ولی اگر نبود محکم به دیوار توالت تاریخ بکوبید محکم وهابی اول دوم عمری خیلی ..... شیعه دوازده امامی385 ابجد385بدین واقعی اسلام385اسلام پیامبر385پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 بدین واقعی اسلام 385 اسلام پیامبر 385 فقط دین اسلام 385 فلسفه دین الله 385 به علم ابجد 385 بدین واقعی اسلام 385 شیعه385 یعنی حق اسلامه385 اسلام پیامبر 385فقط دین اسلام 385 بدین اسلام واقعی 385اسلام پیامبر385بدین واقعی اسلام 385اسلام واقعی الله 385 شیعه 385 دوازده بار در قرآن آمده ولی نام شما و فرقه هایتان یک بار هم نیامده استوَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ: به علم ابجد بهترین دین ها 737-541 عمر ابوبکر= دین اسلام 196 کلید اسلام 196 ضرب 14 معصوم شیعه میباشد 196 به ابجد دین اسلام 196 اصوله دین 196 دین اسلام 196 کلید اسلام 196 از پیامبر سئوال شد جانشینان شما چند نفرند فرمود 12 نفر پیامبران چند نفر بودند فرمود 124 هزار نفر و فرمود رسولان حق چند نفر بودند ایشان فرمود 313 نفر به ابجد رمز الله 313هر سال 313 روز با 52 جمعه 52+313= 365 روز سال رمز الله 313+72 یاران امام حسین72 +313 یاران امام زمان = 385 شیعه 385با آل قرآن385 شیعه 385 سلام به نام زیبایت یا قائم آل محمد من فقط دانم که مولایم توایی مولاء دیر نشده دیدار مجدد بنظر شما انگار یادت رفته ما را آقا ما شما را میخواهیم آقا هر وقت شما خواستی که نشد بگو ما بیائیم به دیدن شما وقتی روبروی شما قرار میگیرم تمام حاجاتم بر آورده میشود و دلم آرام میگیردشادی واقعی دیدار با شماست افتخار شیعه نام قائم است لطف مولایم بما هم دائم است مولاء منتظرم تا شکایت به مادرم زهرا نکرده ام بیا آقا جمالتو عشق است یا قائم آل محمدی مگر نام محمد هم علی نیست آئینه روی محمد علیست صد کتابو صد حدیث آئینه روی محمد علیست سرور کائنات محمد استو جمال قائم آل محمد علیست جانشینه حق مولایم علی خیبر کنی بت شکنی یا قائم آل محمدی تو آقایی تو مولایی جمال محمدی کمال علی جمال خدا با رسول توایی جانه شیعه و جانه رسول مگر نام محمد هم علی نیست جانشینه حق پیغمبر علیست همین بس که نام محمد علیست صد کتابو صد حدیث آئینه روی محمد علیست وصی خدا بت شکن به کعبه به دوش نبی ست جمالتو عشق است یاقائم آل محمدی تو چقدر خوبو زیبایی روح علی جانه محمدی جمال رسولو کمال علی مگر نام محمد هم علی نیست آئینه روی محمد علیست بوود نام تو چون مولاء الهی بوود نام مولاء الهی عزیزه بتولو جانه مصطفایی مرتضایی بحق هم که وصی مصطفایی مرتضایی فرق حیدر کعبه ومحراب چیست هر دو باشد یک نشان حق با علیست قسم به ذات کبریاء که جانشینه مصطفی بوود علی مرتضی مگر نام محمدهم علی هم علی نیست آئینه روی محمد علیست نگینه روی مصطفی بوود علی مرتضی صد کتابو صد حدیث آئینه روی محمد علیست همین بس که نام محمد علیست وصی بحق 110 محمد علیست بت شکن در کعبه بر دوش نبی ست بلغ العلی بکمالهی کشف الدجا بجمالهی حسنت جمیع خصالهی صلو علیه و الهی چه جمال با صفایی شده نامت الهی هم ساقی کوثر علی حیدر علی صحر ابن عم وصی مصطفی حله پوش هل اتایو انما وارث گنجینه سرر قضاء قابل تشریف قوله لا فتا مولاء علیست شا هراره حق تو هستی در سلوک کائنات پرورده به دامن خود مصطفا عجب گلی گل کوثر گل حیدر یا قائم آل محمدی چه جمال با صفایی شه عالمی فدایی که به جای مصطفایی که تو بعداز خدایی شده نامت الهی تو جمال مصطفایی که علی مرتضایی شده بت شکن به کعبه که به دوش مصطفا یی که جمال مرتضایی شده نامت طلایی تو طلای ناب مایی صد کتابو صد حدیث آئینه روی محمد علیست مگر نام محمد هم علی نیست ائینه روی محمد علیست اگه کسی با هوش باشه که عمری نمیشه ولی مکه لیاقت فرزندان پیامبررا از دست داد همه به عراق و ایران آمدند شما اگر دینتان را از ایرانیها فرزندان پیامبر گرفته اید خوشا به حالتان قرآن 351 فارسی351 رسول خدا فرمود روزی یاران سلمان فارسی در عین دانایی و حقیقت شما را به اسلام دعوت و شمانمیپذیرید پیامبر فرمود هیچ کسی شیعه نخواهد شد مگر فرزند دخترم کوثر باشد شیعیان فرزندفاطمه میباشند ما ایرانیان افتخارمان این است که نوهای رسول خدائیم یا از مادری یا پدری فرق نمیکند نسل ایران نسل فاطمه سلامه الله علیه میباشداسلامه حق 245 منظور علی 110+135 فاطمه =245 اسلامه حق میباشنداسلامه حق 245 منظور علی 110+135 فاطمه =245 اسلامه حق میباشند دوست دارم دوباره بنویسم یک بارم برای مولایم مهدی مینویسم مولاء افتخار کن نوکرای خوبی داری اسلامه حق 245 منظور علی 110+135 فاطمه =245 اسلامه حق میباشند یک بار هم برای مادرم حضرت حواء و حضرت فاطمه سلام الله علیه اسلامه حق 245 منظور علی 110+135 فاطمه =245 اسلامه حق میباشندیک بار هم برای شهدای شیعه از حضرت آدم تا حضرت مهدی صلوات الله علیه اسلامه حق 245 منظور علی 110+135 فاطمه =245 اسلامه حق میباشندیگ بار هم برای سنیها که حق را بپذیرند خودشونو مثل عمر به خریت نزنند بخدا اگر حق را نپذیرید روز قیامت بیچاره اید من نوشتم و شما هم خواندید دیگر جای هیچ بهانه ای نیست اسلامه حق 245 منظور علی 110+135 فاطمه =245 اسلامه حق میباشند گمراه دین 310 عمر 310 310کفری 310 دلیل نفاقه جهل عرب 310اباجهل در دین 310منکر310نیرنگ310مار زنگی 310کفری310 منکر 310جاهل منافق310 نامردیه 310عمر 310 نیرنگ310نمرودی310 سامری310 گمراه دین310310نمرودی 310جاهل منافق310ابله منافقا310 مکرن310حرامیان 310بی ایمان دین اسلام310 حرامیان 310 نیرنگ310 قاصب مذهب الله 310 مذهب ناحق اهل دین 310گره اهل دینه 310 قفل اهل دین 310 قاصب مذهب الله 310 مخالف اهل دین 310 فاسق دینه 310 نیرنگ310 با اهل منافق310 ملعون و پلید اهل دین 310قاصب بکل دین 310 اهل نابکار 310 بمنافق اول 310 ابله منافقا310 جاهل منافق310 حرامیان 310عمر 310 گمراه دین 310 منکر 310 کفری 310 نامردیه 310 یا باء دین اسلام 310قاصبان بدین 310عمر 310 جاهل منافق 310 حرامزاده پلید 310 فاسق دینه 310وهابی کودن دین اسلامی 310 رمززناه 310 گمراه دین 310منکر 310نامردیه 310با وهابیه نادان دین حق 310 کفری310 نیرنگ310نمرودی 310سامری310 310دائش وهابی نادان 310 اباجهل در دین 310گمراه دین 310 جاهل منافق 310 کفری 310حرامیان 310 نامردیه 310دزدانه فدک فاطمه 310بمار زنگی 310کفری منکر 310جاهل منافق 310 نامردیه 310عمر 310 سگ مردها310نیرنگ 310نمرودی310سامری310 گمراه دین310 مکرن310 خباثتی1512-1202 سه خلیفه = 310 عمر 310نامردیه 310 منکر310 کفری310نیرنگ 310 عمر310بوگند مردابا 310سگ مرد ها 310 کبر پلید دین 310بقلدره دینه 310نار جهیما310 خاک عالم بر سرت کنم عمر عرعر خر هم بوود لعن عمر این نام 310چیست که عرعر میکند اهل سنت را همه خر میکندتف به روی هر کسی نادان بوود هم طرفدار ابوبکروعمر عثمان بوود عرعر خر هم بوود لعن عمر به ابجد خائنان 772-451 عمر و ابوبکر = 231 ابوبکر 231 فاسق 231جزو خائنان به رسول خدا بوده الله اکبر کلمات هم غوغا نموده اند به ابجد اشراردینها772-541= 231 احمق ملحد 231 ابوبکر 231 رکب وبا 231ابوبکر231 نفاق 231 عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 با دزد گربها231 ادیانی جعلی باطل 231 بابی عقلیها231 یاابوسفیانی231دورویه 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231 احمق ملحد231 لانه جاسوسیه 231با احمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 ابوبکر231راه دزدی 231 نفاق 231احمق ملحد231 عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 با دزد گربها 231 بابی عقلیها 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231با احمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 ابوبکر و عمر 541قاتلی 541 ابوبکر و عمر 541در غدیر خم دین کامل شد اکملتو لکم دینکم بعد از وفات پیامبر دشمنان دین خدا گمراه دین 310مکرن کفری عمر310نیرنگ 310گمراه دین 310 مکرن310کفری دزدان فدکه فاطمه310بمارزنگی310 کفری310منکر 310جاهل منافق منافق ابلها 310نامردیه310 کفری310عمر310نیرنگ 310 نمرودی310 حرامزاده پلید310 سامری310 گمراه دین310مکرن 310 بکج راه 231 ابوبکر231 دزده دینه اسلامی 231دزدا فدک نگونه 231ابوبکر 231رکب وبا 231 ابوبکر+310عمر= 541فتنه عالم 676-135 فاطمه = 541 عمر وابوبکر فتنه عالم بودند شرم گینان 651-110 علی = 541 عمر ابوبکر رکب وبا 541 عدواهل بیت بوده اند 541 گرگ منافقینی 541
ابزار وبلاگ 1
خرید لایسنس نود32 1
خرید عینک آفتابی اصل 1

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان اسلامه حق 245 علی 110 + 135فاطمه = 245 =5 ضربدر4ضربدر2= 40 و آدرس alialiali.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 6
بازدید دیروز : 10
بازدید هفته : 16
بازدید ماه : 1034
بازدید کل : 289379
تعداد مطالب : 306
تعداد نظرات : 1
تعداد آنلاین : 1

Alternative content


به ابجد مقصر 430+541 عمر ابوبکر = 971 ظالم به دست می آید به ابجد ظالم 971-430 مقصر = 541 عمر ابوبکر541 دشمنه اسلامی 541 اهله شر 541 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 عمر ابوبکر541 قاتلی 541 مرگ کافر 541 به ابجدکبیر ابوبکر عمر عثمان 1202تفرقه در ادیانه اسلامی 1202نگین ترین مردانه ملحد 1202ننگین ترین نامردان پلید 74 ابجد صغیر 74 به ابجد مردان رجس پلیدی615-541عمر ابوبکر=74 ابجد صغیر سه خلیفه 74 میباشد ان من المجرمین منتقمون74 به ابجد فتنه های دین 615-541=74 فرقه ابجدصغیرسه خلیفه 74 میباشد دین اسلام 74 فرقه شد 74 فرقه ابجد سه خلیفه میباشد (ان من المجرمین منتقمون 74) فرقه شدن دین اسلام توسط عمر22+27 ابوبکر+25 عثمان = 74=74والشجرتها الملعونه 74منافق دین اسلام 467-541= 74عمرابوبکر عثمان74 دزدان نادان یا ملحد دینه اسلامی 467-541عمر وابوبکر = 74 ابجد صغیر سه خلیفه 74منافق دین اسلام 467-541= 74عمرابوبکر عثمان74دزدان نامرده دینه اسلام 467- عمر و ابوبکر 541= 74 74منافق دین اسلام 467-541=74 74عمرابوبکر عثمان74 دزدان نامرده دینه اسلام 467-541عمر وابوبکر = 74 ابجد صغیر سه خلیفه 74منافق دین اسلام 467- 541 ابوبکر عمر= 74عمرابوبکر عثمان74دزدان نامرده دینه اسلام 467- عمر و ابوبکر 541= 74 شیطان گمره 615- 541 عمر و ابوبکر= 74به ابجد کفره 305-231 = 74فرقه در کفر میباشند 74 ابجد عمر 22+27 ابوبکر +25 عثمان = 74 فرقه شدن دین اسلام توسط ابوبکر وعمر و عثمان صورت گرفته 74نفرته 735-661 عثمان = 74 ابجد سه خلیفه 74 میباشد74 ان من المجرمین منتقمون74 سه خلیفه =سه خلیفه تفرقه در دین نمودند آیه قرآن به ابجد صغیر و کبیر عمر و ابوبکر و عثمان این هم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 عمر 310+231 ابوبکر +661 عثمان = 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 از تورات و انجیل و اوستا هم خواستید میآورم خیلی پروئید و نامرد آیه قرآن هم به ابجد صغیر هم به ابجد کبیر باید از خجالت بمیرید جواب خدا را چه خواهید داد گمراه دین310 عمر 310 منکر310نیرنگ 310بمار زنگی 310کفری310 منکر 310ابله منافقا310جاهل منافق310 اباجهل در دین 310گمراه دین 310 جاهل منافق 310 کفری 310حرامیان 310 نامردیه 310دزدانه فدک فاطمه 310 منکر 310عمر 310 ابله منافقا 310وهابیه منافقی 310 عمر310 فتنه ها 310+231= 541 ظالم 971-430 مقصر = 541 +430 مقصر = 971 ظالم -310 عمر ظالم 971-310 عمر = 661 عثمان - 430 مقصر = 231 ابوبکر نامردیه 310عمر 310 نیرنگ310 نمرودی310 سامری310 گمراه دین310 مکرن310حرامیان 310بی ایمان دین اسلام310 عمر 310 گمراه دین310 جاهل منافق 310نا اهل کل مذاهب310 نامردیه 310اهل نابکار 310اهل نابکار310 درد کل مذاهب310 نا اهل کل مذاهب 310نابکاراهل دین310 منکر 310 کفری 310 نامردیه 310 عمر 310 جاهل منافق 310 حرامزاده پلید 310 رمززناه 310 گمراه دین 310منکر 310نامردیه 310با وهابیه نادان دین حق 310 کفری310 نیرنگ310نمرودی 310سامری310 310مار زنگی 310کفری منکر 310جاهل منافق 310 نامردیه 310عمر 310 سگ مردها310نیرنگ 310نمرودی310سامری310 گمراه دین310 مکرن310 خباثتی1512-1202 سه خلیفه = 310 عمر 310نامردیه 310 منکر310 کفری310نیرنگ 310 عمر310بوگند مردابا 310سگ مرد ها 310 کبر پلید دین 310بقلدره دینه 310نار جهیما 310 بمار زنگی 310به ابجد خائنان 772-451 عمر و ابوبکر = 231 ابوبکر 231 فاسق 231جزو خائنان به رسول خدا بوده الله اکبر کلمات هم غوغا نموده اند به ابجد اشراردینها772-541= 231 ابوبکر ابوبکر231 نفاق 231 احمق ملحد 231عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 با دزد گربها 231 بابی عقلیها 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231با احمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق 231دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 ابوبکر231 نفاق 231 عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 با دزد گربها231 ادیانی جعلی باطل 231 حرامیان 310 نیرنگ310 قاصب مذهب الله 310 مذهب ناحق اهل دین 310گره اهل دینه 310 قفل اهل دین 310 قاصب مذهب الله 310 مخالف اهل دین 310 فاسق دینه 310 نیرنگ310 با اهل منافق310 ملعون و پلید اهل دین 310قاصب بکل دین 310 اهل نابکار 310 بمنافق اول 310 ابله منافقا310 جاهل منافق310 حرامیان 310بابی عقلیها231یاابوسفیانی231دورویه 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231 احمق ملحد231 لانه جاسوسیه 231با احمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 ابوبکر و عمر 541قاتلی 541 عدواهل بیت 527 +14 معصوم = 541 ابوبکر و عمر 541 عدواهل بیت بوده اند

مذهب اسلام 183قلب مذهب183با حکم الهی الله183یگانه مذهب الله 183+202محمد علی=385 شیعه 385

شجره نبوت30+شجره امامت30=60+50عیسی محمد=110 امام علی ثمره 124هزارپیامبر است

مذهب اسلام 183 یگانه مذهب الله 183+202 محمد علی = 385 شیعه385 پیامبرفرمودفقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه385فلسفه دین الله 385انسان کامل بدین الله385اسلام واقعی الله385 مذهب الله یعنی جان دین385اصل مذهب بدین اسلام 385 مذهب اصلی بدین اسلام 385یگانه مذهب الله محمد علی 385 دین مذهب مقدس الله 385 فلسفه دین الله385 آل محمد آل علی یا علی 385 به ابجد دین 64 الله محمد علی 64 جانشین محمد علی64 +64=128 حسین128 کلید دین 128 طبیب اهل جهانی128 اهل محمد128حقیقت مذهب 669-541فتنه ها عمر ابوبکر=128حقیقت مذهب دین الله محمد222جایزه دین اسلام 222نابقه دین اسلام 222علی ولی الله 222+163 ماه مذهب الله =385 شیعه385مذهب معنوی الله محمد385 مذهب نمونه مذهب اسلام 385 دین مذهب مقدس الله 385 شیعه 385
فاطمه ( س ) مادر عالم اسلام است فاتح دین اسلام = 685 -541 فتنه ها = 144 به ابجد کبیر و صغیر اسلام 144 اسلام 144 ضرب 12 امام در خودش 144 یعنی114 سوره قرآن 114+30 جزء آن = 144 

                                    نماز داروی روح و سلامتی جسم است

شهادت حضرت فاطمه. ایام فاطمیه . حضرت زهرا . فاطمه زهرا . شهادت فاطمه زهرا

فاطمه

یعنی........ف........فخر........ا.........انسان.......ط .....طاهره.......م.........مومنان.......ه........

هست پس فاطمه یعنی فخر انسان  طاهره مومنان است براستی که فاطمه(  س ) اینگونه هست

فاطمه  فدایی ائمه طه  محمده فاطمه یعنی فدای این مرامه هدایت یافته شاگرد مکتب خانه پیامبر و علی وقتی جبرئیل می آمد اول میگفت خدابه فاطمه وعلی سلام میرساند فاطمه فاتح ادیان الله طلاء ماه همه عالمه  فاتح دین الله محمد همراه فاطمه فدایت اله طلایی ماه خداوند فاطمه را آفرید و یک سوره قرآن به نامش برای زنان زمان پیامبر سوره قرآن نازل نشده ولی فقط برای فاطمه سوره کوثر نازل شده بخاطر همین روی دشمنان شیعه کم شده و نمی توانند نطق بکشند قرآن تمام راه ها را به روی سیاهشان بسته  والله شیعه حق را با کمال آزادگی میپذیرد اگر نام فرقه من در آوردی شما در قرآن آمده بفرما ما نامرد نیستیم و حق را با کمال شجاعت میپذیریم خدا خیلی مادر شیعیان را دوست داشته که سوره کوثر بنامش فرستاده برای هیچ زنی در زمان پیامبر سوره کامل قرآن که جواب سه کافر قاصب قاتل فاطمه را بدهد این سوره هم سه آیه دارد در مکه به سه شیطان سنگ میزنیم این نماد سه خلیفه کافر وقاصب میباشد قرآنها و تمام کتب حدیث که درمدح اهل بیت پیامبر بود همه را به آتش کشیدند درب خانه فاطمه را هم به آتش کشیدند و کوثر قرآن در سن 18 سالگی را به شهادت رساندند ابوبکر دوسال خلافت نکرده خارو ذلیل از دنیا رفت حضرت فاطمه این سه خلیفه را نفرین نمود همگی خارو ذلیل از دنیا رفتند

 وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ:اراده شکست ناپیذرمنجی آخرالزمان بر زمان هم فایق آید سلام بر مهدی قائم آل محمد(عج) قرآن 4 حرف با سه نقطه 4ضربدر 3=12حم 12آل خدا12به خدا 12حق12اسلام 12  ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ 14 حرف قرآن ناطق اهل بیت پیامبرند ﴿۱﴾قاف سوگند به قرآن باشكوه ش شیداء385شیعه385شیداء385شهید الله 385مرد عالم385اسلام واقعی الله385فقط دین اسلام 385اسلام پیامبر385اسلام واقعی الله 385

  به ابجد اسلام 132+92 محمد +110علی +5 تن +12 امام +14 معصوم = 365 روز سال 5+6+3= 14 معصوم  به علم ابجد بهترین دین ها 737-541 عمر ابوبکر=196 دین اسلام 196 کلید اسلام 196

دین الله 34+25 اصل اسلام = 59 مهدی59دین واقعی اسلام 59راهنمای دین اسلام  59 آخرین امام دین اسلام 59 مهدی59یعنی 9+5 = 14 معصوم گل سر سبد 14 معصوم امام مهدی میباشد
انتخاب الله 1120-1202 سه خلیفه قاصب = 82 به ابجد صغیر و کبیر 82 امام 82 الم 82 امام 82 عشق است گل روی مهدی 82هم اکنون امام 82 مهدی 82 به ابجد صغیر وکبیر 82 میباشد این

علی قرآن=41+41اصل دین اسلام=82 اصل اسلام اصل دین اصل مذهب82 امامت در قرآن اصل دین اسلام82 مهدی هم به ابجد کبیر و صغیر میشود 82 امام82+114سوره قرآن=196دین اسلام196ضرب14معصوم درخودش میشود 196دین اسلام 196 اصوله دین 196 کلید اسلام 196 کلید بدین الله 196 امام کل دین ابجد امام 82 مهدی82+114 سوره قرآن = 196 دین اسلام 196 قلب دین 196 امام کل دین 196دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم در خودش میشود 196 با هر علمی میتوانید حقانیت خود را ثابت نمائید اسلام هم به علم ابجد کبیر و صغیر اسلام 144 ضرب 12 امام میباشدو و کعبه هم 25 تقواء 25 عدالت25 شیعه 25+144+196 = 365 روز سال   وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ

نام شیعه چندین بار در قرآن آمده5 بار مستقیم 5 ضربدر 5= 25 نام آدم 25 بار در قرآن آمده آدم باش وحرف حق را بپذیر کلمه امام 12 باردرقرآن آمده نام شیعه هم 12 باردر قرآن آمده آدم باش و حق 12 را بپذیر به ابجد حق12 اسلام 12حق12پیامبر فرمود هرکسی امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلیت از دنیا خواهد رفت12اگر شما صاحب خانه ای که شبها در آن استراحت میکنی را نشناسی چگونه میتوانی در آن خانه بخوابی اگر صاحب خانه بیاید چه جواب داری بدهی چگونه ثابت میکنی که دزدو حرامیان دین نیستی بدان به علم ابجد 12حق 12 اسلام 12 واجب 12 انجمن 12 حق12 اسلام12نام خدا 12 قلب 12 هوا12 نجاتبخش 12به خدا12آل خدا12برادر واقعی من کسیست که براستی حق بگوید با علم ریاضی قرآن علمی صحبت کند علم 20علم 20 محمد 20 علم 20+26 علی 26 قلب دین 26 حق دین26امام دین26بت شکنی26 بدوش نبی26 علی 26 غدیر 26 وصیت 26 بیعت 26علی 26+20 محمد =46 ماه 46 +46= 92 محمد 92 +18 ذالحجه" غدیر خم = 110 علی 110 دین الهی 110 جلوه الله  نگین110 دین الهی 110


به ابجدکبیروصغیرالله86+110دین الهی =196دین اسلام196به ابجدکبیروصغیر مهدی 82+114 سوره قرآن = 196 دین اسلام 196 امام کل دین 196 اسلامه مهدی 196اسلام به ابجد کبیر و صغیر 144+52 هر سال 52 جمعه داریم=196 دین اسلام196دین اسلام196ضرب 14معصوم در خودش میشود

به ابجد امام 82+10 فروع دین = 92 محمد 92+92بدیدگه الله= 184+12 امام = 196 دین اسلام 196 کلید اسلام 196 ضرب 14 معصوم در خودش میشود 196 کلید بدین الله196 امام کل دین196 کلید اسلام 196 کلید دین  یعنی حسین اگر دین شما کلید ندارد برای شما متاسفم دین شما دزدیه کلید ندارد نود درصد خانه ها 5 عدد کلید دارند نام شیعه هم مستقیم 5 بار در قرآن آمده5ضربدر5= 25 شیعه 25 نام آدم 25 باردر قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر بسه دیگه گمراهی خجالت بکش

 فاتح دین اسلام = 685 -541 فتنه ها = 144 به ابجد کبیر و صغیر اسلام 144 اسلام 144 ضرب 12 امام در خودش 144 یعنی114 سوره قرآن 114+30 جزء آن = 144 

اولین مادر نمونه عالم فاطمه است زنان نمونه یک سوره در قرآن بنامشان است دیگر کدام زن در قرآن آمده چهار زن برگزیده عالم در روایات از چهار زن به عنوان بهترین زنان بهشتی یاد شده است. از جمله پیامبر (ص) فرمود:فاطمه سرور همه زنان جهان از آغاز تا پایان است» فاطمه یعنی فدای این مرامه هدایت خیر نساءالجنّهْْ ،قاب عکستو زدم جای ساعت دیواری.از اون موقع به بعد تو شدی تمومه لحظه هام . . مریم بنت عمران و خدیجه بنت خویلد و فاطمه بنت محمد و آسیه بنت مزاحم امرأهْْ فرعون
در روایت دیگر به این تعبیر امده است: افضل نساء الجنهْْ أربع: خدیجه بنت خویلد و فاطمه بنت محمّد و مریم بنت عمران و آسیه بنت مزاحم امرأهْْ فرعون
بهترین یا برترین زنان بهشتی: مریم دختر عمران، خدیجه دختر خویلد، فاطمه دختر محمد فاطمه یعنی فدای این مرامه هدایت (ص) و آسیه دختر مزاحم (زن فرعون) می باشند.   نماز داروی روح و سلامتی جسم است
فاطمة زهرا (س) دختر پیامبر (ص) و همسر امیرالمؤمنین و مادر امام حسن و امام حسین و حضرت زینب و ام کلثوم می باشد.
نام های دیگر آن حضرت: صدیقه، مبارکه، طاهره، زکیّهْْ، راضیه، مرضیهْْ ، محدّثه و زهرا می باشد. او پنج سال پس از بعثت در مکه متولد شد و هیجده سال و هفتادو پنج روز زیست. و بدست قاصبان دین به شهادت رسید کسانی به ظاهر ادعای دوستی با محمد و علی را داشتند باعث آتش زدن درب خانه کوثر قرآن فاطمه و علی شدند
پیامبر (ص) فرمود :فاطمه پارة تن من است. آن که او را بیآزارد، مرا آزرده و دشمنی با او دشمنی با من است
نیز فرمود:فاطمه سرور زنان اهل بهشت است. هم چنین فرمود: خداوند به خشنودی فاطمه خشنود می‌گردد و به خشم او خشم می گیرد
مریم، مادر حضرت عیسی(ع) و دختر عمران از پیامبران بنی اسرائیل می باشد. قرآن کریم مریم را در حدّ اعلای ستایش یاد کرده و به پاکی او شهادت داده و نامش را سی و چهار بار ذکر کرده است. از امام باقر (ع) در تفسیر آیة یا مریم انّ الله اصطفاک و طهرّک و اصطفاک علی نساء العالمین آمده : یعنی تو را از نسل پیامبران انتخاب نمود و از تهمت زنا پاک گردانید و به زادن عیسی بدون همسر برگزید
حضرت خدیجه، دختر خویلد از نسل عامر بن لؤی است. در جاهلیت خدیجه را طاهره می گفتند و پیامبر او را کُبریََ لقب داد.وی اولین زنی است که اسلام آورد و با ثروت و مالی که داشت، پیامبر را یاری کرد. او زنی عاقله بود. در سنّ چهل سالگی با پیامبر (ص) که در 25 سالگی بود، ازدواج کرد و در شصت و پنج سالگی، سه سال پیش از هجرت در مکّه درگذشت. پیامبر بعد از فوت خدیجه بسیار محزون شد و همواره او را به خوبی یاد می کرد. حضرت خدیجه مادر حضرت فاطمة زهرا (س) می باشد5.
آسیه دختر مزاحم(همسر فرمون) از زنان شایستة تاریخ است. وی از بنی اسرائیل و از نسل پیامبران بود. قرآن وی را از زنان نمونه یاد کرده است. در حدیثی از پیامبر (ص) آمده است: سه نفر حتی یک چشم به هم زدن به خدا و وحی الهی کفر نورزیدند:
1ـ مؤمن آل یاسین،
2ـ علی بن ابی طالب(ع)،
3ـ آسیه زن فرعون
آسیه به حضرت موسی ایمان آورد. فرعون او را از این کار منع کرد، ولی آسیه نپذیرفت. فرعون او را به شکنجه کشید و دست ها و پاهایش را با میخ به زمین در میان آفتاب کوبید تا او به شهادت رسید. [6
پی نوشتها:[1] بحارالانوار، ج 13، ص 162.
[2] همان.
[3] معارف و معاریف، ج 7، ص 676، با تلخیص ، به نقل از کنز العمال.
[4] همان، ج 9، ص 306، با تلخیص.
[5] همان، ج 5، ص 101، با تلخیص و اضافات.
[6] همان، ج 1، ص 90، با تلخیص.
چرا در سخنان پیامبر اکرم (ص) نام حضرت زینب (س) به عنوان یکی از زنان برتر عالم نیامده است؟ پرسش چرا نام حضرت زینب(س) به عنوان یکی از چهار زن برتر عالم از زبان پیغمبر نمی باشد؟ آیا حضرت مریم برتر از حضرت زینب (س) می باشند؟ پاسخ اجمالی در مورد این سخن پیامبر اکرم (ص) که فرمود: «خدیجه دختر خویلد، و فاطمه دختر محمد، و مریم دختر عمران، و آسیه دختر مزاحم همسر فرعون بهترین زنان بهشتند.» جند احتمال وجود دارد یکی این که این روایت و مانند آن در صدد بیان افضل بودن نسبی اینافراد است؛ یعنی در زمان فرعون، آسیه برتر از همه بوده، در زمان حضرتعیسی، حضرت مریم اشرف زنان عالم بود و در زمان پیامبر (ص)، حضرت خدیجه وحضرت فاطمه (س) اشرف بانوان بودند. روایت می خواهد برتری اینچهار زن نسبت به زنان عصر خود را بیان کند. و این منافات ندارد که اولا درجات این زنان با هم یکسان نباشد و یا در عصر دیگر زنان کاملی چون حضرت زینب(س)ظهور نمایند؛ و در خصوص مقام حضرت زینب(س) اگرچه ما به روایت معتبری از پیامبر اکرم (ص) دستنیافتیم ولی روایاتی که از پیامبر(ص) در باره ذریّه حضرت زهرا (س) وارد شدهاست، عظمت مقام این بانوی بزرگ فهمیده می شود.احتمال دیگر این است که براساس این روایات هیچ زنی به مقامات معنوی آن چهار بانوی محترم نمی رسند. پاسخ تفصیلی در پاسخ به این سؤال باید در نظر داشت که سنجش مقامات معنوی افراد و درک نسبت میان آنها کار آسانی نیست و آنچه که بیان می شود بر اساس ظاهر روایاتی است که به دست ما رسیده است. براین اساس در مورد این سخن پیامبر خدا (ص) که فرمود:«خدیجه دختر خویلد، و فاطمه دختر محمد، و مریم دختر عمران، و آسیه دختر مزاحم همسر فرعون بهترین زنان بهشتند.»[1]چند احتمال وجود دارد:احتمال اول این است که معنای کلام پیامبر گرامی اسلام چنین نیست که فقط چهار زن به حدّ کمال رسیدند، و زن دیگری نمی تواند چنین موقعیتی را درک کند. این روایت می خواهد برتری اینچهار زن نسبت به زنان عصر خود را بیان کند. و این منافات ندارد که بین اینچهار نفر اختلاف مرتبه باشد و یا در عصر دیگر زنان کاملی چون حضرت زینب(س)ظهور نمایند؛ مثل این که حضرت فاطمه زهرا (س) از بقیه زنان و از همه زنان تا قیامت برتر است و این برتری در روایات هم آمده است.چنان که آنچه در قرآن کریم درباره حضرت مریم آمده است: «و به یاد آر هنگامی را که فرشتگان گفتند:ای مریم! همانا خداوند تو را برگزیده و پاک ساخته و بر زنان جهان برتری داده است».[2] مفسران، در مورد آیه شریفه گفته اند:«مرادِ آیه شریفه، برتری حضرت مریم (س) بر همه زنان جهان در عصر خود است[3]. همان طوری که پیامبر اکرم (ص) در جای دیگر فرموده اند: «مریم سرور زنان جهان در عصر خود بود؛ اما دخترم فاطمه سرور همه زنان جهان از آغاز تا پایان است»[4]. اگرچه با روایاتی که از پیامبر(ص) در باره عظمت مقام فرزندان حضرت زهرا (س) وارد شده است، عظمت مقام این بانوی بزرگ فهمیده می شود. همان طوری که امامسجّاد (ع) خطاب به حضرت زینب(س) می فرماید:...شما بحمدلله عالمه غیر معلمه هستید(دانشمند تعلیم ندیده) و فهیمی هستید که کسی چیزی به شما تفهیم نکرده است.[5]آنچه مهم است این است که در هیچ حدیث و روایتی نداریم که چنین مقامی از حضرت زینب سلب شده باشد بلکه همانطور که اشاره شد فضیلت های زیادی در روایات در باره حضرت زینب (س) نقل شده است.احتمال دیگر آن است که براساس این روایات هیچ زنی به مقامات معنوی آن چهار بانوی محترم نمی رسند.[1] . طبری، محبّ الدین احمد بن عبدالله،ذخائر

کمپین عشاق مهدی یکساله شد

کمپین عاشقان ظهور مهدی عجل الله،حماسه ظهور،کمپین عاشقان ظهور ، امام مهدی ، امام زمان ،عکس امام زمان عج ،مهدویت،استاد پناهیان ، حماسه ظهور

کمپین عاشقان ظهور مهدی عجل الله،حماسه ظهور،کمپین عاشقان ظهور ، امام مهدی ، امام زمان ،عکس امام زمان عج ،مهدویت

 

تاریخ ایجاد کمپین 93/12/12

با سلام

یک سال از ایجاد کمپین عاشقان ظهور مهدی عجل الله گذشت

خرسندیم که توانستیم یکسال کمپین عاشقان ظهور را

بدون وقفه به روز نماییم تا خاری شود در چشم موهنین

ان شاءلله خداوند توفیق عنایت نمایید

تا زمان ظهورش این کمپین را حفظ نماییم وهمچون خاری باشد بر چشم دشمنان

از تمام عزیزان و بازدید کنندگان می خواهم که در کمپین عضو شوند

و با ارسال مطالب و دلنوشته های خود در زمینه مهدویت کمپین را یاری دهند

تا دیگر شاهد سایتهایی که اسمشان را هم نمی خواهم بیاورم نباشیم

با تشکر از همه عزیزانی که تا کنون یاری کردند و برای کمپین

دلنوشته و مطالب خود را ارسال کردند و کاری کردند که مطالب کمپین

در بین این سایتها رنک اول را بگیرد و کمتر شاهد این سایتها باشیم

خداوند اجرتان دهد به امید فعالیت بیشتر شما عزیزان

 

کمپین عاشقان ظهور مهدی عجل الله،حماسه ظهور،کمپین عاشقان ظهور ، امام مهدی ، امام زمان ،عکس امام زمان عج ،مهدویت

دانلود نرم افزار مادر خوبی ها ویژه ایام فاطمیه

کمپین عاشقان ظهور مهدی عجل الله

به راحتی دروغ میگوییم درحالی که:
امام علی (ع) فرمودند: "هیچ بنده ای مزه ی ایمان را نمی چشد٬ تا دروغ را(شوخی باشد یا جدّی) مطلقاً ترک کند."
اصول کافی٬ج٢/ص٣۴٠ ٬ حدیث ١١
زود عصبانی میشویم درحالی که:
پیامبر اکرم (ص) فرمودند: بدانید که بهترین انسان ها کسانی هستند که دیر به خشم آیند و زود راضی شوند.
(نهج الفصاحه، ح 469)
به شیرینی غیبت میکنیم درحالی که:
پیامبر رحمت (ص) فرمودند: هر کس از مرد یا زن مسلمانی غیبت کند، خداوند تا چهل شبانه روز نماز و روزه او را نپذیرد مگر این که غیبت شونده او را ببخشد.
بحارالأنوار، ج 72 ، ص ۲۵۸
سخنان بیهوده میگوییم درحالی که:
پیامبر اکرم (ص) فرمودند: "بیشترین گناه را در روز قیامت آن مردمی دارند که بیشتر سخنان بیهوده می گویند."

کنز العمال، ح 8293.
در زندگی خصوصی مردم تجسس و دخالت می کنیم،

درحالی که:
قرآن کریم می فرماید: ای کسانی که ایمان آورده‏ اید! از بسیاری گمان‏ها بپرهیزید، چرا که پاره ‏ای از گمان‏ها گناه است، و [در کار دیگران‏] تجسّس نکنید و کسی از شما غیبت دیگری نکند آیا کسی از شما دوست دارد گوشت برادر مرده ‏اش را بخورد؟ [بی شک همه شما] از آن کراهت دارید.

سوره مبارکه حجرات، آیه 12

.:.حماسه ظهور.:.حماسه ظهرو
سلام

 

در انجیل و تورات خداوند به حضرت موسی را به آمدن پرکلیتوسه بشارت داد به ابجد کلمه 47پرکلیتوسه47 این واژه یونانی ودراصل «پرکلیتوسه »47(به فتح پ و ر) است چون معرب شد«فارقلیط»46 شد. پرکلیتوسه 47 یعنی کسانی است که نام آنها بر سر زبان ها باشد و همه مردمان  آنها را ستایش کنند،به ابجد47آیه های قرآن اسلام 47 راز عالمی 47اهل قرآن محمد47 حق قرآن محمد 47 آیات قرآن محمد47 پرکلیتوسه 47 حق بدین اسلام است 47 عطر محمد47 شجره مطهره47 دوازده امامی47 به شجره رحمت 47 با رحمت الهی47 یا شجره طیبه47 شجره مطهره 47 با روح الهی 47 به قرآن اعظمی47

 به ابجد کلمه 47پرکلیتوسه47 راز عالمی47 به شگفتی آيه تطهير دقت کنیم: این آیه قرآن 47 حروف دارد 47 شجره مطهره 47 و 12 امام هم حروف اسمشان 47 حرف میباشد فاطمة 5 علي 3 حسن 3 حسين 4 علي3 محمد 4 جعفر 4 موسى4 علي3 محمد 4 علي 3 حسن 3 محمد 4 در مجموع 47 حرف. اینم آیه قرآن آیه ولایت آیه اهل بیت که 47 کلمه دارد47 کلمه به اندازه حروف 12 امام شیعه میباشدبه ابجد 47 دوازده امامی47شجره مطهره 47این آیه ولایت هم 47 کلمه میباشد47 انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا 47 شجره مطهره 47 نام 12 امام هم بدون تکرار در قرآن 47 کلمه میباشد این آیه نورانی اهل ولایت بیت هم 47 حروف میباشد اهل سنت اگر فقط نیم آیه در باره خلفای قاصبشان آوردند من دین باطل آنها را میپذیرم نام شیعه 12 بار در قرآن آمده ولی نام اهل سنت و فرقه هایش یک بار هم در قرآن نیامده پس همه را باید به دیوار زد چون نامشان اصلا در قرآن نیامده است بشمار47حرف دارد 47آیه ولایت اهل بیت47 حروف 47دارد بشمار 47حرف(إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا) 47این آیه دارای 47حرف میباشد 47«پرکلیتوسه»47 یونانی نیز فهمیده می شود. به ایه ولایت که 47 حرف دارد توجه کنید

  47 حروف دارد 47 شجره مطهره 47 راز عالمی47  و 12 دوازه امام هم حروف اسمشان 47 حرف میباشد  این آیه نورانی اهل بیت هم 47 حروف میباشد 47«پرکلیتوسه»47 یونانی نیز فهمیده می شود. به ایه ولایت که 47 حرف دارد توجه کنید بشمار47(إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) 47این آیه دارای 47حرف میباشدپیامبر فرمود جانشینان من 12 نفرنداز اهل بیتم میباشند فرزندان حسین  دوازده امام هم حروفشان 47 حرف میباشدنام امام هم 12 بار در قرآن آمده نام شیعه هم 12 بار درقرآن آمده ساعت 12 ماه های سال 12 ماه محمد 20+26 علی = 46 ماه 46+46= 92 محمد +18 ذالحجه" غدیر خم = 110 علی اسامی 12 امام هم 47 حرف میباشد

فاطمة 5 علي 3 حسن 3 حسين 4 علي3 محمد 4 جعفر 4 موسى4 علي3 محمد 4 علي 3 حسن 3 محمد 4 در مجموع 47 حرف. اینم آیه قرآن آیه ولایت آیه اهل بیت که 47 کلمه دارد47 کلمه به اندازه حروف 12 امام شیعه میباشدبه ابجد 47 دوازده امامی47شجره مطهره 47این آیه ولایت هم 47 کلمه میباشد47 انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا 47 شجره مطهره 47 نام 12 امام هم بدون تکرار در قرآن 47 کلمه میباشد حق بدین اسلام است 47 عطر محمد47 شجره مطهره47 دوازده امامی47 به شجره رحمت 47 با رحمت الهی47 یا شجره طیبه47 شجره مطهره 47 با روح الهی 47 به قرآن اعظمی47حق بدین اسلام است 47 عطر محمد47 شجره مطهره47 دوازده امامی47 به شجره رحمت 47 با رحمت الهی47 یا شجره طیبه47 شجره مطهره 47 با روح الهی 47 به قرآن اعظمی47قال style="font-size: large; color: #0000ff;"> هر کسی امام زمانش را نشناسد و از دنیا برود به مرگ جاهلیت خواهد مرداز دنیا خواهد رفت  ولی نام فرقه های باطل دین یک بار هم در قرآن نیامده مرد باشید و حرف حق را بپذیرید اینقدر بدبخت و نامرد نباشید چون ناحق هستید نامی از شما در قرآن برده نشده خدا در قرآن از سگ و خوک نام برده ولی کمتر از سگ و خوک را به آدم حساب نکرده است سگی که صاحبش را نشناسد از خوک پست تر است هر کسی ولایت اهل بیت پیامبر را نداشته باشد از سگ کمتر است سگ لا اقل پارس میکند ولی بی نماز از سگ کمتر است شغال کفتار بی معرفت است نمی دانی روز قیامت بی نمازان را چگونه تا ابد در آتش جهنم نگه میدارند ولی شیطان نماز شبش هم ترک نمیشود یعنی بعضی انسانها از شیطان پست ترند خدا به دادشان برسد نماز نیاز انسان به پروردگار عالم است

دزدان فدک فاطمه 310 گمراه دین 310 دلیل نفاقه 310 جهل عرب 310 اباجهل در دین310 نیرنگ 310 ابله منافقا 310یا بلاء دین اسلام 310عمر 310 گمراه دین310 منکر 310 کفری 310 منکر310نیرنگ310حرامیان 310گمراه دین310بمار زنگی 310کفری310نا اهل کل مذاهب310 نامردیه 310اهل نابکار 310اهل نابکار310 درد کل مذاهب310 نا اهل کل مذاهب 310نابکاراهل دین310 احمقها احمقها 310منکر 310جاهل منافق310 گمراه دین 310نمرودی 310 نامردیه 310عمر 310 نیرنگ310نمرودی310 سامری310 گمراه دین310 اباجهل در دین 310 بی ایمان دین اسلام 310 310 عمر 310 قاصبان بدین 310 جاهل منافق 310 ابله منافقا 310 عمر 310 گمراه دین 310 جاهل منافق 310 کفری 310حرامیان310 ابله منافقا 310 نامردیه 310دزدانه فدک فاطمه 310 منکر 310 وهابیه منافقی 310 عمر310 فتنه ها 310+231= 541 ظالم 971-430 مقصر = 541 +430 مقصر = 971 ظالم -310 عمر ظالم 971-310 عمر = 661 عثمان - 430 مقصر = 231 ابوبکر مکرن310حرامیان 310بی ایمان دین اسلام310 عمر به ابحد عمر310نیرنگ 310حرامیان 310جاهل منافق 310نمرودی310 گمراه دین310 فاسق دینه 310کفری 310 فاسقه دین310 فاسق دینه 310منکر 310نیرنگ310 عمر310نامردیه310 کفری 310نیرنگ 310گمراه دین310ابله منافقا310 نامردیه310حرامیان 310عمر310منکر 310نمرودی 310نیرنگ310نمرودی310 گمراه دین310 فاسق دینه 310کفری310 310حرامزاده پلید310بدجنس عالم احمقا 310گبر پلید دین 310 منکر 310سگ هار پلید 310وحشی هاریا 310بابقره 310حاهل منافق 310 بمردک پلید 310حرامزاده پلید310 فاسق دینه310کلب کلب هار310جهل مرکبی 310بمار زنگی 310 رمز زناه310 فسق کلیه310گمراه دین310گمراه دین310 فسق دینها 310گمراه دین 310 جاهل منافق310 فاسق دینه 310 حرامیان 310 نیرنگ310 قاصب مذهب الله 310 مذهب ناحق اهل دین 310گره اهل دینه 310 قفل اهل دین 310 قاصب مذهب الله 310 مخالف اهل دین 310 فاسق دینه 310 نیرنگ310 با اهل منافق310 ملعون و پلید اهل دین 310قاصب بکل دین 310 اهل نابکار 310 بمنافق اول 310 ابله منافقا310 جاهل منافق310 حرامیان 310فسق دینها310 دزدان فدکه فاطمه 310دزدان فدکه فاطمه310حرامیان310بی ایمان دین اسلام 310گبرپلید دین310 310 حرامیان310 دقلبازملحد310ببقرها 310بقلدره دینه310کلب کلب هار310 جاهل منافق 310نارجهیما 310سم ری310سامری قوم محمد عمرابن خطاء 310 گمراه دین310جهل مرکبی310با کافرها 310بانادانه دین اسلام310 بمردک پلید310 آشوبا310 دقل بازملحد310کفری310 منکر310سامری310 گمراه دین 310جاهل منافق 310حرامیان 310سم ری 310 سامری قوم محمد و سامری قوم موسی شجره الملعونه بودند 310 منکر 310سگ هارپلید310 310کلب کلب هار310وحشی هاریا310فس قینی310 دلیل نفاقه 310 جهل عرب 310 اباجهل در دین 310ابله منافقا 310جاهل منافق 310 سامری 310سم ری 310 سامری قوم محمد و سامری قوم موسی شجره الملعونه بودند310 گمراه دین 310 منکر 310 کفری 310 نامردیه 310 عمر 310 جاهل منافق 310 حرامزاده پلید 310 رمززناه 310 گمراه دین 310منکر 310نامردیه 310با وهابیه نادان دین حق 310 کفری310 نیرنگ310نمرودی 310سامری310 310مار زنگی 310کفری منکر 310جاهل منافق 310 نامردیه 310عمر 310 سگ مردها310نیرنگ 310نمرودی310سامری310 گمراه دین310 مکرن310 خباثتی1512-1202 سه خلیفه = 310 عمر 310 منکر 310کفری 310نامردیه 310 منکر310 کفری310نیرنگ 310 عمر310بوگند مردابا 310سگ مرد ها 310 کبر پلید دین 310بقلدره دینه 310نار جهیما 310 به ابجد خائنان 772-451 عمر و ابوبکر = 231 ابوبکر 231 فاسق 231عصیان 231 ابوبکر231 نفاق 231 عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 با دزد گربها231 ادیانی جعلی باطل 231 بابی عقلیها231یاابوسفیانی231دورویه 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231 احمق ملحد231 لانه جاسوسیه 231با احمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 احمق ملحد 231جزو خائنان به رسول خدا بوده الله اکبر کلمات هم غوغا نموده اند به ابجد اشراردینها772-541= 231 ابوبکر ابوبکر231 نفاق 231 عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 با دزد گربها 231 بابی عقلیها 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231با احمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 ابوبکر و عمر 541قاتلی 541 عدواهل بیت 527 +14 معصوم = 541 ابوبکر و عمر 541 عدواهل بیت بوده اند

+ نوشته شده در یک شنبه 23 اسفند 1396برچسب:,ساعت 17:10 توسط برای تبادل لینک ابتدا ما را با عنوان اسلامه حق 245 علی 110+ 135فاطمه = 245 و آدرس aaaali110.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.به ابجد اسلامه حق 245 یعنی فاطمه و علی 245 وصی پیامبر 359-231 ابوبکر = 128حسین وزیر پیامبر 476 - 231= 245علی فاطمه 245وصی نبیا 169علی مهدی169 با نماینده بحق محمد علی حسن حسین مهدی 245 اسلامه حق 245 یعنی علی110+ +135= 245 اسلامه حق 245 منظور علی و فاطمه پدر مادر شیعیان میباشنددرود و صلوات خدا بر پدر و مادر شیعیان اهل بیت پیغمبر اسلام |

ابجدمهدی23نشان الله23آئین23اسدالله23برادر 23کلمه23اصلی23رهبر23مذهب اسلام23مذهب حق23جهان اسلام 23پیامبر23آزادی23وارث 23زمین23مهدی23پیامبر23سال تبلیغ دین کرد هرفردی درطول24ساعت23هزاربارنفس میکشد رشته دی ان ای انسان23حلقه میباشدسوره یاسین آیه12 وکل شیی احصیناه فی امام مبین قرآن با23حرف میفرمایدامام شما ازتمام مسائل شما آگاه میباشد امام مهدی میفرمایدبی دین بی نمازقلب مراجریه دارمیکندامام حسین بخاطردین و نمازش جهادنمود انسانهای بی نماز امام خودرا میکشندبه ابجد مهدی23+23رهبر=46نماینده الله46 محمدعلی 46 +46دین مقدس الله رهبراصلی 92محمد+18 ذالحجه غدیرخم=110محمدعلی46 +18اسرار ایمان64دین64الله محمدعلی64+ 64= 128کلید دین128حسین128با5 کلمه جانشین پیامبرتان رامشخص فرمائیداگر توانستید این جانب مذهب شما را میپذیرم علی110امام جانشین محمدعلی ابن ابی طالب 110جانشینه حضرت محمد ابن عبدالله110جانشین اصلی آخرین پیامبر الهی 110اصل اسلام حق شیعه محمد علی110 رهبراصلی جانشین محمد علی 110یاخلیفه حضرت خاتم الانبیاء 110امام خلیفه اول حضرت محمدی110 امام جانشین محمدعلی ابن ابی طالب110اصل اسلام حق شیعه محمدعلی 110رئیس بدین الله محمدعلی110خلیفه اول امام واقعی مسلمین110 جانشین محمد امام علی ابن ابی طالب110زاده محراب شهید محراب علیست بهترین درمان برای سیاتیک سه بار حجامت است که با اولین حجامت تمام دردها برطرف ودرمان می شود شیعه یعنی ش شما ی یار ع علی ه هستید به ابجد حکم الله حکم قرآن 475-541 فتنه ها= 66الله 66علی ولی الله 66 66= 132 اسلام به ابجدبرترین دین 926-541عمر ابوبکر=385 با آل قرآن 385 فلسفه دین الله 385با قانون الهی دین الله 385یا الله وصی بحق محمد 385با آل قرآن385 شیعه 385راز اهل عالم 385 شیعه 385بدین واقعی اسلام 385فلسفه دبن الله 385 به دین الهی الله محمد علی 385به اهله محمد فاطمه علی385 اسلام پیامبر 385 فقط دین اسلام 385اهل دین فرقه اصلی دین اسلام812+ 114 سوره قرآن= 926-541 فتنه ها = 385برترین دین 926-541عمر ابوبکر=385 با آل قرآن 385 فلسفه دین الله 385با قانون الهی دین 385 اسلام پیامبر 385 فقط دین اسلام 385    امشب شب قدرمی باشد23مهدی23رهبر23 طبیب23 الگوی 23جهان اسلام 23جانشینه 23 اصلی 23ناب الله 23 آئین23ملائکه برامام زمان نازل شده و تمام تقدیرات بشرنوشته خواهدشد 23مهدی 23+23= 46نور مقدس الله46محمدعلی 46 بسم رب المهدی46 نورقرآنی46عدل علی46 ماه46محمدعلی46 نورهدایتی46 کلیداسرار46 توحید نبوت 46ولایت امامته46 رکن دین اسلام 46ارکان دینی 46دین مبین اسلام46 تفکر الله46 اصل دین اسلامه 46قائم آل محمد46 درخت دین اسلام 46حقیقت دین46 شرع دین اسلام46 رهبرجهان اسلام 46اسلام علیک 46محمد علی46 +46علی محمد46رکن دین اسلام46 الحمدولله 46امام غدیری 46صاحب اهل اسلامه46+ 46ولایت امامته 46سلطان جهان اسلام46 جانشینه اصلی46فقط شیعه46 +46اصل دین اسلامه=92محمد92 محمدسرالله92+110دین الهی علی =202  محمد 92+110علی=202  مومن الله202 اهل لا اله الا الله202مو من الله 202 به ابجد دین 64 الله محمد علی 64 جانشین محمد علی 64 دین 64 مولوی های عمری به ابجد صغیر با 5 تا کلمه بگوئید تا ابجد کبیرعمر و ابوبکربشود اینجانب دین شما را خواهم پذیرفت مثال علی110 جانشین اصلی آخرین پیامبر الهی110خلیفه اول امام واقعی مسلمین 110 اول خلیفه اسلام مسلمین جهان 110علی 110آخرین جانشین اصلی پیامبر الهی110جانشینه حضرت محمد ابن عبدالله110علی 110 خدایی باید با طلاء نوشت و هرمولوی شیعه شد بندازی گردنش تا دیگه گمراه دین  نشود نام شیعه در قرآن پیامبر فرمود هیچ کسی شیعه نخواهد شد مگر فرزند دخترم فاطمه باشد فقط فرزندان فاطمه شیعه میباشند نام شیعه در قرآن  با سه کلمه و سه عدد قبله و دین و امام و اسلام و کتاب آسمانی و مذهب خود را ثابت نمائید قبله اسلام269+ امام82=351قرآن +34دین الله=385 شیعه385 +253 انسان کامل 253+132اسلام=385 شیعه385اسلام واقعی الله 385بدین واقعی اسلام 385شیعه 385دین الهی علی110+135فاطمه دینه الله +128حسین کلیددین=385شیعه385 اسلام پیامبر 385فقط دین اسلام385 فلسفه دین الله 385اسلام واقعی الله385اسلام پیامبر 385شهید الله385اسلام پیامبر 385فقط دین اسلام385با آل قرآن385شیعه385 اینجانب همانطور که شیعیان را دوست دارم تمام ادیان الهی  غیرمسلمان را هم دوست میدارم اسلام که جای خود دارد تمام فرقه  های مریض گمراه دین را هم دوست میدارم مریضی آنها مصری نیست و بزودی شفاء خواهندیافت و سلامت خودراباز خواهندیافت ولی کفار که خداوندرانمی پرستند را دشمن میدارم  66راه الله راه محمد66است به ابجد مهمترین رکن دین ولایت اسلام 110 علی 110 ولی دین 110 دین الهی 110 جلوه الله 110 یمین110بحق110علی میباشدبه ابجد الله66 الله66یاورقرآن علی66علی ولی الله66+66یاور قرآن علی66 +66 بزرگترین ارباب جهان= 132 اسلام 132 به ابجد صغیروکبیر دین خود را ثابت نمائیدبه ابجد دین 64 دین 64 الله محمد علی 64 +132 اسلام = 196 دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم خانواده محترم رسول خدا میشود 196 دین اسلام 196 به ابجد علی ابن ابی طالب 62+66 بزرگترین ارباب جهان = 128 کلید دین 128 حسین 128  دین 64+64 الله محمد علی = 128 کلید دین 128 حسین 128 حال که دشمنان به هیچ صراطی مستقیم نیستند به ابجد علی 26 راه حق 26 علی26نابقه اسلام26 سیمرغ 26راه حق26 مستقیم 26 علی 26خیلی 26 مردی26 امام دین26 راه حق26 وصیت 26 بیعت26 غدیر26 انتخاب درست26 یمین 26 راه حق26 امام بکل 26 راه اسلام 26 اسلام بحق 26جان محمد26  جان رسول26 طلاء26 علی26حدید26 بت شکنی 26بدوش نبی 26در آیه مباهله علی بمنزله  جان پیامبر نسبت هارون و موسی خوانده شده است قرآن میفرمایدنامه اعمال آنهایی را که به دست راستشان میدهندو به آنها اصحاب یمین درسوره مدثر آیه38و39کل نفس کسبت بما رهینه الااصحاب الیمین همه در قیامت درگرو اعمالشون هستن الا اصحاب یمین.. اصحاب یمین چه کسانی هستن؟؟؟ یمین به ابجد میشه110علی110 یمین 110 ولی دین 110 دین الهی 110 علی110 جلوه الله 110 بحق 110حامیان 110 دین الهی 110 علی 110 میباشد نام علی هم110 پلیسی 110 نمک 110نان جو 110 گندمها ی 110 نمک 110 به نانو نمک مرتضی علی قسم حق با علیست پلیسی 110 نامت صدو ده یا علی حقا پلیس عالمی پس معنای آیه این شد پس همه درقیامت در گرو اعمالشون هستند الا شیعیان علی.. حدیث پیامبر ص"علی و شیعیانش رستگارند.یا علی انت و شیعتک هم الفاعزون  پیامبرفرمود  امت بعد از من73فرقه باطل میشود فقط شیعیان علی اهل بهشتند..علی قسیم النار و الجنه علی قسمت کننده جهنم و بهشت است.«إِذْ قَالُواْ لِنَبِیٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِکًا نُّقَاتِلْ فِی سَبِیلِ اللّهِ». (سوره بقره، آیه 246) بنی اسرائیل 600 پیامبر خود را سر بریدند و نفرین شده پروردگار عالم میباشند بنی اسرائیل

(آنان به یکى از پیامبران خود گفتند: براى ما فرمان‏‌روایى معین کن تا به جنگ در راه خدا بپردازیم ...)
پیامبر آنان به امر الهى فرمان‌‏روا را به نام معرفى کرده، گفت: «إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ لَکُمْ طَالُوتَ مَلِکًا ...» (سوره بقره، آیه 247) (به راستى که خدا طالوت را به فرمان‌‏روایى شما برگزیده است.) به ابجد ریاضی قرآن طالوت 26 راه حق 26 طالوت 26علی 26 بیعت26وصیت26غدیر 26 انتخاب درست 26جان رسول 26 امام دین 26 راه حق 26 حدید26بت شکنی 26بدوش نبی 26 علی 26 خیلی 26 مردی 26طالوت 26علی 26 امام بکل26پیامبر درغدیر خم دست علی را بالای سر بردو ایشان را به امر خدا خلیفه بعد از خود معرفی نمود هم اکنون مولاء مهدی با دلایل قرآنی و علم ریاضی علمی حقیقی امام بکل 26 میباشد چرا نامردان بی همه چیز خود را به خرییت میزند
با وجودى که نام فرمان‌‏روا به صراحت گفته شد، آنان زیر بار نرفتند و به اشکال تراشى پرداختند و گفتند: «أَنَّى یَکُونُ لَهُ الْمُلْکُ عَلَیْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْکِ مِنْهُ وَلَمْ یُؤْتَ سَعَةً مِّنَ ...» (همان)

(از کجا مى‏‌تواند فرمان‌‏رواى ما باشد، حال آنکه ما به فرمان‌‏روایى از او شایسته‏‌تریم، و او توانمندى مالى ندارد؟ ...)

