مگر نام محمد هم علی نیست آئینه روی محمد علیست کسی که چون محمد است جمال روی خاتم است جان نبی علی ولی قائم آل محمد است {عج} والله ندیدم حق را نپذیرند برادران اهل سنت شریف ترین مردم دنیا هستند و درجا کلام حق رامیپذیرند نام شیعه 12بار در قرآن آمده { وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} به ابجد وصی پیامبر 359-231 ابوبکر = 128حسین وزیر پیامبر 476 - 231= 245علی 110 + 135 فاطمه 245وصی نبیا 169علی مهدی169به ابجدبرترین دین 926-541عمر ابوبکر=385 با آل قرآن 385 فلسفه دین الله 385با قانون الهی دین الله 385یا الله وصی بحق محمد 385با آل قرآن385 شیعه 385راز اهل عالم 385 شیعه 385بدین واقعی اسلام 385فلسفه دبن الله 385 به دین الهی الله محمد علی 385به اهله محمد فاطمه علی385 اسلام پیامبر 385 فقط دین اسلام 385 این عدد نورانی را جلوی آئینه بگیر ابجد 5 تن آل عباء میشود 583 = 385 شیعیان فرزندان اهل بیت میباشند وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ: نام شیعه چندین بار در قرآن آمده شیعه یعنی چه385به ابجد کبیر لا اله الا الله 166+محمد92+110علی +17 نماز = 385 شیعه یعنی اسلامه حق 245+140 با اسلامه= 385 شیعه نام شیعه 12 بار در قرآن آمده ولی نام فرقه های باطل یک بار هم در قرآن نیامده پس همه فرقه های باطل را محکم به دیوار بزنیم هر چیزی در قرآن بود قبول ولی اگر نبود محکم به دیوار توالت تاریخ بکوبید محکم وهابی اول دوم عمری خیلی ..... شیعه دوازده امامی385 ابجد385بدین واقعی اسلام385اسلام پیامبر385پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 بدین واقعی اسلام 385 اسلام پیامبر 385 فقط دین اسلام 385 فلسفه دین الله 385 به علم ابجد 385 بدین واقعی اسلام 385 شیعه385 یعنی حق اسلامه385 اسلام پیامبر 385فقط دین اسلام 385 بدین اسلام واقعی 385اسلام پیامبر385بدین واقعی اسلام 385اسلام واقعی الله 385 شیعه 385 دوازده بار در قرآن آمده ولی نام شما و فرقه هایتان یک بار هم نیامده استوَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ: به علم ابجد بهترین دین ها 737-541 عمر ابوبکر= دین اسلام 196 کلید اسلام 196 ضرب 14 معصوم شیعه میباشد 196 به ابجد دین اسلام 196 اصوله دین 196 دین اسلام 196 کلید اسلام 196 از پیامبر سئوال شد جانشینان شما چند نفرند فرمود 12 نفر پیامبران چند نفر بودند فرمود 124 هزار نفر و فرمود رسولان حق چند نفر بودند ایشان فرمود 313 نفر به ابجد رمز الله 313هر سال 313 روز با 52 جمعه 52+313= 365 روز سال رمز الله 313+72 یاران امام حسین72 +313 یاران امام زمان = 385 شیعه 385با آل قرآن385 شیعه 385 سلام به نام زیبایت یا قائم آل محمد من فقط دانم که مولایم توایی مولاء دیر نشده دیدار مجدد بنظر شما انگار یادت رفته ما را آقا ما شما را میخواهیم آقا هر وقت شما خواستی که نشد بگو ما بیائیم به دیدن شما وقتی روبروی شما قرار میگیرم تمام حاجاتم بر آورده میشود و دلم آرام میگیردشادی واقعی دیدار با شماست افتخار شیعه نام قائم است لطف مولایم بما هم دائم است مولاء منتظرم تا شکایت به مادرم زهرا نکرده ام بیا آقا جمالتو عشق است یا قائم آل محمدی مگر نام محمد هم علی نیست آئینه روی محمد علیست صد کتابو صد حدیث آئینه روی محمد علیست سرور کائنات محمد استو جمال قائم آل محمد علیست جانشینه حق مولایم علی خیبر کنی بت شکنی یا قائم آل محمدی تو آقایی تو مولایی جمال محمدی کمال علی جمال خدا با رسول توایی جانه شیعه و جانه رسول مگر نام محمد هم علی نیست جانشینه حق پیغمبر علیست همین بس که نام محمد علیست صد کتابو صد حدیث آئینه روی محمد علیست وصی خدا بت شکن به کعبه به دوش نبی ست جمالتو عشق است یاقائم آل محمدی تو چقدر خوبو زیبایی روح علی جانه محمدی جمال رسولو کمال علی مگر نام محمد هم علی نیست آئینه روی محمد علیست بوود نام تو چون مولاء الهی بوود نام مولاء الهی عزیزه بتولو جانه مصطفایی مرتضایی بحق هم که وصی مصطفایی مرتضایی فرق حیدر کعبه ومحراب چیست هر دو باشد یک نشان حق با علیست قسم به ذات کبریاء که جانشینه مصطفی بوود علی مرتضی مگر نام محمدهم علی هم علی نیست آئینه روی محمد علیست نگینه روی مصطفی بوود علی مرتضی صد کتابو صد حدیث آئینه روی محمد علیست همین بس که نام محمد علیست وصی بحق 110 محمد علیست بت شکن در کعبه بر دوش نبی ست بلغ العلی بکمالهی کشف الدجا بجمالهی حسنت جمیع خصالهی صلو علیه و الهی چه جمال با صفایی شده نامت الهی هم ساقی کوثر علی حیدر علی صحر ابن عم وصی مصطفی حله پوش هل اتایو انما وارث گنجینه سرر قضاء قابل تشریف قوله لا فتا مولاء علیست شا هراره حق تو هستی در سلوک کائنات پرورده به دامن خود مصطفا عجب گلی گل کوثر گل حیدر یا قائم آل محمدی چه جمال با صفایی شه عالمی فدایی که به جای مصطفایی که تو بعداز خدایی شده نامت الهی تو جمال مصطفایی که علی مرتضایی شده بت شکن به کعبه که به دوش مصطفا یی که جمال مرتضایی شده نامت طلایی تو طلای ناب مایی صد کتابو صد حدیث آئینه روی محمد علیست مگر نام محمد هم علی نیست ائینه روی محمد علیست اگه کسی با هوش باشه که عمری نمیشه ولی مکه لیاقت فرزندان پیامبررا از دست داد همه به عراق و ایران آمدند شما اگر دینتان را از ایرانیها فرزندان پیامبر گرفته اید خوشا به حالتان قرآن 351 فارسی351 رسول خدا فرمود روزی یاران سلمان فارسی در عین دانایی و حقیقت شما را به اسلام دعوت و شمانمیپذیرید پیامبر فرمود هیچ کسی شیعه نخواهد شد مگر فرزند دخترم کوثر باشد شیعیان فرزندفاطمه میباشند ما ایرانیان افتخارمان این است که نوهای رسول خدائیم یا از مادری یا پدری فرق نمیکند نسل ایران نسل فاطمه سلامه الله علیه میباشداسلامه حق 245 منظور علی 110+135 فاطمه =245 اسلامه حق میباشنداسلامه حق 245 منظور علی 110+135 فاطمه =245 اسلامه حق میباشند دوست دارم دوباره بنویسم یک بارم برای مولایم مهدی مینویسم مولاء افتخار کن نوکرای خوبی داری اسلامه حق 245 منظور علی 110+135 فاطمه =245 اسلامه حق میباشند یک بار هم برای مادرم حضرت حواء و حضرت فاطمه سلام الله علیه اسلامه حق 245 منظور علی 110+135 فاطمه =245 اسلامه حق میباشندیک بار هم برای شهدای شیعه از حضرت آدم تا حضرت مهدی صلوات الله علیه اسلامه حق 245 منظور علی 110+135 فاطمه =245 اسلامه حق میباشندیگ بار هم برای سنیها که حق را بپذیرند خودشونو مثل عمر به خریت نزنند بخدا اگر حق را نپذیرید روز قیامت بیچاره اید من نوشتم و شما هم خواندید دیگر جای هیچ بهانه ای نیست اسلامه حق 245 منظور علی 110+135 فاطمه =245 اسلامه حق میباشند گمراه دین 310 عمر 310 310کفری 310 دلیل نفاقه جهل عرب 310اباجهل در دین 310منکر310نیرنگ310مار زنگی 310کفری310 منکر 310جاهل منافق310 نامردیه 310عمر 310 نیرنگ310نمرودی310 سامری310 گمراه دین310310نمرودی 310جاهل منافق310ابله منافقا310 مکرن310حرامیان 310بی ایمان دین اسلام310 حرامیان 310 نیرنگ310 قاصب مذهب الله 310 مذهب ناحق اهل دین 310گره اهل دینه 310 قفل اهل دین 310 قاصب مذهب الله 310 مخالف اهل دین 310 فاسق دینه 310 نیرنگ310 با اهل منافق310 ملعون و پلید اهل دین 310قاصب بکل دین 310 اهل نابکار 310 بمنافق اول 310 ابله منافقا310 جاهل منافق310 حرامیان 310عمر 310 گمراه دین 310 منکر 310 کفری 310 نامردیه 310 یا باء دین اسلام 310قاصبان بدین 310عمر 310 جاهل منافق 310 حرامزاده پلید 310 فاسق دینه 310وهابی کودن دین اسلامی 310 رمززناه 310 گمراه دین 310منکر 310نامردیه 310با وهابیه نادان دین حق 310 کفری310 نیرنگ310نمرودی 310سامری310 310دائش وهابی نادان 310 اباجهل در دین 310گمراه دین 310 جاهل منافق 310 کفری 310حرامیان 310 نامردیه 310دزدانه فدک فاطمه 310بمار زنگی 310کفری منکر 310جاهل منافق 310 نامردیه 310عمر 310 سگ مردها310نیرنگ 310نمرودی310سامری310 گمراه دین310 مکرن310 خباثتی1512-1202 سه خلیفه = 310 عمر 310نامردیه 310 منکر310 کفری310نیرنگ 310 عمر310بوگند مردابا 310سگ مرد ها 310 کبر پلید دین 310بقلدره دینه 310نار جهیما310 خاک عالم بر سرت کنم عمر عرعر خر هم بوود لعن عمر این نام 310چیست که عرعر میکند اهل سنت را همه خر میکندتف به روی هر کسی نادان بوود هم طرفدار ابوبکروعمر عثمان بوود عرعر خر هم بوود لعن عمر به ابجد خائنان 772-451 عمر و ابوبکر = 231 ابوبکر 231 فاسق 231جزو خائنان به رسول خدا بوده الله اکبر کلمات هم غوغا نموده اند به ابجد اشراردینها772-541= 231 احمق ملحد 231 ابوبکر 231 رکب وبا 231ابوبکر231 نفاق 231 عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 با دزد گربها231 ادیانی جعلی باطل 231 بابی عقلیها231 یاابوسفیانی231دورویه 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231 احمق ملحد231 لانه جاسوسیه 231با احمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 ابوبکر231راه دزدی 231 نفاق 231احمق ملحد231 عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 با دزد گربها 231 بابی عقلیها 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231با احمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 ابوبکر و عمر 541قاتلی 541 ابوبکر و عمر 541در غدیر خم دین کامل شد اکملتو لکم دینکم بعد از وفات پیامبر دشمنان دین خدا گمراه دین 310مکرن کفری عمر310نیرنگ 310گمراه دین 310 مکرن310کفری دزدان فدکه فاطمه310بمارزنگی310 کفری310منکر 310جاهل منافق منافق ابلها 310نامردیه310 کفری310عمر310نیرنگ 310 نمرودی310 حرامزاده پلید310 سامری310 گمراه دین310مکرن 310 بکج راه 231 ابوبکر231 دزده دینه اسلامی 231دزدا فدک نگونه 231ابوبکر 231رکب وبا 231 ابوبکر+310عمر= 541فتنه عالم 676-135 فاطمه = 541 عمر وابوبکر فتنه عالم بودند شرم گینان 651-110 علی = 541 عمر ابوبکر رکب وبا 541 عدواهل بیت بوده اند 541 گرگ منافقینی 541
ابزار وبلاگ 1
خرید لایسنس نود32 1
خرید عینک آفتابی اصل 1
جی پی اس ماشین
سر دنده ال ای دی led
ادرس سفت کاریهای شهر
همسریابی آنلاین
ردیاب مخفی خودرو

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان اسلامه حق 245 علی 110 + 135فاطمه = 245 =5 ضربدر4ضربدر2= 40 و آدرس alialiali.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 9
بازدید دیروز : 70
بازدید هفته : 935
بازدید ماه : 6232
بازدید کل : 307919
تعداد مطالب : 313
تعداد نظرات : 1
تعداد آنلاین : 1

Alternative content


به ابجد مقصر 430+541 عمر ابوبکر = 971 ظالم به دست می آید به ابجد ظالم 971-430 مقصر = 541 عمر ابوبکر541 دشمنه اسلامی 541 اهله شر 541 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 عمر ابوبکر541 قاتلی 541 مرگ کافر 541 به ابجدکبیر ابوبکر عمر عثمان 1202تفرقه در ادیانه اسلامی 1202نگین ترین مردانه ملحد 1202ننگین ترین نامردان پلید 74 ابجد صغیر 74 به ابجد مردان رجس پلیدی615-541عمر ابوبکر=74 ابجد صغیر سه خلیفه 74 میباشد ان من المجرمین منتقمون74 به ابجد فتنه های دین 615-541=74 فرقه ابجدصغیرسه خلیفه 74 میباشد دین اسلام 74 فرقه شد 74 فرقه ابجد سه خلیفه میباشد (ان من المجرمین منتقمون 74) فرقه شدن دین اسلام توسط عمر22+27 ابوبکر+25 عثمان = 74=74والشجرتها الملعونه 74منافق دین اسلام 467-541= 74عمرابوبکر عثمان74 دزدان نادان یا ملحد دینه اسلامی 467-541عمر وابوبکر = 74 ابجد صغیر سه خلیفه 74منافق دین اسلام 467-541= 74عمرابوبکر عثمان74دزدان نامرده دینه اسلام 467- عمر و ابوبکر 541= 74 74منافق دین اسلام 467-541=74 74عمرابوبکر عثمان74 دزدان نامرده دینه اسلام 467-541عمر وابوبکر = 74 ابجد صغیر سه خلیفه 74منافق دین اسلام 467- 541 ابوبکر عمر= 74عمرابوبکر عثمان74دزدان نامرده دینه اسلام 467- عمر و ابوبکر 541= 74 شیطان گمره 615- 541 عمر و ابوبکر= 74به ابجد کفره 305-231 = 74فرقه در کفر میباشند 74 ابجد عمر 22+27 ابوبکر +25 عثمان = 74 فرقه شدن دین اسلام توسط ابوبکر وعمر و عثمان صورت گرفته 74نفرته 735-661 عثمان = 74 ابجد سه خلیفه 74 میباشد74 ان من المجرمین منتقمون74 سه خلیفه =سه خلیفه تفرقه در دین نمودند آیه قرآن به ابجد صغیر و کبیر عمر و ابوبکر و عثمان این هم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 عمر 310+231 ابوبکر +661 عثمان = 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 از تورات و انجیل و اوستا هم خواستید میآورم خیلی پروئید و نامرد آیه قرآن هم به ابجد صغیر هم به ابجد کبیر باید از خجالت بمیرید جواب خدا را چه خواهید داد گمراه دین310 عمر 310 منکر310نیرنگ 310بمار زنگی 310کفری310 منکر 310ابله منافقا310جاهل منافق310 اباجهل در دین 310گمراه دین 310 جاهل منافق 310 کفری 310حرامیان 310 نامردیه 310دزدانه فدک فاطمه 310 منکر 310عمر 310 ابله منافقا 310وهابیه منافقی 310 عمر310 فتنه ها 310+231= 541 ظالم 971-430 مقصر = 541 +430 مقصر = 971 ظالم -310 عمر ظالم 971-310 عمر = 661 عثمان - 430 مقصر = 231 ابوبکر نامردیه 310عمر 310 نیرنگ310 نمرودی310 سامری310 گمراه دین310 مکرن310حرامیان 310بی ایمان دین اسلام310 عمر 310 گمراه دین310 جاهل منافق 310نا اهل کل مذاهب310 نامردیه 310اهل نابکار 310اهل نابکار310 درد کل مذاهب310 نا اهل کل مذاهب 310نابکاراهل دین310 منکر 310 کفری 310 نامردیه 310 عمر 310 جاهل منافق 310 حرامزاده پلید 310 رمززناه 310 گمراه دین 310منکر 310نامردیه 310با وهابیه نادان دین حق 310 کفری310 نیرنگ310نمرودی 310سامری310 310مار زنگی 310کفری منکر 310جاهل منافق 310 نامردیه 310عمر 310 سگ مردها310نیرنگ 310نمرودی310سامری310 گمراه دین310 مکرن310 خباثتی1512-1202 سه خلیفه = 310 عمر 310نامردیه 310 منکر310 کفری310نیرنگ 310 عمر310بوگند مردابا 310سگ مرد ها 310 کبر پلید دین 310بقلدره دینه 310نار جهیما 310 بمار زنگی 310به ابجد خائنان 772-451 عمر و ابوبکر = 231 ابوبکر 231 فاسق 231جزو خائنان به رسول خدا بوده الله اکبر کلمات هم غوغا نموده اند به ابجد اشراردینها772-541= 231 ابوبکر ابوبکر231 نفاق 231 احمق ملحد 231عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 با دزد گربها 231 بابی عقلیها 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231با احمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق 231دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 ابوبکر231 نفاق 231 عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 با دزد گربها231 ادیانی جعلی باطل 231 حرامیان 310 نیرنگ310 قاصب مذهب الله 310 مذهب ناحق اهل دین 310گره اهل دینه 310 قفل اهل دین 310 قاصب مذهب الله 310 مخالف اهل دین 310 فاسق دینه 310 نیرنگ310 با اهل منافق310 ملعون و پلید اهل دین 310قاصب بکل دین 310 اهل نابکار 310 بمنافق اول 310 ابله منافقا310 جاهل منافق310 حرامیان 310بابی عقلیها231یاابوسفیانی231دورویه 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231 احمق ملحد231 لانه جاسوسیه 231با احمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 ابوبکر و عمر 541قاتلی 541 عدواهل بیت 527 +14 معصوم = 541 ابوبکر و عمر 541 عدواهل بیت بوده اند

ابجدمهدی23نشان الله23آئین23اسدالله23برادر 23کلمه23اصلی23رهبر23مذهب اسلام23مذهب حق23جهان اسلام 23پیامبر23آزادی23وارث 23زمین23مهدی23پیامبر23سال تبلیغ دین کرد هرفردی درطول24ساعت23هزاربارنفس میکشد رشته دی ان ای انسان23حلقه میباشدسوره یاسین آیه12 وکل شیی احصیناه فی امام مبین قرآن با23حرف میفرمایدامام شما ازتمام مسائل شما آگاه میباشد امام مهدی میفرمایدبی دین بی نمازقلب مراجریه دارمیکندامام حسین بخاطردین و نمازش جهادنمود انسانهای بی نماز امام خودرا میکشندبه ابجد مهدی23+23رهبر=46نماینده الله46 محمدعلی 46 +46دین مقدس الله رهبراصلی 92محمد+18 ذالحجه غدیرخم=110محمدعلی46 +18اسرار ایمان64دین64الله محمدعلی64+ 64= 128کلید دین128حسین128با5 کلمه جانشین پیامبرتان رامشخص فرمائیداگر توانستید این جانب مذهب شما را میپذیرم علی110امام جانشین محمدعلی ابن ابی طالب 110جانشینه حضرت محمد ابن عبدالله110جانشین اصلی آخرین پیامبر الهی 110اصل اسلام حق شیعه محمد علی110 رهبراصلی جانشین محمد علی 110یاخلیفه حضرت خاتم الانبیاء 110امام خلیفه اول حضرت محمدی110 امام جانشین محمدعلی ابن ابی طالب110اصل اسلام حق شیعه محمدعلی 110رئیس بدین الله محمدعلی110خلیفه اول امام واقعی مسلمین110 جانشین محمد امام علی ابن ابی طالب110زاده محراب شهید محراب علیست بهترین درمان برای سیاتیک سه بار حجامت است که با اولین حجامت تمام دردها برطرف ودرمان می شود شیعه یعنی ش شما ی یار ع علی ه هستید به ابجد حکم الله حکم بدین ها محمد علی  475-541 فتنه ها= 66الله 66علی ولی الله 66 66= 132 اسلام به ابجدبرترین دین 926-541عمر ابوبکر=385 با آل قرآن 385 فلسفه دین الله 385با قانون الهی دین الله 385یا الله وصی بحق محمد 385با آل قرآن385 شیعه 385راز اهل عالم 385 شیعه 385بدین واقعی اسلام 385فلسفه دبن الله 385 به دین الهی الله محمد علی 385به اهله محمد فاطمه علی385 اسلام پیامبر 385 فقط دین اسلام 385اهل دین فرقه اصلی دین اسلام812+ 114 سوره قرآن= 926-541 فتنه ها = 385برترین دین 926-541عمر ابوبکر=385 با آل قرآن 385 فلسفه دین الله 385با قانون الهی دین 385 اسلام پیامبر 385 فقط دین اسلام 385    امشب شب قدرمی باشد23مهدی23رهبر23 طبیب23 الگوی 23جهان اسلام 23جانشینه 23 اصلی 23ناب الله 23 آئین23ملائکه برامام زمان نازل شده و تمام تقدیرات بشرنوشته خواهدشد 23مهدی 23+23= 46نور مقدس الله46محمدعلی 46 بسم رب المهدی46 نورقرآنی46عدل علی46 ماه46محمدعلی46 نورهدایتی46 کلیداسرار46 توحید نبوت 46ولایت امامته46 رکن دین اسلام 46ارکان دینی 46دین مبین اسلام46 تفکر الله46 اصل دین اسلامه 46قائم آل محمد46 درخت دین اسلام 46حقیقت دین46 شرع دین اسلام46 رهبرجهان اسلام 46اسلام علیک 46محمد علی46 +46علی محمد46رکن دین اسلام46 الحمدولله 46امام غدیری 46صاحب اهل اسلامه46+ 46ولایت امامته 46سلطان جهان اسلام46 جانشینه اصلی46فقط شیعه46 +46اصل دین اسلامه=92محمد92 محمدسرالله92+110دین الهی علی =202  محمد 92+110علی=202  مومن الله202 اهل لا اله الا الله202مو من الله 202 به ابجد دین 64 الله محمد علی 64 جانشین محمد علی 64 دین 64 مولوی های عمری به ابجد صغیر با 5 تا کلمه بگوئید تا ابجد کبیرعمر و ابوبکربشود اینجانب دین شما را خواهم پذیرفت مثال علی110 جانشین اصلی آخرین پیامبر الهی110خلیفه اول امام واقعی مسلمین 110 اول خلیفه اسلام مسلمین جهان 110علی 110آخرین جانشین اصلی پیامبر الهی110جانشینه حضرت محمد ابن عبدالله110علی 110 خدایی باید با طلاء نوشت و هرمولوی شیعه شد بندازی گردنش تا دیگه گمراه دین  نشود نام شیعه در قرآن پیامبر فرمود هیچ کسی شیعه نخواهد شد مگر فرزند دخترم فاطمه باشد فقط فرزندان فاطمه شیعه میباشند نام شیعه در قرآن  با سه کلمه و سه عدد قبله و دین و امام و اسلام و کتاب آسمانی و مذهب خود را ثابت نمائید قبله اسلام269+ امام82=351قرآن +34دین الله=385 شیعه385 +253 انسان کامل 253+132اسلام=385 شیعه385اسلام واقعی الله 385بدین واقعی اسلام 385شیعه 385دین الهی علی110+135فاطمه دینه الله +128حسین کلیددین=385شیعه385 اسلام پیامبر 385فقط دین اسلام385 فلسفه دین الله 385اسلام واقعی الله385اسلام پیامبر 385شهید الله385اسلام پیامبر 385فقط دین اسلام385با آل قرآن385شیعه385 اینجانب همانطور که شیعیان را دوست دارم تمام ادیان الهی  غیرمسلمان را هم دوست میدارم اسلام که جای خود دارد تمام فرقه  های مریض گمراه دین را هم دوست میدارم مریضی آنها مصری نیست و بزودی شفاء خواهندیافت و سلامت خودراباز خواهندیافت ولی کفار که خداوندرانمی پرستند را دشمن میدارم  66راه الله راه محمد66است به ابجد مهمترین رکن دین ولایت اسلام 110 علی 110 ولی دین 110 دین الهی 110 جلوه الله 110 یمین110بحق110علی میباشدبه ابجد الله66 الله66یاورقرآن علی66علی ولی الله66+66یاور قرآن علی66 +66 بزرگترین ارباب جهان= 132 اسلام 132 به ابجد صغیروکبیر دین خود را ثابت نمائیدبه ابجد دین 64 دین 64 الله محمد علی 64 +132 اسلام = 196 دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم خانواده محترم رسول خدا میشود 196 دین اسلام 196 به ابجد علی ابن ابی طالب 62+66 بزرگترین ارباب جهان = 128 کلید دین 128 حسین 128  دین 64+64 الله محمد علی = 128 کلید دین 128 حسین 128 حال که دشمنان به هیچ صراطی مستقیم نیستند به ابجد علی 26 راه حق 26 علی26نابقه اسلام26 سیمرغ 26راه حق26 مستقیم 26 علی 26خیلی 26 مردی26 امام دین26 راه حق26 وصیت 26 بیعت26 غدیر26 انتخاب درست26 یمین 26 راه حق26 امام بکل 26 راه اسلام 26 اسلام بحق 26جان محمد26  جان رسول26 طلاء26 علی26حدید26 بت شکنی 26بدوش نبی 26در آیه مباهله علی بمنزله  جان پیامبر نسبت هارون و موسی خوانده شده است قرآن میفرمایدنامه اعمال آنهایی را که به دست راستشان میدهندو به آنها اصحاب یمین درسوره مدثر آیه38و39کل نفس کسبت بما رهینه الااصحاب الیمین همه در قیامت درگرو اعمالشون هستن الا اصحاب یمین.. اصحاب یمین چه کسانی هستن؟؟؟ یمین به ابجد میشه110علی110 یمین 110 ولی دین 110 دین الهی 110 علی110 جلوه الله 110 بحق 110حامیان 110 دین الهی 110 علی 110 میباشد نام علی هم110 پلیسی 110 نمک 110نان جو 110 گندمها ی 110 نمک 110 به نانو نمک مرتضی علی قسم حق با علیست پلیسی 110 نامت صدو ده یا علی حقا پلیس عالمی پس معنای آیه این شد پس همه درقیامت در گرو اعمالشون هستند الا شیعیان علی.. حدیث پیامبر ص"علی و شیعیانش رستگارند.یا علی انت و شیعتک هم الفاعزون  پیامبرفرمود  امت بعد از من73فرقه باطل میشود فقط شیعیان علی اهل بهشتند..علی قسیم النار و الجنه علی قسمت کننده جهنم و بهشت است.«إِذْ قَالُواْ لِنَبِیٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِکًا نُّقَاتِلْ فِی سَبِیلِ اللّهِ». (سوره بقره، آیه 246) بنی اسرائیل 600 پیامبر خود را سر بریدند و نفرین شده پروردگار عالم میباشند بنی اسرائیل

(آنان به یکى از پیامبران خود گفتند: براى ما فرمان‏‌روایى معین کن تا به جنگ در راه خدا بپردازیم ...)
پیامبر آنان به امر الهى فرمان‌‏روا را به نام معرفى کرده، گفت: «إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ لَکُمْ طَالُوتَ مَلِکًا ...» (سوره بقره، آیه 247) (به راستى که خدا طالوت را به فرمان‌‏روایى شما برگزیده است.) به ابجد ریاضی قرآن طالوت 26 راه حق 26 طالوت 26علی 26 بیعت26وصیت26غدیر 26 انتخاب درست 26جان رسول 26 امام دین 26 راه حق 26 حدید26بت شکنی 26بدوش نبی 26 علی 26 خیلی 26 مردی 26طالوت 26علی 26 امام بکل26پیامبر درغدیر خم دست علی را بالای سر بردو ایشان را به امر خدا خلیفه بعد از خود معرفی نمود هم اکنون مولاء مهدی با دلایل قرآنی و علم ریاضی علمی حقیقی امام بکل 26 میباشد چرا نامردان بی همه چیز خود را به خرییت میزند
با وجودى که نام فرمان‌‏روا به صراحت گفته شد، آنان زیر بار نرفتند و به اشکال تراشى پرداختند و گفتند: «أَنَّى یَکُونُ لَهُ الْمُلْکُ عَلَیْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْکِ مِنْهُ وَلَمْ یُؤْتَ سَعَةً مِّنَ ...» (همان)

(از کجا مى‏‌تواند فرمان‌‏رواى ما باشد، حال آنکه ما به فرمان‌‏روایى از او شایسته‏‌تریم، و او توانمندى مالى ندارد؟ ...)

این امر، دلالت بر آن دارد که ذکر نام براى رفع اختلاف کافى نیست،صد بار نقشه ترور پیامبر و علی را کشیدند  بلکه باید شرایط جامعه، آماده پذیرایى نماینده پروردگار  باشد. چه بسا ذکر اسامى پیشوایان دوازده‏‌گانه، سبب مى‌‏شد که آزمندان حکومت و ریاست به نسل‏ کشى گسترده بپردازند تا از تولد آن امامان جلوگیرى کنند، چنانکه این مسئله درباره حضرت موسى (ع) رخ داد و به قول معروف:

صد هزاران طفل سر ببریده شد/ تا کلیم‌‏الله موسى زنده شدهنگامی که رسول خدا(ص) علی(ع) را در روز" غدیر خم" به خلافت منصوب فرمود و درباره او گفت: من کنت مولاه فعلی مولاه" هر کس من مولی و ولی او هستم، علی مولی و ولی او است" چیزی نگذشت که این مساله در بلاد و شهرها منتشر شد" حرث بن نعمان فهری" خدمت پیامبر(ص) آمد و عرض کرد تو به ما دستور دادی تا به یگانگی خدا و اینکه تو فرستاده او هستی دهیم، ما هم شهادت دادیم، سپس دستور به جهاد و حج و روزه و نماز و زکات دادی ما همه این ها را پذیرفتیم، اما با این ها راضی نشدی، تا اینکه این جوان(اشاره به علی ع است) را به جانشینی خود منصوب کردی، و گفتی: من کنت مولاه فعلی مولاه، آیا این سخنی است از ناحیه خودت یا از سوی خدا؟! پیامبر ص فرمود:" قسم به خدایی که معبودی جز او نیست این از ناحیه خدا است".
" نعمان" روی بر گرداند در حالی که می گفت اللَّهُمَّ إِنْ کانَ هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِکَ فَأَمْطِرْ عَلَیْنا حِجارَةً مِنَ السَّماءِ:" خداوندا! اگر این سخن حق است، از ناحیه تو، سنگی از آسمان بر ما به باران"! اینجا بود که سنگی از آسمان بر سرش فرود آمد و او را کشت، همین جا آیه «سَأَلَ سائِلٌ بعذاب واقِعٍ لِلْکافِرینَ لَیْسَ لَهُ دافِعٌ» نازل گشت".امام باقر(ع):دین، همان دوست داشتن است و دوست داشتن، همان دین. 【" الدین هو الحب و الحب هو الدین".◄محاسن، ج1،ص263
پیامبر اکرم (صلى الله عليه و آله) فرمودند: إن وليتموا علياً و ما أراكم فاعلين تجدوه هاديا مهديا يهدي بكم السبيل المستقيم. اینجانب جای فرقه های باطل دین با این همه سند صحیح در کتابهای اهل سنت خدایی بجای آنها این جانب شرمنده شدم پیامبر فرمود اگر علي را خليفه خويش قرار دهيد، گرچه مي‌دانم نمي‌كنيد، همه شما را به ساحل نجات و سرمنزل مراد خواهد رساند. مسند احمد بن حنبل، ج1، ص109 ـ الإصابة لإبن حجر، ج4، ص468 ـ شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني، ج1، ص82 ـ تفسير الآلوسي، ج6، ص170 ـ تاريخ مدينة دمشق لإبن عساكر، ج42، ص420 ـ أسد الغابة لإبن الأثير، ج4، ص31 ـ ميزان الإعتدال الذهبي، ج3، ص363 ـ البداية و النهاية لإبن كثير، ج7، ص397 باسه کلمه پروردگارت پیامبرت دینت امامت را ثابت کن به ابجد64 دین64 الله محمدعلی64 دین64 الله محمد علی64 جانشین محمد علی64 راه الله منصب الله64اصل ولایت امامتی64 با جانشین اصلی محمد64کلید بدین الله64تنها برگزیده دین64 الله محمد علی64تنها برگزیده دین 64نماینده واقعی دین الله 64 نشانه دین محمد 64دین64 +18 الله 18ذالحجه"غدیرخم =82 امام82صراط علی حقا نمسکه82 امام 82نبوت امامت ولایت فقیه82استمرار حکومت انبیاء82دین مذهب واقعی محمد 82تولد مولاء علی در کعبه 13+ 5 تن= 18 الله 18 +64 دین 64 الله محمد علی 64 +18= 82 امام 82 مهدی هم به ابجد کبیر و صغیر میشود 82 +114سوره قرآن = 196 دین اسلام 196امام کل دین 196 اصوله دین 196 دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم در خودش میشود 196 دین اسلام 196 منظور اهل بیت رسول الله  میباشد قال رسو الله کتابی الله و عترتی 1575+12 امام = 1587-1202 سه خلیفه قاصب = 385 وصی محمد علی مهدی 367 +18 ذالحجه= 385 شیعه میباشد خداوند سال را بخاطر 5 تن و 12 امام و 14 معصوم سال را 365 روز قرار داد ضرب عالم امکان محمد استو جمال محمد علیست ضرب 5 تن در خودش ضرب12 امام در خودش و ضرب 14 معصوم در خودش جمع سه ضرب میشود 365 روز سال اهل بیت نبوت 906-541 فتنه ها عمرابوبکر= 365 روز سال
به ابجد اسلام 132+92 محمد +110علی +17 نماز =351 قرآن351 حقایق اسلام351 فارسی 351دین اسلام ناب محمدی 351 اهل دین دین واقعی 351 ابراهیم محمد 351 قرآن 351فارسی 351+14 معصوم=365روز سال5+6+3=معصوم14
پیامبر فرمود متکبران به اندازه یک مورچه با سر انسان خلق می شوند تکبر انسان را کوچک میکندبه ابجد شیطان عمر ابابکر22  ابجدتکبر22کوچک 22شیطان 22عمر22ابابکر22عمر22گنده لات22شرور 22نابکار22 قلدر22رهزن22دشمن اسلام22تباهی 22آلوده22لعنت 22 اهل دشمن22بدبختی22راهزن22بدیها22نامردان22 بنامردا 22دینها22نابکار22لعنت22ناخلفه22نابحقه22 بناحقه 22عمر22لعنت22ملحد22هذیان22مقصر22ابابکر 22 انزجار22تنفر22تکبر22 کوچک22شیطان22احمقه 22نابکار22 دینها22دشمن اسلام22باخدعه22نیرنگ 22عمر22ابابکر22تکبر22تنفر 22انزجار22بدشمن نادان 22لامذهب22حسدی22کوچک22عمر22تکبر22ابابکر22 دشمن اسلام22تباهی22بدبختی22سست ایمان22 ملحد22لعنت22نیرنگ22دروغ22کلک22کید22مکارا22 روباه22نابحق22 دینها22خیانته22بظلمت 22آدمکشه 22بدبختی22سرکشها22 کسکشها22بنامرد22دینها22 بکذابه22 دینها22 باخدعه22نیرنگ22آدم کشه 22دشمن اسلام22منافقان 22مجرمان22سست ایمان22بدشمن نادان22احمقه22لامذهب22 نکبتها22دشمن اسلام 22عمر22 ابابکر22عمر22 شیطان 22لامذهب 22بدبختی 22مقصر22ملحد22لعنت22حراما22مکارا22نابحق22 بناحق 22راهزن22بدزده دینها22 مقصر22عمر22شیطان22 ابابکر22 دشمن اسلام 22دشمن حق22اهل دشمن 22انجمن دشمن22 اخلاق دشمن22دشمن اسلام 22شیطان 22مقصر22عمر22ابابکر 22تکبر22بدبختی 22دروغ22کلک22کید22بمکر 22مکارا22روباه22 کید22دروغ22نابکار22قلدر22شرور22مکارا22روباه 22نابکار22 دینها22 لعنت22ملحد22بدیها 22به ابجدفسادتباهی 563-541عمرابوبکر= 22عمر22ابابکر22شیطان 22بدبختی22بدیها22عمر 22ابابکر22گنده لات22شرور 22نابکار22عم22آنکه از جنگها می کرد فرارشیطان 22عمر 22ابابکر 22 مقصر22دشمن اسلام22 مجرمان 22 منافقان22 شیطان22 با ابلیس22 خر دجال22 شمری22 سم ری 22سامری قوم محمد عمر قاصب دین بی پدر ابجد شیطان صفت22به ابجدفساد تباهی563-541 فتنه ها=22 اندیشه تکفیر 1180-1202 سه خلیفه=22شیطان 22مقصر22دشمن اسلام 22عمر22گنده لات22نابکار22شرور22دینها22عمر22نابکار22شرور22دینها22 نابکار22عمر22لامذهب22با وحشت22ارعاب22پررو22 تهدید22ارعاب شرور22نابکار22دینها22سرکشها22انسان سرکش 22خائن هست 22گنده لات22درآتشه 22دوزخه22شرور22نابکار 22عمر22با قاصبها22ابابکر22سرکشها22ارعاب22تهدید 22عمر 22گنده لات نابکار22از جنگ میکرد فرارمیکردبا  22دشمن اسلام 22عمر 22مقصر22ابابکر22دوسال خلافت نکرده ازدنیا رفت در جهان هم اکنون قاصبان خلافت به هر قیمتی در راس کارندو جان مردم برایشان هیچ اهمیتی نداردخود در ماشینهای ضدگلوله نشسته و بفکر امثال من و شما نیستندهمه چیزرا قصب کرده اندوفقط برای خود می خواهند 22جاطلبا22سست ایمان 22لامذهب22مرگی 22باخاری22مردند22تمام ناحقها دوسال خلافت نکرده از دنیا می روند قاتلان امام حسین دوسال نشده توسط مختارعلیه سلام همگی به درک واصل شدنداین ایه قرآن ابجدعمر22ابوبکر27+25 عثمان=74 فرقه شدن دین اسلام توسط این سه قاصب پلیدابجد این آیه قرآن هم 74میباشد74 سوره سجده آیه 22 ان من المجرمین منتقمون قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کردابجد این آیه قرآن ابجد ابوبکر عمر عثمان 74 میباشد ان من المجرمین منتقمون74 عمر ابوبکر عثمان 74 والشجرتها الملعونه 74شجره خبیث دین اسلامی 74 عمر ابوبکر عثمان 74بدین نامرد بخبیث نا اهل 74 شجره خبیث دین اسلامی 74عمر ابوبکر عثمان 74 ابجدشان 74 میباشدخداوند برای امتحان امت اسلام دست پیامبر و علی را با گرفتن عهد از ایشان بست و ناکسان خبیث دین بر اسب سرکش خلافت سوار و بسوی جهنم رهسپار شدند ابوبکر دوسال خلافت نکرده آرزوی خلافت را به گور برد تمام ناحق ها دوسال نشده سر نگون میشوند قاتلان امام حسین دوسال نشده مختار همه را به درک فرستاد ان من المجرمین منتقمون قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کردابجداین آیه قرآن ابجد ابوبکر عمر عثمان 74 میباشد ان من المجرمین منتقمون74عمر ابوبکر عثمان 74والشجرتها الملعونه 74شجره خبیث دین اسلامی 74 بدین نامرد بخبیث نا اهل 74 شجره خبیث دین اسلامی 74عمر ابوبکر عثمان 74 ابجدشان 74 مقصرا اصلی دین اسلام 74خلفای ظالم دین اسلامی 74میباشد74 با کفار و فجار دین 74 به کافر ملحد حبیث74 با کافر ملحد منافق 74خلفای ظالم دین اسلامی74وهابی پلید کافر است 74 خلفای ظالم دین اسلامی 74 با وصله ناجور دین اسلام 74منافق دین اسلام 467-541=74 عمرابوبکر عثمان74دزدان نامرده دینه اسلام 467-541= 74 به ابجد صغیر 49 جماعت سقیفه 49 مکر حیله 49 عمر ابوبکر 49جهالت بدین اسلام49 مذهب منافقان اسلام 49دجال بدین اسلامه 49عمرو ابوبکر49 حزب شیطانی 49 مذهب منافقان اسلام 49بدترین گروه49 فضای آلوده 49یاگروه ها فاسد 49 یاگروه ها فاسق49دجال بدین اسلامه49 پلید ترینه 49 عذابی الهی 49 ظالما حاکم دین 49 مجرمین بدین 49 کرگدن حقه باز49 با خر چران پلپاسه خور 49مکر آدم پلید 49 عذابی الهی 49 مشگل مذهب قومی 49 مذهب منافقان اسلام 49 عمر ابوبکر 49 با کفر و شرک49 مکر حیله49ابوبکر دوسال خلافت نکرده از دنیا رفت گناه قصب خلافت قصب خلافت علی نمودند 74ابجد سه خلیفه کفر 74 میباشد 74والشجرتها الملعونه 74 مقصرا اصلی دین اسلام 74 خلفای ظالم دین اسلامی 74 به ابجد سفیان 201-372 اسرائیل = 171 آل سعود آمریکا 272+38 دجال = 310 گمراه دین 310جهل عرب 310عمر 310 سفیان 201+171 آل سعود = 372 اسرائیل372بشیطان 372 اسرائیل 372بدترین گروه49 فضای آلوده 49یاگروه ها فاسد 49 یاگروه ها فاسق49دجال بدین اسلامه 49 و آل سعود همان سفیانی میباشند آمریکا 272+38 دجال = 310 عمر اباجهل در دین310گمراه دین 310میباشد اهل دین کافران کوردل712 -541عمر ابوبکر فتنه ها = 171 آل سعود171 بیدادگران دینها342- 171=171آل سعود171 +370شیطان= 541 فتنه ها 541عمر ابوبکر541 به ابجد اختلاف دین ۱۲۷۶-۱۲۰۲ ابوبکر و عمر و عثمان = ۷۴ عمر ابوبکر عثمان74والشجرتها الملعونه74شجره ملعونه خبیثه 74 کسانی که باعث شدند در دین اسلام اختلاف بیفتد و دین اسلام را به ۷۴ فرقه از هم متلاشی نمودند ابجدصغیر سه خلیفه ۷۴ میباشد ابوبکر۲۷+۲۲ عمر +۲۵ عثمان = ۷۴ لعنت خدا بر سه خلیفه نادان که باعث ۷۴ فرقه شدن دین اسلام شدند 74 و آیه قرآن ان من المجرمین منتقمون 74 قرآن می فرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیمکرد74ان من المجرمین منتقمون74 والشجرتها الملعونه 74شجره ملعونه خبیثه74 عمر ابوبکرعثمان74  فهمو شعور حیوان ۷۴ ابوبکر 27+22عمر 25عثمان = 74 اشداء علی الکفار74 والشجرتها الملعونه 74 فهمو شعور حیوان ۷۴ بدروغ گویان عالمی 74 شجره ملعونه خبیثه 74 فرقه ابوبکر 27+22عمر +25 عثمان=74 امت74 فرقه را این سه خلیفه ناحق ساختند آیه قرآن هم میخواهید = ان من المجرمين منتقمون74ابجد اين آيه ابجد ابوبكر و عمر و عثمان74خداوند می فرماید ما مجرمان را


به ابجدظالم 971- 430 مقصر = 541 عمرابوبکر541 مردان گمراه541 فاجران دین اسلامی541مجرمین بدین اسلام541بنامردان کافر541دشمنه اسلامی 541 کافر پلید دین اسلام 541توهین دین ها 541 بنامردان قاصب 541 مردان گمراه 541 مجرمین بدین اسلام 541 فاجران دین اسلامی 541 آل سعود 171+370 شیطان = 541 عمر ابوبکر541 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 اهله شر 541 دشمنه اسلامی 541 مرگ کافر 541 آفتین 541 عداوتین 541 عمر ابوبکر541 فتنه ها541 آل سعود 171 +370 شیطان =541 قاتلی 541 دشمنه اسلامی 541 اولین قاصب دینه 541 مجرمین بدین اسلام 541 بنامردان قاصب 541 انحراف دین اسلام 541 فاجران دین اسلامی 541 اولین قاصب دینه 541 مجرمین بدین اسلام 541 بنامردان قاصب 541 انحراف دین اسلام 541 فاجران دین اسلامی 541منافقان پلیده دین 541 با ناکس های اهله قرآن 541مقصرا دین الهی 541 نامردان اصلی دین 541بنامردان قاصب 541 مردان گمراه541 فاجران دین اسلامی 541 مجرمین بدین اسلام 541 دشمنه اسلامی 541 مردان گمراه 541 احمقان فاسد دین اسلام 541 کافر پلید دین اسلام 541 مقصرا دین الهی 541 بنامردان قاصب 541 مردان گمراه 541 بنامردان قاصب 541 نامردان اصلی دین 541 به اولین قاصبان احمق پلید 541 نامردان اصلی دین 541 به ابجد آفتین 541 کافر پلید دین اسلام 541آفتین 541فتنه ها 541 عمر ابوبکر 541 میباشند 541احمقان فاسد دین اسلام 541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541 کفار پلید دین اسلام 541 با ناکسهای اهل قرآن 541 مقصرا دین الهی 541 فاسد ترین نامرد اهل دین 541 مجرمین بدین اسلام 541مردان گمراه 541 بنامردان قاصب 541 کافر پلید دین اسلام 541 احمقان فاسد دین اسلام 541مجرمین بدین اسلام 541 دشمنه اسلامی 541 ظالم 971-430 مقصر = 541عمر ابوبکر541قاتلی 541 وقتی عمر به ایران حمله کرد 145 هزار نفر را سر برید مثل دائش عربستان تا بحال سه بار به عراق حمله نموده و تمام مردان را سر بریده و تمام اموال شیعیان و طلاء و جواهرات مرقد امامان شیعه را به غارت برده و تا بر نگرداند ما دست از سر عربستان بر نخواهیم داشت در هر جای جهان هر وهابی ببینیم خواهیم کشت به ابجد آل سعود 171+370 شیطان = 541 عمر ابوبکر541 دشمنه اسلامی541 مردان گمراه 541 مجرمین بدین اسلام 541 فاجران دین اسلامی 541 عمرابوبکر541 ظالم 971-430 مقصر= 541 عمر ابوبکر 541

دزدان فدک فاطمه 310 گمراه دین 310 دلیل نفاقه 310 جهل عرب 310 اباجهل در دین310 نیرنگ 310 ابله منافقا 310یا بلاء دین اسلام 310عمر 310 گمراه دین310 منکر 310 کفری 310 منکر310نیرنگ310حرامیان 310گمراه دین310بمار زنگی 310کفری310نا اهل کل مذاهب310 نامردیه 310اهل نابکار 310اهل نابکار310 درد کل مذاهب310 نا اهل کل مذاهب 310نابکاراهل دین310 احمقها احمقها 310منکر 310جاهل منافق310 گمراه دین 310نمرودی 310 نامردیه 310عمر 310 نیرنگ310نمرودی310 سامری310 گمراه دین310 اباجهل در دین 310 بی ایمان دین اسلام 310 310 عمر 310 قاصبان بدین 310 جاهل منافق 310 ابله منافقا 310 عمر 310 گمراه دین 310 جاهل منافق 310 کفری 310حرامیان310 ابله منافقا 310 نامردیه 310دزدانه فدک فاطمه 310 منکر 310 وهابیه منافقی 310 عمر310 فتنه ها 310+231= 541 ظالم 971-430 مقصر = 541 +430 مقصر = 971 ظالم -310 عمر ظالم 971-310 عمر = 661 عثمان - 430 مقصر = 231 ابوبکر مکرن310حرامیان 310بی ایمان دین اسلام310 عمر به ابحد عمر310نیرنگ 310حرامیان 310جاهل منافق 310نمرودی310 گمراه دین310 فاسق دینه 310کفری 310 فاسقه دین310 فاسق دینه 310منکر 310نیرنگ310 عمر310نامردیه310 کفری 310نیرنگ 310گمراه دین310ابله منافقا310 نامردیه310حرامیان 310عمر310منکر 310نمرودی 310نیرنگ310نمرودی310 گمراه دین310 فاسق دینه 310کفری310 310حرامزاده پلید310بدجنس عالم احمقا 310گبر پلید دین 310 منکر 310سگ هار پلید 310وحشی هاریا 310بابقره 310حاهل منافق 310 بمردک پلید 310حرامزاده پلید310 فاسق دینه310کلب کلب هار310جهل مرکبی 310بمار زنگی 310 رمز زناه310 فسق کلیه310گمراه دین310گمراه دین310 فسق دینها 310گمراه دین 310 جاهل منافق310 فاسق دینه 310 حرامیان 310 نیرنگ310 قاصب مذهب الله 310 مذهب ناحق اهل دین 310گره اهل دینه 310 قفل اهل دین 310 قاصب مذهب الله 310 مخالف اهل دین 310 فاسق دینه 310 نیرنگ310 با اهل منافق310 ملعون و پلید اهل دین 310قاصب بکل دین 310 اهل نابکار 310 بمنافق اول 310 ابله منافقا310 جاهل منافق310 حرامیان 310فسق دینها310 دزدان فدکه فاطمه 310دزدان فدکه فاطمه310حرامیان310بی ایمان دین اسلام 310گبرپلید دین310 310 حرامیان310 دقلبازملحد310ببقرها 310بقلدره دینه310کلب کلب هار310 جاهل منافق 310نارجهیما 310سم ری310سامری قوم محمد عمرابن خطاء 310 گمراه دین310جهل مرکبی310با کافرها 310بانادانه دین اسلام310 بمردک پلید310 آشوبا310 دقل بازملحد310کفری310 منکر310سامری310 گمراه دین 310جاهل منافق 310حرامیان 310سم ری 310 سامری قوم محمد و سامری قوم موسی شجره الملعونه بودند 310 منکر 310سگ هارپلید310 310کلب کلب هار310وحشی هاریا310فس قینی310 دلیل نفاقه 310 جهل عرب 310 اباجهل در دین 310ابله منافقا 310جاهل منافق 310 سامری 310سم ری 310 سامری قوم محمد و سامری قوم موسی شجره الملعونه بودند310 گمراه دین 310 منکر 310 کفری 310 نامردیه 310 عمر 310 جاهل منافق 310 حرامزاده پلید 310 رمززناه 310 گمراه دین 310منکر 310نامردیه 310با وهابیه نادان دین حق 310 کفری310 نیرنگ310نمرودی 310سامری310 310مار زنگی 310کفری منکر 310جاهل منافق 310 نامردیه 310عمر 310 سگ مردها310نیرنگ 310نمرودی310سامری310 گمراه دین310 مکرن310 خباثتی1512-1202 سه خلیفه = 310 عمر 310 منکر 310کفری 310نامردیه 310 منکر310 کفری310نیرنگ 310 عمر310بوگند مردابا 310سگ مرد ها 310 کبر پلید دین 310بقلدره دینه 310نار جهیما 310 به ابجد خائنان 772-451 عمر و ابوبکر = 231 ابوبکر 231 فاسق 231عصیان 231 ابوبکر231 نفاق 231 عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 با دزد گربها231 ادیانی جعلی باطل 231 بابی عقلیها231یاابوسفیانی231دورویه 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231 احمق ملحد231 لانه جاسوسیه 231با احمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 احمق ملحد 231جزو خائنان به رسول خدا بوده الله اکبر کلمات هم غوغا نموده اند به ابجد اشراردینها772-541= 231 ابوبکر ابوبکر231 نفاق 231 عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 با دزد گربها 231 بابی عقلیها 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231با احمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 ابوبکر و عمر 541قاتلی 541 عدواهل بیت 527 +14 معصوم = 541 ابوبکر و عمر 541 عدواهل بیت بوده اند

+ نوشته شده در یک شنبه 22 اسفند 1397برچسب:,ساعت 12:36 توسط برای تبادل لینک ابتدا ما را با عنوان اسلامه حق 245 علی 110+ 135فاطمه = 245 و آدرس aaaali110.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.به ابجد اسلامه حق 245 یعنی فاطمه و علی 245 وصی پیامبر 359-231 ابوبکر = 128حسین وزیر پیامبر 476 - 231= 245علی فاطمه 245وصی نبیا 169علی مهدی169 با نماینده بحق محمد علی حسن حسین مهدی 245 اسلامه حق 245 یعنی علی110+ +135= 245 اسلامه حق 245 منظور علی و فاطمه پدر مادر شیعیان میباشنددرود و صلوات خدا بر پدر و مادر شیعیان اهل بیت پیغمبر اسلام |

 وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ نام شیعه12بار در قرآن آمدهمهدی59 با خلیفه داوزده 59 آخرین امام دین اسلام 59راهنمای دین اسلام59فرقه اهل نجات اسلام59 مهدی 59قبله گاه حق مسلمین 59امام حق مسلمین جهان59 مهدی59 آخرین امام دین اسلام59 به ذات پروردگار59 

ثبع المثانی من القرآن العظیم مراد نام ائمه شیعه بدون تکرار7 بار در قرآن آمده مرد باشید شما هم با7کلمه وصی پیامبرتان را ثابت کنید 110قسم به کلمه مقدس الله وصی محمد110علی 110دین الهی110ولی دین110حامیان 110دین الهی110 نام ائمه شیعه بدون تکرار در قرآن 7 بار آمده حروف محمد 4+3علی = 7 نام 14 معصوم هم بدون تکرار7 بار  چهار{محمد {فاطمه} چهار علی}  دو حسن حسین جعفر موسی که در راه است با عصای موسی و انگشتر حضرت سلیمان ما شیعیان همه ادیان الهی را از صمیم قلب دوست میداریم و بزودی110 دین الهی 110 کامل خواهد شد انشاء الله  إِذْ قَالَ یُوسُفُ لِأَبِیهِ یَا أَبتِ إِنِّی رَأَیْتُکَوْکَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَیْتُهُمْ لِی سَاجِدِینَ ای یوسف زهرادوازدهمین سوره قرآن بیا ای کاملترین دین  آخرین امام دین اسلام   583 أَحَدَ عَشَرَ583 محمد علی فاطمه  حسن حسین583 عاشوراه 583شبکه نور583 این عدد نورانی را از راست بخوان 583 میشود 385 شیعه385 فقط دین اسلام 385 اسلام پیامبر 385 با آل قرآن 385 شیعه 385 وَ إِنَّ مِنْ شِیعَتِهِ لَإِبْراهِیمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ  نام شیعه 12 بار در قرآن آمده نام آدم 25 بار در قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر به ابجد صغیر شیعه 25 اصل اسلام 25 انسان کامل 25 انسان نمونه وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَیْتُهُمْ لِی سَاجِدِینَ ای یوسف زهرادوازدهمین سوره قرآن بیا ای کاملترین دین  آخرین امام دین اسلام جانه دله ارباب علی و زهرا  بیا تا همه در برابرت خشوع و خضوع  کنند ای 12 دوازدهمین سوره قرآن یوسف زهراجانها به فدایت 72 قسم به آیه های سجده دار72 +72=144 اسلام144 ارباب جهان اسلام 397-541 فتنه ها عمر ابوبکر= 144 به ابجد کبیر و صغیر اسلام144 ضرب دوازده امام در خودش میباشد144اسلام144 به ابجدکبیر وصغیر اسلام144 اهل بهشت 743-541 فتنه ها عمرابوبکر=202محمدعلی202کلیدبدین الله202مومن الله 202احکام اسلام 202آئینه الله202محمدعلی202دین ماه محمد 202دین الهی محمد202اهل لااله الا الله202بحکم اسلام 202دین ماه محمد202 امام کل دین ها202با ادب اهل دین محمد202کلید الله130+72 قسم به آیه های سجده دار 72شهدای کربلاء=الله کعبه اسلام قرآن محمده202مهدی 59کاملترین دین59 کاملترین مرد 59آخرین امام دین اسلام59 مهدی59 مقدس ترین امام بجهان59رهبر حق جهان اسلام 59 کاملترین دین59 کاملترین مرد59 اسلام قرآن حق محمد 59 وحدت کل اسلام 600-541 فتنه ها عمر ابوبکر=59مهدی 59 +114 سوره قرآن = 196 دین اسلام 196جمال تو محمدی کمال توست یا علیالماس دین196دین اسلام196امام کل دین 196ضرب14معصوم در خودش میشود196دین اسلام 196مهدی9+ 5=14 معصوم عشق14 نبوت 14 امامت14عشق14یعنی 1+4=5 تن آل عباء خانواده رسول خدا (ص) 59با عشق امامت دین اسلام 59کاملترین دین 59 کاملترین مرد59مهدی 59صاحب دین بحق اسلام 59مهدی 59 میباشد مولاء پس چه کسی دشمن شماست فرقه های تمام ادیان الهی نام شما می آید اشک می ریزند اینها از من بیشتر عاشق شما هستند شب و روز برای دیدن شما دعا می کنند 41امتحان امت اسلام41یاغدیر خم41 پادشاه عالمی41سلطان جهان اسلام 41 آخرین امامی41امام دوازدهم 41آخرین امامی 41 اصل دین اسلام41 امام دوازدهم 41امام دین قرآن41 دین قرآنی 41 آخرین امامی41 امام دوازدهم 41 فلسفه عشق41فلسفه نبوت41فلسفه امامت41اصل دین اسلام41 فلسفه نماز41 اصل دین اسلام41

 

آلبوم تصاویر حضرت مهدی(عج)

 

به ابجدکعبه دلها41 +41 اصل دین اسلام41 کلمه الله 41امام واقعی41امام دوازدهم 41آخرین امامی41پادشاه عالمی41 جانشین اصلی41کلمه الله 41+41وارث الله41 دین ارباب جهان41دین شاه مردان41دین شیعه 41دین پیامبر41دین کعبه41دین محمده41دین آل الله41با دین آل قرآن 41اصل دین اسلام 41دین انسان کامل41 دین انسان نمونه 41امتحان امت اسلام 41امتحان امت اسلام41پادشاه عالمی41سلطان جهان اسلام41آیه صادقین:که 41 حروف دارد   {یا ایها الذین امنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین}قرآن که می فرماید: ای اهل ایمان، تقوا داشته و با صادقین باشید و در روایات بیان شده است که: منظور از صادقین حضرت علی(ع) و اهل بیت پیامبر(ص) می باشند.41 بسم رب شیعه 41اصل دین اسلام41جانشین الله41وارث الله41حامی الله41امام واقعی41یاورقرآن41 سردارسپاه عشق41دین پیامبر41 دین شیعه41امام واقعی41خلیفه اسلام 41وارث الله41 سلطان جهان اسلام41جانشین اصلی 41یاور قرآن41 جانشین الله 41+41اصل دین اسلام=82 امام82 مهدی به ابجد صغیر وکبیرمیشود 82مهدی 82مهدی82 امام82 نور قرآنی قرآن علی82 امام واقعی دین پیامبر82دین پیامبر دین شیعه 82 امام82جانشین اصلی وارث الله 82حقانیت اسلام یاورقرآن 82امام واقعی جانشین اصلی 82 وارث الله پادشاه علمی 82مهدی82 میباشد82 بهای دین 82اله الهی 82 با دادگاه دین82 طبیب جهان 82مهدی82 امام 82طبیب جهان82امام82 بهای دین 82 به ابجد کبیر و صغیر مهدی 82 طبیب جهان 82 امام 82 بدینهای 82اهل الهی 82امام 82 به ابجد صغیر و کبیر 82 الم 82 امام 82مهدی82 بهای دین82طبیب جهان 82با دادگاه دین82امام 82بدینهای82 اهل الهی82 طبیب جهان 82 با دادگاه دین82جهاد دینه82 امام82 مهدی 82 انتخاب الله 1120-1202 سه خلیفه = 82 مهدی 82+114 سوره قرآن=196دین اسلام 196اسلامه مهدی196قلب دین 196امام زمانی ها196امام کل دین196اسلامه مهدی196الماس دین196به ابجدکبیروصغیرالم 82الم82 امام 82با دادگاه دین82 بدینهای الهی 82 اهل الهی82 مهدی 82طبیب جهان82مهدی 82اهل الهی 82امام82+114سوره قرآن= 196دین اسلام 196 الماس دین 196مهدی82+114 سوره قرآن = 196 قلب دین196+166لا اله الا الله+ 23مهدی= 385شیعه 385یاران مهدی313+ 72یاران امام حسین=385شیعه385شیداء385شهید الله 385لا اله الاالله166+59 مهدی امام+ 60 ثانیه +100اهل دین = 385شیعه یعنی لا اله الاالله166+ علی 26+82 امام مهدی امام+100 اهل دین +11امام شهید = 385 شیعهبه ابجدکبیروصغیرمهدی 82+114 سوره قرآن = 196دین اسلام 196  به ابجد کبیر و صغیرالف بالای تشدید الله86+110دین الهی =196دین اسلام196به ابجدکبیروصغیر مهدی 82+114سوره قرآن = 196 دین اسلام 196 امام کل دین 196 اسلامه مهدی196قلب دین 196 دین اسلام196 دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم در خودش میشود196 دین اسلام 196شیعه یعنی دین الهی 110+135دین الله +128کلید دین +12 امام=385 شیعه دین 64 لطفا دین خود را ثابت کنیدعلی 110+135فاطمه +128 حسین +12 امام = 385 شیعه  به ابجد کبیر دین 64 و به ابجد صغیر عشق الله راه الله 64 معجزه قرآن محمد 64 تنها برگزیده دین 64نماینده واقعی دین الله 64 طلسم قرآن کریم 64 اسم الله محمد علی 64 دین 64 محمد علی 46+18 ذالحجه" غدیر خم =64 دین 64 کلید بدین الله 64 کلید بدین  الله64 نشانه دین محمد64 اسم الله محمد علی 64معجزه قرآن محمد64 +64=128 حسین128 کلید دین 128 امام الهی 128 امام همام 128 کلید دین 128حسین128کلید دین 128
به ابجد کلمه الله 41+25 اصل اسلام شیعه =66یا اباصالح المهدی66انبیاء و اولیاء 66 الله66+66 هدف بعثت انبیاء=132 اسلام 132قلب 132 اسلام 132 امام کل 132 بدین الله 132+64دین 64 الله محمد علی= 196دین اسلام196 امام کل دین196کلید اسلام 196ضرب 14معصوم در خودش میشود 196 دین اسلام 196 کلید بدین الله 196 منظور 14 معصوم خانواده محترم رسول خدا را 14 معصوم کلید اسلام 196 دین اسلام 196 میگویند  به قرآن رجوع کنیم بجز اهل بیت پیامبر آیه ای در باره فرقه های باطل دین یک آیه هم نیامده وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ این آیه344 حرف دارددین الله34+25شیعه =59 مهدی59 یعنی9+5=14 معصوم                                                            {کلمه الله 41+41 اصل دین اسلام41=82 امام 82 مهدی 82  دین شیعه41+41 دین پیامبر =82 امام 82 مهدی82 آخرین سرورا امام دین اسلام 82با آخرین مکتب حق دین اسلام 82فرمانده دین حق اسلامی 82 کعبه دلها 41+ 41 اصل دین اسلام = 82 امام 82 مهدی 82 معجزه صحف ابراهیم82  ابجد صغیر راه الله 32+32منصب الله 32فرمانده32=64 الله محمد علی64 محور اصلی قرآن64 دین64 الله محمد علی 64 +18 الله =82به ابجدامام82کلمه الله اصل دین اسلام82 شرف اسلام واقعی بدین محمد82 امام82امام واقعی خلیفه اسلام82با دین واقعی اسلام محمد82 دین الله 82 امام 82 امام واقعی کل دین اسلام 82مهدی82خلیفه واقعی امام اسلام82مهدی به ابجد کبیر و صغیر میشود82 امام واقعی خلیفه اسلام82به ابجدکبیرو صغیر82امام واقعی کل دین اسلام82امام حق کل جهان اسلام 82به ابجد صغیر راه الله 32+32منصب الله32=64 دین64 الله محمد علی 64 فرمانده کل بدین 64 نماز روزه خمس زکات 64دین 64+18 الله =82 امام 82 به ابجدکلمه الله اصل دین اسلام82 شرف اسلام واقعی بدین محمد82 امام82امام واقعی خلیفه اسلام82با دین واقعی اسلام محمد82 دین الله 82 امام 82 امام واقعی کل دین اسلام 82مهدی82 خلیفه واقعی امام اسلام 82 مهدی82  به ابجد کبیر و صغیرمهدی میشود 82 امام واقعی خلیفه اسلام 82 به ابجدکبیرو صغیر82امام واقعی کل دین اسلام82+82=164+32 راه الله = 196دین اسلام 196 به ابجد صغیر راه الله 32+ 32منصب الله32=64 دین64+64=128کلید دین128 حسین 128کلید دین 128به ابجدامام 82 کلمه الله اصل دین اسلام82 شرف اسلام واقعی بدین محمد82 امام82امام واقعی خلیفه اسلام82با دین واقعی اسلام محمد82 دین الله 82 امام 82 امام واقعی کل دین اسلام 82مهدی82 خلیفه واقعی امام اسلام 82 مهدی به ابجد کبیر و صغیر میشود 82 امام واقعی خلیفه اسلام 82 به ابجدکبیروصغیر82امام واقعی کل دین اسلام82 {مغز دین اسلام 1243-1202 سه خلیفه = 41 اصل دین اسلام41 {کلمه الله 41+41اصل دین اسلام41 دین شیعه41+41 دین پیامبر =82 امام 82 مهدی 82 مهدی به ابجد صغیر23+59مهدی به ابجد کبیر 59هی العلیاء 59 معجزه حق الله 59با امام حق دین الله 59به ابجد کبیر مهدی 59 آخرین امام دین اسلام 59 عشق ارباب کعبه59 با اصل اسلام واقعی59نعمت ولایت اسلام 59 شجره مطهره اسلام59 حاکم دین اسلامی 59خلیفه اسلام الله59 اسلام حق ناب محمدی 59نوره الله محمد59به ابجد وحدت کل اسلام600-541 ابوبکر و عمر=59مهدی 59 اجرکم عندالله 59با سرور دین الله 59سالاره حق انبیاء59صاحب ذالفقاری 59به ابجد کبیر {تفسیر علم ابجد قرآن} 1261-1202 عمر ابوبکر عثمان = 59 مهدی 59 جهان 59 آزآن 59 مهدی میباشد59 صاحب اسلام اصل اسلامه 59 این آیه ولایت هم 59 حرف میباشد بشمارحروفش را 59 ونریدأن نمن على الذین استضعفوافى الأرض ونجعلهم أئمّة ونجعلهم الوارثین59مهدی59باامید مستضعفان59یارهبر کل جهان 59مهدی59نور بقلب مومنین59 اصل اسلام شجره قرآن59 خورشید ماه عالم 59 جانشین حق رسول خاتم ارباب بحق کعبه 59وصغیرمهدی 23+59=82 امام82مهدی میباشدبه ابجد کلمه الله 41+25 شیعه=66خلیفه اسلام ناب محمد66 توحید عدل امامت 66 امام سرافراز اهل بهشت 66به مهدی 66 الله 66+66= 132 اسلام 132قلب 132 اسلام 132 امام کل 132 بدین الله 132+64 دین = 196 دین اسلام 196 امام کل دین 196 کلید اسلام 196ضرب 14 معصوم در خودش میشود 196 دین اسلام 196 کلید دین 196 منظور 14 معصوم خانواده محترم رسول خدا را 14 معصوم کلید اسلام 196 بهترین دین ها 737-541 فتنه ها عمر ابوبکر = 196دین اسلام 196 اصل دینی 196 اصوله دین 196 دین اسلام 196میگویندمن از اهل وهابی میپرسم چرا ابجد شیطان 22مقصر22دشمن اسلام 22عمر22ابابکر 22 شیطان22عمر22گنده لات22شرور22نابکار22بدبختی22قلدر22دینها22دشمن اسلام22عمر22خودخواه22 ابابکر22دروغ22کلک22کید تباهی22آلوده22ایدز22لواط22فاحشه22نامردان 22مجرمان22منافقان22منکر22 22مکارا22روباه 22ابابکر22عمر22 رمع22 گورخر22 میباشد دروغ 22 کید 22 تکبر 22 احمقه22نابکار22قلدر22 عمر22شمری22ابن ملجم22 عمر22هذیان22خود خواه22باخدعه22 نیرنگ22تنفر22انزجار 22روباه22احمقه 22 عمر ابجد شیطان صفتبه ابجد سبب اختلاف اهل دین 1276-1202 سه خلیفه = 74 ابجد صغیر ابوبکر عمر عثمان 74 میباشد دین اسلام را 74 فرقه نمودندتروریست 1276- 1202 سه خلیفه = 74 بزرگترین گناهان کبیره دین 1276-1202 سه خلیفه لامذهب قاصب = 74 به ابجد مردان شیطان615 -541عمر ابوبکر=74عمر22+27 ابوبکر+25عثمان=74 والشجرتها الملعونه 74 اینم آیه قرآن به ابجد ابوبکر عمر عثمان74  ان من المجرمین منتقمون74 قرآن می فرماید ما مجرمان را سخت انتقام خواهیم گرفت حج نرفته ها اصلا" ناراحت نباشند گناه آنان به گردن آل سعود 171 میباشدآل سعود171+370 شیطان= 541 عمر ابوبکر541 فتنه ها 541 اهله شر 541 دشمنه اسلامی 541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541 قاتلی 541 مرگ کافر541 عداوتین541 فتنه ها 541 ظالم 971-430 مقصر = 541 عمر ابوبکر 541

 

والله به هر عمری گفتم مثل مرد گفت من نامردم دیگه دست بسته نماز بخوانم من گفتم والله اگر یک عمری بمن این حرف را میزد والله می پذیرفتم ابجد شیطان بوود نام عمرابجد شیطان صفت پیامبر فرمود خداوند ظالم به پیامبر و وصیش را دوسال بیشتر مهلت نمیدهد تمام کسانی که در کربلاء فرزند پیامبر حسین و خانواده اش را به شهادت رساندند دو سال نشده از دنیا رفتندبه درک اسفله سافلین ابوبکر قاصب هم دوسال خلافت نکرده از دنیا رفت به ابجد 74به درک اسفله سافلین 74 اینم آیه قرآن 74 ان من المجرمین منتقمون 74 قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد74و الشجرتها الملعونه74 ابجد ابوبکر 27+22 عمر +25 عثمان = 74 این سه خلیفه نابکار باعث 74 فرقه شدن دین اسلام شدند74 و الشجرتها الملعونه 74 و ابجد ابوبکر 27 انت مشرک27 دوزخی 27 ابوبکر مقصره 27 ابجد شیطان صفت که باعث شدند دین اسلام 74 فرقه شود یعنی ابوبکر 27+22 عمر +25 عثمان =74 فرقه شدن دین اسلام توسط سه خلیفه چرا کلمه ظالم 971 - 430 مقصر کنی = 541 ابجد ابوبکر و عمر 541 فتنه ها 541 پیامبر فرمود بعد ازمن فتنه ها بپا خیزند فتنه ها 541 اهله شر541 دشمنه اسلامی 541 قاتلی 541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541 به دست میآید یا کلمه مقصر 430+310 عمر+ 231 ابوبکر = 971 ظالم به دست میآید چرا چرا چرا این یک معجزه ریاضی قرآن نیست به ابجد 971-661 عثمان کنی = 310 عمر میشود ظالم 971- عمر 310= 661 عثمان میشود ظالم 971- مقصر 430= 541 ابجد عمر و ابوبکر در می آید یعنی عمر 310+231 ابوبکر = 541 ابجد عمر و ابوبکر= 541 + 430 مقصرکنی =971 ظالم به دست می آید 541- 310 عمر = 231 ابوبکر در می آید هر طور کلمه ظالمو مقصر را در اسم این سه به ابجد احمق خائن =مقصر عمر 740+231 ابوبکر =971 ظالم در می آید ظالم 971 - 231 ابوبکر =740مقصر عمر احمق خائن740 در میآید خائنین به ابجد صغیر 32+دوزخی 629 به ابجد کبیر جمل دوزخی مقصر430+231 ابوبکر = 661 عثمان  کسی که ابجد ظالم 971- عثمان 661= 310 عمربه دست میآید کلمه ظالم مثل یک آئینه میباشد که سر یک الاغ بزاری روبروش از هر طرف نگاه کنی باز سر الاغ میبینی ابول نگیرید مقصر ظالم ابوبکر و عمر و عثمان میباشند ظالم به ابجد 971 – نفاق 231 ابومکر 231 = 740 مقصر عمر 740خائن احمق740 مقصر عمر به دست میآید به ابجد کبیر میشه 740 مقصر عمر 740- 310= 430 مقصر عا لم ابوبکر و عمر و عثمان است بخدا این یک معجزه بزرگ در ریاضی قرآن میباشد کم کم دارم روشنتر میشوم که مولایم علی فرمود من هزار باب علم میدانم ابوبکر یا عمر بلند شد گفت موهای سر من چند تاست حضرت امیرالمومنین فرمود کچل بشین بی عقل نباش کمی فکر کن بجای اینکه دوای بیماری های لااعلاج را بپرسه عمر گفت موهای سرمن چند تاست 22 احمقه22 مقصر22 عمر22شیطان22 درآتشه 22 دوزخه22
 
«أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ» (الملک،                          به ابجد شهید 319 اسلام واقعی 319 شهید 319 دین ناب محمد علی 319راه الهی الله 319 شهید 319 فلسفه دین 319 +66 الله =  385 فلسفه دین الله 385 شیعه 385   فلسفه دین 319 +لا اله الا الله46= 365 روز سال فلسفه دین 319 +26 علی +20 محمد = 46 = 365 روز سال 365+20 محمد = 385فلسفه دین الله 385شیعه385 دین ناب الله محمد علی 385به ابجدشهید الله 385 فلسفه دین الله 385 نماز مسلمان 319شهید  319 اسلام واقعی 319 نماز مسلمان 319 شهید 319 دین ناب محمد علی 319 فلسفه دین 319 +66 الله =  385 شیعه 385   فلسفه دین 319 +لا اله الا الله46= 365 روز سال فلسفه دین 319 +26 علی +20 محمد = 46 = 365 روز سال 365+20 محمد = 385فلسفه دین الله 385شیعه385پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385شیعه 385 با قانون الهی دین الله 385 قانون اساسی الهی 385 فلسفه دین الله 385 زنده با دین بحق حسینی 385

 

پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385شیعه 385 اسلام واقعی الله 385 فلسفه دین الله 385 شیعه 385 با آل قرآن 385دین ناب الله محمد علی 385 بدین واقعی اسلام 385 با قانون الهی دین الله 385 فقط دین اسلام 385 اسلام پیامبر 385 حکم الهی دین الله 385 بیداریهای اسلامی 385 با وصی دین محمد علی 385 موسی به هارون 385 با عقل کل اسلام 385 فقط دین اسلام 385 اسلام پیامبر 385 سربازانه مهدی 385 فلسفه دین الله 385 با قانون الهی دین الله 385 دین ناب الله محمد علی 385 با مقام دین اسلامه 385
 وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ جانشین پیامبر باید ابجد صغیرش با ابجد کبیر الله جمع شود نام پیامبر درست شود علی26 +66 الله = 92 محمد در غدیر خم دین اسلام کامل شد و پیامبر دست امام علی را به عنوان جانشین الهی بالا برد و کفار مدینه بجای غسل و تدفین رسول خدا به سقیفه بنی قراضه رفتند بدون حظور پیامبر و مولای شیعیان علی هر شورایی باطل است هر پیامبری قبل از وفات جانشین خود را به امر الله مشخص می کند در قرآن می فرماید  110ولی دین 110علی 110حامیان 110دین الهی 110 إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ یُقیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعُون‏ [ii]

 

110ولی دین 110یعنی: ولی و سرپرست و رهبر شما تنها خداست و پیامبران او و آنها که ایمان آورده اند و نماز را بر پا میدارند و در حال رکوع زکات می پردازند.

 

بسیاری از مفسران و محدثان در شأن نزول این آیه نقل کرده اند که این آیه در شأن علی (ع) نازل شده است.از جمله سیوطی در "الدر المنثور " در ذیل همین آیه از ابن عباس نقل کرده است که علی(ع) در حال رکوع نماز بود که سائلی تقاضای کمک کرد وآن حضرت انگشترش را به او صدقه داد.پیامبر از او پرسید: چه کسی این انگشتر را به تو صدقه داد ؟سائل اشاره به به علی (ع) کرد و گفت:آن مردی که در حال رکوع است. در این هنگام آیه "انما ولیکم الله و رسوله   "نازل شد.
در همان کتاب روایات متعدد دیگری به همین مضمون از "ابن عباس" و "سلمة بن کهیل" و خود "علی (ع)" نقل شده است

 

همین معنا در کتاب "اسباب النزول "واحدی از "جابر بن عبدالله" وهمچنین از "ابن عباس" نقل شده است

 

زمخشری در تفسیر "الکشاف"  و فخر رازی در تفسیر "الکبیر" همین معنی را نقل کرده اند.
طبری نیز در تفسیر خود روایات متعددی در ذیل این آیه و شأن نزول آن نقل می کند که اکثر آنها می گوید درباره حضرت علی (ع) نازل شده است
گروه عظیم دیگری نیز البحر المحیط این روایت را با عبارات مختلف در حق علی (ع) آورده اند از جمله در کتاب "کنز العمال"حاکم حسکانی در "الشواهد التنزیل"
مرحوم علامه امینی در "الغدیر" حدیث فوق و نزول این آیه را در باره علی (ع) از کتب زیادی از اهل سنت (حدود بیست کتاب با ذکر دقیق مدارک و منابع آن) نقل کرده است

 

3-آیه اولی الامر: یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُم  یعنی :ای کسانی که ایمان آورده اید اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول خدا(ص)و اولی الامر از خودتان را.

 

حاکم حسکانی حنفی نیشابوری در "الشواهد التنزیل" در ذیل این آیه پنج حدیث نقل کرده که در همه آنها عنوان "اولی الامر"بر علی (ع) (به عنوان یک مصداق روشن) تطبیق شده است.

 

ابو حیان اندلسی مغربی در تفسیر "البحر المحیط"در میان اقوالی که در باره معنی اولی الامر نقل کرده ، از سه نفر از مفسرین نقل می کند که منظور از آن امیران سرایا یا ائمه اهل بیت (ع) است.

 

در اینجا "اولوالامر صیغه جمع است و مفهوم آن تمام امامان معصوم را شامل می شود
در تفسیر "برهان" نیز دهها روایت از منابع اهل بیت(ع) در ذیل این آیه است که می گوید :آیه مزبور در باره علی (ع) ،یا آن حضرت و سایر ائمه اهل بیت (ع) نازل شده است.حتی در بعضی از این روایات، نام ائمه دوازده گانه اهل بیت (ع) یک یک آمده است

 

4-آیه صادقین: یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ کُونُوا مَعَ الصَّادِقینَ  یعنی: ای کسانی که ایمان آورده اید تقوای الهی داشته باشید و (همیشه) با راست گویان باشید.

 

سیوطی در "الدر المنثور" و خوارزمی در "مناقب"و زرندی در"درر السمطین"و عبدالله شافعی در "مناقب" و حاکم حسکانی حنفی نیشابوری در "الشواهد التنزیل"و شیخ سلیمان قندوزی حنفی در "الینابیع الموده" و جمع دیگری از بزرگان اهل سنت در ذیل این آیه روایاتی نقل کرده اند که مراد از اولوا الامر حضرت علی (ع) و اوصیاء او تا روز قیامت هستند.

 

5-آیه قربی : ِ قُلْ لا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبی ‏  یعنی:بگو من هیچ پاداشی از شما بر (ادای) رسالتم در خواست نمی کنم ،جز مودت و دوستی نزدیکانم را.

 

تمام مفسران شیعه و گروهی از مفسران اهل سنت گفته اند: منظور از"ذوی القربی"، نزدیکان پیامبر اکرم (ص) است.

 

در این آیه محبت ذوی القربی به عنوان اجر رسالت شمرده شده است ودر آیات دیگر اجر مذکور وسیله قرب الهی و به سود مردم ذکر شده ( قُلْ ما سَأَلْتُکُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَکُمْ إِنْ أَجْرِیَ إِلاَّ عَلَی اللَّه‏ یعنی : بگو هر اجر و پاداشی از شما خواسته ام برای خود شماست، اجر من تنها بر خداوند است ...) و ( قُلْ ما أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلاَّ مَنْ شاءَ أَنْ یَتَّخِذَ إِلی‏ رَبِّهِ سَبیلا یعنی :بگو من در برابر ابلاغ رسالت هیچ گونه پاداشی از شما مطالبه نمی کنم مگر کسانی که بخواهند راهی به سوی پروردگارشان برگزینند.) از ضمیمه کردن این آیات چهار گانه به یکدیگر به خوبی می توان نتیجه گرفت که پیامبر اسلام(ص)نیز مانند سایر پیامبران الهی اجر و پاداشی برای شخص خود از مردم نخواسته است بلکه مودت ذوی القربای او راهی به سوی خداست .وچیزی صددرصد به نفع خود آنها ، چرا که این مودت دریچه ای است به سوی مسأله امامت و خلافت وجا نشینی پیامبر اسلام (ص)در امت وهدایت مردم در پرتو آن.
از مجموع روایاتی که در تفسیر آیه آمده است نیز می توان چنین نتیجه گیری کرد که بدون تردید آیه مورد بحث ناظر به مسأله امامت و خلافت است که می تواند به عنوان اجری برای رسالت شمرده شود، اجری که مردم را به خدا نزدیک می کند و نفعش عاید خود آنها می شود

 

بهترین راه اثبات امامت امام علی(ع) برای اهل سنت، تمسک به قرآن و روایاتی که در توضیح آنها در کتب خودشان نقل شده است، می باشد و البته بدیهی است که انسان باید حقیقت جو باشد تا به توجیهات ناصواب و غیر عقلانی متوسل نشود و چشم را به روی حقیقت نبندد.

 

در قرآن مجید آیات فراوانی است که با استفاده از احادیثی که از پیامبر اکرم (ص) در شأن نزول آنها وارد شده است، امامت امام علی (ع) را اثبات می نمایند. به آیاتی چند توجه فرمایید:

 

1. آیه تبلیغ: «یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک...[i]» که طبق روایات معتبر از اهل سنت در جریان غدیر خم نازل شده است و در این روز تاریخی پیامبر(ص) با اعلام ولایت و جانشینی حضرت علی(ع) رسالت خود را تکمیل فرمود. به ابجددین الهی110ولی دین110 دین الهی 110علی110

 

2. آیه ولایت: «انما ولیکم الله و رسوله و الذین امنوا الذین یقیمون الصلاة...[ii]» که ولایت حضرت علی (ع)[iii] در کنار ولایت خدا و رسول(ص) قرار داده شده است.

 

3. آیه اولی الامر: یا ایها الذین امنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم...[iv]» که اطاعت از اولی الامر را به نحو مطلق واجب کرده است، و از این الزام مطلق بدست می آید که امام باید معصوم باشد لذا غیر از حضرت علی(ع) که از عصمت برخوردار نیست، نمی تواند امام باشد. علاوه روایاتی که از کتب اهل سنت در ذیل این آیه به معرفی حضرت علی(ع) به عنوان امام و جانشین پیامبر (ع) پرداخته است، بیش ار اندازه است .

 

4. آیه صادقین: یا ایها الذین امنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین...[v]» که می فرماید: ای اهل ایمان، تقوا داشته و با صادقین باشید و در روایات بیان شده است که: منظور از صادقین حضرت علی(ع) و اهل بیت پیامبر(ص) می باشند.

 

سنن الترمذي: ج 4 ص 135 ح 2779.

 

امت من به هفتاد و سه فرقه تقسيم خواهد شد كه تمام آنها اهل آتش جهنم هستند بجز يك فرقه.

 

از اين رو، بر ما لازم است راجع به مذهب صحيح و فرقه ناجيه در كلام رسول الله صلي الله عليه واله وسلم بحث و تحقيق بكنيم تا بتوانيم بهترين فرقه را انتخاب كرده و از آن پيروي كنيم.