این امر، دلالت بر آن دارد که ذکر نام براى رفع اختلاف کافى نیست،صد بار نقشه ترور پیامبر و علی را کشیدند  بلکه باید شرایط جامعه، آماده پذیرایى نماینده پروردگار  باشد. چه بسا ذکر اسامى پیشوایان دوازده‏‌گانه، سبب مى‌‏شد که آزمندان حکومت و ریاست به نسل‏ کشى گسترده بپردازند تا از تولد آن امامان جلوگیرى کنند، چنانکه این مسئله درباره حضرت موسى (ع) رخ داد و به قول معروف:

صد هزاران طفل سر ببریده شد/ تا کلیم‌‏الله موسى زنده شدهنگامی که رسول خدا(ص) علی(ع) را در روز" غدیر خم" به خلافت منصوب فرمود و درباره او گفت: من کنت مولاه فعلی مولاه" هر کس من مولی و ولی او هستم، علی مولی و ولی او است" چیزی نگذشت که این مساله در بلاد و شهرها منتشر شد" حرث بن نعمان فهری" خدمت پیامبر(ص) آمد و عرض کرد تو به ما دستور دادی تا به یگانگی خدا و اینکه تو فرستاده او هستی دهیم، ما هم شهادت دادیم، سپس دستور به جهاد و حج و روزه و نماز و زکات دادی ما همه این ها را پذیرفتیم، اما با این ها راضی نشدی، تا اینکه این جوان(اشاره به علی ع است) را به جانشینی خود منصوب کردی، و گفتی: من کنت مولاه فعلی مولاه، آیا این سخنی است از ناحیه خودت یا از سوی خدا؟! پیامبر ص فرمود:" قسم به خدایی که معبودی جز او نیست این از ناحیه خدا است".
" نعمان" روی بر گرداند در حالی که می گفت اللَّهُمَّ إِنْ کانَ هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِکَ فَأَمْطِرْ عَلَیْنا حِجارَةً مِنَ السَّماءِ:" خداوندا! اگر این سخن حق است، از ناحیه تو، سنگی از آسمان بر ما به باران"! اینجا بود که سنگی از آسمان بر سرش فرود آمد و او را کشت، همین جا آیه «سَأَلَ سائِلٌ بعذاب واقِعٍ لِلْکافِرینَ لَیْسَ لَهُ دافِعٌ» نازل گشت".امام باقر(ع):دین، همان دوست داشتن است و دوست داشتن، همان دین. 【" الدین هو الحب و الحب هو الدین".◄محاسن، ج1،ص263
پیامبر اکرم (صلى الله عليه و آله) فرمودند: إن وليتموا علياً و ما أراكم فاعلين تجدوه هاديا مهديا يهدي بكم السبيل المستقيم. اینجانب جای فرقه های باطل دین با این همه سند صحیح در کتابهای اهل سنت خدایی بجای آنها این جانب شرمنده شدم پیامبر فرمود اگر علي را خليفه خويش قرار دهيد، گرچه مي‌دانم نمي‌كنيد، همه شما را به ساحل نجات و سرمنزل مراد خواهد رساند. مسند احمد بن حنبل، ج1، ص109 ـ الإصابة لإبن حجر، ج4، ص468 ـ شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني، ج1، ص82 ـ تفسير الآلوسي، ج6، ص170 ـ تاريخ مدينة دمشق لإبن عساكر، ج42، ص420 ـ أسد الغابة لإبن الأثير، ج4، ص31 ـ ميزان الإعتدال الذهبي، ج3، ص363 ـ البداية و النهاية لإبن كثير، ج7، ص397 باسه کلمه پروردگارت پیامبرت دینت امامت را ثابت کن به ابجد64 دین64 الله محمدعلی64 دین64 الله محمد علی64 جانشین محمد علی64 راه الله منصب الله64اصل ولایت امامتی64 با جانشین اصلی محمد64کلید بدین الله64تنها برگزیده دین64 الله محمد علی64تنها برگزیده دین 64نماینده واقعی دین الله 64 نشانه دین محمد 64دین64 +18 الله 18ذالحجه"غدیرخم =82 امام82صراط علی حقا نمسکه82 امام 82نبوت امامت ولایت فقیه82استمرار حکومت انبیاء82دین مذهب واقعی محمد 82تولد مولاء علی در کعبه 13+ 5 تن= 18 الله 18 +64 دین 64 الله محمد علی 64 +18= 82 امام 82 مهدی هم به ابجد کبیر و صغیر میشود 82 +114سوره قرآن = 196 دین اسلام 196امام کل دین 196 اصوله دین 196 دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم در خودش میشود 196 دین اسلام 196 منظور اهل بیت رسول الله  میباشد قال رسو الله کتابی الله و عترتی 1575+12 امام = 1587-1202 سه خلیفه قاصب = 385 وصی محمد علی مهدی 367 +18 ذالحجه= 385 شیعه میباشد خداوند سال را بخاطر 5 تن و 12 امام و 14 معصوم سال را 365 روز قرار داد ضرب عالم امکان محمد استو جمال محمد علیست ضرب 5 تن در خودش ضرب12 امام در خودش و ضرب 14 معصوم در خودش جمع سه ضرب میشود 365 روز سال اهل بیت نبوت 906-541 فتنه ها عمرابوبکر= 365 روز سال
به ابجد اسلام 132+92 محمد +110علی +17 نماز =351 قرآن351 حقایق اسلام351 فارسی 351دین اسلام ناب محمدی 351 اهل دین دین واقعی 351 ابراهیم محمد 351 قرآن 351فارسی 351+14 معصوم=365روز سال5+6+3=معصوم14
پیامبر فرمود متکبران به اندازه یک مورچه با سر انسان خلق می شوند تکبر انسان را کوچک میکندبه ابجد شیطان عمر ابابکر22  ابجدتکبر22کوچک 22شیطان 22عمر22ابابکر22عمر22گنده لات22شرور 22نابکار22 قلدر22رهزن22دشمن اسلام22تباهی 22آلوده22لعنت 22 اهل دشمن22بدبختی22راهزن22بدیها22نامردان22 بنامردا 22دینها22نابکار22لعنت22ناخلفه22نابحقه22 بناحقه 22عمر22لعنت22ملحد22هذیان22مقصر22ابابکر 22 انزجار22تنفر22تکبر22 کوچک22شیطان22احمقه 22نابکار22 دینها22دشمن اسلام22باخدعه22نیرنگ 22عمر22ابابکر22تکبر22تنفر 22انزجار22بدشمن نادان 22لامذهب22حسدی22کوچک22عمر22تکبر22ابابکر22 دشمن اسلام22تباهی22بدبختی22سست ایمان22 ملحد22لعنت22نیرنگ22دروغ22کلک22کید22مکارا22 روباه22نابحق22 دینها22خیانته22بظلمت 22آدمکشه 22بدبختی22سرکشها22 کسکشها22بنامرد22دینها22 بکذابه22 دینها22 باخدعه22نیرنگ22آدم کشه 22دشمن اسلام22منافقان 22مجرمان22سست ایمان22بدشمن نادان22احمقه22لامذهب22 نکبتها22دشمن اسلام 22عمر22 ابابکر22عمر22 شیطان 22لامذهب 22بدبختی 22مقصر22ملحد22لعنت22حراما22مکارا22نابحق22 بناحق 22راهزن22بدزده دینها22 مقصر22عمر22شیطان22 ابابکر22 دشمن اسلام 22دشمن حق22اهل دشمن 22انجمن دشمن22 اخلاق دشمن22دشمن اسلام 22شیطان 22مقصر22عمر22ابابکر 22تکبر22بدبختی 22دروغ22کلک22کید22بمکر 22مکارا22روباه22 کید22دروغ22نابکار22قلدر22شرور22مکارا22روباه 22نابکار22 دینها22 لعنت22ملحد22بدیها 22به ابجدفسادتباهی 563-541عمرابوبکر= 22عمر22ابابکر22شیطان 22بدبختی22بدیها22عمر 22ابابکر22گنده لات22شرور 22نابکار22عم22آنکه از جنگها می کرد فرارشیطان 22عمر 22ابابکر 22 مقصر22دشمن اسلام22 مجرمان 22 منافقان22 شیطان22 با ابلیس22 خر دجال22 شمری22 سم ری 22سامری قوم محمد عمر قاصب دین بی پدر ابجد شیطان صفت22به ابجدفساد تباهی563-541 فتنه ها=22 اندیشه تکفیر 1180-1202 سه خلیفه=22شیطان 22مقصر22دشمن اسلام 22عمر22گنده لات22نابکار22شرور22دینها22عمر22نابکار22شرور22دینها22 نابکار22عمر22لامذهب22با وحشت22ارعاب22پررو22 تهدید22ارعاب شرور22نابکار22دینها22سرکشها22انسان سرکش 22خائن هست 22گنده لات22درآتشه 22دوزخه22شرور22نابکار 22عمر22با قاصبها22ابابکر22سرکشها22ارعاب22تهدید 22عمر 22گنده لات نابکار22از جنگ میکرد فرارمیکردبا  22دشمن اسلام 22عمر 22مقصر22ابابکر22دوسال خلافت نکرده ازدنیا رفت در جهان هم اکنون قاصبان خلافت به هر قیمتی در راس کارندو جان مردم برایشان هیچ اهمیتی نداردخود در ماشینهای ضدگلوله نشسته و بفکر امثال من و شما نیستندهمه چیزرا قصب کرده اندوفقط برای خود می خواهند 22جاطلبا22سست ایمان 22لامذهب22مرگی 22باخاری22مردند22تمام ناحقها دوسال خلافت نکرده از دنیا می روند قاتلان امام حسین دوسال نشده توسط مختارعلیه سلام همگی به درک واصل شدنداین ایه قرآن ابجدعمر22ابوبکر27+25 عثمان=74 فرقه شدن دین اسلام توسط این سه قاصب پلیدابجد این آیه قرآن هم 74میباشد74 سوره سجده آیه 22 ان من المجرمین منتقمون قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کردابجد این آیه قرآن ابجد ابوبکر عمر عثمان 74 میباشد ان من المجرمین منتقمون74 عمر ابوبکر عثمان 74 والشجرتها الملعونه 74شجره خبیث دین اسلامی 74 عمر ابوبکر عثمان 74بدین نامرد بخبیث نا اهل 74 شجره خبیث دین اسلامی 74عمر ابوبکر عثمان 74 ابجدشان 74 میباشدخداوند برای امتحان امت اسلام دست پیامبر و علی را با گرفتن عهد از ایشان بست و ناکسان خبیث دین بر اسب سرکش خلافت سوار و بسوی جهنم رهسپار شدند ابوبکر دوسال خلافت نکرده آرزوی خلافت را به گور برد تمام ناحق ها دوسال نشده سر نگون میشوند قاتلان امام حسین دوسال نشده مختار همه را به درک فرستاد ان من المجرمین منتقمون قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کردابجداین آیه قرآن ابجد ابوبکر عمر عثمان 74 میباشد ان من المجرمین منتقمون74عمر ابوبکر عثمان 74والشجرتها الملعونه 74شجره خبیث دین اسلامی 74 بدین نامرد بخبیث نا اهل 74 شجره خبیث دین اسلامی 74عمر ابوبکر عثمان 74 ابجدشان 74 مقصرا اصلی دین اسلام 74خلفای ظالم دین اسلامی 74میباشد74 با کفار و فجار دین 74 به کافر ملحد حبیث74 با کافر ملحد منافق 74خلفای ظالم دین اسلامی74وهابی پلید کافر است 74 خلفای ظالم دین اسلامی 74 با وصله ناجور دین اسلام 74منافق دین اسلام 467-541=74 عمرابوبکر عثمان74دزدان نامرده دینه اسلام 467-541= 74 به ابجد صغیر 49 جماعت سقیفه 49 مکر حیله 49 عمر ابوبکر 49جهالت بدین اسلام49 مذهب منافقان اسلام 49دجال بدین اسلامه 49عمرو ابوبکر49 حزب شیطانی 49 مذهب منافقان اسلام 49بدترین گروه49 فضای آلوده 49یاگروه ها فاسد 49 یاگروه ها فاسق49دجال بدین اسلامه49 پلید ترینه 49 عذابی الهی 49 ظالما حاکم دین 49 مجرمین بدین 49 کرگدن حقه باز49 با خر چران پلپاسه خور 49مکر آدم پلید 49 عذابی الهی 49 مشگل مذهب قومی 49 مذهب منافقان اسلام 49 عمر ابوبکر 49 با کفر و شرک49 مکر حیله49ابوبکر دوسال خلافت نکرده از دنیا رفت گناه قصب خلافت قصب خلافت علی نمودند 74ابجد سه خلیفه کفر 74 میباشد 74والشجرتها الملعونه 74 مقصرا اصلی دین اسلام 74 خلفای ظالم دین اسلامی 74 به ابجد سفیان 201-372 اسرائیل = 171 آل سعود آمریکا 272+38 دجال = 310 گمراه دین 310جهل عرب 310عمر 310 سفیان 201+171 آل سعود = 372 اسرائیل372بشیطان 372 اسرائیل 372بدترین گروه49 فضای آلوده 49یاگروه ها فاسد 49 یاگروه ها فاسق49دجال بدین اسلامه 49 و آل سعود همان سفیانی میباشند آمریکا 272+38 دجال = 310 عمر اباجهل در دین310گمراه دین 310میباشد اهل دین کافران کوردل712 -541عمر ابوبکر فتنه ها = 171 آل سعود171 بیدادگران دینها342- 171=171آل سعود171 +370شیطان= 541 فتنه ها 541عمر ابوبکر541 به ابجد اختلاف دین ۱۲۷۶-۱۲۰۲ ابوبکر و عمر و عثمان = ۷۴ عمر ابوبکر عثمان74والشجرتها الملعونه74شجره ملعونه خبیثه 74 کسانی که باعث شدند در دین اسلام اختلاف بیفتد و دین اسلام را به ۷۴ فرقه از هم متلاشی نمودند ابجدصغیر سه خلیفه ۷۴ میباشد ابوبکر۲۷+۲۲ عمر +۲۵ عثمان = ۷۴ لعنت خدا بر سه خلیفه نادان که باعث ۷۴ فرقه شدن دین اسلام شدند 74 و آیه قرآن ان من المجرمین منتقمون 74 قرآن می فرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیمکرد74ان من المجرمین منتقمون74 والشجرتها الملعونه 74شجره ملعونه خبیثه74 عمر ابوبکرعثمان74  فهمو شعور حیوان ۷۴ ابوبکر 27+22عمر 25عثمان = 74 اشداء علی الکفار74 والشجرتها الملعونه 74 فهمو شعور حیوان ۷۴ بدروغ گویان عالمی 74 شجره ملعونه خبیثه 74 فرقه ابوبکر 27+22عمر +25 عثمان=74 امت74 فرقه را این سه خلیفه ناحق ساختند آیه قرآن هم میخواهید = ان من المجرمين منتقمون74ابجد اين آيه ابجد ابوبكر و عمر و عثمان74خداوند می فرماید ما مجرمان را سخت


به ابجدظالم 971- 430 مقصر = 541 عمرابوبکر541 مردان گمراه541 فاجران دین اسلامی541مجرمین بدین اسلام541بنامردان کافر541دشمنه اسلامی 541 کافر پلید دین اسلام 541توهین دین ها 541 بنامردان قاصب 541 مردان گمراه 541 مجرمین بدین اسلام 541 فاجران دین اسلامی 541 آل سعود 171+370 شیطان = 541 عمر ابوبکر541 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 اهله شر 541 دشمنه اسلامی 541 مرگ کافر 541 آفتین 541 عداوتین 541 عمر ابوبکر541 فتنه ها541 آل سعود 171 +370 شیطان =541 قاتلی 541 دشمنه اسلامی 541 اولین قاصب دینه 541 مجرمین بدین اسلام 541 بنامردان قاصب 541 انحراف دین اسلام 541 فاجران دین اسلامی 541 اولین قاصب دینه 541 مجرمین بدین اسلام 541 بنامردان قاصب 541 انحراف دین اسلام 541 فاجران دین اسلامی 541منافقان پلیده دین 541 با ناکس های اهله قرآن 541مقصرا دین الهی 541 نامردان اصلی دین 541بنامردان قاصب 541 مردان گمراه541 فاجران دین اسلامی 541 مجرمین بدین اسلام 541 دشمنه اسلامی 541 مردان گمراه 541 احمقان فاسد دین اسلام 541 کافر پلید دین اسلام 541 مقصرا دین الهی 541 بنامردان قاصب 541 مردان گمراه 541 بنامردان قاصب 541 نامردان اصلی دین 541 به اولین قاصبان احمق پلید 541 نامردان اصلی دین 541 به ابجد آفتین 541 کافر پلید دین اسلام 541آفتین 541فتنه ها 541 عمر ابوبکر 541 میباشند 541احمقان فاسد دین اسلام 541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541 کفار پلید دین اسلام 541 با ناکسهای اهل قرآن 541 مقصرا دین الهی 541 فاسد ترین نامرد اهل دین 541 مجرمین بدین اسلام 541مردان گمراه 541 بنامردان قاصب 541 کافر پلید دین اسلام 541 احمقان فاسد دین اسلام 541مجرمین بدین اسلام 541 دشمنه اسلامی 541 ظالم 971-430 مقصر = 541عمر ابوبکر541قاتلی 541 وقتی عمر به ایران حمله کرد 145 هزار نفر را سر برید مثل دائش عربستان تا بحال سه بار به عراق حمله نموده و تمام مردان را سر بریده و تمام اموال شیعیان و طلاء و جواهرات مرقد امامان شیعه را به غارت برده و تا بر نگرداند ما دست از سر عربستان بر نخواهیم داشت در هر جای جهان هر وهابی ببینیم خواهیم کشت به ابجد آل سعود 171+370 شیطان = 541 عمر ابوبکر541 دشمنه اسلامی541 مردان گمراه 541 مجرمین بدین اسلام 541 فاجران دین اسلامی 541 عمرابوبکر541 ظالم 971-430 مقصر= 541 عمر ابوبکر 541

دزدان فدک فاطمه 310 گمراه دین 310 دلیل نفاقه 310 جهل عرب 310 اباجهل در دین310 نیرنگ 310 ابله منافقا 310یا بلاء دین اسلام 310عمر 310 گمراه دین310 منکر 310 کفری 310 منکر310نیرنگ310حرامیان 310گمراه دین310بمار زنگی 310کفری310نا اهل کل مذاهب310 نامردیه 310اهل نابکار 310اهل نابکار310 درد کل مذاهب310 نا اهل کل مذاهب 310نابکاراهل دین310 احمقها احمقها 310منکر 310جاهل منافق310 گمراه دین 310نمرودی 310 نامردیه 310عمر 310 نیرنگ310نمرودی310 سامری310 گمراه دین310 اباجهل در دین 310 بی ایمان دین اسلام 310 310 عمر 310 قاصبان بدین 310 جاهل منافق 310 ابله منافقا 310 عمر 310 گمراه دین 310 جاهل منافق 310 کفری 310حرامیان310 ابله منافقا 310 نامردیه 310دزدانه فدک فاطمه 310 منکر 310 وهابیه منافقی 310 عمر310 فتنه ها 310+231= 541 ظالم 971-430 مقصر = 541 +430 مقصر = 971 ظالم -310 عمر ظالم 971-310 عمر = 661 عثمان - 430 مقصر = 231 ابوبکر مکرن310حرامیان 310بی ایمان دین اسلام310 عمر به ابحد عمر310نیرنگ 310حرامیان 310جاهل منافق 310نمرودی310 گمراه دین310 فاسق دینه 310کفری 310 فاسقه دین310 فاسق دینه 310منکر 310نیرنگ310 عمر310نامردیه310 کفری 310نیرنگ 310گمراه دین310ابله منافقا310 نامردیه310حرامیان 310عمر310منکر 310نمرودی 310نیرنگ310نمرودی310 گمراه دین310 فاسق دینه 310کفری310 310حرامزاده پلید310بدجنس عالم احمقا 310گبر پلید دین 310 منکر 310سگ هار پلید 310وحشی هاریا 310بابقره 310حاهل منافق 310 بمردک پلید 310حرامزاده پلید310 فاسق دینه310کلب کلب هار310جهل مرکبی 310بمار زنگی 310 رمز زناه310 فسق کلیه310گمراه دین310گمراه دین310 فسق دینها 310گمراه دین 310 جاهل منافق310 فاسق دینه 310 حرامیان 310 نیرنگ310 قاصب مذهب الله 310 مذهب ناحق اهل دین 310گره اهل دینه 310 قفل اهل دین 310 قاصب مذهب الله 310 مخالف اهل دین 310 فاسق دینه 310 نیرنگ310 با اهل منافق310 ملعون و پلید اهل دین 310قاصب بکل دین 310 اهل نابکار 310 بمنافق اول 310 ابله منافقا310 جاهل منافق310 حرامیان 310فسق دینها310 دزدان فدکه فاطمه 310دزدان فدکه فاطمه310حرامیان310بی ایمان دین اسلام 310گبرپلید دین310 310 حرامیان310 دقلبازملحد310ببقرها 310بقلدره دینه310کلب کلب هار310 جاهل منافق 310نارجهیما 310سم ری310سامری قوم محمد عمرابن خطاء 310 گمراه دین310جهل مرکبی310با کافرها 310بانادانه دین اسلام310 بمردک پلید310 آشوبا310 دقل بازملحد310کفری310 منکر310سامری310 گمراه دین 310جاهل منافق 310حرامیان 310سم ری 310 سامری قوم محمد و سامری قوم موسی شجره الملعونه بودند 310 منکر 310سگ هارپلید310 310کلب کلب هار310وحشی هاریا310فس قینی310 دلیل نفاقه 310 جهل عرب 310 اباجهل در دین 310ابله منافقا 310جاهل منافق 310 سامری 310سم ری 310 سامری قوم محمد و سامری قوم موسی شجره الملعونه بودند310 گمراه دین 310 منکر 310 کفری 310 نامردیه 310 عمر 310 جاهل منافق 310 حرامزاده پلید 310 رمززناه 310 گمراه دین 310منکر 310نامردیه 310با وهابیه نادان دین حق 310 کفری310 نیرنگ310نمرودی 310سامری310 310مار زنگی 310کفری منکر 310جاهل منافق 310 نامردیه 310عمر 310 سگ مردها310نیرنگ 310نمرودی310سامری310 گمراه دین310 مکرن310 خباثتی1512-1202 سه خلیفه = 310 عمر 310 منکر 310کفری 310نامردیه 310 منکر310 کفری310نیرنگ 310 عمر310بوگند مردابا 310سگ مرد ها 310 کبر پلید دین 310بقلدره دینه 310نار جهیما 310 به ابجد خائنان 772-451 عمر و ابوبکر = 231 ابوبکر 231 فاسق 231عصیان 231 ابوبکر231 نفاق 231 عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 با دزد گربها231 ادیانی جعلی باطل 231 بابی عقلیها231یاابوسفیانی231دورویه 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231 احمق ملحد231 لانه جاسوسیه 231با احمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 احمق ملحد 231جزو خائنان به رسول خدا بوده الله اکبر کلمات هم غوغا نموده اند به ابجد اشراردینها772-541= 231 ابوبکر ابوبکر231 نفاق 231 عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 با دزد گربها 231 بابی عقلیها 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231با احمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 ابوبکر و عمر 541قاتلی 541 عدواهل بیت 527 +14 معصوم = 541 ابوبکر و عمر 541 عدواهل بیت بوده اند

+ نوشته شده در یک شنبه 22 اسفند 1396برچسب:,ساعت 12:36 توسط برای تبادل لینک ابتدا ما را با عنوان اسلامه حق 245 علی 110+ 135فاطمه = 245 و آدرس aaaali110.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.به ابجد اسلامه حق 245 یعنی فاطمه و علی 245 وصی پیامبر 359-231 ابوبکر = 128حسین وزیر پیامبر 476 - 231= 245علی فاطمه 245وصی نبیا 169علی مهدی169 با نماینده بحق محمد علی حسن حسین مهدی 245 اسلامه حق 245 یعنی علی110+ +135= 245 اسلامه حق 245 منظور علی و فاطمه پدر مادر شیعیان میباشنددرود و صلوات خدا بر پدر و مادر شیعیان اهل بیت پیغمبر اسلام |

 

 یک مرد میخواهم با کلمه مذهب اسلام پیامبر و جانشینش و مذهبان را ثابت کنیدبه ابجد مذهب اسلام 183 یگانه مذهب الله 183+202 محمد علی = 385 شیعه 385

 

مذهب اسلام 183 یگانه مذهب الله 183+202 محمد علی = 385 شیعه385  پیامبرفرمودفقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه385فلسفه دین الله 385انسان کامل بدین الله385اسلام واقعی الله385 مذهب الله یعنی جان دین385اصل مذهب بدین اسلام 385 مذهب اصلی بدین اسلام 385یگانه مذهب الله محمد علی 385 دین مذهب مقدس الله 385 فلسفه دین الله385

 

 پیامبر فرمود خداوند چهار خلیفه در زمین قرار داد خلیفه اول آدم ابوالبشر است خلیفه دوم حضرت داود خلیفه سوم هارون برادر موسی خلیفه چهارم علی بر محمد مصطفی جانشین مصطفی این مرتضی مولاء علیست 385فلسفه دین الله385دین مقدس الله مذهب 385شیعه 385فلسفه دین الله385 یگانه مذهب الله 183+202 محمد علی=385 شیعه 385مذهب اسلام 183+202 محمد علی=385شیعه دین الله130 +183 مذهب اسلام +72دین الله130 +183مذهب اسلام +72 کاملترین مذهب امامت 72بدین ها= آدم داود هارون علی72= 385 شیعه385 یاران مهدی313 +72یاران امام حسین= 385شیعه385 یگانه مذهب الله 183+202محمد علی = 385شیعه385 فلسفه دین الله 385 مذهب اصلی به دین اسلام385دین ناب الله محمد علی385اسلام واقعی اسلام385دین مقدس الله مذهب385دین بنی آدم اولین مذهب الله385دین الله مذهب مقدس 385قلب دین یگانه مذهب الله 385 اهل اسلام اهل دین مذهب385 شیعه 385 مذهب اسلام مذهب نمونه 385 مذهب اسلام محمد علی 385 فلسفه دین الله 385 ارباب دین کلید مذهب385اهل دین منطق اسلام 385ارباب دین کلید مذهب 385 صاحب مذهب الله کل مذهب الله 385 دین مذهب الله هدف دین مذهب385 کلید دین ارباب مذهب 385مذهب نمونه مذهب اسلام 385 نماینده مذاهب الله اهل دین محمد 385یگانه مذهب الله آئینه الله 385 مذهب اسلام مومن الله 385 مذهب الله بدین محمد علی 385 با منطق مذهب اسلام 385 انسان کامل بدین الله 385 دین اسلام امام مذهب الله385با آل قرآن385 اسلام پیامبر 385 فقط دین اسلام385فلسفه دین الله385 شیعه مذهب کامل دین الله 385 انسان کامل بدین الله 385مذهب الله بدین محمد علی 385 حکم دین مذهب محمد علی 385  انسان کامل بدین الله 385دین الهی محمد مذهب اسلام  385 بدین ناب الله محمد علی 385 مومن الله مذهب اسلام 385 فلسفه دین الله 385 مذهب مجاهدان اهل دین اهل الله 385 مذهب آزادی مجاهد فی سبیل الله 385 اهل دین اهل مذهب الله بدین الله 385 اهل یگانه مذهب الله لا اله الا الله 385 فلسفه دین الله 385 مذهب لا اله الا الله علی مهدی 385 فلسفه دین الله 385 کلمه الله اسلام محمد385 انسان کامل بدین الله 385 صاحب مذهب الله کل مذهب الله 385 مذهب ادیان الله محمد علی 385 اهل دین منطق اسلام 385 فلسفه دین الله 385 مذهب نمونه مذهب اسلام 385اسم دین الله با مذهب محمد385 شیعه 385   به ابجد دین64دین64 الله محمد علی 64 جانشین محمد علی 64 اگربتوانید همین الان به مذهب شما درخواهم آمدباکلمه {مذهب اسلام } پیامبر و جانشینش ومذهبتان را ثابت کنید {مذهب اسلام 183+202محمد علی=385شیعه 385اسلام پیامبر 385فقط دین اسلام385پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385شیعه385باآل قرآن385دین الله34+25اصل اسلام = 59مهدی59دین واقعی اسلام 59راهنمای دین اسلام 59 آخرین امام دین اسلام59 مهدی میباشد شیعه دوازده امامی امام مهدی میباشد با هزاران معادله در وبلاگهای 385یگانه مذهب الله محمد علی 385  مذهب قرآن 402-541 فتنه ها =64 دین64 الله محمد علی 64 جانشین محمد علی 64+64 = 128 کلید دین 128 حسین 128 طبیب  اهل جهانی128 اهل محمد 128 کلیددین128 حسین 128 +257 معجزها دین الله = 385 شیعه 385 فلسفه دین الله 385 ارباب دین مذهب385اهل دین منطق اسلام 385ارباب دین کلید مذهب 385 صاحب مذهب الله کل مذهب الله 385 دین مذهب الله هدف دین مذهب385 کلید دین ارباب مذهب 385مذهب نمونه مذهب اسلام 385 نماینده مذاهب الله اهل دین محمد 385 انسان کامل اسلام 385 اهل اسلام  مذهب الله385 شیعه385انسان نمونه بدین الله 385مذهب نمونه دین ناب الله 385هدف دین مذهب یگانه مذهب الله 385 دین ناب الله محمد علی 385 اهل دین الله مذهب اهل اسلام 385شیعه385 بدین واقعی اسلام385 فلسفه دین الله 385برگزیده کلام الله 385 نام الهی مذهب اصلی الله 385 اسلام واقعی الله 385 

به درک231 نفاق231 عصیان231 ابوبکر 231 به درک  اسفل 171 اسفل 171  آل سعود 171 قوم یهود171 سافلین 231 به درک اسفل سافلین یعنی کسانی که به دروغ اسلام آوردند در بدترین جایگاه دوزخ نزد ابوبکر 231 قرار دارندانسان کامل 253+132 اسلام = 385 شیعه 385 انسان نمونه 313 یاران امام زمان میباشند که هر کدام فرمانروای کشوری میباشند 313+72 یاران امام حسین = 385 شیعه پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ایجد فرقه 385 شیعه 385 بدین واقعی اسلام385 اسلام پیامبر385 فقط دین اسلام 385 با آل قرآن385 انسان کامل اسلام 385 شیعه385 فلسفه دین الله 385با قانون الهی دین الله 385یا الله وصی بحق محمد 385با آل قرآن385 شیعه 385راز اهل عالم 385 شیعه 385بدین واقعی اسلام 385فلسفه دین الله 385 به دین الهی الله محمد علی 385به اهله محمد فاطمه علی385 اسلام پیامبر 385 فقط دین اسلام 385 این عدد نورانی را جلوی آئینه بگیر ابجد 5 تن آل عباء میشود 583 = 385 شیعیان فرزندان اهل بیت میباشند وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ: نام شیعه چندین بار در قرآن آمده شیعه اصل اسلام
ابوبكر دوسال خلافت نكرده از دنيا رفت231 ابوبکر231 به درك 231 ابوبكر231به درک231 اسفل 171 قوم يهود 171 آل سعود 171 به درك اسفل171 سافلين 231 ابوبكر 231 سافلین 231 نفاق 231 عصيان 231 به درک اسفل سافلین یعنی جایگاه بدترین قوم یهود آل سعود نزد ارباب شیطان صفتشان ابوبکر 231 به درک 231 اسفل171 آل سعود  قوم یهود سافلین231ابوبکر 231 نفاق 231 عصیان 231 دزدا فدک نگو نه 231 قفان 231 قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231
{ شیطان 370 قعر 370 سقری 370 + 171 آل سعود قوم یهود = 541 عمر ابوبکر 541 فتنه ها 541 اهله شر541 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیرند به ابجد فتنه ها 541 دشمنه اسلامی541 مرگ کافر 541 ابوبکر دوسال خلافت نکرده از دنیا رفت به درک اسفل سافلین شیطان 370+370= 740 مقصر عمر
به ابجد صغير شيطان 22 مقصر 22 دشمن اسلام 22 عمر 22 ابابكر22 بدبختي 22 گنده لات 22شرور22نابكار 22 قلدر 22 مجرمان 22 منافقان 22 درآتشه 22دوزخه 22 شيطان 22 مقصر22 عمر 22 ابابكر22به ابجد سبب اختلاف اهل دین 1276-1202 سه خلیفه = 74 والشجرتها الملعونه 74 آلوده ترین مذهب اسلام 74  خطرناکترین دشمن اسلام 74 شجره خبیثه ملعونه74 ان من المجرمین منتقمون 74 قرآن میفرماید ما مجرمین را سخت عقوبت خواهیم کرد 74 ان من المجرمین منتقمون 74  با عهد شکن های دین 74 خائنین منافق بدین اسلام 74 نامرده ناحق قاصب دین ها 74 خطرناکترین دشمن اسلام 74 خائنین پلید عهد شکن 74 منافقان ناکسین مارقین 74 با عهد شکنهای دین 74 دشمنان اصلی دین اسلامی 74 نامرده ناحق قاصب دین ها 74 به کافر ملحد خبیث 74بدبخت ترین منافقان دین 74ابجد صغیر74 ابوبکر عمر عثمان 74 میباشد دین اسلام را 74 فرقه نمودند ابوبکر رکب وبا دوسال خلافت نکرده از دنیا رفت به درک 231 نفاق231 عصیان 231 به درک231 اسفل 171 آل سعود 171 قوم یهود 171 سافلین 231 جایگاه دوزخیان 231 به درک اسفل سافلین نزد ارباب شیطان 171+370 شیطان = 541 عمر ابوبکر 541 فتنه ها 541 دشمنه اسلامی541 به ابجد ظالم 971-430 مقصر = 541 عمر ابوبکر541 مقصر 430 مقصر 430+231 ابوبکر = 661 عثمان 661 +310 عمر = 971 ظالم به دست می آید 971 ظالم 971 +231 ابوبکر=1202 ابجد سه خلیفه 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 قرآن می فرماید ما مجرمین را سخت عقوبت خواهیم کرد
http://www.alialiali.loxblog.com/post/299 
 پيامبر اکرم (صلى الله عليه و آله) فرمودند: إن وليتموا علياً و ما أراكم فاعلين تجدوه هاديا مهديا يهدي بكم السبيل المستقيم

.اگر علي را خليفه خويش قرار دهيد، گرچه مي‌دانم نمي‌كنيد، همه شما را به ساحل نجات و سرمنزل مراد خواهد رساند. مسند احمد بن حنبل، ج1، ص109 ـ الإصابة لإبن حجر، ج4، ص468 ـ شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني، ج1، ص82 ـ تفسير الآلوسي، ج6، ص170 ـ تاريخ مدينة دمشق لإبن عساكر، ج42، ص420 ـ أسد الغابة لإبن الأثير، ج4، ص31 ـ ميزان الإعتدال الذهبي، ج3، ص363 ـ البداية و النهاية لإبن كثير، ج7، ص 397
به ابجد سبب اختلاف اهل دین 1276-1202 سه خلیفه = 74 آلوده ترین مذهب اسلام 74  خطرناکترین دشمن اسلام 74 نامرده ناحق قاصب دین ها 74 به کافر ملحد خبیث 74بدبخت ترین منافقان دین 74ابجد صغیر ابوبکر عمر عثمان 74 میباشد دین اسلام را 74 فرقه نمودندتروریست 1276- 1202 سه خلیفه = 74 بزرگترین گناهان کبیره دین 1276-1202 سه خلیفه لامذهب قاصب = 74 به ابجد مردان شیطان615 -541عمر ابوبکر=74عمر22+27 ابوبکر+25عثمان=74 والشجرتها الملعونه 74 اینم آیه قرآن به ابجد ابوبکر عمر عثمان74  ان من المجرمین منتقمون74 قرآن می فرماید ما مجرمان را سخت انتقام خواهیم گرفت 74 آلوده ترین مذهب اسلام 74حج نرفته ها اصلا" ناراحت نباشند گناه آنان به گردن آل سعود 171 میباشدآل سعود171+370 شیطان= 541 عمر ابوبکر541فتنه ها 541 اهله شر541

امام علی -علیه السلام- فرمود:
اگر دو رودخانه مواج از طلا و نقره داشته باشم هیچ چیز به کعبه اهدا نخواهم کرد، زیرا به پرده داران «ناشایست » می رسد نه به مساکین و مستمندان.
بحارالانوار ج 96 67

اهل دین کافران کوردل712 -541عمر ابوبکر فتنه ها=171 قوم یهود 171 آل سعود171 بیدادگران دینها342 -171=171 آل سعود171قوم یهود171 نااهلی دینی 171 یاننگین171یا نادان پلید171 بانااهل به دینی171 با آل نادان یزید171با آله معاویه 171 آل سعود171 قوم یهود 171نااهلی دینی171با اهل معاویه 171اهل عذاب جهیم171 اهل اعذاب ها الهی171کافران کوردل 612-541 عمر ابوبکر=171 آل سعود 171 قوم یهود 171صدام یزیده171 با اهل معاویه171 قوم یهود171 آلسعود171 قوم یهود 171 به درک اسفل 171 سافلین 231 به درک 231 اسفل 171 سافلین 231 ابوبکر 231 مقام یهودیانی که به دروغ اسلام آوردند 772 اسفل سافلین شیطان 772 فریب کاران بدین اسلامی772 خائنان 772 -541 عمر ابوبکر= 231  ابوبکر 231 سافلین 231 بدترین مقام دوزخ میباشد  با اهل معاویه171 آل سعود171 قوم یهود171 خبیس اهل دین772 منافق احمق کوردل ملحدی 772 خط پلید دین ها 772 خائنان 772 اشراردین ها772 -541 عمر ابوبکر= 231 ابوبکر خائنان 772-541 عمر ابوبکر= 231 ابوبکر آشوبگران دینهای اسلام772  خیانت کاران اهل دین1433-1202 سه خلیفه = 231 ابوبکر  پیامبر فرمود هر امتی فتنه ای546 اهل سنت546 گروه اهل کفره دین اسلام748-202محمد= 546 منحرف اهل اسلام 546 کافرپلیددینه اسلام 546مجرمین بدین اسلامه546 اهل سنت 546منحرف اهل اسلام 546فتنه ای546به ابجدظالمه 976-430آل سعود 171+375شیطانه=546فتنه ای546 اهله شره546 دشمنی اسلامی546 آفته کلی546پیامبر فرمود هر امتی را فتنه ای 546 اهل سنت 546 منحرف اهل اسلام 546فتنه ای546آل سعود 171+375 شیطانه=546 آفتادین546 نامرده اصلی اهل دینه546 منحرف اهل اسلام 546فتنه ای546منحرف اهل اسلام546یه قاتل546آفت دین 546کافره پلید دین اسلام546 اهل سنت 546مجرمانه بدین اسلام 546 علم ریاضی قرآن میفرماید کسانی که از اهل بیت پیامبر جدا شوند فتنه ای خوانده می شوندکه باعث قصب خلافت شد کافران کوردل612 -541عمر ابوبکر فتنه ها = 171 آل سعود171 بیدادگران دینها342-171=171 ال سعود171مانعی 171 آل سعود 171 بنا اهل ملحد171نااهلی دینی171بنا اهل ملحد 171یاننگین171یا نادان پلید171 بانااهل به دینی171 با آل نادان یزید171با آله معاویه 171 آل سعود 171نااهلی دینی171با اهل معاویه 171اهل عذاب جهیم171 اهل اعذاب ها الهی171کافران کوردل612 -541عمر ابوبکر فتنه ها = 171 آل سعود171 بیدادگران دینها342- 171=171ال سعود171مانعی 171آل سعود 171نااهلی دینی 171  یاننگین171سنی مذهب171یا نادان پلید171 بانااهل به دینی171 با آل نادان یزید171با آله معاویه 171 آل سعود 171نااهلی دینی171با اهل معاویه 171اهل عذاب جهیم 171 اهل اعذاب ها الهیکافران کوردل 612-541 عمرابوبکر=171 آل سعود 171 صدام یزیده171سنی مذهب171با اهل معاویه 171سنی مذهب 171یا نماینده171+370شیطان 541 عمر ابوبکر 541دشمنه اسلامی541اهله شر541فتنه ها541 آفت کلی541عمر ابوبکر541مانع شیطانی541یا نماینده شیطان541 به ابجدمقصر430+231 نفاق ابوبکر = 661عثمان 661+310 عمر = 971 ظالم971+231 ابوبکر=1202سه خلیفه اینم آیه قرآن به ابجد سه خلیفه قاصب1202ان من المجرمین منتقمون 1202 به ابجد به درک231 +اسفل171 +سافلین231 =  633 -92 محمد = 541 عمر ابوبکر 541+430مقصر=971 ظالم 971 +231 به درک231 سافلین 171= 1202 ابجد سه خلیفه قاصب به درک اسفل سافلین

فریب کاران منافق دین اسلام1031 - 1202سه خلیفه =171 آل سعود171 قوم یهود 171آل سعود171+370 شیطان =541عمر ابوبکر 541 فتنه ها541

فریب کاران منافق دین اسلام1031 - 1202سه خلیفه =171 آل سعود 171آل سعود171+370 شیطان=541عمر ابوبکر 541 فتنه ها541بقاصبان نامرد541به اول قاصب بدین اسلام541زور گویانی فاسقی 541 نامحرم ها دین اسلام541 فتنه ها541 عمرابوبکر541 به ابجد ظالم 971- 430 مقصر =541 عمر ابوبکر541 فتنه ها 541 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 اهله شر541 دشمنه اسلامی541 توهین دین ها 541 عمر ابوبکر541 فتنه ها 541
مقصر 430+231 ابوبکر = 661 عثمان  661+310 عمر = 971 ظالم به دست میآید ظالم  971+231 ابوبکر= 1202  ابوبکر عمر عثمان 1202 بکافران محض1202 ارتش کفار1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202  مقصر اصلی دین 615 -541 فتنه ها عمر ابوبکر = 74 فرقه گمراه دین 74 ابجدصغیر عمر ابوبکر عثمان 74 باعث 74 فرقه شدن دین اسلام شدند فتنه های دین 615-541 = 74 فرقه ابجد سه خلیفه فتنه گران 786- 245 اسلامه حق = 541 ابوبکر عمر 541+430 مقصر = 971 ظالم+231 نفاق ابوبکر 231قاصب ابله = 1202 ابجد کبیر
به ابجد سبب اختلاف اهل دین 1276-1202 ابوبکر و عمر و عثمان = 74کسانی که باعث شدند در دین اسلام اختلاف بیفتد و دین اسلام را به 74 فرقه از هم متلاشی نمودندعمر ابوبکر عثمان 74 بودند ابوبکر27+22عمر+25 عثمان = 74
دزدان نامرده دینه اسلام 467-541 عمر ابوبکر= 74 ابجد سه خلیفه 74منافق دین اسلام 467-541 عمر ابوبکر= 74عمرابوبکر عثمان74دزدان نامرده دینه اسلام 467-541= 74 عمر22 ابوبکر27+25 عثمان =74

به ابجد تروریست 1276- 1202 سه خلیفه = 74 بزرگترین گناهان کبیره دین 1276-1202 سه خلیفه لامذهب قاصب = 74 کافرا پلیدبی دین 74بی دینها کافران اسلام  74 تروریست 1276-1202 سه خلیفه = 74 کسانی که باعث 74 فرقه شدن دین اسلام شدندابوبکر 27+22 عمر+25 عثمان = 74 قیامت دین 615 -541 عمر ابوبکر541 مجرمان دین ها اسلامه= 74 بمنافقان پلید بدین اسلام74 قیامت دین 615-541 =74 عمر ابوبکر عثمان 74اینم آیه قرآن هم به ابجد صغیر و هم به ابجد کبیر جدا جدا 74 ان من المجرمین منتقمون 74 قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت میکنیم 74

فتنه های دین 615-541 عمر ابوبکر= 74 فرقه ابجدابوبکر27+22عمر +25عثمان = 74 سه خلیفه باعث 74 فرقه شدن دین اسلام شدندکه پیامبر فرمود 73 فرقه آن در دوزخ جای دارند

با بت پرستان دین اسلام 1312 -110 دین الهی = 1202  ابوبکر و عمر و عثمان1202احمق ترین انسان 971ظالم 971 احمق ترین انسان 971-541 فتنه ها = 541 عمر ابوبکر541 فتنه ها 541 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند سلمان فارسی فرمود منظور عمر ابوبکر میباشد امام علی هم تائید نمود علم سلمان بعد از امام علی از همه یاران پیامبر بالاتر است قال رسول الله و سلمان منی اهل البیت

سلمان فارسی فرمود وقتی آیه شراب نازل شد عمررضی یول فرمود گمان نکنم از پس این یکی بربیایم عمر فرمود در زمان جاهلیت هیچ گناهی نبوده که مرتکب نشده باشم کسی که به مادرش رحم نکند می خواهد به خلافت رحم کند و تا آخر دوسال خلافت بیشتر نکرد ابوبکر رکب وبا دوسال بیشتر خلافت نکرد میگویند عمر در شرابش 310 سم ری 310 بمارزنگی 310 گمراه دین 310 جهل عرب310 اباجهل در دین 310 منکر 310 عمر310 فاسق دینه310 جهل عرب 310حرامیان310گمراه دین 310 عمر310 فاسق دینه 310 ابله منافقا310جاهل منافق310 کلب کلب هار310 جهل عرب 310اباجهل در دین 310 عمر310جهل عرب

 وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ
   به ابجد قرآن351+14 معصوم = 365 روز سال365 ابرانسان365 روزسال365طیب ها راه اسلام 365 راه های اسلامی 365شاه جهان365حجاب قرآن365قرآن طه 365آبروی آدما 365براهی اسلامیه365اصل اهل بدین اسلامی 365شاه جهان365ابرانسان365 حجاب قرآن 365 قرآن طه 365آبروی آدما 365 روز سال365 =5+6+3= 14 معصوم ضرب عالم امکان محمد استو جمال محمد علیست خداوند سال را بخاطر 5 تن و 12 امام و 14 معصوم سال را 365 روز قرار داد ضرب این سه عدد نو رانی هر کدام در خودش جمع سه ضرب میشود 365 روز سال365  ابرانسان 365  قال رسول الله 1587 کتابی الله وعترتی1587-1202 عمر ابوبکرعثمان =385شیعه 385 فقط دین اسلام 385فرقه 385 اسلام پیامبر 385به ابجد مکتب حق قرآن 92- 541 عمر ابوبکر = 385 قال رسول الله فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 نام شیعه چندین بار در قرآن آمده ولی نام فرقه های باطل یک بار هم در قرآن نیامدهپیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 جان مسلمانان جهان 385با شهاب دینی 385 شیعه 385 حاکم بدین حق اسلامی385با امامامهدی صاحب الزمانی385 مرد عالم 385با اصوله حق اسلامی385 پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 جان مسلمانان جهان 385با شهاب دینی 385 شیعه 385 حاکم بدین حق اسلامی 385 مرد عالم 385قرآن 4 حرف با سه نقطه 4ضربدر 3=12حم 12 +14 معصوم = 26 علی 26 راه حق 26 ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ 14 حرف قرآن ناطق اهل بیت پیامبرند ﴿۱﴾قاف سوگند به قرآن باشكوه ش شیداء385شیعه385شیداء385شهید الله 385مرد عالم385اسلام واقعی الله 385یا مومن ها راه الله 385مومن های راه الله 385پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 مرد عالم 385 اسلام پیامبر385با آل قرآن385 اسلام واقعی الله385فلسفه دین الله 385یا دین رسمی385پیامبر بدین الله 385 اسلام پیامبر385عقیده دین اسلام385 اسلام واقعی الله385فقط دین اسلام385اسلام پیامبر385

وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ: قرآن را که قبول داری نام شیعه5بارمستقیم درقرآن آمده 5ضربدر5= 25 شیعه 25اصل حق25آل الله25جلوه خدا25کعبه25خدایی25باحقی 25خدایی25 اصل حق25 قرآن را قبول داری نام آدم هم25 بار در قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر مرد باش و حق را بپذیرشیعه 25 والله 25دین آدم 25 آل خدا25نام الله25والله 25آدم خوبی25اصل حق25به ابجد صغیر فرقه25شیعه25 بهترها۲۵ کعبه ۲۵به امر خدا ۲۵ اصل حق ۲۵جلوه خدا ۲۵ بسیجی۲۵بجهادی ۲۵دلاور۲۵ جانه جانانه۲۵ محشره ۲۵ عاشقی ۲۵ره رسم۲۵اساسه ایمان ۲۵ایمان بخدا ۲۵علم خدا ۲۵بی انتها ۲۵استواره  ۲۵و مخلصونا ۲۵مخلصی۲۵رهحق ۲۵ضرب  ۵تن ضربدر ۵ =۲۵فقط یک فرقه اهل نجات  است۲۵ شیعه  میباشد ۲۵کعبه  ۲۵ رسول خدا ۲۵شناخت امامتت2۵ تقواء ۲۵عدالت ۲۵ بترازوی عدالتی۵۶۶-۵۴۱ عمر ابوبکر=25  به ابجد (دین حق و حقیقت کدام است566 منهای ابجد مرگ کافر۵۴۱ =۲۵

 نام امام 12 بار در قرآن آمده است نام شیعه 5 بار در قرآن آمده است 5ضربدر 5= 25 نام آدم 25 بار در قرآن آمده آدم آدم باش و حق را بپذیر اگر دین نداری لااقل آزاد مرد باش پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 25 شیعه 25 اولین 25دین آدمی25به مکتب25پیامبر25دین آدم25اسم اعظمه 25بانام هاخاتم25محمده 25والله25 یاور 25استاداعظم 25نظرقرآن25 کعبه 25شیعه25والله 25باحقی25 قرآنی25به قدیس25شیعه25مخلصی 2استاداعظم25 نظرقرآن25شیداء25 شیعه25به امرخدا 25مخلصی 25عاشقی22 بادینها25 بسیجی25خوشآمدی25والله25باحقی 25قرآنی25کعبه25شیعه25مخلصی25تقواء25عدالت 25 نام شیعه 5 بار در قرآن آمده و 7 بار با ترکیباتش 7+5= 12 بار نام شیعه در قرآن آمده  ولی نام فرقه های باطل دین یک بار هم در قرآن نیامده مرد باشید و حرف حق را بپذیرید اینقدر بدبخت و نامرد نباشیدوَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ:قرآن را که قبول داری نام شیعه5بار مستقیم در قرآن آمده 5ضربدر 5= 25 شیعه 25اصل حق25آل الله25جلوه خدا25کعبه25خدایی25باحقی 25خدایی25 اصل حق 25بی باک 25 بپدیده25 زوایا25کعبه25 خدایی 25باحقی25 با نامه آدما 25نام آدم هم 25 کعبه25والله25نام آدم25 باردرقرآن آمده آدم باش و حق رابپذیربدبخت ونامردنباش چشمهایت راباز کن دارم با آیه قرآن باشما صحبت میکنم سمن بکمن عمیون فهم لا یعقلون اگر خدا کور و کرت گنگت نکرده باشه ان شاء الله حق را می پذیری و مثل یک مرد حق را میپذیریواقعا" حق دارید شیفته جمال با صفای حضرت مهدی نمونه عالم شوید خدا همه جاست گنج دین همه جاست و میبیند شما را امام جواد عليه السلام فرمود: با ارزش ترين اعمال شيعيان ما انتـظار فـرج است.امتی که راضی به کشتن فرزند پیامبرش باشدوحق را نپذیرد قطعا" اهل دوزخ است ان شاء الله در دنیا هدایت شده و به دوزخ ختم نخواهد شد تا دیر نشده توبه کنید نام شما یک بار هم در قرآن نیامده ولی نام شیعه 12 بار در قرآن آمده استوَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ طبق آیه قرآن فقط شیعه بحق و رستگار عالم استوَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ قال رسو الله یا علی انت و شیعتک هم الفائزون یا علی تو و شیعیانت رستگاران اهل عالمید وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 25 شیعه 25 والله25 آل الله 25 بانام آدم ها 25 بار در قرآن نام25 آدم انسانی 25 آدم باش انسان باش و حق را بپذیر نام آدم 25 بار در قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر نفهم بفهم  وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ:نام شیعه 5بار مستقیم در قرآن آمده 5ضربدر5= 25 شیعه 25پیامبر فرمودفقط یک فرقه اهل نجات است به ابجدفرقه 25 شیعه 25 پسر انسان 25 آدم مرد25 آل الله 25 وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ:نام شیعه 5بار مستقیم در قرآن آمده 5ضربدر5= 25 شیعه 25پیامبر فرمودفقط یک فرقه اهل نجات است به ابجدفرقه 25 شیعه 25 پسر انسان 25 آدم مرد25 آل الله 25 والله 25 نام آدم 25 باردر قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر آدم باش و شیعه باش وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ پسر انسان 25 آدم مرد25 آل الله 25 والله 25 بانام آدمها 25 گنج قرآنه25 خدایی 25نفس قرآن 25 شیعه25 وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ:نام شیعه 5بار مستقیم در قرآن آمده 5ضربدر5= 25 شیعه 25پیامبر فرمودفقط یک فرقه اهل نجات است به ابجدفرقه 25 شیعه 25 پسر انسان 25 آدم مرد25 آل الله 25 والله 25 نام آدم 25 باردر قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر آدم باش و شیعه باش وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ پسر انسان 25 آدم مرد25 آل الله 25 والله 25 نام آدم 25 گنج قرآنه25 نفس قرآن 25 شیعه25 والله 25 نام آدم 25 باردر قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر آدم باش و شیعه باش وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ پسر انسان 25 آدم مرد25 آل الله 25 والله 25 با نام آدمها 25خدایی 25 گنج قرآنه25 نفس قرآن 25 شیعه25   25باردر قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر آدم باش و شیعه باش وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ هرکسی شیعه نباشد بدبخت عالم style="font-size: large; color: #0000ff;">پیامبر فرمود هیچ کسی شیعه نخواهد شد مگر فرزند دخترم فاطمه باشد چرا شما شیعه هستی بخاطر اینکه از فرزندان عزیز کوثر قرآن فاطمه دختر رسوله 25خدایی 25والله 25شیعه 25 ابن رسول25 ابن بتول25 والله25 تقواء25 عدالت 25 اولین 25دین آدم25 شیداء 25 شهید ها 25 خوش آمدی25 «ايستاده» 25 (قائم) در کتاب شاکموني؛ ایستاده 25«ماشيع» (مهدي بزرگ) در تورات عبراني؛ شیعه 25 ماشیع 25نظر قرآن 25 استاد اعظم 25علمه 25 والله 25 راستگوها 25 ماشیع 25«ماشيع» (مهدي بزرگ) در تورات عبراني؛ ماشیع

 

وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ:

25فان حزب‌الله هم الغالبون و الا ان حزب‌الله هم المفلحونقرآن نون ن والقلم و ما یسطرون قرآن قرارداد الله نامداران جهان 


وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ پیامبر فرمودهیچ کسی شیعه نخواهد شد مگر فرزند دخترم فاطمه باشدقرآن قله راه الله نام الله  25شیعه 25نام الله25 قرآن قله راه نمای انسان قرآن 4 حرف با سه نقطه 4ضربدر 3=12  امام12 ساعت12 ماه های سال 12به ابجد اسلام 12 حق 12 اسلام 12

  قرآن 4 حرف با سه نقطه 4ضربدر 3=12حم 12 قاف 12  ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ 14 حرف قرآن ناطق اهل بیت پیامبرند ﴿۱﴾قاف سوگند به قرآن باشكوه ش شیداء385شیعه385شیداء385شهید الله 385مرد عالم385اسلام واقعی الله385مومن های راه الله 385پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 مرد عالم 385 اسلام پیامبر385با آل قرآن385 اسلام واقعی الله 385 فلسفه دین الله385یا دین رسمی 385 پیامبر بدین الله 385 اسلام پیامبر385عقیده دین اسلام 385 اسلام واقعی الله385 فقط دین اسلام 385اسلام پیامبر  وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ:قرآن ر ا که قبول داری نام شیعه5بارمستقیم درقرآن آمده 5ضربدر5= 25 شیعه 25اصل حق25آل الله25جلوه خدا25کعبه25خدایی25باحقی 25خدایی25 اصل حق25 قرآن را قبول داری نام آدم هم25 بار در قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر مرد باش و حق را بپذیرشیعه 25 والله 25دین آدم25آل الله  25 باآل خدای25نام الله25والله 25آدم خوبی25اصل حق25 بی باک 25 بپدیده25 زوایا25کعبه25 خدایی 25باحقی25 با نامه آدما 25نام آدم هم 25 کعبه25والله25نام آدم25 باردرقرآن آمده آدم باش و حق رابپذیربدبخت ونامردنباش چشمهایت راباز کن دارم با آیه قرآن باشما صحبت میکنم سمن بکمن عمیون فهم لا یعقلون اگر خدا کور و کرت گنگت نکرده باشه ان شاء الله حق را می پذیری و مثل یک مرد حق را میپذیری به ابجد حق 12اسلام12انجمن12 خجسته12واجب12امامن12ساعت12ماه های سال 12اسلام 12 اخلاق12واجب12حق12حق شیعیان علی است14حرف با12 نقطه=26راه حق26علی26دوازده امام12+14معصوم=26راه حق26بیعت26وصیت26غدیر26 انتخاب درست26بت شکنی26بدوش نبی 26امام دین26علی26 دین آدما26عشق به خدا 26دین خداه26علی 26طلاء26+26 علی= 52 هر سال 52 جمعه داریم 52+313روز=365 روزسال5+6+3=14 معصوم خانواده محترم رسول خدا (ص)را 14معصوم میگویند قرآن قرار نامداران قرآن قرار راه الله نحفته در آن قرآن قله راه انسان  قرآن قله راه نمای انسان  قرآنی  قله رهایی اسلام ناب محمد ی علی  هرکسی حرف حقی دارد من عاشق حرف حق 12 حق 12نام خدا  12 آل خدا 12با آدم12 اسلام 12 واجب12 ساعت 12بماه12 انجمن 12 حق12 اسلام 12 قلب 12 هوا12 نجاتبخش 12برادر واقعی من کسیست که براستی حق بگوید با علم ریاضی قرآن علمی صحبت کند علم 20علم 20 محمد 20 علم 20+26 علی 26 قلب دین 26 حق دین26امام دین26بت شکنی26 بدوش نبی26 علی 26 غدیر 26 وصیت 26 بیعت 26 انتخاب درست 26علی 26+20 محمد =46 ماه 46 +46= 92 محمد 92 +18 ذالحجه" غدیر خم = 110 دین الهی 110 علی 110 جلوه الله 110 نگین 110دین الهی110علی110  خداوند سال را بخاطر 5 تن و 12 امام و 14 معصوم سال را 365 روز قرار داد ضرب این سه عدد نو رانی هر کدام در خودش جمع سه ضرب میشود 365 روز سال قال رسول الله 1587 کتابی الله وعترتی1587-1202 عمر ابوبکرعثمان =385شیعه 385 فقط دین اسلام385فرقه 385 اسلام پیامبر385به ابجد مکتب حق قرآن 926- 541 عمر ابوبکر = 385 قال رسول الله فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 اسلام پیامبر 385 عقیده دین اسلام385 یا دین رسمی 385 پیامبر بدین الله 385 بجوانمرده دینی 385 به حکمت الهی با مهدی385یا برحق دین 385 جوانمردیه بمهدی 385 بر حق ها دینه385پیامبر بدین الله 385مومن الله اهل دین حزب الله385 فلسفه دین الله 385 اسلام واقعی الله 385 شیعه385 شیداء 385 شهید الله 385 می باشد شما هم ثابت کنید مرد باشید و شما هم ثابت کنید اسلام واقعی الله 385الا ان حزب الله هم الغالبون و به درستی که حزب الله پیروز میدان است  385 یده دین اسلام 385 فلسفه دین الله 385 اسلام وی الله 385 شیعه385 شیداء 385 شهید الله 385 می باشد شما هم ثابت کنید مرد باشید و شما هم ثابت کنید اسلام واقعی الله 385 میباشید  نام شیعه چندین بار در قرآن آمده ولی نام فرقه های باطل یک بار هم در قرآن نیامدهآقا سلام بهم گفتند هر روز بهم سر میزنی و همیشه وب من باز توی کامپیوتر شماست آقا از شما می خواهم روسای این جانب را ادب کنید خیلی بی سواد و بی ادبندکسی که دکترا دارد وقتی بی ادب باشد با بی سواد هیچ فرقی ندرد کمی درک و فهم شعور به آنها عنایت کن اینجانب یک میلیون حقوق می گیرم فقط برای خدا کار میکنم آقایون هم 7هشت میلیون می گیرند شما بگوئید چه کسی برای خدا کار میکند هر صفحه این وبلاگ به هزار وزارت خانه در دنیا با وزیراش می ارزه خدایی اگه نیرزه خاک عالم بر سر من و اگر بیشتر بیرزه خاک عالم بر سر همشون بی عرضه ها فقط برای پول کار می کنندنه برای اسلام هر روز به من میگویند کمی هم برای خدا کار کن خنده دار نیست اونهایی که نمیفهمند ساکتند اونها که میفهمند چرا ساکتندآدم نباید بر عرضه و ساکت باشه و هیچ یکی پرسید غیر ایران کدوم کشور برای زندگی خوبه گفتم هیچ جا هر جا نفهم کودن دینی هست و ارزشها را نمیفهمداونجا به درد نمی خوره تا نفهم زیاده حضرت مهدی(عج) هر گز نخواهد آمد بخاطرانسانهای کوته فکر باید آنقدر سختی بکشند شاید خدا دلش به رحم آمد حضرت مهدی عالم عالم است بیاید پیش یک عده کودن که چی بشه نمازی که خدا و دین او را نشناسی 50 درصدم بی نمازند آخه غیرت دینی ندارند ریب میزنندحسد میورزند تکبر دارنددنبال ارزشها نیستند دنبال حقوق ماهیانه هستند نمیتونه درک کنه چی ارزشه چی ارزش نیست583 ارزشه دین ها 583 ابجد 5 تن آل عباء 583 از راست بخوان 385 شیعه به علم ابجد ریاضی قرآن رسول خدا خود وعلی را پدران کدام امت خوانده است قال رسو الله =275 پدران کدام امت 275اناوعلی ابواه هذاه الامه275+110علی=385 شیعه پدر 583 از راست بخوان 385 شیعه ابجد 5 تن آل عباء 583 امت اسلامی 583 اهل بیت فاطمه583  عاشوراه583 اهل دین بذات الله583امت اسلامی583   امت اسلامی583اهل بیت فاطمه 583با آل قرآن بدین اسلام853فلسفه دین الله بدین اسلام853 یابا اسرار عزل 853 یا اسراردین الهی853  عشق به اهل دینه  583 عاشوراه583 حسین بکربلا بقلب دین 583با اسلام ناب نابه دین محمد علی فاطمه583قرآن نابه محمدی 853 اهل دین اسلام قرآن 583اهل بیت فاطمه 583عاشوراه 583 شیعه بدین اسلام 583 با آبروی قرآنی 583با کلید دین اسلام اهل محمد علی 583اهل بیت فاطمه583امت اسلامی583 شهید الله بدین اسلام 583 بدین نمونه عالمه قلب دین 583 اسرار عزل بدین الهی 583 نماینده دین الله محمدی 583 اسلام پیامبر بدین الهی583 یا نمایندهای محمد علی 583 فلسفه دین الله بدین اسلام583با اصول مبانی کل دین اسلام583قلب قرآن اهل دین 583 اهل دین قلب قرآن 583با آسمان آبی دین قرآن583هدف اصلی بقرآن583 اهل بیت فاطمه 583 عاشوراه583 اهل دین قلب قرآن اهل دین قرآن اسلام 583اسلام پیامبر بدین الهی 583 شیعه بدین اسلام 583 محمد علی فاطمه حسن حسین583 اهل دین هدف دین اسلام قلب بدین 583 یگانه دینی الهی اسلام ناب محمدی علی 583قرآن نابه محمدی  به قرار داد الله583سربلند اهل دینه 583 بدرهای قرآنی 583 با آل قرآن بدین اسلام 583 ارزشه دین ها  583با عشق امامادوازده 583 مولای من حضرت مهدی رهبر بسیجیان عالم است تو عاشقانه ترین شعر روزگار منی مولای من  طلبه شما هستم چون من غیرخدا و نماینده الهی الله شما کسی دیگر را نمیشناسم فقط شما هستید ارباب و مولای من رهبر الهی شیعه 385 شیعه 385 با نمایندهانمونه دین الهی 385عقیده دین اسلام 385 شیعه385 با آل قرآن 385 مرد عالم 385 اله ارباب بعالم385 اسلام پیامبر 385فقط دین اسلام 385 فقط امام کل دین 385 اسلام پیامبر 385فقط اسلامه مهدی 385پیامبر فرمود فقط یک فرق اهل نجات است به ابجد فرقه 385شیعه385عقیده دین اسلام385 یه شاه دین385 شاهی مهدیی 385شاه دینیه385 با شعیب385 ابن صالح  فرزندان شیعه همه صالح میباشند 
شیعه یعنی دین اسلام 196+دین الله 130+ 59 مهدی = 385 دین الهی 110+135 دین الله +128 کلید دین +12 امام = 385 شیعه یعنی قول هو الله احد در دل هر زره باشد نورحق شیعه یعنی لا اله الا الله166+92 محمد +110 علی +17رکعت نماز= 385شیعه یعنی لا اله الاالله166+26 علی راه حق 82 مهدی امام+11امام شهید = 385 شیعه یعنیشیعه یعنی لا اله الا الله 166+208 حق اهل دین +11 امام شهید =385 جانشین خاتم باید نامش اخلاقش رفتارش گفتارش همه مثل پیامبر باشدمثل پیغمبر فقط مولاء علیست شاه مردان شیریزدان چون نبی ست 

مگر نام محمد هم علی نیست صدکتابو صد حدیث آئینه روی محمد علیست کسی که چون محمد است جمال روی خاتم است جان نبی علی ولی قائم آل محمد است

بعضی از بازاریها میگن برکت در مالمان نیست میگه من علی را دوست دارم خاک برآن سرت نماز نمی خواند ولی علی را دوست دارد ای بدبخت شما امام علی را دوست داری ولی نماز نمیخانی امام علی در نماز فرق سرش جدا شد شهید محراب شد زاده محراب بود شهید محراب شد حسین برای نماز شهید شد یعنی آدم باید خیلی بی عرضه و بدبخت تر از شیطان باشه 5 دقیقه برای خدا وقت نگذارد روز قیامت خدا برای انگل بی نمازوقت بگذارد قرآن=ظلم به خانواده پیامبر در قرآن قرار راه الله نبود قرآن قله راه الله حسین  حامل سیاست یاران  حسین حلال سایر یاران در نبرد ّ= مهدی مرامه داودی = مرام هادی  مرد هدایت داد گستری  قرآن قله راه الله .قرآن قله راه انسان  قرآن قله راه نمای انسان قرآنی قله رهایی اسلام ناب علی محمدی تمام علمای یهودی و مسیحی و مسلمان بر این باورند که هرکسی به منجی آخرالزمان معتقد نباشد کافر است 

به ابجد قرآن 351+14 معصوم = 365 روز سال خداوند سال را بخاطر 5 تن و 12 امام و 14 معصوم سال را 365 روز قرار داد ضرب این سه عدد نو رانی هر کدام در خودش جمع سه ضرب میشود 365 روز سال365  ابرانسان 365  قال رسول الله 1587 کتابی الله وعترتی1587-1202 عمر ابوبکرعثمان =385شیعه 385 فقط دین
اسلام 385فرقه 385 اسلام پیامبر 385به ابجد مکتب حق قرآن 926- 541 عمر ابوبکر = 385 قال رسول الله فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 نام شیعه چندین بار در قرآن آمده ولی نام فرقه های باطل یک بار هم در قرآن نیامدهنام شیعه 5 بار در قرآن آمده و 7 بار با ترکیباتش 7+5= 12 بار نام شیعه در قرآن آمده  ولی نام فرقه های باطل دین یک بار هم در قرآن نیامده مرد باشید و حرف حق را بپذیرید اینقدر بدبخت و نامرد نباشید اینها دارنداز مظلومیت شیعه سوء استفاده میکنند یکی ازوهابی ها دائشی گفت خجالت بکش نام ما هم در قرآن آمده پرسیدم بفرما ما قبول میکنیم فرمود ما پیروان شیطان میباشیم و نام شیطان 22 میباشد به ابجد شیطان 22 عمر هم 22 ابابکر 22 شیطان 22 مقصر 22 دشمن اسلام 22 هذیان 22 دروغ 22 نیرنگ 22 کلک 22 کید 22مکارا 22 روباه 22بدبختی 22 بدیها بانامرد22 ۲۲کلک۲۲نیرنگ 22 بظلمت ۲۲22درآتشه22 دوزخه22 نیرنگ۲۲ لامذهب۲۲نفرت ۲2انزجار22 ناخلفه 22نابحقه22 پررو۲۲خائن هست ۲۲عمر22 مقصر22بمنافقا ۲۲شرابیا ۲۲عمر۲۲دشمن اسلام ۲۲ابابکر۲۲ شیطان۲۲دشمن اسلام22مقصر 22 عمر 22 ابوبکر۲۲ شیطان 22 دشمن اسلام 22 مقصر22نام ما بیشتر از نام شماست گفتم درست میفرمائید جمالتو عشق است شما خود شیطان میباشی فرمود نه من الاغ شیطانم گفتم تا شیطان الاغهایی مثل شما دارد هیچ غمی ندارد171اهل عذاب جهیم 171زندیق171 آل سعود 171+370 شیطان = 541 فتنه ها 541 آفت کلی 541 دشمنه اسلامی541 اهله شر541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام541 ظالم971-430 مقصر=541 عمر ابوبکر541 ***   اهل بهشت743 -541= 202 محمد علی 202    سعودی ها در تفرقه انداختن بین امت [سلامی] متبحر هستند. این کاری است که تمام عمر انجام می داده اند. رهبری ایران بسیار عاقل‌تر و کارکشته‌تر از این حرفهاست که به دام چنین تاکتیک هایی بیفتد. در عوض، یورش غیرقانونی به بحرین درنهایت می‌تواند روزی را که خانواده حاکم سعودی از کار برکنار می‌شود، جلو بیاندازد. بسیاری از مردم در پادشاهی، از طبیعت فاسد این خانواده به خوبی آگاه هستند.
مردم سراسر جهان می‌دانند که این سعودی‌ها بودند که به ظالم تونسی ژنرال زین العابدین بن علی پناه دادند تا از خشم مردم بگریزد. خبرهایی موجود است که احتمالا دیکتاتور یمنی، علی عبدالله صالح نیز در نهایت کارش به جده ختم می شود- مقصد نهایی برای تمام ظالمان بیرون رانده شده! اما سئوال بزرگ این است: آل سعود وقتی از کار برکنار شدند به کجا خواهند گریخت؟
شیعه یعنی دین اسلام 196+دین الله 130+ 59 مهدی = 385 دین الهی 110+135 دین الله +128 کلید دین +12 امام = 385 شیعه یعنی قول هو الله احد در دل هر زره باشد نورحق شیعه یعنی لا اله الا الله166+92 محمد +110 علی +17رکعت نماز= 385شیعه یعنی لا اله الاالله166+26 علی راه حق 82 مهدی امام+11امام شهید = 385 شیعه یعنیشیعه یعنی لا اله الا الله 166+208 حق اهل دین +11 امام شهید =385
به تمام مسئولین گفتم با همه ادعاهایتان اگر توانستید یک مقاله علمی ریاضی در قرآن بنویسید مدرک های شما را قبول میکنم که دکتری دارید 
ایران مثل گذشته نیست از وقتی که نوکرهای جدیدی ابراز ارادت کردند کارهای سخت را به آنان واگذار کرده و نیازی نمیبینه که فکر کنند ایران خطر ناکه تو عاشقانه ترین شعر روزگار منیتقدیم به زیباترین مولای عالم مولایم حضرت بقیه" الله اعظم (عج)هزارو چهارصد ساله شیعه 74 فرقه دین را برادر خودش میداند و ما هیچ وقت امت اسلام را پراکند نمی بینیم آنها هم برادران عزیز ما هستند طبق آیه قرآن وعتصمو بحبل الله جمیعا" ولا تفرقوا عمل می کنیم امام و آقای ما از همه داناتر و بزرگ تره تولد 255 هر سال تولد مولایم را به ایشان تبریک عرض مینمایم آقای و مولای من شما از همه بزرگتری قبل از اینکه خدابهشت را بیافرینه انوار نورانی14معصوم 14عشق14بحق14محمدی حامیان  دین الهی جلوه الله خیلی آقایی من شما را از تمام پیامبران الهی که در کتابهایشان شما را ستوده اند بیشتر دوست دارم شما بهشت شیعیان میباشی یعنی معنای بسم الله الرحمن رحیم 786 یعنی الله 66+132 اسلام +583 پنج تن آل عباء +5 اصول دین  = 786وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ :نام شیعه 12 باردر قرآن آمده ولی نام فرقه های باطل دین یک بار هم در قرآن نیامده علی سه حرف3ضربدرعلی26=78+12 امام=92 محمد+110 علی= 202 مومن الله 202قرآن=ظلم به خانواده پیامبر در قرآن قرار راه الله نبود

 اهل عذاب جهیم 171زندیق171 آل سعود 171+370 شیطان = 541 فتنه ها 541 آفت کلی 541 دشمنه اسلامی541 اهله شر541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541 ظالم 971-430 مقصر = 541 عمر ابوبکر541 ***   اهل بهشت743 -541= 202 محمد علی202

علی سه حرف3ضربدرعلی26=78+12 امام=92 محمد+110 علی= 202 مومن الله 202قرآن=ظلم به خانواده پیامبر در قرآن قرار راه الله نبودبه علم ابجد کبیرو صغیرالله 66جانشین محمد ختم رسول66 +26علی =92 محمد 92+18 ذالحجه"غدیر خم =110علی110دین الهی110جلوه الله 110امام علی110کعبه97+13 رجب تولد مولاء در کعبه =110علی 110جلوه الله110نگین 110دین الهی 110امام طبیبه 110  پلیسی 110 نامت صدوده یا علی حقا پلیس عالمی110 دین الهی 110 جلوه الله110 همه عالم جلوه الله میباشد  امام باید منتسب فروع دین محمد(ص) باشدبه ابجد کبیر با قدرت خدا 1312-1202 سه خلیفه= 110 دین الهی 110 علی110

اگر خطها ریز میباشد کنترل را بگیرید و قلتک روی موس را به جلوبچر خانید بزرگ نمایی میشود علی سه حرف3ضربدرعلی26=78+14معصوم=92 محمد+110 علی = 202 مومن الله 202 کسی جزعلی ومحمد نیست 202مومن الله202 اهل دین الله202 هرکسی حرف حقی دارد من عاشق حرف حق 12 حق 12 اسلام 12 واجب 12 انجمن 12 حق12 اسلام12نام خدا 12 قلب 12 هوا12 نجاتبخش 12برادر واقعی من کسیست که براستی حق بگوید با علم ریاضی قرآن علمی صحبت کند علم 20علم 20 محمد 20 علم 20+26 علی 26 قلب دین 26 حق دین26امام دین26بت شکنی26 بدوش نبی26 علی 26 غدیر 26 وصیت 26 بیعت 26علی 26+20 محمد =46 ماه 46 +46= 92 محمد 92

به ابجد امام 82+10 فروع دین = 92 محمد 92+92بدیدگه الله= 184+12 امام = 196 دین اسلام 196 کلید اسلام 196ندای سلام196جهانه اسلام 196ادب دینی علی 196یا باب اسلام 196 حق امامها 196 196امام کل دین با دین الهی حزب الله 196 دین اسلام196دین اسلام 196یا قیمت انسان 196 دینی با قیمت 196اسلامه مهدی 196 اصوله دین 196 با اماما علی196 فقط یک امام میتواند جانشین خاتم پیغمبران گردد به ابجد امام 82 مهدی هم به ابجد کبیر و صغیرمهدی 82 امام 82 امام اول علی اولین شخصی که در کعبه متولد شد و در کعبه به دوش رسول خدا رفته و بت های کعبه را در هم شکست و جای پیغمبر فقط یک جانشین میتواند جای پیامبر بخوابد ولی بیرون خانه پیامبر منافقان برای ترور پیامبر همه جا را زیر نظر گرفته اند و مامور گذاشتند یک نگهبان چلقوز دشمن یک منافق که جانشینه پیامبر نمیشود پیامبر ابومکر رکب وبا را با خود برد تا او را از خبر کردن کفار محروم کندایشان جاسوسی کفار میکرد امام علی فدایی پیامبر است شما کلید خانه تان را به چه کسی میدهید که جای شما بخوابد فقط یک جانشین میتواند جای انسان بخوابد دشمنا که بیرون کمین کرده اند امام علی بارها به پیامبر که خوب میدانست ابوبکرو عمر جزو کفار قریش میباشندو مولای عالم علی110جلوه الله  110با ادب اهل دین 110 دین الهی 110 با ادب اهل دین 110 امام طبیبه 110 علی درکعبه چون آمدبه دنیاشکاف کعبه میگویدهمین را 110نمک 110نان جو 110جلوه الله 110دین ماه110 نگین 110دین الهی110امامادوازده 110 ماه دین 110 جلوه الله 110  دین الهی 110 علی 110 دین ماه 110زادا کعبه 110 دین الهی 110 حامیان 110 نگین110امامادوازده 110 دین الهی 110 علی 110 پلیسی 110 نامت 110 یا علی حقا پلیس عالمی با رهبر کل جهان اسلام 651-541 عمر ابوبکر= 110 علی جانشین خاتم باید نامش اخلاقش رفتارش گفتارش همه مثل پیامبر باشدمثل پیغمبر فقط مولاء علیست شاه مردان شیریزدان چون نبی ستبا رهبر کل جهان اسلام 651-541 عمر ابوبکر= 110 علی جانشین خاتم باید نامش اخلاقش رفتارش گفتارش همه مثل پیامبر باشدمثل پیغمبر فقط مولاء علیست شاه مردان شیریزدان چون نبی ست به