 

أدله شيعه بر فرقه ناجيه بودن خود

 

تمام مذاهب اسلامي، ادعا كرده اند كه آن ها فرقه ناجيه هستند و ديگران فرقه باطل. اما در اين ميان تنها مذهبي كه براي اثبات ادعاي خود از قرآن و سنت؛ حتي از كتاب هاي مخالفان خود دليل و مدرك معتبر دارد، مذهب اماميه اثني عشريه است. هر چند كه اين ادله بسيار گسترده است؛ اما به دليل اختصار تنها به چند دليل بسنده مي كنيم:

 

من مات بلا إمام مات ميتة جاهلية (هر كس بدون امام بميرد به مرگ جاهلي مرده است)

 


 الله زیباترین کلمه موجود در بین تمامی کلمات است و هیچ کلمه ای در هیچ زبانی زیباتر از کلمه الله نیست به طوری که خداوند در قرآن کریم فرمود: کلمة الله هی العلیا یعنی کلمه الله برترین است.و اما دلیل خداوند در تفسیر این آیه نهفته است. اگر کلمه الله حرف اولش را حذف کنیم میشود "لله" یعنی برای خدا و اگر حرف دومش را حذف کنیم میشود "له" یعنی برای او و اگر حرف سومش را حذف کنیم می شود "ـهُ=هو" یعنی او حالا در کلمات بدست آمده دقت کنید... الله:خدا ، لله:برای خدا ، له:برای او ، هو:او .او ، برای او ، برای خدا ، خدا ، با کمی فکر کردن در کلمات بدست آمده می بینیم که مقصد کلمات بدست آمده یک شخص واحد است ، الله کسی است که حتی بند بند اسمش گواه بر یکتایی اوست.
 وقتی همه کلام حق را بپذیرند {کلمه الله41+41 اصل دین اسلام41 امام واقعی41دین پیامبر41 دین شیعه41+41دین پیامبر =82 امام82مهدی82هی العلیاء59
به ابجد کبیرمهدی59وصغیر 23+59=82 امام 82 مهدی
میباشد  به ابجد کلمه الله 41+25 اصل اسلام شیعه = 66 الله 66+66= 132 اسلام 132قلب 132 اسلام 132 امام کل 132 بدین الله 132+64 دین 64 الله محمد علی = 196 دین اسلام 196 امام کل دین 196 کلید اسلام 196ضرب 14 معصوم در خودش میشود 196 دین اسلام 196 کلید دین 196 منظور 14 معصوم خانواده محترم رسول خدا را 14 معصوم کلید اسلام 196 دین اسلام 196 میگویند  پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد کبیر فرقه 385 شیعه385با آل قرآن385 بدین واقعی اسلام 385 اسلام واقعی الله 385 شیعه 385 پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه385 فقط دین اسلام 385 شیعه 385 علی کیست جانشین66 علی آئینه حق66 الله66+25 پیامبر=92محمد 92محمد +18ذالحجه" غدیر خم =110علی 110دین الهی 110ولی دین 110 محمد 92یعنی 2ضربدر 9= 18 ذالحجه" غدیر خم دین اسلام کامل شد اکملکت لکم دینکم روزی که دین اسلام کامل شد روزی که شیطان22 شیطان 22مقصر22دشمن اسلام22شیطان22عمر22 ابابکر22گنده لات22شرور 22نابکار22 عمر به امام علی تبریک گفته و74 روز بعد با جمع کردن هیزم به درب خانه امام علی را به آتش کشید و موجب شهادت همسر امام علی دختر حضرت محمد(ص)در18 سالگی شد  وپسرش حضرت محسن(ع) شد     اهل دینی رضایت الله1587-1202سه خلیفه =385 شیعه 385 اسلام پیامبر 385 فقط دین اسلام 385 دین واقعی اسلام 385 شیعه 385 به ابجد صغیر حق 12 اسلام 12انجمن 12نجاتبخش 12مقدس 12اسلام 12حق12 را بپذیرند مرزها برداشته شده و اسلام مرز نمی شناسد جهان را در خواهد نوردید برای یاران مهدی فقط حق مهم است و رضایت الله 74 فرقه مرد باشند و حق را بپذیرند تا باعث سربلندی جهان اسلام شویم دشمنان نبود ما و شما را می طلبند شیطان در کمین است مرد باشید و دست برادری بما دهید تا اسلام شکوفا تر شود  نام شیعه چندین بار در قرآن آمده به قرآن رجوع کنیم بجز اهل بیت پیامبر آیه ای در باره فرقه های باطل دین یک آیه هم نیامده ولی نام شیعه 12بار در قران آمده  وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ این آیه34 حرف دارد34+25=59 مهدی59 یعنی9+5=14 معصوم کشته شد زهرای اطهر زان سبب گفته در قرآن تمام آیه ها حق با علیست نماینده الله در غدیر 26 علی26 امام دین26 راه حق 26سید انسانها 26امام دین26جان محمد 26جان رسول 26 جان قرانه26 ۲۶دوست خداوند ۲۶عشق حق ۲۶ علی۲۶ جان جانمی۲۶امانت نبی ۲۶راه حق ۲۶دوست حق۲۶ جان محمد۲۶جان رسول26 امام دین 26  علی ۲۶ وصیت ۲۶ بیعت۲۶ امانت نبی۲۶غدیر۲۶ گنج عالم   ۲۶انتخاب درست ۲۶حساب کتاب۲۶  راه حق 26 امانت نبی 26جان رسول 26جمال حق 26 علی 26 راه حق 26 حساب کتاب۲۶ میگویند۲۶انتخاب امام ها۲۶ انتخاب درست ۲۶ حق انتخابت ۲۶ انتخاب دین۲۶ علی ۲۶ شیعها26غدیر۲۶انتخاب درست ۲۶ منتخب نبی ۲۶ امانت نبی۲۶وصیت 26بیعت26انتخاب درست26 غدیر 26دوازده امام  12 +14 معصوم = 26 راه حق 26علی 26 جان قرآنه26امام دین26 علی26    پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 25 شیعه25فرقه 25 کعبه25 آل الله 25 شیعه 25انسان کامل 25با آل قرآن25 آل الله 25شاه مردان 25 ارباب جهان25 زنده باد25اصل حق25 اصل اسلام25ماه تابانه 25شیعه25 آل الله 25باآل قرآن25اصل دین 25شاه مردان 25 ارباب جهان25اولین 25استاد اعظم 25نظر قرآن25نفس قرآن 25گنج قرآنه25 راستگوها 25 ابن رسول 25استاد اعظم 25 جان خاتمی25 تقواء 25عدالت 25 در تورات عبرانی ماشیع 25ماشیع 25شیعه در کتاب شاکمونی 25ایستاده 25به عرش 25نظر قرآن 25 خوش آمدی 25زنده باد25اصل حق25 اصل اسلام 25شیعه 25 انسان کامل25زنده باد 25 بسیجی 25 دلاور25جرعت 25 ضربان قلب25 قدرت و باطریش باید 25 باشه قلبه25 شیعه25ضربان قلب25جان کلام25به هر دری زدند که تو را در به در کنند دست علی بر سر توست ای ناخدای پیرگنده لات بودند لاتهای قدیم  قصب می کردند خلافت با زمین  آخرش هر لات توبه می کند یا به خنجریا تبر اره هم بر گردن آنها نبوده کارگر  هم شرور یاغی عاصی دلیر توبه میکردند اما هم که دیر خشت اول چون نهد معمار کج تا ثریا میرود دیوار کج یاغی وعاصی به هر کار خلاف گنده لات بی خدای بی حیای نابکار   آل شیطان آل نابکار  ابجد آل عمر باشد برار گنده لات نابکار بی پدر قاصب دین خداوندعمربه ابجدفساد تباهی 563-541 فتنه ها = 22 اندیشه تکفیر 1180-1202 سه خلیفه =22 شیطان22
به ابجدشیطان22مقصر22دشمن اسلام22عمر22گنده لات22نابکار22 شرور22دینها 22عمر22شرور22نابکار22 عمر22لا مذهب22با وحشت 22ارعاب 22پررو22تهدید22 ارعاب شرور22نابکار 22سرکشها22انسان سرکش 22خائن هست22گنده لات22درآتشه 22دوزخه22شرور 22نابکار 22عمر22با قاصبها22ابابکر22 سرکشها22ارعاب 22ک.سکشها22 انسان سرکش22بدبختی22دشمن اسلام22 22لعنت22باوحشت22 ارعاب 22مجرمان22 منافقان22عمر 22لامذهب22نابکار22دینها22عمر22تهدید 22ارعاب22 بناحقه22نابحقه 22دینها 22احمقه22 خردجال22 عمر22گنده لات نابکار22بی پدر22سگ پدری22لاشخورا22دشمن اسلام 22عمر22 گنده لات22شرور22نابکار 22گورخر22نیرنگ22دروغ22کلک 22کید22 مکارا22روباه 22ابابکر22بدبختی 22 سوره سجده آیه 22 ان من المجرمین منتقمون قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کردابجداین آیه قرآن ابجد ابوبکر عمر عثمان 74 میباشد ان من المجرمین منتقمون74عمر ابوبکر عثمان 74والشجرتها الملعونه 74شجره خبیث دین اسلامی 74 بدین نامرد بخبیث نا اهل 74 شجره خبیث دین اسلامی 74عمر ابوبکر عثمان 74 ابجدشان 74 میباشد74 مقصرا اصلی دین اسلام 74 خلفای ظالم دین اسلامی 74 عمر و ابوبکر 9 4 دشمن اسلام دوزخی 49ابجدصغیر ابوبکر و عمر 49 میباشد عمر 22+27 ابوبکر = 49 بدشمن اسلام دشمن قرآن 49 به ابجد قرآنی بیعت شکنانی49 حاکما ظالمید49حاکما ظالم دین49 مقصر دشمن اسلامه49شجره ملعونه 49 یعنی ابوبکر 27+22 عمر = 49 و به ابجد صغیر ابجد 49عمر ابوبکر 49 شجره ملعونه 49 بناحق عالمی 49 کلمها خبیثه 49 کشجره خبیثه 49شجره ملعونه 49مجرم بدین اسلام 49 به مجرمان خبیث 49 منافق بدین اسلام 49 دشمن اسلام دوزخی 49بناحق عالمی 49اهل کفار اسلام 49 شجره ملعونه 49 بنامردان کافر 49 ناحقه امت محمد 49 بدترین خلق امت 49 منافق بدین اسلام 49 بی دین امت اسلام 49 بناحق عالمی 49 کلمها خبیثه 49 کشجره خبیثه 49شجره ملعونه 49مجرم بدین اسلام 49 به مجرمان خبیث 49 منافق بدین اسلام 49 بی دین امت اسلام 49 اهل کفار اسلام 49 ناحقه امت محمد 49 قصب خلافت الله 49 اهل کفار اسلام 49 به ابجد صغیر ابجد 49عمر ابوبکر 49 شجره ملعونه 49 عمر ابوبکر 49 آل سعود جنگ طلب 49نیرنگ آل سعود 49 بنامردان کافر 49 اهل کفار اسلام 49 با ناحقه عالمه 49آل سعود دشمن اسلام 49بکفار قریش 49 بملعونترین 49آل سعود جنگ طلب 49 دینه گمراهی 49 با اشرار دین اسلام 49 با اصل گمراهی 49 دینه گمراهی 49کشجره خبیثه 49 کلما خبیثه 49 شجره ملعونه 49 بنامردان کافر49 ناحقه امت محمد 49 باناحقه عالمه 49 بشیطانه خبیثه 49 با منافقان فاسقان 49 باطل فرقه ها 49 بی دین امت اسلام 49 بناحق عالمی 49 بدترین خلق امت 49 اهل کفار اسلام 49 قصب خلافت الله 49 گمراه دینه 49 با احمق نادان امت 49 اهل کفار اسلام 49 با اشرار دین اسلام 49 بناحق عالمی 49اهل کفار اسلام 49 شجره ملعونه 49 بنامردان کافر 49 ناحقه امت محمد 49 بدترین خلق امت 49 منافق بدین اسلام 49 بی دین امت اسلام 49 بناحق عالمی 49 کلمها خبیثه 49 کشجره خبیثه 49شجره ملعونه 49مجرم بدین اسلام 49 به مجرمان خبیث 49 منافق بدین اسلام 49 بی دین امت اسلام 49 اهل کفار اسلام 49 ناحقه امت محمد 49 قصب خلافت الله 49 اهل کفار اسلام 49 اهل دروغ 1251- 1202 = 49اهل کفار اسلام 49 با اشرار دین اسلام 49 باناحق عالمه 49اهل کفار اسلام 49 شجره ملعونه 49 بنامردان کافر 49 ناحقه امت محمد 49 بدترین خلق امت 49 منافق بدین اسلام 49 بی دین امت اسلام 49 بناحق عالمی 49 کلمها خبیثه 49 کشجره خبیثه 49شجره ملعونه 49مجرم بدین اسلام49میباشد به کسی که سخن حق راقبول نکند49بدبخت عالم دین49 ابوبکرعمر 49 دشمن اسلام دوزخی 49میگویند
دوتن از خاندان آل سعود شیعه شدند بفرموده این دو تن ظالم و مقصر عالم ابوبکر و عمر میباشند به علم ابجد قرآن ظالم 971 منهای 430 مقصر= 541 عمر و ابوبکر 541 میباشند  خلفاء با زور  شمشیر جاهلان و بت پرستان رهبران  سیاسی  مردم شدند و رهبر دینی امیر المومنان علی  همان کسی که در کعبه به دنیا آمده و در کعبه به دوش رسول خدا خاتم پیغمبران رفته و بت های کعبه را شکسته و جای پیغمبر فقط یک جانشینه بحق110 میتواند بخوابد و با کوثر قرآن ازدواج کند عشق فاطمه شود و دره خیبر از جا بکند او جانشین بحق رسول خداست علی مولای جهان است اولین کسی که به پیامبر لبیک گفت و پیامبر را یاری نمودولی عمر و ابوبکر بت پرست و بعد از 41 سال بت پرستی آنهم به دروغ  ایمان آوردند به ابجد حقیقت مذهب 669-541 عمر و ابوبکر= 128 حسین (ع) میباشد          114حکم الهی 114 مردان اسلام 114 +30جزء آن = 144 ضرب عالم امکان محمد است و جمال محمد علیست 12 ضربدر 12= 144نماینده دین اسلامی 144 دینه جهانی ها 144 با عال علی 144 بآلی علی 144   با سلام و خسته نباشید همانطور که نیاز است است انسانها را بالا ببرد تا طبقه 74 نیاز است مغز انسانها هم باید بالا برود   جانشین محمدی 516 -541فتنه ها عمر ابوبکرفتنه ها =25 شیعه25 کعبه 25 شیعه 25 فرقه 25 پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه25شیعه25 اصل اسلام 25 اصل حق25 انسان کامل25 انسان نمونه25   پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه25شیعه25با آل قرآن25 آل الله 25شیعه25فرقه25 کعبه25 آل الله 25اصل اسلام 25شیعه 25انسان کامل25ساحت مقدس25بطن اسلام25با آل قرآن25  آل الله 25شاه مردانارباب جهان25 زنده باد 25اصل حق25 اصل اسلام25ماه تابانه 25 شیعه25 آل الله 25باآل قرآن25اصل اسلام 25اصل اسلام 22شاه مردان 25 ارباب جهان25اولین 25استاد اعظم 25نظر قرآن25 نفس قرآن 25گنج قرآنه25 راستگوها 25 ابن رسول 25استاد اعظم 25 جان خاتمی25 تقواء 25عدالت 25 در تورات عبرانی ماشیع 25ماشیع 25شیعه در کتاب شاکمونی 25ایستاده 25به عرش 25نظر قرآن 25 خوش آمدی 25زنده باد25اصل حق25 اصل اسلام 25شیعه 25 انسان کامل25زنده باد 25 بسیجی 25 دلاور25جرعت 25 ضربان قلب25 قدرت و باطریش باید 25 باشه قلبه25 شیعه25ضربان قلب 25جان کلام25 اصل اسلام 22 انسان کامل25 شیعه 25 انسان نمونه 25 نظر قرآن 25 نظر ماهه 25 آل الله 25با آل قرآن 25 اولین 25 فرقه 25 دین آدم25  خداوند سال را بخاطر 5 تن و 12  امام و 14 معصوم سال را 365 روز قرار داد ضرب 5 تن و 12 امام و 14 معصوم هر کدام در خودش جمع  سه ضرب میشود 365 روزسال 5+6+3= 14 معصوم به ابجد شیطان22عمر22ابابکر22دروغ22مقصر22 هذیان22قرطاس22بدبختی22عمر22گنده لات22 شرور22نابکار22 عمر22 کید22کلک22تنفر 22انزجار 22عمر22گنده لات22دشمن اسلام 22مقصر22 عمر22     به ابجد شهید 319 اسلام واقعی 319 شهید 319 دین ناب محمد علی 319راه الهی الله 319 شهید 319 فلسفه دین 319 +66 الله =  385 فلسفه دین الله 385 شیعه 385   فلسفه دین 319 +لا اله الا الله46= 365 روز سال فلسفه دین 319 +26 علی +20 محمد = 46 = 365 روز سال 365+20 محمد = 385فلسفه دین الله 385شیعه385 دین ناب الله محمد علی 385به ابجدشهید الله 385 فلسفه دین الله 385 نماز مسلمان 319شهید  319 اسلام واقعی 319 نماز مسلمان 319 شهید 319 دین ناب محمد علی 319 فلسفه دین 319 +66 الله =  385 شیعه 385   فلسفه دین 319 +لا اله الا الله46= 365 روز سال فلسفه دین 319 +26 علی +20 محمد = 46 = 365 روز سال 365+20 محمد = 385فلسفه دین الله 385شیعه385پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385شیعه 385 با قانون الهی دین الله 385 قانون اساسی الهی 385 فلسفه دین الله 385 زنده با دین بحق حسینی 385

 

پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385شیعه 385 اسلام واقعی الله 385 فلسفه دین الله 385 شیعه 385 با آل قرآن 385دین ناب الله محمد علی 385 بدین واقعی اسلام 385 با قانون الهی دین الله 385 فقط دین اسلام 385 اسلام پیامبر 385 حکم الهی دین الله 385 بیداریهای اسلامی 385 با وصی دین محمد علی 385 موسی به هارون 385 با عقل کل اسلام 385 فقط دین اسلام 385 اسلام پیامبر 385 سربازانه مهدی 385 فلسفه دین الله 385 با قانون الهی دین الله 385 دین ناب الله محمد علی 385 با مقام دین اسلامه385دین پیامبر385 فقط دین اسلام 385 بدین واقعی اسلام385 شیعه 385

 

دزدان فدک فاطمه 310 گمراه دین 310 دلیل نفاقه 310 جهل عرب 310 اباجهل در دین310 نیرنگ 310 ابله منافقا 310یا بلاء دین اسلام 310عمر 310 گمراه دین310 منکر 310 کفری 310 منکر310نیرنگ310حرامیان 310گمراه دین310بمار زنگی 310کفری310نا اهل کل مذاهب310 نامردیه 310اهل نابکار 310اهل نابکار310 درد کل مذاهب310 نا اهل کل مذاهب 310نابکاراهل دین310 احمقها احمقها 310منکر 310جاهل منافق310 گمراه دین 310نمرودی 310 نامردیه 310عمر 310 نیرنگ310نمرودی310 سامری310 گمراه دین310 اباجهل در دین 310 بی ایمان دین اسلام 310 310 عمر 310 قاصبان بدین 310 جاهل منافق 310 ابله منافقا 310 عمر 310 گمراه دین 310 جاهل منافق 310 کفری 310حرامیان310 ابله منافقا 310 نامردیه 310دزدانه فدک فاطمه 310 منکر 310 وهابیه منافقی 310 عمر310 فتنه ها 310+231= 541 ظالم 971-430 مقصر = 541 +430 مقصر = 971 ظالم -310 عمر ظالم 971-310 عمر = 661 عثمان - 430 مقصر = 231 ابوبکر مکرن310حرامیان 310بی ایمان دین اسلام310 عمر به ابحد عمر310نیرنگ 310حرامیان 310جاهل منافق 310نمرودی310 گمراه دین310 فاسق دینه 310کفری 310 فاسقه دین310 فاسق دینه 310منکر 310نیرنگ310 عمر310نامردیه310 کفری 310نیرنگ 310گمراه دین310ابله منافقا310 نامردیه310حرامیان 310عمر310منکر 310نمرودی 310نیرنگ310نمرودی310 گمراه دین310 فاسق دینه 310کفری310 310حرامزاده پلید310بدجنس عالم احمقا 310گبر پلید دین 310 منکر 310سگ هار پلید 310وحشی هاریا 310بابقره 310حاهل منافق 310 بمردک پلید 310حرامزاده پلید310 فاسق دینه310کلب کلب هار310جهل مرکبی 310بمار زنگی 310 رمز زناه310 فسق کلیه310گمراه دین310گمراه دین310 فسق دینها 310گمراه دین 310 جاهل منافق310 فاسق دینه 310 حرامیان 310 نیرنگ310 قاصب مذهب الله 310 مذهب ناحق اهل دین 310گره اهل دینه 310 قفل اهل دین 310 قاصب مذهب الله 310 مخالف اهل دین 310 فاسق دینه 310 نیرنگ310 با اهل منافق310 ملعون و پلید اهل دین 310قاصب بکل دین 310 اهل نابکار 310 بمنافق اول 310 ابله منافقا310 جاهل منافق310 حرامیان 310فسق دینها310 دزدان فدکه فاطمه 310دزدان فدکه فاطمه310حرامیان310بی ایمان دین اسلام 310گبرپلید دین310 310 حرامیان310 دقلبازملحد310ببقرها 310بقلدره دینه310کلب کلب هار310 جاهل منافق 310نارجهیما 310سم ری310سامری قوم محمد عمرابن خطاء 310 گمراه دین310جهل مرکبی310با کافرها 310بانادانه دین اسلام310 بمردک پلید310 آشوبا310 دقل بازملحد310کفری310 منکر310سامری310 گمراه دین 310جاهل منافق 310حرامیان 310سم ری 310 سامری قوم محمد و سامری قوم موسی شجره الملعونه بودند 310 منکر 310سگ هارپلید310 310کلب کلب هار310وحشی هاریا310فس قینی310 دلیل نفاقه 310 جهل عرب 310 اباجهل در دین 310ابله منافقا 310جاهل منافق 310 سامری 310سم ری 310 سامری قوم محمد و سامری قوم موسی شجره الملعونه بودند310 گمراه دین 310 منکر 310 کفری 310 نامردیه 310 عمر 310 جاهل منافق 310 حرامزاده پلید 310 رمززناه 310 گمراه دین 310منکر 310نامردیه 310با وهابیه نادان دین حق 310 کفری310 نیرنگ310نمرودی 310سامری310 310مار زنگی 310کفری منکر 310جاهل منافق 310 نامردیه 310عمر 310 سگ مردها310نیرنگ 310نمرودی310سامری310 گمراه دین310 مکرن310 خباثتی1512-1202 سه خلیفه = 310 عمر 310 منکر 310کفری 310نامردیه 310 منکر310 کفری310نیرنگ 310 عمر310بوگند مردابا 310سگ مرد ها 310 کبر پلید دین 310بقلدره دینه 310نار جهیما 310 به ابجد خائنان 772-451 عمر و ابوبکر = 231 ابوبکر 231 فاسق 231عصیان 231 ابوبکر231 نفاق 231 عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 با دزد گربها231 ادیانی جعلی باطل 231 بابی عقلیها231یاابوسفیانی231دورویه 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231 احمق ملحد231 لانه جاسوسیه 231با احمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 احمق ملحد 231جزو خائنان به رسول خدا بوده الله اکبر کلمات هم غوغا نموده اند به ابجد اشراردینها772-541= 231 ابوبکر ابوبکر231 نفاق 231 عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 با دزد گربها 231 بابی عقلیها 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231با احمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 ابوبکر و عمر 541قاتلی 541 عدواهل بیت 527 +14 معصوم = 541 ابوبکر و عمر 541 عدواهل بیت بوده اند

+ نوشته شده در سه شنبه 14 دی 1397برچسب:,ساعت 11:38 توسط برای تبادل لینک ابتدا ما را با عنوان اسلامه حق 245 علی 110+ 135فاطمه = 245 و آدرس aaaali110.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.به ابجد اسلامه حق 245 یعنی فاطمه و علی 245 وصی پیامبر 359-231 ابوبکر = 128حسین وزیر پیامبر 476 - 231= 245علی فاطمه 245وصی نبیا 169علی مهدی169 با نماینده بحق محمد علی حسن حسین مهدی 245 اسلامه حق 245 یعنی علی110+ +135= 245 اسلامه حق 245 منظور علی و فاطمه پدر مادر شیعیان میباشنددرود و صلوات خدا بر پدر و مادر شیعیان اهل بیت پیغمبر اسلام |

شیعه یعنی ش شمای یارع علی ه هستیدنام شیعه 12 بار در قرآن آمده است { وان من شیعه" الابراهیم اذ جاء ربه بقلب سلیم } نام کلمه امام هم دوازده بار در قرآن آمده است

.شجره نبوت30+شجره امامت30=60+50عیسی محمد=110علی امام علی ثمره 124هزارپیامبر است

 

مذهب اسلام 183 یگانه مذهب الله 183+202 محمد علی = 385 شیعه385  پیامبرفرمودفقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه385فلسفه دین الله 385انسان کامل بدین الله385اسلام واقعی الله385 مذهب الله یعنی جان دین385اصل مذهب بدین اسلام 385 مذهب اصلی بدین اسلام 385یگانه مذهب الله محمد علی 385 دین مذهب مقدس الله 385 فلسفه دین الله385

 

یک مرد میخواهم با کلمه مذهب اسلام183قلب مذهب183یگانه مذهب الله183+202 محمد علی = 385 شیعه 385علی ولی الله ماه مذهب الله385 اهل دین حزب الله183 قلب مذهب183دین ناب الله183پیامبر و جانشینش و مذهبتان را ثابت کنیدبه ابجد مذهب اسلام 183 یگانه مذهب الله 183+202محمد علی=385 شیعه 385  پیامبرفرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجدفرقه385شیعه385جان دین مومن اسلام 385 فلسفه دین الله385 شیعه385 اسلام پیامبر 385فقط دین اسلام385با آل قرآن385 شیعه385قلب مذهب محمد علی 385شیعه385 کلید مذهب الله 245علی110+135 فاطمه =245 به ابجد بهترین دین های الله یگانه مذهب اسلام شیعه 1447 - 1202 عمر ابوبکر عثمان = 245 علی 110+135 فاطمه = 245 اسلامه حق 245 منظور علی +فاطمه = 245 اسلامه حق 245 میباشد با بهشتی الله 786-541 = 245زنده باد دین حق 245وزیر پیامبر 476 - 231 نفاق ابوبکر = 245علی فاطمه 245به امام اهل دین مذاهب الله257+128 حسین کلید دین= 385 شیعه385فلسفه دین الله385شیعه385اسلام پیامبر به ابجد دین 64 الله محمد علی 64 جانشین محمد علی 64+64=128 حسین128 کلید دین128جان دینی128 اهل محمد 128طبیب جهانی128

 

حقیقت مذهب 669-541 فتنه ها =128 حسین 128 کلید دین128 اهل محمد128طبیب اهل جهانی128 128 حسین128 اصل اسلام محمد علی فاطمه حسن حسین128
128جانباز دین 128 کلید دین 128دین جانباز128حسین 128حسین رهبر جانبازان جهان است به ابجد دین 64 +64 الله محمد علی64=128حسین 128 کلید دین 128دین جانباز128حسین128کلیددین128با سه کلمه دینت وپروردگارت و پیامبرت و امامت را ثابت کن به ابجد دین64 الله محمدعلی64جانشین محمد علی64 جانشین محمد علی64عترت رسو الله64حکم الله علی64رئیس بدین الله64 امامت نبوت بدین الله64بهترین مذهب الله64مسیر الله علی 64پیشوای مسلمین جهان64حقیقت دین الله64بهترین دین دنیا64 دین الله شیعه است64محور اصلی قرآن64دین الله شیعه است 64 64مذهب الله شیعه ها 64 دین الله شیعه است64صاحب اصلی دین الله64مذهب واقعی الله64 صاحب اصلی دین الله 64یا مذهب الله محمد64دین واقعی اسلامه64 مذهب واقعی الله64با فلسفه دین الله 64صاحب ها ولایت امامت64امامت نبوت بدین الله64پیشوای مسلمین جهان64 فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجدفرقه25 کعبه25کربلا25 اصل اسلام 25 ارباب جهان 25حسینه 25شاه مردان25 اصل اسلام25 انسان کامل25 انسان نمونه 25 شیعه25 اصل اسلام  25 دین آدم 25 آل الله25 نام آدم هم 25 بار در قرآن آمده است آدم باش و حق را بپذیر شیعه25اصل اسلام 25شیعه25 

 

حقیقت مذهب الله737-541 فتنه ها=196دین اسلام 196کلید اسلام196

 

کلید بدین الله196اصوله دین196امام کل دین196دین اسلام196 ضرب 14 معصوم اهل بیت پیامبر 14معصوم 14ضربدر14= 196 دین اسلام 196

یک مرد میخواهم با کلمه مذهب اسلام پیامبر و جانشینش و مذهبتان را ثابت کنیدبه ابجد مذهب اسلام 183 یگانه مذهب الله 183+202  محمد علی = 385 شیعه 385 پیامبرفرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجدفرقه385شیعه385جان دین مومن اسلام 385فلسفه دین الله385 شیعه385اسلام پیامبر 385فقط دین اسلام385با آل قرآن385شیعه385

 

مذهب اسلام 183 یگانه مذهب الله 183+202 محمد علی = 385 شیعه385پیامبرفرمودفقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه385فلسفه دین الله 385انسان کامل بدین الله385اسلام واقعی الله385 مذهب الله یعنی جان دین385اصل مذهب بدین اسلام 385 مذهب اصلی بدین اسلام 385یگانه مذهب الله محمد علی 385 دین مذهب مقدس الله 385 فلسفه دین الله385

 

 پیامبر فرمود خداوند چهار خلیفه در زمین قرار داد خلیفه اول آدم ابوالبشر است خلیفه دوم داودنبی خلیفه سوم هارون برادر موسی خلیفه چهارم علی بر محمد مصطفی جانشین مصطفی این مرتضی مولاء علیست 385فلسفه دین الله385دین مقدس الله مذهب 385شیعه 385فلسفه دین الله385 یگانه مذهب الله 183+202 محمد علی=385 شیعه 385مذهب اسلام 183+202 محمد علی=385شیعه دین الله130 +183 مذهب اسلام +72دین الله130 +183مذهب اسلام +72 کاملترین مذهب امامت 72بدین ها= آدم داود هارون علی72= 385 شیعه385 یاران مهدی313 +72یاران امام حسین= 385شیعه385 یگانه مذهب الله 183+202محمد علی = 385شیعه385 فلسفه دین الله 385 مذهب اصلی به دین اسلام385دین ناب الله محمد علی385اسلام واقعی اسلام385دین مقدس الله مذهب385

 

 

پیامبرفرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه25 شیعه25اصل اسلام 25انسان کامل 25 انسان نمونه 25کعبه25نام الله25آل الله25با آل قرآن25دین آدم25یااسم آدم25 شیعه 25اصل اسلام 25
شاه مردان25انسان کامل25انسان نمونه 25یاپسر انسان 25ارباب جهان25 نام الله 25اسم اعظمه25چشم دینه 25کل جهان25 مردامت25ماه تابان25اهل قیام25 دین آدم 25 نام آدم هم 25 بار در قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر شیعه 25 اصل اسلام 25دین آدم25نام الله25کعبه25 کربلا25شیعه25اصل اسلام25

حرف حق جواب نداره به ابجد شیطان22شیطان22عمر22 ابابکر22 مقصر22دشمن اسلام22بدبختی22عمر22ابابکر22 درآتشه 22دوزخه22 تنفر22انزجار22سست ایمان22دشمن اسلام22 لامذهب22 عمر22گنده لات 22 شرور22 نابکار22 قلدر22 شیطان 22عمر22ابابکر22ابلهانه22مقصر 22ابلهانه22نابحقه22بناحقه 22مقصر22دشمن اسلام22 عمر22مجرمان22منافقان22سرکشها22
به ابجد الله 66جنگ احد66 +66 علی ولی الله 66 +66 =132 اسلام  132 بدین الله 132 فقط علی و شیعیانش جنگیدند منافقان قرآن 673-132 اسلام = 541 عمر ابوبکر 541 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 مجرمین بدین اسلام 541 به ابجد ظالم 971-430 مقصر =541 عمر ابوبکر51 اهله شر541 عداوتین541 دشمنه اسلامی 541  ظالم 971-430 مقصر = 541 فتنه ها 541          هویت اسلام
553-541فتنه ها=12قابل هدایت553-541 فتنه ها=12به ابجد اسلام 12حق 12مقدس 12اخلاق 12 امانت12اهل 12اسلام 12پرچم12مقدس 12اسلام12ماه ها 12ساعت 12ساعت12اهل12 نجاتبخش12انجمن 12مقدس 12اسلام12حق12 اسلام12نام شیعه و امام 12باردر قرآن آمده است  

زلزله 79 +183 مذهب اسلام یگانه مذهب الله=262 ایران ایران 5 حرف کسانی که بی خیال دین و مذهب و نماز هستند اگر در زلزله بمیرند یکراست به سرای دوزخ خواهند رفت خسر الدنیا و الاخره تارک الصلاه" ها از خوک پلید ترند وقتی گمراهی وکج مذهبی بی نمازی رواج یابد خداوند زلزله را برای قربال کافران بی حیاء خائن می فرستدتا شاید توبه کرده 183مذهب اسلام 183یگانه مذهب الله183+202محمد علی=385شیعه نام شیعه 12 بار در قرآن آمده است { وان من شیعه" الابراهیم اذ جاء ربه بقلب سلیم } نام کلمه امام هم دوازده بار در قرآن آمده است مذهب حقی 169علی110+ 59مهدی=169اهل بیت پیامبر12امام رابشناسندبه ابجد اسلام12حق12 12اهل12مقدس12حق12اسلام12اخلاق12امانت 12پرچم12انجمن 12نجاتبخش12امانت12مقدس12اسلام12ساعت12ماه های سال12رگهای عصب مغز انسان12 رگ میباشد  دین الله130+183مذهب اسلام+72 کاملترین مذهب امامت 72بدین ها= آدم داود هارون علی72= 385 شیعه385 یاران مهدی313 +72 یاران امام حسین=385شیعه 385فلسفه دین الله385 یگانه مذهب الله محمدعلی385دین ناب الله محمد علی 385به ابجددین64دین64 الله محمد علی64 جانشین محمد علی 64 اگربتوانید همین الان به مذهب شما درخواهم آمدباکلمه مذهب اسلام پیامبر وجانشینش ومذهبتان راثابت کنید مذهب اسلام183+202محمد علی=385شیعه 385اسلام پیامبر385فلسفه دین الله385 اسلام واقعی الله385فقط دین اسلام385پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385شیعه385بدین واقعی اسلام385باآل قرآن385 دین الله34+25اصل اسلام = 59مهدی59بدین واقعی اسلام 59راهنمای دین اسلام  59 آخرین امام دین اسلام59 مهدی میباشدنام شیعه 12 بار در قرآن آمده است { وان من شیعه" الابراهیم اذ جاء ربه بقلب سلیم } نام کلمه امام هم دوازده بار در قرآن آمده استنام شماگمراهان دین کج مذهب یک بارهم در قرآن نیامده است خداوندسال را365روزقراردادبخاطر5تن و12امام و14معصوم ضرب این سه عددهرکدام درخودش جمع سه ضرب میشود 365روزسال به ابجد اسلام132+92محمد+110علی+5تن+12امام+14

معصوم میشود 365 روزسالبه ابجد شهید 319مذهب الله محمد علی319اسلام واقعی 319بدین اصل اسلام319 اسلام واقعی 319 فلسفه دین319شهید 319 دین ناب محمد علی 319راه الهی الله319مسجود ملائک آدم 319 شهید 319 فلسفه دین319 اصل اسلام الله319فلسفه دین الله 319 +66 الله=385 شیعه385فلسفه دین الله385قالب دین مذهب اسلامه385شیعه 385فلسفه دین319 +46محمد علی= 365روز سال فلسفه دین 319 +26 علی +20 محمد = 46 = 365 روز سال 365+20 محمد = 385فلسفه دین الله 385شیعه385 دین ناب الله محمد علی 385به ابجدشهید الله 385 فلسفه دین الله 385اسلام پیامبر385 فقط دین اسلام 385فلسفه دین الله385 نماز مسلمان 319شهید  319 اسلام واقعی 319 نماز مسلمان 319 شهید 319 دین ناب محمد علی319 مذهب الله محمد علی 319+66 الله =385 شیعه 319 فلسفه دین 319 +66 الله =  385 شیعه 385 مرکز مذاهب الله 385فلسفه دین 319 +لا اله الا الله46= 365 روز سال فلسفه دین 319 +26 علی +20 محمد = 46 = 365 روز سال 365+20 محمد = 385فلسفه دین الله 385شیعه385پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385شیعه 385 با قانون الهی دین الله 385 قانون اساسی الهی 385 فلسفه دین الله 385 زنده با دین بحق حسینی 385

بدین مذهب الله محمد علی385 اسلام مذهب محمد علی 385 فلسفه دین الله 385با منطق مذهب اسلام 385شیعه با منطق دین مذهب اللهدین الله130+183مذهب اسلام +72 کاملترین مذهب امامت 72بدین ها= آدم داود هارون علی72= 385 شیعه385 یاران مهدی313 +72 یاران امام حسین=  385شیعهدین الله130+183مذهب اسلام +72 کاملترین مذهب امامت 72بدین ها= آدم داود هارون علی72= 385 شیعه385 یاران مهدی313 +72 یاران امام حسین=  385شیعه385 به ابجددین64دین64 الله محمد علی 64 جانشین محمد علی 64 اگربتوانید همین الان به مذهب شما درخواهم آمدباکلمه مذهب اسلام پیامبر و جانشینش ومذهبتان را ثابت کنید مذهب اسلام 183+202محمد علی =385شیعه اسلام پیامبر 385فقط دین اسلام385پیامبر فرمود فقط یک فرقهاهل نجات است به ابجد فرقه 385شیعه385 باآل قرآن385دین الله34+25اصل اسلام = 59مهدی59دین واقعی اسلام 59راهنمای دین اسلام  59 آخرین امام دین اسلام59 مهدی میباشددین الله34+25اصل اسلام = 59مذهب الله33+33تشیع هست=66الله66جاء الحق33 مذهب الله33+33 امام مهدی= 66الله66 به ابجد الله66 +66علی ولی الله=132 اسلام132 ادیان الله132امام کل 132بدین الله  132 اسلام 132نام شیعه 12 بار در قرآن آمده است { وان من شیعه" الابراهیم اذ جاء ربه بقلب سلیم } نام کلمه امام هم دوازده بار در قرآن آمده است پیامبر فرمود خلیفه های خداونددرروی زمین هستند  {علم تاریخ اسلام 60مذاهب الله و محمد60 دین الله و محمد 60علم انبیائی60اول خلیفه الله60 خلیفه واقعی 60 آدم داود هارون علی72+60 اول خلیفه الله=132  اسلام132بدین الله132اسلام132 اهل دین مذهب الله محمدعلی 419-541 عمر ابوبکر=132 اسلام 132پذیرفتن کلام حق روزی درجمع یاران جبرئیل بصورت پیرمردی رو به امیرالمومنین علی(ع) نمودرحالی که ایشان می آمد و فرمود سلام بر خلیفه چهارم امام علی تبسمی نمود و یاران شگفت زده شدند پیامبر فرمود خلیفه اول آدم ابولبشر است خلیفه دوم داود نبی خلیفه سوم هارون براد موسی و خلیفه چهارم علی بر محمد مصطفی جانشین مصطفی این مرتضی مولاء علیست بخوان نام خلفاء برعکس می فهمی حق با علی مولاء استبه ابجد الله آدم داود هارون محمدعلی110نبوت محمد  امامت علی بدین الله110عدد مقدس دین الله محمد علی110مذهب بحق دین اصل اسلام امام شیعه است110 110علی110 شیعه یعنی انتخاب اسلام واقعی 110شیعه یعنی اصل اسلام نبوت امامت110 شیعه یعنی اصل مذهب اصل اسلام110مذهب واقعی الله شیعه میباشد 110مذهب واقعی الله شیعه میباشد 110 شیعه یعنی انتخاب اسلام واقعی 110 شیعه یعنی انتخاب اسلام واقعی110 خلیفه واقعی دین مذهب الله110 دین واقعی الله مذهب شیعه است110 کلیده دین مذهب الله محمد علی110شیعه یعنی انتخاب اسلام واقعی110 انتخاب خلیفه امام اصلی دین اسلام110شیعه در قرآن امیرالمومنین110امیرالمومنین اسرار مذاهب الله 110به ابجد علی110 یمین110 جلوه الله110 بحق 110 در قرآن اصحاب یمین نامه اعمالشان را در دست راستشان داده و بدون حساب کتاب وارد بهشت میشوند مدثرآیه 38-39 کل نفس بما کسبت رهینه" الا اصحاب الیمین همه در قیامت در گرو اعمالشان هستند الا اصحاب الیمین شیعیان فرزندان علی و فاطمه میباشند 110یمین 110نگین110دین الهی 110علی 110امیرالمومنین12حرف12+58 ابجدش =70دین ها70قرآن برابر است باعلی70 مکتب اسلام مذهب شیعه 70+40 اصل ولایت=110 علی110 امیرالمومنین علی ومحمد 110لقبی که پیامبردرکعبه هنگامی که امام علی به دوش پیامبربرای شکستن بت های کعبه به دست باکفایت  یدالله مولاءعلی از طرف خداوندتوسط پیامبربه مولاء علی داده شد امیرالمومنین درکعبه دوشش کسی غیراز علی نیست جانشین خاتم پیغمبران مولاء علیست110تشیع بهترین فرهنگ دنیاست ملاک آدمیت عشق الله ست علی گویان عالم جمله هستند تمام انبیاء هم شیعه هستندخدا یکی دین  یکی آئین یکی حق یکی جانم یکی هم جان جانانم یکی بی اذن علی قدم مزن بر محراب هم زاده محرابو شهید محراب علیست سایه پیغمبر ندارد هیچ میدانی چرا آفتابی چون علی در سایه پیغمبر است گفتم که روم سایه لطفش بنشینم گفتا که علی نور بوود سایه نداردکسی کو گفته از علمو درایت بیانات متین غیر از علی نیست جانشین خاتم پیغمبران مولاءعلیست امیرالمومنین در کعبه دوشش کسی غیر ازعلی نیست جانشین خاتم پیغمبران مولاء علیستشجره نبوت 30+شجره امامت 30 =60+50عیسی محمد=110علی 110 ثمره 124هزار پیامبر است علی110 الله محمدعلی آدم داود هارون 110خلیفه اصلی دین مذاهب علی 110 امام جانشین اصلی محمد ابن عبدالله110 جانشینه حضرت محمد ابن عبدالله110انتخاب امام خلیفه اول حضرت محمد110علی110 امیرالمومنین12حرف12+58 ابجدش =70دین ها70قرآن برابر است باعلی 70+40 اصل ولایت=110 علی110 امیرالمومنین علی ومحمد 110لقبی که پیامبردرکعبه هنگامی که امام علی به دوش پیامبربرای شکستن بت های کعبه به دست باکفایت  یدالله مولاءعلی از طرف خداوندتوسط پیامبربه مولاء علی داده شد امیرالمومنین درکعبه دوشش کسی غیراز علی نیست جانشین خاتم پیغمبران مولاء علیست مهر خاتم جلوه الله دورش یا علیست حاتفی گفت دیدم من آن دوش نبی دوره خاتم تابه شانه بودعلیا"یا علیا" یا علی خاتم دوش نبی پای علیست رسد آدمی بجایی که بجر خدا نبیند بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت علی درکعبه چون آمد به دنیا شکاف کعبه میگوید همین را بی اذن علی قدم مزن برمحراب هم زاده محرابو شهید محراب علیست بغیر از 12 امام شیعه هرکسی لقب امیرالمومنین برخود بگذارددروغ گوی نادان است این آیه قرآن 47 حروف دارد و 12 امام هم حروف اسمشان 47 حرف میباشد47(إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا)47این آیه دارای 47حرف میباشد. تعداد حرفهای اسامی  زیر :فاطمة 5    علي 3 حسن 3 حسين 4علي 3محمد 4 جعفر 4 موسى4 علي3 محمد 4علي 3  حسن 3 محمد 4 در مجموع 47 حرف.در قرآن ثبع المثانی من القرآن العظیم مراد نام ائمه شیعه بدون تکرار در قرآن 7 بار آمده محمدچهار علی سه فاطمه  دو حسن حسین جعفر موسی7 که در راه است انشاء الله نام امام دوازده بار در قرآن تکرار شده است هفت آسمان به درت سجده می کنند سجده نمای مکتب شیعه بیا46 نماینده الله46 محمد20+26علی=46نماینده الله 46+7=53 احمد53 فلسفه دین الله53مذهب الله محمد53اهل ولایت امامت53اصل دین مقدس اسلام53ولایت علی53مذهب الله محمد53علی فاطمه 53امام رئیس مذهب 53 مذهب بدین الله 183+202محمد علی =385 شیعه 385  دین الله130+183مذهب اسلام 183+72کاملترین مذهب امامت72بدین ها=آدم داود هارون علی72 =255+130 دین الله =385شیعه 385 یاران313 مهدی313الله هوالحی القیوم 313 + 72یاران امام حسین=385 شیعه385بدین مذهب الله محمد علی385 اسلام مذهب محمد علی385 فلسفه دین الله385با منطق مذهب اسلام385شیعه با منطق دین مذهب الله 385 شیعه 385خداوند انتقام (و عذاب) بر بندگان روا نمي‌دارد، مگر وقتي كه حجت را انكار كنند»؛ (بحار الانوار، ج 57و60، ص213).خدایی رام کردن اسب وحشی خیلی سخت تر از یک آدم بی دین و سرکش است خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (7) خداوند می گوید من بر دلهای گمراهان مهر زده ام راز هدایت ناپذیرى كافران عنود آن است كه خداوند، به كیفر عناد تبهكارى آنان، بر دلها و گوشهایشان مهر زده و بر دیدگان آنان نیز پرده اى ستبر آویخته است و از این رو حق را نه مى فهمند، نه مى شنوند و نه مى بینند و چون علم مقدمه ایمان است و اینان فاقد ابراز تحصیل آنند، ایمان نیز نمى آورند.