دود از کله گنه کار بر می خیزد معتاد نشوید و شیطان راه تنفس تان را مسدود خواهد کرد او را به قلبتان راه ندهید قلب خانه خداست به ابجد اهل بهشت 743-541 فتنه ها ابوبکرعمر = 202 محمد 92+110 علی = 202 با دین ها الهی حزب الله 202 مهدی به دین ها الله 202 مومن الله 202 محمد92+110 علی =202 امام بکل دین 202مومن الله اهله دین الله202 محمد علی202 شه مردان بعالم 743- 541=202 محمد علی 202 اهل لااله الالله202 محمد 92+110 علی = 202 اهل دین الله 202 مهدی59 +143رستگار اهل عالمه=202  حسین128کلید دین128 حسین 128 +74 فرقه=202باصالح بدین202دین ها اسلام202 یعنی 74 فرقه  باید به محمد و علی برگردند به ابجد اسلام 132 هوای دین الهی 132 محبوب دینی 132اساسی132 بدین الله 132 بدین الله 132 +12 امام =144اسلام به ابجد کبیر و صغیر144ضرب 12 امام درخودش میباشدشه مردان600-541=59مهدی شه مردان بعالم 743- 541=202 محمد علی 202 دین ها اسلام 202 امام هاکل دین 202با دین ها الهی حزب الله202ضرب 14 معصوم 196 دین اسلام 196 اسلامه مهدی196 به اسلامه مهدی202به مهدی به دین الله 202 امام کل دین ها 202کلید ها اسلام 202  دینی الهی حزب الله 202 مهدی بدینی الله202 مومن الله 202 محمد92+110 علی =202 امام بکل دین 202مومن الله اهله دین الله202 محمد علی202 شه مردان بعالم 743- 541=202 محمد علی 202 اهل لااله الالله202 محمد 92+110 علی = 202 اهل دین الله 202 مهدی59 +143رستگار اهل عالمه=202  حسین128کلید دین128 حسین 128 +74 فرقه=202باصالح بدین202 به دین اسلام202 یعنی 74 فرقه  باید به محمد و علی برگردند به ابجد اسلام 132 هوای دین الهی 132 محبوب دینی 132اساسی132 بدین الله 132محبوب دینی 132 بدین الله132 اسلام دین اسلام به ابجد کبیر و صغیر اسلام میشود  132 +12 امام =144اسلام به ابجد کبیر و صغیر144ضرب 12 امام درخودش میباشد 144+ 8 5 ورث =202 محمد علی 202 شه مردان600-541 شیطان شوم یاس سرطان 737- 196 امام کل دین= 541 عمر ابوبکر541 فتنه ها 541اهله شر541 دشمنه اسلامی 541آفت کلی 541فتنه ها عمر ابوکر=59مهدی= شه مردان بعالم 743- 541 فتنه ها عمر ابوبکر=202 محمد علی202 بقرآن العظیم 1404-1202 سه خلیفه = 202 محمد 92+110علی = 202 اباصالح  دینه 202دینه اباصالح 202دین حسینی202 صاحبا اهل دین 202 عالمیان202 اهل دین محمدی202 محمد علی 202مومن الله 202 محمد92+110 علی =202 مومن الله 202 محمد علی 202اهل دین 202دین حسینی202 {جلوه الله بدیدگه الله 202 بقرآن العظیم 1404-1202 سه خلیفه = 202 محمد 92+110علی = 202 اباصالح  دینه 202دینه اباصالح 202دین حسینی202 صاحبا اهل دین 202 عالمیان 202 محمد علی 202مومن الله 202 یا اصول دین 202 کلید ها اسلام 202 کلید ها بدین الله 202 امام کل دینها 202 یا اصل دین ها 202 آقا جانم ها 202علم نبی 202محمد92+110 علی =202 مومن الله 202 محمد علی202دین حسینی202 وحی الهی بدین الله 202 محمد 92+110 دین الهی =202 محمد92+110 علی = 202 با صالح دین ها202باصالح دین ها 202کلید دین 128 حسین +74 فرقه = 202 صاحبا اهل دین 202 عالمیان 202 عالمانی202 علی محمد 202 وحی الهی بدین الله 202 مومن الله 202 محمد و علی میباشداگر مسلمان بودندکه امام خود را شهید نمیکردند قرآن=ظلم به خانواده پیامبر در قرآن قرار راه الله نبود بت پرست به دین پدران ویا شاید بدتر از بت پرست به هیچ دینی پایبند نبودند هر دینی یک رسم و رسوماتی دارد کسی که بیچاره عالم باشد آینده نگر دینش و سئوال و جوابش نیست کافر محض 1202 بکافران محض 1202 تفرقه درادیانه اسلامی1202 عمر ابوبکر عثمان1202ارتش کفار1202 ان من المجرمین منتقمون 1202  تفرقه در ادیانه اسلامی 1202قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد

 علی سه حرف3ضربدرعلی26=78+12 امام=92 محمد+110 علی = 202 مومن الله 202 کسی جزعلی ومحمد نیست مومن الله 202 بقرآن العظیم 1404-1202 سه خلیفه = 202 محمد 92+110علی = 202 اباصالح  دینه 202دینه اباصالح 202دین حسینی202 صاحبا اهل دین 202 عالمیان 202 محمد علی 202مومن الله 202 یا اصول دین 202 کلید ها اسلام 202 کلید ها بدین الله 202 امام کل دینها 202 یا اصل دین ها 202 آقا جانم ها 202محمد92+110 علی =202 مومن الله 202 محمد علی202دین حسینی202{جلوه الله}

به علم ابجد بهترین دین ها 737-541 عمر ابوبکر= دین اسلام 196 کلید اسلام 196 ضرب 14 معصوم شیعه میباشد  196 به ابجد دین اسلام 196 اصوله دین 196 دین اسلام 196 کلید اسلام 196 از پیامبر سئوال  شد جانشینان شما چند نفرند فرمود 12 نفر پیامبران چند نفر بودند فرمود 124 هزار نفر و فرمود رسولان حق چند نفر بودند ایشان فرمود 313 نفر به ابجد رمز الله 313هر سال 313روزبا 52 جمعه 52+313= 365روز سال313رمز الله313 یاران امام مهدی 313+72 یاران امام حسین72 +313 یاران امام زمان = 385 شیعه 385با آل قرآن385عاشوراه 583 از راست بخوان583 385شیعه 385 ابجد 5 تن آل عباء 583 عاشوراه 583 اهل بیت فاطمه 583 محمد علی فاطمه حسن حسین 583 با عشق علی583 شیعه بدین اسلام 583 اهلبیت پیامبر 583 والله اگر حق با هر دینی دیگر بود مینوشتم برایم هیچ فرقی ندارد از تعصب بیجا متنفرم فقط دین اسلام385 فقط دین اسلام 385 پیامبر فرمود فقط دین اسلام 385 فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 مردعالم 385 اسلام پیامبر 385 شیعه385 شیداء 385 شهید الله 385 اسلام واقعی الله 385 

 قرآن 351+132 اسلام +202 محمد علی +17 نماز = 385 شیعه  قرآن 351+34 با کلام حق = 385 شیعه   اگر خطها ریز میباشد کنترل را بگیر و قلتک موس را به جلو بچرخان بزرگ نمایی میشود تو را خدا  گداء بازی در نیار خطها را درشتر تر کن مرد م بتونند بخوانند

به ابجد صغیر و کبیراسلام 144 ضرب 12 امام میباشد به ابجد کبیر و صغیر دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم شیعه میباشد به ابجد صغیر و کبیر دین اسلام 244 +144  اسلام +17 نماز = 385 شیعه 72 یاران امام حسین72 +313 یاران امام زمان = 385 شیعه 385با آل قرآن 385 اسلام پیامبر385 فقط دین اسلام 385 بدین واقعی اسلام 385 فلسفه دین الله 385 لا اله الا الله166 +دین اسلام حقه 166+13 رجب تولد مولاء در کعبه = 385 شیعه در کعبه متولد شد

با رهبر کل جهان اسلام 651-541 عمر ابوبکر= 110 علی جانشین خاتم باید نامش اخلاقش رفتارش گفتارش همه مثل پیامبر باشدمثل پیغمبر فقط مولاء علیست شاه مردان شیریزدان چون نبی ست  علی سه حرف3ضربدرعلی26=78+12 امام=92 محمد

به ابجد اهل بهشت 743-541 فتنه ها ابوبکرعمر = 202 محمد 92+110 علی = 202ابجد قرآن 351+202 محمد علی =553-541 عمر ابوبکر= 12 امام

  مگر نام محمد هم علی نیست آئینه روی محمد علیست صد کتابوصد حدیث آئینه روی محمد علیست کسی که چون محمد است جمال روی خاتم است جان نبی علی ولی قائم آل محمد است به ابجد اهل بهشت 743-541 فتنه ها ابوبکرعمر = 202 محمد 92+110 علی = 202 با رهبر کل جهان اسلام 651-541 عمر ابوبکر= 110 علی جانشین خاتم باید نامش اخلاقش رفتارش گفتارش همه مثل پیامبر باشد به ابجد دین الهی 110 علی 110 با ادب اهل دین 110دین الهی110 جلوه الله 110  اگر دین الهی شما ادب نداشته باشه گمراه دین 310 عمر310 گمراه دین 310 مقصر عمر 740 اندیشه شیطان 740مقصر عمر 740 ده سال است از علمای اهل سنت و وهابی خواسته ایم نشانه های حقانیت دینشان را به علم ریاضی قرآن علم ابجد علمی برای مردم بیان بفرمائید ده سال است صدا ازسنگها هم در آمد و از اینها در نیامد سنگهای مرمر میگویند روشنی به روشنی آب سفیدی به سفیدی برف نور خدایی که حق میگویی ذغال گفت رویشان سیاه هر گز نمیتوانند دلیل قانع کننده ای بیاورند همان طور که ذغال سیاست آنها در تاریکی دین قرار دارندبه ابجد 1202 ذغال سیاه ملحدی 1202 ابجد سه خلیفه 1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 ما مجرامان را سخت عقوب خواهیم کرد 1202 بکافران محض1202 ارتش کفار 1202 تفرقه در ادیانه اسلامی 1202 عمر ابوبکرعثمان 1202 ابجد کبیرشان 1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 ما محرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202

خداوند سال را بخاطر 5 تن و 12 امام و 14 معصوم سال را 365 روز قرار داد ضرب عالم امکان محمد استو جمال محمد علیست ضرب 5 تن در خودش ضرب12 امام در خودش و ضرب 14 معصوم در خودش جمع سه ضرب میشود 365 روز سال به ابجد اسلام132+ 92محمد +110 علی +5 تن +12 امام +14 معصوم = 365 روز سال 

به ابجد اسلام 132+92 محمد +110علی +17 نماز = 351 قرآن 351 فارسی 351 +14 معصوم = 365 روز سال

علی سه حرف3ضربدرعلی26=78+12 امام=92 محمد+110 علی= 202 مومن الله 202

علی110کعبه97+13 رجب تولد مولاء در کعبه = 110 پلیسی 110 نامت صدوده یا علی حقا پلیس عالمی امام باید منتسب به فروع دین محمد(ص) باشد به ابجد امام 82+10 فروع دین = 92 محمد 92+92= 184+12 امام = 196 دین اسلام 196 کلید اسلام 196 امام کل دین 196 دین اسلام196 به علم ابجد ریاضی قرآن رسول خدا خود وعلی را پدران کدام امت خوانده است قال رسو الله =275 پدران کدام امت 275اناوعلی ابواه هذاه الامه"275+110علی=385 شیعه پدر 583 از راست بخوان 385 شیعه ابجد 5 تن آل عباء 583 امت اسلامی 583 اهل بیت فاطمه583  عاشوراه583 اهل دین بذات الله583امت اسلامی583   امت اسلامی583اهل بیت فاطمه 583با آل قرآن بدین اسلام853فلسفه دین الله بدین اسلام853 یابا اسرار عزل 853 یا اسراردین الهی853  عشق به اهل دینه  583 عاشوراه583 حسین بکربلا بقلب دین 583با اسلام ناب نابه دین محمد علی فاطمه583قرآن نابه محمدی 853 اهل دین اسلام قرآن 583اهل بیت فاطمه 583عاشوراه 583 شیعه بدین اسلام 583 با آبروی قرآنی 583با کلید دین اسلام اهل محمد علی 583اهل بیت فاطمه583امت اسلامی583 شهید الله بدین اسلام 583 بدین نمونه عالمه قلب دین 583 اسرار عزل بدین الهی 583 نماینده دین الله محمدی 583 اسلام پیامبر بدین الهی583 یا نمایندهای محمد علی 583 فلسفه دین الله بدین اسلام583با اصول مبانی کل دین اسلام583قلب قرآن اهل دین 583 اهل دین قلب قرآن 583با آسمان آبی دین قرآن583هدف اصلی بقرآن583 اهل بیت فاطمه 583 عاشوراه583 اهل دین قلب قرآن اهل دین قرآن اسلام 583اسلام پیامبر بدین الهی 583 شیعه بدین اسلام 583 محمد علی فاطمه حسن حسین583 اهل دین هدف دین اسلام قلب بدین 583 یگانه دینی الهی اسلام ناب محمدی علی 583قرآن نابه محمدی  به قرار داد الله583سربلند اهل دینه 583 بدرهای قرآنی 583 با آل قرآن بدین اسلام 583 ارزشه دین ها 583{ قال رسوالله} کتابی الله وعترتی1587-1202 عمر ابوبکرعثمان =385 فرقه 385شیعه385 فقط یک فرقه اهل نجات است پیامبر فرمودفقط یک فرقه  اهل نجات است پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه ۳۸۵ شیعه ۳۸۵مرد عالم 385 شهید بدین 385علی110-495بمب اتمی=385 شیعه 385 با منجی علم اسلامی385 با اسلام ناب محمد علی 385 مذهب اسلام محمدی 385 اسلامنا محمد علی 385بطریق دین 385 شهید بدین 385 معجزه دینه اسلامه 385 با روزنه امید جهان 385 با راه دین حق 385 با بیداریه اسلامیه 385 بسم الله الرحمن الرحیم 786+ 385 شیعه = 1171-1202 عمر ابوبکر عثمان = 31 نور قرآن 31 کلام حق 31 قرآن ناطق 31 منظور 5تن +12 امام +14 معصوم = 31 کلام حق 31 در کتب گذشتگان هم به کلام حق بسیار تاکید شده است منظور 14 معصوم بوده است بسم الله الرحمن الرحیم 786+ 385 شیعه = 1171-1202 عمر ابوبکر عثمان = 31 نور قرآن 31 کلام حق 31 قرآن ناطق 31 منظور 5تن +12 امام +14 معصوم = 31 کلام حق 31 در کتب گذشتگان هم به کلام حق بسیار تاکید شده است منظور 14 معصوم بوده استقال رسوالله یا علی انت و شیعتک هم الفائزون ابجد این حدیث شریف اسلام یا علی تو و شیعیانت رستگاران اهل عالمید پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات استقال رسوالله یا علی انت و شیعتک هم الفائزون ابجد این حدیث شریف اسلام یا علی تو و شیعیانت رستگاران اهل عالمید پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد هم صغیر هم کبیر فقط یک فرقه اهل نجات است فرقه 25 شیعه 25 والله 25 آل الله 25 اصل حق 25 خدایی 25 کعبه 25 شیعه 25 نام الله 25 والله 25 آل الله 25 عدد ریاضی ابجد کبیر شیعه 385 از راست بخوان میشه 583 ابجد 5 تن آل عباء 583 بذات الله 583 عاشوراه 583 اهل بیت فاطمه 583 امت اسلامی 583 خواست خدا برای آزمایش امت پیامبر و تمام پیامبران الهی خداوند چنین خواست که امت را امتحان کند به ریاضی قرآن علم ابجد امتحان الله 566-541 فتنه ها = 25 دین آدم 25 آل خدا25نام الله25آدم خوبی25اصل حق25 شیعه 25 کعبه 25 تقواء 25 عدالت 25با خداونده 25 شیعه 25 کعبه 25 والله 25 با خداونده 25با اهل اسلام25 شیعه25
فرقه 385 شیعه 385 مرد عالم 385 با ال قرآن 385 اسلام پیامبر385 فقط دین اسلام 385 چرا
به امام علی قرآن ناطق میگویندعلی 110+110 دین الهی +131 دین الله131= 351 قرآنقال رسو الله =انا و  علی ابواه هذاه الامه275 +110علی = 385 شیعهبا اسلامی دین الله  275 +110 دین الهی = 385 شیعه385 با اسلامی دین الله دین الهی 385 اهل دینی بقانون الله 385  فلسفه دین الله 385شیعه
385
 

به ابجد اسلام 132+92 محمد +110 دين الهي +17 ركعت نماز +14 معصوم = 365 روز سال بنازم من جوانان وطن را  که شیعه میشوندهر دم به والله به ابجد دین اسلام 196 امام زمانی ها 196 اصوله دین 196 امام کل دین 196 کلید اسلام 196 امام زمانی ها 196 دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم در خودش 196 کلید اسلام 196 دین اسلام 196 شیعه یعنی دین الهی 110+135 دین الله +128 کلیددین حسین+12 امام = 385 شیعه یعنی الله 66+166 لااله الاالله +153 اهل دین احمد=385شیعه 385 ازراست بخوان 853 ابجد 5 تن آل عباء 385شیعه پیامبرفرمود هیچ کسی شیعه نخواهدشد مگرفرزنددخترم فاطمه باشدشیعه یعنی درمدارحق ودین قلب شیدایی رسیده بریقین صاحب شیعه امیرالمومنین  گفت پیغمبربه کعبه اینچنین نیست جزءحیدرامیرالمومنین  امیرالمومنین درکعبه دوشش کسی غیرازعلی نیست جانشین خاتم پیغمبران مولاءعلیست 383قال رسوالله اناو  علی ابواه هذاه الامه" منوعلی پدران این583 امت اسلامی 583 شیعه بدین اسلام 583 عاشوراه 583 اهل بیت فاطمه 583  اهل تسبیح الله583 ابجد 5 تن آل عباء 583 از راست بخوان 583 براستی شیعیان فرزندان بحق اهل بیت پیامبرند385 شیعه 385  به ابجد کبیر لا اله الا الله 166+محمد92+110علی +17 نماز = 385 شیعه قال رسوالله  یاعلی انت وشیعتک هم الفائزون یاعلی تووشیعیانت رستگاران اهل عالمیدفقط شیعه میتواند شیطانرا سرنگون کند  دیوچوبیرون رودفرشته درآید

چرابه امام علی قرآن ناطق میگویندعلی 110+110 دین الهی +131 دین الله131= 351 قرآن 351 حقا اسلام علی 351 قرآن 351  اسلام واقعی بدین واقعی اسلام شما را به = بزرگترین دین جهان892-541عمر ابوبکر=351 قرآن 351 فارسی 351

اهل دین الله 166 اساس دین الله166 آله دین الله 166 لااله الا الله 166 جان الهی الله 166 با هدف دینه 166

385به ابجد کبیر لا اله الا الله 166+محمد92+110علی +17 نماز = 385 شیعهشه مردان بعالم 743- 541=202 محمد علی 202 اهل لااله الالله202 محمد 92+110 علی = 202 اهل دین الله 202 مهدی59 +143رستگار اهل عالمه=202

بسم الله الرحمان الرحیم 786-541 عمرابوبکر=245 اسلام حق 245 اسلامه حق 245 علی 110+135 فاطمه = 245 اسلامه حق علی و فاطمه میباشد 245دین بحق الله 245کلیده دین الهی الله 245اسلامه حق 245 یعنی معنای بسم الله الرحمن رحیم 786 یعنی الله 66+132 اسلام +583 پنج تن آل عباء +5 اصول دین  = 786وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ:

شیعه یعنی شربت شیرو عسل غیر حق باشند مسموم مثل  عاشقت شدم ای خدای یکتای بی همتا..... ز عشقت شدم بی تاب و توان و شیدا...... فاصله نیفتد زمانی بین خالق و مخلوق..... دائما مخلوق بینوا عشق ورزد

نام شیعه 5 بار در قرآن آمده و 7 بار با ترکیباتش 7+5= 12 بار نام شیعه در قرآن آمده  ولی نام فرقه های باطل دین یک بار هم در قرآن نیامده مرد باشید و حرف حق را بپذیرید اینقدر بدبخت و نامرد نباشید

  الله محمد علی فاطمه حسن حسین مهدی 7 کلمه با 5 نقطه 5+7=12 امامن12آل خدا 12 ساعت 12 ماه های سال 12 به ابجد حق 12 اسلام 12 حق12 نجاتبخش 12 انجمن 12 واجب 12 اسلام 12 پیشوا و سالار جهان در کلام الهی و غیبی خود میفرماید144 إِیَّاکَ وَ ظُلْمَ مَنْ لَا یَجِدُ عَلَیْکَ نَاصِراً إِلَّا اللَّهَ»144 بترس از این که به کسی ظلم کنی که یاری جزء غیر خدا ندارد حروف این حدیث قدسی 31 یعنی کلام حق 31 نور قرآن 31 حرف قطعا" به 5 تن +12 امام و 14 معصوم = 31 خانواده محترم رسول خدا ظلمها شده و ابجد این حدیث قدسی 144 ضرب 12 امام میباشد یعنی 114 سوره قرآن +30 جزء آن = 144احادیث قدسی نور الهی ائمه شیعه میباشند

پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به علم ریاضی قرآن ابجد فرقه 25 شیعه 25 کعبه 25آل الله25تقواء25عدالت25 آل الله 25شیعه25کعبه از ماست نه ازآل سقوط میکنددیگر سقوط لعنت الله علی آل سعود25ابجد شیعه و کعبه هم یکیست ضرب5 تن همان آل بخداوند25 آل الله 25 کعبه 25 شیعه25یکیست 25 25+72 = 97 کعبه امام حسین و یارانش صاحب کعبه بودند97ال الله97 کعبه 97 بکعبه 99=196 دین اسلام 196 بصداهل دین 196 دشمن دین خدا آل سعود 171 +370 شیطان = 541 فتنه ها 541 عمر ابوبکر541 نفاق حرامیان 541 آفت کلی 541 دشمنه اسلامی 541 اهله شر541 مکافات 541شیعه باشد بنده پاک خدا قاتل دین خدا آل سعود میکشد حجاج رامثل یهودلعنت الله علی آل سعودبه ابجداسلام12آل خدا 12اسلام12+14عشق نبوت امامت=26راه حق 26علی26 دوازده امام 12+14 معصوم =26علی وصیت26بیعت 26غدیر26امام بکل26امام دین26بت شکنی26بدوش نبی26انتخاب درست26علی26+26راه حق=52 52قل هو الله احد 52 هر سال 52 جمعه داریم 2ضربدر 5 = 10 فروع دین ده انگشت داری به دست این نشان فروع دین است 5 انگشت داری به دست این نشانه 5 تن است 14 بند خط انگشت داری به دست این نشانه 14 معصوم شیعه است ده انگشتداری با دو شصت بر دهان دشمن نادان نشیت خداوند روز را 12 ساعت و ماه های سال را 12 اسلام 12 حق 12آل خدا 12 اسلام 12حق 12 حق12 اسلام 12 قلب 12 اسلام 12 نجاتبخش 12 هوا  12خجسته 12 انجمن 12 نجاتبخش 12حق 12 اسلام 12 خجسته12 واجب 12 آل خدا 12 اخلاق 12بنفسی 12ساعت 12 ماهای سال 12 خلفای بنی اسرائیل 12 خلفای عیسی 12 برادران یوسف 12 رگهای عصب مغز انسان 12 چشمه های جوشان 12 کعبه 12 ضلع دارد

نظر الله 1216 -1202 سه خلیفه = 14 معصوم به ابجدکبیروصغیرالله86+110دین الهی =196دین اسلام196به ابجدکبیروصغیر مهدی 82+114سوره قرآن = 196 دین اسلام 196 امام کل دین 196 اسلامه مهدی 196قلب دین  196 دین اسلام196 دین اسلام 196 مهدی 82+114 سوره قرآن = 196 ضرب 14 معصوم در خودش میشود دین اسلام 196 نشانه های دین الهی الله
 به ابجد خانواده محترم پیامبر583 محمد علی فاطمه حسن حسین 583 عاشوراه 583 شبکه نور 583 به قرارداد الله 583 اهل بیت فاطمه 583 امت اسلامی583 اهل دین قرآن اسلام 583به ابجداهل دین 100+351 قرآن +132 اسلام=583 583شبکه نور 583 شبکه نور583 اهل بیت فاطمه 583 این عدد نورانی را از راست بخوان براستی شیعیان فرزندان اهل بیت محمد علی فاطمه حسن حسین 583 میشود 385شیعه

پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به علم ریاضی قرآن ابجد فرقه25شیعه25کعبه25آل الله25تقواء 25عدالت 25آل الله25شیعه25شیعه25آل الله 25عدالت 25کعبه 25با مهدی25راستگوها25 والحق25والله25بامردها25ره حق25به امرخدا25والله25بهترها25اصل حق25 والحق25جلوه خدا25قرآنی25ومردان25خدایی25راستگوها25 والله25خدایی25آل الله25مهندسی 25 دکترا25تقوای 25به امرخدا 25ومردان25خدایی25شیعه25باروح 25 قرآنی25با مهدی25باروح25قرآنی 25بااسلامی 25با مهدی25آل الله 25والله25انسانیته25باحقی 25ره حق25قرآنی 25کعبه25شیعه25والحق25آل الله25 والله25خدایی25کعبه 25 از ماست نه ازآل سقوط میکنددیگر سقوط لعنت الله علی آل سعود25ابجد شیعه و کعبه هم یکیست ضرب5 تن همان آل بخداوند25 آل الله 25 آل بخداوند25 کعبه 25شیعه 25+72=97 کعبه97 امام حسین و یارانش صاحب کعبه بودندکعبه 97ال الله97 کعبه 97آل الله بکعبه 99=196 دین اسلام196کلیداسلام 196 قلب دین 196 اسلامه مهدی196دین اسلام196اماما کل دین 196کلید اسلام 196 کلید بدین الله196 قلب دین 196 اسلامه مهدی 196 امام کل دین 196محمد 92+52 جمعه = 144 +52 = 196 دین اسلام 196 قلب دین 196 دین اسلام 74 فرقه گمراه شده همه هم به دروغ بی دلیل بی مدرک میگویند ما اسلام هستیم در حالی که 583 اسلام ناب محمد علی فاطمه ای 583 عاشق الهی الله 583

هرچه زمان میگذرد

مردم افسرده ترمیشوند

این خاصیت دل بستن  به زمانه است

خوشابه حال آنانکه بجای زمانه به

    «« صاحب الزمان  »»

دل می بندند

 

کمپین عاشقان ظهور مهدی عجل الله،حماسه ظهور،کمپین عاشقان ظهور ، امام مهدی ، امام زمان ،عکس امام زمان عج ،مهدویت

داستان عبرت انگیز خریدن تبلت توسط دختر

 

 

دختري يک تبلت خريده بود. پدرش وقتي تبلت را ديد پرسيد:

وقتي آنرا خريدي اولين کاري که کردي چي بود؟ فرمودبرای سالم ماندن درسه لایه تو درتوی پیچیده شده بود لایه های حفاظتی مختلف برای سالم ماندن آن بدون حرفو حدیث قرار داده بودند

 

 

 

دختر گفت: روي صفحه اش را با برچسب ضدخش پوشاندم و يک کاور هم براي جلدش خريدم.
پدر: کسي مجبورت کرد اينکار را بکني؟
دختر: نه!
پدر: به نظرت با اين کارت به شرکت سازنده اش توهين شد؟
دختر: نه پدر، اتفاقا خود شرکت توصيه ميکند که از کاور استفاده کنيم.
پدر: چون تبلت زشت و بي ارزشي بود اينکار را کردي؟
دختر: اتفاقا چون دلم نميخواد ضربه اي بهش بخوره و از قيمت بيفته اين کار را کردم.
پدر: کاور که کشيدي زشت شد؟
دختر: به نظرم زشت نشد؛ ولي اگه زشت هم ميشد، به حفاظتي که از تبلتم ميکنه مي ارزه.
پدر نگاه با محبتي به چهره دخترش انداخت و فقط گفت: "حجاب" يعني همين حجاب سنگری است محکم که زن را از نگاه مردان شیطان صفت مصون ومحفوظ نگه میدارد.1یکی از دوستانم که مانتویی بود ازدواج کرد شوهرش از او خواست که چادری شود و شد..

2. آن یکی به خواسته ی دوست پسرش چادری شد..
3. آن یکی دیگر پدرش گفته بود که اگر چادر سر نکند حق ندارد پایش را از خانه بیرون بگذارد...

 

4. آن یکی که خیلی هم تحصیل کرده بود به خاطر حجاب و پوشش نامناسبش کار مناسبی که
درخور تحصیلاتش باشد گیرش نمی آمد...چادری شد و همزمان استخدام..!!!
5. آن یکی از خانواده ی اصیل و نجیبی بود ..با این که به ظاهر دختر صاف و دل پاکی بود..
اما حجاب خوبی نداشت...خواستگاران فراوانی داشت..
ولی او از اینکه خواستگارها به اندام زیبا و لباس های زیبایش توجه می کردند
خوشش نمی آمد...زیبایی هایش را با چادر پوشاند...و شاهزاده ی نجیب روهایش را یافت..
مردی نجیب و با اصالت...
6.آن یکی درسش زیاد خوب نبود...برای اینکه در چشم معلم و استاد باشد چادری شد..
و شاگرد اول کلاس..!!
آن یکی...
آن یکی چون خدایش گفته بود " بپوشان خود را از دید نامحرم " قربة الی الله گفت..
و چادر به سر کرد...
بعد از سالها....
1. دوستی که به خواست همسرش چادری شد...مدتی بعد از عقدشان شوهرش به او گفت که
هر وقت باردار شد می تواند دیگر چادر سر نکند...
عروس خانوم باردار شد..و برای اینکه چادر دست و بالش را نگیرد دیگر چادر سر نکرد...
2.دوست پسر دخترک دیگر اورا نخواست و دخترک نیز چادر را..
3.آن یکی با مردی ازدواج کرد که از چادر خوشش نمی آمد..
و حالا نیز حرف شوهر ارجحیت داشت بر حرف پدر..و دخترک هم از خدا خواسته...
4, آن دوست تحصیل کرده هم وقتی حسابی ریشه اش را در دولت محکم کرد..
دیگر چادرش به کارش نیامد...
5. دوست به ظاهر  دل پاکِ بدحجاب بعدا چادری شده...آن چنان خودش را در دل مرد نجیب جا کرد...
و مردک را چنان توجیه کرد که چادر نشان بی اعتمادی مرد نسبت به زنش است و یواش یواش
.دخترکِ چادریِ شاگرد اولِ کلاس...چادرش تا فارغ التحصیلی اش به زور دوام آورد..
و بعد از فارغ التحصیلی دیگر نیازی به چادر سر کردنش نبود...
آن یکی ها هم یک به یک....
آن دخترک که حرف خدایش را لبیک گفت...
چادرش معرفتش را بالا برد..اوج گرفت تا آسمان....و خدایی شد..لباسش...کلامش...رفتارش..
همه ی امورش خدایی شد...http://yafatemehadrekny.loxblog.com/

با سلام به برادر عزیزم درود بر شما خداوند حجاب 14 به نام 14عشق 14 نبوت 14 امامت 14 حجاب 14 را مخصوص پیامبران الهی و پیشوایانشان قرار داد تا نظم الهی در بین مردم حکم فرما شود همه دنیا حجاب دارد خانه ها چندین حجاب دارند فقط سنگ توالتها حجاب ندارند انسانهایی که حجاب ندارند روم به دیوار روشونم مثل سنگ توالت میمونه بهشت خود را با نجسات عوض میکنند 50 سال دنیا را به فساد کشیده و تا ابد از شجره زقوم در دوزخ خواهند خورد در قرآن خداوند می فرماید ای پیامبر به زنان و زنان مومنه بگو خود را 20 با رداء 20 محمد 20 بامانتو 20 بچادره20 پارچه ها 20پتوی 20 بنازک20 حفظت20 حفظ ها 20

به ابجد فرق مومن و کافر چیست مومن ابجدمومن136 -301کافر= 165 مومن به حقیقت لا اله الاالله165 می گوید ایمان دارد ولی کافر معنای لا اله الا الله165 و مومن را بخوبی نمی داند درک نمیکند اگر میدانستند چه عذاب درد ناکی منتظر آنهاست حتما" ایمان میآوردند جوان معاویه را با جوان علی یکی می کنی این اسلام معاویه ترکیه است ما نباید بگذاریم کفر جهان را بردارد ما تولی و تبری داریم نباید بگذاریم شیطان هر کاری دلش خواست بکند اینها نمی فهمند خیلی بیشعور تر از آنی هستند که من و شما فکر میکنیم اگر قرار باشد حجاب نباشد سنگ روی سنگ بند نیست کافر به اسب نه به  یابوی  سرکش خود می تازد ایدز جهان را تسخیر میکند پس خداوند شمارا را برای گسترش فحشاء  خلق کرده وهابی ها بدبخت عالمند حهاد نکاح روش شیطان کور دل است به زنا جهاد نکاح می گویند نه عده نگه میدارند و نه خطبه می خوانند از اصلباطل است به نامحرمان بگوئید بزودی شما کور و کر خواهید شد خود را برای دیگران آرایش می کنید این کار بی ارزش را تکرار نکنید آرایش دین دین الهی 686 -541 فتنه ها = 135 دینه الله 135 خداوند حجاب 14 عشق 14 ارباب 14صف 14نبوت 14 امامت 14 حجاب 14 نظر الله 1216 -1202 سه خلیفه = 14 معصوم به ابجد دینه الله 135 فاطمه 135 دینه الله 135اصل حجاب 135 دین زندگی135 فاطمه 135 آرایش دین دین الهی 686 -541 فتنه ها = 135 دینه الله 135 فاطمه 135 دینه الله135 اگر اصل حجاب135 حجاب داشته باشید 196 دین اسلام196 کلید اسلام196  در دست شماست هر دینی کلید نداشته باشد باطل است خداوند73 حجاب جهان 73 فرقه در حجاب جهان قرار دارند مهدی 59+14 معصوم = 73 فرقه باید از امام حق مهدی اقتداء کنند تا اهل نجات گردند خداوند حجاب را مخصوص پیامبران الهی و پیشوایانشان قرار داد تا نظم الهی در بین مردم حکم فرما شود همه دنیا حجاب دارد خانه ها چندین حجاب دارند فقط سنگ توالتها حجاب ندارد انسانهایی که حجاب ندارند روم به دیوار روشونم مثل سنگ توالت میمونه بهشت خود را با نجسات عوض میکنند 50 سال دنیا را به فساد لجن تباهی کشیده و تا ابد از شجره زقوم در دوزخ خواهند خورد در قرآن خداوند می فرماید ای پیامبر به زنان و زنان مومنه بگو خود را 20 با رداء بپوشانند 20 محمد 20 بامانتو 20 بچادره20 پارچه ها 20پتوی 20 بنازک20 حفظت20 حفظ ها 20 غدیر ۱۲۱۴- ۱۲۰۲ ابجد سه خلیفه = ۱۴فقط حق با ۱۴ معصوم میباشد غدیر خم در  18ذلحجه و بماه ۱۲ساعت۱۲ امام رگهای عصب مغز ۱۲ رگ میباشد به ابجد 12 ضربدره ۱۸ ذالحجه= 216+135دینه الله  =351 قرآن + 14 معصوم =۳۶۵ روز سال قرآن به ابجدقرآن۳۵۱+۱۴معصوم = ۳۶۵ روز سال ابوبکر ۲۳۱ -۱۱۰علی =۱۲۱یا علی ۱۲۱جهاده حق۱۲۱ بر حق ترین مکتب اسلام تشیع میباشد121 

به ابجد هدایت 420 - 541فتنه ها = 121 یا علی 121 اصل 121 یا اهل طبیبان121یا علی121

قصص آیه 15(ودخل المدینه علی حین غفله"من اهلها فوجد فیها رجلین یقتتلان هذامن شیعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذی من شیعته علی الذی من عدوه فوکزه موسی فقضی علیه قال هذا من عمل الشیطان انه عدو مضل مبین ):وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ:

امروز برای 7 تمین بار رئیس اینجانب که 7 میلیون حقوق میگیره گفت همش برای خودت مینویسی شما قضاوت کنید اینها برای من است یا برای اسلامه حق 245 یکی نیست بگه شما برای اسلام چکار کردی ارزشها کمکم کنید نادیده گرفته میشوند شیعها 5نقطه با 5 کلمه 5 ضربدر 5 = 25 نام آدم 25 بار در قرآن آمده  قرآن چهار حرف با سه نقطه 3ضربدر 4 = 12  ساعت 12 به ابجد اسلام 12 حق 12 واجب 12 انجمن 12 آل خدا12 اسلام 12 نجاتبخش 12 اسلام 5 حرف میباشد اسلام قرآن 4 حرف 4ضربدر5= 20 محمد 20 +26 راه حق علی= 46 ماه 46 +46 راه حق= 72 شهید کربلاء 72+72= 144 یعنی 114 سوره قرآن 114+30 جزء آن = 144 ضرب 12 امام در خودش 144 +52 هر سال 52 جمعه داریم 52+ 144= 196 علی 26 +26 راه حق = 52 هر سال 52 جمعه داریم 52+144 = 196دین اسلام 196 کلید اسلام 196 کلید بدین الله 196 اسلامه مهدی 196 دین اسلام 196 خداشیعه است بهشتشم برای شیعهاست 25مثل من با 6 تا کلمه بگو که فقط 25 تا نقطه داشته باشه5 ضربدر5= 25 نام آدم 25 بار در قرآن آمده الله محمد علی فاطمه حسن حسین 6 کلمه 6+5 نقطه = 11 امام شهید فرشته ها همه گفتند ما شیعه ایم 5 کلمه با 17 نقطه نمازتنها راه سعادت نجات بشر است وواجب است

 

  امنیت را از دشمنانتان طلب نکنید هم آنان باعث نا امنی در جهان هستندوبه کسانی که بارها به شما خیانت کرده اعتماد نکنید خشت اول چون نهد معمار کج تا ثریا میرود دیوار کج حنای آمریکایی ها برای ما دیگه رنگی نداره آنها ثابت کردند که راه زنان واقعی در جهانند 37 سال اموال ایران را مصادره نموده یعنی حرامخوری نامردی واقعه طبس اجساد سیاه و دوزخی آنان هنوز در طبس  باقیست خوب خجالت نمیکشند کسانی که به هواپیمای مسافربری رحم نمیکنند هیچ وقت قابل اعتماد نخواهند بود وقتی ایران مواد هسته اش را به روسیه فرستاد همه دنیا جلوی چشم امریکایی ها تیره و تار شد شبها متوالی خوابشان نبرد خواب خفاشان عالم بهم ریخته ما دولت آمریکا را خفاش میدانیم
چرا آمریکا و اسرائیل و دیگر کشورها هر غلطی می کنند سازمان منقل ملل هیچ غلطی نمیکند اگر عرضه ندارید بفرمائید سازمان جوانان ایران خودش مسئله قلدری دولتها را حل کند هر کسی نپذیرفت گردنش رامثل گردن خر میشکنیم

شیعها 5نقطه با 5 کلمه 5 ضربدر 5 = 25 نام آدم 25 بار در قرآن آمده  قرآن چهار حرف با سه نقطه 3ضربدر 4 = 12 ساعت 12 به ابجد اسلام 12 حق 12 واجب 12 انجمن 12 آل خدا12 اسلام 12 نجاتبخش 12 اسلام 12 امامن12 ساعت 12 بماه12 اسلام 5 حرف میباشد قرآن 4 حرف 4ضربدر5= 20 محمد 20 +26 راه حق علی = 46 ماه 46 +46= 72 شهید کربلاء 72+72= 144 یعنی 114 سوره قرآن 114+30 جزء آن=144ضرب 12امام در خودش 144 +52 هر سال52جمعه داریم 52+144=196دین اسلام 196اسلامه مهدی196امام کل دین196علی 26 +26 راه حق=52 هر سال 52 جمعه داریم 52+144=196دین اسلام 196 کلید اسلام 196 کلید بدین الله 196 اسلامه مهدی 196 دین اسلام 196 خداشیعه است بهشتشم برای شیعهاست 25مثل من با 6 تا کلمه بگو که فقط 25 تا نقطه داشته باشه5 ضربدر5= 25 نام آدم 25 بار در قرآن آمده الله محمد علی فاطمه حسن حسین 6 کلمه 6+5 نقطه = 11 امام شهید فرشته ها همه گفتند ما شیعه ایم 5 کلمه با 17 نقطه نمازتنها واجب است

شیداء شهید الله علی مولاست= یک جمله 5 کلمه +12 نقطه = 17 نماز در 5 وقت بنام 5 تن آل عباء بی اذن علی قدم مزن بر محراب هم زاده محرابو شهید محراب علیست

شیعه یعنی لا اله الاالله166+82 مهدی امام+ 11امام شهید = 385 شیعه 385شیعه 385شیداء 385شهید الله 385نشانه های دین الهی الله 583 اهل دین قلب قرآن 583به ابجد اسلام 132 اساس دین الله 132 بدین الله 132 +12 امام = 144 اسلام به ابجد کبیر و صغیر 144 ضرب 12 امام میباشد  مومن الله 202 محمد علی 202 + 83 حزب الله +100 اهل دین = 385 شیعه 385 مومن الله اهل دین حزب الله =385 

از زرتشت پرسیدند:زندگی خود را بر چه بنا کردی ؟

گفت : 4 اصل .....!!!!!

اول :دانستم که رزق مرا دیگری نمیخورد ........ پس آرام شدم.

دوم:دانستم که خدا مرا میبیند........ پس حیا کردم.

سوم:دانستم که کار مرا دیگری انجام نمیدهد......... پس تلاش کردم.

چهارم :دانستم که پایان کارم مرگ است ........ پس مهیا شدم .امروز یا فردا خواهی مرگوزیر امور خارجه آمریکا این از اون ناکسای هفت خطه که نگو اوباما باید بره پیشش لونگ بندازه

عکس و تصویر مرگ بر اسرائیل

 

ره صد ساله را یکشبه طی کنید

 http://rahbarma.loxblog.com/

دو ساعت انسان یک جور نیست...انسان دائماً در حال تغییر است.ش

بین ما وقیامت یک نفس کمتر 5 تا یک ثانیه فاصله است.ش

 

آیه ی قرآن:خدا نمیگه که بعداً می میرید همین حالا ممکنه بمیرید.

امام سجاد:همیشه جلو می روی مادامی که محاسبه دارید.

محاسبه ی نفس

قیامت ریزترین چیزها مانند:آبرو بردن کسی و یا ناراحت کردن یا

هرچیزکوچک را به انسان نشون میدهد.ش

خیلی از کارهایمان به چشم نمی آید.همه اش فکرمان را به دنیا

وزن و بچه اختصاص ندهیم کمی هم به خودمان برسیم.ش

 

اول خودت را دریاب(گناه)

 

محاسبه را جدی بگیریم اگر میخواهیم بالا برویم...ش

http://maryamafarinesh.loxblog.com/ بحث محاسبه ی نفس  مریم آفرینش

 

 

حجاب سنگری است محکم که زن را از نگاه مردان شیطان صفت مصون ومحفوظ نگه میداردبه ابجد مردان شیطان صفت 665-114 سوره قرآن= 541 فتنه ها541دشمنه اسلامی541 قاتلی541 آفت کلی541عمرابوبکر541مرگ کافر541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام541 به ابجد ظالم971- 430 مقصر=541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541 این معادله ظالم و مقصر 22 مرحله دیگر هم دارد مقصر430+231 ابوبکر= 661 عثمان +310 عمر = 971 ظالم +231 ابوبکر= 1202 عمر ابوبکرعثمان 1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 این آیه قرآن با هر ابجدی حساب کنی باز ابجد ابوبکرعمرعثمان لعنت الله علیه میباشد ظالم 971-430مقصر= 541عمر ابوبکرلعنتالله علیه معادله ظالم و مقصر درتمام کتب آسمانی آمده است کور دلان متوجه آن نشده اند وگرنه گمراه نمی شدند 74 فرقه دین اسلام همه بدون دلیل میگویند گوه زیادی می خورند ولش کن خداشما را آفرید تا دهن این گمراهان دین را صاف کنی خدایا ما مدیون الطاف و بزرگی شما هستیم هر چه سر بر سجده بگذاریم و شکرا" للله بگویم باز جای شکرش باقیست درودبر کسانی که از گمراهی نجات یافته و مثل مرد اشهد ان محمد رسوالله و اشهد ان علی ولی الله و اشهد ان قائمنا حجت الله میگویند جانشینان واقعی پیامبر همه باید نامشان الله داشته باشد محمد رسوالله  علی والله  قائمنا  حجت الله  فدای نام زیبایت هم خودت هم نامت زیباست فرزندان خود را نامهای الله زیاد استفاده کنید نامهایی که الله دارد مورد احترام الله نام الله ذکر خداست کلمه" الله هی العلیاء وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٤٠ التوبة) بس است از گمراهی توبه کنید - پیامبر اکرم (ص) : ((ما خانواده اى هستيم كه خداى سبحان آخرت را بر دنيا، براى ما اختيار فرموده است ، بزودى بعد از من ، اهل بيتم در شهرها و سرزمين ها پراكنده و آواره خواهند شد، تا اينكه درفش هائى سياه از مشرق زمين به اهتزاز در آيد كه حق را مى طلبند، اما حقوقشان را اداء نمى كنند، آنان دست از حق برنمى دارند، اما اجابت نمى شود ديگر بار درخواست مى كنند، به آنان اعتناء نمى شود، در اين صورت ، دست به مبارزه زده و به پيروزى دست مى يابند، هرگاه كسى از شما و يا ذريه شما آن زمان را درك كرد بايد به پيشواى از اهلبيت من بپيوندد اگر چه با دشوارى ، بر روى برف سينه خيز برود، آنها درفش هاى هدايتند كه آنها را بدست مردى از اهل بيت من مى سپارند، كه نام وى مانند نام من و نام پدرش نام پدرم مى باشد، او مالك زمين گردد و آن را پر از عدل و داد مى كند آنگونه كه از جور و ستم پر شده است )) ملاحم وفتن سید بن طاووس صفحه ۳۰ و ۱۱۷
۲ - امیرالمومنین علی علیه السلام : (( پرچمهایی از مشرق زمین به احتزاز در می آیند که از جنس پنبه و کتان و حریر نیستند ، این پرچمها نشان و مهر سید بزرگ را برخود دارند و مردی از آل محمد صلی الله علیه و آله وسلم آنان را فرماندهی میکند . روزی که در مشرق به حرکت در آیند بوی عطرشان چون مشک در مغرب به مشام میرسد و هراس و وحشت به مدت یک ماه ، پیشاپیش آنها حرکت میکند ... )) بحار الانوار ۵۳/۸۲
۳ - پیامبر اکرم (ص) : ((درفشهایی از ناحیه مشرق به اهتزاز درآید که مربوط به بنی عباس است و تا زمانی که اراده خداوند تعلق گیرد باقی خواهد بود . سپس درفش های کوچکی از ناحیه مشرق بیرون می آید و با مردی از نسل ابو سفیان و لشکریانش مبارزه کند و مردم را به طاعت مهدی سوق دهد ... )) نسخه خطی ابن حماد صفحه ۸۴ و ۸۵
۴ - در دعای مشهور امین الله اینگونه میخوانیم : (( انت الهی و سیدی و مولای ، اغفر لاولیائنا و کف عنا اعدائنا واشغلهم عن اذانا و اظهر کلمة الحق واجعلها العلیا و ادحض کلمة الباطل واجعلها السفلی انک علی کل شیء قدیر )) و در آیه ۴۰ سوره توبه خداوند متعال میفرماید (( کلمة الله هی العلیا )) و همچنین رسول اکرم در شان و مقام علی علیه السلام میفرمایند (( علی مع الحق و الحق مع علی )) و به راستی چه ارتباطی بین نام جلاله الله و حق و نام مولای متقیان علی علیه السلام وجود دارد ..

برادر : شما که گاهی اوقات برای ناموس دیگران مزاحمت ایجاد میکنید و به دنیایی که چیزی انتهای آن نیست دل بسته اید.

خواهر : شما که با رعایت نکردن حجاب خود عده ای از افرادی که هیچ ارزش واقعی برای شما قائل نمیشوند را به دنبال خود می اندازید.

یا آنهایی که فکر میکنند وقت برای توبه زیاد است و به خود وعده هایی بی اساس میدهند

بخدا اینجا دنیایی است که شما حتی قادر به تشخیص ثانیه ای بعد از عمر خود نیستید و شاید دقیقه ای بعد نوبت رفتن شما باشد.

*با خود فکر کن اگر همین الان نوبت تو شود آیا آماده برای ترک دنیا هستی و آیا جایگاه خوبی خواهی داشت؟؟؟!

آیا بعد از این کسی به کمک شما می آید مگر پدر و مادر آنهم فقط به قسط فاتحه ؟

این هم گفتم که فقط تو این دنیا مادر و پدر به درد آدم میخورن نه کس دیگه ای.

و میمانید که باید جواب گوی اعمال خود باشید نکیرو منکر با گرز آتشین می آید وای بحالت از بی نماز باشی گرز آتش را چنان بر ما تحتت فرو می کند تا روز قیامت کونت پاره است و از کون درد خون از چشمانت می چکد هر کسی از ماتحت کشته شده باشد همین درد را دارد

و تنها چیزی که از تو در دنیا باقی میماند این است!!!! جناب پرفسور جناب شاه جناب تیلیاردر این آینده کله شما و من است با همه ادعایمان

کلام آخر: برادران و خصوصا خواهران عزیز پس بیاییم عبرت بگیریم قبل از اینکه خدای نکرده گرفتار عذاب الهی بشیم از خداوند طلب توبه و بخشش کنیم از گناهانی که مرتکبش شدیم و قطعا خداوند بسیار بخشنده و مهربان است. و همیشه بر اعمال خود نظارت کنیم پیش از آنکه کار از کار گذشته باشه و دیگر راه برگشتی نداشته باشیم.

دزدان فدک فاطمه 310 گمراه دین 310 دلیل نفاقه 310 جهل عرب 310 اباجهل در دین310 نیرنگ 310 ابله منافقا 310یا بلاء دین اسلام 310عمر 310 گمراه دین310 منکر 310 کفری 310 منکر310نیرنگ310حرامیان 310گمراه دین310بمار زنگی 310کفری310نا اهل کل مذاهب310 نامردیه 310اهل نابکار 310اهل نابکار310 درد کل مذاهب310 نا اهل کل مذاهب 310نابکاراهل دین310 احمقها احمقها 310منکر 310جاهل منافق310 گمراه دین 310نمرودی 310 نامردیه 310عمر 310 نیرنگ310نمرودی310 سامری310 گمراه دین310 اباجهل در دین 310 بی ایمان دین اسلام 310 310 عمر 310 قاصبان بدین 310 جاهل منافق 310 ابله منافقا 310 عمر 310 گمراه دین 310 جاهل منافق 310 کفری 310حرامیان310 ابله منافقا 310 نامردیه 310دزدانه فدک فاطمه 310 منکر 310 وهابیه منافقی 310 عمر310 فتنه ها 310+231= 541 ظالم 971-430 مقصر = 541 +430 مقصر = 971 ظالم -310 عمر ظالم 971-310 عمر = 661 عثمان - 430 مقصر = 231 ابوبکر مکرن310حرامیان 310بی ایمان دین اسلام310 عمر به ابحد عمر310نیرنگ 310حرامیان 310جاهل منافق 310نمرودی310 گمراه دین310 فاسق دینه 310کفری 310 فاسقه دین310 فاسق دینه 310منکر 310نیرنگ310 عمر310نامردیه310 کفری 310نیرنگ 310گمراه دین310ابله منافقا310 نامردیه310حرامیان 310عمر310منکر 310نمرودی 310نیرنگ310نمرودی310 گمراه دین310 فاسق دینه 310کفری310 310حرامزاده پلید310بدجنس عالم احمقا 310گبر پلید دین 310 منکر 310سگ هار پلید 310وحشی هاریا 310بابقره 310حاهل منافق 310 بمردک پلید 310حرامزاده پلید310 فاسق دینه310کلب کلب هار310جهل مرکبی 310بمار زنگی 310 رمز زناه310 فسق کلیه310گمراه دین310گمراه دین310 فسق دینها 310گمراه دین 310 جاهل منافق310 فاسق دینه 310 حرامیان 310 نیرنگ310 قاصب مذهب الله 310 مذهب ناحق اهل دین 310گره اهل دینه 310 قفل اهل دین 310 قاصب مذهب الله 310 مخالف اهل دین 310 فاسق دینه 310 نیرنگ310 با اهل منافق310 ملعون و پلید اهل دین 310قاصب بکل دین 310 اهل نابکار 310 بمنافق اول 310 ابله منافقا310 جاهل منافق310 حرامیان 310فسق دینها310 دزدان فدکه فاطمه 310دزدان فدکه فاطمه310حرامیان310بی ایمان دین اسلام 310گبرپلید دین310 310 حرامیان310 دقلبازملحد310ببقرها 310بقلدره دینه310کلب کلب هار310 جاهل منافق 310نارجهیما 310سم ری310سامری قوم محمد عمرابن خطاء 310 گمراه دین310جهل مرکبی310با کافرها 310بانادانه دین اسلام310 بمردک پلید310 آشوبا310 دقل بازملحد310کفری310 منکر310سامری310 گمراه دین 310جاهل منافق 310حرامیان 310سم ری 310 سامری قوم محمد و سامری قوم موسی شجره الملعونه بودند 310 منکر 310سگ هارپلید310 310کلب کلب هار310وحشی هاریا310فس قینی310 دلیل نفاقه 310 جهل عرب 310 اباجهل در دین 310ابله منافقا 310جاهل منافق 310 سامری 310سم ری 310 سامری قوم محمد و سامری قوم موسی شجره الملعونه بودند310 گمراه دین 310 منکر 310 کفری 310 نامردیه 310 عمر 310 جاهل منافق 310 حرامزاده پلید 310 رمززناه 310 گمراه دین 310منکر 310نامردیه 310با وهابیه نادان دین حق 310 کفری310 نیرنگ310نمرودی 310سامری310 310مار زنگی 310کفری منکر 310جاهل منافق 310 نامردیه 310عمر 310 سگ مردها310نیرنگ 310نمرودی310سامری310 گمراه دین310 مکرن310 خباثتی1512-1202 سه خلیفه = 310 عمر 310 منکر 310کفری 310نامردیه 310 منکر310 کفری310نیرنگ 310 عمر310بوگند مردابا 310سگ مرد ها 310 کبر پلید دین 310بقلدره دینه 310نار جهیما 310 به ابجد خائنان 772-451 عمر و ابوبکر = 231 ابوبکر 231 فاسق 231عصیان 231 ابوبکر231 نفاق 231 عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 با دزد گربها231 ادیانی جعلی باطل 231 بابی عقلیها231یاابوسفیانی231دورویه 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231 احمق ملحد231 لانه جاسوسیه 231با احمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 احمق ملحد 231جزو خائنان به رسول خدا بوده الله اکبر کلمات هم غوغا نموده اند به ابجد اشراردینها772-541= 231 ابوبکر ابوبکر231 نفاق 231 عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 با دزد گربها 231 بابی عقلیها 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231با احمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 ابوبکر و عمر 541قاتلی 541 عدواهل بیت 527 +14 معصوم = 541 ابوبکر و عمر 541 عدواهل بیت بوده اند

+ نوشته شده در پنج شنبه 20 اسفند 1396برچسب:,ساعت 21:9 توسط برای تبادل لینک ابتدا ما را با عنوان اسلامه حق 245 علی 110+ 135فاطمه = 245 و آدرس aaaali110.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.به ابجد اسلامه حق 245 یعنی فاطمه و علی 245 وصی پیامبر 359-231 ابوبکر = 128حسین وزیر پیامبر 476 - 231= 245علی فاطمه 245وصی نبیا 169علی مهدی169 با نماینده بحق محمد علی حسن حسین مهدی 245 اسلامه حق 245 یعنی علی110+ +135= 245 اسلامه حق 245 منظور علی و فاطمه پدر مادر شیعیان میباشنددرود و صلوات خدا بر پدر و مادر شیعیان اهل بیت پیغمبر اسلام |

 

شجره نبوت30+شجره امامت30=60+50عیسی محمد=110 امام علی ثمره 124هزارپیامبر است با کلمه و عدد132 اسلام 132 خلفای دین خود را ثابت فرمائید به علم ریاضی قرآن به ابجدالله آدم داودهارون محمد علی 110 علی110 پیامبر فرمود خلیفه های خداونددرروی زمین هستند  { اول خلیفه الله 60آدم داود هارون علی 72+60 اول خلیفه الله=132 اسلام132روزی درجمع یاران جبرئیل بصورت پیرمردی رو به امیرالمومنین علی(ع) نمودرحالی که ایشان می آمد و فرمود سلام بر خلیفه چهارم امام علی تبسمی نمود و یاران شگفت زده شدند پیامبر فرمود خلیفه اول آدم ابولبشر است خلیفه دوم داود نبی خلیفه سوم هارون براد موسی و خلیفه چهارم علی بر محمد مصطفی جانشین مصطفی این مرتضی مولاء علیست بخوان نام خلفاء برعکس می فهمی حق با علی مولاء استبه ابجد الله آدم داود هارون محمد علی 110لنگرآسمان زمین است کننده دره خیبر است الله آدم داودهارون محمد علی110 علی110 پیامبر فرمود خلیفه های خداونددرروی زمین هستندبه علم ابجدلا اله الا الله 165ضرب 16در5=80+165 =245 علی 110+135 فاطمه =245 خدا یکی دین یکی امام اصل مذاهب  واقعی الله165لا اله الا الله165 +202 محمد علی+18 الله 18 ذالحجه"غدیر خم =385 شیعه385بدین واقعی اسلام385فلسفه دین الله 385 اسلام پیامبر 385 فقط دین اسلام 385 با آل قرآن385 اسلام 132 خدا یکی دین یکی اسلام مذهب یکی132 الله قرآن محمد انتخاب مذهب دین اسلام علی 132 اسلام 132 به علم ابجد لا اله الا الله 165 خدا یکی دین یکی امام اصل مذاهب واقعی الله 165 +202 محمدعلی+18 الله 18 ذالحجه غدیر خم=385شیعه 385فلسفه دین الله 385 شیعه385 بدین واقعی اسلام385 شیعه 385با آل قرآن385

 

 

 

 

ماده بخل در مقابل جود و سخاوت است و در لغت به معنای امساک و نگهداشتن اموالی است که نگهداری آنها سزاوار نیست.[1]

بخل یکی از رذائل اخلاقی است که انسان را از خرج کردن آنچه در تحت اختیار اوست، منع می‌کند؛ خواه از حقوق الهی باشد، مانند: زکات، خمس و یا از حقوق خلقی، مانند: نفقه‌های واجب، دیونی که وقت پرداخت آنها رسیده و یا از امور با‌فضیلت، مانند: صدقه، انفاق برای عیال و خویشان و همسایگان.

چکیده
مقاله حاضر کوششی است در جهت دریافت مفهوم بخل در قرآن کریم. واژگانی که در قرآن کریم برای دریافت این مفهوم به کار رفته اند، بخل، شحّ، قتور و ضنین می باشند. در قرآن کریم گر چه این واژگان همه برای این مفهوم به کار رفته اند، ولی گسترة معنایی و بار معناییشان متفاوت است. بعضی از این وازگان چون “ضنّ” گسترة معنایی محدودتری داشته و محدود به بخل در امور نفیس و معنوی هستند و برخی چون “شحّ” گسترة معنایی وسیعتری دارند. امر مسلم اینکه بخل از نظر قرآن کریم ناخوشایند بوده و مانع رستگاری انسان است- خواه در انفاق باشد یا در علم و یا در هر کار خیر و نیکی
واژگان کلیدی
معنا شناسی، بخل، شحّ، قتور و ضنین

((مقدمه))

در جهانی که همه جا سخاوت حکمفرماست، بخیل بودن، ناهماهنگی با عالم هستی است. نکوهش بخل و مدح و ستایش سخاوت به طور گسترده در آیات و روایات به چشم می خورد. در قرآن کریم برای تبیین دقیق این مفهوم از واژه های بخل، شحّ، قتور و ضنین استفاده شده است. در این مقاله با استفاده از بعضی روشهای معناشناسی (Semantic) واژگان فوق مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند.
واژه ی بخل
بخل در لغت “ضد کرم” است . به معنای منع و امساک است . در واژگان دینی خودداری از خرج کردن مال در مواردی است که نباید از آن دریغ نمود.به تعبیر دیگر بخل “خودداری از ادای حقوق واجب است“.
بخل در جامعه عرب پیش از اسلام:
کمال مطلوب اخلاق جاهلی مروت بود و مروت فضیلتهای مختلفی چون سخاوت،شجاعت ،صبر،صداقت و امانت را شامل می شود .۴ به این ترتیب بخل صفتی ضد ارزشی به شمار می آمد و سخاوت نشانه اصالت ،نجابت و شرافت بود.حاتم طایی نمونه واقعی و مثل اعلای سخاوت اعراب جاهلی و نماد دوری از بخل است. شعرای جاهلی اشعاری در مدح سخاوت و نکوهش بخل سروده اند.
با ظهور اسلام پیامبر اکرم (ص) شدیدا مردم را از بخل منع کرد و این ممانعت با آرمان اخلاقی عرب یعنی مروت سازگاری تمام داشت .اسلام با تهذیب و تشویق سخای دوران جاهلی مفهومی را در قالب نظام اخلاقی خود مطرح نمود که در قرآن کریم از آن به انفاق تعبیر شده است.۵
*تصویر بخل در قرآن کریم
زشتی بخل در قرآن کریم به دو صورت به تصویر کشیده شده است.
۱- در قالب بیان داستان ها
الف:در سوره قلم(۱۷-۳۲) داستانی عبرت انگیز به نام اصحاب الجنه آمده است . ((مردی خیر و نیکوکار ، باغی سبز و خرم داشت و همه ساله کارش این بود که در هنگام میوه چینی فقرا و مساکین را از محصول باغ بهره مند می ساخت و سپس مصرف سالانه ی خود را برداشت می کرد .
این عمل همچنان ادامه داشت تا جایی که فقرا و مساکین روز شماری می کردند تا این موسم فرا رسد.
وقتی این مرد از دنیا رفت،بعضی از فرزندانش که دارای صفت زشت خست و بخل بودند بقیه ی وراث را تحریک کرده ،گفتند ما عائله مندیم و خود به محصول باغ نیازمندتریم . در نتیجه با هم تصمیم گرفتند تمام مستمندان را از محصول باغ محروم سازند. خداوند می فرماید:آنان با هم ،هم قسم شدند که صبح گاه میوه را بچینند. قرائن نشان می داد خودشان آن چنان هم نیازمند نبودند بلکه به علت بخل این کار را کردند . خداوند از این حرکت آنان خشنود نشد .شبانه که آنان خواب بودند ،بلایی بر سر باغ آمد .
صاعقه ای همه ی آنرا سوزاند ،چیزی جز مشتی زغال و خاکستر سیاه باقی نماند. فرزندان صبح گاه طبق قرار قبل همدیگر را صدا زدند ، به سوی باغ روانه شدند در حالی که آهسته با هم سخن می گفتند تا کسی متوجه صحبت آنها نشود. وقتی وارد باغ شدند تعجب کردند و گفتند:شاید ما راه را گم کرده ایم و عوضی آمده ایم. سپس متوجه شدند بلایی باغ را از بین برده و هیچ چیز باقی نمانده است.))
ب:در سوره ی قصص (۷۶-۸۱) داستان قارون بیان شده است.خدای تعالی از مال دنیا آنقدر به او روزی داده بود که کلید گنجینه هایش به قدری سنگین بود که مردان نیرومند را هم خسته می کرد .در اثر داشتن چنین ثروتی او خیال می کرد،خودش این ثروت را جمع آوری کرده ،چون راه جمع آوریش را می دانسته ،خوش فکر بوده و حسن تدبیر داشته است.این فکر او را مغرور نمود . از عذاب الهی ایمن و خاطر جمع شده زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح داده ، بخل ورزیدو در زمین فساد نمود . خدای تعالی او و خانه ی او را در زمین فرو برد.
۲-ارائه ی واژگان :
الف) بخل: واژه بخل در قرآن کریم ۱۲ بار و در ۷ آیه (آل عمران/۱۸۰؛ نساء/۳۷؛ توبه/۷۶؛ محمد/۳۷-۳۸؛ حدید/۲۴؛ لیل/۸) به صورتهای مصدری، فعل ماضی و فعل مضارع به کار رفته است.
در قرآن کریم مفهوم بخل را می توان از طریق واژه متقابل آن تبیین کرد. در سوره لیل (۵-۸) این واژه در مقابل واژة “اعطاء” قرار گرفته است.
“فامّا من اعطی و اتّقی و صدّق بالحسنی فسنیسره للیسری و امّا من بخل و استغنی و کذّب بالحسنی فسنیسّره للعسری” عطاء و عطیّه در لغت اسم هستند برای آنچه اعطاء می شود۱٫ در قرآن کریم این واژه در بذل و همچنین مطلق دادن چیزی به کار رفته است۲٫ صاحب مجمع البیان نیز در توضیح آیات ۵، ۶ و ۷ “لیل” از امام باقر (ع) نقل کرده که فرمود: منظور این است که از هر چه خداوند داده، می بخشند۳٫ بنابراین بخل به معنای مطلق امساک است.
مصداق بخل در قرآن کریم با توجه به بافت آیه ها در مال است. بعضی از مفسران بخل را در همه آیات قرآن خودداری از پرداخت حقوق واجب دانسته اند۱٫ بعضی دیگر از مفسران تنها در برخی از آیات، بخل را به این معنا گرفته اند۲٫
در آیات قرآن کریم بخل به صور مختلفی نکوهش شده است و این به آن خاطر است که در جهانی که همه جا “سخاوت” حکم فرماست بخل ورزیدن ناهماهنگی با عالم هستی است.
بنابر آیات:
۱– خدا افراد بخیل را، آنان که نسبت به مال خود بخل ورزیده و دیگران را نیز به بخل فرا می خوانند، دوست نمی دارد. (نساء/۳۷؛ حدید/۲۴).”…ان الله لا یحب من کان مختالا فخورا. الذین یبخلون و یامرون النّاس بالبخل و یکتمون مااتیهم الله من فضله و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا.”(نساء/ ۳۷)
“…و الله لا یحبّ کل مختال فخور.الّذین یبخلون و یامرون النّاس بالبخل و من یتولّ فانّ الله هو الغنیّ الحمید.“(حدید/۲۴)
۲– مردمی که در بخشش از نعمتهایی که خدا به آنها داده، امساک می کنند، این نعمتها در روز قیامت وبال گردنشان خواهد شد(آل عمران/۱۸۰).”
…ولایحسبن الّذین یبخلون بماءاتیهم الله من فضله هو خیرا لهم بل هم شرّ لهم
۳– سیطوقّون ما بخلوا به یوم القیمه ….”
۴– بخل آنها را گرفتار نفاق می کند (توبه/۷۶-۷۷). “فلمّا اتیهم من فضله بخلوا به و تولّوا و هم معرضون . فاعقبتهم نفاقا فی قلوبهم الی یوم یلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه و بما کانو یکذبون ”
۵– عذاب خوار کننده ای در انتظارشان خواهد بود (نساء/۳۷).
زمینه ها و پیش نیازهای بخل در قرآن کریم
۱– تکبّر و غرور: طبق آیات ۳۶-۳۷ “نساء” و ۲۳-۲۴ “حدید“، تکبر و غرور پیش نیاز و زمینه ساز بخل ورزیدن است. این دو صفت مذموم انسان را از گشاده بودن در مقابل انسانهای محروم منع می کند. نزد بخیل فقط سیراب شدن از زندگی و بهره مند شدن مهم است. اینان ارزشی برای زندگی دیگران قائل نیستند۱٫ انسانی که مغرور به ثروتش یا هر امر دیگری است، فخور و متظاهر به این ثروت و متکبر بر مردم است. به خاطر حرص بر زندگی و شخصیتش نسبت به مال حریص است. ارزش در زندگیش تنها مال است. او بخیل است و مردم را نیز از انفاق نهی می کند تا مثل او گردند. (الّذین یبخلون و یأمرون النّاس بالبخل…..) گاه نیز ثروتش را کتمان کرده و از دیده دیگران حفظ می کند (ویکتمون ما اتاهم الله من فضله)
امر به بخل لزوما لفظی یا کتبی نیست ،بلکه سیره و عمل بخیلانه کسی مانند انسان متمکن که الگوی دیگران است و به او تاسی می شود ،در حقیقت نوعی دستور به بخل است .
۲– ضعف ایمان: یکی از زمینه های بخل بی توجهی انسان به مالکیت و بی نیازی مطلق الهی است. انسان وقتی از نظر شناختی به آن اندازه نرسد که درک درستی از وضعیت و موقعیت خود در هستی داشته باشد، این امکان وجود دارد تا تفسیری نادرست از خود و خدا و نیز هستی به دست دهد که نتیجه آن در بینش و نگرش و گرایش هایش ظاهر می شود. عکس آن وقتی انسان بر این باور باشد که خداوند موجود بی نیاز است و همة زمین و هستی میراث خداوند است، در منش خویش، خوی و خصلت بخل را اظهار نمی کند و آن را در خود تقویت نمی کند، از این رو خداوند در بافت آیات ۱۸۰ آل عمران و ۳۷ و ۳۸ سوره محمّد (ص) به مسئله بی توجهی به مالکیت و بی نیازی مطلق الهی به عنوان زمینه ای برای بخل ورزی انسان اشاره می کند۱٫
درجات بخل: طبق آیات ۳۷/ نساء و ۲۴/ حدید بخل دارای درجاتی است. بعضی نسبت به اموال خود بخیلند (الذین یبخلون و …..) یعنی حاضر نیستند کمترین فایده ای به دیگران برسانند. بعضی از آن فراتر رفته، نسبت به اموال مردم بخیلند (………و یأمرون الناس بالبخل………..) یعنی اگر ببینند کسی به دیگری احسان قابل ملاحظه ای می کند، ناراحت می شوند.
ب) شحّ: این واژه ۵ بار در قرآن به کار رفته است. آیات قرآن “شحّ” را بخل شدید راسخ در قلب معرفی کرده اند. (واحضرت الا نفس الشّح….. نساء/۱۲۸) لازمة این معنا آن است که واژه “شحّ” رساتر و گسترده تر از بخل بوده و توأم با حرص است۲٫ این صفت وقتی در قلب ثابت شده و بر قوا غلبه یابد، نفس را از مطلق کار خیر در گفتار و کردار باز داشته، مانع امر به معروف و نهی از منکر، تعلیم و تربیت، هدایت و ارشاد و همچنین مانع انفاق، احسان و یاری رساندن به مردم به هر شکل و صورتی می شود۳٫

 

مصادیق “شحّ” در قرآن کریم
۱- کارهای خیر
در آیة ۱۹/احزاب، از جمله اوصافی که برای منافقین ذکر شده، بخیل بودن ایشان در کارهای خیر است. انگیزه تمام کارشکنی هایشان این بود که آنها در همه چیز بخیل بودند؛ نه تنها در بذل جان در میدان نبرد و کمک های بدنی، بلکه حتی در کمکهای فکری نیز بخل می ورزیدند۱٫
۲- اداء حقوق زوجین در نظام خانواده
خداوند در آیه ۱۲۸/ نساء به دنبال ترس و بیم زن از نشوز یا اعراض همسر در زندگی مشترک، مسئله صلح را در روابط خانوادگی پیشنهاد می کند. به دنبالش مسئله بخل نفس مطرح می شود.زشت ترین بخل این است که یکی از زوجین در خشنودی همسر خود و اداءحقوق وی بخل ورزد. امری که مانع صلح و نیکی به همسر می شود. در ادامه سفارش به احسان و تقوا می کند. یعنی هنگام اداء حقوق دیگران اخلاص را افزوده و هنگام گرفتن حقوق از ایشان از خدا ترسیده و جز آنچه حق انسان است گرفته نشود۲٫
“و ان امراه خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح علیهما ان یصلحا بینهما صلحا و الصلح خیر و احضرت الا نفس الشح و ان تحسنوا و تتقوا فان الله کان بما تعملون خبیرا”
در این ایه نقطه مقابل “شح“احسان به همراه تقوا ذکر شده است. لازم است هر کدام از زوجین در این گونه موارد از هیچ نوع احسانی که موجب شادی همسر می شود کوتاهی ننموده و در کارهای نیک فقط خدا را در نظر داشته باشند.
*راههای پیش گیری از شحّ نفس
۱- انفاق:
در آیة ۱۶/ تغابن، انفاق کردن به عنوان یکی از طرق جلوگیری از بخل نفس مطرح می شود. “…………و انفقوا خیراً لانفسکم و من یوق شحّ نفسه فاولئک هم المفلحون“. از امام صادق (ع) چنین روایت است که فرمود: کسی که زکات مال خود را بدهد از شحّ نفس نجات می یابد۱٫ همچنین راوی گوید: امام صادق (ع) را دیدم که از اول شب تا صبح طواف می کرد و می گفت: “اللّهم قنی شحّ نفسی” گفتم: فدایت شوم غیر از این، دعایی از شما نشنیدم. فرمود: چه چیز از بخل نفس سخت تر است. خداوند فرمود: “و من یوق شحّ نفسه فاولئک هم المفلحون“۲٫ بنابراین بخل از موانع مهم رستگاری است.
۲- ایثار و برگزیدن دیگران بر خود:
در آیة ۹/حشر سخن از انصاری است که در سرزمین مدینه قبل از مهاجران مسکن گزیدند. هر مسلمانی که به سوی آنها هجرت می کرد، دوست داشته و در درون سینه های خود نیازی نسبت به آنچه به مهاجران داده می شد، احساس نمی کردند. نه چشم داشتی به غنائمی که به آنها داده می شد، داشته و نه نسبت به آنها حسادت می ورزیدند. آنها مهاجران را بر خود مقدم داشتند، هر چند خود به شدت فقیر بودند. به این ترتیب محبّت، بلند نظری و ایثار سه ویژگی آنها بود. به دنبالش می فرماید: کسانی که خداوند آنها را از بخل و حرص نفس باز داشته، رستگارانند. به این ترتیب این سه ویژگی از عوامل مقابله با بخل نفس است.
۳- قتور:
قرآن کریم در این حوزة معنایی واژة دیگری ارائه می دهد و آن واژه “قتور” است که یکبار در آیات به کار رفته است. این واژه از قتر گرفته شده و “قتر” در لغت به معنای تنگ گرفتن در عمل است، خواه در انفاق باشد، یا غیر آن. نقطه مقابل آن اسراف است. اسراف عمل متجاوز از حدّ لحاظ شده از نظر عقل یا عرف است (والذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا ………فرقان/۶۷)
“قتر” در اصل، اسم یا مصدر است. غبار و دود و باد، معانی مجازی “قتر” هستند. این ها وجوه ظاهری و مادی “قتر” هستند، اما در وجوه باطنی و روحانی آن رنج و بدی حال و شدت سختی دیده می شود. “و وجوه یومئذ علیها غبره ترهقها قتره ……..” عبس/۴۱٫
در آیة “قل لوانتم تملکون خزائن رحمه ربّی اذاً لامسکتم خشیه الانفاق و کان الانسان قتورا“. اسراء/۱۰۰٫ قتور، تضییق در افکار و اخلاق و اعمال انسان است و موجب متصف شدن به صفاتی همانند بخل و امساک و حسد و مقیّد شدن به محدودیتهای مادی و قیود ظاهری و شهوات نفسانی و علائق دنیوی می شود. انسان بنابر طبیعت اولیه اش قتور است، یعنی متمایل به محدودیت و تضییق نفسش در قیود مادی و تمایلات و علایق دنیوی است۱٫بنابراین در این آیه کسی قتور معرفی شده که امساک می کند. تنگ نظر است و این تنگ نظری در همه ی جوانب وی مشاهده می شود.
۴- ضنّ:
ضنّ، بخل در امر گرانبها است۲٫ در آیة ۲۴/تکویر (و ما هو علی الغیب بضنین)، “ضنین” صفت مشبهه از ماده “ضنّ” است. می فرماید: رسول خدا (ص) نسبت به هیچ چیز از آنچه به او وحی می شود، بخل نمی ورزد و چیزی را از کسی کتمان و پنهان نمی کند و تغییر و تبدیل نمی دهد، بلکه همانطور که جبرئیل به او تعلیم داده به مردم تعلیم می دهد، آنچه را مأمور به تبلیغش شده تبلیغ می کند۳٫

نتیجه گیری: 

در قرآن کریم برای تبیین دقیق مفهوم بخل، از واژه های بخل، شحّ، قتور و ضنین استفاده شده است. گر چه همه این واژگان برای مفهوم بخل به کار رفته اند، ولی گسترة معنایی و بار معناییشان با هم متفاوت است. واژه بخل در قرآن کریم ۱۲ بار و در ۷ آیه بکار رفته است. مفهوم و معنای بخل را در قرآن کریم می توان از واژه مقابلش اعطاء شناسایی کرد. اعطاء هم در بذل و هم در مطلق دادن چیزی به کار رفته است. بنابراین بخل به معنای مطلق امساک است. مصداق آن در قرآن کریم با توجه به بافت آیات در مال است و به شدّت نکوهش شده است. آیات قرآن “شحّ” را بخل شدید در قلب تعریف کرده اند. طبق آیات قرآن این واژه گسترده تر از بخل بوده و وقتی در قلبی ثابت شود، او را از مطلق کار خیر در همه زمینه ها باز داشته و مانع رستگاری می شود. این واژه در قرآن کریم ۵ بار به صورت مفرد و جمع به کار رفته است. قتور واژه دیگری است که در این حوزه معنایی قرار دارد. این واژه از قتر گرفته شده و آن در لغت تنگ گرفتن در عمل است. بنابراین قتور، که یکبار در قرآن به کار رفته، تضییق در افکار و اخلاق و اعمال انسان است و موجب بخل و امساک می شود. واژه دیگر “ضنّ” است که در قرآن یکبار برای بخل در امور ارزشمند به کار رفته است.

بخل از منظر آیات و روایات

بخل‌ورزی و پرهیز از انفاق از صفات بسیار نا‌پسندی است که در قرآن و روایات به شدت مورد نکوهش قرار گرفته است.

1-بخل از صفات کافران است:

«آنها کسانی هستند که بخل می‌ورزند و مردم را به بخل دعوت می‌کنند و آنچه را خداوند از فضل و(رحمت) خود به آنها داده، کتمان می‌نمایند.(این عمل، در حقیقت از کفرشان سرچشمه گرفته) و ما برای کافران، عذاب خوار کننده‌ای آماده کرده‌ایم.»[2]

2-بخل مایه خسارت خود انسان است:

«آری، شما همان گروهی هستیدکه برای انفاق در راه خدا دعوت می‌شوید، بعضی از شما بخل می‌ورزند و هر کس بخل ورزد، نسبت به خود بخل کرده است و خداوند بی‌نیاز است و شما همه نیازمندید.»[3]

انسان‌های بخیل به خود بخل می‌ورزند؛ چراکه از همان فقری که از آن می‌ترسند به واسطه بخل زود‌تر مبتلا می‌شوند و در حالی که ثروت زیادی دارند نه غذای خوب می‌خورند و نه لباس خوب می‌پوشند و نه وسایل خوب برای زندگی خویش فراهم می‌کنند، این همان بخل‌ورزی به خویشتن است.[4]

3-بخل، طوقی بر گردن بخیل در قیامت:

«کسانی که بخل می‌ورزند و آنچه را خدا از فضل خویش به آنها داده، انفاق نمی‌کنند، گمان نکنند این کار به سود آنها است، بلکه برای آنها شر است؛ بزودی در روز قیامت، آنچه نسبت به آن بخل ورزیدند، همانند طوقی به گردنشان می‌افکنند.»[5]

همانا اگر حرص‌ورزی و جمع‌آوری مال دنیا از حد خود تجاوز کند، همانند طوق آتشینی خواهد بود که نه تنها در آخرت، در همین دنیا نیز شراره‌های آن را از آه و سوز گرسنگان و نیازمندان می‌توان مشاهده نمود.

4-قرار گرفتن در سختی‌ها:

«اما کسی که بخل ورزد و از این راه بی‌نیازی طلبد و پاداش نیک (الهی) را انکار کند، بزودی او را در مسیر دشواری‌ها قرار می‌دهیم.»[6]

5-افساری برای کارهای زشت: صفت بخل همچون افساری است که انسان را به سوی اعمال زشت و ناپسند می‌کشاند. به عنوان مثال انگیزه اصلی تبهکاری و فحشای قوم لوط، بخل و تنگ چشمی آنان بوده است.[7]

حضرت علی(ع) می‌فرماید:

«بخل در‌بردارنده بدیهای هر عیبی است و افساری است که(بخیل) به وسیله آن به سوی هر بدی کشانده می‌شود.»[8]

6-از بین رفتن آبرو: شخص بخیل از آنجا که آبرو و اعتبار در نزد مردم را، زیادی مال و ثروت می‌داند با بخل‌ورزی سعی در جمع‌کردن مال می‌کند، تا آبرویش حفظ شود، غافل از اینکه با این کار آبرویش را بر باد می‌دهد.

حضرت علی(ع) می‌فرمایند:

«بخیل آبروی خود را بیشتر از آنکه حفظ کند، از بین می‌برد.»[9]

7-نداشتن دوست و رفیق:در دوستی و رفاقت، گذشتن از مال و کمک کردن در مواقع نیاز، لازم است و بخیل این خصلت را ندارد، پس دوستی هم نخواهد داشت.

امام علی(ع)می‌فرماید:

«بخیل هیچ دوستی ندارد.»[10]

8-بدبینی نسبت به پروردگار: شخص بخیل از آنجا که به رزق‌رسانی و اعطای پروردگار خود یقین ندارد، احسان و بذل به نیازمندان را، کم‌شدن مالش می‌پندارد.

امام صادق(ع) می‌فرماید:

«از بخل‌ورزی انسان بخیل همین کافی است که نسبت به پروردگارش بدبین است.»[11]

عوامل بخل

1-خودخواهی:گاهی انسان در فکر و تلاش برای خودش است امانه فقط به اندازه‌ای که بخواهد زندگی کند، بلکه هدفش بیشتر جمع کردن است. به عنوان مثال کبوتری که دانه جمع می‌کند برای اینکه سیر شود، امری طبیعی است و اگر بشر در این حد باشد عادی است ولی یک وقت انسان گرفتار حرص و آز می‌شود اینجا دیگر صحبت این نیست که می‌خواهد برای زندگی خود فعالیت کند بلکه فقط برای اینکه جمع کند، تلاش می‌کند، چنین آدمی در جایی که می‌خواهد ببخشد یا احسان کند، دچار بخل می‌شود،که یک بیماری روانی است.[12]

2-مال دوستی همراه با آرزوی دراز:این افراد با این خصوصیات فقط به کسب مال و ثروت و حفظ آن می‌اندیشند، از این رو دچار بخل می‌شوند.[13]

انواع بخل[14]

1-بخل در واجبات مانند: زکات، خمس، حقوق واجب مثل نفقه، صرف مال در حج واجب.

امام علی(ع) می‌فرماید:

«بخل و امساک از اموالی که خدای سبحان، اعطای آنها را واجب کرده، از قبیح‌ترین بخل‌ها است.»[15]

2-بخل در انفاقات:از قبیل دستگیری فقراء، کمک به بیچارگان، صله ارحام، ساختن مساجد و مدارس، صرف مال در اقامه عزاء ابی عبدالله(ع) و کمک به اهل علم.

3-امساک از امور ممدوحه: مانند توسعه بر عیال وحفظ آبروی خود و بستگان.

نشانه‌ بخل

بهانه‌تراشی و عذر آوردن بیش از اندازه در یاری رساندن به دیگران، نشانه‌ای است که انسان از وجود صفت بخل در درونش آگاه شود.

امام علی(ع) می‌فرمایند:

«زیادی بهانه تراشی و عذر آوری نشانه بخل است.»[16]

پیامدهای بخل‌ورزی

1-دوری از خداوند: بخیل کسی است که خود را از خدا و خلق گسسته و با شیطان، نفس اماره و اموال ذخیره خود، مأنوس گردیده است.

به فرموده امام رضا(ع):

«بخیل از خدا و مردم دور بوده و به آتش دوزخ نزدیک است.»[17]

2-مشورت نکردن با بخیل: پیامبر اسلام(ص)در سخن حکیمانه‌ای حضرت علی(ع)را از مشورت کردن با شخص بخیل نهی فرموده‌اند و سبب آن را چنین بیان کردند که:

«هیچ‌گاه با بخیل مشورت نکن؛ زیرا تو را از هدفت باز می‌دارد.»[18]

3-نداشتن لیاقت برای رهبری:بخیل از آنجا که علاقه زیادی به ثروت‌اندوزی دارد، نمی‌تواند مسئولیت رهبری مسلمانان را بر عهده بگیرد؛ زیرا بر بیت‌المال طمع می‌کند.

امیرمؤمنان(ع) فلسفه آن را چنین بیان می‌کنند:

«هرگز روا نیست که انسان بخیل بر ناموس، جان، مال، احکام و قوانین و پیشوایی مسلمانان گمارده شود؛ زیرا بر اموال آنان حرص و ولع می‌کند.»[19]

4-آسایش نداشتن:با توجه به اینکه بخیل به پروردگارش بی‌اعتماد و بدبین بوده و نسبت به اموال خود وابستگی دارد، همیشه در نگرانی به سر می‌برد که مبادا آنها را از دست بدهد و این امر آرامش روحی را از او می‌گیرد.

امام صادق(ع) می‌فرمایند:

«برای بخیل راحتی و آسایشی نیست.»[20]

ضرورت درمان و راه آن

انسان خردمند، بخوبی درمی‌یابد که بخل، یک بیماری خطرناک روحی است و زندگی دنیا و آخرت را به تباهی می‌کشد، از این رو ، درمان آن لازم است؛ بهترین نوع درمان هم آگاه شدن از وخامت و ناهنجاری بخل است.

بنابراین هر کس خواستار علاج بخل باشد، شایسته است در متون دینی که در نکوهش بخل وارد شده، تأمل بسیار کند و آنچه که خداوند به عنوان عذاب برای بخیلان یاد نموده، زیاد درنگ کند.در صورتی که مرض بخل مزمن باشد، از جمله راه‌های درمان آن این خواهد بود که خود را به نیک‌نامی و شهرت به سخاوتمندی فریب دهد و حتی از روی ریا بخشش کند تا نفسش را به طمع شهرت به صفت سخاوت ترغیب و منقاد سازد.[21]

اکسیر محبت نیز می‌تواند صفت رذیله بخل را که ناشی از خودخواهی، سردی و بی‌حرارتی است، درمان کند.[22]

دزدان فدک فاطمه 310 گمراه دین 310 دلیل نفاقه 310 جهل عرب 310 اباجهل در دین310 نیرنگ 310 ابله منافقا 310یا بلاء دین اسلام 310عمر 310 گمراه دین310 منکر 310 کفری 310 منکر310نیرنگ310حرامیان 310گمراه دین310بمار زنگی 310کفری310نا اهل کل مذاهب310 نامردیه 310اهل نابکار 310اهل نابکار310 درد کل مذاهب310 نا اهل کل مذاهب 310نابکاراهل دین310 احمقها احمقها 310منکر 310جاهل منافق310 گمراه دین 310نمرودی 310 نامردیه 310عمر 310 نیرنگ310نمرودی310 سامری310 گمراه دین310 اباجهل در دین 310 بی ایمان دین اسلام 310 310 عمر 310 قاصبان بدین 310 جاهل منافق 310 ابله منافقا 310 عمر 310 گمراه دین 310 جاهل منافق 310 کفری 310حرامیان310 ابله منافقا 310 نامردیه 310دزدانه فدک فاطمه 310 منکر 310 وهابیه منافقی 310 عمر310 فتنه ها 310+231= 541 ظالم 971-430 مقصر = 541 +430 مقصر = 971 ظالم -310 عمر ظالم 971-310 عمر = 661 عثمان - 430 مقصر = 231 ابوبکر مکرن310حرامیان 310بی ایمان دین اسلام310 عمر به ابحد عمر310نیرنگ 310حرامیان 310جاهل منافق 310نمرودی310 گمراه دین310 فاسق دینه 310کفری 310 فاسقه دین310 فاسق دینه 310منکر 310نیرنگ310 عمر310نامردیه310 کفری 310نیرنگ 310گمراه دین310ابله منافقا310 نامردیه310حرامیان 310عمر310منکر 310نمرودی 310نیرنگ310نمرودی310 گمراه دین310 فاسق دینه 310کفری310 310حرامزاده پلید310بدجنس عالم احمقا 310گبر پلید دین 310 منکر 310سگ هار پلید 310وحشی هاریا 310بابقره 310حاهل منافق 310 بمردک پلید 310حرامزاده پلید310 فاسق دینه310کلب کلب هار310جهل مرکبی 310بمار زنگی 310 رمز زناه310 فسق کلیه310گمراه دین310گمراه دین310 فسق دینها 310گمراه دین 310 جاهل منافق310 فاسق دینه 310 حرامیان 310 نیرنگ310 قاصب مذهب الله 310 مذهب ناحق اهل دین 310گره اهل دینه 310 قفل اهل دین 310 قاصب مذهب الله 310 مخالف اهل دین 310 فاسق دینه 310 نیرنگ310 با اهل منافق310 ملعون و پلید اهل دین 310قاصب بکل دین 310 اهل نابکار 310 بمنافق اول 310 ابله منافقا310 جاهل منافق310 حرامیان 310فسق دینها310 دزدان فدکه فاطمه 310دزدان فدکه فاطمه310حرامیان310بی ایمان دین اسلام 310گبرپلید دین310 310 حرامیان310 دقلبازملحد310ببقرها 310بقلدره دینه310کلب کلب هار310 جاهل منافق 310نارجهیما 310سم ری310سامری قوم محمد عمرابن خطاء 310 گمراه دین310جهل مرکبی310با کافرها 310بانادانه دین اسلام310 بمردک پلید310 آشوبا310 دقل بازملحد310کفری310 منکر310سامری310 گمراه دین 310جاهل منافق 310حرامیان 310سم ری 310 سامری قوم محمد و سامری قوم موسی شجره الملعونه بودند 310 منکر 310سگ هارپلید310 310کلب کلب هار310وحشی هاریا310فس قینی310 دلیل نفاقه 310 جهل عرب 310 اباجهل در دین 310ابله منافقا 310جاهل منافق 310 سامری 310سم ری 310 سامری قوم محمد و سامری قوم موسی شجره الملعونه بودند310 گمراه دین 310 منکر 310 کفری 310 نامردیه 310 عمر 310 جاهل منافق 310 حرامزاده پلید 310 رمززناه 310 گمراه دین 310منکر 310نامردیه 310با وهابیه نادان دین حق 310 کفری310 نیرنگ310نمرودی 310سامری310 310مار زنگی 310کفری منکر 310جاهل منافق 310 نامردیه 310عمر 310 سگ مردها310نیرنگ 310نمرودی310سامری310 گمراه دین310 مکرن310 خباثتی1512-1202 سه خلیفه = 310 عمر 310 منکر 310کفری 310نامردیه 310 منکر310 کفری310نیرنگ 310 عمر310بوگند مردابا 310سگ مرد ها 310 کبر پلید دین 310بقلدره دینه 310نار جهیما 310 به ابجد خائنان 772-451 عمر و ابوبکر = 231 ابوبکر 231 فاسق 231عصیان 231 ابوبکر231 نفاق 231 عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 با دزد گربها231 ادیانی جعلی باطل 231 بابی عقلیها231یاابوسفیانی231دورویه 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231 احمق ملحد231 لانه جاسوسیه 231با احمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 احمق ملحد 231جزو خائنان به رسول خدا بوده الله اکبر کلمات هم غوغا نموده اند به ابجد اشراردینها772-541= 231 ابوبکر ابوبکر231 نفاق 231 عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 با دزد گربها 231 بابی عقلیها 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231با احمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 ابوبکر و عمر 541قاتلی 541 عدواهل بیت 527 +14 معصوم = 541 ابوبکر و عمر 541 عدواهل بیت بوده اند

+ نوشته شده در چهار شنبه 18 اسفند 1396برچسب:,ساعت 18:30 توسط برای تبادل لینک ابتدا ما را با عنوان اسلامه حق 245 علی 110+ 135فاطمه = 245 و آدرس aaaali110.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.به ابجد اسلامه حق 245 یعنی فاطمه و علی 245 وصی پیامبر 359-231 ابوبکر = 128حسین وزیر پیامبر 476 - 231= 245علی فاطمه 245وصی نبیا 169علی مهدی169 با نماینده بحق محمد علی حسن حسین مهدی 245 اسلامه حق 245 یعنی علی110+ +135= 245 اسلامه حق 245 منظور علی و فاطمه پدر مادر شیعیان میباشنددرود و صلوات خدا بر پدر و مادر شیعیان اهل بیت پیغمبر اسلام |

 

یک مرد میخواهم با کلمه مذهب اسلام183قلب مذهب183دین ناب الله183اهل دین حزب الله183 پیامبر و جانشینش و مذهبتان را ثابت کنیدبه ابجد مذهب اسلام 183یگانه مذهب الله 183+202محمد علی=385شیعه385 پیامبرفرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجدفرقه385شیعه385جان دین مومن اسلام 385 فلسفه دین الله385 شیعه385اسلام پیامبر 385فقط دین اسلام385با آل قرآن385شیعهیک مردمیخواهم باکلمه مذهب اسلام183قلب مذهب183یگانه مذهب الله183+202محمد علی=385 شیعه 385 نام شیعه 12 بار در قرآن آمده است { وان من شیعه" الابراهیم اذ جاء ربه بقلب سلیم } نام فرقه های باطل یک بار هم در قرآن نیامده است نام کلمه امام هم دوازده بار در قرآن آمده استعلی ولی الله ماه مذهب الله385 اهل دین حزب الله183قلب مذهب183دین ناب الله 183کلید گنج الله 183مذاهب اصلی183 یگانه کلید گنج183مذهب بدین الله183کلید های مذهب الله 183 اصول مذهبه183امامان کل 183 امام کل مذهب183گنج دین الله    183مذهب اسلام183+202 محمد علی =385شیعه 385با کلمه مذهب اسلام  183+202 محمد علی=385پیامبر و جانشینش و مذهبتان را ثابت کنیدبه ابجدامام کل مذهب183 مذهب اسلام 183گنج دین الله183یگانه مذهب الله183+ 202 محمدعلی=385شیعه385پیامبر فرمودفقط یک فرقه اهل نجات است به ابجدفرقه 385شیعه 385 فلسفه دین الله385جان دین مومن اسلام385 اسلام پیامبر385فقط دین اسلام 385فلسفه دین الله385گنج دین الله محمد علی385امام کل مذهب محمد علی385 علی ولی الله ماه مذهب الله385شیعه385 اسلام پیامبر 385فقط دین اسلام385با آل قرآن385 شیعه385قلب مذهب محمد علی 385شیعه385 کلید مذهب الله 245علی110+135 فاطمه =245 به ابجد بهترین دین های الله یگانه مذهب اسلام شیعه 1447 - 1202 عمر ابوبکر عثمان = 245 علی 110+135 فاطمه = 245 اسلامه حق 245 منظور علی +فاطمه = 245 اسلامه حق 245کلید مذهب الله245 میباشدبه ابجد شیطان 22مقصر22شیطان22دشمن اسلام 22عمر22ابابکر22عمر22شرور22گنده لات 22نابکار22دینها22قلدر22شیطان22لعنت22عمر 22ابابکر22بدبختی22ایدز22لواط 22فاحشه  22آلوده22تباهی22منکر22لامذهب22مقصر22عمر  22ملحد22درآتشه22دوزخه22نابحق22بناحق22
پیامبر خدا محمد مصطفی ( که درود خدا بر او باد) در روایتی فرمود:روزگاری خواهد آمد که دین خدا تکه تکه خواهد شد. سنت من در نزد آنان بدعت و بدعت در نزد آنان سنت باشدپیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 اهله شر541 عمر ابوبکر541 مجرمین بدین اسلام 541بدعت کنندگان 651 -110 دین الهی =541 عمر ابوبکر541فتنه ها 541 اهله شر 541 مجرمین بدین اسلام541 عمر ابوبکر 541مرگ کافر541حیله گران اهل دین اسلامه541منافقان قرآن 673-132 اسلام =541 عمر ابوبکر541 ظالم971-430مقصر =541 عمر ابوبکر541     منافقان قرآن673-132 اسلام=541 عمر ابوبکر541      ظالم 971-430مقصر=541 عمر ابوبکر541 عمرابوبکر541مجرمین بدین اسلام541 اهله شر541 عداوتین541 به ابجد مقصر430+231 ابوبکر=661 عثمان  .کلید مذهب الله 245علی110+135 فاطمه =245به ابجد بهترین دین های الله یگانه مذهب اسلام شیعه1447 - 1202 عمر ابوبکر عثمان = 245 علی 110+135 فاطمه = 245 اسلامه حق 245 منظور علی +فاطمه = 245 اسلامه حق 245 میباشد با بهشتی الله 786-541 = 245زنده باد دین حق 245وزیر پیامبر 476 - 231 نفاق ابوبکر = 245علی فاطمه 245به امام اهل دین مذاهب الله257+128 حسین کلید دین= 385 شیعه385فلسفه دین الله385شیعه385اسلام پیامبربه ابجد دین 64 الله محمد علی 64 جانشین محمد علی 64+64=128 حسین128 کلید دین128جان دینی128 اهل محمد 128طبیب جهانی128

 

حقیقت مذهب 669-541 فتنه ها =128 حسین 128 کلید دین128 اهل محمد128طبیب اهل جهانی128 128 حسین128 اصل اسلام محمد علی فاطمه حسن حسین128
128جانباز دین 128 کلید دین 128دین جانباز128حسین 128حسین رهبر جانبازان جهان است به ابجد دین 64 +64الله محمد علی64=128حسین 128 کلید دین 128دین جانباز128حسین128کلیددین128با سه کلمه دینت وپروردگارت و پیامبرت و امامت را ثابت کن به ابجد دین64 الله محمدعلی64جانشین محمد علی64 جانشین محمد علی64عترت رسو الله64حکم الله علی64رئیس بدین الله64 امامت نبوت بدین الله64بهترین مذهب الله64مسیر الله علی 64پیشوای مسلمین جهان64حقیقت دین الله64بهترین دین دنیا64 دین الله شیعه است64محور اصلی قرآن64دین الله شیعه است 64 64مذهب الله شیعه ها 64 دین الله شیعه است64صاحب اصلی دین الله64مذهب واقعی الله64 صاحب اصلی دین الله 64یا مذهب الله محمد64دین واقعی اسلامه64 مذهب واقعی الله64با فلسفه دین الله 64صاحب ها ولایت امامت64امامت نبوت بدین الله64پیشوای مسلمین جهان64 فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجدفرقه25 کعبه25کربلا25 اصل اسلام 25 ارباب جهان 25حسینه 25شاه مردان25 اصل اسلام25 انسان کامل25 انسان نمونه 25 شیعه25 اصل اسلام  25 دین آدم 25 آل الله25 نام آدم هم 25 بار در قرآن آمده است آدم باش و حق را بپذیر شیعه25اصل اسلام 25شیعه25 

با سلام اینجانب پزشگ هستم وقتی مسئولین متکبر را می بینم بعد از سی سال بعضی ها جواب سلام دیگران را هم نمی دهند این جانب هم بعد از سی سال دیگر به آنها هیچ اعتنایی نمی کنم و میدانم 50درصد این متکبران تا 5شش سال دیگر دچار سکته مغزی می شوند و هیچ وقت نه آنها خواسته و نه اینجانب حاضربه ارائه  معلومات پزشگی و برنامه طول عمر نسخه ای که پیر طریقت که 145 سال سن داشت در اختیار این جانب قرار داده است تکبر و خود بزرگ بینی بدترین روش یک انسان پست و فرو مایه تازه به دوران رسیده میباشد خدایا چرا انسانهایی که خود خواه و متکبرند حقوق نجومی هم بگیرند والله حرام است نصف این حقوقی هم که می گیرند حرام میباشد صاحبان اصلی این انقلاب جانبازان و فرزندان شهداء میباشندشما چه برتری نسبت به دیگران داری برای اسلام چکار کرده ای فکر می کند پسر پیغمبره والله با تکبر از عمر بدتری عمر تکبر ورزید و درحمله به ایران مثل دائش عمل کرد و سر 145 هزار نفر را برید انسان های بی گناه را کشت کسانی که اسلام را قبول کردند و بخاطر اسلام نجنگیدند خودت خبر نداری به دیگران توجهی نداری حاضر به دادن جواب سلام دیگران نیستی بلد نیستی با روی خوش جواب مردمی که می خواهند به شما کمک کنند از بخل و کینه نجاتت بدهند یعنی تکبر خود خواهی تازه هیچ کاره هست تکبر می ورزد وای بحال اینکه روزی وزیر شود وکیل شوداصل و علت تکبر، جهل انسان نسبت به مرتبه حقیقی خویش و منسوب کردن صفات کمالی به خویش است این انتساب از افراط در حب نفس ناشی می‌شود و اسبابی دارد، از جمله مغرور شدن به علم یا عمل و عبادت یا نَسَب یا جمال یا توانگری مالی و جسمی یا فراوانی اَتباع .یکی از بد‌ترین آثار چنین غروری، بازماندن از کمالِ اموری است که فرد به آن‌ها مغرور می‌شود؛ مثلاً مغرور شدن به علم مانع از کوشش برای کسب علم بیشتر می‌گردد. سبب آشکار شدن تکبر را عواملی چون حسدوکینه وعجب وریاذکر کرده‌اندتکبر در برابر دیگر انسان‌ها نیز ناپسند شمرده شده است تا آنجا که حتی تکبرمومن بر اهل کفرو شرک را جایز ندانسته‌اند، زیرا نه ماندن مؤمن بر سرایمان خود مسلّم است و نه اصرار کافر بر کفرش؛ یعنی هیچکس نمی‌تواند با اتکا به خوبی احوال خود و بدی وضع دیگران از عاقبت خوب خود و سرانجام بد دیگری مطمئن باشد و بر این اساس به دیگری فخر بفروشد قبح این قسم تکبر از جهتی بسیار زیاد است، چرا که مانع پذیرش حق از دیگران می‌شود و به معصیت می‌انجامد و انسان را از طلب کمال باز می‌دارد مهم‌تر از این، بزرگی، صفتِ خاص خداست و کسی که تکبر و دعوی بزرگی می‌کند، در صفت خاص خدا با وی منازعه کرده است در واقع آنچه موجب زشتی تکبر انسان می‌شود، آن است که وی از حد خود تجاوز کرده و وارد محدوده صفات خاص خدا شده است 

تکبر خصلتی ذومراتب است: یکی آنکه کبر در دل باشد و در گفتار و کردار نیز ظاهر شود؛ دیگر آنکه به زبان نیاید اما در کردار معلوم باشد، که این از مرتبه اول خفیف‌ تر است؛ مرتبه سوم وقتی است که کبر در دل مستقر باشد و فرد نتواند خود را از این عیب خالی کند، اما سعی کند تا در رفتار و گفتار تکبر نکند. در چنین وضعی گناه  فرد بسیار کمتر است و چه بسا همین مجاهده در دفع تکبر منجر به رفع کامل آن به توفیق الاهی شود.

قرآن می‎فرماید: "ان الله لا یحب المتکبرین" (سوره نمل آیه 22) یعنی خداوند متکبران را دوست ندارد. آری خداوند تکبر و خود بزرگ بینی را دشمن می‏دارد، زیرا همچنان که تواضع زمینه دوستی را تشکیل می‏دهد، تکبر زمینه پراکندگی و جدایی را به وجود می‎آورد. خداوند در کتاب خود فرموده است « من آنان را که از روی کبر دعوی بزرگی کنند از آیات رحمتم رویگردان کنم.» ( سوره اعراف آیه 146).

علت حقیقی تکبر دو چیز است:1- احساس حقارت و خواری؛ کسی از این احساس برخورداراست سعی می‏کند با تحمیل کردن خود بر دیگران آن را جبران کند. 2- احساس بزرگی و برتری جویی.

از آن جا که انسان متکبر احساس حقارت و کوچکی می‏کند، می‎کوشد با اقدامات مختلف به دیگران ثابت کند که از آنها بزرگتر و برتر است. شاهان و حکمرانان سرکش و مفسد و فرورفته درورطه تکبر و غرور از این قبیل هستند.

امام صادق(ع) می‎فرماید: هیچ انسانی تکبر یا گردنکشی نکرد مگر به واسطه ذلت و حقارتی که در خود یافت. آن حضرت در حدیثی دیگر می‎فرماید: آن که مردم را کوچک شمارد و بر آنان بزرگی فروشد جبار است. و باز می‎فرماید: وارد بهشت نشود آن که در دلش به اندازه دانه خردلی تکبر باشد.

تجبّر تنها از آن خداست، کبر یا تنها شایسته ذات حق است و او را شریکی نیست و آن که تکبر ورزد در حقیقت با خداوند در این باره ستیز و کشمکش برخاسته است. خداوند در حدیث قدسی می‎فرماید: «کبر یا پوشش من است و هرکس بر سر این پوشش با من کشمکش کند او را بی باکانه به دوزخ افکنم.(کنز العمالج 74).

پیامبر خدا(ص) نیز می‎فرماید:« چه بد بنده‏ای است آن که تکبر ورزد و برتری جوید او خدای جبار و برتر را از یاد برده است. چه بد بنده‏ای است آن که خودستایی و غرور پیشه کند. او خدای بزرگ و متعال را ازیاد برده است. چه بد بنده‏ای است آن که در بی خبری و فراموشی به سر برد. او گورهای پوسیده و ویران را از یاد برده است. چه بد بنده‏ای است آن که گردنکشی و طغیان کند و آغاز و انجام خود را از یاد برده است».

آری... انسان متکبر خداوند جبار و اعلی را از یاد برده است وگرنه تکبر نمی‏ورزید و برتری نمی‏جست! به همین دلیل عجیب نیست وقتی گفته می‎شود که انسانهای متکبر در رستاخیز به صورت «ذره» محشور می‏‏شوند و مردم آنها را لگد می‎کنند و از سرِ درد فریادشان به آسمان بلند می‎شود اما دیگر دیر شده است و « هنگام گریز نیست».

حدیث شریف می‎گوید: خداوند متکبران را به صورت ذره محشور می‏کند و مردم لگدمالشان می‏کنند، چون خداوند را کوچک و خوار شمرده‏ اند.(المحجة البیضا ج 6 ص 215).

اگر به راز اهتمام اسلام به زودودن تکبر از لوح جان مردم عمیقاً بیندیشیم به این حقیقت پی خواهیم برد که:« همه سرکشی‏ها و طغیان‏ها ناشی از تکبر یک فرد یا یک عده است». آیا این تکبر و خود بزرگ بینی نیست که استعمار و استثمار را پدید می‎اورد؟!

آری تکبر نه تنها دوستی‏ها را به تباهی می‎‏کشاند بلکه ملت‏ها را نیز تباه و بیچاره می‎کند. اینجاست که اسلام با تکبر در سرچشمه آن می‏جنگد یعنی در دل انسان فردی و انسان اجتماعی. امام علی(ع) می‏فرماید: « در غرور مرد همین بس که به وسوسه ‏های نفس خویش اعتماد کند و در عیب و منقصت مرد همین بس که خود را بزرگ بشمارد» در جایی دیگر می‏فرماید:تکبر نه تنها دوستی‏ها را به تباهی می‎‏کشاند بلکه ملت‏ها را نیز تباه و بیچاره می‎کند. آن که به مردم بزرگی فروشد خوارشود. و نیز می‎فرماید: بدترین آفت خرد کبر است.

هیچ خردمندی را نمی‏یابیم که به مردم بزرگی فروشد بلکه این سبک سران هستند که خود را از همه باهوش‏تر و برتر می‏دانند، اینان به اندک دانشی که دست می‏یابند یا به کمترین منصبی که می‎رسند غرور و تکبر وجودشان را فرا می‏گیرد؛ چنان که گویی زمین را شکافته و یا سر به کوهها ساییده‏اند.

در حدیث شریف آمده است: به میزانی که تکبر به دل انسان راه یابد کم یا زیاد به همان میزان از خرد او کاسته می‏شود.

جامعه انسان متکبر را دشمن، و همنشینی و مصاحبت با اشخاص متکبر را که پیوسته از خود دم می‎زنند و جز ضمیر «من» از زبانشان نمی‏شنوی، ناخوش می‏دارد. امام علی(ع) می‏فرماید: از رفتار خداوند با ابلیس پند بگیر، زیرا عمل طولانی و تلاش پیگیر او را نادیده گرفت او شش هزار سال است که معلوم نیست از سالهای دنیا بوده یا آخرت، خداوند را عبادت کرده بود.

وقتی خداوند ابلیس را با آن که شش هزار سال عبادت کرده بود، خوار و بی مقدار کرد، چون فقط لحظه‏ای تکبر ورزید آیا دیگران را اگر تکبر و گردن فرازی کنند به بهشت خواهد برد؟

نقل می‎کنند پیامبر خدا(ص) بر مردی مصروع و دیوانه که عده‏ای برگرد او جمع شده بودند گذشت پرسید: اینها گرد چه چیزی جمع شده‏اند؟ عرض شد برگرد دیوانه‏ای مصروع. پیامبر به او نگریست و فرمود: این مرد دیوانه نیست بلکه بیمار است آیا دوست دارید که دیوانه حقیقی را به شما معرفی کنم؟ عرض کردند بفرمایید ای پیامبر خدا فرمود: دیوانه حقیقی آن است که با تبختر راه می‏رود با گوشه چشم می‏نگرد و از خداوند امید رحمتش را دارد در حالی که او را نافرمانی می‏کند! این است دیوانه حقیقی

نشانه های تکبر

نشانه های تکبر بسیار است، از جمله اینکه متکبر انتظاراتی از مردم دارد؛ انتظار دارد که دیگران به او سلام کنند، در ورود به مجلس از او پیشی نگیرند، همیشه در صدر مجلس جای گیرد، مردم در برابر او کوچکی کنند، کسی از او انتقاد نکند و حتی پند و اندرز نگوید، همه برای او امتیازی قائل شوند و حریمی نگه دارند، مردم در برابر او دست به سینه باشند و همیشه از عظمت او سخن بگویند.

روشن است ظهور و بروز این حالات تابع درجه شدت و ضعف اصل تکبر است. در بعضی همه این نشانه ها ظاهر می شود و در بعضی قسمتی از اینها. علی علیه السلام فرمود: «مَنْ أَرَادَ أَنْ یَنْظُرَ إِلَی رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْیَنْظُرْ إِلَی رَجُلٍ قَاعِدٍ وَ بَیْنَ یَدَیْهِ قَوْمٌ قِیَامٌ؛ هر کس می خواهد مردی از اهل آتش را ببیند، باید به کسی بنگرد که نشسته است، در حالی که گروهی جلوی او ایستاده اند.»

شاخه های تکبر

در مورد تکبر تعابیر و مفاهیم مختلفی به کار می رود، همچون «خود برتربینی»، «خود محوری»، «خودخواهی»، «برتری جویی» و «فخر فروشی» که همه ریشه در تکبر دارند، ولی از زوایای مختلف فرق دارند.

کسی که صرفا خود را بالاتر از دیگران می بیند، «خود برتربین» است. کسی که به خاطر این خود برتربینی سعی دارد در همه جا و در همه کارهای اجتماعی همه چیز را قبضه کند، «خود محور» است. کسی که سعی دارد در مسائل اجتماعی مخصوصا به هنگام بروز مشکلات تنها به منافع خود بیندیشد و برای منافع دیگران ارزشی قائل نباشد، «خود خواه» است. کسی که تلاش می کند بر دیگران سلطه و سیطره پیدا کند، گرفتار «برتری جویی» است و کسی که سعی دارد مال و ثروت و یا قدرت و مقام خود را به رخ دیگران بکشد، «فخر فروش» است.

اقسام تکبر

1. تکبر گاهی در مقابل خداوند است، مانند تکبر ورزیدن شیطان در مقابل فرمان خداوند که فرمود بر آدم علیه السلام سجده کنید! و شیطان گفت: «لَمْ أَکُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ»؛ «من هرگز برای بشری که از گل خشکیده ای که از گل بدبویی گرفته شده است، آفریده ای، سجده نخواهم کرد.» و گفت: «أَنَا خَیْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِی مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِین»؛ «من از او بهترم؛ مرا از آتش آفریده ای و او را از گل.»

و یا مانند تکبر فرعون که گفت: «أَنَا رَبُّکُمُ الْأَعْلی»؛ «من پروردگار برتر شما هستم.» و نیز گفت: «ما عَلِمْتُ لَکُمْ مِنْ إِلهٍ غَیْرِی»؛ «من خدایی جز خودم برای شما سراغ ندارم.»

2. گاه در مقابل انبیا و پیامبران است، مانند آنچه فرعونیان می گفتند: «أَ نُوءْمِنُ لِبَشَرَیْنِ مِثْلِنا»؛ «آیا ما به دو انسان (موسی و هارون) که همانند خودمان هستند، ایمان بیاوریم!» و یا قوم نوح علیه السلام که به یکدیگر می گفتند: «وَ لَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَراً مِثْلَکُمْ إِنَّکُمْ إِذاً لَخاسِرُون»؛ «و اگر از بشری همانند خودتان (نوح علیه السلام ) اطاعت کنید، به یقین زیانکارید.»

3. و گاه تکبر در برابر بندگان دیگر خداست که مثالهای فراوانی برای آن متصور است.

انگیزه های تکبر

مرحوم فیض اسباب تکبر را در هفت چیز خلاصه کرده است:

1. علم: «آفَةُ الْعِلْمِ الْخُیَلَاءُ؛ آفت بزرگ علم تکبر است.»

2. اعمال نیک و عبادت که گاه همراه با عجب و ریا و غرور است.

3. نسب و حسب عالی: روزی ابوذر در حضور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به کسی گفت: «یَابْنَ السَّوْدَاءِ؛ ای فرزند زن سیاه!» پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «ابوذر! آرام باش! آرام باش! کسی که مادرش سفید پوست است، بر کسی که مادرش سیاه پوست است، هیچ برتری ندارد.»

ابوذر متوجه اشتباه خود شد. برای جبران، روی زمین دراز کشید و به آن مرد گفت: برخیز و پایت را به روی صورت من بگذار!

4. جمال و زیبایی و حسن ظاهر.

5. داشتن مال و ثروت فراوان، مانند قارون و امثال او.

6. قدرت و نیروی جسمانی و به قول امروزیها در میدان ورزشی دارای مقام و رتبه بودن و مدال داشتن و همچنین موقعیت سیاسی و اجتماعی داشتن که غالبا در زورمندان و امرا دیده می شود. مانند قوم عاد: «فَأَمّا عادٌ فَاسْتَکْبَرُوا فِی الْأَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ وَ قالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنّا قُوَّةً»؛ «اما قوم عاد در روی زمین به ناحق تکبر ورزیدند و گفتند: چه کسی از ما نیرومندتر است؟»

7. فزونی فرزندان و اقوام، یاران و مددکاران و یا فزونی شاگردان که گاهی عامل تکبر و خود برتر بینی است.

التبه ممکن است در کسی تکبر وجود داشته باشد، بدون وجود اسباب فوق الذکر. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «اِیَّاکُمْ وَ الْکِبْرَ فَاِنَّ الْکِبْرَ یَکُونُ فِی الرَّجُلِ وَ اِنْ عَلَیْهِ الْعِبَایَةُ؛ از خود بزرگ بینی بپرهیزید! چرا که کبر می تواند در آدمی که جز یک عبا بر تن ندارد نیز یافت شود.»

گاه ممکن است پستی شخص و یا احساس ذلت درونی، عامل تکبر شود. علی علیه السلام فرمود: «مَا تَکَبَّرَ اِلَّا وَضِیعٌ؛ تکبر نمی ورزد، مگر آدم پست.» و حضرت صادق علیه السلام فرمود: «مَا مِنْ رَجُلٍ تَکَبَّرَ أَوْ تَجَبَّرَ إِلَّا لِذِلَّةٍ وَجَدَهَا فِی نَفْسِهِ؛ هیچ کس تکبر نمی ورزد و برتری جویی نمی کند، مگر به خاطر خواری که در نفس خویش احساس می کند.»

زیانها و مفاسد تکبر

این صفت خطرناک، آثار بسیار زیانباری بر روح و روان و اعتقادات و افکار افراد و نیز در سطح جوامع انسانی دارد؛ به گونه ای که تمام زوایای زندگی فردی و اجتماعی را زیر پوشش می گیرد و هیچ بخشی از خطر آن در امان نیست. در ادامه به اهم آنها از دیدگاه آیات و روایات اشاره می شود.

1. آلودگی به کفر و شرک

قرآن درباره پیامد تکبر شیطان می فرماید: «فَسَجَدُوا إِلّا إِبْلِیسَ أَبی وَ اسْتَکْبَرَ وَ کانَ مِنَ الْکافِرِینَ»؛ «پس همگی سجده کردند، جز ابلیس که سر باز زد و تکبر ورزید [و به خاطر نافرمانی و تکبرش] از کافران شد.»

و در آیه دیگر می خوانیم: «سَأَصْرِفُ عَنْ آیاتِیَ الَّذِینَ یَتَکَبَّرُونَ فِی الْأَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ وَ إِنْ یَرَوْا کُلَّ آیَةٍ لا یُوءْمِنُوا بِها وَ إِنْ یَرَوْا سَبِیلَ الرُّشْدِ لا یَتَّخِذُوهُ سَبِیلًا وَ إِنْ یَرَوْا سَبِیلَ الغَیِّ یَتَّخِذُوهُ سَبِیلًا ذلِکَ بِأَنَّهُمْ کَذَّبُوا بِآیاتِنا وَ کانُوا عَنْها غافِلِینَ»؛ «به زودی کسانی را که در روی زمین به ناحق تکبر می ورزند، از [ایمان به[ آیات خود منصرف می سازم. آنها چنان اند که اگر هر آیه و نشانه ای را ببینند، به آن ایمان نمی آورند و اگر راه هدایت را ببینند، آن را راه خود انتخاب نمی کنند و اگر طریق گمراهی را ببینند، آن را راه خود انتخاب می کنند. همه اینها به خاطر آن است که [از روی تکبر] آیات ما را تکذیب کردند و از آن غافل بودند.»

آیات فراوانی از قرآن این خطر تکبر را گوشزد کرده است.

تکبر به انسان اجازه نمی دهد که در برابر حق تسلیم گردد و در واقع، حجاب سنگینی است که انسان را از دیدن حق باز می دارد. از امام صادق علیه السلام درباره کمترین «الحاد» سؤال شد. حضرت فرمود: «اِنَّ الْکِبْرَ اَدْنَاهُ؛ کمترین درجه کفر و الحاد تکبر است.» و در حدیث معروف، یکی از اصول کفر، تکبر بیان شده است: «أُصُولُ الْکُفْرِ ثَلَاثَةٌ الْحِرْصُ وَ الاِسْتِکْبَارُ وَ الْحَسَد؛ ریشه کفر سه چیز است: حرص، تکبر و حسد.»

2. محرومیت از علم و دانش

متکبر حاضر نمی شود بهترین علوم و دانشها و برترین حکمتها را از افراد هم ردیف و یا زیر دست خود فرا گیرد و یا اصلاً زیر بار فراگیری حکمت نمی رود. قرآن از زبان حضرت نوح علیه السلام چنین نقل می کند: «وَ إِنِّی کُلَّما دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصابِعَهُمْ فِی آذانِهِمْ وَ اسْتَغْشَوْا ثِیابَهُمْ وَ أَصَرُّوا وَ اسْتَکْبَرُوا اسْتِکْبارا»؛ «و من هر زمان آنها را دعوت کردم که [ایمان بیاورند و با فراگیری دستورات آسمانی بر علم آنها افزوده شود و] تو آنها را بیامرزی، انگشتان خویش را در گوشهایشان قرار دادند و لباسهایشان را بر خود پیچیدند و در مخالفت اصرار کردند و به شدت استکبار ورزیدند.»

سران متکبر مکه نیز مردم را از شنیدن کلام وحی که باعث آگاهی آنها می شد، باز می داشتند و دستور می دادند هر کس وارد شد، پنبه در گوش کند تا سخنان پیامبر صلی الله علیه و آله را نشنود. علی علیه السلام در حدیث کوتاه و در عین حال جامع فرمود: «لَا یَتَعَلَّمُ مَنْ یَتَکَبَّرُ؛ کسی که متکبر است، علم فرا نمی گیرد [و دنبال کسب دانش نمی رود].»

و در حدیث زیبای هشام بن حکم از امام کاظم علیه السلام می خوانیم: «إِنَّ الزَّرْعَ یَنْبُتُ فِی السَّهْلِ وَ لَا یَنْبُتُ فِی الصَّفَا فَکَذَلِکَ الْحِکْمَةُ تَعْمُرُ فِی قَلْبِ الْمُتَوَاضِعِ وَ لَا تَعْمُرُ فِی قَلْبِ الْمُتَکَبِّرِ الْجَبَّارِ لِأَنَّ اللَّهَ جَعَلَ التَّوَاضُعَ آلَةَ الْعَقْلِ وَ جَعَلَ التَّکَبُّرَ مِنْ آلَةِ الْجَهْل؛ زراعت در زمینهای نرم و هموار می روید و روی سنگهای سخت هرگز رویش ندارد. همین گونه دانش و حکمت در قلب انسان متواضع رویش دارد و در قلب متکبر جبار آباد نمی گردد؛ زیرا خداوند تواضع را وسیله عقل و تکبر را از ابزار جهل قرار داده است.»

3. تنهایی و نفرت مردم

اثر دیگر تکبر انزوای اجتماعی و نفرت مردم است. علی علیه السلام فرمود: «لَیْسَ لِلْمُتَکَبِّرِ صَدِیقٌ؛ برای متکبر دوستی وجود ندارد.» نه تنها دوستی باقی نمی ماند، بلکه مردم از او متنفر می شوند. امام صادق علیه السلام فرمود: «أَمْقَتُ النَّاسِ الْمُتَکَبِّرُ؛ منفورترین [و مبغوض ترین [مردم، متکبر است.» و در حدیث دیگر می خوانیم: «مَا اجْتُلِبَ الْمَقْتُ بِمِثْلِ الْکِبْرِ؛ چیزی مانند تکبر خشم مردم را بر نمی انگیزد.» و در نتیجه جز بدگویی از طرف مردم هیچ عکس العمل منطقی نخواهد داشت. علی علیه السلام فرمود: «ثَمَرَةُ الْکِبْرِ الْمَسَبَّةُ؛ میوه درخت تکبر، بدگویی است.»

4. ذلّت و خواری

ثمره دیگر تکبر ذلّت و خواری متکبر در نزد خدا و مردم است. شیطان با اینکه شش هزار سال خدا را عبادت کرد، ولی تکبّرش باعث خواری همیشگی او شد.

تکبر عزازیل را خوار کرد به زندان لعنت گرفتار کرد

قرآن کریم می فرماید: «قالَ فَاهْبِطْ مِنْها فَما یَکُونُ لَکَ أَنْ تَتَکَبَّرَ فِیها فَاخْرُجْ إِنَّکَ مِنَ الصّاغِرِینَ»؛ «گفت: از آن [مقام و مرتبه ات] فرود آی که تو حق نداری در آن [مقام و مرتبه] تکبر کنی! بیرون رو که تو از افراد پست و کوچکی!»

همچنان که اشاره شد، یکی از عوامل روانی تکبر، احساس ذلت درونی است که سرانجام آن ذلت ظاهر گشته، باعث خواری اجتماعی و مردمی نیز خواهد شد.

علی علیه السلام فرمود: «مَنْ تَکَبَّرَ عَلَی النَّاسِ ذَلَّ؛ کسی که بر مردم تکبر ورزد، [عاقبت] خوار و ذلیل خواهد شد.»

و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «مَنْ یَسْتَکْبِرْ یَضَعْهُ اللَّه؛ کسی که تکبر ورزد، خداوند او را ضایع می کند.»

5. سرچشمه گناهان

برخی گناهان و صفات رذیله، ام الخبائث و سرچشمه دیگر گناهان است، مانند: شرابخواری، حسادت و... . یکی از آنها نیز تکبر و فخر فروشی است. علی علیه السلام فرمود: «اَلتَّکَبُّرُ یُظْهِرُ الرَّذِیلَةَ؛ تکبر رذیله [اخلاقی] را ظاهر می سازد.»

و در جای دیگر فرمود: «الْحِرْصُ وَ الْکِبْرُ وَ الْحَسَدُ دَوَاعٍ إِلَی التَّقَحُّمِ فِی الذُّنُوبِ؛ حرص و تکبر و حسد سبب می شود که انسان در انواع گناهان فرو رود.»

6. از دست دادن امکانات

همچنان که اشاره شد، متکبر در بین مردم منفور است؛ لذا نمی تواند همکاری دیگران را جلب کند، از طرف دیگر، متکبر به هیچ وجه زیر بار نمی رود که خوبی دیگران را به زبان آورد. امام صادق علیه السلام فرمود: «لَا یَطْمَعَنَّ ذُو الْکِبْرِ فِی الثَّنَاءِ الْحَسَنِ؛ متکبر حاضر نمی شود ثنای انسان خوب را بگوید.»

مجموع این عوامل باعث می شود که موفقیت او در صحنه زندگی ناچیز باشد. علی علیه السلام در این باره می فرماید: «بِکَثْرَةِ التَّکَبُّرِ یَکُونُ التَّلَفُ؛ فزونی تکبر مایه تلف [و از دست دادن امکانات[ است.»

این سخن را به گونه دیگری نیز می توان تفسیر کرد و آن اینکه بسیاری از جنگها و خونریزیها و ویرانیها از تکبر سرچشمه می گیرد؛ همچنان که در دوران معاصر مشاهده می کنیم که قدرتهای استکباری، عامل نابودی بسیاری از شهرها و کارخانه ها و زراعات بوده اند.

7. جهنم سوزان

بدترین پیامد تکبر آن است که اگر متکبّر بر نگردد و توبه نکند، سرانجام جهنمی خواهد شد. قرآن کریم می فرماید: «قِیلَ ادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِدِینَ فِیها فَبِئْسَ مَثْوَی الْمُتَکَبِّرِین»؛ «به آنان گفته می شود: از درهای جهنم وارد شوید و جاودانه در آن بمانید! چه بد جایگاهی است جایگاه متکبران!»

امام صادق علیه السلام فرمود: «إِنَّ فِی جَهَنَّمَ لَوَادِیاً لِلْمُتَکَبِّرِینَ یُقَالُ لَهُ سَقَرُ شَکَا إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ شِدَّةَ حَرِّه؛ به راستی در جهنم سرزمینی است برای متکبران به نام سقر که از شدت حرارتش به خدا شکایت می کند.»

درمان تکبر

برای درمان تکبر، راههای علمی و راهکارهای عملی وجود دارد. راه علمی این است که انسان به حقیقت خویش و ضعف و ناتوانی و پستی خود پی ببرد و از طرف دیگر عظمت و مقام و منزلت خدا را بشناسد.

علی علیه السلام با توجه به همین نکته فرمود: «عَجِبْتُ لِابْنِ آدَمَ أَوَّلُهُ نُطْفَةٌ وَ آخِرُهُ جِیفَةٌ وَ هُوَ قَائِمٌ بَیْنَهُمَا وِعَاءً لِلْغَائِطِ ثُمَّ یَتَکَبَّرُ؛ از فرزند آدم تعجب می کنم که آغاز او نطفه [بدبو] و آخرش مردار [گندیده] و وسط آن دو، ظرفی برای مدفوع است؛ با این حال، تکبر می ورزد!»

از امام باقر علیه السلام شبیه روایت فوق با تفاوت مختصر به این صورت نقل شده است: «از متکبر فخر فروش در شگفتم! او در آغاز از نطفه بی ارزشی آفریده شده و در پایان کار مردار گندیده ای خواهد بود و در این میان، نمی داند به چه سرنوشتی گرفتار می شود و با او چه می کنند (وَ هُوَ فِیمَا بَیْنَ ذَلِکَ لَا یَدْرِی مَا یُصْنَعُ بِهِ).»

این ذیل اشاره دارد که قیامت باوری و ایمان به حسابهای دقیق آن روز، در تکبر زدایی نقش مهمی دارد؛ چنان که در حدیثی از امام زین العابدین علیه السلام آمده است که «میان سلمان فارسی و مرد خودخواه و متکبری خصومت و سخنی واقع شد. آن مرد به سلمان گفت: تو کیستی؟ [و چه کاره ای]؟ سلمان گفت: اما آغاز من و تو هر دو نطفه کثیفی بوده و پایان کار من و تو مردار گندیده ای است. هنگامی که روز قیامت شود و ترازوی سنجش برقرار گردد، هر کس ترازوی عملش سنگین باشد، با کرامت و با شخصیت و بزرگوار است و هر کس ترازوی عملش سبک باشد، پست و بی مقدار است.»

درک عظمت خداوند در تکبر زدایی نقش دارد. به این روایت توجه کنید:

امام حسن علیه السلام فرمود: «لَا یَنْبَغِی لِمَنْ عَرَفَ عَظَمَةَ اللَّهِ أَنْ یَتَعَاظَمَ فَإِنَّ رِفْعَةَ الَّذِینَ یَعْلَمُونَ عَظَمَةَ اللَّهِ أَنْ یَتَوَاضَعُوا وَ عِزَّ الَّذِینَ یَعْرِفُونَ مَا جَلَالُ اللَّهِ أَنْ یَتَذَلَّلُوا لَهُ؛ سزاوار نیست برای کسی که عظمت خدا را شناخته، احساس بزرگی [و خود برتربینی[ کند. پس به راستی بزرگی کسانی که عظمت خدا را دریافته اند، تواضع و فروتنی است و عزت کسانی که می دانند جلالت و بزرگی خدا چیست، در مقابل او تذلل و احساس کوچکی کردن است.»

اما در مورد راه عملی، انجام چند امر در تکبر زدایی نقش بسزایی دارد:

1. کارهای روزانه را خود انجام دادن

گاه امور ساده ای مثل با کارگران سر یک سفره نشستن، کارهای خانه را انجام دادن، در سلام پیشی گرفتن و در راه رفتن بر کسی مقدم نشدن، می تواند در از بین بردن تکبر نقش مهمی ایفا کند.

پیامبر اکرم علیه السلام فرمود: «مَنْ حَلَبَ شَاتَهُ وَ رَقَّعَ قَمیصَهُ وَ خَصَفَ نَعْلَهُ وَ وَاکَلَ خَادِمَهُ وَ حَمَلَ مِنْ سُوقِهِ فَقَدْ بَرِی ءَ مِنَ الْکِبْرِ؛ کسی که گوسفند خویش را بدوشد و پیراهنش را بدوزد و کفشش را وصله بزند و با خادمش هم غذا شود و خرید بازارش را خود انجام دهد، از تکبر خالی شده است.»

و در جای دیگر فرمود: «حَمْل بار [و ما یحتاج منزل] برای خانواده تکبر را از انسان دفع می کند.» و البته پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خود نیز چنین بود.

2. انجام عبادت

انجام عبادت، مخصوصا نماز که همراه با سجده و رکوع است، اگر با معرفت همراه باشد، باعث از بین رفتن تکبر می شود. علی علیه السلام فرمود: «فَرَضَ اللَّهُ الْإِیمَانَ تَطْهِیراً مِنَ الشِّرْکِ وَ الصَّلَاةَ تَنْزِیهاً عَنِ الْکِبْر؛ خدا ایمان را برای تطهیر از شرک لازم شمرده و نماز را برای پاکی از تکبر واجب کرد.»

3. امتحانها و شداید

عامل دیگر برای تکبر زدایی، امتحانات الهی و شداید و گرفتاریهای روزگار است. در این باره علی علیه السلام فرمود: «لَکِنَّ اللَّهَ یَخْتَبِرُ عِبَادَهُ بِأَنْوَاعِ الشَّدَائِدِ وَ یَتَعَبَّدُهُمْ بِأَلْوَانِ الْمَجَاهِدِ وَ یَبْتَلِیهِمْ بِضُرُوبِ الْمَکَارِهِ إِخْرَاجاً لِلتَّکَبُّرِ مِنْ قُلُوبِهِمْ وَ إِسْکَاناً لِلتَّذَلُّلِ فِی نُفُوسِهِم؛ لکن خداوند بندگانش را با انواع گرفتاریها آزمایش می کند و به انواع تلاشها [همچون جهاد و حج و...] متعبد و پای بندشان می کند و به سختیهای مختلف گرفتارشان می سازد تا تکبر را از دلشان بیرون آورد و رام شدن [و تواضع] را در روحشان جای دهد.»

4. اجتناب از عوامل تکبر زا

اموری در انسان ایجاد تکبر می کند، مثل: عادت به صدر نشینی، عده ای را همراه و دور خود راه انداختن، استقبالها و استدبارهای سنگین راه انداختن، مأمومین و شاگردان فراوان دور خویش جمع کردن و... که باید سعی شود از این امور اجتناب شود. ابوامامه نقل کرده است که نبی اکرم صلی الله علیه و آله روزی به سوی بقیع می رفت و اصحاب هم به دنبال او راه افتادند. پس حضرت توقف فرمود و دستور داد آنها جلوتر از حضرت حرکت کنند. از راز این قضیه سؤال شد؟ فرمود: «اِنِّی سَمِعْتُ خَفْقَ نِعَالِکُمْ فَاَشْفَقْتُ اَنْ یَقَعَ شَیْ ءٌ مِنَ الْکِبْرِ؛ به راستی صدای کفشهای شما را شنیدم، ترسیدم که [در نفس و روحم] چیزی از تکبر واقع شود [لذا گفتم جلوتر حرکت کنید].»

راستی اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از صداهای کفشها بر خود بترسد، ما نیز باید به شدت مواظبت کنیم که طولانی بودن صفوف مأمومین، تعداد فراوان شاگردان، شماره های کتابها و مقالات چاپ شده، سفرهای فراوان زیارتی، دعوتهای بی شمار برای منبر، و... ما را به دام تکبر و غرور گرفتار نسازد.

بیان دیگر برای تکبر زدایی

چنان که اشاره شد، تکبر علل و اسبابی دارد که برای تکبر زدایی باید با آنها مقابله شود؛ به این صورت که آنها که به خاطر نسب خود بر دیگران فخر می فروشند، باید بداند که اولاً افتخار به کمالات دیگران کار شایسته ای نیست. اگر پدر کسی فاضل بود و خود از علم بهره ای نداشت، ارزشی برای او ایجاد نمی کند و ثانیا اگر درست اندیشه کند، پدر اصلی نطفه و جد اعلایش خاک است و این دو سبب افتخار نیستند.

اما کسانی که به خاطر جمال و زیبایی گرفتار کبر و غرور می شوند، باید بدانند که با یک بیماری جلدی و با گرد و غبار پیری آن زیبایی از بین خواهد رفت.

و اگر سبب تکبر قوّت و قدرت جسمانی است، فراموش نکند که گاه با یک عارضه قلبی یا مغزی تمام یا قسمتی از بدن فلج می شود و یا به کلی از کار می افتد؛ به گونه ای که نتواند مگسی را از خود براند.

اما آنهایی که به سبب ثروت و فزونی مال دچار غرور می شوند، بدانند که اولاً آنچه بیرون از جان و روح انسان است، نمی تواند مایه مباهات انسان گردد و گرنه همان مال در دست پست ترین انسانها نیز قرار دارد و گاه توسط دزدان ربوده می شود. شرف و عزتی که دزدان بربایند، شرف و بزرگی شمرده نمی شود و ثانیا ثروتها دائما دست به دست می گردد و هرگز به صورت ثابت باقی نمی ماند.

و اگر سبب تکبر و غرور، علم و دانش فراوان است که متأسفانه از بدترین آفات نفسانی است و درمان آن نیز پیچیده تر است، باید بداند که قرآن کریم عالمان بی عمل را به خرانی تشبیه کرده که باری از کتاب بر پشت دارند و نیز بداند که شخص عالم به همان نسبت که بر دیگران برتری علمی دارد، مسئولیتش هم سنگین تر است. ممکن است خداوند از هفتاد گناه جاهل بگذرد، پیش از آنکه یک گناه عالم را ببخشد و باید بداند که حساب عالمان در قیامت از دیگران بسیار مشکل تر است. با این حال، چگونه می توانند فخر فروشی کنند!

از این گذشته، فراموش نکند که علم واقعی آن است که انسان را از غرور باز دارد و بداند که صرف الفاظ علم نیست و از دست دادن آن با کمترین حادثه و عارض شدن نسیان ممکن است.

 

و سرانجام اگر سرچشمه تکبر انواع عبادات و طاعات الهی است که انسان متکبر انجام داده، باید به این واقعیت بیندیشد که خداوند تنها عبادتی را می پذیرد که از هر گونه عُجب و کبر پاک باشد و به یقین گناهکاران نادم و پشیمان به نجات نزدیک ترند تا عابدان مغرور.

خودآزمایی

مرحوم فیض خودآزماییهایی را برای درمان تکبر پیشنهاد می کند که برخی از آنها با تلخیص از این قرار است:

1. با دوستان و هم ردیفان در مجالس شرکت کند و آنها را بر خود مقدم دارد و پشت سر آنها راه رود و پایین تر از آنان بنشیند. اگر احساس ناراحتی و سنگینی نکرد، بداند تکبر ندارد.