مراد از قلب و سمع و بصر مهر شده كافران همان دل و چشم و گوش باطنى است، نه ظاهرى و هر یك از این سه، حجابى ویژه خود دارد كه بر اثر هواپرستى و عناد حاصل مى شود و چنین حجابى، اضلال كیفرى خداى سبحان است و نه اضلال ابتدایى.
كافران كه قلبى واژگون و مهر شده دارند و بر اثر كفر و عصیان كور و كر شده اند، گرفتار عذابى بزرگ هستند.يك وهابي شيعه شده با ابراز خرسندي از پي بردن به حقانيت شيعه گفت: وهابيت يك فريب بزرگ است.منافق دین اسلام 467-541 عمر ابوبکر=74والشجرتها الملعونه74 عمر ابوبکرعثمان 74فریبکارا وهابیت74 قرآن میفرماید ما مجرمین را سخت عقوبت خواهیم کرد74 ان من المجرمین منتقمون74 والشجرتها الملعونه74 وهابیت پیرو شیطان 74 کافرکذاب دین الله 74 انتخاب دوست شیطان وهابیت74 وهابیت مذهب شیطان هست74 والشجرتها الملعونه 74 ان من المجرمین منتقمون74 وهابی بدبخت اهل عالم است 74 عمرابوبکرعثمان74 باعث 74 فرقه شدن دین اسلام شدند74 عمر ابوبکر عثمان74قاتل حضرت زهراء 74 قرآن به ابجد ابوبکر عمر عثمان می فرماید ما مجرمین را سخت عقوبت خواهیم کرد74 ان من المجرمین منتقمون74 به ابجد صغیر شیطان 22 مقصر22 شیطان22 عمر22دشمن اسلام22 ابابکر 22 عمر22گنده لات22شرور22نابکار 22دینها 22قلدر22عمر ابوبکر عثمان74 والشجرتها الملعونه 74 ان من المجرمین منتقمون74 قاتل حضرت زهراء 74 قرآن به ابجد74ابوبکر عمر عثمان74قرآن می فرماید ما مجرمین راسخت عقوبت خواهیم کرد74ان من المجرمین منتقمون74 آلوده ترین مذهب اسلام 74 خطرناکترین دشمن اسلام 74 نامرده ناحق قاصب دین ها 74 به کافر ملحد خبیث 74بدبخت ترین منافقان دین 74ابجد صغیر ابوبکر عمر عثمان 74 میباشد دین اسلام را 74 فرقه نمودندتروریست 1276- 1202 سه خلیفه = 74 بزرگترین گناهان کبیره دین 1276-1202=74 عمر ابوبکرعثمان 74کافرکذاب دین الله 74به ابجدصغیرشیطان 22 مقصر22 شیطان22عمر22دشمن اسلام22 ابابکر 22عمر22گنده لات22شرور22نابکار22دینها 22قلدر22لعنت22 گاویه22 سامری قوم محمدعمر گاو بوود لعنتی بی پدر
{ اهل دین کج مذهب دین اسلام 370 شیطان 370قعر 370 سقری 370مشگل370 +370=370مقصرعمر شیطان370 + 171 آل سعود قوم یهود=541عمرابوبکر541 فتنه ها 541 اهله شر541 مجرمین بدین اسلام 541مرگ کافر 541کلمه کفر عالمه 541 ظالم 971-430مقصر=541  فتنه ها 541 عمر ابوبکر 541مجرمین بدین اسلام 541 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا میخیزند به ابجد فتنه ها 541 عمر ابوبکر 541 فتنه ها 541 به ابجدتروریست1276-1202=74کج مذهب74 عمرابوبکر عثمان74 ان من المجرمین منتقمون74قرآن می فرماید ما مجرمین را سخت عقوبت خواهیم کرد والشجرتها الملعونه 74 قاتل حضرت زهراء 74 کج مذهب 74 نام خلفای خود را به ابجد حساب کنید اگر 74عمرابوبکر عثمان74فلسفه شیطان کافر74 عمر ابوبکر عثمان74کافرکذاب دین الله74 فلسفه دشمن کافراسلام 74 بود بدبخت عالم هستید
منافق دین اسلام 467-541= 74 عمر ابوبکر عثمان 74 توبه کرده و شیعه شوید اهل دین کافران کوردل712 -541عمر ابوبکر فتنه ها=171 قوم یهود 171 آل سعود171 بیدادگران دینها342 -171=171 آل سعود171 زندیق 171نااهلی دینی 171 یاننگین171یا نادان پلید171 بانااهل به دینی171 با آل نادان یزید171با آله معاویه 171 آل سعود171 قوم یهود 171نااهلی دینی171با اهل معاویه 171اهل عذاب جهیم171 اهل اعذاب ها الهی171کافران کوردل 612-541 عمر ابوبکر=171 آل سعود 171 صدام یزیده171 با اهل معاویه171 قوم یهود171 آلسعود171 زندیق171قوم یهود 171 اسفل 171 سافلین 231 مقام یهودیانی که به دروغ اسلام آوردند خائنان 772 اسفل سافلین شیطان 772 فریب کاران بدین اسلامی772 خبیس اهل دین 772 تبهکار پلید اهل دین 772 منافق احمق کوردل ملحدی 772 یا خط ملحد دین ها 772خبیس اهل دین 772خط پلید پلیده دین ها 772 خائنان 772 -541 عمر ابوبکر= 231  ابوبکر 231 سافلین 231 بدترین مقام دوزخ میباشد  با اهل معاویه171 قوم یهود171 خبیس اهل دین772 منافق احمق کوردل ملحدی 772 خط پلید دین ها 772 خائنان 772 یا ناخلف772 اشراردین ها772 -541= 231 ابوبکر231به درک 231 سافلین231  خائنان 772-541 عمر ابوبکر= 231 ابوبکر فریب کاران منافق دین اسلام1031 -1202سه خلیفه =171 زندیق 171 آل سعود 171 قوم یهود 171 +370 شیطان =541 عمر ابوبکر 541 فتنه ها 541 آشوبگران دینهای اسلام772 فریب کاران منافق دین اسلام 1031-1202 سه خلیفه = 171 آلسعود 171زندیق 171 قوم یهود 171 به درک اسفله سافلین 231 ابوبکر دوسال خلافت نکرده به درک واصل شد همه ناحقها دوسال نشده سرنگون میشوند طالبان هرات را گرفت یک سال نشده نابود شد الفرار بی قرار خیانت کاران اهل دین1433-1202 سه خلیفه = 231 ابوبکر رکب وبا= روبا چقدر انسان باید نامرد نادان ناروا بگه امام علی برای گرفتن فدک با همسرش کوثر قرآن رفتند ابوبکر رکب وبا گفت شاهدت کیه ابومکر مکار ترین نامرد تاریخ استبه ابجد کبیر51مکتب ادبی دین51 مذهب51به ابجدصغیرشیعه علی 51مذهب بدین الله 183 مذهب اسلام 183مذهب اسلام 183+72کاملترین مذهب امامت72بدین ها=آدم داود هارون علی72 +183+130 دین الله=385شیعه 385 یاران مهدی313الله هوالحی القیوم313 +72یاران امام حسین=385شیعه385 بدین مذهب الله محمد علی385 اسلام مذهب محمد علی 385 فلسفه دین الله 385با منطق مذهب اسلام 385شیعه با منطق دین مذهب الله 385 شیعه385 فلسفه دین الله 385مذهب بدین الله 183 مذهب اسلام

امام برگزیده الله64کلید بدین الله64کلیده سره الله 64کلید اسرارالله 64بنده صالح بدین اسلام  64ریشه ولایت امامت64 عترت رسول الله 64امام صاحب ولی مذهب64 دین 64 الله محمد علی64

انگشت شصت با چهار انگشت میشود 64 دین 64 الله محمد علی64 +64=128حسین128کلیددین 128طبیب اهل جهان128امام الهی 128اصل اسلام حق محمد علی فاطمه حسن حسین 128 کلید دین 128 حسین 128 اگر حسین نداری دین نداری دین 64 الله محمد علی 64 جانشین محمد علی64وعده الهی حق است 64 لوح محفوظ الله 64 بنده صالح بدین اسلام 64وعده الهی حق است 64تنها برگزیده دین 64 اصل ولایت امام امامت 64 ریشه ولایت امامت 64عترت رسول الله 64امام دین الله محمد 64 اصل دین مکتب اسلامه 64امام برگزیده الله 64 کلید بدین الله64 کلید سره الله 64 حاکم دین اسلام قرآن 64 گنجینه الله اصل اسلام 64 جانشین محمد علی ۶۴ الله محمد علی ۶۴ درغدیر خم با امام علی همه بیعت کردند دست دوستی 64 کف دستت نوشته 18 الله 18 ذالحجه" غدیر خم18 همه با علی دست دوستی و بیعت دادند دینشان کامل شدپیامبر فرمود هرکسی امام زمانش را نشناسد و بمیرد به مرگ جاهلیت از دنیا خواهد رفت به ابجد دین 64+۱۸ ذالحجه غدیر خم = 82 به ابجد امام 82 مهدی هم به ابجد کبیر و صغیر میشود ۸۲ امام 82+28 دین اسلام = 110 علی 110 دین الهی 110 ولی دین 110 علی  به ابجد امام82 +28 دین اسلام = 110علی 110 جانشین محمد علی64 دین 64 الله محمدعلی 64+46نماینده الله= 110 علی110 مذهب برگزیده دین الله شیعه110 قلب مذاهب الله جانشین محمد علی110 مذهب واقعی الله محمد علی110دین الله اسلام و مذهب الله شیعه 110 علی110 با مذهب دین الله 183قلب مذهب 183+202 محمد علی =385 شیعه

 

 46نماینده الله46مولود کعبه46محمدعلی46قائم آل محمد46 قلب جهان مهدی46 رهبرجهان اسلام 46امام مکتب الله46 کلیداسرار 46شرط اول دین46حق باعلی است است46صاحب کل مذهب46 بهترین مذهب46 مذهب واقعی46فقط شیعه46 مذهب شیعه ها46 با مذهب ناب الله46اصل مذهب الله46فقط شیعه46گنج دین اصل اسلام46امام بدین الله46محبت اهل بیت46منطق اسلام قرآن46 صاحب کل مذهب46دین حق الله46جانشین مقدس دین الله46شرط اول دین46 حق با علی است46 امام مکتب الله46رمز گشای دین46 اصل قانون الله46صاحب کل مذهب46محمد علی 46قائم آل محمد46علم علی46عدل علی46باسکه عقیل46با ولایت دین 46برحق ترین46 رهبر جهان اسلام46علم حساب کتاب46 منطق اسلام قرآن46ارزش علم ابجد46رهبر جهان اسلام46 رکن دین اسلام 46اصل مذهب الله 46شرط اول دین46 اصل مذهب الله46فقط شیعه46 محبت اهل بیت گنج دین اصل اسلام 46امام مکتب الله46قائم آل محمد46نماینده الله46+46=92 محمد92+18 الله هجده ذالحجه" غدیر خم =110 علی 110ولی دین 110 دین الهی110 شجره نبوت 30+شجره امامت30 =60+50عیسی محمد=110 علی 110 ثمره 124هزار پیامبر است
علی110 الله محمدعلی آدم داود هارون 110خلیفه اصلی دین مذاهب علی 110 امام جانشین اصلی محمد ابن عبدالله110 جانشینه حضرت محمد ابن عبدالله110انتخاب امام خلیفه اول حضرت محمد110علی110 امیرالمومنین12حرف12+58 ابجدش =70دین ها70+40 اصل ولایت=110 علی110 امیرالمومنین علی ومحمد 110
مولاء علی به دست نبوت جانشین محمد به مقام امامت رسید دین کامل شد  درخت انبیاء گل کرد علی ثمره 124 هزار پیامبر است
 نام شیعه 12 بار در قرآن آمده است { وان من شیعه" الابراهیم اذ جاء ربه بقلب سلیم } نام کلمه امام هم دوازده بار در قرآن آمده است پیامبر فرمود خلیفه های خداونددرروی زمین هستند رئیس مذهب اسلامه60تنها ارباب مذاهب الله60 حق با مذهب شیعه است 60  {علم تاریخ اسلام 60مذاهب الله و محمد60 دین الله و محمد 60علم انبیائی60اول خلیفه الله60 خلیفه واقعی 60 آدم داود هارون علی72+60 اول خلیفه الله=132  اسلام132بدین الله132اسلام132پذیرفتن کلام حق روزی درجمع یاران جبرئیل بصورت پیرمردی رو به امیرالمومنین علی(ع) نمودرحالی که ایشان می آمد و فرمود سلام بر خلیفه چهارم امام علی تبسمی نمود و یاران شگفت زده شدند پیامبر فرمود خلیفه اول آدم ابولبشر است خلیفه دوم داود نبی خلیفه سوم هارون براد موسی و خلیفه چهارم علی بر محمد مصطفی جانشین مصطفی این مرتضی مولاء علیست بخوان نام خلفاء برعکس می فهمی حق با علی مولاء استبه ابجد الله آدم داود هارون محمد علی110نبوت محمد  امامت علی بدین الله110عدد مقدس دین الله محمد علی110مذهب بحق دین اصل اسلام امام شیعه است110 110علی110 شیعه یعنی انتخاب اسلام واقعی 110شیعه یعنی اصل اسلام نبوت امامت110 شیعه یعنی اصل مذهب اصل اسلام110مذهب واقعی الله شیعه میباشد 110مذهب واقعی الله شیعه میباشد 110 شیعه یعنی انتخاب اسلام واقعی 110 شیعه یعنی انتخاب اسلام واقعی110 خلیفه واقعی دین مذهب الله110 دین واقعی الله مذهب شیعه است110 کلیده دین مذهب الله محمد علی110شیعه یعنی انتخاب اسلام واقعی110 انتخاب خلیفه امام اصلی دین اسلام110شیعه در قرآن امیرالمومنین110امیرالمومنین اسرار مذاهب الله 110به ابجد علی110 یمین110 در قرآن اصحاب یمین نامه اعمالشان را در دست راستشان داده و بدون حساب کتاب وارد بهشت میشوند مدثرآیه 38-39 کل نفس بما کسبت رهینه" الا اصحاب الیمین همه در قیامت در گرو اعمالشان هستند الا اصحاب الیمین شیعیان فرزندان علی و فاطمه میباشند 110یمین 110نگین110دین الهی 110علی 110
110تشیع بهترین فرهنگ دنیاست ملاک آدمیت عشق الله ست علی گویان عالم جمله هستند تمام انبیاء هم شیعه هستندخدا یکی دین  یکی آئین یکی حق یکی جانم یکی هم جان جانانم یکی بی اذن علی قدم مزن بر محراب هم زاده محرابو شهید محراب علیست سایه پیغمبر ندارد هیچ میدانی چرا آفتابی چون علی در سایه پیغمبر است گفتم که روم سایه لطفش بنشینم گفتا که علی نور بوود سایه نداردکسی کو گفته از علمو درایت بیانات متین غیر از علی نیست جانشین خاتم پیغمبران مولاءعلیست امیرالمومنین در کعبه دوشش کسی غیر ازعلی نیست جانشین خاتم پیغمبران مولاء علیست        شجره نبوت 30+شجره امامت30 =60+50عیسی محمد=110علی 110 ثمره 124هزار پیامبر است
علی110 الله محمدعلی آدم داود هارون 110خلیفه اصلی دین مذاهب علی 110 امام جانشین اصلی محمد ابن عبدالله110 جانشینه حضرت محمد ابن عبدالله110انتخاب امام خلیفه اول حضرت محمد110علی110 امیرالمومنین12حرف12+58 ابجدش =70دین ها70+40 اصل ولایت=110 علی110 امیرالمومنین علی ومحمد 110لقبی که پیامبردرکعبه هنگامی که امام علی به دوش پیامبربرای شکستن بت های کعبه به دست باکفایت  یدالله مولاءعلی از طرف خداوندتوسط پیامبربه مولاء علی داده شد امیرالمومنین درکعبه دوشش کسی غیراز علی نیست جانشین خاتم پیغمبران مولاء علیست مهر خانم جلوه الله دورش یا علیست حاتفی گفت دیدم من آن دوش نبی دوره خاتم تابه شانه بودعلیا"یا علیا" یا علی خاتم دوش نبی پای علیست رسد آدمی بجایی که بجر خدا نبیند بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت علی درکعبه چون آمد به دنیا شکاف کعبه میگوید همین را بی اذن علی قدم مزن برمحراب هم زاده محرابو شهید محراب علیست بغیر از 12 امام شیعه هرکسی لغب امیرالمومنین برخود بگذارددروغ گوی نادان است

این آیه قرآن 47 حروف دارد و 12 امام هم حروف اسمشان 47 حرف میباشد47(إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا)47این آیه دارای 47حرف میباشد. تعداد حرفهای اسامی  زیر :فاطمة 5    علي 3 حسن 3 حسين 4علي 3محمد 4 جعفر 4 موسى4 علي3 محمد 4علي 3  حسن 3 محمد 4 در مجموع 47 حرف.در قرآن ثبع المثانی من القرآن العظیم مراد نام ائمه شیعه بدون تکرار در قرآن 7 بار آمده چهار علی چهار محمد دو حسن جعفر موسی که در راه است انشاء الله
نام امام دوازده بار در قرآن تکرار شده است هفت آسمان به درت سجده می کنند سجده نمای مکتب شیعه بیا46 نماینده الله46 محمد20+26 علی= 46 نماینده الله 46+7 = 53 احمد53 فلسفه دین الله 53علی فاطمه53امام رئیس مذهب53دین الله130+183مذهب اسلام 183 با مذهب دین الله 183قلب مذهب 183+202 محمد علی =385 شیعه+72کاملترین مذهب امامت72بدین ها=آدم داود هارون علی72=385شیعه 385 مذهب اسلام 183+202 محمد علی =385شیعه یاران مهدی 313 +72یاران امام حسین=385 شیعه385بدین مذهب الله محمد علی385 اسلام مذهب محمد علی 385 فلسفه دین الله385اسلام واقعی الله385بدین واقعی اسلام385با منطق مذهب اسلام 385شیعه با منطق دین مذهب الله 385کبیراهل دین385برگزیده کلام الله385اسلام واقعی385 شیعه 385درکل همه با هم برادریم زیر لوای احمد حیدریم همه انسانها با هم برادر و برابرند الا به تقوی کسانی که خیلی بد می آورند بخاطر گمراهی دین و مذهبشان است با پذیرش دین اسلام مذهب الله 313 یار منجی عالم حضرت مهدی شوید امام مهدی سیصدو سیزده یاور دارد 313+72 آدم داود هارون علی =385 شیعه 385قلب مذهب محمد علی 385مذهب بدین الله محمد علی 385 فلسفه دین الله 385 طریق الله 385 اسلام پیامبر385 فقط دین اسلام 385فلسفه دین الله 385 منطق مذهب فاطمه385 منطق دینه مذهب الله385 به ابجد لا اله الا الله 165+92 محمد+110علی +18 بدین= الله هیجده ذلحجه" غدیر خم = 385 شیعه385انسان کامل253+132 اسلام=385 شیعه385دین اسلام مذهب الله بدین ها 385شیعه385مومن الله قلب مذهب385 اسلام محمدمذهب علی385قلب مذهب محمد علی385انسان نمونه313انسان نمونه بدینها 385 شیعه امام کل مذهب محمد علی 385بدین الله مذهب محمد علی385 مذهب الله بدین محمد علی385اسلام مذهب محمد علی 385 فلسفه دین الله 385 با منطق مذهب اسلام 385شیعه با منطق دین مذهب الله 385 شیعه385 رمز دین مذهب اصلی الله 559-541 فتنه ها =18 الله 18 ذالحجه " غدیر خم144 به ابجد کبیر و صغیر اسلام 144 کاملترین دین مذهب الله شیعه علی144تمام گرفتاری های شما برطرف خواهد شدبه ابجدکبیر اسلام 132به ابجد صغیر اسلام12+ 132=144 اسلام حق ضرب 12 امام در خودش میشود144به ابجدصغیر وکبیردین اسلام 224+144 اسلام144+ 17نماز =385شیعه به ابجدکبیر و صغیر اسلام 144کاملترین دین مذهب الله شیعه علی144 ضرب دوازده امام در خودش میشود144 اسلام 144 به ابجد صغیر و کبیر اسلام 144 پیامبر فرمود در عالم ذر فقط فرزندان از اهل بیت شیعه شدند خداوند خیلی شیعیان را دوست داردنام شیعه دوازده باردر قرآن آورده است ازامام علی پرسیدندفرمودشیعه یعنی حق گو و حق طلب تعصب ندارد فقط در مدار دین الله میباشدوَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ:الله 18یگانه 18 سلطان18 نام شیعه چندین بار در قرآن آمده شیعه اصل اسلام نام شیعه 12بار در قرآن آمده وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ شیعه یعنی ش شمای یارع علی ه هستیدنام شیعه 12بار در قرآن آمده است وان من شیعه لابراهیم اذ جاء ربه بقلب سلیم شیعه یعنی شاه مردانست علی  پیامبرفرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه25شیعه25 ارباب جهان 25 اصل اسلام 25 شیعه 25 دین آدم 25 نام آدم 25 بار در قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر شیعه 25 اصل اسلام25 ارباب جهان25 اصل اسلام 25 این آیه قرآن هم 25حروف دارد { ان الارض یرثها عبادی الصالحون} اگر نام شما یک بار در قرآن آمده است بفرما خدا وکیلی هم اکنون تمام کشورها و مجالسش و رهبران و رئیس جمهورهای آنان جای 313 یار امام زمان را اشغال کرده اند اصول دین191+586 اهل دین فروع دین الله=677-541 عمر ابوبکر فتنه ها =136 ابجدکبیروصغیر مولاءعلی ابن ابی طالب136پنج تن آل عباء 677 منهای 541 عمر و ابوبکر = 136 علی مولاء مومن 136

این آیه قرآن 47 حروف دارد و 12 امام هم حروف اسمشان 47 حرف میباشد47(إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا)47این آیه دارای 47حرف میباشد.در قرآن ثبع المثانی من القرآن العظیم مراد نام ائمه شیعه بدون تکرار در قرآن7 بار آمده  تعداد حروف حرفهای اسامی  زیر :فاطمة 5 علي 3 حسن 3 حسين 4 علي 3محمد 4 جعفر 4 موسى4علي3 محمد 4علي 3حسن 3 محمد 4 در مجموع 47 حرف.در قرآن ثبع المثانی من القرآن العظیم مراد نام ائمه شیعه بدون تکرار در قرآن 7 بار آمده چهار محمدچهار علی فاطمه دو حسن حسین جعفر موسی 7که در راه است انشاء الله  إِذْ قَالَ یُوسُفُ لِأَبِیهِ یَا أَبتِ إِنِّی رَأَیْتُ أَحَدَ عَشَرَ کَوْکَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَیْتُهُمْ لِی سَاجِدِینَ ای یوسف زهرادوازدهمین سوره قرآن بیا ای جانه دله 26 علی و زهرا  بیا تا همه در برابرت خشوع و خضوع  کنند ای 12 دوازدهمین سوره قرآن یوسف زهراجانها به فدایت313 دین الله مذهب اسلام 313رمز الله 313یاران امام زمان مهدی موعود منجی عالم 313 میباشد امام 82 علم ابجد ریاضی قرآن 82 امام82 مهدی به ابجد کبیر و صغیر میشود82 امام82 نام امام دوازده بار در قرآن آمده است به ابجد دین اسلام196   196+117مذهب الله= 313 مرجع313 رمزالله313نرجس 313موذن اصلی دین الله313مرجع 313 313 دین کامل الله محمد313انسان کامل 253+132 اسلام=385 شیعه 385 انسان نمونه 313 خداوند سال را 52 جمعه قرار داد با 313 روز 52+313= 365روز سال313یاران امام زمان313 نفر میباشند که هر کدام فرمانروای کشوری میباشند 313+72 یاران امام حسین =385شیعه385 با مذهب دین الله 183قلب مذهب 183+202 محمد علی =385 شیعه یگانه مذهب الله183مذهب اسلام183+202محمدعلی=بامنطق =385 شیعه385 اسلام پیامبر 385با منطق مذهب اسلام 385با کلام حق مذهب اسلام 385شیعه 385فقط دین اسلام 385شیعه انسان کامل 253+132 اسلام=385 شیعه385دین اسلام مذهب الله بدینها385شیعه385 مومن الله قلب مذهب385اسلام محمد مذهب علی 385قلب مذهب محمد علی385 انسان نمونه 313انسان نمونه بدینها 385 شیعه امام کل مذهب محمد علی 385بدین الله مذهب محمد علی385 مذهب الله بدین محمد علی385 385یاران امام زمان 313نفر میباشندونریدان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین313رمز الله 313نرجس313موذن اصلی دین الله313مرجع 313فرزندان مادرعزیزی که313 نفرنددلیرشجاع واقعا "قهرمان عالم میباشندکسانیکه واقعا"برای سر بلندی دین فریاد میزنندقرآن به ابجد کبیر مهدی با59حرف میفرماید ما ائمه و وارثان قرآن را تائید وتائین میکنیم.-درسوره نور آیه 55 می فرماید: خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده اند و عمل شایسته انجام داده اند،وعده داده که آنان را خلیفه زمین گرداند،چنان که گذشتگانشان رانیز قبلاًخلیفه گردانیده بود بجزازعلی که آردپسری ابولعجائب که علم کند به عالم شهدای کربلاء را ادامه آیه و دینی راکه برایشان پسندیده است، استوارونیرومندگرداندامام مهدی نوه پیامبرو فاطمه وعلی میفرمایدبی دین بی نمازقلب مراجریح دار میکندامام حسین بخاطر دین و نمازش جهادنمود انسانهای بی نماز امام خودرا میکشند یکی از بزرگان دین یهود هارامبام" (موشی بن میمون) از بزرگان و اکابردین یهود می گوید:"هر فرد یهودی که به مهدی23ماشیح23 معتقدنباشد و یا چشم به راه آمدنش نباشد منکر بیانات موسی و سایر پیامبران بنی اسرائیل است برمنکرانش لعنت بادبه ابجدمهدی23+23رهبر =46نماینده الله46محمد علی46+46 دین مقدس الله رهبراصلی92محمد 92+18ذالحجه غدیرخم=110 علی110کاملترین مذهب بدین الله شیعه 110 به آقا فرمودم اینجانب 313 همین نفر میباشم حضرت قبول نکرد قلب مرا شکست بعدثانیه ای فرمود خیر شما 313 نیستید نمی دانم پس لابد اولی هستم می پرسم از آقایم اینجانب چندمی هستم قاق که نیستیم آقا خودش می داند که اینجانب دنبال مقام میز نیستم ازاین حیس طیوری بازی ها اصلا" خوشم نمی آد کسانی که باید در راس کار باشند نیستند حتی در ادارات جای امثال اینجانب را قصب نموده اند خوی انسان زیان به خود است همه چیز رابرای خود می خواهد خرج که از کیسه مهمان بوود حاتم طایی شدن آسان بوود تمام وزراء جمع شوند نخواهند توانست یک مقاله ابجد قرآن بنویسند نتوانند این یک واقعیت است
اینجانب ده میلیون به کسی که یک مقاله ابجد بنویسد مثل این خواهم دادبه لطف الله هر ماه می توانم یک مقاله ریاضی درقرآن بنویسم ولی تعداد وبلاگ های اینجانب به میلیون می رسداز آسمان به زمین یا اززمین به آسمان و بنظرم دوسه نفربیشتر پرفسورچیزفهم بیشترنداریم که روی مسئله ریاضی قرآن کارکنند مسئولین بفکرما نیستندصد سال آینده مردان باشعور تری خواهندآمدو این علم را گسترش خواهنددادبه ابجدبکل آئین یگانه مذهب الله183مذهب اسلام183+202محمد علی =385شیعه385 اسلام پیامبر 385فقط دین اسلام385 شیعه385 فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجدفرقه 385شیعه385 با آل قرآن 385 بدین واقعی اسلام 385 اسلام پیامبر 385 فقط دین اسلام 385 با آل قرآن385 انسان کامل اسلام 385 شیعه385 فلسفه دین الله 385با قانون الهی دین الله 385یا الله وصی بحق محمد 385با آل قرآن385 شیعه 385راز اهل عالم 385 شیعه 385بدین واقعی اسلام 385فلسفه دین الله 385طریق الله385 راه الله با علی385 اهل دین منطق اسلام385 شهید الله385 شیعه385فلسفه دین الله385 دین الله130+183مذهب اسلام +72بدین ها آدم داود هارون علی=385 شیعه385 به علم ابجد لا اله الا الله 165 دین الله مذهب شیعه جانشین محمد علی فاطمه 165 لا اله لا الله 165ضرب 16در5= 80+165 =245 اسلامه حق 245 کلید بدین مذهب الله245علی 110+135 فاطمه =245 مذهب الله نبی الله 245 کلید بدین مذهب الله 245 علی فاطمه 245 دین بحق الله 245 اسلامه حق245 فاطمه علی 245حقیقت دین الله  خدا یکی دین یکی اماما اصل مذاهب واقعی الله165لا اله الا الله 165ثمره نبوت39+39ثمره امامت+87 امام قرآن علی ابن ابی طالب=165لا اله الا الله 165+202محمدعلی +18 الله 18 ذالحجه"غدیر خم =385  شیعه385 بدین واقعی اسلام385فلسفه دین الله 385 اسلام پیامبر 385 فقط دین اسلام 385 با آل قرآن385 به ابجدکبیر و صغیر مذهب66+66الله66+66پیروان دین مذهب الله علی ولی الله=132اسلام 132 +70دین ها=202رب 202اهل دین اهل الله202 محمدعلی 202
به ابجدکبیر وصغیرمذهب علی161+41 مذهب علی =202اهل لا اله الا الله 202محمد علی  محمدعلی202آقای من202با منطق202محمد علی 202 اهل دین اهل الله202آئینه الله202محمدعلی202آئینه ای که میشودخدارا براحتی درآن درک کردجلوه جمال روی محمد علی میباشدآن دوران بی دینی تمام شدکه بی دینها بتوانند بردیندارا ن حکومت کنند

 

یا حیدر کرار علی جان پیمبر بر هرچه نبی بود توایی سرعلی درکعبه چون آمد به دنیا شکاف کعبه میگوید همین را بی اذن علی قدم مزن بر محراب هم زاده محرابو شهید محراب علیست سایه پیغمبر ندارد هیچ میدانی چرا آفتابی چون علی در سایه پیغمبر است در روز غدیر خم نور حق پیدا شد وز جهاز اشتران منبری بر پا شد بگرفت محمد چو علی را سر دست سوگند به ذات حق که حق پیدا شد با هر تپشی که در دل آگاه است یک نغمه لا اله الا الله است آنجا که بلند ندای توحید گلبانگ محمدا" رسول الله است تو حیدو نبوت و امامت هر سه در گفتن یک علی ولی الله است 66 به ابجد علی ولی الله 66 الله 66 +66 = 132 اسلام 132+64 دین = 196 دین اسلام 196 کلید اسلام 196 کلید بدین الله 196 به ابجد دین 64 الله محمد علی 64 جانشین محمد علی 64 مذهب الله33+33تشیع هست=66الله 66الله66جاء الحق33 مذهب الله33+33 امام مهدی66 مصلح کل دین اسلام= 66الله66 به ابجد الله66 +66علی ولی الله=132 اسلام132 ادیان الله132امام کل 132بدین الله 132 اسلام 132نام شیعه 12 بار در قرآن آمده است { وان من شیعه" الابراهیم اذ جاء ربه بقلب سلیم } نام کلمه امام هم دوازده بار در قرآن آمده است پیامبر فرمود خلیفه های خداونددرروی زمین هستند {علم تاریخ اسلام 60مذاهب الله و محمد60 دین الله و محمد 60علم انبیائی60اول خلیفه الله60 خلیفه واقعی 60 آدم داود هارون علی72+60 اول خلیفه الله=132 اسلام132بدین الله132اسلام132پذیرفتن کلام حق روزی درجمع یاران جبرئیل بصورت پیرمردی رو به امیرالمومنین علی(ع) نمودرحالی که ایشان می آمد و فرمود سلام بر خلیفه چهارم امام علی تبسمی نمود و یاران شگفت زده شدند پیامبر فرمود خلیفه اول آدم ابولبشر است خلیفه دوم داود نبی خلیفه سوم هارون براد موسی و خلیفه چهارم علی بر محمد مصطفی جانشین مصطفی این مرتضی مولاء علیست بخوان نام خلفاء برعکس می فهمی حق با علی مولاء استبه ابجد الله آدم داود هارون محمد علی110نبوت محمد امامت علی بدین الله110عدد مقدس دین الله محمد علی110مذهب بحق دین اصل اسلام امام شیعه است110 110علی110 شیعه یعنی انتخاب اسلام واقعی 110شیعه یعنی اصل اسلام نبوت امامت 110 شیعه یعنی اصل مذهب اصل اسلام110مذهب واقعی الله شیعه میباشد 110مذهب واقعی الله شیعه میباشد 110 شیعه یعنی انتخاب اسلام واقعی 110 شیعه یعنی انتخاب اسلام واقعی110 خلیفه واقعی دین مذهب الله110

 

به علم ریاضی قرآن 64 دین 64 الله محمد علی 64 جانشین محمد علی 64 +64 =128کلید دین 128 حسین 128 سبب دین 128 اهل محمد 128 کلید دین 128 ثابت کنید دین شما کلید دارد دینی که کلید نداشته باشد خانه وحوش است همه دنیا کلید دارد چطور دین شما کلید ندارد به ابجد دین64 دین 64 الله محمد علی 64 جانشین محمد علی 64+18 ذالحجه" غدیر خم =82 در غیر خم توسط رسول خدا حضرت محمد علی به عنوان جانشین پیامبر انتخاب شد و دین 64 کامل شد 64+18=82 امام مبین انتخاب گردید به ابجد امام82 +28 دین اسلام = 110علی 110 جانشین محمد علی64کلید بدین الله 64 دین 64+46نماینده الله= 110 علی  با کلمه و عدد132 اسلام 132 خلفای دین خود را ثابت فرمائیدبه علم ریاضی قرآن به ابجد { اول خلیفه الله 60 آدم داودهارون علی72+60 اول خلیفه الله=132 اسلام132روزی درجمع یاران جبرئیل بصورت پیرمردی رو به امیرالمومنین علی(ع) نمودرحالی که ایشان می آمد و فرمود سلام بر خلیفه چهارم امام علی تبسمی نمود و یاران شگفت زده شدند پیامبر فرمود خلیفه اول آدم ابولبشر است خلیفه دوم داود نبی خلیفه سوم هارون براد موسی و خلیفه چهارم علی بر محمد مصطفی جانشین مصطفی این مرتضی مولاء علیست بخوان نام خلفاء برعکس می فهمی حق با علی مولاء است حضرت جبرئیل از جانب خداوند اسلام را به پیامبر عرضه نمود به ابجد اسلام 132 محممد132 یا علی هو 132امام کل 132 اسلام 132 اسلام132مکعب 132 محبوب دینی 132 محممد 132یا اصل132بدین الله132به معجزه 132 محممد132امام کل132نشانه دین واقعی الله راه الله اصل اسلام 132 امام کل 132یعنی{ اول خلیفه الله 60 آدم داود هارون علی 72 +60 اول خلیفه الله = 132 اسلام132 روزی در جمع یاران جبرئیل رو به امیرالمومنین علی(ع) نمود و فرمود سلام بر خلیفه چهارم پیامبر فرمود خلیفه اول آدم ابولبشر است خلیفه دوم داود نبی خلیفه سوم هارون برادر موسی و خلیفه چهارم علی بر محمد مصطفی جانشین مصطفی این مرتضی مولاءعلیست کسی کو گفته از علمو درایت بیانات متین غیر از علی نیست جانشین خاتم پیغمبران مولاء علیست به ابجد اسلام 12 حق12 اسلام12 اخلاق12مقدس 12 منتخب12 ساعت 12 ماه های سال 12 پرچم 12نجاتبخش12 مقدس 12اسلام 12 رگهای عصب مغز انسان 12 رگ عصب دارد عصبانی نشو شما هم اسلامت را ثابت کن منتظر شما هستم به ابجد کبیر و صغیر اسلام 144 ضرب 12 امام در خودش میشو د 144 +224 دین اسلام +17 رکعت نماز= 385 شیعه 385 بدین واقعی اسلام385 با قانون الهی دین الله385 فلسفه دین الله385اسلام پیامبر385با آل قرآن 385 شیعه 385 نام شیعه 12 بار در قرآن آمده است وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ این آیه34 حرف دارد{دین الله34 +25 اصل اسلام=59 مهدی59 یعنی9 +5=14 معصوم به ابجدکبیروصغیرمهدی 82+114 سوره قرآن = 196دین اسلام 196به ابجد کلمه الله 41+25 اصل اسلام شیعه = 66 الله 66 حکم الله قرآن485 -541 عمر ابوبکر =66 علی ولی الله 66الله 66+66= 132 اسلام 132قلب 132 اسلام 132 امام کل 132 بدین الله 132+64 دین 64 الله محمد علی = 196 دین اسلام 196 امام کل دین 196 کلید اسلام 196ضرب 14 معصوم در خودش میشود 196 دین اسلام 196 کلید دین 196 منظور 14 معصوم خانواده محترم رسول خدا را 14 معصوم کلید اسلام 196 دین اسلام 196 میگویند   دین الله 34+25 اصل اسلام = 59 مهدی59دین واقعی اسلام 59راهنمای دین اسلام 59 آخرین امام دین اسلام59 مهدی میباشد 59 محبوب الله علی66علی ولی الله66 الله 66 +66= 132 اسلام +64 الله محمد علی 64 دین64 هدایت دین حق اسلام64+132 اسلام=196 دین اسلام 196ضرب14 معصوم درخودش میشود 196دین اسلام 196دین الله 34+25 اصل اسلام = 59 مهدی59دین واقعی اسلام59هدایتگر دین اسلام59 کلمه الله 41+25شیعه اصل اسلام=66 علی ولی الله 66+66الله = 132 اسلام 132قلب 132 اسلام 132 امام کل 132 بدین الله132 بدین الله 132132یا علی هو132 دین ویا مذهب 132قلب132 یا اصل 132 اسلام 132+64دین=196 دین اسلام 196 کلید اسلام 196 الله 66 +26غدیر =92 محمد+18ذالحجه" غدیر خم =110علی اسلام 132 +64 دین = 196 دین اسلام 196 اصوله دین 196 ضرب 14 معصوم خانواده اصلی پیامبر اسلام میشود 196 دین اسلام 196
{کلمه الله محمد253انسان کامل253+132 اسلام=385شیعه اسلام به ابجد کبیر و صغیر میشود 144اسلام144ضرب12امام درخودش میشود144اسلام 144دین اسلام224 دین اسلام 224+144+17رکعت نماز=385شیعه یعنی ش شمای یارع علی ه هستیدبا سه کلمه پروردگارت دینت پیامبرت وامامت را ثابت کن به ابجد دین64 دین64الله محمدعلی64 +132اسلام=196دین اسلام 196کلید اسلام 196کلید بدین الله196امام کل دین196دین اسلام196ضرب14معصوم خانواده محترم رسول خدا میشود 196دین اسلام196

طمع   یک دوست بدتر از صد دشمن از روبروست دوستم تعریف نمود دوست طمعکار دوستی داشتم گفت سیصد میلیون بده شریکی خانه بخریم دادم دوماه بعد قیمت خانه دوبرابر شد زد زیر همه چیز خدا پدرش را بیامرزه لا اقل پولم را نخورد هنوز آنقدر حقه باز نشده بود بگه ازم زدند دزدیدند خوابم برده بود گفت قرض گرفتم ازت اینم پولت دوست طعمکار خوب نیست  یه گل فر وش میگفت یک دوست داشتم قمار باز بود گفت همه دارو ندارت را بفروش تا در کویت یا امارات برات خونه ماشین بخرم پانصد میلیون براش فرستادم رفتم دیدم فرار کرده در کشوری دیگر پیداش کردم گفت توی قمار همه را باختم همین مثل آدمهای معتاد که نمیشه رو حرفشون حساب کنی خدا خر را شناخت بهش شاخ نداد هم لگد می زد هم شاخ گربه مسکین اگر پر داشتی نسل گنجشک از زمین برداشتی آن دوشاخ گاو اگر خر داشتی نسل آدم از زمین برداشتی خیلی بده آدم نامرد طمع کار باشه فقط دست بگیر داشته باشه آنهایی که فقط دست بگیر دارند روز قیامت به بهشت نخواهند رفت 

به ابجد دین 64 الله محمد علی 64 جانشین محمد علی 64دین مکتب حق الله64 مکتب وحی الهی64 جانشین محمد علی64حقیقت دین الله64 محور اصلی قرآن64 قانون مذهب دین الله64 ره الله مذهب الله64اصل اسلام دین الله 64کلید سره الله64 کلید بدین الله64راه الله مذهب الله 64الله محمد مولوی های عمری به ابجد صغیر با 5 تا کلمه بگوئید تا ابجد کبیرعمر و ابوبکربشود اینجانب دین شما را خواهم پذیرفت مثال علی110 جانشین اصلی آخرین پیامبر الهی110خلیفه اول امام واقعی مسلمین 110 اول خلیفه اسلام مسلمین جهان 110علی 110آخرین جانشین اصلی پیامبر الهی110جانشینه حضرت محمد ابن عبدالله110علی 110 خدایی باید با طلاء نوشت و هرمولوی شیعه شد بندازی گردنش تا دیگه گمراه نشود  با دو سه کلمه جانشین پیامبر را ثابت نمائید style="font-size: x-large; color: #0000ff;">کلید اسم اعظم الله اهل بیت علی110جانشین اصلی آخرین پیامبر الهی 110 عالیترین باوقار ترین ارباب 110اول خلیفه امام واقعی مسلمین 110 عالیرتبه ها امیرالمومنین110اول خلیفه مسلمین جهان حق الله 110برگزیده الله عدالت محضی110جانشینه اصلی حضرت محمد ابن عبدالله 110 علی 110شیعه یعنی ش شما ی یار ع علی ه هستید شیعه یعنی شما یار علی هستی 110شیعه یعنی امام اسلام واقعی 110 علی110پلیسی 110 نامت 110 یا علی حقا پلیس عالمی110حزب الله بسیجی محمدعلیست110 میقات اصلی دین الله محمد علی110امام مقدس دین الله محمدعلی110توحید نبوت الله محمد علی110اسرار الله جانشین محمدعلی110نامت صدوده یا علی حقا پلیس عالمی110پلیس اصلی دین اسلام قرآن ارباب مقدس110علی110کلیدها اسرار الهی بدین الله110جانشین اصلی آخرین پیامبر الهی 110علی 110مقام شهید دین اسلامی 706-541 فتنه ها = 165 لا اله الا الله 165 +5 تن +12 امام +14معصوم =196دین اسلام 196ضرب14معصوم درخودش می شود 196دین اسلام 196اصوله دینه 196 امام کل دین 196دین اسلام196مومنین196یا اصل دین196یا اسلام ناب196دین اسلام 196 به ابجد شهید 319 مذهب الله محمد علی 319+66 الله =385 شیعه385   به ابجد شهید 319 اسلام واقعی 319 شهید 319اصل اسلام الله319بدین اصل اسلام319 دین ناب محمد علی 319راه الهی الله 319اسلام واقعی 319 نماز مسلمان 319 شهید 319 دین ناب محمد علی319مذهب الله محمد علی 319 فلسفه دین 319 +66 الله =  385 شیعه 385  مذهب الله محمد علی 319+66 الله =385 شهید319 فلسفه دین319 +66 الله=385شیعه385 فلسفه دین الله385شیعه 385 فلسفه دین 319 +محمد علی 46= 365 روز سال فلسفه دین 319 +26 علی +20 محمد = 46 = 365 روز سال 365+20 محمد = 385فلسفه دین الله 385شیعه385 دین ناب الله محمد علی 385به ابجدشهید الله 385 فلسفه دین الله 385 نماز مسلمان 319شهید  319 اسلام واقعی 319 نماز مسلمان 319 شهید 319 دین ناب محمد علی319مذهب الله محمد علی 319 فلسفه دین 319 +66 الله =  385 شیعه 385   فلسفه دین 319 +لا اله الا الله 46 محمد علی 46= 365 روز سال فلسفه دین 319 +26 علی +20 محمد = 46 = 365 روز سال 365+20 محمد = 385فلسفه دین الله 385شیعه385پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385شیعه 385 با قانون الهی دین الله 385 قانون اساسی الهی 385 فلسفه دین الله 385 زنده با دین بحق حسینی  385به ابجدکل نفس کسبت بما رهینه الااصحاب الیمین همه در قیامت درگرو اعمالشون هستن الا اصحاب یمین.. اصحاب یمین چه کسانی هستن؟؟؟ یمین به ابجد میشه110 یمین 110علی110 ولی دین 110 دین الهی 110 علی110یمین 110 علی 110   در سوره مدثر آیه38و39کل نفس کسبت بما رهینه الااصحاب الیمین 275{الا