2. با برخی دوستان و هم عصران به مناظره پردازد. اگر حق از زبان آنها ظاهر شد و به راحتی پذیرفت، نشانه عدم تکبر است و اگر زیر بار نرفت، بداند ریشه های تکبر باقی است.

3. اگر دوستی با فقرا، خرید از بازار و نشستن با خدمتکاران، برای او سنگینی ندارد، بداند کبر ریشه کن شده و اگر سنگینی دارد، بداند گرفتار تکبراست.

4. لباسهای ساده و کم ارزش بپوشد. اگر احساس ناراحتی نکرد، بداند تکبر در او رشد نکرده است

برای تکبر اقسامی نیز ذکر کرده‌اند، شامل تکبر در برابر خدا؛ تکبر نسبت به پیامبران؛ تکبر در برابر دیگر انسان‌ها. تکبر در برابرخدا را بد‌ترین قسم تکبر خوانده‌اند که منشأ آن نادانی و گمراهی است، همچون تکبرنمرود و فرعون و دعوی خدایی آنان تکبر نسبت به پیامبران مانع از ایمان آوردن انسانهاست، چنانکه کفار قریش در برابرپیامبر اسلام تکبر کردند، گروهی از آنان پیامبری ایشان را قبول داشتند لیکن به سبب غلبه تکبر نمی‌توانستند به آن اقرار کنند و گروهی نیز بر اثر تکبر حتی از شناختن پیامبری ایشان بازماندند.در علم اخلاق تکبر از رذایل اخلاقی و یکی از اسباب غضب الاهی به شمار می‌آید.حتی برخی آن را منشأ سایر رذایل دانسته و باشرک در یک مرتبه نهاده‌اند. تعریف تکبر در علم اخلاق بر‌تر دانستن خود از دیگران و خوار دیدن و تحقیر آنان است. بخش اول این تعریف با تعریف عجب مشترک است و این امر از ارتباط مفهومی کبر و عجب حکایت دارد، چنانکه کبر را از نتایج عجب و در معنا شبیه آن دانسته‌اند.تفاوت کبر و عجب در آن است که کبر، بر خلاف عجب، صرفِ بر‌تر دانستن و بزرگ پنداشتن خود نیست و مستلزم خوار دیدن دیگران هم هست روایات در مذمت تکبر فراوان است و طیف وسیعی از مصادیق را در بر می‌گیرد. از جمله، روایاتی که به تکبرشیطان اشاره دارد روایاتی که تکبر را از اخلاق کفار می‌شمرد و سبب وجوب نماز را غلبه عرب جاهلی بر کبر می‌خواند روایاتی که به عاقبت متکبران در روزقیامت می‌پردازد و روایاتی در بیان سیره پیامبر(ص) و اهل بیت علیهم السلام در تقبیح کبر و مدح تواضع آنچه از فحوای این روایات بر می‌آید، اهمیت دوری از تکبر در امر ایمان است؛ چنانکه ـ هماهنگ با قرآن کریم ـ تکبر را منافی ایمان و مانع از تسلیم شدن به حق خوانده‌اند

در قرآن کریم تکبر از صفات بسیار نکوهیده بشر شمرده شده است. در برخی آیات به کلمه متکبر تصریح شده است؛ آیاتی که دوزخ را جایگاه متکبران معرفی می‌کند از این جمله است. در برخی آیات نیز با کلمات مستکبر و استکبار و خرامنده فخرفروش (مُختالٍ فَخور)[۴] به این معنا اشاره شده است. در آیه ۷۲ سوره زمر، فرشتگان عذاب از میان تمام رذایل انسان بر تکبر دوزخیان تأکید دارند؛ از این نکته می‌توان دریافت که سرچشمه اصلی  گناهان تکبر و تسلیم نشدن به حق است. در برابر، به قرینه آیه ۵۰ سوره نحل می‌توان نشانه نفی استکبار را عمل به اوامر الاهی بدون چون و چرا دانست.

تکَبُّر، یا بزرگ‌بینی، از رذایل اخلاقی است که قرآن کریم و روایات آن را از صفات بسیار نکوهیده بشر شمرده اند. برای تکبر اقسامی مانند تکبر در برابر خدا، تکبر نسبت به پیامبران و تکبر در برابر دیگر انسان‌ها ذکر کرده‌اند. گردن کشی در برابر خدا را که منشأ آن نادانی و گمراهی است، بد‌ترین نوع تکبر خوانده‌اند.

تکبر در برابر دیگر انسان‌ها نیز در متون دینی نکوهش شده است؛ حتی تکبر مومن  بر اهل کفر و شرک  چون استمرار ایمان در مؤمن و کفر در کافر یقینی نیست و چه بسا که در آینده ای دور یا نزدیک، جای آن دو با یکدیگر عوض شود.

«تکبر» یعنى آدمى، خود را نسبت به دیگران - به جهت کمالى که در خود مى‏بیند بزرگ شمارد؛ خواه آن کمال را داشته باشد یا نه و خواه آن صفتى را که دارد و به آن مى‏بالد فى‏الواقع هم کمال باشد یا نه (ملا احمد نراقى، معراج السعاده، انتشارات حکمت، 1366، ص 278 ؛ دستغیب شیرازى، گناهان کبیره، ص 114.) مانند تکبر شیطان نسبت به انسان، آنجا که در پاسخ خداوند که فرمود چرا به آدم سجده نکردى - گفت: من از آتش خلق شده‏ام و آدم از خاک آفریده شده است‏ (اعراف (7) آیه 12.)
اما «غرور» به دو صورت منفی و مثبت وجود دارد که غرور منفی از صفات رذیله و غرور مثبت (عزت نفس) از صفات حمیده است.

*غرور به معنای منفی
غرور به معنی فریفتگی به داشته ها و جذابیت های غیر حقیقی و علائق دنیوی است که باعث می شود انسان از یاد خدا غافل شود و معنویت و سرمایه های حقیقی سعادت خود را فراموش نماید و در نتیجه آن به انواع بیماری اخلاقی و روانی مانند عجب، تکبر، خودخواهی و مانند آن مبتلا گردد.
این واژه به طور وسیعى در کلمات عرب مخصوصا در آیات قرآن مجید و روایات اسلامى به کار رفته و در گفتگوهاى روزمره فارسى زبانان نیز کم و بیش در همان معانى اصلى یا لوازم آن به کار مى‏رود.
«راغب‏» در کتاب «مفردات‏» واژه «غرور» (به فتح غین که معنى وصفى دارد) را به معنى هر چیزى که انسان را مى‏فریبد و در غفلت فرومى‏برد خواه مال و مقام باشد یا شهوت و شیطان تفسیر مى‏کند.
در «صحاح اللغة‏» «غرور» به معنى امورى که انسان را غافل مى‏سازد و مى‏فریبد (خواه مال و ثروت باشد یا جاه و مقام یا علم و دانش و غیر آن) تفسیر شده است.
بعضى از ارباب لغت - به گفته «طریحى‏» در «مجمع البحرین‏» گفته‏اند: «غرور فریفتگی به چیزى است که ظاهری جالب و دوست داشتنى دارد، ولى باطنش ناخوشایند و مجهول و تاریک است‏».
در کتاب «التحقیق فى کلمات قرآن الکریم‏» بعد از نقل کلمات ارباب لغت چنین آمده است: «ریشه اصلى این واژه به معنى حصول غفلت ‏به سبب تأثیر چیز دیگرى در انسان است و از لوازم و آثار آن جهل و فریب و نیرنگ و نقصان و شکست و... مى‏باشد».
در «المحجة البیضاء فى تهذیب الاحیاء» که از بهترین کتب اخلاق محسوب مى‏شود چنین مى‏خوانیم: «غرور عبارت است از دلخوش بودن به چیزى که موافق هواى نفس و تمایل طبع انسانى است و ناشى از اشتباه انسان یا فریب شیطان است و هر کس گمان کند آدم خوبى است (و نقطه ضعفى ندارد) خواه از نظر مادى یا معنوى باشد و این اعتقاد از پندار باطلى سرچشمه بگیرد آدم مغرورى است و غالب مردم خود را آدم خوبى مى‏دانند در حالى که در اشتباهند؛ بنابراین اکثر مردم مغرورند، هر چند شکل غرور آنها و درجه آن متفاوت است‏». (محجه البیضاء, جلد6، صفحه‏293)
در تفسیر نمونه در معنى این واژه چنین آمده است: «غرور» بر وزن (جسور) صیغه مبالغه به معنى موجود فوق العاده فریبنده است و شیطان را از این رو «غرور» مى‏گویند که انسان را با وسوسه‏هاى خود فریب مى‏دهد و غافل مى‏سازد و در حقیقت‏بیان مصداق واضح آن است وگرنه هر انسان یا کتاب فریبنده، هر مقام وسوسه‏گر و هر موجودى که انسان را گمراه سازد در مفهوم وسیع «غرور» داخل است.
امام علی (علیه السلام ) در نکوهش فریفتگی و غفلت می فرمایند: «طوبی لمن لم تقتله قاتلات الغرور» خوشا به حال کسی که فریبهای کشنده او را نکشته باشد. و نیز می فرمایند: «سکر الغفلة و الغرور ابعد افاقة من سکر الخمور» مستی غفلت و فریب، دیرتر از مستی مسکرات زایل می شود. حضرت در حدیثی دیگر می فرمایند: «در غفلت و فریب خوردگی آدمی همین بس که به هر آنچه نفس در نظرش بیاراید اعتماد کند».
خداوند سبحان در باره ی مغرور شدن به خدا و طمع بیهوده بستن به او می فرماید: «یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورة ما شاء رکبک» ای انسان چه چیز تو را به پروردگار کریمت مغرور ( و دلیر ) کرده است. آن که تو را آفرید و اعضایت تمام گردانید و اعتدالت بخشید و به هر صورتی که خواست تو را ترکیب داد.
امام علی (علیه السلام) می فرمایند: «پافشاری کردن بنده در معصیت و آرزوی آمرزش داشتن از خدا، مغرور شدن به خداست». در روایتی دیگر امام در خصوص فریب دنیا را خوردن می فرمایند: «از فریب دنیا بپرهیزید؛ زیرا دنیا هر خوبی و نعمتی که فریبکارانه به انسان دهد، همواره پس می گیرد و کسی را که به دنیا دل بندد و در آن جا خوش کند، کوچ دهد».
خداوند منان در باره ی چیزهایی که نباید فریفته ی آن شد می فرماید: «لا یغرنک تقلب الذین کفرو فی البلاد متاع قلیل ثم ماواهم جهنم و بئس المهاد» (آل عمران /196، 197) جولان کافران در شهرها تو را نفریبد؛ این برخورداری اندک است. پس از آن جایگاهشان جهنم است و جهنم بد آرامگاهی است.
پیامبر خدا (صلی الله علیه و اله) میفرمایند: «گناه کردن مردم تو را از گناهت غافل نکند و نعمتهای مردم تو را از نعمتهایی که خداوند ارزانیت داشته است دچار غفلت نسازد و مردم را از رحمت خدای عز و جل که تو خود بدان امید بسته ای، نومید مگردان».

*غرور بمعنای مثبت (عزت نفس)
عزت نفس از دیدگاه اخلاق و روایات اسلامی بدین معنا است که انسان آنقدر خودش را عزیز و بزرگ انگارد که حاضر نشود تن به پستی گناه و افعال و رفتار مغایر با شأن انسان و ایمان بدهد. عزت نفس، یعنی، آن که آدمی شرافت و ارزش خود را بشناسد تا در برابر حوادث و در شرایط مختلف خود را حفظ کند. اگر دیوانه ای الماسی گران قدر در دست داشته باشد آن را به مفت از دست خواهد داد؛ ولی شخص خردمند آن را حفظ خواهد کرد و جز به بهای واقعی، آن را نخواهد فروخت. آدمی اگر قدر خود را بداند آن را ارزان نخواهد فروخت.
به قول سعدی: تو به قیمت ورای دو جهانی * چه کنم قدر خود نمی دانی
گر کیمیای دولت جاویدت آرزوست * بشناس قدر خویش که گوگرد احمری
ای مرغ پای بسته به دام هوای نفس * کی بر هوای عالم روحانیان پری؟!
انسان های عالم و مومن و متقی معمولا بسیار بزرگوار و با شخصیت هستند و افراد جاهل، گناه کار و خطا پیشه دارای شخصیتی متزلزل و حقیر می باشند.
شاید مهمترین اثری که گناه بر شخصیت انسان می گذارد، احساس حقارت و ذلت است. زیرا گناه ریشه در حب دنیا دارد و دنیا با همه عظمت اش در پیشگاه خداوند و عوالم دیگر هستی کوچک و حقیر است و باعث حقارت اهل دنیا می شود.
کسی که بر این اعتقاد است که باید به مقام عالی انسانی برسد هرگز به خود اجازه ی گناه نمی دهد. کسی که خود را بزرگوار می انگارد هرگز به کارهای پست تن در نمی دهد. پستی و رفتار ناهنجار معمولا از کسانی صادر می شود که برای خود ارزشی قایل نیستند. عزت نفس (همان غرور به معنای مثبت) یعنی عزت و بزرگی و عظمت نفس خود را حفظ کردن و تن ندادن به ذلت و اموری که شأن انسان را به پایین می آورد.
به طور خلاصه علم و عمل به شخصیت انسان بزرگی و عزت می دهد و در مقابل، نادانی و گناه باعث حقارت نفس آدمی می شود. انسان های بزرگ به خصوص معصومین (علیهم السلام) از بالاترین درجه عزت نفس برخوردار بوده اند و هر کسی به مقدار عظمت و بزرگی شخصیت اش عزت نفس دارد و تن به هر کار پستی نمی دهد.
غرور مثبت یا همان اعتماد به نفس؛ یعنى، علاوه بر اینکه انسان خودش را مثبت ارزیابى مى‏کند، به این باور هم رسیده که توان کافى براى انجام کارهایش دارد و مى‏تواند از توانمندى‏هاى خود، به خوبى در جهت نیل به اهدافش استفاده کند.
به عبارت دیگر خود را باور کرده و توانمندى‏هایش را به صورت واقع بینانه ارزیابى مى‏کند و در هر شرایطى، مى‏تواند از این توانمندى‏ها به خوبى استفاده کند و هیچ‏گاه شکست‏ها موجب تغییر این باورها نسبت به خودش نمى‏شود؛ بلکه شکست‏ها را به خوبى تحلیل و سپس به عنوان سکوى پرش براى دستیابى به اهداف خود از آن استفاده مى‏کند.

*نتیجه اینکه:
1- معنای غرور وسیعتر از معنای تکبر است.
2- تکبر در هیچ شرایطی برای مؤمن پسندیده نیست.
3- غرور به معنای مثبت (عزت نفس) امرى پسندیده و مطلوب است و مؤمن باید براى تقویت آن کوشا باشد. به طورى که با حفظ عزت نفس بتواند در مقابل گناه، خود را حفظ کند و در تأمین نیازهاى خود هیچ‏گاه در مقابل متمکنین و پولداران، خود را خوار و ذلیل نکند و مناعت طبع را پیشه خود سازد.

*براى آگاهى بیشتر ر.ک:
الف. مهدى نراقى، جامع السعادت؛
ب. شهید دستغیب، گناهان کبیره.

علائم و نشانه های تکبر و تواضع

زنهار، تا فریب نفس و شیطان را نخوری. و خود را صاحب ملکه تواضع، و خالی از مرض کبر ندانی، تا نیک مطمئن شوی و خود را در معرض آزمایش و امتحان در آوری، زیرا که: بسیار می شود که آدمی ادعای خالی بودن از کبر را می کند، بلکه خود نیز چنان گمان می کند ولی چون وقت امتحان می رسد معلوم می شود که این مرض در خفایای نفس او مضمر است و فریب نفس اماره را خورده و خود را بی کبر دانسته، و به این جهت از معالجه و مجاهده دست کشیده.

و از برای هر یک از کبر و تواضع علاماتی چند است که آدمی به آنها امتحان، وحالت نفس او از کبر و تواضع شناخته می شود.

[275]

و علامت اول آنکه: چون با اقران و امثال خود در مساله ای از مسائل، گفتگومی کند اگر حق بر زبان ایشان جاری شود، و آنچه او گوید مطابق واقع نباشد اگر اعتراف به آن کرد و از اینکه او را بر حق آگاه ساختند و از غفلت برآوردند اظهار شکرگزاری ایشان نمود و اصلا بر او اعتراف و شکرگزاری مشکل نبود پس این علامت آن تواضع است. و اگر قبول حق از ایشان و اعتراف بر آن گران باشد و اظهار بشاشت و خرمی نتواند نمود معلوم است که تکبر دارد. و باید بعد از تامل در بدی عاقبت آن، در خباثت نفس خود تامل کند و در صدد معالجه برآید و خود را بر آنچه گران است بر او از قبول حق و اعتراف بدان و شکرگزاری حق گویان بدارد. و مکرر اقرار به عجز و قصور خودکند. و به گوینده حق دعا کند و او را آفرین و ستایش گوید، تا این صفت از او رفع شود.

و بسا باشد که در خلوت مضایقه از قبول حق ندارد ولیکن در حضور مردم بر اوگران باشد، در این وقت، کبر نخواهد داشت ولیکن مبتلا به مرض ریا خواهد بود و بایدآن را معالجه نماید به نحوی که در مرض ریا بیاید.

علامت دوم آنکه: چون به محافل و مجامع وارد شود بر او گران نباشد که امثال واقران بر او مقدم نشینند و او فروتر از ایشان نشیند، و مطلقا تفاوتی در حال او نکند. وهمچنین در وقت راه رفتن، مضایقه نداشته باشد که عقب همه راه رود. و اگر چنین باشد، صفت کبر ندارد. و اگر بر او گران باشد، متکبر است و باید چاره خود کند، وزیر دست امثال خود بنشیند و عقب ایشان راه رود تا از این مرض خلاص گردد.

حضرت صادق - علیه السلام - فرمودند که:

«تواضع آن است که: آدمی در مکانی که پست تر از جای او باشد بنشیند. و به جائی که پائین تر از جای دیگر باشد راضی شود. وبه هر که ملاقات کند سلام کند. و ترک مجادله کند، اگر چه حق با او باشد. و نخواهدکه او را بر تقوی و پرهیزکاری مدح کنند» . (29)

و بعضی از متکبرین طالب صدر، می خواهند امر را مشتبه کنند عذر می آورند که مؤمن نباید که خود را ذلیل کند. و بعضی از متشبهان به اهل علم متمسک می شوند که: علم را نباید خوار کرد. و این از فریب شیطان لعین است.

ای بیچاره مسکین! بعد از آنکه جمعی در مجلس از امثال و اقران تو باشد، چه ذلتی است در زیر دست آنها نشستن؟ و چه خواری از برای علم است؟ سخن از کسانی است که آنها نیز مثل تو هستند، یا نزدیک به تو. این عذر اگر مسموع باشد در جائی است که اگر مؤمنی در مجمع اهل کفر باشد، یا صاحب علمی در مجمع فساق و ظلمه حاضرشود. علاوه بر این، اگر عذر تو این است، چرا اگر اتفاقا در جائی زیر دست نشستی متغیر الحال می شوی و مضطرب می گردی؟ بلکه گاه است خود را چون کسی تصورمی کنی که عیبی بر او ظاهر شده. به یک بار زیر دست نشستن، ذلت ایمان و علم به وجود

[276]

نمی آید. هزار مسلمان و عالم را می بینی که انواع مذلت به ایشان می رسد چنان متغیرنشوی که به یک «گز» (30)زمین جایت تفاوت کند، و چنان می دانی که این حرمت ایمان وعلم است. نه چنین است، بلکه این از شایبه شرک و جهلی است که در باطن تو است. وبعضی از متکبرین هستند که: چون وارد مجمعی می شوند و در صدر، جائی نمی بیننددر صف «نعال» (31)می نشینند، با وجود اینکه میان صدر، وصف نعال جای و مکان خالی بسیار است. یا بعضی اراذل را میان خود و میان کسانی که در صدرند می نشانند که بفهمانند که اینجا که ما نشسته ایم نیز صدر است، یا اینکه ما خود از صدر گذشته ایم.

و گاه است در زاویه ای که صدر قرار داده اند جا نیست زاویه دیگر مقابل آن را درصف نعال رو به خود می کند و می نشیند. و بسا باشد در راه رفتن چون میسر نشود که مقدم بر همه شود اندکی خود را پس می کشد تا فاصله میان او و پیش افتادگان حاصل شود. و اینها همه نتیجه کبر و خباثت نفس، و اطاعت شیطان است. و این بیچارگان، این اعمال را می کنند به جهت عزت خود و نمی دانند که زیرکان، به خباثت نفس ایشان برمی خورند.

تیز بینانند در عالم بسی

واقف اند از کار و بار هر کسی

علامت سیم آنکه: پیشی گرفتن در سلام کردن بر او گران نباشد. پس اگر مضایقه داشته و توقع سلام از دیگران داشته باشد متکبر خواهد بود. و عجب آنکه جمعی که خود را از جمله اهل علم می دانند سواره در کوچه و بازار می گذرند و از پیادگان ونشستگان چشم سلام دارند! و حال آنکه سزاوار آن است که: ایستاده بر نشسته، و سواره بر پیاده سلام کند. اف بر ایشان که یکی از سنن سنیه پیغمبر آخر الزمان را آلت تکبر خود قرار داده اند.

علامت چهارم آنکه: چون فقیر بی نوائی او را دعوتی نماید اجابت کند و به مهمانی او یا حاجتی دیگر که از او طلبیده برود. و به هت حاجت رفقا و خویشان، به کوچه وبازار آمد و شد نماید. اگر این بر آن گران باشد تکبر دارد. و همچنین ضروریات خانه خود را از آب و هیمه و گوشت و سبزی و امثال اینها را از بازار خریده خود بردارد و به خانه آورد، اگر بر او گران نباشد متواضع است و الا متکبر. و اگر در خلوت مضایقه نداشته باشد و در نظر مردم بر او گران باشد مبتلا به مرض ریا خواهد بود.

حضرت امیر المؤمنین - صلوات الله علیه - فرمودند که: «برداشتن چیزی و به خانه آوردن به جهت عیال، از کمال مردی چیزی کم نمی کند» . (32)

«روزی آن سرور یک درهم گوشت خریدند و بر گوشه ردای مبارک گرفته به خانه می بردند بعضی از اصحاب عرض کردند یا امیر المؤمنین! به من ده تا بیاورم. فرمود:صاحب عیال، سزاوارتر

[277]

است که بردارد» . (33)

و مروی است که: «حضرت امام صادق - علیه السلام - مردی از اهل مدینه را دید که چیزی را از برای عیال خود خریده بود و می برد، چون حضرت را دید شرم کرد.

حضرت به او فرمود که: از برای عیالت خریده ای و برداشته ای؟ به خدا قسم که اگر اهل مدینه نبودند هر آینه دوست داشتم که من نیز از برای عیال خود چیزی بخرم و بردارم» . (34)

و ظاهر آن است که: چون در آن وقت از امثال آن بزرگوار این نوع رفتار متعارف نبود، و در نظر مردم قبیح می نمود، و موجب عیب کردن مردمان و غیبت کردن ومذمت نمودن ایشان می شد، به این جهت آن حضرت اجتناب می فرمودند. و از آنجامستفاد می شود که: چنانچه امری به حدی رسد که ارتکاب آن در عرف قبیح باشد وباعث این شود که مردم به غیبت کردن صاحب آن مشغول شوند، ترک کردن آن بهتراست. و این نسبت به اشخاص و ولایات و عصرها مختلف می شود، پس باید هر کس ملاحظه آن را بکند. و مناط آن است که: به حد قباحت و مذمت رسد. پس هان، تافریب خود را نخوری و تکبر را به این واسطه مرتکب نشوی.

علامت پنجم آنکه: بر او پوشیدن جامه های سبک و درشت و کهنه و چرک گران نباشد، که اگر در بند پوشیدن لباس نفیس، و بر تحصیل جامه فاخر حریص باشد و آن را شرف و بزرگی داند متکبر خواهد بود.

و حضرت پیغمبر - صلی الله علیه و آله - فرمود که:

«این است و جز این نیست که من بنده ای هستم که بر روی خاک می نشینم و چیزی می خورم، و جامه پشمینه می پوشم، وشتر را می بندم، و انگشتان خود را می لیسم، و چون بنده ای مرا بخواند اجابت می کنم. پس هر که طریقه مرا ترک کند از من نیست» . (35)

و مروی است که: «سید انبیاء - صلی الله علیه و آله - پیراهنی را پوشیده بودند و دروقت وفات آن حضرت بیرون آوردند، از پشم بود و دوازده وصله داشت، که چندوصله آن از پوست گوسفند بود» .

«به سلمان گفتند که: چرا جامه نو نمی پوشی؟ گفت: من بنده هستم هر وقت آزادشوم خواهم پوشید» . (36)

و حضرت رسول - صلی الله علیه و آله - فرمود که: «جامه کم قیمت و پست پوشیدن از ایمان است» . (37)

«سید اولیاء در زمان خلافت ظاهریه، جامه ای بسیار کهنه که بر آن پینه بسیار بودپوشیده بود، بعضی از اصحاب با او عتاب کرد. حضرت فرمود: در آن چند فایده هست: یکی آنکه: مؤمنین، اقتدا به من می کنند و چنین رفتار می کنند. و دیگر آنکه: دل را خاشع می کند و از کبر پاک می گرداند» . (38)

علامت ششم آنکه: با کنیزان و غلامان خود در یک سفره طعام خورد و با ایشان همخوراکی کند،

[278]

اگر بر او گران نباشد متواضع است و الا متکبر.

شخصی از اهل بلخ روایت کند که: «با سلطان سریر ارتضا، علی بن موسی الرضا - علیه و علی آبائه و اولاده التحیة و الثناء - در سفر خراسان همراه بودم روزی سفره حاضر کردند، پس حضرت همه ملازمان خود از خادمان، و غلامان سیاه را بر سفره جمع کردند، من عرض کردم: فدای تو شوم اگر سفره جدائی از برای ایشان قرار دهی بهتر است. فرمود: ساکت باش، به درستی که: خدای همه یکی و دین همه یکی و پدر ومادر همه یکی است، و جزای هر کس را به قدر عمل او می دهند» . (39)

و مخفی نماند که: امتحانات و آزمایشهای کبر و تواضع، منحصر به اینها نیست، بلکه اعمال و آثاری دیگر بسیار هست، مانند اینکه: بخواهد کسی در پیش او بایستد.

حضرت امیر المؤمنین - علیه السلام - فرمودند که: «هر که خواهد مردی از اهل آتش را بیند نگاه کند به مردی که نشسته و در برابر او طایفه ای ایستاده باشند» . (40)

بعضی از صحابه نقل کرده اند که: «احدی در نزد اصحاب پیغمبر از آن سرور عزیزترو محترم تر نبود چون نشسته بودند و حضرت وارد می شد به جهت او از جای بر نمی خاستند چون می دانستند که آن حضرت از آن کراهت دارد. (41)

و از جمله علامات کبر این است که: تنها در کوچه و بازار نرود و خواهد که دیگری همراه او باشد. و بعضی متکبرین هستند که چون کسی را نیابند، سواره راه روند.

مروی است که: «هر که کسی در عقب او راه رود مادامی که چنین است دوری او ازخدا زیاد می شود» . (42)

و حضرت پیغمبر - صلی الله علیه و آله - بعضی اوقات با اصحاب راه می رفتند واصحاب را پیش می انداختند و خود میان ایشان راه می رفتند» . (43)

و باز از جمله علامات کبر این است که: از زیارت کردن بعضی اشخاص مضایقه کند، اگر چه در زیارت آنها فایده ای از برای او باشد. و مضایقه کند از همنشینی فقرا ومریضان و آزارداران.

مروی است که: «مردی آبله بر آورده بود و آبله او چرک برداشته و پوست آن رفته بود و بر حضرت پیغمبر - صلی الله علیه و آله - داخل شد در وقتی که آن حضرت به چیزخوردن مشغول بودند، آن شخص پهلوی هر که نشست از پیش او برخاست، حضرت اورا پهلوی خود نشانید و با او چیزی خورد» . (44)

«روزی آن حضرت با اصحاب، چیزی می خوردند، مردی که ناخوشی مزمنی داشت و مردم از او متنفر بودند وارد شد، حضرت او را بر پهلوی خود نشانید و فرمود:

چیزی بخور» . (45)

[279]

و علامات دیگر از برای کبر بسیار است که کبر به آن شناخته می شود. و طریقه ورفتار سید انبیا - صلی الله علیه و آله - جامع جمیع علامات تواضع، و خالی از همه شوایب کبر بود، پس سزاوار امت او آنکه اقتدا به او نمایند.

ابو سعید خدری که از اصحاب حضرت رسول - صلی الله علیه و آله - بود روایت کرده که: «آن حضرت خود علف به شتر می داد. و آن را می بست. و خانه را می رفت. وگوسفند را می دوشید. و نعلین خود را پینه می کرد. و جامه خود را وصله می نمود. و باخدمتکاران چیز می خورد. و چون خادم از دست آسیا کشیدن خسته می شد آن حضرت خود آسیا می کشید. و از بازار چیزی می خرید و به ست یا به گوشه جامه خودمی گرفت و به خانه می آورد. و با غنی و فقیر و کوچک و بزرگ مصافحه می کرد. و به هر که بر می خورد از کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده، از نمازگزاران، ابتداء به سلام می کرد. جامه خانه و بیرون او یکی بود. هر که او را می خواند اجابت می کرد. و پیوسته ژولیده و غبار آلوده بود. به آنچه او را دعوت می کردند حقیرنمی شمرد، اگر چه هیچ بجز خرمای پوسیده نمی بود. صبح از برای شام چیزی نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی کرد. سهل المؤنه بود. خوش خلق وکریم الطبع و گشاده رو بود. و با مردمان نیکو معاشرت می کرد تبسم کنان بود بی خنده، واندوهناک بود بی عبوس. در امر دین، محکم و شدید بود بی سختی و درشتی با مردمان.

متواضع و فروتن بود بی مذلت و خواری. بخشنده بود بی اسراف. مهربان بود به جمیع خویشان و اقارب. قریب بود به جمیع مسلمانان و اهل ذمه. دل او رقیق بود و پیوسته سربه پیش افکنده بود. و هرگز این قدر چیز نمی خورد که «تخمه» (46)شود. و هیچ وقت دست طمع به چیزی دراز نمی کرد» . (47)

29. کافی، ج 2، ص 122، ح 630. واحد طول، معادل 24 انگشت.31. جمع نعل: کفش، کنایه از پائین مجلس32. بحار الانوار، ج 73، ص 207.33. بحار الانوار، ج 73، ص 207.34. کافی، ج 2، ص 123، ح 1035. اتحاف السادة المتقین، ج 8، ص 407.36. بحار الانوار، ج 73، ص 205.37. احیاء العلوم، ج 3، ص 306. به نقل از سنن ابی داود و ابن ماجه. و محجة البیضاء، ج 6، ص 248.38. نهج البلاغة فیض الاسلام، ص 1132، حکمت 99.39. بحار الانوار، ج 49، ص 101، ح 1840. احیاء العلوم، ج 3، ص 305. و محجة البیضاء، ج 6، ص 247.41. احیاء العلوم، ج 3، ص 305. و محجة البیضاء، ج 6، ص 247.42. احیاء العلوم، ج 3، ص 305. و محجة البیضاء، ج 6، ص 247.43. بحار الانوار، ج 73، ص 206.44. بحار الانوار، ج 73، ص 206.45. محجة البیضاء، ج 6، ص 220. و احیاء العلوم، ج 3، ص 293 و 29446. سوء هاضمه، فساد در معده.47. بحار الانوار، ج 73، ص 208.


*کتابهای زیر جهت مطالعه معرفی می گردد .
1- اخلاق اسلامی - محمد علی سعادت
2- اخلاق در قرآن (3 جلد ) - مصباح یزدی
3- خودسازی برای خود شناسی - مصباح یزدی
4- انسان کامل - مرتضی مطهری
پیروز باشید.

دزدان فدک فاطمه 310 گمراه دین 310 دلیل نفاقه 310 جهل عرب 310 اباجهل در دین310 نیرنگ 310 ابله منافقا 310یا بلاء دین اسلام 310عمر 310 گمراه دین310 منکر 310 کفری 310 منکر310نیرنگ310حرامیان 310گمراه دین310بمار زنگی 310کفری310نا اهل کل مذاهب310 نامردیه 310اهل نابکار 310اهل نابکار310 درد کل مذاهب310 نا اهل کل مذاهب 310نابکاراهل دین310 احمقها احمقها 310منکر 310جاهل منافق310 گمراه دین 310نمرودی 310 نامردیه 310عمر 310 نیرنگ310نمرودی310 سامری310 گمراه دین310 اباجهل در دین 310 بی ایمان دین اسلام 310 310 عمر 310 قاصبان بدین 310 جاهل منافق 310 ابله منافقا 310 عمر 310 گمراه دین 310 جاهل منافق 310 کفری 310حرامیان310 ابله منافقا 310 نامردیه 310دزدانه فدک فاطمه 310 منکر 310 وهابیه منافقی 310 عمر310 فتنه ها 310+231= 541 ظالم 971-430 مقصر = 541 +430 مقصر = 971 ظالم -310 عمر ظالم 971-310 عمر = 661 عثمان - 430 مقصر = 231 ابوبکر مکرن310حرامیان 310بی ایمان دین اسلام310 عمر به ابحد عمر310نیرنگ 310حرامیان 310جاهل منافق 310نمرودی310 گمراه دین310 فاسق دینه 310کفری 310 فاسقه دین310 فاسق دینه 310منکر 310نیرنگ310 عمر310نامردیه310 کفری 310نیرنگ 310گمراه دین310ابله منافقا310 نامردیه310حرامیان 310عمر310منکر 310نمرودی 310نیرنگ310نمرودی310 گمراه دین310 فاسق دینه 310کفری310 310حرامزاده پلید310بدجنس عالم احمقا 310گبر پلید دین 310 منکر 310سگ هار پلید 310وحشی هاریا 310بابقره 310حاهل منافق 310 بمردک پلید 310حرامزاده پلید310 فاسق دینه310کلب کلب هار310جهل مرکبی 310بمار زنگی 310 رمز زناه310 فسق کلیه310گمراه دین310گمراه دین310 فسق دینها 310گمراه دین 310 جاهل منافق310 فاسق دینه 310 حرامیان 310 نیرنگ310 قاصب مذهب الله 310 مذهب ناحق اهل دین 310گره اهل دینه 310 قفل اهل دین 310 قاصب مذهب الله 310 مخالف اهل دین 310 فاسق دینه 310 نیرنگ310 با اهل منافق310 ملعون و پلید اهل دین 310قاصب بکل دین 310 اهل نابکار 310 بمنافق اول 310 ابله منافقا310 جاهل منافق310 حرامیان 310فسق دینها310 دزدان فدکه فاطمه 310دزدان فدکه فاطمه310حرامیان310بی ایمان دین اسلام 310گبرپلید دین310 310 حرامیان310 دقلبازملحد310ببقرها 310بقلدره دینه310کلب کلب هار310 جاهل منافق 310نارجهیما 310سم ری310سامری قوم محمد عمرابن خطاء 310 گمراه دین310جهل مرکبی310با کافرها 310بانادانه دین اسلام310 بمردک پلید310 آشوبا310 دقل بازملحد310کفری310 منکر310سامری310 گمراه دین 310جاهل منافق 310حرامیان 310سم ری 310 سامری قوم محمد و سامری قوم موسی شجره الملعونه بودند 310 منکر 310سگ هارپلید310 310کلب کلب هار310وحشی هاریا310فس قینی310 دلیل نفاقه 310 جهل عرب 310 اباجهل در دین 310ابله منافقا 310جاهل منافق 310 سامری 310سم ری 310 سامری قوم محمد و سامری قوم موسی شجره الملعونه بودند310 گمراه دین 310 منکر 310 کفری 310 نامردیه 310 عمر 310 جاهل منافق 310 حرامزاده پلید 310 رمززناه 310 گمراه دین 310منکر 310نامردیه 310با وهابیه نادان دین حق 310 کفری310 نیرنگ310نمرودی 310سامری310 310مار زنگی 310کفری منکر 310جاهل منافق 310 نامردیه 310عمر 310 سگ مردها310نیرنگ 310نمرودی310سامری310 گمراه دین310 مکرن310 خباثتی1512-1202 سه خلیفه = 310 عمر 310 منکر 310کفری 310نامردیه 310 منکر310 کفری310نیرنگ 310 عمر310بوگند مردابا 310سگ مرد ها 310 کبر پلید دین 310بقلدره دینه 310نار جهیما 310 به ابجد خائنان 772-451 عمر و ابوبکر = 231 ابوبکر 231 فاسق 231عصیان 231 ابوبکر231 نفاق 231 عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 با دزد گربها231 ادیانی جعلی باطل 231 بابی عقلیها231یاابوسفیانی231دورویه 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231 احمق ملحد231 لانه جاسوسیه 231با احمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 احمق ملحد 231جزو خائنان به رسول خدا بوده الله اکبر کلمات هم غوغا نموده اند به ابجد اشراردینها772-541= 231 ابوبکر ابوبکر231 نفاق 231 عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 با دزد گربها 231 بابی عقلیها 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231با احمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 ابوبکر و عمر 541قاتلی 541 عدواهل بیت 527 +14 معصوم = 541 ابوبکر و عمر 541 عدواهل بیت بوده اند

+ نوشته شده در چهار شنبه 18 اسفند 1396برچسب:,ساعت 17:28 توسط برای تبادل لینک ابتدا ما را با عنوان اسلامه حق 245 علی 110+ 135فاطمه = 245 و آدرس aaaali110.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.به ابجد اسلامه حق 245 یعنی فاطمه و علی 245 وصی پیامبر 359-231 ابوبکر = 128حسین وزیر پیامبر 476 - 231= 245علی فاطمه 245وصی نبیا 169علی مهدی169 با نماینده بحق محمد علی حسن حسین مهدی 245 اسلامه حق 245 یعنی علی110+ +135= 245 اسلامه حق 245 منظور علی و فاطمه پدر مادر شیعیان میباشنددرود و صلوات خدا بر پدر و مادر شیعیان اهل بیت پیغمبر اسلام |

به ابجد 110نمک110نان جو110حامیان110 دین الهی 110ولی دین110 علی 110 بحق 110 علی 110 یمین110 دین الهی 110  اهل دینی 110 دین الهی 110 علی 110 بحق110یمین 110در قیامت همه در گرو اعمالشان هستند الا اصحاب یمین به ابجد یمین110علی قرآن=41+41اصل دین اسلام=82 امام82+114سوره قرآن=196دین اسلام 196ضرب14معصوم درخودش میشود 196دین اسلام196با دین الله فاطمه64 همسر لایق علی64به ابجد دین 64 دین 64 الله محمد علی64+64= 128کلید دین128حسین128 کلید دین128

 

شیعه یعنی ش شمای یارع علی ه هستید

خداوند سال را365روزقراردادبخاطر5تن و12امام و14معصوم ضرب این سه عددهرکدام درخودش جمع سه ضرب میشود365روزسال به ابجد اسلام132+92محمد+110علی+5تن+12امام+14

معصوم میشود 365 روزسالبه ابجد شهید 319مذهب الله محمد علی319اسلام واقعی 319بدین اصل اسلام319 اسلام واقعی 319 فلسفه دین319شهید 319 دین ناب محمد علی 319راه الهی الله 319 شهید 319 فلسفه دین319 اصل اسلام الله319فلسفه دین الله 319 +66 الله=385شیعه385فلسفه دین الله385قالب دین مذهب اسلامه385شیعه385فلسفه دین319 +46محمد علی= 365روز سال فلسفه دین 319 +26 علی +20 محمد = 46 = 365 روز سال 365+20 محمد = 385فلسفه دین الله 385شیعه385 دین ناب الله محمد علی 385به ابجدشهید الله 385 فلسفه دین الله 385اسلام پیامبر385 فقط دین اسلام 385فلسفه دین الله385 نماز مسلمان 319شهید  319 اسلام واقعی 319 نماز مسلمان 319 شهید 319 دین ناب محمد علی319 مذهب الله محمد علی 319+66 الله =385 شیعه 319 فلسفه دین 319 +66 الله =  385 شیعه 385 مرکز مذاهب الله 385فلسفه دین 319 +لا اله الا الله46= 365 روز سال فلسفه دین 319 +26 علی +20 محمد = 46 = 365 روز سال 365+20 محمد = 385فلسفه دین الله 385شیعه385پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385شیعه 385 با قانون الهی دین الله 385 قانون اساسی الهی 385 فلسفه دین الله 385 زنده با دین بحق حسینی 385

بدین مذهب الله محمد علی385 اسلام مذهب محمد علی 385 فلسفه دین الله 385با منطق مذهب اسلام 385شیعه با منطق دین مذهب الله385

مذهب الله33+33تشیع هست=66الله 66الله66جاء الحق33 مذهب الله33+33 امام مهدی= 66الله66 به ابجد الله66 +66علی ولی الله=132 اسلام132 ادیان الله132امام کل 132بدین الله  132 اسلام 132نام شیعه 12 بار در قرآن آمده است { وان من شیعه" الابراهیم اذ جاء ربه بقلب سلیم } نام کلمه امام هم دوازده بار در قرآن آمده است پیامبر فرمود خلیفه های خداونددرروی زمین هستند  {علم تاریخ اسلام 60مذاهب الله و محمد60 دین الله و محمد 60علم انبیائی60اول خلیفه الله60 خلیفه واقعی 60 آدم داود هارون علی72+60 اول خلیفه الله=132  اسلام132بدین الله132اسلام132 اهل دین مذهب الله محمدعلی 419-541 عمر ابوبکر=132 اسلام 132پذیرفتن کلام حق روزی درجمع یاران جبرئیل بصورت پیرمردی رو به امیرالمومنین علی(ع) نمودرحالی که ایشان می آمد و فرمود سلام بر خلیفه چهارم امام علی تبسمی نمود و یاران شگفت زده شدند پیامبر فرمود خلیفه اول آدم ابولبشر است خلیفه دوم داود نبی خلیفه سوم هارون براد موسی و خلیفه چهارم علی بر محمد مصطفی جانشین مصطفی این مرتضی مولاء علیست بخوان نام خلفاء برعکس می فهمی حق با علی مولاء استبه ابجد الله آدم داود هارون محمدعلی110نبوت محمد  امامت علی بدین الله110عدد مقدس دین الله محمد علی110مذهب بحق دین اصل اسلام امام شیعه است110 110علی110 شیعه یعنی انتخاب اسلام واقعی 110شیعه یعنی اصل اسلام نبوت امامت110 شیعه یعنی اصل مذهب اصل اسلام110مذهب واقعی الله شیعه میباشد 110مذهب واقعی الله شیعه میباشد 110 شیعه یعنی انتخاب اسلام واقعی 110 شیعه یعنی انتخاب اسلام واقعی110 خلیفه واقعی دین مذهب الله110 دین واقعی الله مذهب شیعه است110 کلیده دین مذهب الله محمد علی110شیعه یعنی انتخاب اسلام واقعی110 انتخاب خلیفه امام اصلی دین اسلام110شیعه در قرآن امیرالمومنین110امیرالمومنین اسرار مذاهب الله 110به ابجد علی110 یمین110 در قرآن اصحاب یمین نامه اعمالشان را در دست راستشان داده و بدون حساب کتاب وارد بهشت میشوند مدثرآیه 38-39 کل نفس بما کسبت رهینه" الا اصحاب الیمین همه در قیامت در گرو اعمالشان هستند الا اصحاب الیمین شیعیان فرزندان علی و فاطمه میباشند 110یمین 110نگین110دین الهی 110علی 110
110تشیع بهترین فرهنگ دنیاست ملاک آدمیت عشق الله ست علی گویان عالم جمله هستند تمام انبیاء هم شیعه هستندخدا یکی دین  یکی آئین یکی حق یکی جانم یکی هم جان جانانم یکی بی اذن علی قدم مزن بر محراب هم زاده محرابو شهید محراب علیست سایه پیغمبر ندارد هیچ میدانی چرا آفتابی چون علی در سایه پیغمبر است گفتم که روم سایه لطفش بنشینم گفتا که علی نور بوود سایه نداردکسی کو گفته از علمو درایت بیانات متین غیر از علی نیست جانشین خاتم پیغمبران مولاءعلیست امیرالمومنین در کعبه دوشش کسی غیر ازعلی نیست جانشین خاتم پیغمبران مولاء علیستشجره نبوت 30+شجره امامت 30 =60+50عیسی محمد=110علی 110 ثمره 124هزار پیامبر است
علی110 الله محمدعلی آدم داود هارون 110خلیفه اصلی دین مذاهب علی 110 امام جانشین اصلی محمد ابن عبدالله110 جانشینه حضرت محمد ابن عبدالله110انتخاب امام خلیفه اول حضرت محمد110علی110 امیرالمومنین12حرف12+58 ابجدش =70دین ها70+40 اصل ولایت=110 علی110 امیرالمومنین علی ومحمد 110لقبی که پیامبردرکعبه هنگامی که امام علی به دوش پیامبربرای شکستن بت های کعبه به دست باکفایت  یدالله مولاءعلی از طرف خداوندتوسط پیامبربه مولاء علی داده شد امیرالمومنین درکعبه دوشش کسی غیراز علی نیست جانشین خاتم پیغمبران مولاء علیست مهر خانم جلوه الله دورش یا علیست حاتفی گفت دیدم من آن دوش نبی دوره خاتم تابه شانه بودعلیا"یا علیا" یا علی خاتم دوش نبی پای علیست رسد آدمی بجایی که بجر خدا نبیند بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت علی درکعبه چون آمد به دنیا شکاف کعبه میگوید همین را بی اذن علی قدم مزن برمحراب هم زاده محرابو شهید محراب علیست بغیر از 12 امام شیعه هرکسی لغب امیرالمومنین برخود بگذارددروغ گوی نادان است

 

به ابجد64دین64الله محمدعلی 64جانشین محمد علی64حقیقت دین الله64دست بیعت بارسول خدا وعلی کف دست راستت نوشته18 ذالحجه"غدیر خم18+64 دین=82 امام به ابجد امام82 انتخاب امام درغدیرخم امام82{82زاده محراب شهیدمحراب82 امام82 +114سوره قرآن=196دین اسلام196ضرب14 معصوم درخودش میشود196امام کل دین196دین اسلام196اسلامه مهدی196نماینده الله محمد66 الله 66+66 علی ولی الله=132 اسلام +64 دین = 196دین اسلام196محمد92+18ذالحجه"غدیرخم =110علی 110زاده محراب شهید محراب علیست پيامبر اکرم (صلى الله عليه و آله) فرمودند: إن وليتموا علياً و ما أراكم فاعلين تجدوه هاديا مهديا يهدي بكم السبيل المستقيم.
اگر علي را خليفه خويش قرار دهيد، گرچه مي‌دانم نمي‌كنيد، همه شما را به ساحل نجات و سرمنزل مراد خواهد رساند. مسند احمد بن حنبل، ج1، ص109 ـ الإصابة لإبن حجر، ج4، ص468 ـ شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني، ج1، ص82 ـ تفسير الآلوسي، ج6، ص170 ـ تاريخ مدينة دمشق لإبن عساكر، ج42، ص420 ـ أسد الغابة لإبن الأثير، ج4، ص31 ـ ميزان الإعتدال الذهبي، ج3، ص363 ـ البداية و النهاية لإبن كثير، ج7، ص 397

وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ:

 نام شیعه چندین بار در قرآن آمده  شیعه یعنی چه385به ابجد کبیر لا اله الا الله 166+محمد92+110علی +17 نماز = 385 شیعه  یعنی اسلامه حق 245+140 با اسلامه= 385 شیعه نام شیعه 12 بار در قرآن آمده ولی نام فرقه های باطل یک بار هم در قرآن نیامده پس همه فرقه های باطل را محکم به دیوار بزنیم هر چیزی در قرآن بود قبول ولی اگر نبود محکم به دیوار توالت تاریخ بکوبید محکم وهابی اول دوم عمری خیلی ..... شیعه دوازده امامی385 ابجد385بدین واقعی اسلام385اسلام پیامبر385پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 بدین واقعی اسلام 385 اسلام پیامبر 385 فقط دین اسلام 385 فلسفه دین الله 385  به علم ابجد 385 بدین واقعی اسلام 385 شیعه385 یعنی حق اسلامه385 اسلام پیامبر 385فقط دین اسلام 385 بدین اسلام واقعی 385اسلام پیامبر385بدین واقعی اسلام 385اسلام واقعی الله 385 شیعه 385شیعه یعنی چه385مرد عالم 385 اسلام واقعی الله 385 فلسفه دین الله385به ابجد کبیر لا اله الا الله 166+محمد92+110علی +17 نماز = 385 شیعه  یعنی علی 110+فاطمه +140 با اسلامه 385 یعنی اسلامه حق 245+140 با اسلامه= 385 شیعه یعنی دین الهی 110+135 دین الله = 385 دین الهی 110+82 امام+23 مهدی=215 + محمد 92+ علی 110+48 = 385 شیعه یعنی با آل قرآن 385
110 دین الهی 92 محمد 110علی +132 اسلام +31 کلام حق نور قرآن  قرآن ناطق = 385

به ابجد کبیر و صغیر الله86+110 دین الهی = 196دین اسلام 196 بدین های الهی الله196 امام بدین الهی196 دین اسلام 196+114سوره قرآن + 103 با اهل دین +82 مهدی= 385 شیعه

مهدی82امام +114 سوره قرآن =196 کلید دین 196به ابجد اهله دین 100+110 دین الهی علی  +59 مهدی 269 امام واقعی 269+59+23 مهدی = 351 قرآن +14 معصوم = 365 روز سال

دین اسلام 196 +114 سوره قرآن  + 103با اهل دین +  82 مهدی =385 شیعه پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385نام شیعه 12بار در قرآن آمده ولی نام فرقه های باطل یک بار هم در قرآن نیامده پس همه فرقه های باطل را محکم به دیوار بزنیم هر چیزی در قرآن بود قبول ولی اگر نبود محکم به دیوار توالت تاریخ بکوبید محکم وهابی اول دوم عمری خیلی ..... نام شیعه 12 بار در قرآن آمده ولی نام فرقه های عمری را محکم به دیوار بزنید

دوازده بار در قرآن آمده ولی نام شما و فرقه هایتان یک بار هم نیامده استوَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ:

  به علم ابجد بهترین دین ها 737-541 عمر ابوبکر= دین اسلام 196 کلید اسلام 196 امام کل دین 196 اسلامه مهدی 196 حامی بدین الله 196 کلیداسلام196 اسلام مهدی 196ضرب 14 معصوم شیعه میباشد  196 به ابجد دین اسلام 196 اصوله دین 196 دین اسلام 196 کلید اسلام 196بدین های الهی الله196 امام بدین الهی196امام کل دین 196اسلامه مهدی196 حامی بدین الله196 از پیامبر سئوال  شد جانشینان شما چند نفرند فرمود 12 نفر پیامبران چند نفر بودند فرمود 124 هزار نفر و فرمود رسولان حق چند نفر بودند ایشان فرمود 313 نفر به ابجد رمز الله 313هر سال 313 روز با 52 جمعه 52+313= 365 روز سال رمز الله 313+72 یاران امام حسین72 +313 یاران امام زمان = 385 شیعه 385با آل قرآن385 شیعه 385 امام باقر (ع) فرمود هر کسی فرزند فاطمه باشد شیر وحشی و گرسنه او را نمیدردشاه جهان به اهل دین سلطان حسین385 بدین اسلام کلید دین 385
 385 شیداء385 شیعه385بزودی با گله شیرهایم که دویست شیر می باشد عربستان را فتح خواهم کرد این شیرها تعلیم دیده و شب هر موجودی سر راهشان قرار بگیرد خواهند کشت

آیا میدانید کسانی که توسط حیوات کشته میشوند 11 برابر بیشتر از سقوط هواپیاست

 این برادر صاحب وبلاگ میباشد علی شیر کش

وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ:

نام شیعه چندین بار در قرآن آمده  شیعه یعنی چه385به ابجد کبیر لا اله الا الله 166+محمد92+110علی +17 نماز = 385 شیعه  یعنی اسلامه حق 245+140 با اسلامه= 385 شیعه نام شیعه 12 بار در قرآن آمده ولی نام فرقه های باطل یک بار هم در قرآن نیامده پس همه فرقه های باطل را محکم به دیوار بزنیم هر چیزی در قرآن بود قبول ولی اگر نبود محکم به دیوار توالت تاریخ بکوبید محکم وهابی اول دوم عمری خیلی ..... شیعه دوازده امامی385 ابجد385بدین واقعی اسلام385اسلام پیامبر385پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 بدین واقعی اسلام 385 اسلام پیامبر 385 فقط دین اسلام 385 فلسفه دین الله 385  به علم ابجد 385 بدین واقعی اسلام 385 شیعه385 یعنی حق اسلامه385 اسلام پیامبر 385فقط دین اسلام 385 بدین اسلام واقعی 385اسلام پیامبر385بدین واقعی اسلام 385اسلام واقعی الله 385 شیعه 385 دوازده بار در قرآن آمده ولی نام شما و فرقه هایتان یک بار هم نیامده استوَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ:

به علم ابجد بهترین دین ها 737-541 عمر ابوبکر= دین اسلام 196 کلید اسلام 196 امام کل دین 196 اسلامه مهدی 196 حامی بدین الله 196 کلیداسلام196 اسلام مهدی 196ضرب 14 معصوم شیعه میباشد  196 به ابجد دین اسلام 196 اصوله دین 196 دین اسلام 196 کلید اسلام 196 از پیامبر سئوال  شد جانشینان شما چند نفرند فرمود 12 نفر پیامبران چند نفر بودند فرمود 124 هزار نفر و فرمود رسولان حق چند نفر بودند ایشان فرمود 313 نفر به ابجد رمز الله 313هر سال 313 روز با 52 جمعه 52+313= 365 روز سال رمز الله 313+72 یاران امام حسین72 +313 یاران امام زمان = 385 شیعه 385با آل قرآن385 شیعه 385

نام شیعه 5 بار در قرآن آمده و 7 بار با ترکیباتش 7+5= 12 بار نام شیعه در قرآن آمده  ولی نام فرقه های باطل دین یک بار هم در قرآن نیامده مرد باشید و حرف حق را بپذیرید اینقدر بدبخت و نامرد نباشید اینها دارنداز مظلومیت شیعه سوء استفاده میکنند یکی ازوهابی ها دائشی گفت خجالت بکش نام ما هم در قرآن آمده پرسیدم بفرما ما قبول میکنیم فرمود ما پیروان شیطان میباشیم و نام شیطان 22 میباشد به ابجد شیطان 22 عمر هم 22 ابابکر 22 شیطان 22 مقصر 22 دشمن اسلام 22 هذیان 22 دروغ 22 نیرنگ 22 کلک 22 کید 22مکارا 22 روباه 22بدبختی 22 بدیها بانامرد22 ۲۲کلک۲۲نیرنگ 22 بظلمت ۲۲ دوزخه22 نیرنگ۲۲ لامذهب۲۲نفرت ۲2انزجار22 ناخلفه 22نابحقه22 پررو۲۲خائن هست ۲۲عمر22 مقصر22بمنافقا ۲۲شرابیا ۲۲ عمر ۲۲ ابابکر۲۲ شیطان ۲۲ نام ما بیشتر از نام شماست گفتم درست میفرمائید جمالتو عشق است شما خود شیطان میباشی فرمود نه من الاغ شیطانم گفتم تا شیطان الاغهایی مثل شما دارد هیچ غمی ندارد  بنى‌‏اسرائیل، از پیامبر خود خواستند فرمان‏‌روایى براى آنان از جانب خدا تعیین کند مثل قضییه غدیر خم یاران اصلی درخواست معرفی جانشین رسول خدا را نمودند از جانب خدا علی معرفی شد بنى‌‏اسرائیل، از پیامبر خود خواستند فرمان‏‌روایى براى آنان از جانب خدا تعیین کند تا تحت امر او به جهاد بپردازند و زمین‏‌هاى غصب‏‌شده خود را بازستانند و اسیران خود را آزاد سازند. آنجا که گفتند:

«إِذْ قَالُواْ لِنَبِیٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِکًا نُّقَاتِلْ فِی سَبِیلِ اللّهِ». (سوره بقره، آیه 246) بنی اسرائیل 600 پیامبر خود را سر بریدند و نفرین شده پروردگار عالم میباشند
(آنان به یکى از پیامبران خود گفتند: براى ما فرمان‏‌روایى معین کن تا به جنگ در راه خدا بپردازیم ...)
پیامبر آنان به امر الهى فرمان‌‏روا را به نام معرفى کرده، گفت: «إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ لَکُمْ طَالُوتَ مَلِکًا ...» (سوره بقره، آیه 247) (به راستى که خدا طالوت را به فرمان‌‏روایى شما برگزیده است.) به ابجد ریاضی قرآن 26 طالوت 26 راه حق 26 طالوت 26علی 26 بیعت 26 وصیت 26 غدیر 26 انتخاب درست 26 جان رسول 26 امام دین 26جان محمد 26 راه حق 26 حدید 26 بت شکنی 26 بدوش نبی 26 علی 26خیلی 26مردی26طالوت 26 علی 26 امام بکل 26 امام دین26علی26 جانه قرآن 26بارهبر26دینی 26 عالمه 26 عشق اسلام 26 جان محمد 26 بت شکنی 26 بدوش نبی 26راه حق 26 بدین الهی 26 نجات دین 26 شیعها 26باجانشینه 26جانه دین 26 جان دینه 26 اسلام بحق26 با روح 26 جان محمد 26یدالله 26 دست الله 26 امام دین 26 امام بکل 26 دینی 26 غدیر26 عسلی 26 علی 26 جانه قرآن 26 بت شکنی 26 بدوش نبی 26 الحمدو الله رب العالمین  دین الهی   پیامبر در غدیر خم دست علی را بالای سر برد و ایشان را به امر خدا خلیفه بعد از خود معرفی نمود و چشم دشمنان اسلام کور شد  هم اکنون مولاء مهدی با دلایل قرآنی و علم ریاضی علمی حقیقی امام بکل 26 میباشد چرا نامردان بی همه چیز خود را به خرییت میزند
قوم بنی اسرائیل از پیامبر خود تقاضای جانشین و رهبری قوی نمودند و خداوند نام فرمانروا طالوت را معرفی نمود
با وجودى که نام فرمان‌‏روا به صراحت گفته شد، آنان زیر بار نرفتند و به اشکال تراشى پرداختند و گفتند: «أَنَّى یَکُونُ لَهُ الْمُلْکُ عَلَیْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْکِ مِنْهُ وَلَمْ یُؤْتَ سَعَةً مِّنَ ...» (همان)

(از کجا مى‏‌تواند فرمان‌‏رواى ما باشد، حال آنکه ما به فرمان‌‏روایى از او شایسته‏‌تریم، و او توانمندى مالى ندارد؟ ...)

این امر، دلالت بر آن دارد که ذکر نام براى رفع اختلاف کافى نیست،صد بار نقشه ترور پیامبر و علی را کشیدند  بلکه باید شرایط جامعه، آماده پذیرایى نماینده پروردگار  باشد. چه بسا ذکر اسامى پیشوایان دوازده‏‌گانه، سبب مى‌‏شد که آزمندان حکومت و ریاست به نسل‏ کشى گسترده بپردازند تا از تولد آن امامان جلوگیرى کنند، چنانکه این مسئله درباره حضرت موسى (ع) رخ داد و به قول معروف:

صد هزاران طفل سر ببریده شد/ تا کلیم‌‏الله موسى زنده شدهنگامی که رسول خدا(ص) علی(ع) را در روز" غدیر خم" به خلافت منصوب فرمود و درباره او گفت: من کنت مولاه فعلی مولاه" هر کس من مولی و ولی او هستم، علی مولی و ولی او است" چیزی نگذشت که این مساله در بلاد و شهرها منتشر شد" حرث بن نعمان فهری" خدمت پیامبر(ص) آمد و عرض کرد تو به ما دستور دادی تا به یگانگی خدا و اینکه تو فرستاده او هستی دهیم، ما هم شهادت دادیم، سپس دستور به جهاد و حج و روزه و نماز و زکات دادی ما همه این ها را پذیرفتیم، اما با این ها راضی نشدی، تا اینکه این جوان(اشاره به علی ع است) را به جانشینی خود منصوب کردی، و گفتی: من کنت مولاه فعلی مولاه، آیا این سخنی است از ناحیه خودت یا از سوی خدا؟! پیامبر ص فرمود:" قسم به خدایی که معبودی جز او نیست این از ناحیه خدا است".
" نعمان" روی بر گرداند در حالی که می گفت اللَّهُمَّ إِنْ کانَ هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِکَ فَأَمْطِرْ عَلَیْنا حِجارَةً مِنَ السَّماءِ:" خداوندا! اگر این سخن حق است، از ناحیه تو، سنگی از آسمان بر ما به باران"! اینجا بود که سنگی از آسمان بر سرش فرود آمد و او را کشت، همین جا آیه «سَأَلَ سائِلٌ بعذاب واقِعٍ لِلْکافِرینَ لَیْسَ لَهُ دافِعٌ» نازل گشت".

بقرآن اگر یهودی ها میدانستند شیعه هزار برابر بالاتر و شریف تر از دین یهود ماقبل تاریخ خجالت بکشید یهودی ها 600 پیامبر خود را سر بریدند یعنی احمق تر از امت یهود در تاریخ نخواهد آمد آدم اینقدر کودن بیشعور باشه که بجای پرستش خدا مجسمه و گوساله بپرستد دروغ میگویند حضرت موسی را هم قبول ندارند مسیح را نپذیرد و محمد(ص) قائم آل محمد (عج) را نشناسد رهبر من پور ابیطالب است پیرو هر بی پدری نیستم
لعن به روح پدر دومی شکر خدا من عمری نیستم...
لعن چیست؟
لعن ما باشد جواب لعن ها پاسخ زخم زبان و طعن ها
لعن اعلان برائت از عدوست بغض تاریخ است که، اندر گلوست
لعن شد مولای ما هشتاد سال حال می گوئید ای شیعه منال
لعنتی که بر لبان شیعه است جلوۀ رنج نهان شیعه است
لعن یعنی آتشی در سینه ها دفتر ابراز بغض و کینه ها
لعن شرح اعتراض ما بود چون شعار مرگ بر اعدا بود
لعن یعنی مرگ بر کفر و نفاق آن که در امت فکند این انشقاق
لعن یعنی یک عبادت یک دعا بر علیه دشمن دین خدا
لعن رسمی عاطفی دینی بود کاشف از نوعی جهان بینی بود
لعن یک اصل است نزد شیعیان می کند اصل تبری را بیان
لعن یعنی فاطمی هستیم ما با علی عهد وفا بستیم ما
لعن یعنی ما سپاه حیدریم گوش بر فرمان چو مالک اشتریم  
به ابجد اسلام 132+92 محمد +110 دین الهی +5 تن +12 امام +14 معصوم = 365 روز سال

خداوند سال را بخاطر 5 تن و 12 امام و 14 معصوم سال را 365 روز قرار داد ضرب عالم امکان محمد استو جمال محمد علیست ضرب 5 تن در خودش ضرب 12 امام در خودش ضرب 14 معصوم در خودش جمع سه ضرب میشود365 روز سال5+6+3= 14 معصوم نام شیعه چندین بار در قرآن آمده ولی نام فرقه های باطل یک بار هم در قرآن نیامده است خجالت بکشید تکلیف خودتان را روشن کنید ما فرزندان آدم و حواء یک پدر و مادر داریم و دینمان خدایمان هم باید یکی باشد با مولایتان مهدی(عج) عهد ببندید تا رستگار شوید

نام شیعه 5 بار در قرآن آمده و 7 بار با ترکیباتش 7+5= 12 بار نام شیعه در قرآن آمده  ولی نام فرقه های باطل دین یک بار هم در قرآن نیامده مرد باشید و حرف حق را بپذیرید اینقدر بدبخت و نامرد نباشید اینها دارنداز مظلومیت شیعه سوء استفاده میکنند یکی از دائشی ها گفت خجالت بکش نام ما هم در قرآن آمده پرسیدم بفرما ما قبول میکنیم فرمود ما پیروان شیطان میباشیم و نام شیطان 22 میباشد به ابجد شیطان 22 عمر هم 22 ابابکر 22 شیطان 22 مقصر 22 دشمن اسلام 22 هذیان 22 دروغ 22 نیرنگ 22 کلک 22 کید 22مکارا 22 روباه 22بدبختی 22 بدیها22 نام ما بیشتر از نام شماست گفتم درست میفرمائید جمالتو عشق است شما خود شیطان میباشی فرمود نه من الاغ شیطانم گفتم تا شیطان الاغهایی مثل شما دارد هیچ غمی ندارد  آقا وقتی قرآن چاپ میکنید روی جلد آن به علم ریاضی قرآن علم ابجد بنویسید قرآن شیعها 737-541 عمر ابوبکر = 196 ضرب 14 معصوم 196 به ابجد دین اسلام 196 اصوله دین196 کلید اسلام 196 اساس دین 196 دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم میباشد دین اسلام 196 گذشته از 700 آیه برای امام علی(ع) طبق روایت اهل سنت درباره امام مهدی 255 آیه میباشد مهدی به ابجد کبیر مهدی 59 میباشد این آیه هم 59 حرف دارد بشمار59 و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمهٔ و نجعلهم الوارثین59 مهدی 59 حامی 59 زمین 59 ازآن 59 مهدی 59 مهدی امام 12 دوازدهم شیعیان میباشدنام شیعه 5 بار در قرآن آمده ولی نام شما یک بار هم نیامده پیامبرفرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجدفرقه385 شیعه 385 مرد عالم 385 اسلام پیامبر 385 فقط دین اسلام 385 فلسفه دین الله 385 پیامبر فرمود هیچ کسی شیعه نخواهد شد مگر فرزند دخترم فاطمه باشد فاطمه بر شیعه عزت میدهد درس توحیدو نبوت میدهد نام شیعه زینت قرآن بوود غیر شیعه نیست در قرآن ابد شیعه یعنی قل هو الله احد فرقه های دین همه باطل بوود اگر نام حنبلی خرس تنبلی یک بار میآمد من حنفی نخ کنفی ای بیچاره ای بدبخت روز قیامت جواب خدا را چه خواهی داد ای گمراه دین به ابجد گمراه دین 310 میشه 310 عمر 310 جهل عرب 310 منکر 310 کفری 310 اباجهل در دین 310 ابله منافقا 310 کلب کلب هار 310 احمق ملحده دینی 310 نامردیه 310 جاهل منافق 310 سگ هار پلید 310 کلب کلب هار310 نمرودی310 اباجهل در دین 310 گرازه نا اهلی 310 گمراه دین 310 منکر 310 کفری 310 عمر 310 حرامیان310 احمق ملحده دینی 310  حرامزاده پلید 310 دلیله نفاق 310 اباجهل در دین310جهل عرب 310عمر310 گمراه دین 310 جهل عرب 310 اباجهل در دین 310 عمر 310گمراه دین 310حرامیان 310 نمرودی 310 احمق ملحده دینی310 ابله منافقا 310 عمر 310 نامردیه 310 سم ری 310 همان سامری قوم موسی و سامری قوم محمد(ص)

به ابجد آل سعود 171+370 شیطان = 541 مردان گمراه 541ملحد ها یا منافق آل سعود 541شیطان آل سعود541 آفت کلی541 به نااهله منافقه آل سعود 541بانامرده اهل دین اسلامی 541دشمنا دین های اسلامی 541 منافق کوردلی541 ابله بشرا 541آفت کلی541

 

ظالم 971-430 مقصر=541 ابوبکر عمر 541عمر ابوبکر 541 مردان گمراه 541عداوتین541بدشمن فاسد 541  مجرمین بدین اسلام 541مقصرا دین الهی 541 نامردان اصلی دین 541 فاجران دین اسلامی541انحرافه دین اسلام 541باعقرب افعیه 541  کافر پلید دین اسلام 541بدشمن فاسد 541 بنامردان قاصب 541 کافر پلید دین اسلام کینه توزه ابله 541 حقه بازان پلید اسلامی ناحقیا541 مجرمین بدین اسلام 541 انحراف دین اسلامه 541با انحراف بدین اسلام 541 ناکسین قرن 541ومجرمانه دین اسلام541  اهله شر541 عداوتین 541 قاتلی 541 عمر ابوبکر541دشمنه اسلامی541مردان گمراه541آفت کلی 541شیطان آل سعود 541 مردان گمراه541با منافقان ابله ملحد نادان541دشمنا دین های الله541شیطان نابحقی541بنااهله منافق آل سعود 541بانامرداهل دین اسلامی 541با نامرده اهل دین اسلامی541بدشمن فاسد541ملحد های منافقا آلسعود 541آفتین541قاتلی541مرگ کافر541 541مجرمین بدین اسلام541 فتنه ها 541 عمر ابوبکر541 اهله شر541به ابجد آل سعود 171+370 شیطان = 541 مردان گمراه 541 آفت کلی 541 با دشمن ابله نادان 541 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها 541 بپاخیزند به ابجد فتنه ها 541 ابوبکر و عمر 541 بجای تشحیح وغسل و کفن رسول خدا ایشان را رها کرده وبا بی شرمی تمام  به سقیفه برای قصب خلافت رفته بودند541 مردان گمراه541 ابله  بشرا541 بدشمن فاسد 541بامنافقان ابله ملحد نادان 541بادشمناابله نادان 541 541دشمنادین های الله 541دشمنه اسلامی541 آفت کلی541مرگ کافر 541 آفتین541بدشمن فاسد541 541دشمنه اسلامی541آفت کلی541 مردان گمراه541 541آفتین541شمرا541 عقیده باطل نامردیه 541 راه دزدی جهل عرب 541 احمقان فاسد دین اسلامی541

به ابجد قرآن بسم الله الرحمان الرحیم 786-541 عمر ابوبکر= 245 به ابجد اسلامه حق 245 یعنی علی 110+135 فاطمه = 245 دینه بحق الله 245 علی 110+135 فاطمه = 245 اسلامه حق فاطمه و علی میباشند به ابجد کاغذ و دواته 1447 -1202 سه خلیفه = 245 علی 110 +135 فاطمه =245 دین بحق الله 245 اسلامه حق 245 پیامبر کاغذ و دوات خواست عمر فرمود هذیان میگوید و قرآن ما را بس است

به ابجد شیطان 22 هذیان 22 عمر22 ابابکر22 دشمن اسلام 22 بدبختی 22 نامردان 22 دینها 22 مکارا 22مجرمان 22 منافقان 22 شرابیا22 با خودسرا 22 شرخراه22سرخراه  22خیانت ها 22 گمرهه 22 مقصر22 عمر 22 شیطان22 ابابکر22 مجرمان 22 منافقان 22 اهل آتشه 22دوزخه 22درآتشه 22دوزخه 22 خردجال 22 نامردان 22دینها 22 پیامبرفرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 عمر ابوبکر 541 دشمنه اسلامی541 اهله شر541 فتنه ها 541 

ظالم 971-430 مقصر=541عمر ابوبکر541عداوتین541 مجرمین بدین اسلام 541 کافر پلید دین اسلام 541دشمنه اسلامی541 آفتین541 قاتلی541مرگ کافر 541مجرمین بدین اسلام541

به ابجد قرآن 351+14 معصوم خانواده محترم پیامبر = 365 روز سال به ابجد اسلام 132+92 محمد +110 علی +14  معصوم +12 امام +5 تن = 365 روز سال  دو مرد در عالم میخواهم یک معادله با قرآن بنویسد و دینش و پیامبرش و امامش اگر ندارد با خاله و عمه اش مثل وهابی ها اگر توانستند فقط یک معادله اسلام نام پیامبر و پیشوایشان را بنویسند که 365 روز سال یا 366 روز سال بشود من دین شما را میپذیرم و به دین شما در خواهم آمد  به علم ابجد ریاضی قرآن 365 علمه علی 365 روز سال365 شاه جهان 365نماینده دین اسلامی 365   5+6+3 = 14 معصوم  بسم الله الرحمن الرحیم 786- 541 عمر ابوبکر=245 اسلامه حق 245حکم الهی دین الله245 فاطمه 135+110 علی=245 اسلامه حق 245 علی فاطمه میباشند منظور از شیعه چیست ؟ شین شهید  شیداء  یا علی  مولا به علم ابجد ریاضی قرآن  به ابجد اسلام 132+92 محمد +110 علی +17 نماز +14 معصوم = 385 شیعه 385 پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385  اسلام پیامبر 385 فقط دین اسلام 385 قال رسول الله 1587 کتابی الله وعترتی1587-1202 عمر ابوبکرعثمان = 385 شیعه385 عترت پیامبر میباشد این عدد مقدس 385 را از راست بخوان 583 ابجد 5 تن آل عباء علیه سلام میباشد 583 را از راست بخوان براستی شیعیان فرزندان اهلبیت پیامبرند به ابجد رضایت دین الهی الله1587 -1202 منهای سه خلیفه ابوبکر عمر عثمان =385 برترین دین 926-541 عمر ابوبکر=385 شیعه 385به ابجد بهترین دین الله اسلام شیعها 1447 - 1202 عمر ابوبکر عثمان = 245 علی 110+135 فاطمه = 245 اسلامه حق 245 منظور علی +فاطمه = 245 اسلامه حق 245 میباشد با بهشتی الله 786-541 = 245 بدون نقطه میکنم سخن آغاز        الله محمد علی مهدی ولی الله مرد عالم مهدی علی محمدی والله کسی که چون محمد است جمال روی خاتم است جان نبی علی ولی قائم آل محمد است به ابجد اسلام 132+92 محمد +110 علی +5 تن +12 امام +14 معصوم = 365 روز سال 5+6+3=14معصوم خانه ی دوستی" /> به ابجد امام 82 بکسی میگویند که به ابجد صغیر و کبیر 82 مهدی 82 امام واقعی میباشد به ابجد انتخاب الله 1120-1202 سه خلیفه = 82 انتخاب الله امام بدین الهی 196 ضرب 14 معصوم میباشد و امام 82 حضرت
مهدی (عج) میباشدبه ابجد ولایت مداران 743 - 541 عمر ابوبکر= 202 یعنی محمد 92 +110 علی = 202  در غدیر محمد علی را به عنوان نماینده الهی الله در غدیر علی (ع) بوده که محمد انتخاب نموده است در کتب عمریه موجود میباشدکسی که چون محمد است جمال روی خاتم است جان نبی علی ولی قائم آل محمد است علی یعنی صراط الله اعظم علی یعنی کتاب الله محکم علی یعنی امام کل عالم علی یعنی تمام دین آدم علی یعنی خدا دارد عزیزی بنام قائم آل محمد(عج) ابجدشیطان22بکذابه22مقصر22هذیان22عمر22 بدبختی22 لامذهب22 قصبی 22عمر22 ابابکر22 رکب وبا22دروغ22کلک 22کید22 خدعه22 نیرنگ22 روباه22احمقه22گمرهه22 منکر22عمر22 ابابکر22 22دشمن اسلام22 22شیطان22بدیها 22 بدبختی22بدیها 22دشمن اسلام 22 سست ایمان 22باابلیس22آدم کشه22 جنگ طلب 22مرگی 22 بدشمن نادان22 دشمن اسلام22 عمر22ابابکر22بناحقه22 نابکار22دینها 22بجنایت 22خیانته22 نکبتها بمکر22باخدعه22 بنامرد22دینها22 بنامرد22پررو22 جاطلبا22 سرکشها22 کسکشها 22 جنگ طلبا22 نیرنگ22 ناخلفه22 بناحقه22 درآتشه 22دوزخه 22 احمقه22 نابکار22 ابابکر 22 شیطان 22عمر22نیرنگ22کلک22کج فهم 22نکبتها22بدزده22 اسلامی 22مکارا22 روباه 22باخدعه22 ناخلفه 22عمر22 بدبختی22هذیان 22مقصر 22احمقه شیطان22بناحقه 22منافقان 22شرمی 22بکنی 22منافقان 22فاجرن22عمر 22مجرمان22عمر22ابابکر 22رکب وبا22 نیرنگ22کلک22کید 22لعنت 22شیطان22عمر22 ابوبکر 22ملحد22دشمن اسلام 22 22عمر22ابابکر22 دشمن اسلام 22 بناحقه 22 نابکار دینها 22 شیطان22نابکار22دینها22 جنگطلب22بناحقه22ناخلفه22بدشمن نادان22 22بناحقه22پررو22زیاد 22خواهی22مکارا22دشمن حق 22نکبتها22 بنامرد22 نابکار22پررو22دینها22 مکارا22بدزده22اسلامی22جنگطلب22تباهی22 بدبختی22بدائشه 22پررو 22نکبتها 22شمری22بدزده22 اسلامی 22 22جنگطلب22دشمن اسلام 22دشمن حق22بناحقه22پررو22جاطلبا22 سرکشها22نکبتها22جنگطلب 22آدم کشه22در آتشه22دوزخه 22بناحقه2 2نابحقه22منافقان 22مجرمان 22فاجرن22 به ابجد شیطان 22 مقصر 22 شیطان 22 عمر 22 ابابکر 22 ابجد شیطان 22 عمر 22نیرنگ22منکر22 ابابکر 22 دروغ 22نیرنگ 22با خدعه منگر22 ابا لهبه 22بوجهل 22 بدیها 22 خردجال 22 مرسی 22 شمری 22 بدبختی 22بدبختی 22 بدیها 22 دشمن اسلام 22 منافقان22مجرمان 22باخدعه22نیرنگ22ناخلفه22بناحقه22بشرابخار22شرابیا 22قصبی 22تعصب 22 مفصد 22بافتنه 22تعصب 22 مجرمان 22منافقان22لامذهب 22 پررو 22 ناخلفه22 نیزنگ 22 دروغ 22 کلک 22 کید 22 مکارا 22 روبا 22 گورخر 22 لاشخورا 22 دشمن اسلام 22 عمر 22 ابابکر 22شیطان22 مکارا 22 روبا 22پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385  اسلام پیامبر 385 فقط دین اسلام 385بسم الله الرحمن الرحیم 786- 541 عمر ابوبکر =245 اسلامه حق 245حکم الهی دین الله245 فاطمه 135+110 علی=245 اسلامه حق 245 سلطان سریرولایت علی قل انماولی یکم الله علی245مدار245مراد245 ما شیعیان فقط اهل بیت پیامبر را دوست میداریم و از کفار قریش بیزاریم به ابجد با قاصبان اهل بیت 786-245 اسلامه حق 245 علی فاطمه =541 عمر ابوبکر 231 باقاصبه دین الله231 ابوبکر231 راه دزدی231    فلسفه دین الله 385شیعه 385 حرفهای حسابی 385راز اهل عالم 385 قال رسول الله 1587 کتابی الله وعترتی1587-1202 عمر ابوبکرعثمان = 385 شیعه385 عترت پیامبر میباشد این عدد مقدس 385 را از راست بخوان 583 ابجد 5 تن آل عباء علیه سلام میباشد 583 را از راست بخوان براستی شیعیان فرزندان اهلبیت پیامبرند به ابجد رضایت دین الهی الله1587 -1202 منهای سه خلیفه ابوبکر عمر عثمان =385 برترین دین 926-541 عمر ابوبکر=385 شیعه 385 به ابجد قرآن 351 فارسی 351 دین اسلام ناب محمدی 351 دین واقعی اهل دین 351 باگنجینه نابه دین اسلام 351 +14 معصوم خانواده پیامبر = 365 روز سال 5+6+3 = 14 معصوم  365 + محمد20= 385 شیعه 385 راز اهل عالم 385 این عدد را از راست بخوان براستی شیعیان فرزندان اهل بیت پیامبرند 583 ابجد 5 تن آل عباء را از راست بخوان براستی شیعیان فرزندان اهل بیت پیامبرند پیامبر فرمود هیچ کسی شیعه نخواهد شد مگر فرزند دخترم فاطمه باشد یا علی انت و شیعتک هم الفائزون  پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 اسلام پیامبر 385 فقط دین اسلام 385 راز اهل عالم 385  اسلام پیامبر 385 شیعه به ابجد بهترین دین الله اسلام شیعها 1447 - 1202 عمر ابوبکر عثمان = 245 علی 110+135 فاطمه = 245 اسلامه حق 245 منظور علی +فاطمه = 245 اسلامه حق 245 میباشد بسم الله الرحمن الرحیم 786- 541 عمر ابوبکر =245 اسلامه حق 245 علی 110+135 فاطمه = 245حکم الهی دین الله245 فاطمه 135+110 علی=245 اسلامه حق 245 به ابجد چه کسی در غدیر انتخاب شد 1337 - 1202= 135 دینه الله +110 علی = 245 اسلامه حق 245 منظور علی و فاطمه 245 اسلامه حق 245 علی فاطمه میباشند سلطان سریرولایت علی قل انماولی یکم الله علی245مدار245مراد245 ما شیعیان فقط اهل بیت پیامبر را دوست میداریم و از کفار قریش بیزاریم به ابجد با قاصبان اهل بیت 786-245 اسلامه حق 245 علی فاطمه =541 عمر ابوبکر 231 باقاصبه دین الله231 ابوبکر231 راه دزدی231 فلسفه دین الله 385شیعه 385 حرفهای حسابی 385راز اهل عالم 385 اسلام پیامبر 385 فقط دین اسلام385 پروردگار عالم در قرآن مدام از گلمه شیعه ابراهیم شیعه موسی و شیعه آل فرعون و منم شیعه محمد یا قائم آل محمد جیگر طلاء عشق شیعه ها بعد از خدا در قرآن 700 آیه فقط در باره امام علی نازل شده شما 7 آیه که هم در کتب شیعه هم در کتب اهل سنت به آن تاکید شده باشد خجالت هم خوب چیزیه در قرآن چیزی بنام اهل سنت حنبلی شافعی نداریم در کلمات صحابه هم اهل وهابی حنبلی شافعی من در آوردی میباشد بجای آن از کلمات کلب و خنزیر در قرآن نام برده شده است ولی نام شیعه را خداوند انتخاب نموده است شیعه آل فرعون شیعه ابراهیم از کلمه شیعه در قرآن استفاده شده ولی اهل سنت حنبلی شافعی فرقه من در آوردی که در قرآن هم بجای آن از کلمه کلب و خنزیر27 ابوبکر 27 نام برده شده فرقه های سگی عمر سگی که در قرآن نامی از آنها هم برده نشده همه در قرن دوم هجری بعد از ششمین جانشین رسول خدا امام جعفر صادق که همه علمای مخالفین هم از شاگردان امام صادق بوده و و شاگردان نامردی هم بوده اند به ابجد 27شیطانه27  خنزیر 27 ابوبکر 27 چلپاسهی 22 عمر 22 شیطان 22 مقصر 22 22هذیان 22دروغ 22نیرنگ 22خدعه22کید 22کلک22 22 بدبختی 22 بدیها 22شیطان 22 عمر 22 ابابکر22 بدبختی 22 مقصر22 لعنت22ملحد 22 مجرمان 22 منافقان 22 مقصر22 هذیان 22 عمر22منظور از شیعه چیست ؟ شین شهید شیداء یا علی مولا به علم ابجد ریاضی قرآن به ابجد اسلام 132+92 محمد +110 علی +17 نماز +14 معصوم+20محمد = 385 شیعه 385 پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 اسلام پیامبر 385 فقط دین اسلام 385 قال رسول الله هیچ کسی شیعه نخواهد شد مگر فرزند دخترم فاطمه باشد قال رسول الله 1587 کتابی الله وعترتی1587-1202 عمر ابوبکرعثمان = 385 شیعه385 عترت پیامبر میباشد این عدد مقدس 385 را از راست بخوان 583 ابجد 5 تن آل عباء علیه سلام میباشد 583 را از راست بخوان براستی شیعیان فرزندان اهلبیت پیامبرند به ابجد رضایت دین الهی الله1587 -1202 منهای سه خلیفه ابوبکر عمر عثمان =385 برترین دین 926-541 عمر ابوبکر=385 شیعه 385 به ابجد قرآن 351 فارسی 351 دین اسلام ناب محمدی 351 باگنجینه نابه دین اسلام 351 +14 معصوم خانواده پیامبر = 365 روز سال 5+6+3 = 14 معصوم 365 + محمد20= 385 شیعه 385 راز اهل عالم 385 این عدد را از راست بخوان براستی شیعیان فرزندان اهل بیت پیامبرند 583 ابجد 5 تن آل عباء را از راست بخوان براستی شیعیان فرزندان اهل بیت پیامبرند پیامبر فرمود هیچ کسی شیعه نخواهد شد مگر فرزند دخترم فاطمه باشد یا علی انت و شیعتک هم الفائزون پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 اسلام پیامبر 385 فقط دین اسلام 385 راز اهل عالم 385 اسلام پیامبر 385 شیعه به ابجد بهترین دین الله اسلام شیعها 1447 - 1202 عمر ابوبکر عثمان = 245 علی 110+135 فاطمه = 245 اسلامه حق 245 منظور علی +فاطمه = 245 اسلامه حق 245 میباشد با بهشتی الله 786-541 = 245 کلمه « شیعه » در قرآن در مورد پیروان راستین انبیای الهی به‏ کار رفته است: سوره ی صافات: آیه ی 83 ،( وَ إِنَّ مِنْ شِیعَتِهِ لَإِبْراهِیم ) « ابراهیم از شیعیان اوست » . ضمیر « شیعته » در ظاهر قرآن ، به حضرت ابراهیم برمى ‏گردد ، ولی در بسیاری از تفاسیر شیعه و سنّی نوشته‏ اند که به حضرت محمد(ص) نیز برمى‏ گردد. قرطبی ، الجامع لأحکام القرآن ، ج 15 ص: 91 شوکانی فتح‏القدیر ، ج 4ص: 99 قاضی عیاض ، الشفا بتعریف حقوق المصطفی ، ص: 46 قندوزی حنفی ینابیع الموده ص: 17 ابن جوزی ، زاد المسیر 6 ، ص: 300 طبری ،جامع البیان ، ج 23 ، ص: 44 و... همچنین در قرآن کریم آمده است : ( . . . هذا مِنْ شِیعَتِهِ وَ هذا مِنْ عَدُوِّهِ . . . ) سوره ی قصص: آیه ی 15 این از شیعیان موسی علیه السلام ، و دیگری از دشمنان وی بود . کلمه « شیعه » از زبان پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم: پیامبر مکرر خود را شیعه پروردگار که در قرآن مدام از کلمه شیعه استفاده شده است پیامبر فرمود یا علی انت و شیعتک هم الفائزون در احادیث اهل سنّت و شیعه بر پیروان پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و پیروان‏ امیرمؤمنان علیه السلام و اهل‏بیت علیهم السلام اطلاق شده است : و به آنان اهل بیت پیامبر شیعیان محمد و علی اطلاغ میشو د دلیل نمیشه اگه من چاپخانه داشته باشم و قرآن چاپ کنم برای درآمد بیشتر و دشمن قرآن نباشم به ابجد دروغ های قاصب دین حق 1592 - 1202 سه خليفه = 390+271 منافق= 661 عثمان 661 به منافق کفار ملحد 661 دشمن قرآن 661-351 قرآن = 310 عمر لعنت الله علیه آفت کل دین اسلام 737-196 ضرب 14 معصوم = 541 عمر ابوبکر 541 دشمنه اسلامی 541 فتنه ها 541 اهله شر 541 مرگ کافر 541 عداوتین541 لعن نفرینا 541 با عقرب افعی 541 شرما 541راه دزدی گمراه دین 541 منافقان قرآن 673-132 اسلام = 541 مقصرا دین الهی 541 و مجرمانه دین اسلام 541 ناکسین قرآن 541 مقصره اصلی دینی اهل دین 737- 196= 1 4 5 ستمکارترین انسان 1743-1202 سه خلیفه = 541 ناکسین قرآن 541 ام شر 541 اهله شر541 دشمنه اسلامی 541 نفاق گمراه دین 541 ناحق ملحد کفر541چه کسانی حق 14 معصوم را قصب نمودند به ابجد 14 معصوم 1743 - 1202 سه خلیفه = 541 عمر ابوبکر قاصب ولایت 14 معصوم بوده اند 541 کافر پلید دین 541 بدشمن فاسد 541 گمراه نامرد 541 مجرمین بدین اسلام 541 کافر پلید دین اسلام 541 با منافقینه گبر 541 دزدانه پرروی دین 541 بدشمن فاسد 541 بنامردان قاصب 541 مجرمین بدین اسلام 541 رو سیاهان عالمین 541 فاجرانه دین اسلامی 541 ستمکارترین انسان 1743-1202 سه خلیفه = 541 عمر ابوبکر 541دشمنه اسلامی541 فتنه ها 541 با سلام چرا نمیخای آدم باشی میمیری با من دوست و برادر باشی  به امید خدا همه دارن شیعه میشن مگه تو خیلی خیلی پخمه باشی سنی بمونی بیچاره نصف این دلایل را بیار من سنی میشم مرد باش و حق را بپذیر در باره سنی نه در کتب عمریه نه در کلام خلفاء نه در قرآن اهل وهاب و اهل سنت وجود ندارد ولی کلمه شیعه 3 بار در قرآن آمده ؤشیعه دوازده امامی، یگانه مذهبی است که بر سنت اصیل اسلام واقعی استوار مانده و عقیده دارد که اسلام، مکتب جامع و جاوید است و برای تمام اعمال و اخلاق و عقاید انسان از ساده ترین مسایل مثل خوردن و خوابیدن گرفته تا عالی ترین مسایل مثل مبدء و معاد دستور و برنامه دارد. به عقیده شیعه چنین مکتبی امکان ندارد در مسأله بسیار مهم رهبری و امامت و تعیین جانشین برای پیامبر اسلام - صلی الله علیه و آله- سکوت اختیار کند و یا انتخاب چنین منصبی را به عهده انسانهای معمولی بگذارد.

 

این عقیده صحیح را قرآن و سنت و عقل تایید می کند. در این قسمت به شواهد قرآنی بسنده و به نمونه هایی از آیات قرآنی اشاره می کنیم و تفصیل آنرا به منابع مربوطه ارجاع می دهیم . اول: آیه «الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دیناً»[1] در کنار آیه شریفه «یا ایّها الرسول بلّغ ما انزل الیک من ربّک و ان لم تفعل فما بلّغت رسالته و الله یعصمک من الناس ...»[2] با توجه به شأن نزول این آیات که در حجه الوداع غدیر خم نازل شده و پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ صریحاً علی بن ابیطالب ـ علیه السلام ـ را به عنوان مولا و سرپرست مسلمین معرفی کردند، جای هیچ شک و تردیدی را باقی نمی گذارد که: حق با مذهبی است که امام منصوص را اطاعت و تبعیّت می کند آفت کل دین اسلام 737-196 ضرب 14 معصوم = 541 عمر ابوبکر 541 دشمنه اسلامی 541 فتنه ها 541 اهله شر 541 مرگ کافر 541 عداوتین541 لعن نفرینا 541 با عقرب افعی 541 شرما 541راه دزدی گمراه دین 541 منافقان قرآن 673-132 اسلام = 541 مقصرا دین الهی 541 و مجرمانه دین اسلام 541 ناکسین قرآن 541 مقصره اصلی دینی اهل دین 737- 196= 1 4 5  ستمکارترین انسان 1743-1202 سه خلیفه  = 541 ناکسین قرآن 541 ام شر 541 اهله شر541 دشمنه اسلامی 541 نفاق گمراه دین 541 ناحق ملحد کفر541چه کسانی حق 14 معصوم را قصب نمودند به ابجد 14 معصوم 1743 - 1202 سه خلیفه = 541 عمر ابوبکر قاصب ولایت 14 معصوم بوده اند 541 کافر پلید دین 541 بدشمن فاسد 541 گمراه نامرد 541 مجرمین بدین اسلام 541  کافر پلید دین اسلام 541 با منافقینه گبر 541 دزدانه پرروی دین 541 بدشمن فاسد 541 بنامردان قاصب 541 مجرمین بدین اسلام 541 رو سیاهان عالمین 541 فاجرانه دین اسلامی 541 ستمکارترین انسان 1743-1202 سه خلیفه = 541 بسم الله الرحمن الرحیم 786- 541 عمر ابوبکر =245 اسلامه حق245علی 110+135 فاطمه =245 245حکم الهی دین الله245 فاطمه 135+110 علی=245 اسلامه حق 245سلطان سریرولایت علی قل انماولی یکم الله علی 245مدار245مراد245 ما شیعیان فقط اهل بیت پیامبر را دوست میداریم و از کفار قریش بیزاریم به ابجد با قاصبان اهل بیت 786-245 اسلامه حق 245 علی فاطمه =541 عمر ابوبکر 231 باقاصبه دین الله231 ابوبکر231 راه دزدی231 ابوبکر231 نفاق231 با بهشتی الله 786-541 عمرابوبکر = 245 به ابجد ظالم 971 -430 مقصر = 541 عمر ابوبکر 541 به ابجد  فتنه گران 786- 245 اسلامه حق = 541 ابوبکر عمر541 فتنه ها 541+430 مقصر = 971 ظالم + 231 ابوبکر = 1202 ابجد سه خلیفه کفر 1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 اهله مخالفتی 1202  ظالم 971 - 310 عمر =661 عثمان 661  - 231 ابوبکر = 430 مقصر430 +231 ابوبکر = 661 عثمان661-231 ابوبکر= 430 مقصر  ابوبکر و عمر طبق معادله ظالم و مقصر از شیطان پست تر بوده اند به ابجد منافقان قرآن 673-132 اسلام = 541 عمر ابوبکر 541 فتنه ها 541 اهله شر 541 دشمنه اسلامی541 به اولین قاصبان احمق پلید541 مقصرادین الهی 541دشمنه اسلامی 541 عمر ابوبکر541فتنه ها 541پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 عمر ابوبکر541 کلی بدعته 541  ابجد نامشان 541 میباشد با قاصبان اهل بیت محمد 786-245 اسلامه حق= 541 نقض پیمان ها سقیفه 1312 - 110دین الهی = 1202 فریب خوردگان پلید اهل دین 1202 منافقان قرآن 673-132 اسلام = 541 عمر ابوبکر 541 فتنه ها 541 اهله شر 541 دشمنه اسلامی541 اولین قاصب اهل بیتی 541 دینا بدعت 541 کلی بدعته 541 به ابجد541 مقصرادین الهی 541دشمنه اسلامی 541به ابجد ظالم 971 - 430 مقصر = 541 ابجد ابوبکر و عمر 541 عمر ابوبکر 541 قال رسوالله بعد از من فتنه ها 541 به پا خیزند عمر ابوبکر 541 فتنه ها 541 مقصر 430+231 ابوبکر +310 عمر = 971 ظالم به دست می آید خیانت کار عالمی 1433-1202 سه خلیفه = 231 ابوبکر با پلیدترین ملحدها 772-541عمر ابوبکر= 231 ابوبکر 231+310 عمر = 541 +430مقصر = 971 ظالم به دست میآید = 541 +430 مقصر = 971 ظالم به دست میآید مقصر 430+310 عمر +231 ابوبکر =رکب وبا =971 ظالم به دست میآید به ابجد فساد تباهی 563 - 541 عمر ابوبکر = 22 عمر 22 ابابکر22آیه 22 سوره سجده ان من المجرمین منتقمون 74 ابجدسه خلیفه ابوبکرعمر عثمان74 اینطور  ابوبکر 27+22 عمر +25 عثمان = 74 دین اسلام 74 فرقه پلیدشدند  که ابجد ابوبکر عمر عثمان با عث 74 فرقه شدن دین شدنداینم آیه قرآن به ابجدسه خلیفه وهابی74 ان من المجرمین  منتقمون 74 ابجد تروریست 1276-1202 سه خلیفه = 74 بازم ابجد سه صغیر سه خلیفه که موجب 74 فرقه شدن دین اسلام شدندبه ابجدخیانت کار عالمی 1433-1202سه خلیفه=231 ابوبکرابجدفساد تباهی 563 - 541 عمر ابوبکر = 22 عمر ابجد فساد تباهی 563 - 541 عمر ابوبکر =22عمر 22شیطان22ابابکر22بدبختی 22بدیها22لعنت 22ملحد 22منافقان22 ابجدشیطان22بکذابه22مقصر22هذیان22عمر22بدبختی22لامذهب22 22قصبی22عمر22 ابابکر22 رکب وبا22 دوسال خلافت نکرده از دنیا رفت تمام ناخلف ها و ناحقها دوسال نشده ازدنیامیروند قاتلان امام حسین دوسال نشده مختار همه را به درک فرستاد هر کسی بناحق 22باشد مرسی 22 بنی صدر دوسال نشده پا به فرار گذاشتما شیعیان فقط اهل بیت پیامبر را دوست میداریم و از کفار قریش541 فتنه ها 541 دشمنه اسلامی541 اهله شر541 عداوتین 541 قاتلی 541 عمر ابوبکر541 بیزاریم علم ابجد قرآن ریاضی در قرآن تقدیم میکند هر وهابی توانست مثل وبلاگهای ابجد قرآن بیاورد نه تنها من وهابی خواهم شد یک میلیار ریال ایران به او تعلق خواهد گرفت الهی ابجد قرآن ریاضی قرآن تقدیم میکند به ابجد یا انسانیت یا583 شبکه نور 583 این عدد شریف و نورانی را از راست بخوان  ابجد 5 تن آل عباء 583 این عدد را جلوی آئینه بگیر میشود 385 شیعه 385 رسول خدا فرمود هیچ کسی شیعه نخواهد شد مگر فرزند دخترم فاطمه باشد پیامبر فرمودفقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه385 حرفهای حسابی385اسلام پیامبر385فقط دین اسلام 385 فرزندان اهل بیت شیعیان هستند 583یا انسانیت 583از راست بخوان ابجد 5 تن  385 براستی شیعیان قائم آل محمد بحق میباشند { قال رسوالله} کتابی الله و عترتی 1587-1202 عمر ابوبکرعثمان = 385شیعه385 پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385راز اهل عالم 385خداوند از کدام دین راضی میباشد به ابجد رضایت دین الهی الله 1587 - 1202 ابوبکرعمرعثمان = 385 شیعه 385 قال رسوالله فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 اسلامه بحق محمد20+26 علی =385با گنجینه ناب دینه اسلامی 385 { قال رسوالله} کتابی الله و عترتی 1587-1202 عمر ابوبکرعثمان = 385شیعه385 پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385بسم الله الرحمن الرحیم 786- 541 عمر ابوبکر =245 اسلامه حق 245حکم الهی دین الله245 فاطمه 135+110 علی=245 اسلامه حق 245 سلطان سریرولایت علی قل انماولی یکم الله علی245مدار245مراد245 ما شیعیان فقط اهل بیت پیامبر را دوست میداریم و از کفار قریش بیزاریم 385 حرفهای حسابی 385راز اهل عالم 385 اسلام پیامبر 385 فقط دین اسلام385 پروردگار عالم در قرآن مدام از گلمه شیعه ابراهیم شیعه موسی و شیعه آل فرعون و منم شیعه محمد یا قائم آل محمد جیگر طلاء عشق شیعه ها بعد از خداکلمه « شیعه » در قرآن در مورد پیروان راستین انبیای الهی به‏ کار رفته است:سوره ی صافات: آیه ی 83 ،( وَ إِنَّ مِنْ شِیعَتِهِ لَإِبْراهِیم ) « ابراهیم از شیعیان اوست » ضمیر « شیعته » در ظاهر قرآن ، به حضرت ابراهیم برمى ‏گردد ، ولی در بسیاری از تفاسیر شیعه و سنّی نوشته‏ اند که به حضرت محمد(ص) نیز برمى‏ گردد قرطبی ، الجامع لأحکام القرآن ، ج 15 ص: 91 شوکانی فتح‏القدیر ، ج 4ص: 99 قاضی عیاض ، الشفا بتعریف حقوق المصطفی ، ص: 46 قندوزی حنفی ینابیع الموده ص: 17 ابن جوزی ، زاد المسیر 6 ، ص: 300 طبری ،جامع البیان ، ج 23 ، ص: 44 وهمچنین در قرآن کریم آمده است : ( . . . هذا مِنْ شِیعَتِهِ وَ هذا مِنْ عَدُوِّهِ . . . ) سوره ی قصص: آیه ی 15 این از شیعیان موسی علیه السلام ، و دیگری از دشمنان وی بود کلمه « شیعه » از زبان پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم: پیامبر مکرر خود را شیعه پروردگار که در قرآن مدام از کلمه شیعه استفاده شده است پیامبر فرمود یا علی انت و شیعتک هم الفائزون در احادیث اهل سنّت و شیعه بر پیروان پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و پیروان‏ امیرمؤمنان علیه السلام و اهل‏بیت علیهم السلام اطلاق شده است : و به آنان اهل بیت پیامبر شیعیان محمد و علی اطلاغ میشو ددر تفسیر آیه ( ...أُولئِکَ هُمْ خَیْرُ الْبَرِیَّةِ ) ( بیّنه: آیه ی 7 ) آمده قال رسول اللَّه صلی الله علیه و آله وسلم : هم أنت و شیعتک هم الفائزون یا علی سیوطی در الدُّرالمنثور ، ج 8 ، ص: 589 آلوسی در روح المعانی ، ج 30 ص: 207 حاکم حسکانی در شواهد التنزیل ، ج 2 ، ص: 459 گنجى ‏شافعی در کفایة الطالب 246 و احادیث بسیار فراوانی در منابع حدیثی شیعه و سنی آمده استواژه « اهل ‏سنّت و سنّی » در قرآن و سنّت در قرآن و احادیث پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم ، حتّی در کلمات اصحاب نیز یافت نمى‏ شود .اهل سنت وهابی یا حنبلی شافعی کنفی من در آوردی میباشد در قرآن  از الاغ و خوک نام برده شده ولی از عمری خیلی خری یاد نشده بجای آن از کلمان ظالم و مقصر و بیت الخلاء در زبور و تورات قدیم شیطان یاد شده عمر و ابوبکر از ظالمان مقصر قاصبان دین محمد بوده اند و در قرآن خدا وعده عذاب الهی در دوزخ به آنان داده شده پیامبر فرمود هر کسی فاطمه دخترش را بیازارد خدا را آزرده و مرا آزرده در حالی که ابوبکر و عمر قاصب فدک و قاتل حضرت زهراء میباشند لعنت بر پدر مادر دروغگوی وهابی در کتب خودشان هم موجود میباشد به ابجد وصی بحق محمد علی فاطمه = 553- 541 عمر ابوبکر = 12 امام خانواده 5 تن آل عباء یاران آیه مباهله و حدیث کثاء 14 معصوم ضر این سه عدد نورانی 5 تن و 12 و 14 ضرب هر کدام در خودش جمع سه ضرب میشود 365 روز سال شاه جهان 365 علمه علی 365 به ابجد ره اسلام 337اهل دین جانشین محمد مصطفی 337 ره حق 337 یاران دینی337 محمد 92+110 علی +135 فاطمه =337 محور دین 337کلمه اسلامی اهل دین 337 محمد 92+135 فاطمه +110 دین الهی = 337 علی محمدفاطمه 337 ا راه حسین 337 خداوند از کدام دین راضی میباشد به ابجد رضایت دین الهی الله 1587 - 1202 ابوبکرعمرعثمان = 385 شیعه 385 قال رسوالله فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 به ابجد قرآن 351+14 معصوم = 365 روز سال خداوند سال را بخاطر 5 تن و 12 امام و 14 معصوم سال را 365 روز قرار داد ضرب این سه عدد نو رانی هر کدام در خودش جمع سه ضرب میشود 365 روز سال

پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد  فرقه 385 شیعه 385 اسلام پیامبر 385 فقط دین اسلام 385

قال رسول الله 1587کتابی الله وعترتی1587-1202عمر ابوبکر عثمان=385شیعه 385فقط دین اسلام385 اسلام پیامبر 385 قال رسو الله فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه385 شیعه 385 اسلام پیامبر385به ابجد مکتب حق قرآن 926- 541 عمر ابوبکر = 385 قال رسول الله فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 به ابجد قرآن 351+14 معصوم = 365 روز سال خداوند سال را بخاطر 5 تن و 12 امام و 14 معصوم سال را 365 روز قرار داد ضرب این سه عدد نو رانی هر کدام در خودش جمع سه ضرب میشود 365 روز سال قال رسول الله 1587کتابی الله وعترتی1587-1202عمر ابوبکر عثمان=385شیعه 385فقط دین اسلام385 اسلام پیامبر 385 قال رسو الله فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه385اسلام پیامبر385به ابجد مکتب حق قرآن 926- 541 عمر ابوبکر = 385 قال رسول الله فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 اگر خطها ریز بود کنترل را بگیرید و قلتک موس را به جلو بچرخانید بزرگ نمایی میشود به ابجد دین 64+64= 128 دین دین حسین128حسین128 است به ابجد امام الهی 128 حسین 128 دین 64+64 = 128 دین دین حسین 128 به ابجد دین الهی 110 نگین 110 دین الهی 110 علی 110 منادیه 110 دین الهی 110 علی 110 زاده محراب شهید محراب علیست به ابجد خلیفه خدا 1330-1202 سه خلیفه = 128 حسین= 8ضربدر 2+1= 17 شهید نماز 128حسین =8+2+1= 11 امام شهید میشوند خلیفه خدا حسین میباشد کسی که چون محمد است جمال روی خاتم است جانه نبی علی ولی قائم آل محمد است جانشین هر پیامبر با ید پا روی دوش پیامبر بگذارد علی در کعبه به دوش پیامبر رفت و بت های کعبه را سرنگون کرد علی در کعبه چون آمد به دنیا شکاف کعبه میگوید همین را بی اذن علی قدم مزن بر محراب هم زاده محرابو شهید محراب علیست خیبر کنی بت شکنی دوش نبی داماد پیغمبر علی یدالله فوق ایدهم علی کند درب خیبری زد گردن هر کافری کفری 310 عمر 310 منکر 310 کسی که دوستش همکار بقل دستش را نمیتواند بشناسد چگونه میتواند خدا را بشناسد بعضی از کارمندان دوسه ساعت در کامپوترهای خود پاسور بازی و اسب خر بازی تا شاه را بکشند این بازی خرو اسب را برای انسان های خر صفت درست کرده تا وقتشان به هدر برود این بازی ها گناه کبیره است تو را خدا مامورانی بفرستید و این وسایل شیطانی را پاک کنند که این بازی ها از گناهان کبیره محسوب میشود 50 سال از خدا عمر میگیری که با این بازی ها تباهش کنی اسم خود را هم مومن میگذارند به ابجد امام الهی 128 حسین 128 دین 64+64 = 128 دین دین حسین 128نبی الله 128 روزی در نماز به سجده رفت جبرئیل نازل و فرمود خدا میفرماید اگر سر از سجده برداری از نبوت خلع خواهی شد کودکی وارد مسجد و پا روی سر مبارک پیامبر خاتم گذاشت وروی پیامبر نشست آن کودک دو نیم ساله سالار کربلاء حسین بود وقتی یاران سبب سجده طولانی پیامبر را جویا شدند پیامبر فرمود تمام جانشینان من از صلب حسن و حسین میباشند به ابجد حسین128 جان دینی 128 امام الهی 128 بجانه نبیه 128 به ابجد دین الهی 110 نگین 110 دین الهی 110 علی 110به ابجد وصی پیامبر 359-231 ابوبکر = 128حسین به ابجد برترین دین 926-541عمر ابوبکر= 385 شیعه 385قال رسوالله فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385شیعه 385 فقط دین اسلام 385 فقط دین اسلام 385 شیعه 385 اسلام پیامبر 385 به ابجد بهترین دینها737-541 عمرابوبکر= 196 ضرب 14 معصوم 196 میباشدبه ابجد خلیفه خدا 1330-1202 عمر ابوبکر عثمان = 128 حسین= 8ضربدر 2+1= 17 شهید نماز 128 =8+2+1= 11 امام شهید میشوند خلیفه کسی که چون محمد است جمال روی خاتم است جانه نبی علی ولی قائم آل محمد است جانشین هر پیامبر با ید پا روی دوش پیامبر بگذارد علی در کعبه به دوش پیامبر رفت و بت های کعبه را سرنگون کرد علی در کعبه چون آمد به دنیا شکاف کعبه میگوید همین را بی اذن علی قدم مزن بر محراب هم زاده محرابو شهید محراب علیست به ابجد امام الهی 128 حسین 128 دین 64+64 = 128 دین دین حسین 128نبی الله 128 روزی در نماز به سجده رفت جبرئیل نازل و فرمود خدا میفرماید اگر سر از سجده برداری از نبوت خلع خواهی شد کودکی وارد مسجد و پا روی سر مبارک پیامبر خاتم گذاشت وروی پیامبر نشست آن کودک دو نیم ساله سالار کربلاء حسین بود وقتی یاران سبب سجده طولانی پیامبر را جویا شدند پیامبر فرمود تمام جانشینان من از صلب حسن و حسین میباشند به ابجد حسین128 جان دینی 128 امام الهی 128 بجانه نبیه 128 به ابجد دین الهی 110 نگین 110 دین الهی 110 علی 110به ابجد وصی پیامبر 359-231 ابوبکر = 128حسین به ابجد برترین دین 926-541عمر ابوبکر= 385 شیعه 385قال رسوالله فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385شیعه 385 فقط دین اسلام 385 فقط دین اسلام 385 شیعه 385 اسلام پیامبر 385 به ابجد بهترین دینها737-541 عمرابوبکر= 196 ضرب 14 معصوم 196 میباشد به ابجد خدای کلمات 1106-1202 سه خلیفه= 196 اصول دین 196 دین اسلام 196 حامی بدین الله196 با ضرب 14 معصوم 196 دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم در خودش میشود 196 ضرب 14 معصوم در 14 = 196 میباشد به ابجد براستی دین 737-541 عمر ابوبکر= 196 به ابجد دین برحق اسلام 506 - 310 عمر= 196 معجزه ادیانه 196 ندای سلام 196 اساس دینی 196 قلب دین 196 وحی دین حق 196 با فقه حق 196 به معجزه دین 196 دلیل انسانی 196 اصله دینی ها 196 معجزه ادیانه 196به ابجد شیعها 386+351 قرآن = 737- 541 عمر ابوبکر = 196 فقط 14 معصوم حق میباشد ضرب 12 امام در خودش 144 +52 احمد = 196به ابجد شیعها 386+351 قرآن = 737- 541 عمر ابوبکر = 196 فقط 14 معصوم بحق میباشند ضرب 12 امام در خودش 144 +52 احمد = 196 به ابجد اسلام واقعی شیعه 704-541 عمر ابوبکر = 63 با نگشتان یک دست بگو 63 انگشت شهادت را ببند و بگو 63 یعنی بیاخ حق با سه تن خلیفه وهابی نیست به ابجد اسلام واقعی شیعه 704-541 عمر ابوبکر = 63 با نگشتان یک دست بگو 63 انگشت شهادت را ببند و بگو 63 یعنی بیاخ حق با سه تن خلیفه وهابی نیست به ابجد دین الهی 110 نگین 110 دین الهی 110 علی 110 به ابجد بغدیر خم 926-541 عمر ابوبکر = 385 شیعه برنده میدان شد من کنت مولاء فهذا مولاء علی در روز غدیر خم نور حق پیدا شد وز جهاز اشتران منبری بر پا شد بگرفت محمد چو علی را سر دست سوگند به ذات حق که حق پیدا شدخداوند به ابجد خدای کلمات 1106-1202 سه خلیفه= 196 اصول دین 196 دین اسلام 196 حامی بدین الله196 با ضرب 14 معصوم 196 دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم در خودش میشود 196 ضرب 14 معصوم در 14 = 196 میباشد به ابجد براستی دین 737-541 عمر ابوبکر= 196 به ابجد دین برحق اسلام 506 - 310 عمر= 196 معجزه ادیانه 196 ندای سلام 196 اساس دینی 196 قلب دین 196 وحی دین حق 196 با فقه حق 196 به معجزه دین 196 دلیل انسانی 196 اصله دینی ها 196 معجزه ادیانه 196 به ابجد دین الهی 110 نگین 110 دین الهی 110 علی 110 به ابجد بغدیر خم 926-541 عمر ابوبکر = 385 شیعه برنده میدان شد من کنت مولاء فهذا مولاء علی در روز غدیر خم نور حق پیدا شد وز جهاز اشتران منبری بر پا شد بگرفت محمد چو علی را سر دست سوگند به ذات حق که حق پیدا شدخداوند به ابجد دین 64+64= 128 دین دین حسین 128است وصی پیامبر 359-231 ابوبکر = 128حسین  به ابجد خدای کلمات 1106-1202 سه خلیفه= 196 اصول دین 196 دین اسلام 196 حامی بدین الله196 به ابجد شیعها 386+351 قرآن 737-541 عمر ابوبکر = 196 با ضرب 14 معصوم 196 دین اسلام 196 دین اسلام 196 اصول دین 196 ضرب 14 معصوم در خودش میشود 196 ضرب 14 معصوم در 14 = 196 میباشد امام به کسی میگویند که نامش به ابجد کبیر و صغیر 82 امام 82 میباشد حضرت مهدی و علی جانشینه واقعی 46پیمبر اسلامی 46 میباشد ویا هم تمام حروفش با نام پیامبر فرق داشته ولی باز مثل نام پیامبر خاتم باشدحضرت مهدی و علی جانشینه واقعی 46پیمبراسلامی 46 میباشد ویا هم تمام حروفش بانام پیامبر فرق داشته ولی باز مثل نام پیامبر خاتم باشد به ابجد جانشینه وارث46 کلید قلبها 46+46= 92 محمد 20+26 علی=46جانشینه وارث 46 کلید قلبها 45 محمد 20+26 علی = 46 راه حق 26 +20 محمد = 46محمد +علی = 46 بانور ه حقی 46 بنور ها اسلامی 46 نور واحدیا 46 قرآن محمدیا 46 به ابجد جانشینه وارث 46 کلید قلبها 46+46= 92 محمد 20+26 علی = 46جانشینه وارث 46 کلید قلبها 45 با نوره امام اسلام 46 محمد 20+26 علی = 46 راه حق 26 +20 محمد = 46 محمد +علی = 46 بانور ه حقی 46 بنور ه بنوره46  اسلامی 46 یانوره قرآن  46 نور واحدیا 46 قرآن محمدیا 46 باتفکر قرآن 46 با ولایه قرآن 46 علی 26+20 محمد = 46امام به ابجد کبیر و صغیر امام 82 مهدی هم 82 میباشد امام واقعی مهدی میباشدو ماه به ابجد از وسط ماه به دو نیم شد ماه 46یعنی محمد 20+26 علی = 46 لا اله الا الله 46 ماه 46 محمد +علی=46 به ابجد نماینده الله 46 محمد 20+26 علی = 46 نماز ستون دین است 46 الحمدو لله 46 لا اله الا الله 46 محمد علی 46باولای قرآن 46 محمد یا قرآن46 قرآن یا محمد 46 با ولای قرآن 46 به ابجد شورای دینها 587-541 ابوبکر و عمر = 46 محمد علی را انتخاب نموددین کامل شد 124 هزار پیامبررا خدا انتخاب نمود جانشین هیچ پیامبری را مردم بت پرست انتخاب نکردند دوست خدا و رسول فقط علی و محمد است به ابجد محمد 20+26 علی = 46 انتخاب درست 26+ 20محمد = 46 غدیر 26+20 محمد =46 لا اله الا الله46 علی و محمد از جانب خدا = انتخاب جانشین 1567-1202 = 365 روز سال 5+6+3= 14 معصوم شاه جهان 365علی نماینده 124 هزار پیامبر شناخته شد بعد از غدیر منافقان و بت پرستها به تحریک یهودیان بدون حضور امام علی بجای تشحیح پیکر رسول خدا مرتکب بزرگترین گناه کبیره قصب خلافت شدند شورای باطل شورای بدون حظور پیامبر و خلیفه خدا در غدیر ابومکر و عمر بیش از حد جاه طلب بودند این امام علی واقعا" معجزه عالم است 12 امام قائم آل محمد مهدی منجی عالم که به تمام علوم الهی تسلط کامل دارد به تمام زبانهای دنیا آگاه میباشد وبه امر خدا مرده را هم زنده میکند مریض را هم شفاء میدهد کور مادر زاد را هم بینا میکند در آیه 12 یاسین که 23 کلمه میباشد وکل شیی احصیناه فی امام مبین 23 کلمه مهدی هم ابجدش 23 ابجد امام زمان است امام مبین و بینا روشن بین فقط حضرت مهدی میباشد که پیامبر فرمود هر کسی امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلیت از دنیا خواهد رفت امام 12 دوازدهم مهدی دوازدهیمن سوره قرآن هم یوسف زهرا پادشاه عالمین میباشد به ابجداسلام 132+92 محمد +110 علی +5 تن +12 امام +14 معصوم = 365 روز سال به ابجد اسلام132+92 محمد +110 علی +31 نور قرآن 31 کلام حق 31 قرآن ناطق 31=365 روز سال یعنی31 کلام حق 5 تن +12 امام +14معصوم=31قرآن ناطق31 نور قرآن 31قرآن ناطق31 کلام حق 31 یعنی5 تن +12 امام +14 معصوم =ضرب این سه عدد هر کدام در خودش میشود = 365 روز سال یعنی 5+6+3 = 14 معصوم انسانیت 572 - 541 عمرابوبکر = 31 کلام حق 31 نور قرآن 31 قرآن ناطق 31 یعنی 5 تن +12 امام +14 معصوم =31به ابجداسلام 132+92 محمد +110 علی+19 رمضان+12 امام = 365 روز سال به ابجداسلام 132+92 محمد +110 علی+13 رجب تولد مولاء در کعبه +14 معصوم 5تن = 366 روز سال به ابجد هدف بدین اسلامی 366 سالار دینی 366  روز سال 365 روز سال به ابجد سقیفه 255+110 علی = 365 روز سال در سقیفه باید حق علی محفوظ میشد که نشد یعنی 5+6+3 = 14 معصوم  به ابجد اسلام 132+92 محمد +110 علی +7رکن دین 10 فروع دین +14 معصوم   = 365 روز سال  نشانه حق اسلامه 651-541 عمر ابوبکر= 110 علی علی یلی یلی حقا پلیسه عالمی به ابجد نشانه حق اسلامه علی 110دین الهی 110 منادیه 110 دین الهی 110 علی 110 پلیسی 110 نامت 110 یا علی حقا پلیسه عالمی به ابجد اسلام 132+92 محمد +110علی +17 نماز = 351 قرآن 351 فارسی 351 +14 معصوم = 365 روز سال اینجانب برابر معادلات قرآن هر معادله 500 معا دله فارسی با عنایت الله و صاحبم مهدی (عج) مینویسم بچه عربهای شیعه ببینیم فقط یکی از روی معادله اینجانب لا اقل گپی کنید بابا به عربی بنویسید عجب گیری کردیم ها  خودت عجب گیری کردی ترکیم بنویسید قبوله به ابجد اسلام 132+92 محمد+110 علی +18 ذالحجه غدیر خم +14 معصوم = 366 روز سال خداوند سال را بخاطر 5 تن و 12 امام +14 معصوم سال را 365 روز قرار داد ضرب این سه عدد نورانی هر کدام در خودش جمع سه ضرب میشود = 365 روز سال امام به کسی میگویند که نامش هم تمام حروفش با نام پیامبر  فرق داشته ولی باز مثل نام پیامبر خاتم باشد این امام علی واقعا" معجزه عالم است 12 امام قائم آل محمد مهدی منجی عالم  که به تمام علوم الهی تسلط کامل دارد به تمام زبانهای دنیا آگاه میباشد وبه امر خدا مرده را هم زنده میکند  مریض را هم شفاء میدهد کور مادر زاد را هم بینا میکندlargeبه ابجد اسلام 132+92 محمد +110 علی +5 تن +12 امام +14 معصوم = 365 روز سال روز سال یعنی 5+6+3 = 14 معصوم 4+1= 5 تن آل عبا به ابجد میشود31 یعنی = 5 تن+12 امام +14 معصوم = 31آیات قرآن31کلام حق 31نور قرآن 31 قرآن ناطق31 باتفکر قرآن 46 با ولایه قرآن 46 علی 26+20 محمد = 46امام به ابجد کبیر و صغیر امام 82 مهدی هم 82 میباشد امام واقعی مهدی میباشدو ماه به ابجد از وسط ماه به دو نیم شد ماه 46یعنی محمد 20+26 علی = 46 لا اله الا الله 46 ماه 46 محمد +علی=46 به ابجد نماینده الله 46 محمد 20+26 علی = 46 نماز ستون دین است 46 الحمدو لله 46 لا اله الا الله 46 محمد علی 46باولای قرآن 46 محمد یا قرآن46 قرآن یا محمد 46 با ولای قرآن 46 با نوره امام اسلام 46 به ابجد شورای دینها 587-541 ابوبکر و عمر = 46 محمد علی را انتخاب نموددین کامل شد 124 هزار پیامبررا خدا انتخاب نمود جانشین هیچ پیامبری را مردم بت پرست انتخاب نکردند دوست خدا و رسول فقط علی و محمد است به ابجد محمد 20+26 علی = 46 انتخاب درست 26+ 20محمد = 46 غدیر 26+20 محمد =46 لا اله الا الله46 علی و محمد از جانب خدا = انتخاب جانشین 1567-1202 = 365 روز سال 5+6+3= 14 معصوم شاه جهان 365علی نماینده 124 هزار پیامبر شناخته شد بعد از غدیر منافقان و بت پرستها به تحریک یهودیان بدون حضور امام علی بجای تشحیح پیکر رسول خدا مرتکب بزرگترین گناه کبیره قصب خلافت شدند شورای باطل شورای بدون حظور پیامبر و خلیفه خدا در غدیر ابومکر و عمر بیش از حد جاه طلب بودند اسلام به ابجد کبیر و صغیر 144 ضرب 12 امام در 12 = 144 و اسلام به ابجد کبیر 132+92 محمد +110 علی +30 جزء قرآن = 365 روز سال 5+6+3 = 14معصوم اسلامه حق 245علی110+135 فاطمه = 245منهای غاصب خلافت عمر 22و 27 ابوبکر = 196 دین اسلام 196 ضرب 14معصوم میباشد 196 یعنی 114 سوره قرآن 114+30 جزء آن 144 ضرب دوازده امام +26 راه حق +26 علی = 196 ضرب 14 معصوم در 14 = 196دین اسلام 196 اصول دین196بسم الرحمن الرحیم786-541عمرابوبکر=245اسلامه حق 245اسلامه حق 245علی110+135 فاطمه میباشدامام صادق میفرماید اگه مردم برای ظهور حضرت مهدی دعا کنند خداوند امر ضلهور را خداوند جلو می اندازد و حکومت عدل الهی مهدی آغاز و تمام گرفتاریهای بشر مرتفع خواهد شد همونطور که می دونیم امسال تحویل سال ساعت ساعت 2 و 51 دقیقه و 51 ثانیه شب هست و اکثر مردم ایران هم اون شب رو تا تحویل سال جدید بیدار می مونن یه لحظه فکر کن اگه تمام مردم ایران در این شب نماز شب بخونن و برای ظهور و سلامتی اما زمان خصوصا در قنوت نماز وتر دعا کنن،چی میشه؟!...واقعا که چی میشه امام زمان همیشه توی نمازشون ما رو دعا می کنن،بیا یه بار هم ما براشون دعا کنیم...نیازی هم نیست که حتما یازده رکعت نماز بخونی،اگه حال داشتی، 55 رکعت بخون دوست داشتی،دو رکعت نماز شفع و یک رکعت وتر رو بخون بازم حال نداشتی،فقط همون یک رکعت نماز وتر رو بخون... نیازی هم نیست که با همه مستحبات به جا بیاری،معمولی بخون دوستان اگر پیشنهادی دارین همینجا بگید در ضمن اگر می تونید این ایده رو به صدا و سیما پیشنهاد بدین و تو گروه ها پخش کنید در قرآن کریم چه کسانی شامل عذاب الیم میباشند یاهو مطابق با آیات قرآن کریم این افراد شامل عذاب الیم می‌باشند: - ستمکارن.27 سوره مبارکه ابراهیم آیه 22 ، سوره مبارکه حج آیه 25 ،تو را خدا به این سه عدد قبلی نگاه کنید جمع این سه عدد ابوبکر 27+22 عمر +25 عثمان = 74 معادله ظالم و مقصرکیست به ابجد ظالم 971-430 مقصر = 541 عمر ابوبکر 541 مقصر 430+231 ابوبکر = 661 عثمان 661+310 عمر = 971 ظالم971-430 مقصر= 541 عمر ابوبکر541 شورای باطل دین سقیفه 878 -337 محمد علی فاطمه = 541 لعنت خدا بر مقصر و ظالم دین اسلام به ابجد کفره 305-231 = 74فرقه در کفر میباشند 74 ابجد عمر 22+27 ابوبکر +25 عثمان = 74 فرقه شدن دین اسلام توسط ابوبکر وعمر و عثمان صورت گرفته به ابجد خیانتکاران اهل دین 1433-1202 سه خلیفه عمر ابوبکر عثمان = 231 ابوبکر خیانت کاران اهل دین ابوبکر میباشد به ابجد فریب خوردگان پلید اهل دین 1202 سه خلیفه میباشد باستمگرانه ملحدی۸۵۱ -۵۴۱ ابوبکر عمر =310 عمر 310 با ستم گران بوده است به ابجد مردان رجس پلیدی615-541عمر ابوبکر=74 ابجد صغیر سه خلیفه 74 میباشد ان من المجرمین منتقمون74 به ابجد فتنه های دین 615-541=74 فرقه ابجدصغیرسه خلیفه ابوبکر27+22 عمر +25 عثمان = 74 میباشد دین اسلام 74 فرقه شد 74 فرقه ابجد سه خلیفه میباشد (ان من المجرمین منتقمون 74) فرقه شدن دین اسلام توسط عمر22+27 ابوبکر+25 عثمان = 74=74والشجرتها الملعونه 74منافق دین اسلام 467-541= 74عمرابوبکر عثمان74 فرزندان پلید شیطان 74 دزدان نامرده دینه اسلام 467-541عمر وابوبکر = 74 ابجد صغیر سه خلیفه 74منافق دین اسلام 467-541= 74عمرابوبکر عثمان74دزدان نامرده دینه اسلام 467- عمر و ابوبکر 541= 74 74منافق دین اسلام 467-541=74 74عمرابوبکر عثمان74 دزدان نامرده دینه اسلام 467-541عمر وابوبکر = 74 ابجد صغیر سه خلیفه 74منافق دین اسلام 467- 541 ابوبکر عمر= 74عمرابوبکر عثمان74دزدان نامرده دینه اسلام 467- عمر و ابوبکر 541= 7474 شیطان گمره 615- 541 عمر و ابوبکر= 74به ابجد کفره 305-231 = 74فرقه در کفر میباشند 74 ابجد عمر 22+27 ابوبکر +25 عثمان = 74 فرزندان پلید شیطان 74 فرقه شدن دین اسلام توسط ابوبکر وعمر و عثمان صورت گرفته 74نفرته 735-661 عثمان = 74 ابجد سه خلیفه 74 میباشد74 ان من المجرمین منتقمون74 به ابجد فتنه های دین 615 -541  =74 ابجد صغیر سه خلیفه 74 میباشد دزدان نامرده دینه اسلام 467-541 عمر ابوبکر= 74 ابجد سه خلیفه 74منافق دین اسلام 467-541 عمرابوبکر= 74 عمرابوبکر عثمان74دزدان نامرده دینه اسلام 467-541= 74به ابجدفتنه های دین 615-541 عمر ابوبکر = 74 فرقه نه 74  ابجد سه خلیفه ابوبکر27+22 عمر+25 عثمان باعث 74 فرقه شدن دین شدن به ابجد تروریست 1276-1202 سه خلیفه = 74 بازم ابجد سه صغیر سه خلیفه که موجب 74 فرقه شدن دین اسلام شدند اسراف کاران 614- 541 عمر و ابوبکر رکب وبا = 73 فرقه در دین الهی 110علی 110 نگین110دین الهی 110 علی 110 هم اسراف نمودند به ابجد تروریست1276-1202 سه خلیفه = 74 سه خلیفه 74 میباشد به ابجد با تروریستپلید ملخدا نادان 1512-1202 سه خلیفه = 310 عمر ابوبکر 541 مردان گمراه 541  خیانت کار عالمی 1433-1202 سه خلیفه = 231 ابوبکر با پلیدترین ملحدها 772-541= 231 ابوبکر 231+310 عمر = 541 +430مقصر = 971 ظالم به دست میآید = 541 +430 مقصر = 971 ظالم به دست میآید و جنگجو ها و بکسورها دست به سینه نماز میخوانند مثل عمر از ترسش همیشه میگفت آماده نبرد با خدا باشید خیلی احمق بود عمر در جهان از عمر خر تر ندیدم به ابجد خر 800-430 مقصر = 370 شیطان 370-60 پلیدیها = 310 عمر از خر هم خر تر بوده است به ابجد با کفار زمان جاهلیت 851-541 عمر ابوبکر= 310 عمر = الکفر غافل دینها 1512-1202 =عمر 310 ناحق عالمی 310سوره مبارکه شوری آیات 21 - 42 - منافقان 22. سوره مبارکه بقره آیات 8 -10 ، سوره مبارکه حشر آیه 15 ، سوره مبارکه مجادله آیه 4 ، سوره مبارکه تغابن آیه 5 ، سوره مبارکه صف آیه 1 ، سوره مبارکه انشقاق آیه 24 ، سوره مبارکه ملک آیه 28 - کافرا 27. سوره مبارکه بقره آیه 104 ، سوره مبارکه آل‌عمران آیات 31-91-177 ، سوره مبارکه مائده آیه 31-73 ، سوره مبارکه توبه آیه 3 ، سوره مبارکه یونس آیه 4 ، سوره مبارکه حج آیه 25 ، سوره مبارکه عنکبوت آیه 23 - کسانیکه بین شیعیان مسلمان تفرقه ایجاد می‌کنند. سوره مبارکه زخرف آیه 65 - کسانیکه حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال کرده‌اند. وهابی ها سوره مبارکه نساء آیه 160 - ظالمین، سارقین، رشوه‌دهنده و رشوه‌گیرنده، تاوان‌گیران، تهدیدکنندگان، باج‌گیران، رباخواران. سوره مبارکه نساء آیه 161 - انکارکنندگان قیامت. سوره مبارکه یونس آیه 4 - کم‌فروشان، خیانت‌کنندگان و فسادکاران. سوره مبارکه هود آیه 85 - راه خدا را بستن. سوره مبارکه حج آیه 25 - آزاردهندگان پیامبران خدا. سوره مبارکه توبه آیه 61 - کسانیکه مومنان را آزار می‌دهند و آنها را مسخره می‌کنند. سوره مبارکه توبه آیه 79 - کسانیکه با دروغ 22 عمر 22 و نیرنگ310 عمر 310 ترک جهاد می‌کنند. سوره مبارکه توبه آیه 90 - کسانیکه به آیات الهی ایمان نمی‌آورند. سوره مبارکه نحل آیه 104 - کسانیکه بر خدا دروغ 22می‌بندند. سوره مبارکه نحل آیه 117 - کسانیکه زشتیا22 بدیها 22 بدبختی 22 عمر 22 شیطان 22 ابابکر 22 را در بین مردم با ایمان رواج می‌دهند. سوره مبارکه نور آیه 19 - کسانیکه با فرمان پیامبر خدا مخالفت می‌کنند. سوره مبارکه نور آیه 63 - کسانیکه وقتی آیات الهی بر آنها خوانده می‌شود، متکبرانه روی بر می‌گردانند و انگار که نشنیده‌اند. سوره مبارکه لقمان آیه 7 - کسانیکه حقیقت کتاب خدا را از مردم پنهان می‌کنند و آن را به بهای اندک می‌فروشند. سوره مبارکه بقره آیه 174 ، سوره مبارکه آل‌عمران آیه 188 - قاتلین پیامبران و مردم. سوره مبارکه آل‌عمران آیه 31 - قاتلی که بعد از رضایت ولی‌دم از دادن خون بها مسامحه می‌کند. سوره مبارکه بقره آیه 178 - کسانیکه پیمان‌های الهی و سوگندهای خود را می‌فروشند. سوره مبارکه آل‌عمران آیه 77 - کسانیکه برای خدا شریک قائل می‌شوند. سوره مبارکه مائده آیه 73 - کسانیکه دین خدا را بازیچه و ملعبه دست خود قرار می‌دهند. سوره مبارکه انعام آیه 10 - کسانیکه از دستورات خداوند سرپیچی کردند و شتر صالح را به قتل رساندند. سوره مبارکه اعراف آیه 7 ، سوره مبارکه مائده آیه 94 - عالمان و راهبان دین که اموال مردم را به ناحق می‌خورند و آنان را از راه خدا باز می‌دارند. و آنان که طلا و نقره ذخیره و انفاق نمی‌نمایند. سوره مبارکه توبه آیه 34 ، سوره مبارکه حج آیه 25 - آنان که گفتند خدا یکی از 3 می‌باشدسه خلیفه و اینگونه کافر گشتند. سوره مبارکه مائده آیه73 دین اسلام ۷۳ فرقه باطل میباشد که پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد قرآن ریاضی قرآن فرقه ۳۸۵ شیعه ۳۸۵ اسلام پیامبر ۳۸۵ فقط دین اسلام ۳۸۵ فقط یک فرقه 385 اهل نجات است و به ریاضی قرآن شیعه میباشد 385 و این عدد نورانی را از راست بخوانی 583 ابجد 5 تن آل عباء و آیه مباهله خانواده محترم رسول خدا میباشد 583 براستی شیعیان فرزندان اهل بیت پیامبرند 385 فقط دین اسلام 385 اسلام پیامبر 385 شیعه میباشد خداوند وقتی بخواهد منافقان کور دل را نابود کند عقل را از آنان میگیرد تا بابحقی آنان واضع گرددبه ابجدظالم 971 - 310عمر =661 عثمان 661  - 231 ابوبکر = 430 مقصر430 +231 ابوبکر = 661 عثمان661-231 ابوبکر= 430 مقصر  ابوبکر و عمر طبق معادله ظالم و مقصر از شیطان پست تر بوده اندو در کتبشان صحیح مسلم و بخای آمده عمر و ابوبکر در جمله به ایران 145 هزار نفر را بناحق برای گرفتن غنایم کشتند و 25 هزار نفر را کور کرد مثل گروه کافر وهابی دائش عمل میکرد لعنت خدا بر همه وهابیان نادان  به ابجد منافقان قرآن 673-132 اسلام = 541 عمر ابوبکر 541 فتنه ها 541 اهله شر 541 دشمنه اسلامی541 اولین قاصب اهل بیتی 541 دروغگوهای پلید عالمند 541    به ابجد541 مقصرادین الهی 541دشمنه اسلامی 541 عمر ابوبکر541فتنه ها 541پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپاخیزند به ابجد فتنه ها 541اهله شر541عمر ابوبکر541دشمنه اسلامی 541

به ابجد اسلام 132+92 محمد +110علی +5 تن +12 امام +14 معصوم = 365 روز سال 

به ریاضی قرآن ابجد  اسلامه حق 245 منظور علی 110+135 فاطمه = 245 میباشد و ابجد ابوبکر عمر عثمان 74 ان من المجرمین منتقمون 74 آیه 22 سجده ان من المجرمین منتقمون1202 ما مجرمان را انتقامی سخت خواهیم گرفت به ابجد صغیر هم باز ابجد سه خلیفه کفر میباشد 74 دین اسلام 74 فرقه شد 74والشجرتها الملعونه 74فرقه شدن دین اسلام توسط سه بیمار

بیمار 253-231 ابوبکر= 22 عمر 22 شیطان22 ابابکر 22 مقصر 22 دروغ 22 بدبختی 22 ملحد 22 هذیان22 لعنت 22خدعه 22نیرنگ 22کلک 22کید 22 عمر22کور 22تکبر22 کید 22روباه 22 منکر 22 عمر22 شرابیا 22 شیطان22 بمکر22 ملحد22 تکبر22 کید22 دروغ 22 نیرنگ 22 منکر22 بدبختی 22 عمر 22 ابابکر22 شیطان 22لاشخورا 22 گور خر به ابجد شیطان22 صفتت22 دشمن حق22 اسلامی 2222دشمن اسلام 22مرگی22مفصد22منافقان 22سست ایمان22باسرکشان22 منافقان 22فاجرن 22 مجرمان 22بدزده22اسلامی 22بانامرد22سرکشها 22منافقان 22 مجرمان22 گمرهه 22 بناحقه 22 نکبتها 22مکارا 22 روباه سست ایمان 22دشمن حق 22 شرابیا 22 حراما 22بناحقه22نابحقه 22 22ناخلفه 22درآتشه22دوزخه22 عمر 22 شیطان 22با ابلیس22 ابابکر 22مفصد 22 دشمن اسلام22مفصد22نابکار22دینها22فاجرن22 بناحقه22 خیانته22منافقان 22 عمر 22 ابابکر 22 بنامردا22 دشمن اسلام 22منافقان 22 کور22 دلین22 به ابجد شیطان 22 مقصر 22 شیطان 22 عمر 22 ابابکر 22 ابجد شیطان 22 عمر 22نیرنگ22منکر22 ابابکر 22 دروغ 22نیرنگ 22با خدعه منگر22 ابا لهبه 22بوجهل 22 بدیها 22 خردجال 22 مرسی 22 شمری 22 بدبختی 22بدبختی 22 بدیها 22 دشمن اسلام 22 منافقان22مجرمان 22باخدعه22نیرنگ22ناخلفه22 بناحقه22بشرابخار22شرابیا 22قصبی 22تعصب 22 مفصد 22بافتنه 22تعصب 22 مجرمان 22منافقان22لامذهب 22 پررو 22 ناخلفه22 نیزنگ 22 دروغ 22 کلک 22 کید 22 مکارا 22 روبا 22 گورخر 22 لاشخورا 22 دشمن اسلام 22 عمر 22 ابابکر 22شیطان22 مکارا 22 روبا 22http://aaaali110.loxblog.com<br /> 310 عمر 310نمرودی 310کفری310دائش وهابی نادان310 اباجهل دردین310گمراه دین310جاهل منافق310ابله منافقا 310جهل عرب ۳۱۰ گمراه دین ۳۱۰ فاسق دینه 310 دلیل نفاقه 310جهل عرب 310 اباجهل دردین 310 عمر 310