به ابجد شهید 319مذهب الله محمد علی319بدین اصل اسلام319 اسلام واقعی 319 شهید 319 دین ناب محمد علی 319راه الهی الله 319 شهید 319 فلسفه دین319 اصل اسلام الله319فلسفه دین الله 319 +66 الله=385 فلسفه دین الله 385 شیعه 385فلسفه دین319 +46محمد علی= 365روز سال فلسفه دین 319 +26 علی +20 محمد = 46 = 365 روز سال 365+20 محمد = 385فلسفه دین الله 385شیعه385 دین ناب الله محمد علی 385به ابجدشهید الله 385 فلسفه دین الله 385 نماز مسلمان 319شهید  319 اسلام واقعی 319 نماز مسلمان 319 شهید 319 دین ناب محمد علی319 مذهب الله محمد علی 319+66 الله =385 شیعه 319 فلسفه دین 319 +66 الله =  385 شیعه 385   فلسفه دین 319 +لا اله الا الله46= 365 روز سال فلسفه دین 319 +26 علی +20 محمد = 46 = 365 روز سال 365+20 محمد = 385فلسفه دین الله385 اسلام واقعی الله 385شیعه385پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385شیعه 385 با قانون الهی دین الله 385 قانون اساسی الهی 385 فلسفه دین الله 385 زنده با دین بحق حسینی 385 سلمان فارسی40 راه راه حق40 مذهب شیعه40 اصل ولایت40راه علی40 مومن ترین 40سید انبیاء 40قلب دین اسلام 40محبت علی 40امامت علی40 عشق علی40حکمت دین 40امام مقدس الله 40 نظر حق الله 40ملاک آدمیت 40نبض دین اسلام 40 ثمره الله40 قلب دین اسلام 40شاه دین الله40 وصی جانشین 40 انتخاب امام محمد 40 دوش نبی 40 امامت علی40انتخاب غدیرخم40 قلب دین اسلام 40 محبت علی40حکمت دین 40 اقیانوس دین40خیبر کنی 40دوش نبی40 قسم به انتخاب مذهب40مذهب شیعه40 اصل ولایت40ادیان الهی40وصی جانشین 40امام انتخاب محمد40 سید علی 40 روح الله40 40 مذهب آل الله40معنی نماز 4040مرد تشیع40 اصل مذهب اسلام 40 ستون دین اسلام40تسخیر قلوب40 اولین مذهب 40تنها مذهب اسلام 40مذهب شیعه40مذهب اصل اسلام 40 هدایت دین40راه علی 40 راه مستقیم 40عشق علی40راه انبیاء40 نصر من الله 40 جان دین الله40دین الله اسلام 40مذهب شیعه 40 اصل ولایت 40 امامت علی 40 قلب دین اسلام 40 نبض دین اسلامامامت علی40بحق علی 40 بت شکن دوش نبی 40مومن ترین 40 سید انبیاء 40اصل ولایت 40 سید علی 40 روح الله40 علامت مذهب40 مذهب شیعه40 اصل ولایت40راه علی40 مومن ترین 40سید انبیاء 40قلب دین اسلام 40محبت علی 40امامت علی40 عشق علی40حکمت دین 40امام مقدس الله 40 امامت علی40علامت قرآن 40شهادت علی40 امامت علی40سید انبیاء40 شهادت علی40 مقام جانشین خاتم 40 امامت علی 40صاحب اصلی 40 راه انبیاء 40راه علی 40 عشق علی40 اندیشه الله40امام مقدس الله40 پله اول دین 40 اولین مذهب 40مذهب شیعه 40 مذهب اصل اسلام40مذهب شیعه40معنی عشق40عشق علی40

دزدان فدک فاطمه 310 گمراه دین 310 دلیل نفاقه 310 جهل عرب 310 اباجهل در دین310 نیرنگ 310 ابله منافقا 310یا بلاء دین اسلام 310عمر 310 گمراه دین310 منکر 310 کفری 310 منکر310نیرنگ310حرامیان 310گمراه دین310بمار زنگی 310کفری310نا اهل کل مذاهب310 نامردیه 310اهل نابکار 310اهل نابکار310 درد کل مذاهب310 نا اهل کل مذاهب 310نابکاراهل دین310 احمقها احمقها 310منکر 310جاهل منافق310 گمراه دین 310نمرودی 310 نامردیه 310عمر 310 نیرنگ310نمرودی310 سامری310 گمراه دین310 اباجهل در دین 310 بی ایمان دین اسلام 310 310 عمر 310 قاصبان بدین 310 جاهل منافق 310 ابله منافقا 310 عمر 310 گمراه دین 310 جاهل منافق 310 کفری 310حرامیان310 ابله منافقا 310 نامردیه 310دزدانه فدک فاطمه 310 منکر 310 وهابیه منافقی 310 عمر310 فتنه ها 310+231= 541 ظالم 971-430 مقصر = 541 +430 مقصر = 971 ظالم -310 عمر ظالم 971-310 عمر = 661 عثمان - 430 مقصر = 231 ابوبکر مکرن310حرامیان 310بی ایمان دین اسلام310 عمر به ابحد عمر310نیرنگ 310حرامیان 310جاهل منافق 310نمرودی310 گمراه دین310 فاسق دینه 310کفری 310 فاسقه دین310 فاسق دینه 310منکر 310نیرنگ310 عمر310نامردیه310 کفری 310نیرنگ 310گمراه دین310ابله منافقا310 نامردیه310حرامیان 310عمر310منکر 310نمرودی 310نیرنگ310نمرودی310 گمراه دین310 فاسق دینه 310کفری310 310حرامزاده پلید310بدجنس عالم احمقا 310گبر پلید دین 310 منکر 310سگ هار پلید 310وحشی هاریا 310بابقره 310حاهل منافق 310 بمردک پلید 310حرامزاده پلید310 فاسق دینه310کلب کلب هار310جهل مرکبی 310بمار زنگی 310 رمز زناه310 فسق کلیه310گمراه دین310گمراه دین310 فسق دینها 310گمراه دین 310 جاهل منافق310 فاسق دینه 310 حرامیان 310 نیرنگ310 قاصب مذهب الله 310 مذهب ناحق اهل دین 310گره اهل دینه 310 قفل اهل دین 310 قاصب مذهب الله 310 مخالف اهل دین 310 فاسق دینه 310 نیرنگ310 با اهل منافق310 ملعون و پلید اهل دین 310قاصب بکل دین 310 اهل نابکار 310 بمنافق اول 310 ابله منافقا310 جاهل منافق310 حرامیان 310فسق دینها310 دزدان فدکه فاطمه 310دزدان فدکه فاطمه310حرامیان310بی ایمان دین اسلام 310گبرپلید دین310 310 حرامیان310 دقلبازملحد310ببقرها 310بقلدره دینه310کلب کلب هار310 جاهل منافق 310نارجهیما 310سم ری310سامری قوم محمد عمرابن خطاء 310 گمراه دین310جهل مرکبی310با کافرها 310بانادانه دین اسلام310 بمردک پلید310 آشوبا310 دقل بازملحد310کفری310 منکر310سامری310 گمراه دین 310جاهل منافق 310حرامیان 310سم ری 310 سامری قوم محمد و سامری قوم موسی شجره الملعونه بودند 310 منکر 310سگ هارپلید310 310کلب کلب هار310وحشی هاریا310فس قینی310 دلیل نفاقه 310 جهل عرب 310 اباجهل در دین 310ابله منافقا 310جاهل منافق 310 سامری 310سم ری 310 سامری قوم محمد و سامری قوم موسی شجره الملعونه بودند310 گمراه دین 310 منکر 310 کفری 310 نامردیه 310 عمر 310 جاهل منافق 310 حرامزاده پلید 310 رمززناه 310 گمراه دین 310منکر 310نامردیه 310با وهابیه نادان دین حق 310 کفری310 نیرنگ310نمرودی 310سامری310 310مار زنگی 310کفری منکر 310جاهل منافق 310 نامردیه 310عمر 310 سگ مردها310نیرنگ 310نمرودی310سامری310 گمراه دین310 مکرن310 خباثتی1512-1202 سه خلیفه = 310 عمر 310 منکر 310کفری 310نامردیه 310 منکر310 کفری310نیرنگ 310 عمر310بوگند مردابا 310سگ مرد ها 310 کبر پلید دین 310بقلدره دینه 310نار جهیما 310 به ابجد خائنان 772-451 عمر و ابوبکر = 231 ابوبکر 231 فاسق 231عصیان 231 ابوبکر231 نفاق 231 عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 با دزد گربها231 ادیانی جعلی باطل 231 بابی عقلیها231یاابوسفیانی231دورویه 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231 احمق ملحد231 لانه جاسوسیه 231با احمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 احمق ملحد 231جزو خائنان به رسول خدا بوده الله اکبر کلمات هم غوغا نموده اند به ابجد اشراردینها772-541= 231 ابوبکر ابوبکر231 نفاق 231 عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 با دزد گربها 231 بابی عقلیها 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231با احمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 ابوبکر و عمر 541قاتلی 541 عدواهل بیت 527 +14 معصوم = 541 ابوبکر و عمر 541 عدواهل بیت بوده اند

+ نوشته شده در چهار شنبه 22 آذر 1397برچسب:,ساعت 9:39 توسط برای تبادل لینک ابتدا ما را با عنوان اسلامه حق 245 علی 110+ 135فاطمه = 245 و آدرس aaaali110.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.به ابجد اسلامه حق 245 یعنی فاطمه و علی 245 وصی پیامبر 359-231 ابوبکر = 128حسین وزیر پیامبر 476 - 231= 245علی فاطمه 245وصی نبیا 169علی مهدی169 با نماینده بحق محمد علی حسن حسین مهدی 245 اسلامه حق 245 یعنی علی110+ +135= 245 اسلامه حق 245 منظور علی و فاطمه پدر مادر شیعیان میباشنددرود و صلوات خدا بر پدر و مادر شیعیان اهل بیت پیغمبر اسلام |

 خداوند سال را بخاطر 5 تن و 12 امام و 14 معصوم سال را 365 روز قرار داد ضرب عالم امکان محمد استو جمال محمد علیست ضرب 5 تن در خودش ضرب12 امام در خودش و ضرب 14 معصوم در خودش جمع سه ضرب میشود 365 روز سال فرقه های باطل هیچ جایگاهی در علم ابجد ندارند فقط ابجد شیطان مقصر وظالم ابوبکر و عمر و عثمان معادله ظالم و مقصر از آن آنها میباشدبه ابجد ظالم971-430 مقصر= 541 عمرابوبکر541فتنه ها541+ 430مقصر = 971 ظالم به دست می آید مقصر430+231 ابوبکر = 661عثمان 661 +310عمر=971 ظالم به دست می اید همینطور می چرخد این معادله مقصر و ظالم ابوبکر عمر عثمان می باشد                  اهل بیت نبوت 906-541 فتنه ها عمرابوبکر= 365 روز سال


به ابجد اسلام 132+92 محمد +110علی +17 نماز =351 قرآن351 حقایق اسلام351 فارسی     351دین اسلام ناب محمدی 351 اهل دین دین واقعی 351 ابراهیم محمد 351 قرآن 351فارسی 351+14 معصوم=365روز سال5+6+3=معصوم14

 وقتی همه 12حق 12 اسلام 12 ساعت 12 ماه های سال 12مقدس 12 منتخب12پرچم 12نجاتبخش 12اسلام 12حق12نگهبان12آدم باش12امانت12اسلام 12 12 اسلام امام به ابجد هویت اسلام553-541= 12 حق12 اسلام 12 ساله 12 بماه 12 حق 12اسلام 12را بپذیرند مرزها برداشته شده و اسلام مرز نمی شناسد جهان را در خواهد نوردید برای یاران مهدی فقط حق مهم است و رضایت الله 74 فرقه مرد باشند و حق را بپذیرند تا باعث سربلندی جهان اسلام شویم دشمنان نبود ما و شما را می طلبند شما هم میتوانید با 6یا 7 کلمه ثابت کنید 110 علی110 رهبر اصلی عالم اسلام دین قرآن 110 علی میباشد110به جانشین حق قرآن اسلام محمد علی 110  روزی جبرئیل به پیامبرنازل شدو سلام کردو رو به علی (ع) کردو فرمود سلام برخلیفه چهارم همه یاران شگفت زده وناراحت آماده حمله شدندجبرئیل را نمی شناختند مرد غریبه میدانستند علی(ع) هم تبسمی نمود پیامبر فرمود خلیفه اول آدم ابول بشر است خلیفه دوم داود نبی ست خلیفه سوم موسی برادر هارون خلیفه چهارم علی بر محمد مصطفی جانشین مصطفی این مرتضی مولاء علیست به ابجد کبیر ادیان 66+66الله= 132 اسلام 132 باید حق اسلام را بشناسندوبپذیرید تا رستگار شوند به ابجد کعبه 97+31 چراغ دین= 128 حسین128 کلید دین 128 حسین128 امام الهی 128 کعبه 97+5 تن +12 امام +14 معصوم =128 حسین128 به ابجد  صغیر  راه الله 32+32منصب الله 32 =64 دین 64+64=128حسین128کلید دین128 امام الهی 128 به ابجد82 امام 82 مهدی هم به ابجد کبیر و صغیر میشود 82 الم 82مهدی 82 امام واقعی خلیفه اسلام 82 دین الله 82 امام 82 امام واقعی کل دین اسلام 82مهدی82 خلیفه واقعی امام اسلام 82 مهدی به ابجد کبیر و صغیر میشود 82 امام واقعی خلیفه اسلام 82 به ابجدکبیروصغیر82امام واقعی کل دین اسلام82 به ابجد کبیر و صغیر مهدی 82 طبیب جهان 82 امام 82 بدینهای 82اهل الهی 82امام 82 به ابجد صغیر و کبیر 82 الم 82 امام 82مهدی82 بهای دین82طبیب جهان 82با دادگاه دین82امام 82بدینهای82 اهل الهی82 طبیب جهان 82 با دادگاه دین82جهاد دینه82 امام82 مهدی 82 انتخاب الله 1120-1202 سه خلیفه = 82 مهدی 82+114 سوره قرآن=196دین اسلام 196اسلامه مهدی196قلب دین 196امام زمانی ها196امام کل دین196اسلامه مهدی 196به ابجدکبیروصغیرالم 82الم82 امام 82با دادگاه دین82 بدینهای الهی 82 اهل الهی82 مهدی 82طبیب جهان82مهدی 82اهل الهی 82امام82+114سوره قرآن= 196دین اسلام 196 ابجددین64 دست دوستی دست  بیعت64 راه الله32+32منصب الله32=64 دین64چهار انگشت با انگشت شصت میشود64دست بیعت دست دوستی64 +64 دین= 128حسین128کلید دین 128+ 4 علی خلیفه چهارم پروردگاردر عالم است =132 اسلام132 ادیان66+66 الله = 132اسلام 132+64 دین =196 دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم در خودش میشود 196 کلید اسلام 196 امام کل دین 196  قرآن الله33+33 بجانه محمد =66مکتب اهلبیت محمد66الله66+66 = 132اسلام132 فقط خدا 794-541 فتنه ها عمر ابوبکر =253 انسان کامل 253+ 132 اسلام = 385 شیعه 385اسلام واقعی الله 385 شیعه 385 پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه385 فقط دین اسلام 385 شیعه 385 انسان کامل اسلام 385 فقط دین اسلام 385بدین واقعی اسلام 385 شیعه 385 با لاترین مکتب الهی الله92محمد 92+18 جانشین 18 الله یعنی 2ضربدر9= 18ذالحجه"غدیرخم 18+ 18الله =36یا اصل اسلام 36بجای محمد36بعد محمد36بجای محمد 36جانشین الله 36 +36=72 شهدای کربلاء72+72 =144اسلام 144به ابجد کبیروصغیر اسلام میشود 144ضرب12امام درخودش میشود  144اسلام 144 ضرب 12امام درخودش میشود144با سلام سیب میوه بهشتی می باشد امام صادق فرمود اگر مردم می دانستند در سیب چه خواصیتی میباشد تمام امراض خود را با سیب مداوا می کردند به ریاضی قرآن علم ابجد سیب 12 و به ابجد کبیر سیب 72+72 شفا بخش ترین میوه ها جهان = 144 اسلام به ابجد کبیر و صغیر اسلام  میشود 144 +25 شیعه = 196 کلید اسلام 196 دین اسلام 196 امام کل دین 196 ضرب 14 معصوم در خودش میشود 196 دین اسلام 196 اصوله دین 196 اسلامه مهدی196   انسان کامل اسلام385 فقط دین اسلام 385 شیعه 385فقط دین اسلام385 اسلام پیامبر385اسلام واقعی الله385علی کیست جانشین 66علی آئینه حق66 الله66+25پیامبر=92محمد 92محمد +18ذالحجه" غدیر خم =110علی 110دین الهی 110ولی دین 110جلوه الله 110علی110جانشین صاحب قرآن دین اسلام 110 علی 110 ولی دین 110 محمد 92یعنی 2ضربدر 9= 18 ذالحجه" غدیر خم دین اسلام کامل شد اکملکت لکم دینکم روزی که دین اسلام کامل شد 110 علی 110 منادیه 110 دین الهی 110 علی 110 منادیه دین الهی110 بسم رب الشهداء و الصدیقین 92محمد92+18 ذالحجه غدیر خم =110علی محمد 92+18 ذالحجه غدیر خم = 110 علی 110منادیه 110دین الهی 110علی110یمین110نگین 110پلیس 110 در آیه 124 بقره میفرماید 124 هزار پیامبر و جانشینانشان همه از جانب الله تعالی انتخاب شده اند نه توسط مردم نادان بیشعورو بت پرستنام شیعه12باردر قرآن آمده مکعب12اهل12 مکعب12ضلع داردبه ابجد حق 12 اسلام 12 نجاتبخش12مقدس12منتخب12اخلاق 12 امانت12منتخب12انجمن12نجاتبخش 12اسلام 12حق12چرا خداوند کعبه را12 ضلع قرار دادساعت12ماه های سال12حق12اسلام 12اسلام12به ابجدکبیر اسلام132 مکعب132محبوب دینی132یا اصل132بدین الله132به معجزه13 2محممد132امام کل132نام آدم 25باردرقرآن آمده آدم باش وحق را بپذیر    وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ این آیه34 حرف دارد34پادشاه جهان 34+25شیعه25 =59 مهدی59پیام اسلام راه الله 59پادشاه جهان شیعه خلیفه حق دین 59آخرین امام دین اسلام 59دین واقعی اسلام 59کاملترین دین 59کاملترین مرد59 امام مسلمین جهان اسلام59صاحب احکام اسلامی 59امام مسلمین جهان اسلام 59تنها دلیل دینه59صاحب احکام اسلامی 59  مومن واقعی اسلام59مغز متفکر اسلامی59امام واقعی حق انسان59هدف کل دین اسلام59چراغ روشنگر اسلامی59مدافع بحق الله 59دین واقعی اسلام59شهر الله دین اسلام59آخرین امام دین اسلام59 مهدی59این آیه قرآن هم 59حروف داردبشمار 59 ونریدأن نمن على الذین استضعفوافى الأرض ونجعلهم أئمّة ونجعلهم الوارثین59 این آیه قرآن 59 شجره مطهره اسلام59 آخرین امام دین حق 59آخرین امام دین اسلام59حاکم دین اسلامی59وصی پیامبراسلام59 مهدی59آخرین ثمره آسمانه 59نعمت ولایت حق 59شجره مطهره اسلام59 اسلام حق ناب محمدی59 عترت پاک پیمبر59 دین ها کامل الله59ندای الله اکبر ها59 امپراتور آسمان ها آبی59حاکم دین اسلامی59 حروف دارد 59یعنی9+5=14 معصوم کشته شد زهرای اطهر زان سبب گفته در قرآن تمام آیه ها حق با علیست  آیه 34پادشاه جهان 34حروف دارد مومن الله 34+34 حکومت الله مرد الله سره الله حکومت الله = 68+68 انصار الله نور الله =136 مومن 136 علی 136 به ابجد کبیر و صغیر علی 136  این آیه ابجد مولاء علیست 136 یعنی نشانه دین یعنی نماینده الله به ابجد 136 یعنی 6ضربدر 3+1= 19 الله 19 نماینده الله 46زهبر جهان اسلام46مقصد دین اسلام 46نماینده الله46 محمد20+26 علی = 46 ماه 46+46= 92 محمد +18 ذالحجه" غدیر خم = 110 دین الهی 110 ولی دین 110 علی 110 جلوه الله 110 ولی دین 110 حامیان110 دین الهی 110 ولی دین 110 «إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤتُونَ الزَّكاةَ وَ هُم راكِعُونَ» (المائده - 55) +