دزدان فدک فاطمه 310 گمراه دین 310 دلیل نفاقه 310 جهل عرب 310 اباجهل در دین310 نیرنگ 310 ابله منافقا 310یا بلاء دین اسلام 310عمر 310 گمراه دین310 منکر 310 کفری 310 منکر310نیرنگ310حرامیان 310گمراه دین310بمار زنگی 310کفری310نا اهل کل مذاهب310 نامردیه 310اهل نابکار 310اهل نابکار310 درد کل مذاهب310 نا اهل کل مذاهب 310نابکاراهل دین310 احمقها احمقها 310منکر 310جاهل منافق310 گمراه دین 310نمرودی 310 نامردیه 310عمر 310 نیرنگ310نمرودی310 سامری310 گمراه دین310 اباجهل در دین 310 بی ایمان دین اسلام 310 310 عمر 310 قاصبان بدین 310 جاهل منافق 310 ابله منافقا 310 عمر 310 گمراه دین 310 جاهل منافق 310 کفری 310حرامیان310 ابله منافقا 310 نامردیه 310دزدانه فدک فاطمه 310 منکر 310 وهابیه منافقی 310 عمر310 فتنه ها 310+231= 541 ظالم 971-430 مقصر = 541 +430 مقصر = 971 ظالم -310 عمر ظالم 971-310 عمر = 661 عثمان - 430 مقصر = 231 ابوبکر مکرن310حرامیان 310بی ایمان دین اسلام310 عمر به ابحد عمر310نیرنگ 310حرامیان 310جاهل منافق 310نمرودی310 گمراه دین310 فاسق دینه 310کفری 310 فاسقه دین310 فاسق دینه 310منکر 310نیرنگ310 عمر310نامردیه310 کفری 310نیرنگ 310گمراه دین310ابله منافقا310 نامردیه310حرامیان 310عمر310منکر 310نمرودی 310نیرنگ310نمرودی310 گمراه دین310 فاسق دینه 310کفری310 310حرامزاده پلید310بدجنس عالم احمقا 310گبر پلید دین 310 منکر 310سگ هار پلید 310وحشی هاریا 310بابقره 310حاهل منافق 310 بمردک پلید 310حرامزاده پلید310 فاسق دینه310کلب کلب هار310جهل مرکبی 310بمار زنگی 310 رمز زناه310 فسق کلیه310گمراه دین310گمراه دین310 فسق دینها 310گمراه دین 310 جاهل منافق310 فاسق دینه 310 حرامیان 310 نیرنگ310 قاصب مذهب الله 310 مذهب ناحق اهل دین 310گره اهل دینه 310 قفل اهل دین 310 قاصب مذهب الله 310 مخالف اهل دین 310 فاسق دینه 310 نیرنگ310 با اهل منافق310 ملعون و پلید اهل دین 310قاصب بکل دین 310 اهل نابکار 310 بمنافق اول 310 ابله منافقا310 جاهل منافق310 حرامیان 310فسق دینها310 دزدان فدکه فاطمه 310دزدان فدکه فاطمه310حرامیان310بی ایمان دین اسلام 310گبرپلید دین310 310 حرامیان310 دقلبازملحد310ببقرها 310بقلدره دینه310کلب کلب هار310 جاهل منافق 310نارجهیما 310سم ری310سامری قوم محمد عمرابن خطاء 310 گمراه دین310جهل مرکبی310با کافرها 310بانادانه دین اسلام310 بمردک پلید310 آشوبا310 دقل بازملحد310کفری310 منکر310سامری310 گمراه دین 310جاهل منافق 310حرامیان 310سم ری 310 سامری قوم محمد و سامری قوم موسی شجره الملعونه بودند 310 منکر 310سگ هارپلید310 310کلب کلب هار310وحشی هاریا310فس قینی310 دلیل نفاقه 310 جهل عرب 310 اباجهل در دین 310ابله منافقا 310جاهل منافق 310 سامری 310سم ری 310 سامری قوم محمد و سامری قوم موسی شجره الملعونه بودند310 گمراه دین 310 منکر 310 کفری 310 نامردیه 310 عمر 310 جاهل منافق 310 حرامزاده پلید 310 رمززناه 310 گمراه دین 310منکر 310نامردیه 310با وهابیه نادان دین حق 310 کفری310 نیرنگ310نمرودی 310سامری310 310مار زنگی 310کفری منکر 310جاهل منافق 310 نامردیه 310عمر 310 سگ مردها310نیرنگ 310نمرودی310سامری310 گمراه دین310 مکرن310 خباثتی1512-1202 سه خلیفه = 310 عمر 310 منکر 310کفری 310نامردیه 310 منکر310 کفری310نیرنگ 310 عمر310بوگند مردابا 310سگ مرد ها 310 کبر پلید دین 310بقلدره دینه 310نار جهیما 310 به ابجد خائنان 772-451 عمر و ابوبکر = 231 ابوبکر 231 فاسق 231عصیان 231 ابوبکر231 نفاق 231 عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 با دزد گربها231 ادیانی جعلی باطل 231 بابی عقلیها231یاابوسفیانی231دورویه 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231 احمق ملحد231 لانه جاسوسیه 231با احمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 احمق ملحد 231جزو خائنان به رسول خدا بوده الله اکبر کلمات هم غوغا نموده اند به ابجد اشراردینها772-541= 231 ابوبکر ابوبکر231 نفاق 231 عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 با دزد گربها 231 بابی عقلیها 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231با احمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 ابوبکر و عمر 541قاتلی 541 عدواهل بیت 527 +14 معصوم = 541 ابوبکر و عمر 541 عدواهل بیت بوده اند

+ نوشته شده در یک شنبه 17 اسفند 1396برچسب:,ساعت 11:20 توسط برای تبادل لینک ابتدا ما را با عنوان اسلامه حق 245 علی 110+ 135فاطمه = 245 و آدرس aaaali110.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.به ابجد اسلامه حق 245 یعنی فاطمه و علی 245 وصی پیامبر 359-231 ابوبکر = 128حسین وزیر پیامبر 476 - 231= 245علی فاطمه 245وصی نبیا 169علی مهدی169 با نماینده بحق محمد علی حسن حسین مهدی 245 اسلامه حق 245 یعنی علی110+ +135= 245 اسلامه حق 245 منظور علی و فاطمه پدر مادر شیعیان میباشنددرود و صلوات خدا بر پدر و مادر شیعیان اهل بیت پیغمبر اسلام |

 

شجره نبوت30+شجره امامت30=60+50عیسی محمد=110 امام علی ثمره 124هزارپیامبر است با کلمه و عدد132 اسلام 132 خلفای دین خود را ثابت فرمائید به علم ریاضی قرآن به ابجدالله آدم داودهارون محمد علی 110 علی110 پیامبر فرمود خلیفه های خداونددرروی زمین هستند  { اول خلیفه الله 60آدم داود هارون علی 72+60 اول خلیفه الله=132 اسلام132روزی درجمع یاران جبرئیل بصورت پیرمردی رو به امیرالمومنین علی(ع) نمودرحالی که ایشان می آمد و فرمود سلام بر خلیفه چهارم امام علی تبسمی نمود و یاران شگفت زده شدند پیامبر فرمود خلیفه اول آدم ابولبشر است خلیفه دوم داود نبی خلیفه سوم هارون براد موسی و خلیفه چهارم علی بر محمد مصطفی جانشین مصطفی این مرتضی مولاء علیست بخوان نام خلفاء برعکس می فهمی حق با علی مولاء استبه ابجد الله آدم داود هارون محمد علی 110لنگرآسمان زمین است کننده دره خیبر است الله آدم داودهارون محمد علی110 علی110 پیامبر فرمود خلیفه های خداونددرروی زمین هستندبه علم ابجدلا اله الا الله 165ضرب 16در5=80+165 =245 علی 110+135 فاطمه =245 خدا یکی دین یکی امام اصل مذاهب  واقعی الله165لا اله الا الله165 +202 محمد علی+18 الله 18 ذالحجه"غدیر خم =385 شیعه385بدین واقعی اسلام385فلسفه دین الله 385 اسلام پیامبر 385 فقط دین اسلام 385 با آل قرآن385 اسلام 132 خدا یکی دین یکی اسلام مذهب یکی132 الله قرآن محمد انتخاب مذهب دین اسلام علی 132 اسلام 132 به علم ابجد لا اله الا الله 165 خدا یکی دین یکی امام اصل مذاهب واقعی الله 165 +202 محمدعلی+18 الله 18 ذالحجه غدیر خم=385شیعه 385فلسفه دین الله 385 شیعه385 بدین واقعی اسلام385 شیعه 385با آل قرآن385

 

 

 

 

غیر اولیاء الله74 مقصرا اصلی دین اسلام 74دشمن اسلام بامکر حیله 74با مکرحیله منافقان 74شراب خاران منافق پلید اسلام 74قمار بازان منافق74شجره خبیث دین اسلامی74 خلفای ظالم دین اسلامی74دشمن پلید خبیث نالایق74 یا دشمنان اصلی قرآن اسلام 74اصل مانع سد راه مسلمین74بنامرد ترین خلیفه74مردان احمق بی غیرت74دشمن نالایق دین حق اسلام 74سه خلیفه لا مذهب قاصب74یا قاصبان خلافت دین اسلام74مقصرا اصلی دین اسلام 74شجره خبیث دین اسلامی74خلفای ظالم دین اسلامی74با پیمانشکن مقصر دشمن اسلام74به گمراه خبیث منافقی 74والشجرتها الملعونه 74 با سه  خلیفه قاصب منافقه 74 با بی بی حیاء ترینه 74عمرفرمود در جاهلیت هیچ گناهی نبوده که مرتکب نشده باشم وقتی آیه شراب نازل شد فرمود گمان نکنم از پس این یکی بربیایم تا آخر شراب نوشید ولی حضرت ابولولوء او را ترکش داد عمر از مقعد شقید شد شما قرآن را قبول داری این آیه قرآن هم به ابجد صغیر هم به ابجد کبیرابجد ابوبکر عمر عثمان میباشد 74ان من المجرمین منتقمون 74 قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کردمرد باش و شما هم یک آیه بیاور به ابجد صغیر و کبیر و ثابت کن 14 معصوم خانواده محترم رسول خدا بحق نمی باشند فرقه های باطل باطل را حق میدانند ولی شیعه که نامش 12 بار در قرآن آمده وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ: شیعه یعنی در مدار حق و دین قلب شیدایی رسیده بریقین طبق فرموده قرآن هرجا حق باشدشیعه آنجاست نام شیعه 12 بار در قرآن آمده ولی فرقه های باطل یک بار هم نامشان در قرآن نیامده شیعه در قرن اول بوده و در قرآن آمده ولی امامان اهل سنت در قرن دوم به دنیا آمده اند مثل این جوانان که نه جبهه را دیدند نه انقلاب را و ادعای زیادی می کنند ما دو میلیون شهید و جانباز داده ایم تا این انقلاب را به ثمر نشاندیم هر کسی فکر می کندآماده مرگ است بسم الله اگر ایمانی مثل ایمان شهداء دارید و میدانید اگر کشته می شوید برای خداست بسم الله با کفر در جهان مبارزه کنید و بدانید خداوند از شما راضیست و بهشت جایگاه شماست وگر نه بعد از جنگ آنهایی که فرار کرده اند به خفت و خاری خواهند افتادفرقه های باطل دین نامشان یک بارهم در قرآن نیامده است  شیعه فقط خانواده رسول خدا را بحق میداند ولا غیر اینم آیه قرآن به ابجد کبیر و صغیر به ابجد سه خلیفه قاصب نادان نامرد 74عمر ابوبکر عثمان74 ان من المجرمین منتقمون 74 والشجرتها الملعونه 74قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد کسانی که 74غیر اولیاء الله 74 عمر ابوبکر عثمان 74با فریب کار نادان دین74 یامقصر اصل دین اسلام 74 عمر ابوبکر عثمان74مقصر اولیاء الله74 با انسان کافر بی دین اسلام74 یا دشمن اصلی بدین اسلام 74یا اربابان کل شیاطین74 والشجرتها الملعونه 74 شجره ملعونه خبیثه 74 کسانی که غیر اولیاء الله را به دوستی می گیرند 74 ابوبکر 27+22عمر+25 عثمان=74 غیر اولیاء الله 74با سرکرده بت پرستان مکه 74 عمر در نامه به معاویه گفته بود من هنوز بر دین پدرانم بت پرست میباشم 74 غیر اولیاء الله 74را به دوستی می گیرند74 با انسان کافر بی دین اسلام 74با مکارترین انسان خبیث74مقصرا اصلی دین اسلام 74دشمن اسلام بامکر حیله 74با مکرحیله منافقان74شراب خاران منافق پلید اسلام74قمار بازان منافق74سه خلیفه لامذهب قاصب74یاقاصبان خلافت دین اسلام74 مقصرا اصلی دین اسلام 74شجره خبیث دین اسلامی74خلفای ظالم دین اسلامی74با پیمانشکن مقصر دشمن اسلام74به گمراه خبیث منافقی 74سست ترین دشمن اسلامی 74مقصرا اصلی دین اسلام74با مکرحیله مقصر74 با مقصردشمن اسلام عمر74با مقصر دشمن اسلام ابابکر74مارو عقربو عنکبوت سیاه کی بوود جانشین رسول خدا غار عنکبوت خیانت بنبی 1128- 1202 سه خلیفه قاصب= 74  ابجد صغیر ابوبکر عمر عثمان 74 باعث 74 فرقه شدن دین اسلام شدند 74 ابوبکر27+22 عمر + 25عثمان = 74 دین اسلام را 74 فرقه نمودند74 ان من المجرمین منتقمون 74 ولو کره المشرکون 74  ومکروامکرا" کبارا 74 بزرگترین مکر را بکار بردند جنگ 73 فرقه همه را عذر بنه چو ندیدند حقیقت ره افسانه زدند74 افسانه خبیث شیطان غافل74 دین اسلام 74 فرقه باطل که همه هم بدون دلیل بدروغ ادعای حق میکنند 74 والشجرتها الملعونه 74 با عهد شکنهای دین74 دشمنان اصلی دین اسلامی 74 خائنین دین اسلام و قرآن74 ابجد ابوبکر عمر عثمان 74 میباشد74 بادیوانها به ابجد قرآنی 74 با عهد شکنهای دین74 دشمنان اصلی دین اسلامی 74 با عهد شکنهای دین74خائنین دین اسلام و قرآن74به ابجد کودتا 431+110 علی = 541عمر و ابوبکر بر علیه پیامبر و علی کودتا نمودند مظلوم علی مولاء بر علیه علی نماینده خدا در غدیر خم با اینکه عهد بستند و بخا" بخا یا علی گفتند و عهد خود را شکسته و 74 روز بعد از وفات پیامبر کوثر قرآن دختر رسول خدا را به شهادت رساندند به ابجد اختلاف دین 1276-1202 ابوبکر و عمر و عثمان = 74 کسانی که باعث شدند در دین اسلام اختلاف بیفتد و دین اسلام را به 74 فرقه از هم متلاشی نمودندفرقه شد دین اسلام  به دهر هر خبری هست به زیر پرچم توست اگر کسی دره دیگری

مخاطب ما صحابه پرستانی هستند که به دروغ خود را اهل سنت نامیده اند :

 

اگر کسی به یکی از صحابه توهین کند ، شما او را کافر و منافق خوانده و خون او را مباح می دانید.

 

حال سوال اینجاست که وقتی توهین کننده به صحابه پیامبر ، کافر و منافق است و باید کشته شود ، اگر کسی به شخص پیامبر(ص) جسارت کند ، چه حکمی دارد ؟

 

اهل سنت 2 راه دارند :

 

1. اینکه اعتراف کنند ، عمر بن خطاب به رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) توهین کرده است.

 

2. بخاری دروغ گفته و این حدیث صحیح نیست.

 

اگر اهل سنت گزینه اول را انتخاب کنند ، راهی جز اینکه بگویند عمر کافر و منافق بوده ندارند ؛ و دیگر حق پیروی از وی را ندارند ، چون خود اعتراف کرده اند که وی کافر و منافق بوده است.

 

و اگر گزینه دوم را انتخاب کنند ، دیگر نباید به کتاب بخاری ، صحیح بگویند ؛ چون خود اعتراف کرده اند که احادیثی جعلی در آن وجود دارد.

 

شاید عده ای از روی لجاجت و عناد بگویند : این حرف عمر توهین نیست !!!

 

چگونه رد کردن سخن پیامبر(ص) و نسبت هذیان گویی به ایشان توهین نیست ؛ ‌در حالی که قرآن می گوید :

 

سوره نجم : وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى ﴿۳﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ﴿۴﴾

 

و هرگز از روي هواي نفس سخن نمي‏گويد. (۳) آنچه آورده چيزي جز وحي نيست كه به او وحي شده است. (۴)

 

اگر کسی به چنین پیامبری بگوید : به خاطر شدت بیماری ، کلامش مورد قبول نیست ، آیا جسارت نکرده است ؟

 

مگر خلیفه دوم ، قرآن نخوانده است که بعضی از سخنان پیامبر(ص) را بی اعتبار می داند ؟

 

قرآن اطاعت از دستورات پیامبر(ص) را در همه حال واجب می داند (عقل نیز چنین می گوید) :

 

سوره حشر : وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿۷﴾

 

آنچه را رسول خدا براي شما آورده بگيريد و اجرا كنيد، و آنچه را از آن نهي كرده خودداري نمائيد، و از مخالفت خدا بپرهيزيد كه خداوند شديدالعقاب است. (۷)

 

چگونه خلیفه دوم قرآن را به تنهایی کافی می داند در حالی که قرآن خود تصریح به اطاعت از پیامبر(ص)‌ دارد.

 

حال به بررسی موضوع وصیت نامه پیامبر (ص) می پردازیم (با توجه به احادیث اهل سنت) :

 

ابن ابی الحدید به نقل از عمربن خطاب می نویسد :

 

رسول اکرم در روز های آخر عمرش می خواست به نام حضرت علی (ع) برای خلافت تصریح کند ، اما من برای دلسوزی و حفظ اسلام مانع شدم !!!

 

شرح نهج البلاغه ، ابن ابی الحدید ، جلد 12 ، صفحه 20 ، خطبه 223 ، نکت من کلام عمر و سیرته.

 

آیا اهل سنت معتقد اند که مصلحت اسلام و مسلمین را عمر بهتر از پیامبر(ص) تشخیص می دهد ؟!

 

ابن حجر عسقلانی نیز به متن وصیت پیامبر اکرم (ص) اشاره کرده ، می نویسد :

 

رسول اکرم می خواستند به نام خلفاء بعد از خودشان تصریح کنند تا بین امتش اختلافی واقع نشود.

 

فتح الباری فی شرح صحیح البخاری ، ابن حجر عسقلانی ، جلد 1 ، ص 169 ، کتاب العلم ، باب کتابه العلم

 

جالب آنجاست که عمر زمانیکه ابوبکر در بستر بیماری خواست وصیت کند ، نه تنها مانع نشد بلکه به گفته طبری و ابن خلدون پیوسته مردم را تحریک می کرد که به وصیت ابوبکر گوش فرا دهند.

 

تاریخ طبری ، جلد ۲ ، ص ۶۱۸ ، حوادث سال ۱۳ هجری

 

تاریخ ابن خلدون ، جلد ۲ ، ص ۸۵ و ۸۶ ، خلافة عمر

 

جای تعجب است ، اگر قرآن برای مسلمین کافی است و به وصیت پیامبر(ص) نیازی نیست ، چرا در اینجا مسلمین علاوه بر قرآن ، به وصیت ابوبکر هم نیازمند شدند ؟!!!

 

ابوبکر وصیت کرد که خلیفه بعد از او عمر بن خطاب باشد. پیامبر(ص) هم طبق آنچه از خلیفه دوم نقل کردیم می خواستند به خلافت امیرالمومنین علی(ع) وصیت کنند.

به راستی چه انگیزه ای باعث شد تا عمر مانع از نوشتن آن وصیت توسط پیامبر(ص) شود ؟ در صورتی که خود پیامبر(ص) به این مطلب که این وصیت مانع از اختلاف مردم می شود ، تصریح کرده اند.    درمکه به سه شیطان سنگ میزنیم نماد شیطان22 ابابکر22 شیطان22عمر22گنده لات22شرور 22نابکار22قلدر22مقصر22دشمن اسلام 22عمر22گنده لات شرور

به ابجد ظالم 971 -430 مقصر = 541 عمر ابوبکر 541فتنه ها 541 مقصر430+231 ابوبکر نفاق=661 عثمان 661+310 عمر = 971 ظالم971+231 ابوبکر=1202 ابوبکر عمرعثمان1202 قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد 1202ان من المجرمین منتقمون1202به ابجد  فتنه گران 786- 245 اسلامه حق = 541 ابوبکر عمر541 فتنه ها 541+430 مقصر = 971 ظالم + 231 ابوبکر = 1202 ابجد سه خلیفه کفر 1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 ظالم 971 - 310 عمر =661 عثمان 661  - 231 ابوبکر = 430 مقصر430 +231 ابوبکر = 661 عثمان661-231 ابوبکر= 430 مقصر  ابوبکر و عمر طبق معادله ظالم و مقصر از شیطان پست تر بوده اند به ابجد منافقان قرآن 673-132 اسلام = 541 عمر ابوبکر 541 فتنه ها 541 اهله شر 541 دشمنه اسلامی541 فتنه ها 541 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 اهله شر 541 مرگ کافر 541     به ابجد541 مقصرادین الهی 541دشمنه اسلامی 541 عمر ابوبکر541فتنه ها 541پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 عمر ابوبکر541 ابجد نامشان 541 میباشد

 

مردانه فاسده دینه اسلام 651-110 علی = 541 عمر ابوبکر541به ابجد مقصر430+231 ابوبکر نفاق=661 عثمان 661+310 عمر = 971 ظالم 971+231 ابوبکر=1202 ابوبکر عمر عثمان1202قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد 1202ان من المجرمین منتقمون1202


اصل دین اسلام دین فاطمه علی 110واجب واجب واجب دین اسلام64+46نماینده الله=110علی 110ولی دین110 دین الهی 110 به ابجد64دین64الله محمدعلی 64جانشین محمد علی64حقیقت دین الله64 الله محمد علی64 بامرکز دین الله64با کتاب مقدس دین الله64 کلید بدین الله64تنها برگزیده دین64 الله محمدعلی64تنها برگزیده دین64نماینده واقعی دین الله 64 نشانه دین محمد64دین64یا اصل اسلام اصل قرآن 64یا مسیر جاده الله 64علی جانشین محمد 64یا اصل دین واقعی اسلام 64 مولای جهان علی 64یا خط مستقیم الله64 امام دین اسلام علی 64یامذهب الله محمد64مقتدای دین عالم64 امام حق دین مسلمین64شاه مردان علی 64اصل صاحب دین الله64یا پیشوای مسلمین64مقتدای دین عالم64یا آل طاها آل یاسین 64نماینده غدیری64راه الله منصب الله64اصل ولایت امامتی64با جانشین اصلی محمد64 دست حق بیعت الله 64 دست بیعت بارسول خدا وعلی کف دست راستت نوشته18 ذالحجه"غدیر خم18+64 دین=82 امام به ابجدامام 82 انتخاب امام درغدیرخم امام82 {82زاده محراب شهیدمحراب82 امام82 +114سوره قرآن=196دین اسلام196ضرب14 معصوم درخودش میشود196امام کل دین196دین اسلام196اسلامه مهدی196نماینده الله محمد66 الله 66+66 علی ولی الله=132 اسلام +64 دین=196دین اسلام196محمد92+18ذالحجه غدیرخم=110علی110زاده محراب شهید محراب علیست110 اصل دین اسلام دین فاطمه علی 110واجب واجب واجب دین اسلام64+46نماینده الله=110علی 110ولی دین110 نگین 110حامیان 110 دین الهی110یمین110جلوه الله110نمک110نان جو110پلیسی110 نامت صدو ده یا علی حقا پلیس عالمیپيامبر اکرم (صلى الله عليه و آله) فرمودند: إن وليتموا علياً و ما أراكم فاعلين تجدوه هاديا مهديا يهدي بكم السبيل المستقيم.
اگر علي را خليفه خويش قرار دهيد، گرچه مي‌دانم نمي‌كنيد، همه شما را به ساحل نجات و سرمنزل مراد خواهد رساند. مسند احمد بن حنبل، ج1، ص109 ـ الإصابة لإبن حجر، ج4، ص468 ـ شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني، ج1، ص82 ـ تفسير الآلوسي، ج6، ص170 ـ تاريخ مدينة دمشق لإبن عساكر، ج42، ص420 ـ أسد الغابة لإبن الأثير، ج4، ص31 ـ ميزان الإعتدال الذهبي، ج3، ص363 ـ البداية و النهاية لإبن كثير، ج7، ص397

به ابجد راز قرآن 559-541 فتنه ها = 18 ذالحجه" غدیر خمبه ابجد بدعت کنندگان 651-110 دین الهی = 541 فتنه ها 541 اهله شر 541 دشمنه اسلامی 541 مکافات 541 آفت کلی 541عمر ابوبکر541 پیامبر فرمود بعداز من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 عمر ابوبکر 541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541 کفار پلید دین اسلام 541 اهله شر 541 فتنه ها 541 عمر ابوبکر541 ظالم 971-430 مقصر =  541عمر ابوبکر 541 پیامبر فرمود از مردم بپرسید اسم اعظم علی و محمد را دوست دارید هر کسی دوست داشت فهذا و هر کسی دوست نداشت اهل دوزخ است قال رسو الله یا علی انت و شیعتک هم الفائزون

یا علی تو و شیعیانت اهل نجات رستگاران اهل عالم هستی نام شیعه 12 بار در قرآن آمده   وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ: شیعه یعنی در مدار حق و دین قلب شیدایی رسیده بریقین طبق فرموده قرآن هرجا حق باشدشیعه آنجاست نام شیعه12بار در قرآن آمده به ابجد12پرچم12حق12اسلام12پرچم12حق12اسلام12نگهبان12حق12اسلام12نجاتبخش  منتخب12انجمن12خجسته12نجاتبخش12اخلاق12حق12اسلام12اخلاق12حق12اسلام 12 نجاتبخش12ساعت 12 ماه های سال 12 اخلاق12 اهل 12 حق12 امامن 12 حق12اسلام 12 نجاتبخش 12نام امام12 بار در قرآن آمده نام شیعه12بار در قرآن آمده و کل شیی احصیناه فی امام مبین قرآن می فرماید امام روشن بین و دانا بدون وحی ازتمام حقایق دنیا آگاه میباشد امام مبین میباشد نام آدم 25 بار در قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 25 شیعه 25 آل الله 25 با آل قرآن 25 شاه مردان 25 ارباب جهان25آل الله25با آل قرآن25شیعه25 اصل حق25اصل اسلام25شیعه25 آل الله 25 با آل قرآن25اصل اسلام 25اصل حق25 کعبه 25شیعه25 فرشته 25 اولین25باب حرم25 کعبه 25 اصل حق 25اصل اسلام25گنج قرآنه25 نفس قرآن گنج قرآنه25 نفس قرآن شیعه 25 دین آدم25 با آل قرآن 25  نفس قرآن25آل الله25اصل اسلام 25شیعه25 اصل حق25 شیعه25 میباشدنام شیعه 12بار در قرآن آمده مرد باشید و اصل حق25 شیعه25کعبه25 اصل حق25اصل اسلام25 را بپذیرید پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 25شیعه25 آل الله 25این است ریاضی قرآن تمام قرآن بر اساس ریاضی نوشته شده و با کلی حکمت  آنقدر در می زنم تا که درو وا بکنی یعنی ما حق گذاشتن یک عکس را در وبلاگ شما نداریم

 

مگر نام محمد هم علی نیست آئینه روی محمد علیست قسم به ذات کبریاء که جانشینه مصطفی بوود علی مرتضی به ثنای اسم اعظم شده چون علی محمد بدرید کعبه از هم شده بت شکن به کعبه اسدالله اعظم سلطان سریر ولایت علی قل انما ولیکم الله علی در عرش نوشته با خط جلی وارث خاتم بوود مولاء علی علی در کعبه چون آمد به دنیا شکاف کعبه می گوید همین را بی اذن علی قدم مزن بر محراب هم زاده محرابو شهید محراب علیستقرآن میفرمایدنامه اعمال آنهایی را که به دست راستشان میدهندو به آنها اصحاب یمین درسوره مدثر آیه38 و39کل نفس کسبت بما رهینه الااصحاب الیمین همه در قیامت درگرو اعمالشون هستن الا اصحاب یمین.. اصحاب یمین چه کسانی هستن؟؟؟یمین به ابجد میشه110 علی 110یمین110ولی دین110دین الهی110 علی110 جلوه الله 110بحق 110منادیه 110حامیان110دین الهی110ماه دین110علی110 میباشد نام علی هم110 پلیسی 110 نمک 110نان جو 110 گندمها ی 110 نمک 110محمد92+18ذالحجه غدیرخم= 110علی110زاده محراب شهید محراب علیست110 اصل دین اسلام دین فاطمه علی 110واجب واجب واجب دین اسلام64+46نماینده الله=110علی 110ولی دین110 دین الهی 110 به نانو نمک مرتضی علی قسم حق با علیست پلیسی 110 نامت صدو ده یا علی حقا پلیس عالمی  { قال رسوالله}کتاب الله و عترتی1575+12 امام=1587-1202 سه خلیفه=385شیعه عترت پیامبر میباشد پیامبر فرمود هیچ کسی شیعه نخواهد شد مگر فرزند دخترم فاطمه باشد قال رسو الله=من و علی پدران این امتیم= انا و علی ابواه هذاه الامه"275+110دین الهی  علی =385 شیعهبه ابجد  نماینده الله 46 محمد20+26 علی = 46 ماه 46+46= 92 محمد +18 ذالحجه" غدیر خم = 110 دین الهی 110 ولی دین 110 علی 110 جلوه الله 110 ولی دین 110 حامیان110 دین الهی 110 ولی دین 110 «إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤتُونَ الزَّكاةَ وَ هُم راكِعُونَ» (المائده - 55)

 به ابجد سبب اختلاف اهل دین1276-1202 ابوبکر و عمر و عثمان = 74کسانی که باعث شدند در دین اسلام اختلاف بیفتد و دین اسلام را به 74 فرقه از هم متلاشی نمودندعمر ابوبکر عثمان 74والشجرتها الملعونه 74 قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد 74{ ان من المجرمین منتقمون }74  شجره ملعونه خبیثه 74بودند ابوبکر27+22عمر+25 عثمان = 74 والشجرتها الملعونه 74 شجره ملعونه خبیثه 74 والشجرتها الملعونه 74 شجره ملعونه خبیثه 74 غیر اولیاء الله 74با سرکرده بت پرستان مکه 74با پیمانشکن مقصر دشمن اسلام74 با فریب کاران نادان دین74 والشجرتها الملعونه 74 ان من المجرمین منتقمون 74عمرابوبکرعثمان74

دزدان نامرده دینه اسلام 467-541 عمر ابوبکر= 74 ابجد سه خلیفه 74منافق دین اسلام 467-541 عمر ابوبکر= 74عمرابوبکر عثمان74دزدان نامرده دینه اسلام 467-541= 74 عمر22 ابوبکر27+25 عثمان =والشجرتها الملعونه 74 قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد 74{ ان من المجرمین منتقمون }74  شجره ملعونه خبیثه74والشجرتها الملعونه 74 شجره ملعونه خبیثه 74 والشجرتها الملعونه 74 شجره ملعونه خبیثه 74 غیر اولیاء الله 74با سرکرده بت پرستان مکه74

به ابجد تروریست 1276- 1202 سه خلیفه = 74 عمر ابوبکر عثمان 74 والشجرتها الملعونه 74 شجره ملعونه خبیثه 74 

ترجمه تفسير الميزان جلد ۱۶ صفحه192 سست ترین دشمن اسلامی 74 با مقصر دشمن اسلام عمر74 با مقصر دشمن اسلام ابابکر74مارو ععقربو عنکبوت سیاه کی بوود جانشین رسول خدا پیامبر جانشینش امام علی را در رختخواب خود خوابانید امام علی می خواست فدای پیامبر شود تا برای چندمین بار جان پیامبر را از شهادت حتمی نجات بدهد هنوز موقع شهادت پیامبر نرسیده بود انسان کلید خانه اش و رختخابش را به جانشینش می بخشد نه به دشمنش همیشه اهل خانه به مسایل آگاه تر از دشمنان بیرون خانه اند جبرئیل خبر توطعه کفار قریش را به پیامبر رساند همینکه آمد از خانه خارج شود با سر کرده منافقان ابوبکر رکب وبا  روباه برخورد نمود و مجبور شد او را با خود به غار عنکبوت سیاه ببرد مارو عقربو عنکبوت سیاه کی بوود جانشین رسول خدا74 والشجرتها الملعونه 74 غیر اولیاء الله 74 عمر ابوبکر عثمان 74

 

 به ابجد سبب اختلاف اهل دین1276-1202 ابوبکر و عمر و عثمان = 74کسانی که باعث شدند در دین اسلام اختلاف بیفتد و دین اسلام را به 74 فرقه از هم متلاشی نمودندعمر ابوبکر عثمان 74والشجرتها الملعونه 74 قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد 74{ ان من المجرمین منتقمون }74  شجره ملعونه خبیثه 74بودند ابوبکر27+22عمر+25 عثمان = 74 والشجرتها الملعونه 74 شجره ملعونه خبیثه 74 با پیمانشکن مقصر دشمن اسلام74

دزدان نامرده دینه اسلام 467-541 عمر ابوبکر= 74 ابجد سه خلیفه 74منافق دین اسلام 467-541 عمر ابوبکر= 74عمرابوبکر عثمان74دزدان نامرده دینه اسلام 467-541= 74 عمر22 ابوبکر27+25 عثمان =والشجرتها الملعونه 74 قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد 74{ ان من المجرمین منتقمون }74  شجره ملعونه خبیثه 74

به ابجد تروریست 1276- 1202 سه خلیفه = 74 والشجرتها الملعونه 74 شجره ملعونه خبیثه 74 والشجرتها الملعونه 74 شجره ملعونه خبیثه 74 والشجرتها الملعونه 74 شجره ملعونه خبیثه 74 غیر اولیاء الله 74با سرکرده بت پرستان مکه74

ترجمه آيات مثل كسانى كه به جاى خدا اوليايى ديگر اتخاذ مى كنند مثل عنكبوت است و خانه ساختنش و به درستى سست ترين خانه ها خانه عنكبوت است اگر بدانند (۴۱) خدا مى داند كه به جاى او چه چيزها مى خوانند و او عزيز و حكيم است (۴۲) اين مثلها را براى همه مردم مى زنيم اما در آنها تعقل نمى كنند مگر دانايان (۴۳) عمر انسان مگر به 50 الی 60 بعضی هما هم به 25 سال نمی رسد به سرطان مبتلاء می شوندو می میرند معلوم نیست تا یک ثانیه دیگر کی زنده کی مرده است وای بحال بی نمازان  روز قیامت به خداوند التماس عجزو ناله می کنند ومی گویند خدایا اگر یک فرصت بدهی برگریدم و نماز بخوانیم ولی بی نمازان سگ صفت را به دوزخ پرتاب می کنند«کَمَثَلِ الْعَنکَبُوتِ ...»: خانه عنکبوت هر چند از عجائب آفرینش است، ولی در سستی ضرب‌المثل است و سست‌تر از آن تصوّر نمی‌شود. «لَوْ کَانُوا یَعْلَمُونَ»: اگر می‌دانستند! کاش می‌دانستند! این قید مربوط به بتها و معبودهای دروغین است؛ نه سستی خانه عنکبوت. بت پرستان خداوند را نشناختند واصحاب پیامبر پیامبررا و مردم علی را نشناختند و بازدرنبوت و امامت گمراه شدند و امت اسلام را74 فرقه نمودند  ابجد ابوبکر عمر عثمان 74 میباشد قرآن می گوید کسانی که بغیر الله را اولیاء خود میدانند اهل دوزخند ابجد ابوبکر عمرعثمان74میباشد این سه خلیفه قاصب و جاه طلب دین اسلام را 74 بافرقه منحرف دین74 غیر اولیاء الله 74 یا اربابان کل شیاطین 74ارباب عشق کل شیاطین74 دین اسلام را 74 فرقه نمودند اینم آیه قرآن به ابجد صغیر و کبیر ابوبکر عمرعثمان 74 ان من المجرمین منتقمون 74 قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد 74 غیر اولیاء الله 74 عمر ابوبکر عثمان 74ابجد ابوبکرعمر عثمان 74 والشجرتها الملعونه 74 غیر اولیاء الله 74 عمر ابوبکر عثمان 74ابجد ابوبکرعمر عثمان 74این سه خلیفه نادان امت اسلام را 74 فرقه نمودند قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد 74 ان من المجرمین منتقمون 74 ابوبکرعمر عثمان 74 با پیمانشکن مقصر دشمن اسلام74دین منافق شیطان با نماز74یا دشمن اصلی بدین اسلام 74با انسان کافر بی دین اسلام

به ابجد سبب اختلاف اهل دین 1276-1202 سه خلیفه = 74 ابجد صغیر ابوبکر عمر عثمان 74 میباشد دین اسلام را 74 فرقه نمودندتروریست 1276- 1202 سه خلیفه = 74 بزرگترین گناهان کبیره دین 1276-1202 سه خلیفه لامذهب قاصب = 74 به ابجد مردان شیطان615 -541عمر ابوبکر=74عمر22+27 ابوبکر+25عثمان=74 والشجرتها الملعونه 74 اینم آیه قرآن به ابجد ابوبکر عمر عثمان74  ان من المجرمین منتقمون74 قرآن می فرماید ما مجرمان را سخت انتقام خواهیم گرفت حج نرفته ها اصلا" ناراحت نباشند گناه آنان به گردن آل سعود 171 میباشدآل سعود171+370 شیطان= 541 عمر ابوبکر541

امام علی -علیه السلام- فرمود:

اگر دو رودخانه مواج از طلا و نقره داشته باشم هیچ چیز به کعبه اهدا نخواهم کرد، زیرا به پرده داران «ناشایست » می رسد نه به مساکین و مستمندان.

بحارالانوار ج 96  67

اهل دین کافران کوردل712 -541عمر ابوبکر فتنه ها = 171 آل سعود171  بیدادگران دینها342-171=171 آل سعود 171نااهلی دینی 171یاننگین171یا نادان پلید171 بانااهل به دینی171 با آل نادان یزید171با آله معاویه 171 آل سعود171نااهلی دینی171با اهل معاویه 171اهل عذاب جهیم171 اهل اعذاب ها الهی171کافران کوردل 612-541 عمرابوبکر=171 آل سعود 171 صدام یزیده 171 با اهل معاویه پیامبر فرمود هر امتی فتنه ای546 اهل سنت546 گروه اهل کفره دین اسلام748-202محمد= 546 منحرف اهل اسلام 546 کافرپلیددینه اسلام546مجرمین بدین اسلامه546 اهل سنت 546منحرف اهل اسلام 546فتنه ای546به ابجدظالمه976-430آل سعود 171+375شیطانه=546فتنه ای546 اهله شره546 دشمنی اسلامی546 آفته کلی546پیامبر فرمود هر امتی را فتنه ای 546 اهل سنت 546 منحرف اهل اسلام 546فتنه ای546آل سعود 171+375 شیطانه=546 آفتادین546 نامرده اصلی اهل دینه546 منحرف اهل اسلام 546فتنه ای546منحرف اهل اسلام546یه قاتل546آفت دین 546کافره پلید دین اسلام546 اهل سنت 546مجرمانه بدین اسلام 546 علم ریاضی قرآن میفرماید کسانی که از اهل بیت پیامبر جدا شوند فتنه ای خوانده می شوندکه باعث قصب خلافت شد کافران کوردل612 -541عمر ابوبکر فتنه ها = 171 آل سعود 171بیدادگران دینها342-171=171 ال سعود171مانعی 171 آل سعود 171 بنا اهل ملحد171نااهلی دینی171بنا اهل ملحد 171یاننگین171یا نادان پلید171 بانااهل به دینی171 با آل نادان یزید171با آله معاویه 171 آل سعود 171نااهلی دینی171با اهل معاویه 171اهل عذاب جهیم171 اهل اعذاب ها الهی171کافران کوردل612 -541عمر ابوبکر فتنه ها = 171 آل سعود171 بیدادگران دینها342-171=171 ال سعود171مانعی 171 آل سعود 171نااهلی دینی 171یاننگین171سنی مذهب171یا نادان پلید171 بانااهل به دینی171 با آل نادان یزید171با آله معاویه 171 آل سعود 171نااهلی دینی171با اهل معاویه 171اهل عذاب جهیم 171 اهل اعذاب ها الهیکافران کوردل 612-541 عمرابوبکر=171 آل سعود 171 صدام یزیده171سنی مذهب171با اهل معاویه 171سنی مذهب 171یا نماینده171+370شیطان 541 عمر ابوبکر 541دشمنه اسلامی541اهله شر541فتنه ها541 آفت کلی541عمر ابوبکر541مانع شیطانی541یا نماینده شیطان541 به ابجدمقصر430+231 نفاق ابوبکر = 661عثمان 661+310 عمر = 971 ظالم971+231 ابوبکر=1202سه خلیفه اینم آیه قرآن به ابجد سه خلیفه قاصب1202ان من المجرمین منتقمون1202

 

فریب کاران منافق دین اسلام1031 - 1202سه خلیفه =171 آل سعود 171آل سعود171+370 شیطان=541عمر ابوبکر 541 فتنه ها541بقاصبان نامرد541به اول قاصب بدین اسلام541زور گویانی فاسقی 541 نامحرم ها دین اسلام541 فتنه ها541 عمرابوبکر541 به ابجد ظالم 971- 430 مقصر =541 عمر ابوبکر541 فتنه ها 541 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 اهله شر541 دشمنه اسلامی541 توهین دین ها 541 عمر ابوبکر541 فتنه ها 541
مقصر 430+231 ابوبکر = 661 عثمان  661+310 عمر = 971 ظالم به دست میآید ظالم  971+231 ابوبکر= 1202  ابوبکر عمر عثمان 1202 بکافران محض1202 ارتش کفار1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202  مقصر اصلی دین 615 -541 فتنه ها عمر ابوبکر = 74 فرقه گمراه دین 74 ابجدصغیر عمر ابوبکر عثمان 74 باعث 74 فرقه شدن دین اسلام شدند فتنه های دین 615-541 = 74 فرقه ابجد سه خلیفه فتنه گران 786- 245 اسلامه حق = 541 ابوبکر عمر 541+430 مقصر = 971 ظالم+231 نفاق ابوبکر 231قاصب ابله = 1202 ابجد کبیر

 

 1276-1202 ابوبکر و عمر و عثمان = 74کسانی که باعث شدند در دین اسلام اختلاف بیفتد و دین اسلام را به 74 فرقه از هم متلاشی نمودندعمر ابوبکر عثمان 74والشجرتها الملعونه 74 قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد 74{ ان من المجرمین منتقمون }74  شجره ملعونه خبیثه 74بودند ابوبکر27+22عمر+25 عثمان = 74 والشجرتها الملعونه 74 شجره ملعونه خبیثه 74

دزدان نامرده دینه اسلام 467-541 عمر ابوبکر= 74 ابجد سه خلیفه 74منافق دین اسلام 467-541 عمر ابوبکر= 74عمرابوبکر عثمان74دزدان نامرده دینه اسلام 467-541= 74 عمر22 ابوبکر27+25 عثمان =والشجرتها الملعونه 74 قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد 74{ ان من المجرمین منتقمون }74  شجره ملعونه خبیثه74والشجرتها الملعونه 74 شجره ملعونه خبیثه 74 والشجرتها الملعونه 74 شجره ملعونه خبیثه 74 غیر اولیاء الله 74با سرکرده بت پرستان مکه 74با پیمانشکن مقصر دشمن اسلام74

 

به ابجد تروریست 1276- 1202 سه خلیفه = 74 بزرگترین گناهان کبیره دین 1276-1202 سه خلیفه لامذهب قاصب = 74 کافرا پلیدبی دین 74بی دینها کافران اسلام  74 تروریست 1276-1202 سه خلیفه = 74 کسانی که باعث 74 فرقه شدن دین اسلام شدندابوبکر 27+22 عمر+25 عثمان = 74 قیامت دین 615 -541 عمر ابوبکر541 مجرمان دین ها اسلامه= 74 بمنافقان پلید بدین اسلام74 قیامت دین 615-541 =74 عمر ابوبکر عثمان 74اینم آیه قرآن هم به ابجد صغیر و هم به ابجد کبیر جدا جدا 74 ان من المجرمین منتقمون 74 قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت میکنیم 74

 غیر اولیاء الله 74 عمر ابوبکر عثمان74 ان من المجرمین منتقمون 74 قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد

فتنه های دین 615-541 عمر ابوبکر= 74 فرقه ابجدابوبکر27+22عمر +25عثمان = 74 سه خلیفه باعث 74 فرقه شدن دین اسلام شدندکه پیامبر فرمود 73 فرقه آن در دوزخ جای دارند74 والشجرتها الملعونه 74 قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد 74{ ان من المجرمین منتقمون }74  شجره ملعونه خبیثه 74والشجرتها الملعونه 74 شجره ملعونه خبیثه 74
کافران اسلامی 494-541=49 عمر ابوبکر 49 مکرحیله49

با بت پرستان دین اسلام 1312 -110 دین الهی = 1202  ابوبکر و عمر و عثمان1202به ابجد  685 حقیقت با دین 685 منهای 541 عمر ابوبکر = 144 به ابجد کبیر و صغیر اسلام 144 ضرب 12 امام در خودش میباشد به ابجد ظالم 971-430 مقصر = 541 عمر ابوبکر541 مقصر 430+231 ابوبکر= 661 عثمان 661+310 عمر = 971 ظالم 971+231 ابوبکر = 1202 ابجد سه خلیفه قاصب و ابجد صغیرشان 74 میباشد74 والشجرتها الملعونه 74 قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد 74{ ان من المجرمین منتقمون }74شجره ملعونه خبیثه74عمر22+27 ابوبکر+25 عثمان 74
والشجرتها الملعونه 74 قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد 74{ ان من المجرمین منتقمون }74 قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد74 شجره ملعونه خبیثه 74 والشجرتها الملعونه 74 ابوبکر عمر عثمان 74شجره خبیثه ملعونه  74اینم آیه قرآن به ابجد سه خلیفه قاصب 74ان من المجرمین منتقمون 74 جالب اینجاست این آیه قرآن هم به ابجد صغیر هم به ابجد کبیر ابجد سه خلیفه میباشد سجده آیه 22 هم میباشد به ابجد شیطان 22 عمر 22مقصر22 بدبختی 22 گنده لات شرور22 نابکار 22قلدر22 دروغ 22 کلک 22کید 22تکبر22 مقصر22شیطان22لعنت 22 ملحد 22 عمر22مقصر22 بدبختی22 منکر22 عمر22گنده لات 22شرور22نابکار22 قلدر22 گورخر22 چلپاسه مارمولک49 عمر ابوبکر49مکر حیله49وهابی 24 منهای 73 فرقه باطل = 49 مکر حیله 49 شجره ملعونه 49 مکر حیله 49 ابجدفساد تباهی 563-541 فتنه ها = 22 اندیشه تکفیر1180-1202سه خلیفه=22شیطان22به ابجدشیطان22 مقصر22دشمن اسلام22عمر22گنده لات22نابکار22شرور22دینها22عمر22بدشمن بشر22باخدعه22 شرور22نابکار22عمر22لا مذهب22با وحشت 22ارعاب 22پررو22تهدید22 ارعاب شرور22نابکار 22سرکشها22انسان سرکش 22خائن هست22گنده لات22درآتشه 22دوزخه22شرور 22نابکار 22عمر22با قاصبها22ابابکر22 سرکشها22ارعاب 22ک.سکشها22 انسان سرکش22بدبختی22دشمن اسلام22 22لعنت22باوحشت22 ارعاب 22مجرمان 22 منافقان22عمر 22لامذهب22نابکار22دینها22عمر22تهدید 22ارعاب22 بناحقه22نابحقه 22دینها 22احمقه22 خردجال22 عمر22گنده لات نابکار22بی پدر22سگ پدری22لاشخورا22دشمن اسلام 22عمر22گنده لات22 شرور22نابکار 22گورخر22نیرنگ22دروغ22کلک 22کید22 مکارا22روباه 22ابابکر22بدبختی 22 سوره سجده آیه 22 ان من المجرمین منتقمون74 قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کردابجداین آیه قرآن ابجد ابوبکر عمر عثمان 74 میباشد 74 ان من المجرمین منتقمون74عمر ابوبکر عثمان 74والشجرتها الملعونه 74شجره خبیث دین اسلامی 74 بدین نامرد بخبیث نا اهل 74 شجره خبیث دین اسلامی 74عمر ابوبکر عثمان 74 ابجدشان 74 میباشد74 مقصرا اصلی دین اسلام 74 خلفای ظالم دین اسلامی 74 غیر اولیاء الله 74 عمر ابوبکر عثمان74 والشجرتها الملعونه 74 شجره ملعونه خبیثه 74 با پیمانشکن مقصر دشمن اسلام74
ان من المجرمین منتقمون 74 قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد
عمر و ابوبکر 9 4 دشمن اسلام دوزخی 49ابجدصغیر ابوبکر و عمر 49 میباشد

بعد از غدیر این سه خلیفه کافر شدند کسیکه عهد خودرابشکند کافر      کافران اسلامی 494 - 541 = 49 عمر22+27 ابوبکر= 49 میشود    خاری ذلتها 1251 - 1202 سه خلیفه =49 عمرابوبکر

یاسرکش ترین 1251 -1202 سه خلیفه = 49 عمرابوبکر49 مردان نامرد ترینا1251-1202 سه خلیفه کفر= یا نامرد ترین مردان 1251 - 1202 =49ابوبکر27+22عمر=49

عمر 22+27 ابوبکر =49مقصرپیمانشکن49بناحق عالمی49 مکر حیله 49 بدشمن اسلام دشمن قرآن 49 شجره ملعونه 49مجرم بدین اسلام 49 به مجرمان خبیث 49 منافق بدین اسلام 49 بی دین امت اسلام 49 اهل کفار اسلام 49 ناحقه امت محمد 49 قصب خلافت الله49 بدشمن اسلام دشمن قرآن 49 بکفار قریش 49 اهل کفار اسلام 49 منافق بدین اسلام 49بملعونترین 49به ابجد قرآنی بیعت شکنانی49 حاکما ظالمید49حاکما ظالم دین49 مقصردشمن اسلامه 49شجره ملعونه 49 یعنی ابوبکر 27+22 عمر = 49 و به ابجد صغیر ابجد 49عمر ابوبکر 49 شجره ملعونه 49 بناحق عالمی 49 کلمها خبیثه 49 کشجره خبیثه 49شجره ملعونه 49مجرم بدین اسلام 49 به مجرمان خبیث 49 منافق بدین اسلام 49 دشمن اسلام دوزخی 49بناحق عالمی 49اهل کفار اسلام 49 شجره ملعونه 49 بنامردان کافر 49 ناحقه امت محمد 49 بدترین خلق امت 49 منافق بدین اسلام 49 بی دین امت اسلام 49 بناحق عالمی 49 کلمها خبیثه 49 کشجره خبیثه 49شجره ملعونه 49مجرم بدین اسلام 49 به مجرمان خبیث 49 منافق بدین اسلام 49 بی دین امت اسلام 49 اهل کفار اسلام 49 ناحقه امت محمد 49 قصب خلافت الله 49 اهل کفار اسلام 49 به ابجد صغیر ابجد 49عمر ابوبکر 49 شجره ملعونه 49 عمر ابوبکر 49 آل سعود جنگ طلب 49نیرنگ آل سعود 49 بنامردان کافر 49 اهل کفار اسلام 49 منافق بدین اسلام 49 با ناحقه عالمه 49آل سعود دشمن اسلام 49بکفار قریش 49 اهل کفار اسلام 49 منافق بدین اسلام 49بملعونترین 49آل سعود جنگ طلب 49 دینه گمراهی 49 با اشرار دین اسلام 49 با اصل گمراهی 49 دینه گمراهی 49کشجره خبیثه 49 کلما خبیثه 49 شجره ملعونه 49 بنامردان کافر49 ناحقه امت محمد 49 باناحقه عالمه 49 بشیطانه خبیثه 49 با منافقان فاسقان 49 باطل فرقه ها 49 بی دین امت اسلام 49 بناحق عالمی 49 بدترین خلق امت 49 اهل کفار اسلام 49 قصب خلافت الله 49 گمراه دینه 49 با احمق نادان امت 49 اهل کفار اسلام 49 با اشرار دین اسلام 49 بناحق عالمی 49اهل کفار اسلام 49 شجره ملعونه 49 بنامردان کافر 49 ناحقه امت محمد 49 بدترین خلق امت49مکرحیله49شجره ملعونه 49 منافق بدین اسلام 49 بی دین امت اسلام 49 بناحق عالمی 49 کلمها خبیثه 49 کشجره خبیثه 49شجره ملعونه 49مجرم بدین اسلام 49 به مجرمان خبیث 49 منافق بدین اسلام 49 بی دین امت اسلام 49 اهل کفار اسلام 49 ناحقه امت محمد 49 قصب خلافت الله 49 اهل کفار اسلام 49 اهل دروغ 1251- 1202 = 49اهل کفار اسلام 49 با اشرار دین اسلام 49 باناحق عالمه 49اهل کفار اسلام 49 شجره ملعونه 49 بنامردان کافر 49 ناحقه امت محمد 49 بدترین خلق امت 49 منافق بدین اسلام 49 بی دین امت اسلام 49 بناحق عالمی 49 کلمها خبیثه 49 کشجره خبیثه 49شجره ملعونه 49مجرم بدین اسلام49 منافقان دوزخی 49میباشد به کسی که سخن حق راقبول نکند49بدبخت عالم دین49 ابوبکرعمر  49 دشمن اسلام دوزخی 49عمرابوبکر49 منافقان دوزخی 49 گاو وحشی  متی 49 نامردترین انسان 49 خلیفه نادانی 49ابوبکر 27+22عمر=49نا اهله امت محمد ۴۹چلپاسه مارمولک ۴۹ ابوبکر عمر ۴۹ به ابجدکشف اولین ۴۹حیوان عالم ۴۹حیوان ۲۷+گور خر۲۲= ۴۹ابوبکرعمر۴۹ و 74 فهمو شعور حیوان ۷۴  ابجد عمرو ابوبکروعثمان ۷۴ اولین حیوان۲۷ ابوبکر ۲۷ دوزخی ۲۷ مقصره27فاجعه27ظالمی ها ۲۷دوزخی 27پیمان شکن27 منافقون27 لامذهبه27 خر دجاله 27 اسلام ناحق27 دشمن خداوند 27 ابوبکر27 انت مشرک27 فاجعه 27چلپاسه مارمولک 49 جنگ و خونریزی ها ۴۹عمر22+27 ابوبکر=49 ابابکر۲۷+۲۲عمر=49عمرابوبکر49مکرحیله 49شجره ملعونه  49مقصرپیمانشکن49بناحق عالمی49 بدشمن اسلام دشمن قرآن 49 بکفار قریش 49 اهل کفار اسلام 49 منافق بدین اسلام 49بملعونترین 49به ابجد قرآنی بیعت شکنانی49 حاکما ظالمید49حاکما ظالم دین49 مقصر دشمن اسلامه49شجره ملعونه 49 دشمن اسلام دوزخی 49مقصرفاجعه 49لامذهبه دشمن خداوند49نامردان دوزخی 49 نامردترین انسان49خلیفه نادانی49مکر حیله 49 شجره ملعونه 49 مکر حیله49نامرد ترین انسان 49عمر ابوبکر 49شجره ملعونه 49مکر حیله 49 شجره ملعونه 49 قاصب بدین الله 49مکر حیله 49عمر ابوبکر 49شجره ملعونه49قاصب کل دین ها49بقاصبان خلافت حق49 بخلاف کاران اسلام 49بدعت کردی 710-661 عثمان = 49 عمر ابوبکر اهل دروغ 1251- 1202 = 49اهل کفار اسلام 49 با اشرار دین اسلام 49 باناحق عالمه 49اهل کفار اسلام 49 شجره ملعونه 49 بنامردان کافر 49 ناحقه امت محمد 49 بدترین خلق امت 49 منافق بدین اسلام 49 بی دین امت اسلام 49 بناحق عالمی 49 کلمها خبیثه 49 کشجره خبیثه 49شجره ملعونه 49مجرم بدین اسلام49 منافقان دوزخی شجره ملعونه  49مقصرپیمانشکن49 بدشمن اسلام دشمن قرآن 49 بکفار قریش 49 اهل کفار اسلام 49 منافق بدین اسلام 49بملعونترین 49به ابجد قرآنی بیعت شکنانی49 حاکما ظالمید49حاکما ظالم دین49 مقصر دشمن اسلامه49شجره ملعونه 49 دشمن اسلام دوزخی 49مقصرفاجعه 49لامذهبه دشمن خداوند49نامردان دوزخی 49 نامردترین انسان49خلیفه نادانی49مکر حیله 49 شجره ملعونه 49عمر ابوبکر49 والله قسم حق را باید پذیرفت واقعا برادران اهل سنت خیلی مرد هستند هر کسی را دیدم بلند شهادت داد و فرمود والله از امروز دست خود را می اندازم و نماز می خوانم درود بر شما که حق را می پذیرید 

 به ابجد کودتا 431-110 دین الهی = 541عمر ابوبکر541منافق کوردل 541کافرپلید دین اسلام541مجرمین بدین اسلام541 عمرابوبکر541

به ابجد کبیر ظالم 971-430 مقصر = 541 عمر ابوبکر 541+430 مقصر = 971 ظالم 971+231 ابوبکر نفاق=1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 سه خلیفه قاصبمقصر 430+231 ابوبکر = 661 عثمان 661+310 عمر = 971 ظالم به دست میآید ظالم 971+231 ابوبکر= 1202 ابوبکر عمر عثمان 1202 بکافران محض1202 ارتش کفار1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202سه خلیفه 1202  مقصر اصلی دین 615 -541 فتنه ها عمر ابوبکر = 74 فرقه گمراه دین 74 ابجدصغیر عمر ابوبکر عثمان 74 باعث 74 فرقه شدن دین اسلام شدند فتنه های دین 615-541 = 74 فرقه ابجد سه خلیفه فتنه گران 786- 245 اسلامه حق = 541 ابوبکر عمر 541+430 مقصر = 971 ظالم+231 نفاق ابوبکر 231قاصب ابله = 1202 ابجد کبیر سه خلیفه 1202
به ابجد اختلاف دین 1276-1202 ابوبکر و عمر و عثمان = 74کسانی که باعث شدند در دین اسلام اختلاف بیفتد و دین اسلام را به 74 فرقه از هم متلاشی نمودندعمر ابوبکر عثمان 74 بودند ابوبکر27+22عمر+25 عثمان = 74والشجرتها الملعونه 74 شجره ملعونه خبیثه 74 والشجرتها الملعونه 74 شجره ملعونه خبیثه 74 والشجرتها الملعونه 74 شجره ملعونه خبیثه 74 غیر اولیاء الله 74با سرکرده بت پرستان مکه74 با پیمانشکن مقصر دشمن اسلام74
دزدان نامرده دینه اسلام 467-541 عمر ابوبکر= 74 ابجد سه خلیفه 74منافق دین اسلام 467-541 عمر ابوبکر= 74عمرابوبکر عثمان74دزدان نامرده دینه اسلام 467-541= 74 عمر22 ابوبکر27+25 عثمان =74

به ابجد تروریست 1276- 1202 سه خلیفه = 74 بزرگترین گناهان کبیره دین 1276-1202 سه خلیفه لامذهب قاصب = 74 کافرا پلیدبی دین 74بی دینها کافران اسلام 74 تروریست 1276-1202 سه خلیفه = 74 کسانی که باعث 74 فرقه شدن دین اسلام شدندابوبکر 27+22 عمر+25 عثمان = 74 قیامت دین 615 -541 عمر ابوبکر541 مجرمان دین ها اسلامه= 74 بمنافقان پلید بدین اسلام74 قیامت دین 615-541 =74 عمر ابوبکر عثمان 74اینم آیه قرآن هم به ابجد صغیر و هم به ابجد کبیر جدا جدا 74 ان من المجرمین منتقمون 74 قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت میکنیم 74
به ابجد کبیر166دین آقا 166 لا اله الا الله 166+محمد92+110علی +17 نماز = 385 شیعه 385حرم امن الهی 385 مرد عالم 385شیداء 385با آل قرآن 385شهید الله 385پیامبر فرمودهیچ کسی شیعه نخواهد شد مگر فرزند دخترم فاطمه باشد پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385شیعه 385 فقط شیعیان قائم آل محمد علی اهل نجات دین555-541 عمر ابوبکر= 14 معصوم خانواده پیامبر اعظم محمد (ص)
خیانتی جنجالیا 1128 یا خیانت جنجالی 1128-1202 سه خلیفه =74 فرقه 74 ابجد ابوبکر عمر عثمان 74 فرقه شدن دین اسلام به ابجد
فتنه های دین 615-541 عمر ابوبکر= 74 فرقه ابجدابوبکر27+22عمر +25عثمان = 74 سه خلیفه باعث 74 فرقه شدن دین اسلام شدندکه پیامبر فرمود 73 فرقه آن در دوزخ جای دارند
با بت پرستان دین اسلام 1312 -110 دین الهی = 1202 ابوبکر و عمر و عثمان1202 واقعا بت پرست بوده اند منافق دین اسلام 467-541= 74 فتنه های دین 615-541 = 74 فرقه 74والشجرتها الملعونه 74فرقه شدن«نوالي وليکم و نعادي اعدائکم». به ابجد فتنه های دین 615-541 عمر ابوبکر عثمان = 74 فرقه نه 74 ابجد سه خلیفه ابوبکر27+22 عمر+25 عثمان باعث 74 فرقه شدن دین شدن به ابجد تروریست 1276-1202 سه خلیفه = 74 بازم ابجد سه صغیر سه خلیفه که موجب 74 فرقه شدن دین اسلام شدند 74 ابجد ابوبکر عمر عثمان 74 والشجرتها الملعونه 74 اینم آیه قرآن 74 ان من المجرمین منتقمون 74 ما مجرمان را انتقام خواهیم گرفت 74 والشجرتها الملعونه 74 شجره ملعونه خبیثه 74 والشجرتها الملعونه 74 شجره ملعونه خبیثه 74 والشجرتها الملعونه 74 شجره ملعونه خبیثه 74 غیر اولیاء الله 74با سرکرده بت پرستان مکه74 با پیمانشکن مقصر دشمن اسلام74
ابجد ابوبکر عمر عثمان74 میباشدبه ابجد بزرگترین گنا هان کبیره دین 1276 -1202 سه خلیفه عمر ابوبکر عثمان = 74 تروریست 1276-1202= 74 چرا دین اسلام 74 فرقه شد 74دوزخیان پلید دین ها 74 دوستان پلیده شیطانی 74 قاصبان ملحد بدین اسلام 74 اشداء علی الکفار 74 والشجرتها الملعونه 74 بمفسد ها فی الارض دین 74 مفسد فی الارض اسلامین74 ان من المجرمین منتقمون 74 ولو کره المشرکون 74

چرا دین اسلام 74 فرقه شد ابجد صغیر ابوبکر27+22 عمر +25 عثمان = 74 اینم آیه قرآن به ابجد سه خلیفه قاصب 74 ان من المجرمین منتقمون 74 قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد 74ان من المجرمین منتقمون 74 دین اسلام مثل دین مسیح 74 فرقه شد ابجدصغیر ابوبکر27+22 عمر+25 عثمان=74 قاصبان ملحد بدین اسلام 74فرقه میگویم74 باشیطان دین های اسلامه 74 شیطان ها مکار پلیده 74 مکار پلیده شیطان ها 74بنامردان پلید روزگار 74بپلید به نامردان74 نامرده پلید روزگار 74 عمر22+27 ابوبکر+25 عثمان = 74 ان من المجرمین منتقمون 74 والشجرتها الملعونه 74 منافق پلید بدین اسلامه 74میباشند 74با عهد شکنهای دین 74با نامردان عهدشکن پلید 74=74دشمنان اصلی دین اسلامی74 عمرابوبکرعثمان74 قاصبان ملحد بدین اسلام 74 اشداء علی الکفار 74 والشجرتها الملعونه 74 بمفسد ها فی الارض دین 74 والشجرتها الملعونه 74 شجره ملعونه خبیثه 74
مفسد فی الارض اسلامین74 ان من المجرمین منتقمون 74 ولو کره المشرکون نفاق چیست و منافق کیست؟ 231 ابجد ابوبکر 231 نفاق 231 عصیان 231 استبه ابجد خائنان 772-541 عمر و ابوبکر = 231القاصبوا231 اهل بی مغز بدین 231ابوبکر231 لانه جاسوسیه 231 قاصب ابله 231 اهله مفسدی231محکومان بدین 231ادیانی جعلی باطل 231 دو رویه 231 یا ابوسفیانی 231 بقاصب اهل 231نفاق231 فاسق231 اهل بقاصب231یا اهل مفسد 231 اهل نامرد 231 محکومان بدین231جزو خائنان به رسول خدا بوده الله اکبر کلمات هم غوغا نموده اند به ابجداشراردینها772-541عمر ابوبکر=231 ابوبکر231راه دزدی 231 نفاق 231 با جاهلا نادان ملحد231به لعین دین231 عصیان 231فاسق231نفاق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 یا ابوسفیانی 231لانه جاسوسیه231راه دزدی 231 دزدا فدک نگو نه 231 ادیانی جعلی باطل 231 دورویه 231 با دزد گربها 231 بابی عقلیها 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231 عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231نفاق231نابحق دینها 231 بااحمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 منافق 271 کوردلی 270=541 عمر ابوبکر541 منافق کوردلی 541 عمر ابوبکر541 فتنه ها 541منافق کوردلی 541 اهله شر541 کافر پلید دین اسلام 541 دشمنه اسلامی 541 دین اسلام هم مانند دین مسیحیت 74 فرقه های شیطانی 74 یا فرقه های شیطان 74 74کافرا پلید دین اسلام74 فرقه باطل می باشند که ابجد صغیر عمر ابوبکر عثمان 74 میباشد اینم آیه قرآن 74 ان من المجرمین منتقمون 74 ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد 74کافرا پلید دین اسلام74ابجد صغیر عمر ابوبکر عثمان 74 74کافرا پلید دین اسلام74 به علم ریاضی قرآن نفاق 231 ابوبکر 231 راه دزدی 231 عصیان 231 نفاق 231 با اهل نفاق منافق = 541 فتنه ها 541 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپاخیزند به ابجد فتنه ها 541 اهله شر541 آفت کلی 541 مکافات 541 قاتلی541 عداوتین 541 مرگ کافر 541 دشمنه اسلامی 541 عمر ابوبکر541 با اهل منافق نفاق 541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541 کافر پلید دین اسلام 541 یامنافقین نادان ملحدی 541 ظالم 971-430 مقصر = 541 کافرپلیددین اسلام 541 عمر ابوبکر 541 به ابجد ظالم 971-430 مقصر = 541 عمر ابوبکر 541 با اهل نفاق منافق 541 کافر پلید دین اسلام541ستمگران اهل دین اسلام 851-541 = 310 عمر310منکر310نیرنگ310 ابله منافقا310حرامیان310 گمراه دین310