به ابجدولی46ماه46 محمد20+26علی=46ولی 46+46=92 محمد92+18ذالحجه"غدیرخم=110 دین الهی 110 علی110جلوه الله110ولی دین110 ترجمه آیه فوق جز اين نيست كه ولى شما خداست و رسول او و آنان كه ايمان آورده ‏اند، همان ايمان آورندگانى كه اقامه نماز و اداى زكات می‏كنند در حالى كه در ركوع نمازند انگشتر به گدا می دهند برو ای کدای مسکین دره خانه علی زن در غدیر 26 علی 26 امام دین26دوست اسلام 26نظم قرآنه 26راه اسلام26ارباب اسلام26راه حق26شاهنشاه اسلام 26اهل نبوت26 اهل امامت26عشق اسلام 26علی26 وصیت26بیعت26انتخاب درست26 غدیر 26دوازده امام  12 +14 معصوم = 26 راه حق 26علی 26 جان قرآنه26امام دین26 علی26پنج تن آل عباء 677 منهای 541 عمر و ابوبکر = 136 علی مولاء مومن 136 یاجانشین بحق محمد علی737-541 عمر ابوبکر= 196 امام کل دین 196 دین اسلام 196 +114 سوره قرآن  + 103با اهل دین +  82 مهدی =385 شیعه به ابجد محمد 20+26 علی =46 ماه46+7 ثبع المثانی من القرآن العظیم مرادنام ائمه شیعه در قرآن بدون تکرار 7 است بدون تکرار1-فاطمه 2- محمد 3- علی 4-حسن 5-حسین 6-جعفر 7موسی7  محمد 4 حرف4+3علی = 7شجره مطهره47 حروف ائمه شیعه هم 47 حرف میباشد  فاطمة 5 علي 3 حسن 3 حسين 4 علي 3 محمد 4 جعفر 4 موسى4 علي3 محمد 4 علي 3 حسن 3 محمد 4 در مجموع 47 حرف47 اصل دین الله47 شجره مطهره47خلیفه الله 47 شجره مطهره47 خلیفه الله 47 اصل دین الله47 در قرآن ثبع المثانی من القرآن العظیم مراد نام ائمه شیعه بدون تکرار در قرآن 7 بار آمده فاطمه چهار علی حسین چهار محمد دو حسن جعفر موسی 7+ 46 محمد20+26 علی=46 ماه 46 الهی46+7= 53   جانشین احمد53 رهبر اصلی جهان 53باید نام خود و همسرش ابجدش53 احمد 53 بایدباشد جانم علی26+27 فاطمه = 53 جانشینه احمد53 دین کامل الله 53 محمد 20 الحمدو الله رب العالمین20 حرف20 الحمدو الله رب العالمین  20 محمد 20+26 علی = 46 ماه46 +7 ثبع المثانی من القرآن العظیم= 53 رهبر اصلی جهان 53وشمس والقمر امامت53کتاب آسمانی الله 53مکتب اله الله 53ختم قرآن کریم 53 جانشینه محمدی 53 خاکریز الله 53رهبر اصلی جهان53 علی 26+27 فاطمه = 53پیامبرفرمود هیچ کسی شیعه نخواهد شد مگر فرزند دخترم فاطمه باشد نام شیعه 12 بار در قرآن آمده نام آدم 25 بار در قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر    پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 25 شیعه25فرقه 25 کعبه25 آل الله 25 شیعه 25انسان کامل 25با آل قرآن25 آل الله 25شاه مردان 25 ارباب جهان25 زنده باد25اصل حق25 اصل اسلام25ماه تابانه 25شیعه25 آل الله 25باآل قرآن25اصل دین25اصل اسلام 25شاه مردان 25 ارباب جهان25اولین 25استاد اعظم 25نظر قرآن25نفس قرآن 25گنج قرآنه25 راستگوها 25 ابن رسول 25استاد اعظم 25 جان خاتمی25 تقواء 25عدالت 25 در تورات عبرانی ماشیع 25ماشیع 25شیعه در کتاب شاکمونی 25ایستاده 25به عرش 25نظر قرآن 25 خوش آمدی 25زنده باد25اصل حق25 اصل اسلام 25شیعه 25 انسان کامل25زنده باد 25 بسیجی 25 دلاور25جرعت 25 ضربان قلب25 قدرت و باطریش باید 25 باشه قلبه25 شیعه25ضربان قلب25جان کلام25علم علی 46 محمد 20+26 راه حق . علی=46ماه46 الهی 46+46= 92 محمد قائم آل محمد 92 این جهان و هر چه در او هست همه چیز روی نظم و بدون نقص و روی حساب کتاب هست این جهان روی دایره نظم میچرخد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا)47حروف دارد47 اصل دین الله47 شجره مطهره47خلیفه الله 47 شجره مطهره47 خلیفه الله 47 اصل دین الله47شجره مطهره 47 +12 امام=59 مهدی59امام مسلمین جهان59شجره مطهره اسلام 59آخرین امام دین اسلام  59یا نگین جمال محمد 59 کاملترین دین 59 کاملترین مرد 59 امام مسلمین جهان 59 =صاحب احکام اسلامی 59 خلیفه حق دین 59آخرین امام دین اسلام 59دین واقعی اسلام 59کاملترین دین 59کاملترین مرد59 امام مسلمین جهان اسلام59صاحب احکام اسلامی 59امام مسلمین جهان اسلام 59تنها دلیل دینه59صاحب احکام اسلامی 59  مومن واقعی اسلام59مغز متفکر اسلامی59امام واقعی حق انسان59هدف کل دین اسلام59چراغ روشنگر اسلامی59مدافع بحق الله 59دین واقعی اسلام59شهر الله دین اسلام59آخرین امام دین اسلام59 مهدی59این آیه قرآن هم 59حروف داردبشمار 59 ونریدأن نمن على الذین استضعفوافى الأرض ونجعلهم أئمّة ونجعلهم الوارثین59 این آیه قرآن 59 حروف دارد 59{کلمه الله41 خلیفه اسلام 41+41 اصل دین اسلام41 امتحان الهی 41{مغز دین اسلام 1243-1202 سه خلیفه =41 اصل دین اسلام41 +41 کلمه الله =82 امام 82دین الله82 امام واقعی کل دین اسلام82به ابجد کبیرو صغیر مهدی 82دین الله82مهدی82 کعبه دلها 41+ 41 اصل دین اسلام = 82 امام 82 مهدی 82 معجزه صحف ابراهیم82 امام واقعی اصل دین اسلام82 مغز متفکر جهان اسلام82 دین الله82 کلمه الله اصل دین اسلام 82 یا مغز متفکر مقدس اسلام 82 مهدی 82 به ابجد صغیر و کبیر مهدی 82 امام واقعی کل دین اسلام82  «أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ» (الملک، 59هی العلیاء59خلیفه حق الله 59 مهدی59به ابجد کبیر مهدی 59این آیه دارای 59حرف میباشد59 ونریدأن نمن على الذین استضعفوافى الأرض ونجعلهم أئمّة ونجعلهم الوارثین 59 مهدی 59آخرین امام دین اسلام 59مومن واقعی اسلام59شهرالله دین اسلام 59خلیفه حق الله59آخرین امام دین اسلام 59 وصغیر23 +59=82 امام 82 مهدی میباشد تفسیر کلمه23+ 59هی العلیاء59مهدی59آخرین خلیفه دین اسلام59مهدی59 آخرین امام دین اسلام 59مهدی59 کاملترین دین 59کاملترین مرد59 امام مسلمین جهان 59صاحب احکام اسلامی 59خلیفه حق دین59آخرین امام دین اسلام 59دین واقعی اسلام 59کاملترین دین 59کاملترین مرد59 امام مسلمین جهان اسلام59صاحب احکام اسلامی59امام مسلمین جهان اسلام 59تنها دلیل دینه59صاحب احکام اسلامی 59  مومن واقعی اسلام59مغزمتفکر اسلامی59امام واقعی حق انسان59هدف کل دین اسلام59چراغ روشنگر اسلامی59مدافع بحق الله 59دین واقعی اسلام59شهر الله دین اسلام59آخرین امام دین اسلام59دنیا بداندبه ریاضی قرآن حق را بپذیریدکمی فکرکنیدرگهای عصب مغز انسان12رگ میباشد به ابجد12حق12اسلام 12حق12ساعت12ماه های سال12انجمن12نجاتبخش12اخلاق12 پرچم12منتخب12مقدس12 اسلام 12 امام شیعه میباشد نام امام 12بار در قرآن آمده است نام شیعه 12 بار در قرآن آمده است  ولی نام آدم 25 بار در قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 25 شیعه 25 اصل اسلام 25 انسان کامل 25 انسان نمونه 25 ارباب جهان 25 اصل اسلام 25ولی نام آدم 25 بار در قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ این آیه34 حرف دارد (دین الله 34+25 اصل اسلام )شیعه=59 مهدی59 خلیفه حق الله 59رکن دین اصل اسلام59 القرآن الکریم 59 تفسیر کلمه23+ 59هی العلیاء59مهدی 59 آخرین خلیفه دین اسلام59مهدی 59 آخرین امام دین اسلام 59مهدی59با اولیاء الله 59 معجزه حق الله59آخرین امام دین اسلام59 کاملترین دین 59 کاملترین مرد59 بزرگ راه گنجینه صفات الله 59با خلیفه داوزده 59 آخرین امام دین اسلام59راهنمای دین اسلام 59 شیعه برحق اسلام59امام دین مذهب الله59 مرد الله اصل اسلام59کلام لوح محفوظ 59 دین الله اصل اسلام 59 دین آدم دین الله59 شیعه دین الله 59 شیعه مذهب نمونه 59 امام خلیفه سرپرست59امام مفسر کل قرآن 59 جانشین کلام الله59فرقه اهل نجات اسلام59 مهدی59قبله گاه حق مسلمین 59امام حق مسلمین جهان59 مهدی59 آخرین امام دین اسلام پیروان دین علی59مذهب الله شیعه59 تنها منجی دین اسلام59رهبر آسمانی الله 59 مذهب نمونه شیعه 59نام شیعه در قرآن 59شیعه مذهب قرآنست59 نظر الله دین مذهب 59صاحب کل دین اسلام59 شیعه مذهب نمونه59دین الله اصل اسلام59شجره مطهره اسلام 59امام نابقه قرآن محمد59امام نابقه حهان اسلامی59نظر الله دین مذهب 59راه حق مذهب الله59 امام سکاندار عدالت 59 امام نجاتبخش دین و مذهب59شیعه نور الله59دین الله شیعه59 دین اسلام واقعی 59 راهنمای دین اسلام 59مغز اسلام شیعه است 59شیعه مذهب قرآنست وعده دین الله 59 راه حق مذهب الله 59دین الله شیعه است 59صاحب ردای خلافت59امامخلیفه سرپرست 59خلیفه حق الله59مرد دین اسلام قرآن59 رهبر جهان اصل اسلام 59 دین الله اصل اسلام 59امام ارباب اهل البیت59 دین واقعی اسلام 59اسماء الله نام الله 59 امام حاکم دین اسلام 59 دین الله اصل اسلام 59چراغ هدایت دینها 59 مدافع بحق الله 59دین واقعی اسلام 59آگاه ترین مرد اسلام59امام نابقه قرآن محمد 59به ذات پروردگار59مذهب انسان سازشیعه است 59دین انتخاب مذهب الله 59 مذهب ها الله محمد59انتخاب دین مذهب الله 59مذاهب الله شیعه است59مذهب نمونه اصل اصل اسلام 59مذهب الله راه حق59 انتخاب درست مذهب الله59 دین اهل بیت مذهب 59 دین مذهب اهل بیت59مهدی59 با خلیفه داوزده 59 آخرین امام دین اسلام 59راهنمای دین اسلام59فرقه اهل نجات اسلام59 مهدی59 قبله گاه حق مسلمین 59امام حق مسلمین جهان59 مهدی59 آخرین امام دین اسلام59 به ذات پروردگار59 گنجینه صفات الله59 و این آیه قرآن هم 59حروف دارد بشمار59 ونریدأن نمن على الذین استضعفوافى الأرض ونجعلهم أئمّة ونجعلهم الوارثین 59 این آیه قرآن 59 حروف دارد 59یعنی چهارده معصوم 9+5 = 14 معصوم شیعه خانواده محترم حضرت محمد ابن عبدالله و حضرت علی و فاطمه مهدی59 الله زیباترین کلمه الله موجود در بین تمامی کلمات است و هیچ کلمه ای در هیچ زبانی زیباتر از کلمه الله نیست به طوری که خداوند در قرآن کریم فرمود: کلمة الله هی العلیا یعنی کلمه الله برترین است. ای زیبا ترین کلمه خدا به ابجد کلمه 23مهدی23 جانشین23اصلی23 بدینه 23امامانی23 آزادی 23حامی23 وارث 23 زمین 23از آن 23 مهدی23 میباشدچهار کلمه 23میشود 92 محمد جانشینه اصلی وارث زمین =92 محمد قائم آل محمد  به ابجد مسیر حق 418-541 عمر و ابوبکر = 23 مهدی مسیر حق میباشد  (یس، ۱۲)حروف این آیه 59 به اندازه ابجد امام زمان مهدی 59جهان 59 مهدی 59 میباشددر خطبه غدیر آیات را یکی پس از دیگر تلاوت نموده و می‌فرمود که مصداقش من و علی (ع) و ۱۱ امام بعد از اولاد او هستیم، 59وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ 59این آیه 59 کلمه بنام نامی حضرت عشق قائم آل محمد ونصب بلا مناضه 14 معصوم ابجد حضرت حجه ابن الحسن المهدی 59میباشدحروف این آیه 59 حرف مهدی 59 میباشد  59«وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ»59 مي توان به عنوان دال بر وجود و ظهور حضرت مهدي (عج) « وَوَهَبْنَا لَهْم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيّاً » (مریم:50)به ابجد صغیر وارث23 زمین 23 مهدی 23 میباشد بَيَانُ التَّنْزِيلِ، لِابْنِ شَهْرَآشُوبَ أَبُو بَصِيرٍ عَنِ الصَّادِقِ ع  وَ جَعَلْنا لَهُمْ لِسانَ صِدْقٍ عَلِيًّا يَعْنِي عَلِيّاً أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع.بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج 36 ص 59 إِنَّمـا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلَوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوةَ وَهُمْ راكِعُونَ (مائده /55) در منابع شیعه و سنی اعتراف میکند که این آیه در باره امام علی (ع)در مسجد در حال رکوع انگشتر خود به سائل داد و اما دلیل خداوند در تفسیر این آیه نهفته است. اگر کلمه الله حرف اولش را حذف کنیم میشود "لله" یعنی برای خدا و اگر حرف دومش را حذف کنیم میشود "له" یعنی برای او و اگر حرف سومش را حذف کنیم می شود "ـهُ=هو" یعنی او حالا در کلمات بدست آمده دقت کنید... الله:خدا ، لله:برای خدا ، له:برای او ، هو:او .او ، برای او ، برای خدا ، خدا ، با کمی فکر کردن در کلمات بدست آمده می بینیم که مقصد کلمات بدست آمده یک شخص واحد است ، الله کسی است که حتی بند بند اسمش گواه بر یکتایی اوست. سلام بر جمال بی مثال یوسف زهراء براستی که خداوند قدرت نمایی نموده در جمال و کمال مولایم مهدی صاحب الزمان (عج)   امام صادق فرمود بدانید آنکس از ما(امام مهدی) که فتنه های آینده را دریابد، با چراغی روشنگر در آن گام می نهد،و بر همان سیره و روش پیامبر و امامان رفتار می کند تا گره ها ی دین را بگشاید وقتی همه کلام حق را بپذیرند}{مغز دین اسلام 1243-1202 سه خلیفه = 41 اصل دین اسلام41 {کلمه الله 41+41اصل دین اسلام =82 امام 82 مهدی 82 مهدی به ابجد صغیر23+59مهدی به ابجد کبیر 59هی العلیاء 59 معجزه حق الله 59با امام حق دین الله 59به ابجد کبیر مهدی 59 وصغیر 23+59=82 امام82مهدی میباشدبه ابجد کلمه الله 41+25 شیعه=66خلیفه اسلام ناب محمد66به مهدی 66 الله 66+66= 132 اسلام 132قلب 132 اسلام 132 امام کل 132 بدین الله 132+64 دین = 196 دین اسلام 196 امام کل دین 196 کلید اسلام 196ضرب 14 معصوم در خودش میشود 196 دین اسلام 196 کلید دین 196 منظور 14 معصوم خانواده محترم رسول خدا را 14 معصوم کلید اسلام 196 دین اسلام 196 میگویند  پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد کبیر فرقه 385 شیعه385با آل قرآن385 بدین واقعی اسلام 385 اسلام واقعی الله 385 شیعه 385 پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه385 فقط دین اسلام 385 شیعه 385 علی کیست جانشین66 علی آئینه حق66 الله66+25 پیامبر=92محمد 92محمد +18ذالحجه" غدیر خم =110علی 110دین الهی 110ولی دین 110 محمد 92یعنی 2ضربدر 9= 18 ذالحجه" غدیر خم دین اسلام کامل شد اکملکت لکم دینکم روزی که دین اسلام کامل شد گنده لات نابکار بی پدر     قاصب دین خداوندعمر سامری قوم محمد عمر گاو بوود لعنتی بی پدرروزیکه شیطان22شیطان22مقصر22دشمن اسلام 22عمر22شرمسارا22گنهکاران22منافقان 22مجرمان22با فاسدها22 ابابکر22گنده لات22شرور22نابکار22 عمر22دشمن اسلام22عمر22 راه حق26 دوست اسلام26 علی26 عمر22دشمن اسلام22 به امام علی تبریک گفته و74 روز بعد با جمع کردن هیزم به درب خانه امام علی را به آتش کشید و موجب شهادت همسر امام علی دختر حضرت محمد(ص)در18 سالگی شد  وپسرش حضرت محسن(ع) شد     اهل دینی رضایت الله1587-1202سه خلیفه =385 شیعه 385 اسلام پیامبر 385 فقط دین اسلام 385 دین واقعی اسلام 385 شیعه 385 کعبه دلها41خلیفه اسلام41+ 41 اصل دین اسلام=82 امام 82 مهدی82معجزه صحف ابراهیم82 «أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ» (الملک، 22   ترجمه: پس آيا آن كس كه نگونسار راه مى‏پيمايد هدايت‏يافته‌تر است‏يا آن كس كه ايستاده بر راه راست مى‏رود؟   مهدی به ابجد صغیر و کبیر میشود 82 کعبه دلها علی مرتضاست  ثاقی کوثر وصی مصطفاست به ابجد 59مهدی59{آخرین امام دین اسلام59 بهترین دین اسلام59با حقیقت دین اسلام59خلیفه حق الله59امام بحق کل امت اسلام 59با رئیس مذهب اسلام59بهترین دین اسلام 59راه نجات بدینه اسلام59با صاحب اصلی دین59خلیفه حق الله59با محبوب دین الله59 انسان نمونه دین الله 59با محبوب دین الله59راه نجات بدین اسلام59خلیفه حق الله59بهترین امام الله59پیام الله راه اسلام 59پیام الله اصل اسلام 59مقدس ترین صاحب 59نوره الله محمد59محبوب بدین الله 59راه حق پیام الله 59راه حق اسلام الله 59 راه الله پیام اسلام 59بیت الله اصل اسلام 59مهدی  59کاملترین دین59شهر الله دین اسلام 59مغز متفکراسلام59شجره مطهره اسلام59 آخرین امام دین حق59مهدی 59آخرین امام دین اسلام59حاکم دین اسلامی59وصی پیامبر اسلام59آخرین امام دین اسلام59به حکمت دین اسلام 59طبیب حکیم انسان59مهدی حکیم جهانه 59با حقیقت دین اسلام59 بهترین امام الله 59 خلیفه حق الله 59صاحب امامت کل اسلام 59مهدی59کاملترین مرد59هدف کل دین اسلام59چراغ روشنگر اسلامی59مدافع بحق الله59دین واقعی اسلام  59خلیفه حق الله59معجزه حق الله59امام حق کل اسلام59یگانه مرد بجهان اسلام59مهدی59بهترین امام الله 59  نمونه دین حق اسلام 59نوره الله محمد 59آرمان دین اسلامی 59بدین کامل الهی59شاهنشاه کل عالمی 59حاکم دین اسلامی59}اصل اسلام شجره قرآن59آخرین امام دین اسلام59 جانشین بتمام انبیاء 59اسلام ناب حق محمدی 59با حکومت عدل انسان 59دین الله محمده59 خلیفه حق الله59باقائم آل محمدی 59یاجانمی عشقمی 59نعمت ولایت حق 59 شجره مطهره اسلام59 آخرین امام دین حق 59آخرین امام دین اسلام59حاکم دین اسلامی59وصی پیامبراسلام59 مهدی59آخرین ثمره آسمانه 59نعمت ولایت حق 59شجره مطهره اسلام59 اسلام حق ناب محمدی59 عترت پاک پیمبر59 دین ها کامل الله59ندای الله اکبر ها59 امپراتور آسمان ها آبی59حاکم دین اسلامی59 شاهنشاه دین ها جهان اسلام 59شجره مطهره47 +12 امام = 59 مهدی 59}حاکم دین برحق 59 بجانشین بحق پیامبر 59 مهدی 59رهبر کل اسلامی 59 ارباب حق تشیع اسلام59اخلاق قرآن نعمت اسلام 59 اصل اسلام شجره قرآن 59 آخرین امام دین اسلام 59مهدی 59 بدین کامل الهی 59رهبره امت اسلامی59 مهدی59  «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَ أُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا» (النساء، 59) امام حق اسلام قرآنی59 آخرین امام دین اسلام 59مهدی 59راه حق الله قرآن 59 نعمت ولایت47شجره مطهره47 اصل دین الله47 +12 امام = 59 مهدی 59}حاکم دین برحق 59 بجانشین بحق پیامبر 59 مهدی 59رهبر کل اسلامی 59 ارباب حق تشیع اسلام59 اخلاق قرآن نعمت اسلام 59 اصل اسلام شجره قرآن 59آخرین امام دین اسلام59 سلسله انبیاء یک مژه چشم تو برهم عالم سری سرور قرآن علی  59مهدی59شجره مطهره اسلام 59مهدی 59 آخرین امام دین اسلام = 59مهدی59 نام شیعه 12بار در قرآن آمده نام آدم 25 بار در قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر آیه 55 روح قرآن جان اسلام 55وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ این آیه34 حرف دارد34اسلام کیست اصل اسلام 59 اسلام کیست 34 +25 اصل اسلام= 59 مهدی 59به مدافعان الله59ارباب معرفت شیعه59مهدی59خورشید ماه عالم 59با مرد الهی الله59باخورشید ولایت59ماه خورشیدعالم59شجره مطهره اسلام 59سرور یا تاج سری 59حاکم دین اسلامی59با خورشید ولایت 59خلیفه اسلام الله59خوشبخترین انسان عالم59باسروردین الله59نظم الهی ارباب جهان59 روح اسلام اصل اسلام 59صاحب امامت کل اسلام 59 روح اسلام شیعه59آرمان دین اسلامی 59 با نور الله مهدی59مومن واقعی اسلام 59 رهبر کل اسلامی59 طلاء زمردی 59 یاقوت اسلام الماسی 59 مهدی59 طلاء زمردی59عشق الله جان دینه59 { 59اندیشه حق پاک قرآن59 } 59با آل یاسین علی 59آخرین امام دین حق59آخرین امام دین اسلام59 نعمت ولایت اسلام 59 شجره مطهره اسلام59 حاکم دین اسلامی 59خلیفه اسلام الله59 اسلام حق ناب محمدی 59نوره الله محمد59به ابجد وحدت کل اسلام600-541 ابوبکر و عمر=59مهدی 59 اجرکم عندالله 59با سرور دین الله 59سالاره حق انبیاء59صاحب ذالفقاری 59به ابجد کبیر {تفسیر علم ابجد قرآن} 1261-1202 عمر ابوبکر عثمان = 59 مهدی 59 جهان 59 آزآن 59 مهدی میباشد59 صاحب اسلام اصل اسلامه 59 این آیه ولایت هم 59 حرف میباشد بشمارحروفش را 59 ونریدأن نمن على الذین استضعفوافى الأرض ونجعلهم أئمّة ونجعلهم الوارثین59مهدی59باامید مستضعفان59یارهبر کل جهان 59مهدی59نور بقلب مومنین59عاشق الله علی59بارهبرجهان اسلامی59حاکم دین اسلامی59 بمکتب حق قرآن اسلام59حاکم دین اسلامی 59خلیفه اسلام الله59 آخرین امام ها الهی59اسلام حق ناب محمدی 59بارهبر کل نمونه59سرور سالار انبیاه59 سیاست بحق اسلام الله59 آخرین امام دین اسلام حاکم دین اسلامی 59خلیفه اسلام الله59 اسلام حق ناب محمدی 59جانه خدا امام حق آخرین 59هدف کل دین اسلام 59 مهدی 59 به قائم ال محمد59با راز حق دین اسلام 59 امام قرآن امام بدین ها 59امام حق اسلام ناب محمد59وحدت اسلام 34 علیک34به علم ابجد34 بیت الله 34مرد الله34بابنده الله34دین الله 34+34معرفت=68 +68 معرفت دین الله =136 مومن 136 به ابجد کبیر و صغیر علی 136 مومن الله 202 محمد 92+110 علی = 202 اهل لا اله الا الله 202مومن الله202آئینه الله 202علی 110+92محمد = 202مومن الله 202 محمد و علی جانشین بحق رسو الله میباشد روز قیامت ازنعمت های دین الله از شما سئوال خواهد شد47 نعمت ولایت 47 روز واقعه 47 نعمت های اسلام 47 إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا)47این آیه دارای 47حرف میباشد. تعداد حرفهای اسامی زیر :فاطمة 5 علي 3 حسن 3 حسين 4 علي 3 محمد 4 جعفر 4 موسى4 علي3 محمد 4 علي 3 حسن 3 محمد 4 در مجموع 47 حرف.در قرآن ثبع المثانی من القرآن العظیم مراد نام ائمه شیعه بدون تکرار در قرآن 7 بار آمده جمع کنید 3علی محمد4 دو حسن حسین جعفر موسی7 هفت آسمان به درت سجده می برند سجده نمای محراب خون علیست ای منتقم الله اهل دین که در راه است انشاء الله امام مهدی (عج)با عصای و انگشتر سلیمان در راه است47 شجره مطهره 47 با نعمت ها
الله47 نعمت ولایت 47 اصل دین الله47 شجره مطهره47 خلیفه الله 47 شجره مطهره47 خلیفه الله47 نعمت ولایت47 اصل دین الله47باآیه های ولایته47نعمت ولایت «إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤتُونَ الزَّكاةَ وَ هُم راكِعُونَ» (المائده - 55) 55+55= 110 ولی دین 110 علی 110دین الهی 110 عم 110 فروع دین اصول دین اهل قرآن=110علی110ولی دین 110جلوه الله110بی اذن علی قدم مزن برمحراب هم زاده محرابوشهیدمحراب علیست110قرآن الله33+33 بجانه محمد =66مکتب اهلبیت محمد66الله66+66 = 132اسلام132 فقط خدا 794-541 فتنه ها عمر ابوبکر =253 انسان کامل 253+ 132 اسلام = 385 شیعه 385 با لاترین مکتب الهی الله92محمد 92+18 جانشین 18 الله یعنی2ضربدر9= 18ذالحجه"غدیرخم 18+ 18الله =36یا اصل اسلام 36بجای محمد36بعد محمد36بجای محمد 36جانشین الله 36 +36=72 شهدای کربلاء72+72 =144اسلام 144به ابجد کبیروصغیر اسلام میشود 144ضرب12امام درخودش میشود  144محمد 92+18 ذالحجه "غدیرخم= 110علی 110ولی دین 110دین الهی110نگین 110دین الهی 110جلوه الله110ماه دین110باادب اهل دین110با جانشین الله درزمین 110نان جو110نمک110فروع دین اصول دین اهل قرآن =110علی110 ولی دین 110با یار محمد زاده کعبه علی =110ولی دین110محمد 92+18جانشین = 110 علی110 پلیسی 110ولی دین 110 نامت صدوده یا علی حقا پلیس عالمی
جمال حق علی ولی جمال مرتضی علی جمال روی مصطفی بوود علی مرتضی کسی که چون محمد است جمال روی خاتم است جان نبی علی ولی قائم آل محمد است  به ابجد منصب الله 32+32 راه الله = 64 دین 64+64 دین= 128حسین 128 کلید دین 128 امام الهی 128 حسین 128کلید دین 128 به ابجد دین 64دین64راه الله32+32 عشق الله =64دین 64 +64=128حسین 128 کلید دین128 امام الهی 128 کلید دین128 حسین 128  برگزیده الله 68+68=136 مومن 136 علی 136 به ابجد کبیر و صغیر علی میشود 136شهید الله385 شیعه علی میباشد حافظ از بزرگان شیعه است ولی  حائظ که یکی از بزرگان اهل تسنن است میگوید: سخن گفتن درباره علی ممکن نیست. اگر قرار است حق علی ادا شود٬گویند غلو است واگر حق او ادا نشود٬درباره علی ظلم است. (چهارده معصوم آیت الله مظاهری)   نظیر این گونه کلمات درباره امیرالمومنین٬از غیر شیعه بسیار فراوان است که در این نوشتار به برخی از آنها  اشاره میکنیم: ابو حنیفه(پیشوای بزرگ اهل سنت)   هیچ کس با علی به مبارزه برنخاست مگرآنکه علی از آن برتر بود واگر علی به مقابله ومبارزه با آنها   نمی پرداخت هیچکس نمی دانست سیره بین مسلمین و تکلیف شرعی با این گروهها از چه قرار است. (مناقب ابو حنیفه٬خطیب خوارزمی ج2 ص83) شافعی(پیشوای مذهب شافعی)   اگرعلی مرتضی خود را آنطور که بود نشاان می داد٬مردم جهان همه در برابرش سرسجده برزمین میگذاشتند٬شافعی می میرد ولی نمی داند که خدای او الله است یا٬علی.   (دیوان شافعی٬چاپ مصر ص32 به بعد)   سجده بر آدم ملائک گرنمود     درحقیقت سجده بر نور تو بود   برتوای نور خداوندی درود    یا علی و یا علی و یا علی      گر خدا خوانم تو را نبود روا       گر بشر گویم تو را نبود سزا   کیستی ای از خدا سرﱠ خدا          یا علی و یا علی و یا علی       ·            احمد ابن حنبل( پیشوای مذهب حنبلی)   در فضایل هیچکدام از اصحاب رسول خدا به میزانی که درباره علی وارد شده٬ حدیث٬ به اسناد حسن صحیح به دست ما نرسیده است . (خصایل و مسند خوارزمی ص3وص19)   مجد و عظمت از همه سو می بارد      انوار حق از جبین او می بارد   باران فضائل علی چون رحمت          پیوسته از آسمان فرو می بارد   (محمد جواد غفور زاده (شفق))                                                                  ·            ابن ابی الحدید(از بزرگان اهل سنت)   من چه بگویم درباره شخصیتی که اهل کتاب با آنکه پذیرای نبوت پیامبر نیستند اما علی را دوست دارند . و فلاسفه با همه بیگانگی با ادیان ٬وی را بزرگ می شمردند. شاهان فرنگ و روم تصویر او را در عبادتگاههای خود می آویزند ٬درحالی که شمشیر حمایل کرده و آستین بالا زده است . پادشاهان ترک و دیلم تصویرش را بر شمشیرهای خود می کشند ٬همان گونه که بر شمشیر عضدالدوله دیلمی و پدرش رکن الدوله ٬تصویر امام منقوش بود و نیز بر شمشیر آلب ارسلان و فرزندش ملک شاه چنین بود . گویی با این کار تفألی به پیروزی می زدند . (شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ج 1 ص 28 و ص 29 )   هر دم دل ماست تشنه جام علی           هر لحظه رسد به گوش پیغام علی        هر روز درخشنده تر از دیروز است       بر تارک تاریخ بشر نام علی   (محمد جواد غفورزاده(شفق))       ·            خطیب خوارزمی (فقیه و ادیب حنفی مذهب )   علی در مکه معظمه در درون خانه کعبه متولد شد . هرگز احدی پیش از او در بیت خدا متولد نشد . و این فضیلتی است که خداوند برای ابراز مقام شامخ آن حضرت به او اختصاص داده است . (مناقب خطیب خوارزمی ص 227)   بهر هر تشنه لبی٬ ساقی وصل است علی                تا جهان هست به پا صاحب نسل است علی   خانه کعبه صدف گشت که معلوم شود                 بین انبیا بشر٬ گوهر اصل است علی   (ژولیده نیشابوری)     ·            زمخشری (مفسر بزرگ اهل سنت )   پس از نازل شدن آیه "قل لا اسئلکم عیه اجرا الا المودة فی القربی " از پیامبر پرسیدند : ای پیامبر کسانی که در این آیه دوستی و محبت آنها بر ما واجب گشته چه کسانی هستند ؟ پیامبر فرمود : " علی و فاطمه و پسرانشان "   گویند هر آنکه هر چه را دارد دوست         از بعد وفات هم همان مونس اوست یا رب تو گواهی که نباشد ما را                غیر از علی و محمد و آلش دوست       ·            امام محمد غزالی (عالم بزرگ اهل سنت )   متقدمین و متاخرین همه می دانند که فهم کتاب خدا منحصر به علی "علیه السلام " است و اگر کسی این حقیقت را نفهمیده باشد٬ در خانه ای را که از آن درب پرده ها از روی دل ها برمی دارد گم کرده است .   (فیض الغدیر ٬شرح جامع الصغیر٬ محمد بن عبدالرؤف مناوی ج 3 ص 46 )       ·            محمد بن جریر طبری (مفسر بزرگ اهل سنت )   علی صبور رنجها ٬سحنی٬ مبارز ٬عالم و زاهد و هرگز به خدای تعالی شریک نیاورد و بت نپرستید و خمر نخورد و دروغ بر زبان وی نرفت و جز راست نگفت .( تاریخنامه طبری ص 676)   شاهی که ولی بود و وصی بود علی بود              سلطان سخا و کرم و جود علی بود   آن کاشف قر آن که خدا در همه قرآن              کردش صفت عصمت و بستود علی بود   آن قلعه گشایی که در قلعه خیبر                     بر کند به یک حمله و بگشود علی بود   (مولوی)       ·            عبدالرؤف مناوی (فقیه مصری)   همانگونه که خدا باب خطه را وسیله آمرزش بنی اسرائیل قرار داد که هر کس با حالت تواضع و سجود از آن داخل می شد آمرزنده می شد٬ دوستی علی و تولای او را سبب غفران و دخول بهشت و نجات از آتش در این امت قرار داده است.   (فیض الغدیر٬ شرح جامع الصغیر٬ محمدبن عبدالرؤف مناوی ج 3 ص 356)     از کسی در این جهان جز خالق یکتا مترس       ناخدا شو تا خدا داری و از دریا مترس          گر گنه کردی توسل کن به مولایت علی         تا علی داری قوی دل باش و از فردا مترس       ·            فخر رازی (ادیب و مفسر قرآن)   هر کس در دین علی را امامو پیشوای خویش قرار دهد به دست آویز استوار و محکمی چنگ زده است . (تفسیر کبیر٬ فخر رازی ج 1 ص 111 و ص 162 )   ما غرق گناهیم و ز آتش نهراسیم                                آتش به محبان علی کار ندارد   جز در تولای علی هیچ متاعی                                  در عرصه میعاد خریدار ندارد     ·            شهاب الدین آلوسی ( مفسر بزرگ اهل سنت )   تولد علی درکعبه در میان ملل جهان مشهور و معروف است و تاکنون کسی به این فضیلت دست نیافته است . آری چقدر شایسته است که پیشوای پیشوایان در جایی متولد شود که آنجا قبله مومنان است سپاس و ستایش از آن خداوندی است که هر چیزی را در جای شایسته خود قرار می دهد . (روح المعانی _ شهاب الدین آلوسی جز 23 – ص 80)   خلیل نموی (از بزرگان اهل سنت)   چه بگویم درباره کسی که دوست و دشمن فضایل او را انکار نمودند . دوست بواسطه ترس و دشمن بواسطه حسد . و مع الوصف عالم از فضایل او پر شد .   (چهارده معصوم – آیة الله مظاهری )   عبدافتاح عبدالمقصود (نویسنده معروف مصری)   امام علی برترین مردی است که مادر روزگار تا پایان عمر خود چون او نزائیده و اوست که هر گاه هدایت طلبان به جستجوی اخبار و گفتارش بر آیند ٬از هر خبری برای آنان شعاعی می درخشد . آری او مجسمه کمال است که در قالب بشریت ریخته شده است .      (الامام علی ٬عبدالفتاح عبدالمقصود ترجمه محمد مهدی جعفری ج 6 )    شکیب ارسلان (خطیب نامی سوری)   من کجا و علی بن ابی طالب کجا ǃ من بند کفش علی  " علیه السلام " به حساب نمی آیم .    مست تولای توأم یا علی                              خاک کف پای توأم یا علی    جرق جرداق (نویسنده مسیحی)   ای جهان چه می شد اگر هر چه قدرت و قوه داری به کار می بردی و در هر عصری شخصیتی مانند علی را با آن عقل و قلب و زبان و ذوالفقار به عالم می بخشیدی .    (صوت العدالة الانسانیه٬ جرج جرداق)   ای آنکه به خلق ما سوا استادی                          فریاد رس ما به صف میعادی   ای کاش بجای این همه دانش و علم                      هر قرن بما تو یک علی میدادی   (ژولیده نیشابوری)       هانری لامنس ( دانشمند و خاورشناس بلژیکی )   برای عظمت علی ٬همین بس که همه اخبار و تواریخ علمی اسلامی٬ از اوسرچشمه می گیرد٬ او حافظه و قوه شگفت انگیزی داشته٬ هر یک از علما و دانشمندان٬اخبار و احادیث خود را برای وثوق و اعتبار به او می زنند . علمای اسلام از مخالف و موافق٬ از دوست و دشمن ٬مفتخرند که گفتار خود را به علی مسند دادند٬چون گفتار او حجت قطعی داشت و او باب مدینه علم بود و با روح کلی پیوستگی تام داشته است .    (علی آیینه حق نما ٬سید ابراهیم الحسینی السعیدی ج 2 ص 24)  پروفسور واشنگتن ایرونیگ (خاور شناس بزرگ آمریکایی)   علی از برجسته ترین خانواه نژاد عرب ٬یعنی قریش بود. او دارای 3 خصلت بزرگ شجاعت و فصاحت و بخشش بود ٬روح دلیر و شجاع او بود که وی را شایسته عنوان شیر خدا نمود٬ لقبی که پیغمبر اسلام به او عطا فرمود .   (تاریخ مقدس ٬ واشنگتن ایرونیگ- زندگانی علی بن ابی طالب – پروفسور نصرالله نیک بین ص 107 )    دکتر ویل دورانت (دانشمند محقق و مورخ مشهور آمریکایی) علی در جوانی نمونه کامل تواضع و تقوی و نشاط و اخلاص در راه دین بود .خوش محضر و نکو خصال و پراندیشه و درست پیمان بود . (تاریخ تمدن٬ ویل دورانت ٬ترجمه ابوالقاسم پاینده ج 11 ص 62 )  سلیمان کتانی (نویسنده و ادیب لبنانی )   هر سخنی درباره علی بن ابی طالب گفته شود که او را در مکان و زمان محصور دارد جز سخن پردازی و ترتیب الفاظ نخواهد بود آن هم الفاظی بسته و مرده که روح معانی بدان در نتوان آمد. (امام علی مشعلی و دژی٬ سلیمان کتانی٬ ترجمه جلال الدین فارسی ص 17)   جرجی زیدان (مورخ و نویسنده مسیحی)   اگر بگویم مسیح از علی بالاتر است عقلم اجازه نمی دهد و اگر بگویم علی از مسیح بالاتر است دینم اجازه نمی دهد . (علی و شبهای خاموش نخلستان 88)   دکتر شبلی شمیل (ماتریالیست معروف )   علی بزرگ بزرگان جهان و تنها نسخه منحصر به فردی است که در گذشته و حال٬ شرق و غرب جهان نمونه ای مانند او را ندیده است . (صوت العدالة الانسانیة٬ جورج جرداق ص 19 )   فؤاد جرداق (شاعر مسیحی)   هر گاه دشواریهای زندگی رو به من می آورد و از رنج های روزگار  آزرده می شوم به آستان علی از اندوه خود پناه می برم ٬زیرا او پناهگاه هر ماتمی است او بر ستمکاران چون رعد و بر شکست خوردگان یاوری دلسوز و مهربان است . (همان ص 1210)   گرسی نرسیسان (دانشمند و محقق انگلیسی )   اگر علی این گوینده با عظمت امروز در کوفه بر منبر قرار میگرفت شما مسلمانان میدید که مسجد کوفه با همه وسعت خود از اجتماع مردم مغرب زمین برای استفاده از دریای خروشان علی موج می زد .   (پنجگام٬ دکتر مجذوب صفا ص 17 )       آن شرح بی نهایت کز حسن یار گفتند                  حرفی است از هزاران کاندر عبارت آمد شهیدقرآن34+34آیات.الله34خانه مسلمین 34بیت الله34دین الله پادشاه.جهان34یگانه مرد34=68+68=136علی136مومن136به. ابجدکبیر وصغیر علی136به ابجدصغیرمعجزه قرآن محمد64+64 دین= 128 حسین 128 کلید دین128 امام الهی 128 معجزه دین الهی 128 امام حسین میباشد پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385شیعه385فقط دین اسلام 385اسلام پیامبر 385اسلام واقعی الله385شیعه به ابجد کلمه الله 41+25 شیعه = 66 الله 66+66= 132 اسلام 132قلب 132 اسلام 132 امام کل 132 به ابجد کبیر ادیان 66+66الله= 132 اسلام 132 را بپذیرید تا رستگار شوید بدین الله 132+64 دین = 196 دین اسلام 196 امام کل دین 196 کلید اسلام 196 ضرب 14 معصوم خانواده محترم پیامبر میشود 196 دین اسلام 196 پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد کبیر فرقه 385 شیعه385با آل قرآن385 بدین واقعی اسلام 385 اسلام واقعی الله 385 شیعه 385 پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه385 فقط دین اسلام 385 شیعه385بدین واقعی اسلام 385اسلام واقعی الله 385 راه حقه الله 385 اسلام پیامبر385 فقط دین اسلام 385 شیعه 385 میباشدانّى جاعلك للنّاس اماماً.خداوند در قرآن می فرماید ما امام را انتخاب می کنیم  پیش از این برای امام، ویژگی هایی را از قبیل عصمت و علم و … بیان کردیم. روشن است که یافتن و شناختن کسی که دارای این صفات -آن هم در عالی ترین درجه- باشد تنها به وسیله خداوند که دانای به آشکار و نهان انسانهاست، امکان پذیر است. همان گونه که خداوند در قرآن کریم به ابراهیم می فرماید: من تو را به مقام امامت مردم از صعصعة بن صوحان روايت است كه وى هنگامى كه على عليه السلام به حكومت رسيد بر آن حضرت وارد شد وگفت : اى اميرمؤمنان ، شما برتريد يا آدم ابوالبشر ؟ فرمود : خودستايى زشت است ، [ ولى بدان كه ] خداوند به آدم فرمود : ( تو وهمسرت در بهشت جاى گزينيد واز همه چيز بخوريد جز اين درخت . . . ) [ ولى آدم از آن درخت خورد ] اما با آن كه خداوند بيشتر چيزها را براى من مباح كرده بود من از آنها دست كشيدم و پيرامون آنها نگشتم . پرسيد : شما برتريد يا نوح ؟ فرمود : نوح قوم خود را نفرين كرد ومن هيچ گاه بر ظالمان وغاصبان به حق خودم نفرين نكردم ، وفرزند نوح كافر بود ولى دو فرزند من سرور جوانان اهل بهشتند . پرسيد : شما برتريد يا موسى ؟ فرمود : خداوند موسى را به نزد فرعون فرستاد وموسى گفت : ( مى ترسم كه مرا بكشند ) ، ( 2 ) ولى من هنگامى كه رسول خدا صلى الله عليه واله وسلم مرا براى تبليغ سوره برائت فرستاد كه آن را در موسم حج بر قريش قرائت كنم هيچ نترسيدم با آن كه بسيارى از سران وگردان آنها را كشته بودم ، رفتم وآن سوره را بر آنان قرائت كردم واز آنان نترسيدم . پرسيد : شما برتريد يا عيسى بن مريم ؟ فرمود : مادر عيسى در بيت المقدس * بود ، چون هنگام زايمان او فرا رسيد شنيد كه كسى مى گفت : بيرون رو كه اينجا پرستشگاه است نه زايشگاه ، اما مادر من فاطمه بنت اسد چون هنگام زايمانش فرا رسيد در حرم بود ، پس ديوار كعبه شكافت وشنيد كه كسى مى گويد : داخل شو ، واو داخل در وسط خانه شد ومن در آنجا به دنيا آمدم ، واين فضيلت را هيچ كس پيش از من وپس از من دارا نبوده ونيست .   حضرت ابراهيم عليه السلام قبل از اين كه به مقام امامت برسد به مقام خلت رسيده بود و قبل از آن به مقام رسالت و قبل از آن به مقام نبوت و در آخر عمر بعد از امتحان هاي سخت خداوند او را به امامت برگزيد (آيه 124 سوره بقره) تفاوت مقام نبوت و امامت عمدتا در نوع هدايت آن ها است نوع هدايت نبي ارائه طريق است در حالي كه نوع هدايت امام ايصال الي المطلوب است كه قرآن از آن به "هدايت به امر" ياد مي كند و مي فرمايد: وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ {السجدة/24} وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ {الأنبياء/73} . از آيات مذكور بر مي آيد كه رسيدن به مقام امامت مقدمات عديده اي لازم دارد از جمله رسيدن به مقام مشاهده ملكوت؛‌صبر مطلق ؛ ايقان و.... 5. البته شئون امام متعدد است يعني امام علاوه بر زعامت مذهبي رهبري و زعامت سياسي ؛ قضايي ؛ تشريعي و... را بر عهده دارد. پیامبر رحمت (صلی الله علیه و اله ) فرمودند یا علی... انت افضل السابقین ای علی تو بهترین گذشتگان هستی ( بحار الانوار ، موسسه الوفاء بیروت ج 38 ص 134) حضرت ختمی مرتبت در روایتی دیگر می فرمایند : علی بن ابیطالب افضل خلق الله غیری علی بن ابیطالب بعد از من بهترین خلق خداست .(( بحار ، همان ، ج 25 ص 360(( و در روایتی دیگر فرمودند : خیر الاولین و الاخرین من اهل السموات و الارضین او بهترین اولین و اخرین از اهل اسمانها و زمین ها است هنگامی که روز قیامت شود او را بر شتری از شترهای بهشتی سوار می کنند با حرکت او جای جای قیامت روشن می گردد پیامبران می پرسند این اقا با این همه عظمت کیست ایا او نبی مرسل است ؟ منادی ندا می دهد ایشان علی بن ابیطالب وصی حبیب الله است .( بحار الانوار چ موسسه الوفاء بیروت ج 27 ص 360) - عن اللّه تبارک و تعالی : یا أحمد، لولاک لما خلقتُ الافلاک و لولا علیٌ لما خلقتُک و لو لا فاطمه لما خلقتکما؛(1) أی احمد، اگر تو نبودی ، افلاک را خلق نمی کردم ، و اگر علی نبود، تورا خلق نمی کردم و اگر فاطمه نبود، شما را خلق نمی کردم "(بحارالانوار-ج16ص406 امام رضا (ع) ضمن تصریح به محدودیت اذهان مردم در نیل به حقیقت امامت تصریح می کند که امامت بالاتر از نبوت است و برای این ادعا حضرت به اعطای مقام امامت بعد از نبوت به حضرت ابراهیم استدلال می کند: «و ان الامامه خص الله ابراهیم الخلیل (ع) بعد النبوه و الخله مرتبه ثالثه و فضیله شرفه بها». (عیون اخبار الرضا، ج 2، صص 6- 195؛ الکافی، ج 1، ص 199؛ کتاب الحجه، ب نادر جامع، ح 1) امام رضا (ع) فرمود: « برای امام (ع) نشانه هایی است: او داناترین،… پرهیزگارترین، بردبارترین، شجاع ترین، سخاوتمند ترین و عابدترین مردم است. » امام علی (ع) درباره علامت های امام بر حق می فرماید: « امام آگاه ترین فرد است به حلال و حرام خدا و احکام گوناگون و اوامر و نواهی او و هرآنچه مردم نیازمند هستند.» امام صادق (ع) در مقام توصیف اوصاف و مقامات حضرت ابراهیم به ترتیب به مقام‌های: 1- عبد، 2- نبی، 3- رسول، 4- خلیل،  5- امام، اشاره و تاکید می‌کند این مقام ها به ترتیب بوده یعنی اول عبد بعد نبی بعد رسول بعد خلیل و در آخر به مقام امامت نایل می آید. (کافی، ج 1، ص 175) ) ولی یک نابقه هایی هم پیدا می شوند که نگار من به مسجد نرفت و خط ننوشت یکشبه استاد صد مدرس شد امام سجاد (ع) بعد از توصیف خود به ائمه مسلمین خودشان را32 «حجج الله»، 32+32= 64 دین 64+64= 128 حسین 128 کلید دین 128 امام الهی 128 «امان اهل الارض»، «بنا یمسک الله السماء»، «بنا یترل الغیث و ینشر الرحمه و یخرج برکات الارض» و «لولا ما فی الارض منا لساخت باهلها» توصیف می کند که نگاه بلند و ژرف آنان به امامت را می رساند.  این اوصاف از اوصاف اختصاصی امامان است که پیامبران پیشین – جز پیامبر اسلام – بر آنها متصف نبودند.روشن است بی مریضو بیماری دکتران را نبوده است کاری  روشن است كه امامت شأنى اضافه بر شأن نبوت است كه در اثر پايدارى و صبر در مقابل ابتلائات و آزمايش هاى الهى براى آنان حاصل مى شد. صفات وویژگی های لازم برای امامت عبارتند از: الف. مشروعیت الهی امامت؛ ب. صفات خاص (علم و عصمت)؛ ج. مرجعیت علمی و دینی؛ د. واسطه فیض و قطب (ولایت عامه)؛ هـ . برخورداری از الهام.  بر اساس این تعریف و ویژگی ها هر شخصی ولو حاکم عادل نمی تواند (امام) و حائز صفت امامت گردد، چرا که جمع صفات فوق در انسان های عادی مشکل بلکه ممتنع است و فقط انسان های محدود با فضل الهی و مورد نص خداوند و رسولش می توانند چنین ادعایی را مطرح کنند. از شیعیان: 1) ابو سعید خدری می گوید: از رسول خدا صلی الله علیه وآله شنیدم که فرمودند: ای علی خداوند هیچ پیامبری را مبعوث نکرده است مگراینکه او را به ولایت تو راهنمائی نموده است.[1] 2 ) رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند در شب معراج از رسولان قبل پرسیدم بر چه چیزی مبعوث گردیده اید؟ جواب دادند: بر نبوت تو و ولایت علی بن ابی طالب و امامان از ذرّیه شما.[2] 3 ) از امام هفتم حضرت ابی الحسن موسی بن جعفر الکاظم علیه الصلاه و السلام روایت است که فرمودند: ولایت علی علیه السلام در جمیع صحف انبیاء گذشته نوشته شده است و خداوند هیچ پیامبری را مبعوث نفرمود مگر بر نبوت محمد صلی الله علیه و آله و ولایت وصیش علی علیه السلام .[3] از تسنن یک نمونه ارائه میشود گرچه احادیث زیادی از آنها داریم: شواهد التنزیل (حاکم حسکانی): 4 )عن ابن مسعود قال: قال لی رسول الله (صلی الله علیه و آله): لمّا اسری بی الی السماء اذاً ملک قد اتانی فقال لی یا محمد سل من ارسلنا من قبلک من رسلنا علی ما بعثوا؟ قلت: معاشر الرسل و النبیین علی ما بعثکم الله؟ قالوا: علی ولایتک یا محمد و ولایة علی بن ابی طالب علیه السلام [4] ابن مسعود روایت کند که رسول خدا صلی الله علیه و آله به من فرمودند: هنگامی که مرا به آسمان سیر دادند فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای محمد از رسولانی که قبل از تو مبعوث شده اند بپرس به چه چیزی مبعوث شده *اند؟ من از رسولان و پیامبران پرسیدم: بر چه چیزی خداوند شما را مبعوث کرده است؟ همگی پاسخ دادند: خداوند ما را بر ولایت تو ای محمد و بر ولایت علی بن ابیطالب (علیه السلام) مبعوث کرده است. 1 - اختصاص مفید/ 343 و بحار الانوار 11/60 2- بحار الانوار 26/301 3-                                    اختصاص مفید/ 18 و بصائر الدرجات/ 107 محدّثان اسلامی از پیامبر اکرم(ص) نقل می*کنند که فرمود: «أنا سیّد البشر؛ من سرور آدمیان هستم»، یا « سیّد ولد آدم».(۴) از طرف دیگر در آیه مباهله، امیرمؤمنان علی(ع) به منزله جان پیامبر(ص) معرفی شده است، چنان*که می*خوانیم: «بیایید ما فرزندان خود را دعوت کنیم و شما نیز فرزندان خود را، ما زنان خویش را دعوت کنیم، شما هم زنان خویش را، ما نفوس خود را و شما نیز نفوس خود را، آنگاه مباهله کنیم و لعنت خدا را بر دروغ*گویان قرار دهیم».(۵) به اتفاق مفسّران، مقصود از «أنفسنا» جز علی(ع) کسی نیست. زیرا در روز مباهله، پیامبر(ص) جز خود، با چهار نفر وارد میدان مباهله شد: حسنین، فاطمه(س) و علی(ع). دو فرد نخست مصداق « ابنائنا» و نفر سوم بیانگر «نساءنا» (زنان) و نفر چهارم که علی(ع) باشد، مصداق «أنفسنا» است، و لازمه این منزلت که پیامبر(ص) او را جان خویشتن معرفی می*کند، این است که او نیز در پیشگاه خدا در حدّ رسول خدا(ص) یا در درجه بعد است، و چون دلیل قاطع بر برتری پیامبر(ص) بر تمام انسان*ها داریم، در این صورت او باید از نظر فضیلت و منزلت، نزد خدا دومین شخصیت باشد.به ابجد ظالم 971 -430 مقصر = 541 عمر ابوبکر 541 به ابجد  فتنه گران 786- 245 اسلامه حق = 541 ابوبکر عمر541 فتنه ها 541+430 مقصر = 971 ظالم + 231 ابوبکر = 1202 ابجد سه خلیفه کفر 1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 ظالم 971 - 310 عمر =661 عثمان 661  - 231 ابوبکر = 430 مقصر430 +231 ابوبکر = 661 عثمان661-231 ابوبکر= 430 مقصر  ابوبکر و عمر طبق معادله ظالم و مقصر از شیطان پست تر بوده اند به ابجد منافقان قرآن 673-132 اسلام = 541 عمر ابوبکر 541 فتنه ها 541 اهله شر 541 دشمنه اسلامی541 اولین قاصب اهل بیتی541 منافق کوردلی 541 دروغگوهای پلید عالمند 541    به ابجد541 مقصرادین الهی 541دشمنه اسلامی 541 عمر ابوبکر541فتنه ها 541پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 عمر ابوبکر541 ابجد نامشان 541 میباشد
به ابجدشیطان22مقصر22دشمن اسلام22عمر22گنده لات22 عمر 22شرور22نابکار22 عمر22لا مذهب22با وحشت22ارعاب 22پررو 22تهدید22شرمسارا22 گنهکاران 22منافقان22مجرمان22با فاسدها22 شرور 22نابکار22سرکشها22انسان سرکش22 خائن هست22گنده لات22فحش بد 22درآتشه22دوزخه22شرور22نابکار 22عمر22با قاصبها22ابابکر22سرکشها22ارعاب22فحش بد22سرگشها22ک.سکشها22 انسان سرکش22بدبختی22دشمن اسلام22لعنت22باوحشت 22ارعاب22مجرمان22منافقان 22 عمر22لامذهب22نابکار22 دینها22عمر22تهدید 22ارعاب22 بناحقه22نابحقه22دینه ا22احمقه22 خردجال22 عمر22گنده لات نابکار22بی پدر22سگ پدری22 لاشخورا22دشمن اسلام 22عمر 22گنده لات 22شرور22نابکار22گورخر 22نیرنگ22 دروغ22کلک 22کید22مکارا22روباه 22ابابکر22بدبختی22 فاحشه22لواط22 ایدز22آلوده22ایدز 22شرمسارا22 بافاسدها22گناه سنگین22اهل بگناه22لواط22 عمر22فحاشه22نابکار22شمن اسلام 22گنده لات 22شرور22نابکار22لواط 22ایدز22فاحشه22 آلوده22عمر22ابابکر 22دوسال خلافت نکرده از دنیا رفت در جهان هم اکنون قاصبان خلافت به هر قیمتی در راس کارندو جان مردم برایشان هیچ اهمیتی نداردخود در ماشینهای ضد گلوله نشسته و بفکر امثال من و شما نیستندهمه چیز را قصب کرده اندوفقط برای خود می خواهند 22جاطلبا 22 سست ایمان 22لا مذهب22مرگی 22باخاری22مردند 22تمام ناحقها دوسال خلافت نکرده از دنیا می روند قاتلان امام حسین دوسال نشده توسط مختار علیه سلام همگی به درک واصل شدند این ایه قرآن ابجد عمر22ابوبکر27+25 عثمان =74 فرقه شدن دین اسلام توسط این سه قاصب پلیدابجد این آیه قرآن هم 74 میباشد74 سوره سجده آیه 22 ان من المجرمین منتقمون قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کردابجد این آیه قرآن ابجد ابوبکر عمر عثمان 74 میباشد ان من المجرمین منتقمون74 عمر ابوبکر عثمان 74 والشجرتها الملعونه 74شجره خبیث دین اسلامی 74 عمر ابوبکر عثمان 74بدین نامرد بخبیث نا اهل 74 شجره خبیث دین اسلامی 74عمر ابوبکر عثمان 74 ابجدشان 74 میباشدخداوند برای امتحان امت اسلام دست پیامبر و علی را با گرفتن عهد از ایشان بست و ناکسان خبیث دین بر اسب سرکش خلافت سوار و بسوی جهنم رهسپار شدند ابوبکر دوسال خلافت نکرده آرزوی خلافت را به گور برد تمام ناحق ها دوسال نشده سر نگون میشوند قاتلان امام حسین دوسال نشده مختار همه را به درک فرستاد

محرم 288+385شیعه =673-541 عمر ابوبکر =132 اسلام 132 محرم است که اسلام را زنده نگه میدارد 64دین 64تنها دین بحق الهی 64+64 دین=128 حسین 128 کلید دین 128 کعبه 97+5 تن +12 امام +14 معصوم =128 حسین128 کلید دین 128 128امام الهی 128جان دینی128 ابنای دین 128  کلید دین 128سبب دین128امام الهی 128 جان جهانی128 حسین128 با الله هو مدد 128 امام همام 128 امام ماه 128 به یا علی 128 یا به ماه دین 128 با اهله جمالی 128 یا دین ناب 128 با امید دینها128 با دین مذهبی 128 حسین یعنی حما سه ساز دین حسین یعنی حم سین نون والقلم و ما یسطرون حسین یعنی ترسیم کنند خط شهادت درجهان حم سین حامی محمد سیرت نوح حسین کشتی نجات128حسین 128امام الهی128محبوب دین ها 128با محبوب الله128 گل زمان 128حسین128به طبیب زمان128 کلید دین 128امام الهی128 حسین128در قرآن ثبع المثانی من القرآن العظیم مراد نام ائمه شیعه بدون تکرار در قرآن 7 بار آمده چهار{محمد {فاطمه} چهار علی}  دو حسن حسین جعفر موسی که در راه است انشاء الله  إِذْ قَالَ یُوسُفُ لِأَبِیهِ یَا أَبتِ إِنِّی رَأَیْتُ583 أَحَدَ عَشَرَ583 محمد علی فاطمه  حسن حسین583 عاشوراه 583کَوْکَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَیْتُهُمْ لِی سَاجِدِینَ ای یوسف زهرادوازدهمین سوره قرآن بیا ای جانه دله 26 علی و زهرا  بیا تا همه در برابرت خشوع و خضوع  کنند ای 12 دوازدهمین سوره قرآن یوسف زهراجانها به فدایت اگر دین شما امام الهی جان الهی و کلید دین ندارد دین شما به درد عمت میخوره مثل عمر که عمش مادرشم بود  شهید نماز33+33=66 الله 66+66=132 اسلام 132 اسلام 132+64دین=196دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم در خودش میشود196 دین اسلام 196ابجداهل دین 100+351 قرآن +132 اسلام=583 عاشوراه 583 محمد علی فاطمه حسن حسین 583شبکه نور 583 شبکه نور583 اهل بیت فاطمه 583 این عدد نورانی را از راست بخوان براستی شیعیان فرزندان اهل بیت محمد علی فاطمه حسن حسین 583 میشود 385 شیعه 385 و دشمنان گمراه فرقه های 74 فرقه گمراه دین اگر دین ندارید لا اقل آزاد مرد باشیددرمسلخ عشق جزنکورا نکشند روبه صفتان زشت خورانکشند گرعاشق صادقی زکشتن مگریزمرداربود هر آنکه اورا نکشند36مرد الله36+36عرش الله 36=72+72=144اسلام به ابجد کبیر و صغیراسلام میشودضرب 12 امام در خودش میشود 144اسلام 144حسین128اسم محمد 25+اسم علی31+اسم فاطمه32+اسم حسن15+اسم حسین25= 128حسین 128کلید دین 128امام الهی 128شهید نماز33+33= 66 الله 66+66=132 اسلام132   تنها دلاور ونامدار جهانیان است {رسم الله راه الله} 638-541 عمر ابوبکر=97 کعبه97 = کربلاء 35+31 نینواء +31 عاشوراه = 97 کعبه97 +5 تن +12 امام +14 معصوم = 128 حسین 128 کلید دین128 چراغ الله 31+97 کعبه = 128 حسین پیامبرفرمودفقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد25فرقه شیعه25فرقه25آل الله 25با آل قرآن25 کعبه25کربلا25 آل الله25شیعه25انسان کامل25اصل اسلام25دلاور25مغزی 25دلاور25بسیجی25با حقی25ارباب جهان25باحقی 25شیعه25انسان کامل 25 انسان نمونه 25آل الله25 گنج دینه25اهل آسمانه 25 اصل اسلام25شیعه25خداوند در آسمانها ملائکه ودرزمین بسیجی هارا آفریددلاور25قهرمانا 25قدرته 25 اولین 25به مکتب25ال الله25 انسان کامل 25 انسان نمونه 25 با آل قرآن25 آل الله25شاه مردان 25ارباب جهان25 شاه مردان25 اصل اسلام 25شیعه25کعبه25 به ابجد کعبه 97 +13 رجب تولد مولاء در محراب کعبه=    110ولی دین 110دین الهی 110 علی 110 جلوه الله110 ماه دین110 به ابجد کعبه 97 {رسم الله راه الله} 638-541 عمر ابوبکر= 97 کربلاء 35+31 نینواء +31 عاشوراه = 97 کعبه97 +5 تن +12 امام +14 معصوم = 128 حسین 128 کلید دین128{رسم الله راه الله} 638-541 عمر ابوبکر= 97 کربلاء 35+31 نینواء +31 عاشوراه = 97 کعبه97 +5 تن +12 امام +14 معصوم = 128 حسین 128 کلید دین128 وهابی 24 منهای 73 فرقه باطل = 49 مکر حیله 49 شجره ملعونه 49 مکر حیله 49 عمرابوبکر49 منافقان دوزخی 49 گاو وحشی  متی 49 نامردترین انسان 49 خلیفه نادانی 49ابوبکر 27+22عمر=49نا اهله امت محمد۴۹چلپاسه مارمولک ۴۹ ابوبکر عمر ۴۹ به ابجدکشف اولین ۴۹حیوان عالم ۴۹  حیوان ۲۷+گور خر ۲۲= ۴۹ابوبکر عمر۴۹ و 74 فهمو شعور حیوان ۷۴  ابجد عمرو ابوبکر و عثمان ۷۴ اولین حیوان ۲۷ ابوبکر ۲۷ دوزخی ۲۷ مقصره27فاجعه27 ظالمی ها ۲۷دوزخی 27پیمان شکن27 منافقون27 لامذهبه27 خر دجاله 27 اسلام ناحق27 دشمن خداوند 27 ابوبکر27 انت مشرک27 فاجعه 27  چلپاسه مارمولک 49 جنگ و خونریزی ها ۴۹ ابابکر۲۷+۲۲عمر=49عمرابوبکر49شجره ملعونه49مقصرپیمانشکن49 دشمن اسلام دوزخی 49مقصرفاجعه49لامذهبه دشمن خداوند49نامردان دوزخی 49 نامردترین انسان49خلیفه نادانی49مکر حیله 49 شجره ملعونه 49 مکر حیله49نامرد ترین انسان 49عمر ابوبکر 49شجره ملعونه 49مکر حیله 49 شجره ملعونه 49 قاصب بدین الله 49مکر حیله 49عمر ابوبکر 49شجره ملعونه49قاصب کل دین ها49بقاصبان خلافت حق49 بخلاف کاران اسلام 49بدعت کردی 710-661 عثمان = 49 عمر ابوبکر 49 جالب اینجاست وهابی های ابلق هدایت شده و گروه گروه شیعه میشوند ولی شیعیان بما کمک دینی نمیکنند شما بدانید آمریکا و انگلیس تا از خدعه و نیرنگ دست نکشند دشمن شیعه و سنی محسوب میشوند و تا سال دیگر گروه ما در مزار شریف به 500هزار نفر خواهد رسید ما اهل بیت پیامبر را دوست میداریم به ابجد اسلام 132+92 محمد +110علی +17 نماز = 351 قرآن 351 فارسی 351 +14 معصوم = 365 روز سال والشجرتها الملعونه 74فرقه شدن دین اسلام با مردان رجس پلیدی615-541عمر ابوبکر=74 ابجد صغیر سه خلیفه 74 میباشد اینم آیه قرآن 74ان من المجرمین منتقمون74 فتنه های دین 615-541 عمر ابوبکر =74 فرقه ابجدصغیرسه خلیفه 74 میباشد دین اسلام 74 فرقه شد 74 فرقه ابجد سه خلیفه میباشد74 (ان من المجرمین منتقمون 74) فرقه شدن دین اسلام توسط عمر22+27 ابوبکر+25 عثمان = 74=74والشجرتها الملعونه 74منافق دین اسلام 467-541= 74عمرابوبکر عثمان74دزدان نامرده دینه اسلام 467-541عمر وابوبکر = 74 ابجد صغیر سه خلیفه 74منافق دین اسلام 467-541= 74عمرابوبکر عثمان74دزدان نامرده دینه اسلام 467- عمر و ابوبکر 541= 74 منافق دین اسلام 467-541= 74عمرابوبکر عثمان74والشجرتها الملعونه74 دزدان نامرده دینه اسلام 467-541عمر وابوبکر = 74 ابجد صغیر سه خلیفه 74منافق دین اسلام 467- 541 ابوبکر عمر= 74عمرابوبکر عثمان74دزدان نامرده دینه اسلام 467- عمر و ابوبکر 541= 74اسراف کاران 614- 541 عمر و ابوبکر رکب وبا = 73 بافرقه باطل در دین74والشجرتها الملعونه74ان من المجرمین منتقمون74 همین الان در جوامع اسلامی هیچ کس به کسی دیگر رحم نمیکند برای قصب خلافتها گرگها ی کفتار صفت در کمینند کسانی دم از اسلام میزنند که بویی از انسانیت هم نبرده اند سمون بکمن عمیون فهم لا یعقلون و لا اکراه فی الدین را نمیدانند و براحتی امت اسلام را می میکشند اینها بدتر از یهودی هستند ابجد منافق دینه حق اسلام 580 -541 عمر ابوبکر = 49 ابجد صغیر ابوبکر 27+22 عمر = 49 ابجدصغیر ابوبکر و عمر 49 میباشد عمر 22+27 ابوبکر = 49 بدشمن اسلام دشمن قرآن 49 به ابجد قرآنی بیعت شکنانی 49 یعنی ابوبکر 27+22 عمر = 49 و به ابجد صغیر ابجد 49عمر ابوبکر 49 شجره ملعونه 49 بناحق عالمی 49 کلمها خبیثه 49 کشجره خبیثه 49شجره ملعونه 49مجرم بدین اسلام 49 به مجرمان خبیث 49 منافق بدین اسلام 49 بناحق عالمی 49اهل کفار اسلام 49 شجره ملعونه 49 بنامردان کافر 49 ناحقه امت محمد 49 بدترین خلق امت 49 منافق بدین اسلام 49 بی دین امت اسلام 49 بناحق عالمی 49 کلمها خبیثه 49 کشجره خبیثه 49شجره ملعونه 49مجرم بدین اسلام 49 به مجرمان خبیث 49 منافق بدین اسلام 49 بی دین امت اسلام 49 اهل کفار اسلام 49 ناحقه امت محمد 49 قصب خلافت الله 49 اهل کفار اسلام 49 به ابجد صغیر ابجد 49عمر ابوبکر 49 شجره ملعونه 49 عمر ابوبکر 49 آل سعود جنگ طلب 49نیرنگ آل سعود 49 بنامردان کافر 49 اهل کفار اسلام 49 بناحقه عالمی 49آل سعود دشمن اسلام 49بکفار قریش 49 بملعونترین 49آل سعود جنگ طلب 49 دینه گمراهی 49 با اشرار دین اسلام 49 با اصل گمراهی 49 دینه گمراهی 49کشجره خبیثه 49 کلما خبیثه 49 شجره ملعونه 49 بنامردان کافر49 ناحقه امت محمد 49 بناحقه عالمی 49 بشیطانه خبیثه 49 با منافقان فاسقان 49 باطا فرقه ها 49 بی دین امت اسلام 49 بناحق عالمی 49 بدترین خلق امت 49 اهل کفار اسلام 49 قصب خلافت الله 49 گمراه دینه 49 با احمق نادان امت 49 اهل کفار اسلام 49 با اشرار دین اسلام 49 بناحق عالمی 49اهل کفار اسلام 49 شجره ملعونه 49 بنامردان کافر 49 ناحقه امت محمد 49 بدترین خلق امت 49 منافق بدین اسلام 49 بی دین امت اسلام 49 بناحق عالمی 49 کلمها خبیثه 49 کشجره خبیثه 49شجره ملعونه 49مجرم بدین اسلام 49 به مجرمان خبیث 49 منافق بدین اسلام 49 بی دین امت اسلام 49 اهل کفار اسلام 49 ناحقه امت محمد 49 قصب خلافت الله 49 اهل کفار اسلام 49