اهل عذاب جهیم 171 زندیق171آل سعود 171 اهل اعذاب ها الهی 171صدام یزیده 171 زندیق 171 کافران کوردل 612-541 عمر ابوبکر= 171 آل سعود از ابوبکروعمر جنایتکارتندبه ابجد فریب کاران منافق دین اسلام1031 - 1202سه خلیفه=171 آل سعود171آل سعود171+370 شیطان=541عمر ابوبکر 541 فتنه ها541بقاصبان نامرد541به اول قاصب بدین اسلام541زور گویانی فاسقی 541 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 اهله شر541 دشمنه اسلامی 541 آفت کلی541 مکافات 541آفتین 541 فتنه ها 541 عمر ابوبکر 541 یا نماینده شیطان541 کافرپلید دین اسلام 541 عمر ابوبکر541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541یا مجرمان دین اسلام 541 عمر ابوبکر541 ظالم 971-430 مقصر = 541 عمر ابوبکر541 دشمنه اسلامی 541 اهله شر541 فتنه ها 541 مکافات 541 آفتین 541 آفت کلی 541 مرگ کافر541 قاتلی 541 عداوتین 541 بقاصبان نامرد541 به اول قاصب بدین اسلام 541زور گویانی فاسقی541 بی غیرتی 1632 -1202سه خلیفه =430مقصر430+231 ابوبکر = 661 عثمان 661+310 عمر = 971 ظالم +231 ابوبکر = 1202 سه خلیفه مقصر 430+541 عمر ابوبکر= 971 ظالم 971 -430 مقصر = 541 عمر ابوبکر541 فتنه ها 541 اهله شر 541آفت کلی541مرگ کافر541مکافات541آفتین 541دشمنه اسلامی 541 عمرابوبکر541 ظالم 971-430مقصر=541 عمر ابوبکر541 فتنه ها541 به ابجد بدعت کنندگان 651-110دین الهی=541 عمر ابوبکر 541فتنه ها541اهله شر541دشمنه اسلامی 541عمرابوبکر541فتنه ها541دشمنه اسلامی541 مکافات541آفت کلی541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541 فاجران دین اسلامی 541 عمر ابوبکر541 فتنه ها 541 دشمنه اسلامی 541 ظالم 971-430 مقصر= 541 عمر ابوبکر541 بنامردان قاصب 541عمر ابوبکر 541کافر پلید دین اسلام احمقان فاسد دین اسلام 541یا اهل دشمن پلید دین 541 فاسق جاهل منافق541 به قلدر دین اسلام 541     منافقان قرآن 673-132 اسلام =541 عمر ابوبکر541 ظالم 971-430 مقصر =541عمر ابوبکر=541ظالم 971-430 مقصر= 541 عمر ابوبکر541 بنامردان قاصب 541عمر ابوبکر 541کافر پلید دین اسلام541 احمقان فاسد دین اسلام 541یا اهل دشمن پلید دین 541 فاسق جاهل منافق541 به قلدر دین اسلام 541 منافقان قرآن 673-132 اسلام =541 عمر ابوبکر541 ظالم 971-430 مقصر =541عمر ابوبکر=541عمر ابوبکر 541+430 مقصر = 971 ظالم 971+231 ابوبکر = 1202 سه خلیفه قاصب اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 عمر 310+231 ابوبکر+661 عثمان = 1202 بکافران محض 1202 ارتش کفار 1202 خیانت عالم 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 قرآن می فرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد 1202 عمر310+231 ابوبکر+661 عثمان = 1202آل سعود 171+370 شیطان = 541 عمر ابوبکر 541 آل سعود 171 اهل عذاب جهیم 171 زندیق171آل سعود 171 اهل اعذاب ها الهی 171صدام یزیده 171 زندیق 171 کافران کوردل 612-541 عمر ابوبکر= 171 آل سعود از ابوبکروعمر جنایتکارتندبه ابجد فریب کاران منافق دین اسلام1031 - 1202سه خلیفه=171 آل سعود171آل سعود171+370 شیطان=541عمر ابوبکر 541 فتنه ها541بقاصبان نامرد541به اول قاصب بدین اسلام541زور گویانی فاسقی 541 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 اهله شر541 دشمنه اسلامی 541 آفت کلی541 مکافات 541آفتین 541 فتنه ها 541 عمر ابوبکر 541 کافرپلید دین اسلام 541یا نماینده شیطان 541عمر ابوبکر541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541یا مجرمان دین اسلام 541 عمر ابوبکر541 ظالم 971-430 مقصر = 541 عمر ابوبکر541 دشمنه اسلامی 541 اهله شر541 فتنه ها 541 مکافات 541 آفتین 541 آفت کلی 541 مرگ کافر541 قاتلی 541 عداوتین 541 بقاصبان نامرد541 به اول قاصب بدین اسلام 541زور گویانی فاسقی541 بی غیرتی 1632 -1202سه خلیفه =430مقصر430+231 ابوبکر = 661 عثمان 661+310 عمر = 971 ظالم +231 ابوبکر = 1202 سه خلیفه مقصر 430+541 عمر ابوبکر= 971 ظالم 971 -430 مقصر = 541 عمر ابوبکر541 فتنه ها 541 اهله شر 541آفت کلی541مرگ کافر541مکافات541آفتین541 دشمنه اسلامی 541 عمرابوبکر541 ظالم 971-430مقصر=541عمر ابوبکر541فتنه ها541 به ابجد بدعت کنندگان 651-110دین الهی=541 عمر ابوبکر541فتنه ها541اهله شر541دشمنه اسلامی541عمرابوبکر 541فتنه ها541 دشمنه اسلامی541مکافات541آفت کلی541 کافرپلید دین اسلام 541مجرمین بدین اسلام541فاجران دین اسلامی 541عمر ابوبکر541 فتنه ها541دشمنه اسلامی541ظالم971-430مقصر =541 عمر ابوبکر541بنامردان قاصب 541عمر ابوبکر 541کافر پلید دین اسلام احمقان فاسد دین اسلام 541یا اهل دشمن پلید دین541 فاسق جاهل منافق541یا نماینده شیطان541 به قلدر دین اسلام 541 منافقان قرآن 673-132 اسلام =541 عمر ابوبکر541 ظالم 971-430 مقصر =541عمر ابوبکر=541ظالم 971-430 مقصر= 541 عمر ابوبکر541 بنامردان قاصب 541عمر ابوبکر 541کافر پلید دین اسلام541 احمقان فاسد دین اسلام 541یا اهل دشمن پلید دین 541 فاسق جاهل منافق541 به قلدر دین اسلام 541 منافقان قرآن 673-132 اسلام =541 عمر ابوبکر541 ظالم 971-430 مقصر =541عمر ابوبکر=541عمر ابوبکر 541+430 مقصر = 971 ظالم 971+231 ابوبکر = 1202 سه خلیفه قاصب اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 عمر 310+231 ابوبکر+661 عثمان = 1202 بکافران محض 1202 ارتش کفار 1202 خیانت عالم 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 قرآن می فرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد1202عمر310+231 ابوبکر+661عثمان= خیانت عالم1202بکافران محض1202 ارتش کفار 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202عمر ابوبکر عثمان1202 این آیه قرآن هم به ابجد صغیر هم به ابجد کبیر 1202 باسه خلیفه قاصبی ان من المجرمین منتقمون 1202عمر ابوبکر عثمان1202 با خائن اسلامه 851-541 عمر ابوبکر= 310 عمر310 گمراه دین310نیرنگ310کفری310 منکر310جهل عرب310 اباجهل در دین310فاسق دینه 310جاهل منافق310مکاره پلید310دلیل نفاقه310فاسق دینه310بی ایمان دین اسلام310قاصبان بدین310پلید ها دین اسلام310ناحق عالمی310 گبر پلید دین 310 دلیل نفاقه310 فاسق دینه 310 گمراه دین 310 عمر310 جهل عرب310 اباجهل در دین 310عمر310مکاره پلید 310 بی ایمان دین اسلام 310 عرعر خر هم بوود لعن عمر به معادله 22 مرحله ای ظالم و مقصرتوجه فرمائید خداوند در کلمه مقصر و ظالم آبرویشان را برده است به ابجد کودتا 431-110 دین الهی=541عمر ابوبکر541منافق کوردل541کافرپلیددین اسلام 541مجرمین بدین اسلام541عمرابوبکر541

به ابجد کبیر ظالم 971-430 مقصر = 541 عمر ابوبکر 541+430 مقصر = 971 ظالم 971+231 ابوبکر نفاق=1202 سه خلیفه قاصب

 

اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 قرآن می فرماید ما مجرمین را سخت عقوبت خواهیم کرد عمر ابوبکرعثمان 1202  خیانت کنندگان اهل دین 1337 - 135 دینه الله =  1202 ارتش کفار 1202بکافران محض 1202 اینم آیه قرآن به ابجد قاصبان دین 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 قرآن می فرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد یکی از برادران اهل سنت فرمود اگر مردی با یک کلمه بگو به ابجد سه خلیفه بفرما اینم یک کلمه 1202 تخریب 1202 کسانی که جزخراب کردن چیزی نمی دانستند تخریب گران اهل دین-351 قرآن = 1202 عمر ابوبکر عثمان 1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون1202 به ابجد سه خلیفه قاصب دین 

ابو حنیفه(پیشوای بزرگ اهل سنت) میفرماید هیچ کس با علی به مبارزه برنخاست مگرآنکه علی از آن برتر بود واگر علی به مقابله ومبارزه با آنها

نمی پرداخت هیچکس نمی دانست سیره بین مسلمین و تکلیف شرعی با این گروهها از چه قرار است. (مناقب ابو حنیفه٬خطیب خوارزمی ج2 ص 83

 

حضرت امام ابوحنيفه و گرايش او به اهل بيت ( عليهم السلام)‏

اسد حیدر در کتاب :«الامام الصادق والمذاهب الاربعة»رابطۀ ابوحنیفه با امام صادق علیه السلام را چنین بیان می دارد:

 

ابوحنيفه با امام صادق علیه السلام روابط بسيار داشت و بسيارى از مسائلش را از او مى‏پرسيد،یکی از شاگردان امام صادق بود و در برخوردها نهايت ادب و احترام را رعايت مى‏كرد و همواره خطاب او بشه امام اين بود: اى فرزند رسول خدا صلی الله علیه وآله فدايت گردم.مثل اینجانب که یکی از شاگردان امام زمان هستم و فقط بادیدن روی ماهش علوم درونم منعکس میشود اشتباه بزرگ خلفاء و نوچه هایشان دور زدن بزرگان و امامان بوده است تا برای متاع دنیا برای خود کسب اعتبار کنند به ابجد جنایتکار 685-144 اسلام = 541 عمر ابوبکر 541 فتنه ها 541 دشمنه اسلامی 541 اهله شر541 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها 541 بپا خیزند

پیشوای شافعی از من شیعه تر بوده ولی من خدا را سرور تمام عالم میدانم و تمام آفریدگارش را در برابرش خارو ذلیل میدانم شافعی شیعه خشکه مقدس شافعی(پیشوای مذهب شافعی) فرمود

اگرعلی مرتضی خود را آنطور که بود نشان می داد٬مردم جهان همه در برابرش سرسجده برزمین میگذاشتند٬شافعی می میرد ولی نمی داند که خدای او الله است یا٬علی فقط شما و یارانت میتوانی از پس این گروه های سرکش گمراه دین بر بیایی

 ای وای بر من از فرقه های باطل و من درآوردی که نامشان یک بار در قرآن نیامده و کفر هم می گویند هر کسی الله را با مخلوقش یکی کند از دین خارج است

 

1-غررالحکم، ج3، ص428، ح4990  2- قران کریم ،سوره حجرات ،آیه 12  3- نهج البلاغه 381، حکمت  وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ: به علم ابجدصغیرریاضی قرآن علم ابجدشیطان22مقصر22دشمن اسلام22لامذهب22نابکار22جنگ طلب 22سست ایمان22لعنت22شیطان22عمر22ابابکر22بدبختی22لعنت 22ملحد22دروغ22نیرنگ22کید22کلک22نیرنگ22مکارا22روباه22نامردان22منافقان  پیمانشکن22درآتشه22دوزخه22عهدشکنیی469-541=22ابوبکر رکب وبا=روباه22پیمانشکن22 عمر22ابابکر22به ابجد شیطان22مقصر 22 لامذهب 22عمر22 ابابکر22رکب وبا22احمقه 22گمرهه22منکر22 عمر22ابابکر22شیطان 22بدیها22بدبختی22دشمن اسلام22 سست ایمان 22 ناخلفه 22 بناحقه22 درآتشه22دوزخه 22 ابابکر22شیطان 22 عمر 22کج فهم22نکبتها22بدزده22اسلامی22مکارا22روباه 22باخدعه22 نیرنگ22کلک22بدبختی22هذیان22مقصر22احمقه22ناخلفه22عمر 22شیطان22 بناحقه22منافقان22فاجرن22عمر22مجرمان22عمر22 نامردان22مجرمان22 ابابکر22رکب وبا22نیرنگ22کلک22کید22لعنت22 ملحد22دشمن اسلام22عمر22بخدا اگر ابجد محمد و علی22میشدمن وهابی میشدم یعنی بدبخت تر از وهابی در عالم آدم نیستمقصر22دشمن اسلام عمر22گنده لات22شرور22نابکار 22قلدر22 مقصر22دشمن اسلام22عمرابابکر22

 

نظام آفرینش بر جذب و دفع بنا نهاده شده است، موجودات عالم هستی آن چه که سازگار با آنان باشد، جذب و آن چه که ناسازگار با آنان باشد دفع می کنند. از این رو یکی از قوانین حاکم بر عالم ماده و طبیعت، قانون جاذبه و دافعه است. آدمیان نیز به گونه ای خلق شده اند که حقایق و امور و اشیاء سازگار با خود را جذب و امور ناسازگار با خود را دفع می کنند، خدای سبحان قوّه شهوت و غضب را به همین منظور در انسان نهاده است. تا وی با استفاده از آن ها حفظ و بقاء خود را تأمین نماید، قوّه شهوت را به انسان داده است تا با جذب چیزهایی که مناسب و سازگار با اوست حیات و بقاء او را تضمین کند و قوّه غضب را به وی اعطاء کرده است تا با دفع چیزهایی که ناسازگار با اوست و آسیب و گزندی بر او وارد می کند، حیات و بقاء خود را تأمین گرداند و اگر آدمی از این قوا برخوردار نباشد به طور طبیعی به طرف اموری مانند غذا و آب نمی رود و در برابر حیوانات درنده مقاومتی نمی کند که نتیجه آن چیزی غیر از نابود شدن نخواهد بود.

به لحاظ اجتماعی نیز انسان با توجه به بهره مندی وی از قوّه شهوت و غضب با انسان های دیگر انس و الفت برقرار می کند و در پرتو این انس و الفت با آنان متحّد می شود و از نتیجه تلاش آنان برای رفع نیاز خود استفاده می کند و خود نیز به رفع نیاز دیگران می پردازد و در پرتو همین اتحاد است که اگر کسی یا کسانی یا چیزهایی بخواهند آن ها را مورد تهاجم و حمله قرار دهند. به دفاع از خودشان می پردازند.

دین اسلام نیز که برای هدایت انسان در همه اعصار نازل شده و هماهنگ با فطرت و نظام تکوین است به این اصل اساسی عامل بقاء و حیات انسان توجه کرده است از این رو ایمان و دین را جز حبّ و بغض و دوستی و دشمنی ندانسته است که با دوستی حق و حق پرستان و دشمنی باطل و باطل پرستان آدمی می تواند حیات حقیقی و انسانی خود را حفظ کند.

امام باقر(ع) به زیاد حذّاء فرمود:هل الدین الّا الحبّ الاتری الی قول اللّه ان کنتم تحبّون اللّه فاتبعونی یحببکم اللّه و یغفرلکم ذنوبکم اولاترون قول اللّه لمحمد(ص) حبّب الیکم الایمان و زیّنه فی قلوبکم قال یحبّون من هاجر الیهم و قال الدین هو الحبّ و الحبّ هو الدین؛(1) آیا دین چیزی جز محبّت است، آیا نمی بینی که خدای سبحان در قرآن فرمود: اگر خدا را دوست دارید پیامبر را اطاعت و تبعیّت کنید تا خدا شما را دوست داشته باشد و گناهان شما را ببخشد، آیا مشاهده نمی کنید که خدا به پیامبر اکرم(ص) فرمود: خدای سبحان ایمان را محبوب شما قرار داده و آن را در دل های شما زینت داده است، و فرمود خدا مهاجران را دوست دارد. پس از آیات، فرمود: دین محبت است و محبت دین.

در روایتی از امام صادق(ع) سؤال شد که آیا حبّ و بغض از ایمان است؟ حضرت در پاسخ فرمود:هل الایمان الّا الحبّ و البغض؛(2) ایمان جز حبّ و بغض چیز دیگری نیست.»

ناگفته نماند: اسلامی که ایمان و دین را دوستی و دشمنی می داند حب و بغضی است که محور آن خدا و برای خدا باشد، در واقع این نوع پیوند است که در تعالیم دینی ارزش مند است.

و به عبارت دیگر: براساس آئین اسلام پیوستن و گسستن اگر در چارچوب آموزه های اسلام و برای رضای خدا و به دیگر سخن مکتبی باشد، پیوستن و گسستنی است که انسان ها را به یکدیگر پیوند داده و آن چنان آن ها را به یکدیگر مربوط می سازد که هر پیوندی تحت الشعاع آن است و گرنه پیوندهایی که تحت تأثیر خویشاوندی و منافع شخصی باشد دچار تزلزل می گردد. از این رو امام صادق(ع) فرمود: ایمان کامل برخاسته از دوستی برای خدا و دشمنی برای خدا و بخشیدن برای خدا است.

و درحدیث دیگری می خوانیم: «من اوثق عری الایمان ان تحبّ فی اللّه و تبغض فی اللّه و تعطی فی اللّه و تمنع فی اللّه؛(3) از محکم ترین دستگیره های ایمان آن است که برای خدا دوست بداری و برای خدا دشمن بداری و برای خدا ببخشی و برای خدا منع کنی.»

بنابراین حبّ و بغض برای خدا اساس دین است که آدمی باید آن را تحصیل کند و بالاتر در آن باید در زندگی خود در آن نشان دهد.

تولّی و تبرّی

یکی از تعالیم و حقایقی که اسلام و قرآن ما را به آن فرا خوانده است آموزه تولّی و تبرّی است که انسان مسلمان و مؤمن باید آن را پذیرفته و زندگی دینی و ایمانی خود را بر آن اساس شکل دهد یعنی انسان مؤمن نه تنها باید خدا و پیامبر و اولیاء الهی را دوست داشته باشد بلکه باید آن ها را ولیّ خود قرار دهد و نه تنها باید شیطان و اولیاء شیطان و طاغوت را دشمن بدارد بلکه باید از آنان جدا شود و بین خود و آن ها گسست و فاصله ایجاد کند. ما در این گفتار به مطالبی چند پیرامون این دو اصل می پردازیم که اولاً حقیقت تولّی و تبرّی چیست؟ نسبت به چه کسانی باید تولّی و تبرّی داشته باشیم؟ چرا باید اهل تولّی و تبرّی باشیم و مسائلی مانند آن.

مفهوم و حقیقت تولّی و تبرّی

تولّی در لغت به معنای دوستی کردن، ولیّ قرار دادن و ولایت دادن، کاری را به عهده گرفتن، دوستی و محبّت(4) و تبرّی به معنای بیزاری جستن، بیزار شدن، بیزاری(5) واژه تولّی گاه بدون حرف (عَن) و گاه با آن استعمال می شود، در صورتی که بدون حرف (عن) استعمال شود به همان معنای در لغت و فرهنگ یعنی دوست دانستن کسی و پیروی کردن از او و ولیّ گرفتن وی و یاری رساندن به او ذکر شده و در صورتی که با حرف (عَن) به کار رود به معنای روی گرداندن است.

در قرآن کریم در بیشتر موارد به معنای برگشتن و پشت کردن آمده است.(6) ولی در آیاتی نیز به معنای اول به کار رفته است از باب مثال در آیه 51 سوره مائده می فرماید: «یا ایّها الّذین آمنوا لاتتخذوا الیهود و النصاری اولیاء بعضهم اولیاء بعض و من یتولّهم منکم فانّه منهم انّ اللّه لایهدی القوم الظالمین؛ ای کسانی که ایمان آورده اید، یهود و نصاری را دوست و تکیه گاه خود انتخاب نکنید، آن ها اولیای یکدیگرند و کسانی که از ما با آنان دوستی کند از آن ها هستند، خدای سبحان جمعیت ستمکار را هدایت نمی کند.»

و در منابع شیعی تولّی به معنای دوست داشتن، تصدیق و تبعیّت و پذیرش ولایت خدا و پیامبر و ائمه(ع) است. از جمله آیاتی که برای این معنا، به آن استشهاد شده است آیه 55 و 56 سوره مائده است که می فرماید: «انّما ولیّکم اللّه و رسوله و الّذین آمنوا الذین یقیمون الصّلوة و یؤتون الزکاة و هم راکعون و من یتول اللّه و رسوله و الّذین آمنوا فانّ حزب اللّه هم الغالبون؛ سرپرست و ولیّ شما فقط خداست و پیامبر او و کسانی که ایمان آورده اند همان هایی که نماز را بر پا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند و کسانی که ولایت خدا و پیامبر او و افراد با ایمان را بپذیرند پیروزند زیرا حزب و جمعیت خدا پیروز است.» در تفاسیر، مصداق مؤمنانی که در نماز در حال رکوع زکات می دهند، را علی بن ابی طالب(ع) می دانند و با استناد به این آیه تنها ولیّ و سرپرست و رهبری مادی و معنوی انسان و کسی که در امور انسان تصرّف می کند خدا و پیامبر و علی ابن ابیطالب است و در آیه بعد می گوید: کسی که ولایت و سرپرستی خدا و پیامبر(ص) و افراد با ایمان (یعنی ائمه(ع)) را بپذیرد پیروز خواهد بود.

مودّت اهل بیت، مزد رسالت

به لحاظ این که تولّی از آموزه های مهم در تعالیم اسلام است پیامبر اکرم آن را مزد رسالت قرار داده و به امر خدا فرموده است: «قل لااسئلکم علیه اجراً الّا المودة فی القربی؛(7) ای پیامبر بگو: من هیچ اجر و پاداشی بر موضوع رسالت از شما درخواست نمی کنم جز این که ذوی القربی مرا دوست بدارید.»

دوستی ذوی القربای پیامبر در واقع همان تولّی و قبول ولایت و رهبری ائمه معصومین(ع) از دودمان پیامبر است که در حقیقت تداوم خط رهبری پیامبر و ادامه ولایت الهی است.

ناگفته نماند: پذیرش محبّت و ذوی القربی و ائمه معصومین، در واقع به سود خود انسان است چنان که در سوره سبأ،آیه 47 فرمود: «قل ما سئلتکم من اجر فهو لکم ان اجری الّا علی اللّه؛ بگو پاداشی را که از شما خواستم تنها به سود شماست، اجرو و پاداش من فقط بر خداوند است.» یعنی پیامبر در مقام انجام وظیفه رسالت جز از خدا پاداشی نمی خواهد و اگر محبت ائمه را پاداش رسالت خود قرار داده برای آن است که تنها راه رسیدن به سعادت و راهیابی به قرب الهی، محبت به اهل بیت و اعتصام به حبل الهی و توسل به آن هاست چنان که در سوره فرقان، آیه 57 فرمود: «قل ما اسئلکم علیه من اجر الّا من شاء ان یتخذ الی ربّه سبیلا؛ بگو من برای ابلاغ رسالت هیچگونه پاداشی از شما نمی خواهم مگر کسانی که بخواهند راهی به سوی پروردگارشان برگزینند.» پس راه قرب الهی محبّت به اهل بیت است.

تبرّی نیز از آموزه های اعتقادی و رفتاری بوده و به معنای دوری جستن از دشمنان خدا است. این اصطلاح نیز مانند تولّی ریشه در قرآن کریم دارد و در آن دارای کاربردهای فراوانی است و به معنای تبرّی جستن از امامان ضلالت از پیروان خود در قیامت و آرزوی پیروان ایشان برای بازگشت به دنیا برای تبرّی جستن از آن امامان است در سوره بقره آیه 166 و 167 می فرماید: «...اذ تبرءالّذین اتّبعوا من الّذین اتبعوا و رأوا العذاب و تقطعت بهم الاسباب و قال الذین اتّبعوا لو انّ لناکرّة فنتبرّأ منهم کما تبرّوا منّا کذلک یریهم اللّه اعمالهم حسرات علیهم و ما هم بخارجین من النار؛ در آن هنگام رهبران گمراه و گمراه کننده از پیروان خود بیزاری می جویند و کیفر خدا را مشاهده می کنند و دستشان از همه جا کوتاه می شود و در این هنگام پیروان می گویند کاش بار دیگر به دنیا باز می گشتیم تا از آن ها (پیشوایان گمراه کننده) بیزاری جوییم آن چنان که آنان امروز از ما بیزاری جستند (آری) خداوند این چنین اعمال آن ها را به صورت حسرت زایی به آنان نشان می دهد و هرگز از آتش دوزخ خارج نخواهند شد.»

تبرّی در این آیه به معنای فاصله گرفتن انسان از چیزی است که خوش ندارد با آن باشد و با وزن تفعّل به معنای قبول جدایی و فاصله گیری است و چون پیشوایان گمراه و پیروان آن ها نسبت به یکدیگر چنین حالتی دارند از هم فاصله می گیرند و از هم جدا می شوند.

در منابع دینی شیعی این واژه به معنای بیزاری جستن و فاصله گرفتن از طاغوت، باطل، بت ها، پیشوایان باطل و گمراه، شرک و بت پرستی، بیزاری از دشمنان اولیاء الهی به کار می رود.

چنان که روشن است اصطلاح تبرّی ریشه در قرآن کریم دارد در قرآن کریم علاوه بر این که یک سوره با برائت خدا و پیامبرش از مشرکان آغاز شده و از این رو برائت نام گرفته است در 30 مورد این واژه و مشتقات آن به کار رفته است از جمله آنها تبرّی جستن ابراهیم و پیروانش از قومش(8) و آزر(9) و از معبودهایشان و اظهار برائت پیامبراکرم(ص) از مخالفان خود(10) و گواهی گرفتن هود از خدا و قومش بر برائت از شرک(11) و برائت یوسف از شرک(12) و تبرّی لوط(13) و مانند آن است.

با توجه به تأکید قرآن کریم به تبرّی، فرقه ها و مذاهب اسلامی معتقد به تبرّی بوده و اختلافی در مفهوم کلّی قرآن و ضرورت و اهمیّت آن ندارند ولی در خصوص مصداق دشمنی خدا و نیز معیار خروج از دین اختلافی پیدا کرده اند شیعیان اعتقاد دارند که تبرّی از آموزه های اساسی این مذهب است آن ها اعتقاد به امامت منصوص داشته و معتقدند که امامت با قید منصوص بودن دنباله رسالت و ضامن حفظ و بقای اسلام و دوازده امام پس از پیامبر معصوم و منصوص از جانب خدایند.

برپایه این اعتقاد، امامان نگهدارنده دین از تحریف و دگرگونی در عقاید و اعمالند، و دشمنان آنان کسانی اند که مانع تحقّق امامت و در واقع مانع تحقق صورت ناب و حقیقی اسلام بودند و یا با اهل بیت پیامبر کینه توزی داشته اند و این دشمنان در واقع دشمنان خدایند و تبرّی از آنان واجب است.

امامان شیعه نیز به مناسبت های مختلف تبرّی را از لوازم اسلام و ایمان خوانده و آن را واجب دانسته اند و مصادیق مشمول این حکم را کسانی می دانند که به عترت پیامبر ظلم کرده اند، حرمت ایشان را شکستند، سنّت رسول خدا را تغییر دادند، برگزیدگان اصحاب پیامبر را تبعید نمودند، اموال فقرا را بین ثروت مندان تقسیم کردند. ناکثین و پیمان شکنان جنگ جمل و قاسطین و معاویه و پیروانش و مارقین که با علی(ع) به مخالفت برخاستند. تمام پیشوایان گمراهی و رهبران ستمگار قاتل حضرت علی(ع) و قاتلان ائمه(ع) و اهل بیت(ع) از کسانی اند که تبرّی از آنان لازم است. زیارت هایی که از ائمه معصومین(ع) به جای مانده که شیعیان باید آن ها را هنگام زیارت آنان بخوانند سندی است که شیعیان با خواندن آن، برائت خود را نسبت به ظالمان در حق ائمه اظهار می دارند.

تبرّی از چه؟

در قرآن کریم در سوره های مختلف مشخّص کرده است که برائت از شرک و بت پرستی و رهبران شرک و گمراهی و معبودهای آنان از مصادیق تبرّی است از جمله در سوره ممتحنه از تبرّی ابراهیم و همگامانش سخن به میان می آورد و می فرماید: «قد کانت لکم اسوة حسنة فی ابراهیم و الذین معه، اذ قالوا لقومهم انا برأؤامنکم و ممّا تعبدون من دون اللّه کفرنابکم و بدابیننا و بینکم العداوة و البغضاء حتی تؤمنوا باللّه وحدة؛(14) برای شما تأسّی نیکی در زندگی ابراهیم و کسانی که با او وجود داشت، هنگامی که به قوم مشرک خود گفتند: ما از شما و آن چه غیر از خدا می پرستید بیزاریم. ما نسبت به شما کافریم و میان ما و شما عداوت و دشمنی همیشگی آشکار شده است و این وضع همچنان ادامه دارد تا به خدای یگانه ایمان بیاورید.»

با توجّه به این که در آغاز سوره از دوستی با دشمنان خدا به شدّت نهی کرده است در آیه به معرّفی الگو پرداخته که مورد احترام است و آن حضرت ابراهیم است که به قوم مشرک خود فرمود: «ما نه شما را قبول

داریم و نه آئین و مذهبتان را و بالاتر، ما از شما و بت هایتان متنفریم و با نهایت قاطعیت و بدون هیچگونه پرده پوشی از شما بیزاری جسته و اعلام جدایی می کنیم.»

در همین سوره در مرتبه دوم بر تأسی مسلمانان به ابراهیم و پیروانش و الگوگیری از آن حضرت تکیه می کند و می فرماید: «لقد کان لکم فیهم اسوة حسنة لمن کان یرجوا اللّه و الیوم الآخر و من یتولّ فانّ اللّه هو الغنی الحمید؛(15) برای شما مسلمانان در برنامه زندگی آن ها اسوه و الگوی نیکویی بود برای آن ها که امید به خدا و روز قیامت دارند و هر کس سرپیچی کند و با دشمنان خدا طرح دوستی بریزد به خودش ضرر زده و خداوند نیازی به او ندارد زیرا که خدا از همگان بی نیاز و شایسته هرگونه حمد و ستایش است.»

شرائط تحقق تولّی و تبرّی

با توجه به این که تولّی یعنی عقیده مندی به امامت و خلافت ائمه اطهار(ع) بعد از پیامبر اکرم(ص) و محبّت به آنان و پیروی از آنان و تبرّی یعنی دشمنی و بیزاری از دشمنان آنان از تکالیفی است که متوجه هر مسلمانی است برای تحقق آن شرائطی لازم است و آن شرائط عبارتند از:

1 معرفت

تحقق تولّی و تبرّی به معرفت کامل اهل بیت پیامبر رو ائمه معصومین و شناخت صفات و احوال آنان و شناخت کافی نسبت به دشمنان و صفات رذیله و عقاید باطل و

اعمال ناپسند آن ها بستگی دارد از این رو بر مسلمان لازم است با شناخت فضائل و کمالات امامان و جایگاه آنان در نظام هستی و زندگی اجتماعی انسان نسبت به آن ها تولّی پیدا کنند و با تحقق تولّی در آن ها به فلاح و رستگاری نائل شوند و همچنین برای تحقّق تبرّی لازم است دشمنان اهل بیت را بشناسند و از ویژگی ها و رذایل آن ها آگاهی پیدا کنند که نتیجه آن ها انزجار و تنفر و بیزاری جستن از آن هاست.

در روایات معرفت ائمه و اولیاء الهی و محبّت به آن حسنه شمرده شده و نشناختن آن ها سیئه معرفی شده است. امام باقر(ع) فرمود:ابوعبداللّه به امیرالمؤمنین(ع) وارد شده امام خطاب به او گفت: حسنه معرفت ولایت و حبّ اهل بیت و سیئه انکار ولایت و بغض اهل البیت است سپس این آیه را خواند: «من جاء بالحسنه فله خیرمنها و هم من فزع یومئذ آمنون و من جاء بالسئیه فکبّت وجوههم فی النّار هل تجزون الّا ما کنتم تعملون؛(16) و کسانی که کار نیکی انجام دهند. پاداشی بهتر از آن خواهند داشت و آنان از وحشت آن روز در امانند و آن ها که اعمال بدی انجام دهند به صورت در آتش افکنده می شوند آیا جزایی جز آن چه عمل می کردند خواهند داشت.»(17)

2 تلازم تولّی و تبرّی

بدون تردید ولایت ائمه با دو شرط سبب نجات است یکی عقیده مندی به امامت ائمه و این که آن ها جانشینان پیامبر و واجب الاطاعة هستند و دوم مشروط است به تبرّی و بیزاری از دشمنان و ستمگران به اهل بیت، بنابراین تولّی و تبرّی ملازم هم هستند یعنی تولّی و تبرّی باید با هم باشند و به همین دلیل تولّی و پذیرش و ولایت امام شرط دست یافتن به یقین در امر دین خواهد بود. چنان چه امام باقر(ع) تولای ائمه و تبرّی از دشمنان آنان را از ارکان معرفت خدا که به عبادت حقیقی او منتهی می شود، دانسته است.

ابی حمزه می گوید: امام باقر(ع) به من فرمود: «انما یعبد اللّه من یعرف اللّه فامّا من لایعرف اللّه فانّما یعبده هکذا ضلالاً قلت جعلت فداک فی معرفة اللّه به قال تصدیق اللّه عزّ و جلّ و تصدیق رسوله(ص) و موالاة علیّ و الائتمام به وبائمة الهدی و البرائة الی اللّه عزّ و جلّ من عدوّهم هکذا یعرف اللّه عزّ و جلّ؛(18) کسی خدا را عبادت می کند که او را شناخته باشد و اگر کسی خدا را نشاسد او را گمراهانه عبادت می کند. ابی حمزه می گوید: از آن حضرت پرسیدم: شناخت و معرفت خدا چیست؟ فرمود: تصدیق و باور به خدا و باور به رسول خدا و ولایت علی(ع) را داشتن و امامت و پیشوایی او و پیشوایان هدایت را پذیرفتن و از دشمنان آن ها در نزد خدا بیزاری جستن حقیقت معرفت خداست.

در روایت دیگری ابوحمزه ثمالی از امام باقر(ع) نقل می کند که به او فرمود: ای ابوحمزه عبادت خدا را کسی می کند که خدا را بشناسد و اما کسی که خدا را نشناخت مثل آن است که او را در حال گمراهی عبادت می کند، عرض کردم: معرفت خدا چیست؟ فرمود: خدا و رسول اللّه را تصدیق کند، به حضرت امیر(ع) و ائمه هدا بعد از آن حضرت اقتدا کند و از دشمنان آن ها بیزاری جوید. این است معرفت خدا، عرض کردم، اصلحک اللّه چه چیزی است که آن را بدانم حقیقت ایمان را کامل کرده ام؟ فرمودند: دوست داشتن اولیای خدا، دشمنی با دشمنان خدا و این که با صادقان باشی همچنان که خدا به تو امر کرده، عرض کردم اولیاء و دوستان خدا و دشمنان خدا کیانند؟ فرمود: دوستان خدا محمّد رسول اللّه(ص) و علی و حسن و حسین(ع) و علی ابن الحسین(ع) هستند سپس امر به ما رسیده سپس پسرم جعفر و اشاره فرمودند به حضرت جعفر(ع) در حالی که آن حضرت نشسته بودند سپس فرمودند: کسی که با آن ها دوستی کند پس به تحقیق با اولیاء اللّه دوستی کرده و چنین شخصی با صادقان باشد آن سان که خدای تعالی به وی امر کرده است.بنابراین باید تولّی و تبرّی با هم در انسان تحقق پیدا کند تا نتیجه بخش باشد.

3 اقتداء عملی به اولیاء الهی و انزجار عملی از دشمنان

در صورتی تولّی و تبرّی در کمال ایمان و معرفت الهی مؤثر است که آدمی اولیاء الهی و ائمه اهل بیت را الگو و اسوه خود قرار داده و به آن ها اقتدا کند و فضائل و کمالات آن ها را در خود ایجاد نماید و رذایل دشمنان آن ها را بشناسد و از آن ها دوری جوید.

از این رو علامت محبّت به اهل بیت عمل کردن بر اساس عمل آنان دانسته شده است. امام علی(ع) فرمود: «من احبّنا فلیعمل بعملنا و یتجلبب الورع؛(19) کسی که ما را دوست بدارد به عمل ما عمل می کند و لباس ورع و پرهیزکاری را بر خود می پوشاند.»

امام صادق(ع) خطاب به شیعیانی که بین قبر پیامبر(ص) و منبر آن حضرت بودند فرمود: «انّی واللّه احبّ ریاحکم وارواحکم فاعینونی علی ذلک بورع و اجتهاد؛(20)به خدا قسم من شما را و ارواح شما را دوست دارم و شما با ورع و تلاش مرا بر این محبت کمک کنید» و بدانید که ولایت ما به کسی می رسد که ما را با ورع و تلاش کمک کند و کسی که به عبدی اقتدا کند باید به عمل او اقتدا نماید علاوه بر عمل و تلاش باید به دوستان آن ها محبت ورزید و از دشمنان آن ها تبرّی جست.

آثار محبت اهل بیت

1 اطمینان و آرامش قلب

امام علی(ع) فرمود: هنگامی که آیه «الابذکر اللّه تطمئن القلوب»(21) نازل شد پیامبر اکرم(ص) فرمود: این مربوط به کسانی است که خدا و رسولش را دوست داشته باشد. «و احبّ اهل بیتی صادقاً غیر کاذب و احبّ المؤمنین شاهداً و غائباً الا بذکر اللّه یتحابّون»(22) کسی که اهل بیت مرا صادقانه و بدون دروغ دوست داشته باشد و مؤمنان را در حضور و غیاب دوست داشته باشد. آگاه باشید با یاد خدا همدیگر را دوست دارند.

2 حکمت

امام صادق(ع) فرمود: «من احبّنا اهل البیت و حقّق حبّنا فی قلبه جرت ینابیع الحکمة علی لسانه و جدّد الایمان فی قلبه؛(23) کسی که اهل بیت ما را دوست داشته باشد و محبّت ما در قلب او تثبیت شود چشمه های حکمت بر زبانش جاری می شود و ایمان در قلبش تازه می گردد.»

3 استکمال دین

پیامبر خدا(ص) فرمود: «حبّ اهل بیتی و ذریّتی استکمال الدین؛(24) محبّت به اهل بیت و ذریّه من سبب کامل شدن دین است.»

4 امنیت در قیامت

پیامبر خدا فرمود: «من احبّنا اهل البیت حشره الله تعالی آمناً یوم القیامة؛(25) کسی که ما اهل بیت را دوست داشته باشد خدای سبحان او را در روز قیامت با امان محشور فرماید.»

و بالآخره محبت اهل بیت آثار فراوانی چون خلاصی از گناهان، نور و روشنایی روز قیامت، ثبات و پایداری بر صراط و نجات از جهنم و ورود به بهشت و محشور شدن با ائمه و خیر دنیا و آخرت، به دنبال دارد. از این جهت لازم است مؤمنان تلاش کنند تا محبت اهل بیت را در خود محقق ساخته و در عمل به آن ها اقتدا کنند و آن ها را الگوی خود قرار دهند و در کنار آن از دشمنان آنها تبرّی جویند و یکی از راه های ابراز تولّی و تبرّی خواندن زیارت ها و توجّه به متن آن ها به ویژه زیارت جامعه کبیره است.

فلسفه تولّی و تبرّی

باتوجه به این که تولّی پذیرش ولایت و سرپرستی و امامت و رهبری ائمه معصومین(ع) و اهل بیت پیامبر(ص) است و تبرّی بیزاری جستن از دشمنان آنها، و با توجه به این که تولّی و تبرّی بالاتر از شهوت و غضبی است که در حیوان است و بالاتر از محبّت و عداوت و ارادت و کراهت است که از ویژگی های اولیاء حق و مؤمنان است که با آن دوستی و دشمنی را روح می دهد و باطن محبت را به انسان می چشاند روشن می شود که تولّی و تبری دارای فلسفه و حکمت مهمی است و آن ها عبارتند از:

1 تکامل معنوی

از آن جایی که هر جنسی به جنس تمایل دارد و از غیر جنس خود گریزان، انسانی که تولّی اولیاء الهی و تبرّی دشمنان آن ها را با عمق جان بدست آورد خود را به ویژگی های مثبت اولیاء الهی می آراید و از زشتی دشمنان آنها دوری می کند و در قیامت نیز با اولیاء الهی محشور می شود از این رو پیامبر فرمود: «المرء مع من احبّ»(26) انسان با محبوب خویش همراه است و با او محشور می شود و این همراهی در عمل به همراهی با آن ها در رفتار منتهی خواهد شد.

2 انسجام اجتماعی و مصونیت از آسیب دشمنان

انسانی که دارای تولّی و تبرّی است از سویی با انسان هایی که دارای این ویژگی هستند متحد شده و در پرتو اتحاد، انسجام اجتماعی ایجاد شده که نتیجه آن پیروزی است و از سویی با تبرّی با دشمنان حق نزدیک نشده و آن هارا به اسرار خود راه نمی دهد و در نتیجه بیگانگی با دشمن را حفظ و به صورت بیگانه با او برخورد می کند که پی آمد آن مصونیت از آفات و آسیب های دشمنان است از این رو قرآن کریم می گوید: اولاً کفار را اولیاء اتخاذ نکنید و ثانیاً آن ها را بطانة و آگاه به اسرار خود قرار ندهید و ثالثاً بدانید کسی که با آنها دوستی کند از آن ها خواهد بود. پس دوری از آن ها ضروری است قرآن می فرماید: «یا ایّها الّذین آمنوا لاتتخذوا الیهود و النصاری اولیاء بعضهم اولیاء بعض و من یتولّهم منکم فانّه منهم انّ اللّه لایهدی القوم الظالمین؛(27) ای کسانی که ایمان آورده اید یهود و نصاری را ولیّ و دوست و تکیه گاه خود انتخاب نکنید آن ها اولیاء یکدیگرند و کسانی که از شما با آن ها دوستی کنند از آن ها هستند، خدای سبحان جمعیت ستمکار را دوست ندارد.»

و نیز فرمود: «یا ایّها الذین آمنوا لاتخذوا بطانة من دونکم لایألونکم خبالا و دوّاماعنتم قد بدت البغضاء من افواهم و ما تخفی صدورهم اکبر قد بیّنا لکم الآیات ان کنتم تعقلون؛(28) ای کسانی که ایمان آورده اید، محرم اسرار از غیر خود انتخاب نکنید، آن ها از هرگونه شرّ و فسادی درباره شما کوتاهی نمی کنند، آن ها دوست دارند شما در رنج و زحمت باشید، نشانه های دشمنی آنان از دهان و کلامشان آشکار شده و آن چه در دلهایشان پنهان می دارند از آن مهم تر است. ما آیات و راه های پیشگیری از شرّ آنها را برای شما بیان کردیم اگر اندیشه کنید.»

نتیجه گیری

یکی از وظائف مؤمنان حقیقی تولّی و تبرّی است که با معرفت اولیاء الهی و دشمنان آنان حاصل می شود و با پیروی از آنان در آدمی تثبیت می شود و در نتیجه انسان به کمال رسیده و به نعمت الهی دست می یابد و از نظر اجتماعی به اتّحاد و همبستگی رسیده و از خطرها و آفات آن ها مصون می ماند وبه سوی ترقی و تکامل معنوی و مادی دست می یابد.

پی نوشت ها:

1. تفسیر نورالثقلین، ج 5، ص 44 .83

2. همان، ص .83

3. اصول کافی، ج 2، ص .125

4. فرهنگ معین، ص .1170

5. فرهنگ معین، ص .1022

6. راغب اصفهانی، مفردات راغب، ص .534

7. سوره شوری، آیه .23

8. سوره ممتحنه، آیه .4

9. سوره توبه، آیه .114

10. سوره یونس، آیه .41

11. سوره هود، آیه .54

12. سوره یوسف، آیه 37 .38

13. سوره شعراء، آیه 168 .169

14. سوره ممتحنه، آیه .4

15. همان، آیه .6

16. سوره نمل، آیه 92 .91

17. اصول کافی، ج 2، ص .185

18. همان، ج 1، ص .180

19. غررالحکم، ص 83 .84

20. اصول کافی، ج 1، ص .212

21. سوره رعد، آیه .28

22. کنزالعمّال، ج 2، ص .442

23. محاسن، ج 1، ص .141

24. امالی صدوق، ج 1، ص .161

25. عیون اخبار الرضا، ج 2، ص .58

26. بحارالانوار، ج 17، ص .13

27. سوره مائده، آیه .50

28. سوره آل عمران، آیه .118

 پيامبر اکرم (صلى الله عليه و آله) فرمودند: إن وليتموا علياً و ما أراكم فاعلين تجدوه هاديا مهديا يهدي بكم السبيل المستقيم.
اگر علي را خليفه خويش قرار دهيد، گرچه مي‌دانم نمي‌كنيد، همه شما را به ساحل نجات و سرمنزل مراد خواهد رساند. مسند احمد بن حنبل، ج1، ص109 ـ الإصابة لإبن حجر، ج4، ص468 ـ شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني، ج1، ص82 ـ تفسير الآلوسي، ج6، ص170 ـ تاريخ مدينة دمشق لإبن عساكر، ج42، ص420 ـ أسد الغابة لإبن الأثير، ج4، ص31 ـ ميزان الإعتدال الذهبي، ج3، ص363 ـ البداية و النهاية لإبن كثير، ج7، ص397

بعد از آنکه ابوبکر کسی را برای امیر بودن به پیامبر معرفی کرد و عمر کسی دیگر را، ابوبکر خطاب به عمر بن الخطاب گفت: تو همیشه قصد مخالفت با من را داری. عمر گفت: چنین نیست. دعوای آنها شدت یافت تا اینکه صدایشان بلند شد و این آیه نازل شد.

 

Képtalálat a következőre: „‫عکس عمر ابن خطاب‬‎”Képtalálat a következőre: „‫عکس عمر ابن خطاب‬‎”

 

خدایی خیک کفتار شما حاضری با خیگ کفتار 49شجره ملعونه 49 هم غذا شوی عمر در تمام جنگهایی که پیامبر و علی شرکت داشته فرار کرده با سند صحیح نامردم نیاورم مشت نمونه خروار است عکس عمر که چشمانش هم چپول بوده آدم بسیار حیوان تند خو سگ صفتی بوده است به ابجد شیطان 22 ابابکر 22شیطان22عمر22گنده لات22شرور 22نابکار22منکر22بدبختی22 نامردان22منافقان22مجرمان22 عمر22سرخرها 22لاشخورا 22 گورخر22شیطان22ابابکر22عمر22درآتشه22دوزخه22دروغ 22کلک22کید 22مکارا22روباه 22ایدز22لواط22فاحشه22آلوده22تباهی22عمر22گنده لات22شرور22نابکار22قلدر22 شیطان22عمر22ابابکر22دوسال خلافت نکرده آرزوی خلافت را به گور برد تمام اولین ناحقها دوسال خلافت نکرده به درک واصل میشوند شیطان 22عمر 22گنده لات22شرور22نابکار22 کسی که عمه اش مادرش میباشد و دائیش پدرش کسانی که به مادرشان رحم نکنند میخواهند به خلافت رحم کننددعوای ابوبکر و  عمر نزد پیامبر
[1] . سوره بقره: 124.
[2] . سوره ص: 26.
[3] .سوره طه: 29.
[4] . سوره بقره: 30.

أخرج ابْن جرير عَن كُلَيْب قَالَ: خطب عمر يَوْم الْجُمُعَة فَقَرَأَ آل عمرَان وَكَانَ يُعجبهُ إِذا خطب أَن يَقْرَأها فَلَمَّا انْتهى إِلَى قَوْله {إِن الَّذين توَلّوا مِنْكُم يَوْم التقى الْجَمْعَانِ} قَالَ: لما كَانَ يَوْم أحد هَزَمْنَا ففررت حَتَّى صعدت الْجَبَل فَلَقَد رَأَيْتنِي أنزو كأنني أروى (أروى: ضَأْن الْجَبَل ضد الماعز) وَالنَّاس يَقُولُونَ: قتل مُحَمَّد فَقلت: لَا أجد أحد يَقُول قتل مُحَمَّد إِلَّا قتلته حَتَّى اجْتَمَعنَا على الْجَبَل فَنزلت {إِن الَّذين توَلّوا مِنْكُم يَوْم التقى الْجَمْعَانِ} الْآيَة كلهَا وَأخرج ابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم عَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف {إِن الَّذين توَلّوا مِنْكُم يَوْم التقى الْجَمْعَانِ} قَالَ: هم ثَلَاثَة وَاحِد من الْمُهَاجِرين وَاثْنَانِ من الْأَنْصَار

عمر، روز جمعه، سوره آل عمران را خواند… وقتی به این آیه رسید، « کسانی از شما که در روز روبه رو شدن دو جمعیت با یکدیگر ( در جنگ احد )، فرار کردند، شیطان آنها را بر اثر بعضی از گناهانی که مرتکب شده بودند، به لغزش انداخت…» گفت: وقتی روز احد، مشرکان را شکست دادیم، من فرار کردم تا این که از کوه بالا رفتم و همانا خود را دیدم که همانند بز کوهی، از کوه بالا می روم و مردم ندا می دادند که محمد ( صلی الله علیه وآله وسلم ) کشته شد… پس این آیه نازل شد… .

الدر المنثور ج2 ص335 المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى: 911هـ)، الناشر: دار الفكر - بيروت ، عدد الأجزاء: 8

جامع البيان في تأويل القرآن - ج7 ص327 المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (المتوفى: 310هـ)، المحقق: أحمد محمد شاكر ، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 1420 هـ - 2000 م ،عدد الأجزاء: 24

 

 بنظر شما این قیافه عمر بیشتر به بز گوهی شبیع است یا به خیک کفتار

 

    اهل سنت مثل بز گوساله اند چون طرفدار همین بزغاله اند - فرار عمر بن خطاب از جنگ حنین

اميرالمومنين حيدر، اميرالمومنين حيدر کرار، جنگ بدر

، جنگهاي صدر اسلام، جنگ هاي صدر اسلام، صدر اسلام،

احد، خيبر، جنگ احزاب                                        عمر ابوبکر عثمان   الفرار
• اميرالمومنين علي عليه السلام در جنگ احد         عمر ابوبکر عثمان   الفرار 
• اميرالمومنين علي عليه السلام در جنگ بدر        عمر ابوبکر عثمان   الفرار
• اميرالمومنين علي عليه السلام در جنگ خندق    عمر ابوبکر عثمان   الفرار
• اميرالمومنين علي عليه السلام در جنگ تبوک      عمر ابوبکر عثمان   الفرار
• اميرالمومنين علي عليه السلام در جنگ بني نضير  عمر ابوبکر عثمان   الفرار
• اميرالمومنين علي عليه السلام در جنگ حنين           عمر ابوبکر عثمان   الفرار
• اميرالمومنين علي عليه السلام در جنگ خيبر            عمر ابوبکر عثمان   الفرار 
• اميرالمومنين علي عليه السلام در فتح مکه            عمر ابوبکر عثمان   الفرار
• اميرالمومنين علي عليه السلام در جنگ طائف         عمر ابوبکر عثمان   الفرار
• اميرالمومنين علي عليه السلام در جنگ بنى زبيد    عمر ابوبکر عثمان   الفرار
• اميرالمومنين علي عليه السلام در جنگ ذات السلاسل  عمر ابوبکر عثمان   الفرار
• اميرالمومنين علي عليه السلام در جنگ بنى قريظه و بنى المصطلق   عمر ابوبکر عثمان الفرار   

محمد بن اسماعيل بخارى در صحيحش مى‌نويسد:

3142 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حُنَيْنٍ، فَلَمَّا التَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ، فَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنَ المُشْرِكِينَ عَلاَ رَجُلًا مِنَ المُسْلِمِينَ، فَاسْتَدَرْتُ حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ حَتَّى ضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ، فَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ المَوْتِ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ المَوْتُ، فَأَرْسَلَنِي، فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ فَقُلْتُ: مَا بَالُ النَّاسِ؟ قَالَ: أَمْرُ اللَّهِ، ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا....

ابوقتاده مى‌گويد: سالى كه جنگ حنين اتفاق افتاد، همراه رسول خدا (صلی الله علیه وآله) بودم، هنگامى كه دو لشكر روبروى هم قرار گرفتند، مسلمانان فرار مى‌كردند، سپس بر مى‌گشتند.مردى از مشركان را ديدم كه با يك مسلمان مى‌جنگيد، آن دو را دور زدم تا از پشت شمشيرى بين گردن و شانه‌اش وارد كردم، آن مرد مشرك برگشت و مرا به خودش چسپاند و فشار داد، بوى مرگ را احساس كردم، مرا رها كرد و بر زمين افتاد و مرد. عمر را ملاقات كردم، گفتم چرا مردم فرار مى‌كنند ؟ گفت امر و دستور خداوند اين است.

البخاري الجعفي، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله (متوفاي256هـ)، صحيح البخاري، ج 4 ص 58، ح3142، كتاب فرض الخمس، ب 18، باب مَنْ لَمْ يُخَمِّسِ الأَسْلاَبَ و ج 5 ص 100، كتاب المغازى، ب 54، باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ( وَيَوْمَ حُنَيْن...، ح 4321، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، ناشر: دار ابن كثير، اليمامة - بيروت، الطبعة: الثالثة، 1407هـ – 1987م.

 

دزدان فدک فاطمه 310 گمراه دین 310 دلیل نفاقه 310 جهل عرب 310 اباجهل در دین310 نیرنگ 310 ابله منافقا 310یا بلاء دین اسلام 310عمر 310 گمراه دین310 منکر 310 کفری 310 منکر310نیرنگ310حرامیان 310گمراه دین310بمار زنگی 310کفری310نا اهل کل مذاهب310 نامردیه 310اهل نابکار 310اهل نابکار310 درد کل مذاهب310 نا اهل کل مذاهب 310نابکاراهل دین310 احمقها احمقها 310منکر 310جاهل منافق310 گمراه دین 310نمرودی 310 نامردیه 310عمر 310 نیرنگ310نمرودی310 سامری310 گمراه دین310 اباجهل در دین 310 بی ایمان دین اسلام 310 310 عمر 310 قاصبان بدین 310 جاهل منافق 310 ابله منافقا 310 عمر 310 گمراه دین 310 جاهل منافق 310 کفری 310حرامیان310 ابله منافقا 310 نامردیه 310دزدانه فدک فاطمه 310 منکر 310 وهابیه منافقی 310 عمر310 فتنه ها 310+231= 541 ظالم 971-430 مقصر = 541 +430 مقصر = 971 ظالم -310 عمر ظالم 971-310 عمر = 661 عثمان - 430 مقصر = 231 ابوبکر مکرن310حرامیان 310بی ایمان دین اسلام310 عمر به ابحد عمر310نیرنگ 310حرامیان 310جاهل منافق 310نمرودی310 گمراه دین310 فاسق دینه 310کفری 310 فاسقه دین310 فاسق دینه 310منکر 310نیرنگ310 عمر310نامردیه310 کفری 310نیرنگ 310گمراه دین310ابله منافقا310 نامردیه310حرامیان 310عمر310منکر 310نمرودی 310نیرنگ310نمرودی310 گمراه دین310 فاسق دینه 310کفری310 310حرامزاده پلید310بدجنس عالم احمقا 310گبر پلید دین 310 منکر 310سگ هار پلید 310وحشی هاریا 310بابقره 310حاهل منافق 310 بمردک پلید 310حرامزاده پلید310 فاسق دینه310کلب کلب هار310جهل مرکبی 310بمار زنگی 310 رمز زناه310 فسق کلیه310گمراه دین310گمراه دین310 فسق دینها 310گمراه دین 310 جاهل منافق310 فاسق دینه 310 حرامیان 310 نیرنگ310 قاصب مذهب الله 310 مذهب ناحق اهل دین 310گره اهل دینه 310 قفل اهل دین 310 قاصب مذهب الله 310 مخالف اهل دین 310 فاسق دینه 310 نیرنگ310 با اهل منافق310 ملعون و پلید اهل دین 310قاصب بکل دین 310 اهل نابکار 310 بمنافق اول 310 ابله منافقا310 جاهل منافق310 حرامیان 310فسق دینها310 دزدان فدکه فاطمه 310دزدان فدکه فاطمه310حرامیان310بی ایمان دین اسلام 310گبرپلید دین310 310 حرامیان310 دقلبازملحد310ببقرها 310بقلدره دینه310کلب کلب هار310 جاهل منافق 310نارجهیما 310سم ری310سامری قوم محمد عمرابن خطاء 310 گمراه دین310جهل مرکبی310با کافرها 310بانادانه دین اسلام310 بمردک پلید310 آشوبا310 دقل بازملحد310کفری310 منکر310سامری310 گمراه دین 310جاهل منافق 310حرامیان 310سم ری 310 سامری قوم محمد و سامری قوم موسی شجره الملعونه بودند 310 منکر 310سگ هارپلید310 310کلب کلب هار310وحشی هاریا310فس قینی310 دلیل نفاقه 310 جهل عرب 310 اباجهل در دین 310ابله منافقا 310جاهل منافق 310 سامری 310سم ری 310 سامری قوم محمد و سامری قوم موسی شجره الملعونه بودند310 گمراه دین 310 منکر 310 کفری 310 نامردیه 310 عمر 310 جاهل منافق 310 حرامزاده پلید 310 رمززناه 310 گمراه دین 310منکر 310نامردیه 310با وهابیه نادان دین حق 310 کفری310 نیرنگ310نمرودی 310سامری310 310مار زنگی 310کفری منکر 310جاهل منافق 310 نامردیه 310عمر 310 سگ مردها310نیرنگ 310نمرودی310سامری310 گمراه دین310 مکرن310 خباثتی1512-1202 سه خلیفه = 310 عمر 310 منکر 310کفری 310نامردیه 310 منکر310 کفری310نیرنگ 310 عمر310بوگند مردابا 310سگ مرد ها 310 کبر پلید دین 310بقلدره دینه 310نار جهیما 310 به ابجد خائنان 772-451 عمر و ابوبکر = 231 ابوبکر 231 فاسق 231عصیان 231 ابوبکر231 نفاق 231 عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 با دزد گربها231 ادیانی جعلی باطل 231 بابی عقلیها231یاابوسفیانی231دورویه 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231 احمق ملحد231 لانه جاسوسیه 231با احمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 احمق ملحد 231جزو خائنان به رسول خدا بوده الله اکبر کلمات هم غوغا نموده اند به ابجد اشراردینها772-541= 231 ابوبکر ابوبکر231 نفاق 231 عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 با دزد گربها 231 بابی عقلیها 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231با احمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 ابوبکر و عمر 541قاتلی 541 عدواهل بیت 527 +14 معصوم = 541 ابوبکر و عمر 541 عدواهل بیت بوده اند

+ نوشته شده در دو شنبه 16 اسفند 1396برچسب:,ساعت 16:47 توسط برای تبادل لینک ابتدا ما را با عنوان اسلامه حق 245 علی 110+ 135فاطمه = 245 و آدرس aaaali110.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.به ابجد اسلامه حق 245 یعنی فاطمه و علی 245 وصی پیامبر 359-231 ابوبکر = 128حسین وزیر پیامبر 476 - 231= 245علی فاطمه 245وصی نبیا 169علی مهدی169 با نماینده بحق محمد علی حسن حسین مهدی 245 اسلامه حق 245 یعنی علی110+ +135= 245 اسلامه حق 245 منظور علی و فاطمه پدر مادر شیعیان میباشنددرود و صلوات خدا بر پدر و مادر شیعیان اهل بیت پیغمبر اسلام |

خداوند سال را بخاطر 5 تن و 12 امام و 14 معصوم سال را 365 روز قرار داد ضرب عالم امکان محمد استو جمال محمد علیست ضرب 5 تن در خودش ضرب12 امام در خودش و ضرب 14 معصوم در خودش جمع سه ضرب میشود 365 روز سال به ابجد اسلام132+ 92محمد +110 علی +5 تن +12 امام +14 معصوم = 365 روز سال

به ابجد اسلام 132+92 محمد +110علی +17 نماز = 351 قرآن 351 فارسی 351 +14 معصوم = 365 روز سال

به ابجد اسلام 132+92 محمد +110 دين الهي +17 ركعت نماز +14 معصوم = 365 روز سال بنازم من جوانان وطن را  که شیعه میشوندهر دم به والله  شما هم ثابت کنید سال ماه ساعت روز برای دین شماست ما نامرد نیستیم حرف حق را میپذیریم شیعه یعنی حق مدارو حق پذیر مدرکش باشد الهی بی نذیر مرد حق باش بپذیر

شیعه یعنی ش شما ی یارع علی ه هستید نام شیعه 12 بار در قرآن آمده است { وان من شیعه" الابراهیم اذ جاء ربه بقلب سلیم }نام شیعه مذهب قرآن بوود غیر شیعه نیست در قرآن ابد نام شیعه زینت قرآن بوود غیر شیعه نیست در قرآن ابد

 نام شیعه 12 بار در قرآن آمده است { وان من شیعه" الابراهیم اذ جاء ربه بقلب سلیم }

 

 شیعه یعنی شاه مردانست علی  قل انما ولی یکم الله علی نام شیعه زینت قرآن بوود غیر شیعه نیست در قرآن ابد شیعها 386+ 351 قرآن= 737 -541 فتنه ها  عمر ابوبکر=196 دین اسلام 196 کلید اسلام 196 کلید بدین الله 196 امام کل دین 196 اصوله دین 196 دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم در خودش میشود 196حقیقت مذهب الله737-541 فتنه ها=196دین اسلام 196کلید اسلام196 دین اسلام 196 منظور 14 معصوم شیعه اهل بیت پیامبر میباشد

 

 یک مردمیخواهم باکلمه مذهب اسلام پیامبر و جانشینش و مذهبتان را ثابت کنیدبه ابجد مذهب اسلام 183 یگانه مذهب الله 183+202 محمد علی = 385 شیعه385 فلسفه دین الله385

 

یک مردمیخواهم با کلمه مذهب اسلام183قلب مذهب183یگانه مذهب الله183+202 محمدعلی= 385 شیعه385علی ولی الله ماه مذهب الله385 اهل دین حزب الله183 قلب مذهب183دین ناب الله183پیامبر و جانشینش و مذهبتان را ثابت کنیدبه ابجدامام کل مذهب183مذهب اسلام183گنج دین الله183یگانه مذهب الله183+202محمد علی=385شیعه385پیامبرفرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجدفرقه385شیعه385جان دین مومن اسلام385فلسفه دین الله385گنج دین الله محمد علی385امام کل مذهب محمد علی385شیعه385 اسلام پیامبر 385فقط دین اسلام385با آل قرآن385 شیعه385قلب مذهب محمد علی 385شیعه385 کلید مذهب الله 245علی110+135 فاطمه =245 به ابجد بهترین دین های الله یگانه مذهب اسلام شیعه 1447 - 1202 عمر ابوبکر عثمان = 245 علی 110+135 فاطمه = 245 اسلامه حق 245 منظور علی +فاطمه = 245 اسلامه حق 245 میباشد با بهشتی الله 786-541 = 245زنده باد دین حق 245وزیر پیامبر 476 - 231 نفاق ابوبکر = 245علی فاطمه 245به امام اهل دین مذاهب الله257+128 حسین کلید دین= 385 شیعه385فلسفه دین الله385شیعه385اسلام پیامبر به ابجددین64 الله محمد علی64جانشین محمد علی64+64=128 حسین128کلید دین128جان دینی128 اهل محمد 128طبیب جهانی128

 

 دین الله130+183مذهب اسلام+72 کاملترین مذهب امامت 72بدین ها=آدم داود هارون علی72= 385 شیعه385 یاران مهدی313 +72 یاران امام حسین=  385شیعه385

 

حقیقت مذهب 669-541 فتنه ها =128 حسین 128 کلید دین128 اهل محمد128طبیب اهل جهانی128 128 حسین128 اصل اسلام محمد علی فاطمه حسن حسین128
128جانباز دین 128 کلید دین 128دین جانباز128حسین 128حسین رهبر جانبازان جهان است به ابجددین 64+64 الله محمدعلی64 =128حسین 128 کلید دین 128دین جانباز128حسین128کلیددین128با سه کلمه دینت وپروردگارت و پیامبرت و امامت را ثابت کن به ابجد دین64 الله محمدعلی64جانشین محمد علی64 جانشین محمد علی64عترت رسو الله64حکم الله علی64رئیس بدین الله64 امامت نبوت بدین الله64بهترین مذهب الله64مسیر الله علی 64پیشوای مسلمین جهان64حقیقت دین الله64بهترین دین دنیا64 دین الله شیعه است64محور اصلی قرآن64دین الله شیعه است 64 64مذهب الله شیعه ها 64 دین الله شیعه است64صاحب اصلی دین الله64مذهب واقعی الله64 صاحب اصلی دین الله 64یا مذهب الله محمد64دین واقعی اسلامه64 مذهب واقعی الله64با فلسفه دین الله 64صاحب ها ولایت امامت64امامت نبوت بدین الله64پیشوای مسلمین جهان64 فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجدفرقه25 کعبه25کربلا25 اصل اسلام 25 ارباب جهان 25حسینه 25شاه مردان25 اصل اسلام25 انسان کامل25 انسان نمونه 25 شیعه25 اصل اسلام  25 دین آدم 25 آل الله25 نام آدم هم 25 بار در قرآن آمده است آدم باش و حق را بپذیر شیعه25اصل اسلام 25شیعه25 

 

 

 

حقیقت مذهب الله737-541 فتنه ها=196دین اسلام 196کلید اسلام196

 

 

 

کلید بدین الله196اصوله دین196امام کل دین196 دین اسلام196کلید اسلام196 کلید بدین الله196 ضرب 14 معصوم اهل بیت پیامبر 14معصوم 14ضربدر14= 196 دین اسلام196 کلید بدین الله196کلید اسلام 196 یعنی 14 معصوم اهل بیت پیامبر میباشد196

 

 

 

یک مرد میخواهم با کلمه مذهب اسلام پیامبر و جانشینش و مذهبتان را ثابت کنیدبه ابجد مذهب اسلام 183 یگانه مذهب الله 183+202  محمد علی = 385 شیعه 385 پیامبرفرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجدفرقه385شیعه385جان دین مومن اسلام 385فلسفه دین الله385 شیعه385اسلام پیامبر 385فقط دین اسلام385با آل قرآن385شیعه385

 

 

 

مذهب اسلام 183 یگانه مذهب الله 183+202 محمد علی = 385 شیعه385  پیامبرفرمودفقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه385فلسفه دین الله 385انسان کامل بدین الله385اسلام واقعی الله385 مذهب الله یعنی جان دین385اصل مذهب بدین اسلام 385 مذهب اصلی بدین اسلام 385یگانه مذهب الله محمد علی 385 دین مذهب مقدس الله 385 فلسفه دین الله385

 

 

 

 پیامبر فرمود خداوند چهار خلیفه در زمین قرار داد خلیفه اول آدم ابوالبشر است خلیفه دوم داودنبی خلیفه سوم هارون برادر موسی خلیفه چهارم علی بر محمد مصطفی جانشین مصطفی این مرتضی مولاء علیست 385فلسفه دین الله385دین مقدس الله مذهب 385شیعه 385فلسفه دین الله385 یگانه مذهب الله 183+202 محمد علی=385 شیعه 385مذهب اسلام 183+202 محمد علی=385شیعه دین الله130 +183 مذهب اسلام +72دین الله130 +183مذهب اسلام +72 کاملترین مذهب امامت 72بدین ها= آدم داود هارون علی72= 385 شیعه385 یاران مهدی313 +72یاران امام حسین= 385شیعه385 یگانه مذهب الله 183+202محمد علی = 385شیعه385 فلسفه دین الله 385 مذهب اصلی به دین اسلام385دین ناب الله محمد علی385اسلام واقعی اسلام385دین مقدس الله مذهب385

 


پیامبرفرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه25 شیعه25اصل اسلام 25انسان کامل 25 انسان نمونه 25کعبه25نام الله25آل الله25با آل قرآن25دین آدم25یااسم آدم25 شیعه 25اصل اسلام 25
شاه مردان25انسان کامل25انسان نمونه 25یاپسر انسان 25ارباب جهان25 نام الله 25اسم اعظمه25چشم دینه 25کل جهان25 مردامت25ماه تابان25اهل قیام25 دین آدم 25 نام آدم هم 25 بار در قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر شیعه 25 اصل اسلام 25دین آدم25نام الله25کعبه25 کربلا25شیعه25اصل اسلام25

حرف حق جواب نداره به ابجد شیطان22شیطان22عمر22 ابابکر22 مقصر22دشمن اسلام22بدبختی22عمر22ابابکر22 درآتشه 22دوزخه 22 تنفر22انزجار22سست ایمان22دشمن اسلام22لامذهب 22عمر 22گنده لات 22 شرور22 نابکار22 قلدر22شیطان 22عمر22ابابکر 22ابلهانه 22مقصر 22ابلهانه22نابحقه22 بناحقه22مقصر22دشمن اسلام22 عمر22     

 

 

بسم الله الرحمان الرحیم 786-541 عمرابوبکر=245 اسلامه حق 245 دین بحق الله  245 علی 110+135 فاطمه = 245 اسلامه حق علی و فاطمه میباشد 245دین بحق الله 245کلیده دین الهی الله 245اسلامه حق 245 یعنی معنای بسم الله الرحمن رحیم 786 یعنی الله 66+132 اسلام +583 پنج تن آل عباء +5 اصول دین  = 786وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ: شما هم امامانت را با 786 بسم الله الرحمن الرحیم ثابت کن اگر نشد بدان که 74 فرقه دروغین اسلام و مسیحیت قرار داری به نفع شماست که از گمراهی نجات یابی با کدام دلیل شما فکر میکنی که حق میباشی به ریاضی ق