ابجد منافق دینه حق اسلام 580 -541 عمر ابوبکر = 49اهل دروغ 1251- 1202 = 49اهل کفار اسلام 49 منافق بدین اسلام 49با اشرار دین اسلام 49 بناحق عالمی 49اهل کفار اسلام 49 شجره ملعونه 49 نامرد روزگار 49 خلیفه کودن 49بنامردان کافر 49 ناحقه امت محمد 49 بدترین خلق امت 49 منافق بدین اسلام 49 بی دین امت اسلام 49 بناحق عالمی 49 کلمها خبیثه 49 کشجره خبیثه 49شجره ملعونه 49مجرم بدین اسلام49 ابجد صغیر ابوبکر 27+22 عمر = 49 آل سعود جنگ طلب 49نیرنگ آل سعود 49 بنامردان کافر 49با اسرائیلی 49 به آمریکای 49 حقه بازن پلید49 نامرد روزگار49 بجنایتکاری 49 اهل کفار اسلام 49بدشمن اسلام دشمن قرآن 49 به ابجد قرآنی بیعت شکنانی 49 یعنی ابوبکر 27+22 عمر = 49 و به ابجد صغیر ابجد 49عمر ابوبکر 49 شجره ملعونه 49 بناحق عالمی 49 کلمها خبیثه 49 کشجره خبیثه 49شجره ملعونه 49مجرم بدین اسلام 49 به مجرمان خبیث 49 منافق بدین اسلام 49 بناحق عالمی 49اهل کفار اسلام 49 شجره ملعونه 49 بنامردان کافر 49 ناحقه امت محمد 49 بدترین خلق امت 49 منافق بدین اسلام 49

 به ابجد اختلاف دین ۱۲۷۶-۱۲۰۲ ابوبکر و عمر و عثمان = ۷۴ کسانی که باعث شدند در دین اسلام اختلاف بیفتد و دین اسلام را به ۷۴ فرقه از هم متلاشی نمودند ابجدصغیر سه خلیفه ۷۴ میباشد ابوبکر۲۷+۲۲ عمر +۲۵ عثمان = ۷۴ لعنت خدا بر سه خلیفه نادان که باعث ۷۴ فرقه شدن دین اسلام شدند 74 و آیه قرآن ان من المجرمین منتقمون 74  فهمو شعور حیوان ۷۴  ابوبکر 27+22عمر 25عثمان = 74 اشداء علی الکفار74 والشجرتها الملعونه 74 فهمو شعور حیوان ۷۴ بدروغ گویان عالمی 74 فرقه ابوبکر 27+22عمر +25 عثمان=74  امت74 فرقه را این سه خلیفه ناحق ساختند آیه قرآن هم میخواهید = ان من المجرمين منتقمون74ابجد اين آيه ابجد ابوبكر و عمر و عثمان74خداوند می فرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد  این آیه به ابجد کبیر هم ابجد سه خلیفه گمراه میباشد  به ابجد خائنان 772-541 عمر و ابوبکر = 231 ابوبکر جزو خائنان به رسول خدا بوده الله اکبر کلمات هم غوغا نموده اند با خباثتها 1512-1202 سه خلیفه = 310عمر ابجد خائنان 772-541 عمر و ابوبکر = 231 ابوبکر جزو خائنان به رسول خدا بوده الله اکبر کلمات هم غوغا نموده اند  به ابجد اشراردینها772-541 عمر و ابوبکر= 231 ابوبکر

فکر کنید زمان پیامبر مثل زمان الان سوریه و مصر بوده همه عمرها 74 فرقه و همدیگر را بکشند تصور کنید حق را ندید و مردم را گمراه کنند آنان که میکشند قابیلی و آنان که کشته  میشوند بازم قابیلیند روز قیامت کسی که انسانی را بکشدبه دوزخ میرود قرآن فرمود قاتلان به دوزخ میروند کسانی که نبش قبر میکنند به دوزخ میروند این آیه قرآن هم به ابجد کبیر و هم به ابجد صغیر سه خلیفه میباشد  74 ان من المجرمین منتقمون74و الشجرتها الملعونه74  پیامبر فرمود دین اسلام هم مثل دین مسیح 74         74 فرقه میشود ابجد ابوبکر 27+22 عمر +25 عثمان = 74و الشجرتها الملعونه74 این سه خلیفه باعث 74 فرقه شدن دین اسلام شدند 74 روز بعد از وفات پیامبر دختر عزیز رسول خدا را به شهادت رساندند 74 = 4+7= 11  جانشین بر حق رسول خدا را به شهادت رساندند 74کلکت 74
دزدان نامرده دینه اسلام 467-541 عمرابوبکر= 74 ابجد سه خلیفه 74منافق دین اسلام 467-541= 74عمرابوبکر عثمان74دزدان نامرده دینه اسلام 467-541= 74  به ابجد صغیر کهیعص49 عمرو ابوبکرقصب خلافت علی نمودند و حمعسق 26علی26 بیعت 26 وصیت 26 غدیر26 راه حق26 حمعسق468تقسیم بر26 = 18 ذالحجه غدیر خم اگر هر دو دست را بچسبانی به هم دوتا 18 روی هم میافته یعنی خلافت علی را پنهان نمودند ما شیعیان دستهای خود را باز و در قنوت هم باز ولی شیاطین دستهای خود را میبندند و دست چه کنم چه کنم روی هم میگذارند و در سینه خود این امر مهم غدیر خم را پنهان میکنند بخاطر این دست بسته نماز میخوانند وگرنه در صحیح مسلم و بخاری فرموده پیامبر دست باز مثل شیعیان نماز میخوانده و بخاک پاک سجده میکرده با خاکهای نجس و آلوده به درگاه خدا نمیشودسجده کرد عبادت کرد مکان سجده باید پاک و پا نخورده باشد بخاط همین خداوند موسی را به کوه طور و محمد را به کوه غار حرا ء فرا خواند مکانی که پای گهنکاران به آن نرسیده و فقط پیامبران در مقابل خدای یکتا و با عظمت به خاک می افتادند

با سلام رفته بودم بازار گردو بخرم فروشنده یک مشت گردو با پوست آورد نصف آن پوستش کنده شده بود گفتم چرا اینطور نصفش پوست ندارد گفت مثل این بی حجابها هستند پوستشان را کنده اند تا راحتتر خردشان کنند این سیاهی هم که می بینی روی سیاه اینها نیست دست سیاه به گناه آلوده کسیست که باعث کندن پوست این گردوها شده وگر نه مغزشان اگر کامل باشد که لخت نمی کنند تا به راحتی هم پوستشان را بکنند و هم شکسته شوندروز قیامت از حق مردان و زنان مومن از شما سئوال خواهد شد تو که مومن بودی چرا با غیر مومن ازدواج نمودی مسلمان با کافر مگر در قرآن نفرموده کافران را به دوستی نگیرید برادر همسرم دختری را اختیار کرد بعد از 35 سال پرسیدم جانماز داری نماز بخوانم فرمود من نماز نمی خوانم می خواهم آزاد باشم آنطور که خودم می خواهم زندگی کنم دیدم کبری بتمام عیار است گفتم اینجانب آنطور که الله میفرماید می خواهم زندگی کنم اگر آنطور که خودم می خواهم سنگ روی سنگ بند نمی شود نظم دنیا به هم خواهد خورد این است که بجای زندگی با زن مومن با زن بی خدا روبرو شدن هیچ ارشی ندارد زنان بی نماز و گبر را طلاق بدهید تا روز قیامت مورد ماخذه حق قرار نگیرید زنان مومن از مردان بی خدا و گبر طلاق بگیرید نان به سگ بده نده به بی نماز

دزدان فدک فاطمه 310 گمراه دین 310 دلیل نفاقه 310 جهل عرب 310 اباجهل در دین310 نیرنگ 310 ابله منافقا 310یا بلاء دین اسلام 310عمر 310 گمراه دین310 منکر 310 کفری 310 منکر310نیرنگ310حرامیان 310گمراه دین310بمار زنگی 310کفری310نا اهل کل مذاهب310 نامردیه 310اهل نابکار 310اهل نابکار310 درد کل مذاهب310 نا اهل کل مذاهب 310نابکاراهل دین310 احمقها احمقها 310منکر 310جاهل منافق310 گمراه دین 310نمرودی 310 نامردیه 310عمر 310 نیرنگ310نمرودی310 سامری310 گمراه دین310 اباجهل در دین 310 بی ایمان دین اسلام 310 310 عمر 310 قاصبان بدین 310 جاهل منافق 310 ابله منافقا 310 عمر 310 گمراه دین 310 جاهل منافق 310 کفری 310حرامیان310 ابله منافقا 310 نامردیه 310دزدانه فدک فاطمه 310 منکر 310 وهابیه منافقی 310 عمر310 فتنه ها 310+231= 541 ظالم 971-430 مقصر = 541 +430 مقصر = 971 ظالم -310 عمر ظالم 971-310 عمر = 661 عثمان - 430 مقصر = 231 ابوبکر مکرن310حرامیان 310بی ایمان دین اسلام310 عمر به ابحد عمر310نیرنگ 310حرامیان 310جاهل منافق 310نمرودی310 گمراه دین310 فاسق دینه 310کفری 310 فاسقه دین310 فاسق دینه 310منکر 310نیرنگ310 عمر310نامردیه310 کفری 310نیرنگ 310گمراه دین310ابله منافقا310 نامردیه310حرامیان 310عمر310منکر 310نمرودی 310نیرنگ310نمرودی310 گمراه دین310 فاسق دینه 310کفری310 310حرامزاده پلید310بدجنس عالم احمقا 310گبر پلید دین 310 منکر 310سگ هار پلید 310وحشی هاریا 310بابقره 310حاهل منافق 310 بمردک پلید 310حرامزاده پلید310 فاسق دینه310کلب کلب هار310جهل مرکبی 310بمار زنگی 310 رمز زناه310 فسق کلیه310گمراه دین310گمراه دین310 فسق دینها 310گمراه دین 310 جاهل منافق310 فاسق دینه 310 حرامیان 310 نیرنگ310 قاصب مذهب الله 310 مذهب ناحق اهل دین 310گره اهل دینه 310 قفل اهل دین 310 قاصب مذهب الله 310 مخالف اهل دین 310 فاسق دینه 310 نیرنگ310 با اهل منافق310 ملعون و پلید اهل دین 310قاصب بکل دین 310 اهل نابکار 310 بمنافق اول 310 ابله منافقا310 جاهل منافق310 حرامیان 310فسق دینها310 دزدان فدکه فاطمه 310دزدان فدکه فاطمه310حرامیان310بی ایمان دین اسلام 310گبرپلید دین310 310 حرامیان310 دقلبازملحد310ببقرها 310بقلدره دینه310کلب کلب هار310 جاهل منافق 310نارجهیما 310سم ری310سامری قوم محمد عمرابن خطاء 310 گمراه دین310جهل مرکبی310با کافرها 310بانادانه دین اسلام310 بمردک پلید310 آشوبا310 دقل بازملحد310کفری310 منکر310سامری310 گمراه دین 310جاهل منافق 310حرامیان 310سم ری 310 سامری قوم محمد و سامری قوم موسی شجره الملعونه بودند 310 منکر 310سگ هارپلید310 310کلب کلب هار310وحشی هاریا310فس قینی310 دلیل نفاقه 310 جهل عرب 310 اباجهل در دین 310ابله منافقا 310جاهل منافق 310 سامری 310سم ری 310 سامری قوم محمد و سامری قوم موسی شجره الملعونه بودند310 گمراه دین 310 منکر 310 کفری 310 نامردیه 310 عمر 310 جاهل منافق 310 حرامزاده پلید 310 رمززناه 310 گمراه دین 310منکر 310نامردیه 310با وهابیه نادان دین حق 310 کفری310 نیرنگ310نمرودی 310سامری310 310مار زنگی 310کفری منکر 310جاهل منافق 310 نامردیه 310عمر 310 سگ مردها310نیرنگ 310نمرودی310سامری310 گمراه دین310 مکرن310 خباثتی1512-1202 سه خلیفه = 310 عمر 310 منکر 310کفری 310نامردیه 310 منکر310 کفری310نیرنگ 310 عمر310بوگند مردابا 310سگ مرد ها 310 کبر پلید دین 310بقلدره دینه 310نار جهیما 310 به ابجد خائنان 772-451 عمر و ابوبکر = 231 ابوبکر 231 فاسق 231عصیان 231 ابوبکر231 نفاق 231 عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 با دزد گربها231 ادیانی جعلی باطل 231 بابی عقلیها231یاابوسفیانی231دورویه 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231 احمق ملحد231 لانه جاسوسیه 231با احمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 احمق ملحد 231جزو خائنان به رسول خدا بوده الله اکبر کلمات هم غوغا نموده اند به ابجد اشراردینها772-541= 231 ابوبکر ابوبکر231 نفاق 231 عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 با دزد گربها 231 بابی عقلیها 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231با احمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 ابوبکر و عمر 541قاتلی 541 عدواهل بیت 527 +14 معصوم = 541 ابوبکر و عمر 541 عدواهل بیت بوده اند

+ نوشته شده در شنبه 20 آذر 1397برچسب:,ساعت 11:16 توسط برای تبادل لینک ابتدا ما را با عنوان اسلامه حق 245 علی 110+ 135فاطمه = 245 و آدرس aaaali110.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.به ابجد اسلامه حق 245 یعنی فاطمه و علی 245 وصی پیامبر 359-231 ابوبکر = 128حسین وزیر پیامبر 476 - 231= 245علی فاطمه 245وصی نبیا 169علی مهدی169 با نماینده بحق محمد علی حسن حسین مهدی 245 اسلامه حق 245 یعنی علی110+ +135= 245 اسلامه حق 245 منظور علی و فاطمه پدر مادر شیعیان میباشنددرود و صلوات خدا بر پدر و مادر شیعیان اهل بیت پیغمبر اسلام |

{کلمه الله 41+41=82 امام 82 مهدی82 کعبه دلها 41+ 41 اصل دین اسلام = 82 امام 82 مهدی 82 معجزه

«أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ» (الملک،

هی العلیاء 59 به ابجد کبیر مهدی 59 وصغیر 23+59= 82 امام 82 مهدی

میباشد تفسیر کلمه23+ 59هی العلیاء59مهدی 59

 الله زیباترین کلمه موجود در بین تمامی کلمات است و هیچ کلمه ای در هیچ زبانی زیباتر از کلمه الله نیست به طوری که خداوند در قرآن کریم فرمود: کلمة الله هی العلیا یعنی کلمه الله برترین است. ای زیبا ترین کلمه خدا به ابجد کلمه 23مهدی23 آزادی 23حامی23 وارث 23 زمین 23از آن 23 مهدی23 میباشد
و اما دلیل خداوند در تفسیر این آیه نهفته است.
اگر کلمه الله حرف اولش را حذف کنیم میشود "لله" یعنی برای خدا و اگر حرف دومش را حذف کنیم میشود "له" یعنی برای او و اگر حرف سومش را حذف کنیم می شود "ـهُ=هو" یعنی او حالا در کلمات بد
ست آمده دقت کنید... الله:خدا ، لله:برای خدا ، له:برای او ، هو:او .
او ، برای او ، برای خدا ، خدا ، با کمی فکر کردن در کلمات بدست آمده می بینیم که مقصد کلمات بدست آمده یک شخص واحد است ، الله کسی است که حتی بند بند اسمش گواه بر یکتایی اوست. سلام بر جمال بی مثال یوسف زهراء براستی که خداوند قدرت نمایی نموده در جمال و کمال مولایم مهدی صاحب الزمان (عج)

 

 

 وقتی همه کلام حق را بپذیرند {کلمه الله 41+41=82 امام 82 مهدی 82 هیالعلیاء 59 به ابجد کبیر مهدی 59 وصغیر 23+59= 82 امام 82 مهدی

میباشد  به ابجد کلمه الله 41+25 شیعه = 66 الله 66+66= 132 اسلام 132قلب 132 اسلام 132 امام کل 132 بدین الله 132+64 دین = 196 دین اسلام 196 امام کل دین 196 کلید اسلام 196ضرب 14 معصوم در خودش میشود 196 دین اسلام 196 کلید دین 196 منظور 14 معصوم خانواده محترم رسول خدا را 14 معصوم کلید اسلام 196 دین اسلام 196 میگویند  پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد کبیر فرقه 385 شیعه385با آل قرآن385 بدین واقعی اسلام 385 اسلام واقعی الله 385 شیعه 385 پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه385 فقط دین اسلام 385 شیعه 385 علی کیست جانشین66 علی آئینه حق66 الله66+25 پیامبر=92محمد 92محمد +18ذالحجه" غدیر خم =110علی 110دین الهی 110ولی دین 110 محمد 92یعنی 2ضربدر 9= 18 ذالحجه" غدیر خم دین اسلام کامل شد اکملکت لکم دینکم روزی که دین اسلام کامل شد روزی که شیطان22 شیطان 22مقصر22دشمن اسلام22عمر22 ابابکر22گنده لات22شرور22نابکار22 عمر به امام علی تبریک گفته و74 روز بعد با جمع کردن هیزم به درب خانه امام علی را به آتش کشید و موجب شهادت همسر امام علی دختر حضرت محمد(ص)در18 سالگی شد  وپسرش حضرت محسن(ع) شد     اهل دینی رضایت الله1587-1202سه خلیفه =385 شیعه 385 اسلام پیامبر 385 فقط دین اسلام 385 دین واقعی اسلام 385 شیعه 385 کعبه دلها 41+ 41 اصل دین اسلام = 82 امام 82 مهدی 82 معجزه صحف ابراهیم82

«أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ» (الملک، 22

 

ترجمه: پس آيا آن كس كه نگونسار راه مى‏پيمايد هدايت‏يافته‌تر است‏يا آن كس كه ايستاده بر راه راست مى‏رود؟

 

مهدی به ابجد صغیر و کبیر میشود 82 کعبه دلها علی مرتضاست  ثاقی کوثر وصی مصطفاست
به ابجد 59مهدی59{آخرین امام دین اسلام 59کاملترین دین59مغز متفکراسلام59 شجره مطهره اسلام59 آخرین امام دین حق 59مهدی 59آخرین امام دین اسلام59حاکم دین اسلامی59وصی پیامبراسلام59به حکمت دین اسلام 59طبیب حکیم انسان59مهدی حکیم جهانه 59با حقیقت دین اسلام59 مهدی59کاملترین مرد 59خلیفه حق الله 59امام حق کل اسلام59 یگانه مرد بجهان اسلام59نمونه دین حق اسلام 5959نوره الله محمد59آرمان دین اسلامی 59بدین کامل الهی59شاهنشاه کل عالمی 59حاکم دین اسلامی59}اصل اسلام شجره قرآن59آخرین امام دین اسلام59 جانشین بتمام انبیاء 59اسلام ناب حق محمدی 59با حکومت عدل انسان 59دین الله محمده59باقائم آل محمدی59یاجانمی عشقمی59نعمت ولایت حق 59 شجره مطهره اسلام59 آخرین امام دین حق 59آخرین امام دین اسلام59حاکم دین اسلامی59وصی پیامبراسلام59مهدی59آخرین ثمره آسمانه 59نعمت ولایت حق59شجره مطهره اسلام59 اسلام حق ناب محمدی59 عترت پاک پیمبر59 دین ها کامل الله59ندای الله اکبر ها59 امپراتور آسمان ها آبی59حاکم دین اسلامی59شاهنشاه دین ها جهان اسلام 59 اصل دین الله47 شجره مطهره47خلیفه الله 47 شجره مطهره47 خلیفه الله 47 اصل دین الله47شجره مطهره47 +12 امام = 59 مهدی 59}حاکم دین برحق 59 بجانشین بحق پیامبر 59 مهدی 59رهبر کل اسلامی 59 ارباب حق تشیع اسلام59اخلاق قرآن نعمت اسلام 59 اصل اسلام شجره قرآن 59 آخرین امام دین اسلام 59مهدی 59 بدین کامل الهی 59رهبره امت اسلامی59 مهدی59
 «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَ أُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا» (النساء، 59) امام حق اسلام قرآنی59 آخرین امام دین اسلام 59مهدی 59راه حق الله قرآن 59 جمال حق علی ولی جمال مرتضی علی جمال روی مصطفی بوود علی مرتضی کسی که چون محمد است جمال روی خاتم است جان نبی علی ولی قائم آل محمد است  به ابجد منصب الله 32+32 راه الله = 64 دین 64+64 دین= 128حسین 128 کلید دین 128 امام الهی 128 حسین 128کلید دین 128 به ابجد دین 64دین64راه الله32+32 عشق الله =64دین 64 +64=128حسین 128 کلید دین128 امام الهی 128 کلید دین128 حسین 128  برگزیده الله 68+68=136 مومن 136 علی 136 به ابجد کبیر و صغیر علی میشود 136شهید الله385 شیعه علی میباشد
حافظ از بزرگان شیعه است ولی 
حائظ که یکی از بزرگان اهل تسنن است میگوید: سخن گفتن درباره علی ممکن نیست. اگر قرار است حق علی ادا شود٬گویند غلو است واگر حق او ادا نشود٬درباره علی ظلم است.
(چهارده معصوم آیت الله مظاهری)

 

نظیر این گونه کلمات درباره امیرالمومنین٬از غیر شیعه بسیار فراوان است که در این نوشتار به برخی از آنها  اشاره میکنیم:

ابو حنیفه(پیشوای بزرگ اهل سنت)

 

هیچ کس با علی به مبارزه برنخاست مگرآنکه علی از آن برتر بود واگر علی به مقابله ومبارزه با آنها

 

نمی پرداخت هیچکس نمی دانست سیره بین مسلمین و تکلیف شرعی با این گروهها از چه قرار است.

(مناقب ابو حنیفه٬خطیب خوارزمی ج2 ص83)

شافعی(پیشوای مذهب شافعی)

 

اگرعلی مرتضی خود را آنطور که بود نشاان می داد٬مردم جهان همه در برابرش سرسجده برزمین میگذاشتند٬شافعی می میرد ولی نمی داند که خدای او الله است یا٬علی.

 

(دیوان شافعی٬چاپ مصر ص32 به بعد)

 

سجده بر آدم ملائک گرنمود     درحقیقت سجده بر نور تو بود

 

برتوای نور خداوندی درود    یا علی و یا علی و یا علی   

 

گر خدا خوانم تو را نبود روا       گر بشر گویم تو را نبود سزا

 

کیستی ای از خدا سرﱠ خدا          یا علی و یا علی و یا علی

 

    ·            احمد ابن حنبل( پیشوای مذهب حنبلی)

 

در فضایل هیچکدام از اصحاب رسول خدا به میزانی که درباره علی وارد شده٬ حدیث٬ به اسناد حسن صحیح به دست ما نرسیده است . (خصایل و مسند خوارزمی ص3وص19)

 

مجد و عظمت از همه سو می بارد      انوار حق از جبین او می بارد

 

باران فضائل علی چون رحمت          پیوسته از آسمان فرو می بارد

 

(محمد جواد غفور زاده (شفق))                                                           

 

    ·            ابن ابی الحدید(از بزرگان اهل سنت)

 

من چه بگویم درباره شخصیتی که اهل کتاب با آنکه پذیرای نبوت پیامبر نیستند اما علی را دوست دارند . و فلاسفه با همه بیگانگی با ادیان ٬وی را بزرگ می شمردند. شاهان فرنگ و روم تصویر او را در عبادتگاههای خود می آویزند ٬درحالی که شمشیر حمایل کرده و آستین بالا زده است . پادشاهان ترک و دیلم تصویرش را بر شمشیرهای خود می کشند ٬همان گونه که بر شمشیر عضدالدوله دیلمی و پدرش رکن الدوله ٬تصویر امام منقوش بود و نیز بر شمشیر آلب ارسلان و فرزندش ملک شاه چنین بود . گویی با این کار تفألی به پیروزی می زدند . (شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ج 1 ص 28 و ص 29 )

 

هر دم دل ماست تشنه جام علی           هر لحظه رسد به گوش پیغام علی

 

     هر روز درخشنده تر از دیروز است       بر تارک تاریخ بشر نام علی

 

(محمد جواد غفورزاده(شفق))

 

    ·            خطیب خوارزمی (فقیه و ادیب حنفی مذهب )

 

علی در مکه معظمه در درون خانه کعبه متولد شد . هرگز احدی پیش از او در بیت خدا متولد نشد . و این فضیلتی است که خداوند برای ابراز مقام شامخ آن حضرت به او اختصاص داده است . (مناقب خطیب خوارزمی ص 227)

 

بهر هر تشنه لبی٬ ساقی وصل است علی                تا جهان هست به پا صاحب نسل است علی

 

خانه کعبه صدف گشت که معلوم شود                 بین انبیا بشر٬ گوهر اصل است علی

 

(ژولیده نیشابوری)

    ·            زمخشری (مفسر بزرگ اهل سنت )

 

پس از نازل شدن آیه "قل لا اسئلکم عیه اجرا الا المودة فی القربی " از پیامبر پرسیدند : ای پیامبر کسانی که در این آیه دوستی و محبت آنها بر ما واجب گشته چه کسانی هستند ؟ پیامبر فرمود : " علی و فاطمه و پسرانشان "

 

گویند هر آنکه هر چه را دارد دوست         از بعد وفات هم همان مونس اوست


یا رب تو گواهی که نباشد ما را                غیر از علی و محمد و آلش دوست

 

    ·            امام محمد غزالی (عالم بزرگ اهل سنت )

 

متقدمین و متاخرین همه می دانند که فهم کتاب خدا منحصر به علی "علیه السلام " است و اگر کسی این حقیقت را نفهمیده باشد٬ در خانه ای را که از آن درب پرده ها از روی دل ها برمی دارد گم کرده است .

 

(فیض الغدیر ٬شرح جامع الصغیر٬ محمد بن عبدالرؤف مناوی ج 3 ص 46 )

 

    ·            محمد بن جریر طبری (مفسر بزرگ اهل سنت )

 

علی صبور رنجها ٬سحنی٬ مبارز ٬عالم و زاهد و هرگز به خدای تعالی شریک نیاورد و بت نپرستید و خمر نخورد و دروغ بر زبان وی نرفت و جز راست نگفت .( تاریخنامه طبری ص 676)

 

شاهی که ولی بود و وصی بود علی بود              سلطان سخا و کرم و جود علی بود

 

آن کاشف قر آن که خدا در همه قرآن              کردش صفت عصمت و بستود علی بود

 

آن قلعه گشایی که در قلعه خیبر                     بر کند به یک حمله و بگشود علی بود

 

(مولوی)

 

    ·            عبدالرؤف مناوی (فقیه مصری)

 

همانگونه که خدا باب خطه را وسیله آمرزش بنی اسرائیل قرار داد که هر کس با حالت تواضع و سجود از آن داخل می شد آمرزنده می شد٬ دوستی علی و تولای او را سبب غفران و دخول بهشت و نجات از آتش در این امت قرار داده است.

 

(فیض الغدیر٬ شرح جامع الصغیر٬ محمدبن عبدالرؤف مناوی ج 3 ص 356)

 

  از کسی در این جهان جز خالق یکتا مترس       ناخدا شو تا خدا داری و از دریا مترس

 

       گر گنه کردی توسل کن به مولایت علی         تا علی داری قوی دل باش و از فردا مترس

 

    ·            فخر رازی (ادیب و مفسر قرآن)

 

هر کس در دین علی را امامو پیشوای خویش قرار دهد به دست آویز استوار و محکمی چنگ زده است . (تفسیر کبیر٬ فخر رازی ج 1 ص 111 و ص 162 )

 

ما غرق گناهیم و ز آتش نهراسیم                                آتش به محبان علی کار ندارد

 

جز در تولای علی هیچ متاعی                                  در عرصه میعاد خریدار ندارد

    ·            شهاب الدین آلوسی ( مفسر بزرگ اهل سنت )

 

تولد علی درکعبه در میان ملل جهان مشهور و معروف است و تاکنون کسی به این فضیلت دست نیافته است . آری چقدر شایسته است که پیشوای پیشوایان در جایی متولد شود که آنجا قبله مومنان است سپاس و ستایش از آن خداوندی است که هر چیزی را در جای شایسته خود قرار می دهد . (روح المعانی _ شهاب الدین آلوسی جز 23 – ص 80)

  خلیل نموی (از بزرگان اهل سنت)

 

چه بگویم درباره کسی که دوست و دشمن فضایل او را انکار نمودند . دوست بواسطه ترس و دشمن بواسطه حسد . و مع الوصف عالم از فضایل او پر شد .

 

(چهارده معصوم – آیة الله مظاهری )

 

عبدافتاح عبدالمقصود (نویسنده معروف مصری)

 

امام علی برترین مردی است که مادر روزگار تا پایان عمر خود چون او نزائیده و اوست که هر گاه هدایت طلبان به جستجوی اخبار و گفتارش بر آیند ٬از هر خبری برای آنان شعاعی می درخشد . آری او مجسمه کمال است که در قالب بشریت ریخته شده است .  

 

 (الامام علی ٬عبدالفتاح عبدالمقصود ترجمه محمد مهدی جعفری ج 6 )

 

 شکیب ارسلان (خطیب نامی سوری)

 

من کجا و علی بن ابی طالب کجا ǃ من بند کفش علی  " علیه السلام " به حساب نمی آیم .

 

 مست تولای توأم یا علی                              خاک کف پای توأم یا علی

 

 جرق جرداق (نویسنده مسیحی)

 

ای جهان چه می شد اگر هر چه قدرت و قوه داری به کار می بردی و در هر عصری شخصیتی مانند علی را با آن عقل و قلب و زبان و ذوالفقار به عالم می بخشیدی .

 

 (صوت العدالة الانسانیه٬ جرج جرداق)

 

ای آنکه به خلق ما سوا استادی                          فریاد رس ما به صف میعادی

 

ای کاش بجای این همه دانش و علم                      هر قرن بما تو یک علی میدادی

 

(ژولیده نیشابوری) 

 

   هانری لامنس ( دانشمند و خاورشناس بلژیکی )

 

برای عظمت علی ٬همین بس که همه اخبار و تواریخ علمی اسلامی٬ از اوسرچشمه می گیرد٬ او حافظه و قوه شگفت انگیزی داشته٬ هر یک از علما و دانشمندان٬اخبار و احادیث خود را برای وثوق و اعتبار به او می زنند . علمای اسلام از مخالف و موافق٬ از دوست و دشمن ٬مفتخرند که گفتار خود را به علی مسند دادند٬چون گفتار او حجت قطعی داشت و او باب مدینه علم بود و با روح کلی پیوستگی تام داشته است .

 

 (علی آیینه حق نما ٬سید ابراهیم الحسینی السعیدی ج 2 ص 24)

 پروفسور واشنگتن ایرونیگ (خاور شناس بزرگ آمریکایی)

 

علی از برجسته ترین خانواه نژاد عرب ٬یعنی قریش بود. او دارای 3 خصلت بزرگ شجاعت و فصاحت و بخشش بود ٬روح دلیر و شجاع او بود که وی را شایسته عنوان شیر خدا نمود٬ لقبی که پیغمبر اسلام به او عطا فرمود .

 

(تاریخ مقدس ٬ واشنگتن ایرونیگ- زندگانی علی بن ابی طالب – پروفسور نصرالله نیک بین ص 107 )

 

 دکتر ویل دورانت (دانشمند محقق و مورخ مشهور آمریکایی)

علی در جوانی نمونه کامل تواضع و تقوی و نشاط و اخلاص در راه دین بود .خوش محضر و نکو خصال و پراندیشه و درست پیمان بود .

(تاریخ تمدن٬ ویل دورانت ٬ترجمه ابوالقاسم پاینده ج 11 ص 62 )

 سلیمان کتانی (نویسنده و ادیب لبنانی )

 

هر سخنی درباره علی بن ابی طالب گفته شود که او را در مکان و زمان محصور دارد جز سخن پردازی و ترتیب الفاظ نخواهد بود آن هم الفاظی بسته و مرده که روح معانی بدان در نتوان آمد. (امام علی مشعلی و دژی٬ سلیمان کتانی٬ ترجمه جلال الدین فارسی ص 17)

 

جرجی زیدان (مورخ و نویسنده مسیحی)

 

اگر بگویم مسیح از علی بالاتر است عقلم اجازه نمی دهد و اگر بگویم علی از مسیح بالاتر است دینم اجازه نمی دهد . (علی و شبهای خاموش نخلستان 88)

 

دکتر شبلی شمیل (ماتریالیست معروف )

 

علی بزرگ بزرگان جهان و تنها نسخه منحصر به فردی است که در گذشته و حال٬ شرق و غرب جهان نمونه ای مانند او را ندیده است . (صوت العدالة الانسانیة٬ جورج جرداق ص 19 )

 

فؤاد جرداق (شاعر مسیحی)

 

هر گاه دشواریهای زندگی رو به من می آورد و از رنج های روزگار  آزرده می شوم به آستان علی از اندوه خود پناه می برم ٬زیرا او پناهگاه هر ماتمی است او بر ستمکاران چون رعد و بر شکست خوردگان یاوری دلسوز و مهربان است . (همان ص 1210)

 

گرسی نرسیسان (دانشمند و محقق انگلیسی )

 

اگر علی این گوینده با عظمت امروز در کوفه بر منبر قرار میگرفت شما مسلمانان میدید که مسجد کوفه با همه وسعت خود از اجتماع مردم مغرب زمین برای استفاده از دریای خروشان علی موج می زد .

 

(پنجگام٬ دکتر مجذوب صفا ص 17 )

 

 

 

آن شرح بی نهایت کز حسن یار گفتند                  حرفی است از هزاران کاندر عبارت آمد

شهیدقرآن34+34آیات.الله34خانه مسلمین 34بیت الله34دین الله پادشاه.جهان34یگانه مرد34=68+68=136علی136مومن136به. ابجدکبیر وصغیر علی136به ابجدصغیرمعجزه قرآن محمد64+64 دین= 128 حسین 128 کلید دین128 امام الهی 128 معجزه دین الهی 128 امام حسین میباشد معجزه تورات عیسی52+52=134معجزه انجیل51+51= 102+20موسی=122معجزه.انجیل.موسی122+134 معجزه تورات عیسی +128معجزه قرآن محمد=384+1 دین الله دین واحد=385شیعه385فقط دین اسلام 385اسلام پیامبر385اسلام واقعی الله385شیعه به ابجد کلمه الله 41+25 شیعه = 66 الله 66+66= 132 اسلام 132قلب 132 اسلام 132 امام کل 132 بدین الله 132+64 دین = 196 دین اسلام 196 امام کل دین 196 کلید اسلام 196 ضرب 14 معصوم خانواده محترم پیامبر میشود 196 دین اسلام 196 پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد کبیر فرقه 385 شیعه385با آل قرآن385 بدین واقعی اسلام 385 اسلام واقعی الله 385 شیعه 385 پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه385 فقط دین اسلام 385 شیعه385بدین واقعی اسلام 385اسلام واقعی الله 385 راه حقه الله 385 اسلام پیامبر385 فقط دین اسلام 385 شیعه 385 میباشدانّى جاعلك للنّاس اماماً.خداوند در قرآن می فرماید ما امام را انتخاب می کنیم  پیش از این برای امام، ویژگی هایی را از قبیل عصمت و علم و … بیان کردیم. روشن است که یافتن و شناختن کسی که دارای این صفات -آن هم در عالی ترین درجه- باشد تنها به وسیله خداوند که دانای به آشکار و نهان انسانهاست، امکان پذیر است. همان گونه که خداوند در قرآن کریم به ابراهیم می فرماید: من تو را به مقام امامت

از صعصعة بن صوحان روايت است كه وى هنگامى كه على عليه السلام به حكومت رسيد بر آن حضرت وارد شد وگفت : اى اميرمؤمنان ، شما برتريد يا آدم ابوالبشر ؟ فرمود : خودستايى زشت است ، [ ولى بدان كه ] خداوند به آدم فرمود : ( تو وهمسرت در بهشت جاى گزينيد واز همه چيز بخوريد جز اين درخت . . . ) [ ولى آدم از آن درخت خورد ] اما با آن كه خداوند بيشتر چيزها را براى من مباح كرده بود من از آنها دست كشيدم و پيرامون آنها نگشتم . پرسيد : شما برتريد يا نوح ؟ فرمود : نوح قوم خود را نفرين كرد ومن هيچ گاه بر ظالمان وغاصبان به حق خودم نفرين نكردم ، وفرزند نوح كافر بود ولى دو فرزند من سرور جوانان اهل بهشتند . پرسيد : شما برتريد يا موسى ؟ فرمود : خداوند موسى را به نزد فرعون فرستاد وموسى گفت : ( مى ترسم كه مرا بكشند ) ، ( 2 ) ولى من هنگامى كه رسول خدا صلى الله عليه واله وسلم مرا براى تبليغ سوره برائت فرستاد كه آن را در موسم حج بر قريش قرائت كنم هيچ نترسيدم با آن كه بسيارى از سران وگردان آنها را كشته بودم ، رفتم وآن سوره را بر آنان قرائت كردم واز آنان نترسيدم . پرسيد : شما برتريد يا عيسى بن مريم ؟ فرمود : مادر عيسى در بيت المقدس * بود ، چون هنگام زايمان او فرا رسيد شنيد كه كسى مى گفت : بيرون رو كه اينجا پرستشگاه است نه زايشگاه ، اما مادر من فاطمه بنت اسد چون هنگام زايمانش فرا رسيد در حرم بود ، پس ديوار كعبه شكافت وشنيد كه كسى مى گويد : داخل شو ، واو داخل در وسط خانه شد ومن در آنجا به دنيا آمدم ، واين فضيلت را هيچ كس پيش از من وپس از من دارا نبوده ونيست .

 

حضرت ابراهيم عليه السلام قبل از اين كه به مقام امامت برسد به مقام خلت رسيده بود و قبل از آن به مقام رسالت و قبل از آن به مقام نبوت و در آخر عمر بعد از امتحان هاي سخت خداوند او را به امامت برگزيد (آيه 124 سوره بقره)

تفاوت مقام نبوت و امامت عمدتا در نوع هدايت آن ها است نوع هدايت نبي ارائه طريق است در حالي كه نوع هدايت امام ايصال الي المطلوب است كه قرآن از آن به "هدايت به امر" ياد مي كند و مي فرمايد: وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ {السجدة/24} وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ {الأنبياء/73} .

از آيات مذكور بر مي آيد كه رسيدن به مقام امامت مقدمات عديده اي لازم دارد از جمله رسيدن به مقام مشاهده ملكوت؛‌صبر مطلق ؛ ايقان و....

5. البته شئون امام متعدد است يعني امام علاوه بر زعامت مذهبي رهبري و زعامت سياسي ؛ قضايي ؛ تشريعي و... را بر عهده دارد.

پیامبر رحمت (صلی الله علیه و اله ) فرمودند یا علی... انت افضل السابقین ای علی تو بهترین گذشتگان هستی ( بحار الانوار ، موسسه الوفاء بیروت ج 38 ص 134)

حضرت ختمی مرتبت در روایتی دیگر می فرمایند : علی بن ابیطالب افضل خلق الله غیری علی بن ابیطالب بعد از من بهترین خلق خداست .(( بحار ، همان ، ج 25 ص 360((

و در روایتی دیگر فرمودند : خیر الاولین و الاخرین من اهل السموات و الارضین او بهترین اولین و اخرین از اهل اسمانها و زمین ها است هنگامی که روز قیامت شود او را بر شتری از شترهای بهشتی سوار می کنند با حرکت او جای جای قیامت روشن می گردد پیامبران می پرسند این اقا با این همه عظمت کیست ایا او نبی مرسل است ؟ منادی ندا می دهد ایشان علی بن ابیطالب وصی حبیب الله است .( بحار الانوار چ موسسه الوفاء بیروت ج 27 ص 360)

- عن اللّه تبارک و تعالی : یا أحمد، لولاک لما خلقتُ الافلاک و لولا علیٌ لما خلقتُک و لو لا فاطمه لما خلقتکما؛(1) أی احمد، اگر تو نبودی ، افلاک را خلق نمی کردم ، و اگر علی نبود، تورا خلق نمی کردم و اگر فاطمه نبود، شما را خلق نمی کردم "(بحارالانوار-ج16ص406

امام رضا (ع) ضمن تصریح به محدودیت اذهان مردم در نیل به حقیقت امامت تصریح می کند که امامت بالاتر از نبوت است و برای این ادعا حضرت به اعطای مقام امامت بعد از نبوت به حضرت ابراهیم استدلال می کند: «و ان الامامه خص الله ابراهیم الخلیل (ع) بعد النبوه و الخله مرتبه ثالثه و فضیله شرفه بها». (عیون اخبار الرضا، ج 2، صص 6- 195؛ الکافی، ج 1، ص 199؛ کتاب الحجه، ب نادر جامع، ح 1)

امام رضا (ع) فرمود: « برای امام (ع) نشانه هایی است: او داناترین،… پرهیزگارترین، بردبارترین، شجاع ترین، سخاوتمند ترین و عابدترین مردم است. »

امام علی (ع) درباره علامت های امام بر حق می فرماید: « امام آگاه ترین فرد است به حلال و حرام خدا و احکام گوناگون و اوامر و نواهی او و هرآنچه مردم نیازمند هستند.»

امام صادق (ع) در مقام توصیف اوصاف و مقامات حضرت ابراهیم به ترتیب به مقام‌های: 1- عبد، 2- نبی، 3- رسول، 4- خلیل،  5- امام، اشاره و تاکید می‌کند این مقام ها به ترتیب بوده یعنی اول عبد بعد نبی بعد رسول بعد خلیل و در آخر به مقام امامت نایل می آید. (کافی، ج 1، ص 175) )

امام سجاد (ع) بعد از توصیف خود به ائمه مسلمین خودشان را «حجج الله»، «امان اهل الارض»، «بنا یمسک الله السماء»، «بنا یترل الغیث و ینشر الرحمه و یخرج برکات الارض» و «لولا ما فی الارض منا لساخت باهلها» توصیف می کند که نگاه بلند و ژرف آنان به امامت را می رساند.  این اوصاف از اوصاف اختصاصی امامان است که پیامبران پیشین – جز پیامبر اسلام – بر آنها متصف نبودند.

روشن است كه امامت شأنى اضافه بر شأن نبوت است كه در اثر پايدارى و صبر در مقابل ابتلائات و آزمايش هاى الهى براى آنان حاصل مى شد.

صفات وویژگی های لازم برای امامت عبارتند از: الف. مشروعیت الهی امامت؛ ب. صفات خاص (علم و عصمت)؛ ج. مرجعیت علمی و دینی؛ د. واسطه فیض و قطب (ولایت عامه)؛ هـ . برخورداری از الهام.  بر اساس این تعریف و ویژگی ها هر شخصی ولو حاکم عادل نمی تواند (امام) و حائز صفت امامت گردد، چرا که جمع صفات فوق در انسان های عادی مشکل بلکه ممتنع است و فقط انسان های محدود با فضل الهی و مورد نص خداوند و رسولش می توانند چنین ادعایی را مطرح کنند.

از شیعیان:

1) ابو سعید خدری می گوید: از رسول خدا صلی الله علیه وآله شنیدم که فرمودند: ای علی خداوند هیچ پیامبری را مبعوث نکرده است مگراینکه او را به ولایت تو راهنمائی نموده است.[1]

2 ) رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند در شب معراج از رسولان قبل پرسیدم بر چه چیزی مبعوث گردیده اید؟ جواب دادند: بر نبوت تو و ولایت علی بن ابی طالب و امامان از ذرّیه شما.[2]

3 ) از امام هفتم حضرت ابی الحسن موسی بن جعفر الکاظم علیه الصلاه و السلام روایت است که فرمودند: ولایت علی علیه السلام در جمیع صحف انبیاء گذشته نوشته شده است و خداوند هیچ پیامبری را مبعوث نفرمود مگر بر نبوت محمد صلی الله علیه و آله و ولایت وصیش علی علیه السلام .[3] از تسنن یک نمونه ارائه میشود گرچه احادیث زیادی از آنها داریم: شواهد التنزیل (حاکم حسکانی):

4 )عن ابن مسعود قال: قال لی رسول الله (صلی الله علیه و آله): لمّا اسری بی الی السماء اذاً ملک قد اتانی فقال لی یا محمد سل من ارسلنا من قبلک من رسلنا علی ما بعثوا؟ قلت: معاشر الرسل و النبیین علی ما بعثکم الله؟ قالوا: علی ولایتک یا محمد و ولایة علی بن ابی طالب علیه السلام [4]

ابن مسعود روایت کند که رسول خدا صلی الله علیه و آله به من فرمودند: هنگامی که مرا به آسمان سیر دادند فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای محمد از رسولانی که قبل از تو مبعوث شده اند بپرس به چه چیزی مبعوث شده *اند؟ من از رسولان و پیامبران پرسیدم: بر چه چیزی خداوند شما را مبعوث کرده است؟ همگی پاسخ دادند: خداوند ما را بر ولایت تو ای محمد و بر ولایت علی بن ابیطالب (علیه السلام) مبعوث کرده است. 1

- اختصاص مفید/ 343 و بحار الانوار 11/60 2- بحار الانوار 26/301 3-                                    اختصاص مفید/ 18 و بصائر الدرجات/ 107

محدّثان اسلامی از پیامبر اکرم(ص) نقل می*کنند که فرمود: «أنا سیّد البشر؛ من سرور آدمیان هستم»، یا « سیّد ولد آدم».(۴) از طرف دیگر در آیه مباهله، امیرمؤمنان علی(ع) به منزله جان پیامبر(ص) معرفی شده است، چنان*که می*خوانیم: «بیایید ما فرزندان خود را دعوت کنیم و شما نیز فرزندان خود را، ما زنان خویش را دعوت کنیم، شما هم زنان خویش را، ما نفوس خود را و شما نیز نفوس خود را، آنگاه مباهله کنیم و لعنت خدا را بر دروغ*گویان قرار دهیم».(۵)

به اتفاق مفسّران، مقصود از «أنفسنا» جز علی(ع) کسی نیست. زیرا در روز مباهله، پیامبر(ص) جز خود، با چهار نفر وارد میدان مباهله شد: حسنین، فاطمه(س) و علی(ع). دو فرد نخست مصداق « ابنائنا» و نفر سوم بیانگر «نساءنا» (زنان) و نفر چهارم که علی(ع) باشد، مصداق «أنفسنا» است، و لازمه این منزلت که پیامبر(ص) او را جان خویشتن معرفی می*کند، این است که او نیز در پیشگاه خدا در حدّ رسول خدا(ص) یا در درجه بعد است، و چون دلیل قاطع بر برتری پیامبر(ص) بر تمام انسان*ها داریم، در این صورت او باید از نظر فضیلت و منزلت، نزد خدا دومین شخصیت باشد.

دزدان فدک فاطمه 310 گمراه دین 310 دلیل نفاقه 310 جهل عرب 310 اباجهل در دین310 نیرنگ 310 ابله منافقا 310یا بلاء دین اسلام 310عمر 310 گمراه دین310 منکر 310 کفری 310 منکر310نیرنگ310حرامیان 310گمراه دین310بمار زنگی 310کفری310نا اهل کل مذاهب310 نامردیه 310اهل نابکار 310اهل نابکار310 درد کل مذاهب310 نا اهل کل مذاهب 310نابکاراهل دین310 احمقها احمقها 310منکر 310جاهل منافق310 گمراه دین 310نمرودی 310 نامردیه 310عمر 310 نیرنگ310نمرودی310 سامری310 گمراه دین310 اباجهل در دین 310 بی ایمان دین اسلام 310 310 عمر 310 قاصبان بدین 310 جاهل منافق 310 ابله منافقا 310 عمر 310 گمراه دین 310 جاهل منافق 310 کفری 310حرامیان310 ابله منافقا 310 نامردیه 310دزدانه فدک فاطمه 310 منکر 310 وهابیه منافقی 310 عمر310 فتنه ها 310+231= 541 ظالم 971-430 مقصر = 541 +430 مقصر = 971 ظالم -310 عمر ظالم 971-310 عمر = 661 عثمان - 430 مقصر = 231 ابوبکر مکرن310حرامیان 310بی ایمان دین اسلام310 عمر به ابحد عمر310نیرنگ 310حرامیان 310جاهل منافق 310نمرودی310 گمراه دین310 فاسق دینه 310کفری 310 فاسقه دین310 فاسق دینه 310منکر 310نیرنگ310 عمر310نامردیه310 کفری 310نیرنگ 310گمراه دین310ابله منافقا310 نامردیه310حرامیان 310عمر310منکر 310نمرودی 310نیرنگ310نمرودی310 گمراه دین310 فاسق دینه 310کفری310 310حرامزاده پلید310بدجنس عالم احمقا 310گبر پلید دین 310 منکر 310سگ هار پلید 310وحشی هاریا 310بابقره 310حاهل منافق 310 بمردک پلید 310حرامزاده پلید310 فاسق دینه310کلب کلب هار310جهل مرکبی 310بمار زنگی 310 رمز زناه310 فسق کلیه310گمراه دین310گمراه دین310 فسق دینها 310گمراه دین 310 جاهل منافق310 فاسق دینه 310 حرامیان 310 نیرنگ310 قاصب مذهب الله 310 مذهب ناحق اهل دین 310گره اهل دینه 310 قفل اهل دین 310 قاصب مذهب الله 310 مخالف اهل دین 310 فاسق دینه 310 نیرنگ310 با اهل منافق310 ملعون و پلید اهل دین 310قاصب بکل دین 310 اهل نابکار 310 بمنافق اول 310 ابله منافقا310 جاهل منافق310 حرامیان 310فسق دینها310 دزدان فدکه فاطمه 310دزدان فدکه فاطمه310حرامیان310بی ایمان دین اسلام 310گبرپلید دین310 310 حرامیان310 دقلبازملحد310ببقرها 310بقلدره دینه310کلب کلب هار310 جاهل منافق 310نارجهیما 310سم ری310سامری قوم محمد عمرابن خطاء 310 گمراه دین310جهل مرکبی310با کافرها 310بانادانه دین اسلام310 بمردک پلید310 آشوبا310 دقل بازملحد310کفری310 منکر310سامری310 گمراه دین 310جاهل منافق 310حرامیان 310سم ری 310 سامری قوم محمد و سامری قوم موسی شجره الملعونه بودند 310 منکر 310سگ هارپلید310 310کلب کلب هار310وحشی هاریا310فس قینی310 دلیل نفاقه 310 جهل عرب 310 اباجهل در دین 310ابله منافقا 310جاهل منافق 310 سامری 310سم ری 310 سامری قوم محمد و سامری قوم موسی شجره الملعونه بودند310 گمراه دین 310 منکر 310 کفری 310 نامردیه 310 عمر 310 جاهل منافق 310 حرامزاده پلید 310 رمززناه 310 گمراه دین 310منکر 310نامردیه 310با وهابیه نادان دین حق 310 کفری310 نیرنگ310نمرودی 310سامری310 310مار زنگی 310کفری منکر 310جاهل منافق 310 نامردیه 310عمر 310 سگ مردها310نیرنگ 310نمرودی310سامری310 گمراه دین310 مکرن310 خباثتی1512-1202 سه خلیفه = 310 عمر 310 منکر 310کفری 310نامردیه 310 منکر310 کفری310نیرنگ 310 عمر310بوگند مردابا 310سگ مرد ها 310 کبر پلید دین 310بقلدره دینه 310نار جهیما 310 به ابجد خائنان 772-451 عمر و ابوبکر = 231 ابوبکر 231 فاسق 231عصیان 231 ابوبکر231 نفاق 231 عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 با دزد گربها231 ادیانی جعلی باطل 231 بابی عقلیها231یاابوسفیانی231دورویه 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231 احمق ملحد231 لانه جاسوسیه 231با احمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 احمق ملحد 231جزو خائنان به رسول خدا بوده الله اکبر کلمات هم غوغا نموده اند به ابجد اشراردینها772-541= 231 ابوبکر ابوبکر231 نفاق 231 عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 با دزد گربها 231 بابی عقلیها 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231با احمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 ابوبکر و عمر 541قاتلی 541 عدواهل بیت 527 +14 معصوم = 541 ابوبکر و عمر 541 عدواهل بیت بوده اند

+ نوشته شده در شنبه 6 آذر 1397برچسب:,ساعت 12:39 توسط برای تبادل لینک ابتدا ما را با عنوان اسلامه حق 245 علی 110+ 135فاطمه = 245 و آدرس aaaali110.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.به ابجد اسلامه حق 245 یعنی فاطمه و علی 245 وصی پیامبر 359-231 ابوبکر = 128حسین وزیر پیامبر 476 - 231= 245علی فاطمه 245وصی نبیا 169علی مهدی169 با نماینده بحق محمد علی حسن حسین مهدی 245 اسلامه حق 245 یعنی علی110+ +135= 245 اسلامه حق 245 منظور علی و فاطمه پدر مادر شیعیان میباشنددرود و صلوات خدا بر پدر و مادر شیعیان اهل بیت پیغمبر اسلام |

به علم ابجد دین الله 34+34 معرفت=68 +68 معرفت دین الله =136 مومن 136 به ابجد کبیر و صغیر علی 136 مومن الله 202 محمد 92+110 علی = 202 اهل لا اله الا الله 202 مومن الله 202 علی 110+92 محمد = 202 مومن الله 202 محمد و علی جانشین بحق رسو الله میباشد روز قیامت از نعمت های دین الله از شما سئوال خواهد شد47 نعمت ولایت 47 روز واقعه 47 نعمت های اسلام 47 با نعمت ها الله47 اصل دین الله47 شجره مطهره47خلیفه الله 47 شجره مطهره47 خلیفه الله 47 اصل دین الله47نعمت ولایت 47 «إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤتُونَ الزَّكاةَ وَ هُم راكِعُونَ» (المائده - 55) 55+55= 110 ولی دین 110 علی 110 از شما سئوال خواهد شد نام شیعه چندین بار در قرآن آمده به قرآن رجوع کنیم بجز اهل بیت پیامبر آیه ای در باره فرقه های باطل دین یک آیه هم نیامده وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ این آیه34 حرف دارد34+25شیعه =59 مهدی59 یعنی9+5=14 معصوم کشته شد زهرای اطهر زان سبب گفته در قرآن تمام آیه ها حق با علیست این آیه 34حروف دارد34 دین الله  34+34= 68+68=136 مومن 136 علی 136 به ابجد کبیر و صغیر علی 136  این آیه ابجد مولاء علیست 136 یعنی نشانه دین یعنی نماینده الله به ابجد 136 یعنی 6ضربدر 3+1= 19 الله 19 نماینده الله 46 محمد20+26 علی = 46 ماه 46+46= 92 محمد +18 ذالحجه" غدیر خم = 110 دین الهی 110 ولی دین 110 علی 110 جلوه الله 110 ولی دین 110 حامیان110 دین الهی 110 ولی دین 110 «إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤتُونَ الزَّكاةَ وَ هُم راكِعُونَ» (المائده - 55) 55+55= 110 ولی دین 110 علی 110 کعبه 97+13 رجب تولد مولاء در محراب کعبه = 110 پلیسی110  نامت صدو ده یا علی حقا پلیس عالمی ولی دین110دین الهی 110علی 110ولی دین 110
اصل دین الله47 شجره مطهره47خلیفه الله 47 شجره مطهره47 خلیفه الله 47 اصل دین الله47{شجره مطهره} 47+12 امام= 59مهدی59 نور الله محمد59 به قائم ال محمد59 امیر مؤمنان در ضمن خطبه مفصّلي كه در مورد دجّال ايراد فرموده است، بعد از شرح كشته شدن دجّال مي فرمايد:
«پس از آن47 «طامّه كبري »47 است» 47 انسان کامل الهی 47اسلام قرآن محمد47 اصول دین اسلام 47ماه آفتاب جهانی 47 اصحاب پرسيدند: «طامه كبري » چيست؟ فرمود:جمع شدن47 شجره مطهره47 در کوه صفا و مروه
«خروج دابّة الارض است كه در نزديكي (صفا) ظاهر مي شود. {47شجره مطهره47 اصل دین الله47 شجره مطهره47خلیفه الله 47 شجره مطهره47 خلیفه الله 47 اصل دین الله47انگشتر حضرت سليمان و عصاي حضرت موسي در دست اوست... هنگامي كه سرش را بلند مي كند همه كساني كه در ميان مشرق ومغرب هستند به قدرت الهي او را مي بينند. وآن پس از طلوع خورشيد از مغرب است كه در آن هنگام درِ توبه بسته مي شود».47اسلام ناب محمدی47در کتب زرتشت 47 خرد شهر ایزد47منظور شجره مطهره 47اصل دین ها اسلام 47به اصله اسلامی47 اسلام ناب محمدی 47 با مومن دین اسلام47 مومنان دین اسلام 47.{47شجره مطهره }47 شاه مردان مهدی47 قرآن و اهلبیت47مومن یاب الله 47 بگردید مومنان واقعی را پیدا کنید که نفعی برای اسلام دارند نه برای خودشان مومن ته چاه به درد خودش می خورد آب

روز قیامت از نعمت های دین الله از شما سئوال خواهد شد47 نعمت ولایت 47 روز واقعه 47 نعمت های اسلام 47 با نعمت ها الله47 اصل دین الله47 شجره مطهره47خلیفه الله 47 شجره مطهره47 خلیفه الله 47 اصل دین الله4747 «إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤتُونَ الزَّكاةَ وَ هُم راكِعُونَ» (المائده - 55) 55+55= 110 ولی دین 110 علی 110 از شما سئوال خواهد شد نام شیعه چندین بار در قرآن آمده به قرآن رجوع کنیم بجز اهل بیت پیامبر آیه ای در باره فرقه های باطل دین یک آیه هم نیامده وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ این آیه34 حرف دارد34+25شیعه =59 مهدی59 یعنی9+5=14 معصوم کشته شد زهرای اطهر زان سبب گفته در قرآن تمام آیه ها حق با علیستبه ابجداهل نبوت494-541فتنه ها عمر ابوبکر =47شجره مطهره47 خلف صالح حق 47  اکنون به شگفتی آيه تطهير دقت کنیم: این آیه قرآن 47 حروف دارد 47 شجره مطهره 47 و 12 امام هم حروف اسمشان 47 میباشد 47(إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا)47این آیه دارای 47حرف میباشد. تعداد حرفهای اسامی زیر :فاطمة 5 علي 3 حسن 3 حسين 4 علي 3 محمد 4 جعفر 4 موسى4 علي3 محمد 4 علي 3 حسن 3 محمد 4 در مجموع 47 حرف میباشد.در قرآن ثبع المثانی من القرآن العظیم مراد نام ائمه شیعه بدون تکرار در قرآن 7 بار آمده چهار علی چهار محمد دو حسن جعفر موسی که در راه است انشاء الله با عصای و انگشتر سلیمان در راه است47 اصل دین الله47 شجره مطهره47خلیفه الله 47 شجره مطهره47 خلیفه الله 47 اصل دین الله47 شجره مطهره 47 منظور خانواده پیامبر مباشد ابجد 47 شجره مطهره 47 و ابجد عمر ابوبکر 49 شجره ملعونه49 میباشدبه ابجد حربه شیطانه 590-541عمر ابوبکر= 49 بازم ابجد صغیر 49 ابوبکرعمر49 به ابجد کبیر ظالم 971-430 مقصر = 541 عمر ابوبکر541 فتنه ها 541 عداوتین 541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541 شرکیه ها 541 اهل شر 541 شرما 541 مرگ کافر 541 قاتلی 541 آفت کلی541 اهله شر541 ابوبکر دوسال خلافت نکرده از دنیا رفت به درک اسفل سافلین 541دشمنه اسلامی541شرما 541

41فتنه ها 541 عمر ابوبکر 541دشمنه اسلامی541 عمر و ابوبکر 9 4 ابجدصغیر ابوبکر و عمر 49 میباشد عمر 22+27 ابوبکر = 49 بدشمن اسلام دشمن قرآن 49 شجره ملعونه 49 عمر ابوبکر 49 به ابجد شیطان منافقی 651-110 دین الهی = 541 عمر ابوبکر 541 دشمنه اسلامی 541 فتنه ها 541 اهله شر 541 به ابجد محمد 92+ عهد شکن ۴۴۹ =۵۴۱عمر و ابوبکر عهد خود را شکستند = بغدیر ۱۲۱۶- ۱۴ معصوم = ۱۲۰۲ ابجد عمر ابوبکر و عثمان ۱۲۰۲ دشمن خدا بوده اند ظالم ۹۷۱-۴۳۰ مقصر =541 ابوبکر و عمر ۵۴۱ مقصر ۴۳۰+۳۱۰ عمر +۲۳۱ ابوبکر = ۹۷۱ ظالم یا 971 خطاء کار دینها 971 یا ظالم 971به دست میآید۹۷۱ – ۳۱۰ عمر = ۶۶۱ عثمان+ ۳۱۰=ظالم ۹۷۱ظالم +۲۳۱ابوبکر = ۱۲۰۲ ابجد سه خلیفه کفر ابجد آیه ان من المجرمین منتقمون ۱۲۰۲ابوبکر و عمر و عثمان ۱۲۰۲ دزده غافله ادیان 1202 میباشد ظالم منهای مقصر میشه ابوبکر و عمر ۵۴۱ طریق اسلام ۴۵۱- ۵۴۱ عمر و ابوبکر = ۱۱۰ علی مولاء طریق اسلام میباشد74
حکمت قرآن926-541= 385 شیعه مرد عالم 385 اسلام پیامبر385 فقط دین اسلام 385به ابجد کبیر166دین آقا 166 لا اله الا الله 166+محمد92+110علی +17 نماز = 385 شیعه 385حرم امن الهی 385 مرد عالم 385شیداء 385با آل قرآن 385شهید الله 385پیامبر فرمودهیچ کسی شیعه نخواهد شد مگر فرزند دخترم فاطمه باشد پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385شیعه 385 فقط شیعیان قائم آل محمد علی اهل نجات دین555-541 عمر ابوبکر= 14 معصوم  خانواده پیامبر اعظم محمد (ص) پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 اسلام واقعی الله 385 فقط دین اسلام 385 اسلام پیامبر 385شیعه 385 شیداء 385 شهید الله 385 اسلام واقعی الله 385بدین واقعی اسلام 385 196شیعه یعنی چه شیعه یعنی دین اسلام 196+دین الله 130+ 59 مهدی = 385 دین الهی 110+135 دین الله +128 کلید دین +12 امام = 385 شیعه یعنی قول هو الله احد در دل هر زره باشد نورحق شیعه یعنی لا اله الا الله166+92 محمد +110 علی +17 رکعت نماز = 385شیعه یعنی لا اله الاالله166+82 مهدی امام +11 امام شهید = 385 شیعه یعنی با آل قرآن 385مرد عالم 385 اسلام پیامبر 385 فقط دین اسلام 385 فلسفه دین الله 385
خیانتی جنجالیا1128-1202 سه خلیفه =74  فرقه 74 ابجد ابوبکر عمر عثمان 74 فرقه شدن دین اسلام به ابجد
فتنه های دین615-541 عمر ابوبکر= 74 فرقه ابجدابوبکر27+22عمر +25عثمان = 74 سه خلیفه باعث 74 فرقه شدن دین اسلام شدندکه پیامبر فرمود 73 فرقه آن در دوزخ جای دارند

با بت پرستان دین اسلام1312 -110 دین الهی = 1202  ابوبکر و عمر و عثمان1202  واقعا بت پرست بوده اند منافق دین اسلام467-541= 74                              فتنه های دین615-541 = 74 فرقه 74والشجرتها الملعونه 74فرقه شدن«نوالي وليکم و نعادي اعدائکم». به ابجد فتنه های دین615-541 عمر ابوبکر عثمان = 74 فرقه نه 74  ابجد سه خلیفه ابوبکر27+22 عمر+25 عثمان باعث 74 فرقه شدن دین شدن به ابجد تروریست1276-1202 سه خلیفه = 74 بازم ابجد سه صغیر سه خلیفه که موجب 74 فرقه شدن دین اسلام شدند 74 ابجد ابوبکر عمر عثمان 74 والشجرتها الملعونه74  اینم آیه قرآن 74 ان من المجرمین منتقمون74 ما مجرمان را انتقام خواهیم گرفت 74 ابجد ابوبکر عمر عثمان74 میباشدبه ابجد                                   بزرگترین گنا هان کبیره دین1276 -1202 سه خلیفه عمر ابوبکر عثمان = 74 تروریست1276-1202= 74 چرا دین اسلام 74 فرقه شد 74دوزخیان پلید دین ها 74 دوستان پلیده شیطانی 74 قاصبان ملحد بدین اسلام   74 اشداء علی الکفار 74 والشجرتها الملعونه 74 بمفسد ها فی الارض دین 74 مفسد فی الارض اسلامین74 ان من المجرمین منتقمون 74 ولو کره المشرکون 74
چرا دین اسلام 74 فرقه شد ابجد صغیر ابوبکر27+22 عمر +25 عثمان = 74 اینم آیه قرآن به ابجد سه خلیفه قاصب 74 ان من المجرمین منتقمون 74 قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد 74ان من المجرمین منتقمون 74 دین اسلام مثل دین مسیح 74 فرقه شد ابجدصغیر  ابوبکر27+22 عمر+25 عثمان=74 قاصبان ملحد بدین اسلام 74فرقه میگویم74 باشیطان دین های اسلامه 74 شیطان ها  مکار پلیده 74  مکار پلیده شیطان ها 74بنامردان پلید روزگار 74بپلید به نامردان74 نامرده پلید روزگار 74 عمر22+27 ابوبکر+25 عثمان = 74 ان من المجرمین منتقمون 74 والشجرتها الملعونه 74 منافق پلید بدین اسلامه 74میباشند 74با عهد شکنهای دین 74با نامردان عهدشکن پلید 74=74دشمنان اصلی دین اسلامی74 عمرابوبکرعثمان74 قاصبان ملحد بدین اسلام  74 اشداء علی الکفار 74 والشجرتها الملعونه 74 بمفسد ها فی الارض دین 74 مفسد فی الارض اسلامین74 ان من المجرمین منتقمون 74 ولو کره المشرکون74عمر ابوبکرعثمان74 ابجد صغیرشان 74 باعث 74 فرقه شدن دین اسلام شدند
نام شیعه هم 12 بار در قرآن آمده است 47{شجره مطهره} 47+12 امام = 59 مهدی 59 به ابجد صغیر خط قرآن بدین اسلامه 59 با خورشید ولایت 59 مهدی این آیه قرآن هم 59 حرف میباشد بشمار و نرید أن نمن على الذین استضعفوا فى الأرض و نجعلهم أئمّة و نجعلهم الوارثین 59 مهدی 59 زمین 59 از آن 59 بخط انبیای الهی 59مهدی 59 میباشد59 خورشیدی به آسمانها 59 با خورشید ولایت 59 مهدی59 با مرد الهی الله  59 با خورشید ولایت 59خط قرآن بدین آیه ولایت ائمه هدای هم 59 حرف دارد59 و نرید أن نمن على الذین استضعفوا فى الأرض و نجعلهم أئمّة و نجعلهم الوارثین 59 مهدی 59 زمین 59 از آن 59 با مرد الهی 59 با خورشید ولایت 59خط قرآن بدین بر دابه" الارض مولاء قائم آل محمد (عج)این اینترنت بهترین فرصت برای ما بوده است  که به نحو احسنت باید از آن استفاده کنیم آمریکائیان یهودیان ملعون اعتراف کردند مردم جهان گروه گروه شیعه میشوند اگر همه جهان 40حق دین اسلام 40 نشانه نبوت خاتم انبیاء 59 مهدی 59 را بپذیرد و شیعه مولاء حضرت مهدی گردد بحقیقت 59خوشبخترین انسان عالم 59 مهدی59 نشانه نبوت خاتم انبیاء 59 مهدی 59 را بپذیرد و شیعه مولاء حضرت مهدی گردد بحقیقت 59خوشبخترین انسان عالم 59 مهدی59 میباشد59حاکم دین اسلامی59با خورشید ولایت 59خلیفه اسلام الله59 اسلام حق ناب محمدی 59مهدی 59 خلیفه قرآنیه 59حامی 59زمین 59 ازآن 59 مهدی 59ماه جانه دین اسلامی 59خورشیدی به آسمانها59 حاکم دین اسلامی59حامی59 مهدی59اسلام حق ناب محمدی59میباشد

به ابجد کبیر تفسیر علم ابجد قرآن 1261-1202 عمر ابوبکر عثمان = 59 مهدی 59 جهان 59 آزآن 59 مهدی میباشداین آیه ولایت هم 59 حرف میباشد بشمار59 و نرید أن نمن على الذین استضعفوا فى الأرض و نجعلهم أئمّة و نجعلهم الوارثین59 مهدی 59 این آیه هم 59 حرف دار

59 مهدی 59 زمین 59 از آن 59 مهدی 59
علی 110 ولی دین 110علی110 دین الهی 110 جلوه الله110 نگین110 دین الهی 110
به ابجدولی46ماه46 محمد20+26علی=46ولی 46+46=92 محمد92+18ذالحجه"غدیرخم=110 دین الهی 110 علی110جلوه الله110ولی دین110 ترجمه آیه فوق جز اين نيست كه ولى شما خداست و رسول او و آنان كه ايمان آورده ‏اند، همان ايمان آورندگانى كه اقامه نماز و اداى زكات می‏كنند در حالى كه در ركوع نمازند انگشتر به گدا می دهند برو ای کدای مسکین دره خانه علی زن در غدیر 26 علی 26 امام دین 26 راه حق 26 وصیت 26بیعت26انتخاب درست26 غدیر 26دوازده امام  12 +14 معصوم = 26 راه حق 26علی 26 جان قرآنه26امام دین26 علی26 امانت نبی 26 حساب کتاب 26 منتخب نبی26اهل نبوت26 اهل امامت 26 غدیر26 علی 26 امانت نبی 26 منتخب حق26جان نبی 26 جان رسول 26  پنج تن آل عباء 677 منهای 541 عمر و ابوبکر = 136 علی مولاء مومن 136    پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 25 شیعه25فرقه 25 آل الله 25 با آل قرآن 25کعبه25 کربلا25 آل الله 25 شیعه 25انسان کامل25 مغزی 25 دلاور 25بسیجی 25ارباب جهان 25 با حقی 25انسان کامل 25 انسان نمونه25 آل الله25 گنج دینه 25 اهل آسمانه 25 خداوند در آسمانها ملائکه و در زمین بسیجی ها را آفرید دلاور 25 قهرمانا 25 قدرته 25 اولین 25به مکتب25 ال الله 25 انسان کامل 25 انسان نمونه 25 با آل قرآن25 آل الله 25شاه مردان 25 ارباب جهان25 زنده باد25اصل حق25 اصل اسلام25ماه تابانه 25شیعه25 آل الله 25باآل قرآن25اصل دین25اصل اسلام 25انسان کامل 25 انسان نمونه 25 ره اسلامی 25 اولین 25 دین آدم25 اهل قیام 25 با دین انسان25 گنج دینه 25حرم خدا 25 کعبه 25 راز خاتم 25 اسم اعظمه 25 ماه تابانه25 دین ادم 25جاده الله عشق جهان 25 25 ماه تابانه 25قدرته 25 اهل قیام 25 قاضی 25 دکترا 25 مهندسی25 با حقی 25 شاه مردان 25 ارباب جهان25اولین 25استاد اعظم 25نظر قرآن25نفس قرآن 25گنج قرآنه25 راستگوها 25 ابن رسول 25استاد اعظم 25 جان خاتمی25 تقواء 25عدالت 25بقلب انسان 25شیعه 25 در تورات عبرانی ماشیع 25ماشیع 25شیعه در کتاب شاکمونی 25ایستاده 25به عرش 25نظر قرآن 25 خوش آمدی 25زنده باد25اصل حق25 اصل اسلام25انسان کامل25نمونه ها25شیعه25 انسان کامل25تقواء 25عدالت25 نقشه راه 25با پرچمی25زنده باد 25 به اهل سپاه 25بسیجی 25 دلاور25شمس قمره25حرم خدا 25کعبه 25 شیعه 25 فرقه 25 دین آدم 25 با دین انسان 25انسان کامل 25انسان نمونه 25جرعت25به شجاعت25به شیر25 ضربان قلب25 قدرت و باطریش باید 25 باشه 25با قلوبه 25 شیعه25ضربان قلب25جان کلام25نام آدم 25 بار در قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیردزدان فدک فاطمه 310 گمراه دین 310 دلیل نفاقه 310 جهل عرب 310 اباجهل در دین310 نیرنگ 310 ابله منافقا 310یا بلاء دین اسلام 310عمر 310 گمراه دین310 منکر 310 کفری 310 منکر310نیرنگ310حرامیان 310گمراه دین310بمار زنگی 310کفری310نا اهل کل مذاهب310 نامردیه 310اهل نابکار 310اهل نابکار310 درد کل مذاهب310 نا اهل کل مذاهب 310نابکاراهل دین310 احمقها احمقها 310منکر 310جاهل منافق310 گمراه دین 310نمرودی 310 نامردیه 310عمر 310 نیرنگ310نمرودی310 سامری310 گمراه دین310 اباجهل در دین 310 بی ایمان دین اسلام 310 310 عمر 310 قاصبان بدین 310 جاهل منافق 310 ابله منافقا 310 عمر 310 گمراه دین 310 جاهل منافق 310 کفری 310حرامیان310 ابله منافقا 310 نامردیه 310دزدانه فدک فاطمه 310 منکر 310 وهابیه منافقی 310 عمر310 فتنه ها 310+231= 541 ظالم 971-430 مقصر = 541 +430 مقصر = 971 ظالم -310 عمر ظالم 971-310 عمر = 661 عثمان - 430 مقصر = 231 ابوبکر مکرن310حرامیان 310بی ایمان دین اسلام310 عمر به ابحد عمر310نیرنگ 310حرامیان 310جاهل منافق 310نمرودی310 گمراه دین310 فاسق دینه 310کفری 310 فاسقه دین310 فاسق دینه 310منکر 310نیرنگ310 عمر310نامردیه310 کفری 310نیرنگ 310گمراه دین310ابله منافقا310 نامردیه310حرامیان 310عمر310منکر 310نمرودی 310نیرنگ310نمرودی310 گمراه دین310 فاسق دینه 310کفری310 310حرامزاده پلید310بدجنس عالم احمقا 310گبر پلید دین 310 منکر 310سگ هار پلید 310وحشی هاریا 310بابقره 310حاهل منافق 310 بمردک پلید 310حرامزاده پلید310 فاسق دینه310کلب کلب هار310جهل مرکبی 310بمار زنگی 310 رمز زناه310 فسق کلیه310گمراه دین310گمراه دین310 فسق دینها 310گمراه دین 310 جاهل منافق310 فاسق دینه 310 حرامیان 310 نیرنگ310 قاصب مذهب الله 310 مذهب ناحق اهل دین 310گره اهل دینه 310 قفل اهل دین 310 قاصب مذهب الله 310 مخالف اهل دین 310 فاسق دینه 310 نیرنگ310 با اهل منافق310 ملعون و پلید اهل دین 310قاصب بکل دین 310 اهل نابکار 310 بمنافق اول 310 ابله منافقا310 جاهل منافق310 حرامیان 310فسق دینها310 دزدان فدکه فاطمه 310دزدان فدکه فاطمه310حرامیان310بی ایمان دین اسلام 310گبرپلید دین310 310 حرامیان310 دقلبازملحد310ببقرها 310بقلدره دینه310کلب کلب هار310 جاهل منافق 310نارجهیما 310سم ری310سامری قوم محمد عمرابن خطاء 310 گمراه دین310جهل مرکبی310با کافرها 310بانادانه دین اسلام310 بمردک پلید310 آشوبا310 دقل بازملحد310کفری310 منکر310سامری310 گمراه دین 310جاهل منافق 310حرامیان 310سم ری 310 سامری قوم محمد و سامری قوم موسی شجره الملعونه بودند 310 منکر 310سگ هارپلید310 310کلب کلب هار310وحشی هاریا310فس قینی310 دلیل نفاقه 310 جهل عرب 310 اباجهل در دین 310ابله منافقا 310جاهل منافق 310 سامری 310سم ری 310 سامری قوم محمد و سامری قوم موسی شجره الملعونه بودند310 گمراه دین 310 منکر 310 کفری 310 نامردیه 310 عمر 310 جاهل منافق 310 حرامزاده پلید 310 رمززناه 310 گمراه دین 310منکر 310نامردیه 310با وهابیه نادان دین حق 310 کفری310 نیرنگ310نمرودی 310سامری310 310مار زنگی 310کفری منکر 310جاهل منافق 310 نامردیه 310عمر 310 سگ مردها310نیرنگ 310نمرودی310سامری310 گمراه دین310 مکرن310 خباثتی1512-1202 سه خلیفه = 310 عمر 310 منکر 310کفری 310نامردیه 310 منکر310 کفری310نیرنگ 310 عمر310بوگند مردابا 310سگ مرد ها 310 کبر پلید دین 310بقلدره دینه 310نار جهیما 310 به ابجد خائنان 772-451 عمر و ابوبکر = 231 ابوبکر 231 فاسق 231عصیان 231 ابوبکر231 نفاق 231 عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 با دزد گربها231 ادیانی جعلی باطل 231 بابی عقلیها231یاابوسفیانی231دورویه 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231 احمق ملحد231 لانه جاسوسیه 231با احمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 احمق ملحد 231جزو خائنان به رسول خدا بوده الله اکبر کلمات هم غوغا نموده اند به ابجد اشراردینها772-541= 231 ابوبکر ابوبکر231 نفاق 231 عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 با دزد گربها 231 بابی عقلیها 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231با احمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 ابوبکر و عمر 541قاتلی 541 عدواهل بیت 527 +14 معصوم = 541 ابوبکر و عمر 541 عدواهل بیت بوده اند

+ نوشته شده در چهار شنبه 5 آبان 1397برچسب:,ساعت 11:9 توسط برای تبادل لینک ابتدا ما را با عنوان اسلامه حق 245 علی 110+ 135فاطمه = 245 و آدرس aaaali110.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.به ابجد اسلامه حق 245 یعنی فاطمه و علی 245 وصی پیامبر 359-231 ابوبکر = 128حسین وزیر پیامبر 476 - 231= 245علی فاطمه 245وصی نبیا 169علی مهدی169 با نماینده بحق محمد علی حسن حسین مهدی 245 اسلامه حق 245 یعنی علی110+ +135= 245 اسلامه حق 245 منظور علی و فاطمه پدر مادر شیعیان میباشنددرود و صلوات خدا بر پدر و مادر شیعیان اهل بیت پیغمبر اسلام |

حکم الله حکم قرآن 553 -541 فتنه ها عمر ابوبکر=12 امام جانشین واقعی محمد پیامبر فرمود بعد ازمن فتنه ها بپا میخیزند به ابجد فتنه ها541فتنه ها541 اهله شر541مرگ کافر541عمر ابوبکر541 به ابجد ظالم 971-430مقصر=541فتنه ها 541مقصر430 +231 ابوبکر=661 عثمان661+310عمر=971ظالم971+231ابوبکر=1202ابجدکبیر سه خلیفه1202اینم آیه قرآن به ابجدسه خلیفه غاصب { ان من المجرمین منتقمون } قرآن میفرمایدمامجرمین راسخت انتقام خواهیم گرفت1202به ابجدصغیرشیطان22مقصر22دشمن اسلام 22 عمر22ابابکر22شیطان22عمر22گنده لات22شرور22نابکار22قلدر22 نامردان22منافقان 22مجرمان22ملحد22لعنت22درآتشه22دوزخه22به ابجد اسلام 12ساعت12ماهای سال12حق12ساعت12 اسلام 12نجاتبخش 12مقدس12هویت اسلام 553+541 عمر ابوبکر=12 قرآن چهار حرف 4ضربدر3 نقطه=12 امام امیر المومنین درکعبه دوشش کسی غیراز علی نیست جانشین خاتم پیغمبران مولاء علیست امیرالمومنین12 حرف 12+ 58 ابجدش=70+40 اصل ولایت = 110 علی= دین ها70+ 40 اصل ولایت=110 علی 110 ولی دین110 دین الهی 110پلیسی 110 نامت صدو ده یا علی حقا پلیس عالمی در عرش نوشته با خط جلی وارث خاتم بوود مولاء علی    حکم الله حکم بدین ها محمد علی  475-541 فتنه ها= 66الله 66علی ولی الله 66 +66= 132اسلام به ابجد الله 66+اسلام132+351 قرآن +202محمد علی جایگاه اصلی مذهب 202محمد علی=651- 541عمر ابوبکر=110دین الهی110حامیان 110دین الهی110علی110امام جانشین اصلی محمد ابن عبدالله 110 علی110دین الهی110ولی دین110 امام جانشین محمد علی ابن ابی طالب110 خدایکی دین یکی مذهب الله110علی110 به ذات الله قرآن حق با شیعه میباشد110 علمای وهابی بنفع شما میباشد که حق را بپذیریدوشیعه شویدبه علم ریاضی قرآن 673 ابراهیم اسماعیل محمد علی673 -541 فتنه ها=132 اسلام مقام امامت در نسل ابراهیم و اسماعیل (ع) با کلمه و عدد132 اسلام 132 خلفای دین خود را ثابت فرمائید 66 الله 66علی ولی الله 66 +66= 132 اسلام132 به علم ریاضی قرآن به ابجد { اول خلیفه الله 60 آدم داودهارون علی72+60 اول خلیفه الله=132 اسلام 132 یگانه الله 132 ادیان الله 132 زنده الله 132 اسلام 132 امام کل 132 یگانه آگاه جهان 132 بدین الله 132 اسلام 132 به ابجدکبیروصغیر امام 82مهدی 82+114سوره قرآن=196دین اسلام 196قلب دین 196به ابجدصغیر کلمه الله 41+25 اصل اسلام شیعه=66 الله 66 علی ولی الله 66جانشین حضرت محمد66 +66الله 66+66 مذهب=132 اسلام 132 قلب132 اسلام 132 امام کل 132بدین الله 132+64 دین 64 الله محمد علی = 196دین اسلام 196 امام کل دین196 قلب دین196 کلید اسلام 196ضرب 14معصوم در خودش میشود 196 دین اسلام 196 کلید دین 196 قلب دین 196منظور14 ضربدر14 = 196 منظور 14 معصوم خانواده محترم رسول خدا را 14معصوم کلید اسلام 196قلب دین196دین اسلام 196 میگویندفدای امام رضا بشم ولی متولیان حرم خیلی در امر تبلیغات دین کوتایی می کنند نود درصد خادم ها موبایل درستو حسابی ندارند اگه این جانب مسئولشان بودم در حرم گروه تبلیغ دین را فعال می کردم وای فای مجانی در کل حرم برقرار می کردم تبلیغ دین خیلی واجب است بهترین کلیب ها را با شیریت اتو ماتیک به عربی انگلیسی و فارسی بهترین کلیب های مذهبی را به زوار ارائه می کردم امام رضا (ع) مبلغ دین می خواهد این همه سخنرانی اصلا" خودتون یادتون هست در رواق چند میلیون سخنرانی زیبا شده است ولی یک نفر کلیب هایش رانه در ذهنش نه در موبایلش نگه نداشته یک بار امام رضا مناظره کرده برای تمام موبایلها ارسال نمودم خود مشهدی ها نداشتندکنار امام رضا باشی شیعه امام رضا باشی و ندانی امام رضا چه قدر قدرتی بوده علمای یهود و نصاری رامثل گنجشک چرخوندشون   ناموسلمونا پایشان به حرم می رسید شیعه میشدندهمه انسانها حق رامیپذیرندحکم الله حکم قرآن553-541 فتنه ها=12 امام به ریاضی قرآن حق12 اسلام 12منتخب12 امانت 12واجب12حق12اسلام 12مقدس 12 اخلاق12 اهل اسلام 12حق12 پرچم 12 نجاتبخش 12 اسلام 12ساعت 12 ماهای سال 12 رگهای عصب مغز انسان 12سنت انسان12 نام شیعه 12 بار در قرآن آمده است به ابجد غدیر1214-1202 سه خلیفه قاصب=12 امامی منتخب رسول 1398-1202 سه خلیفه = 196 دین اسلام 196 جانشین واقعی محمد علی 737 -541 فتنه ها 541 عمر ابوبکر =196 دین اسلام196 قلب اسلام196 ضرب 14 معصوم در خودش میشود 196 دین اسلام 196 کلید اسلام 196 کلید بدین الله 196 پیامبر می فرماید فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 25 شیعه 25 اصل اسلام 25 انسان کامل25 انسان نمونه25 اصل اسلام 25 دین آدم 25 نام آدم هم 25 بار در قرآن آمده است آدم باش و حق را بپذیر تا به کی گمراهی مرد باشد آدم باش و حق را بپذیر 25 ره حق 25 اصل اسلام 25 شیعه 25 +12= 47 حروف دوازده امام بدون تکرار 47 حروف می باشداصل دین الله47خلیفه الله47آخرین امام دین47+12امام= 59مهدی59آخرین امام دین اسلام59حاکم دین اسلامی59 اصل دین الله47 شجره مطهره47 خلیفه الله 47 شجره مطهره47 خلیفه الله47 نعمت ولایت47 اصل دین الله47باآیه های ولایته47نعمت ولایت «إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤتُونَ الزَّكاةَ وَ هُم راكِعُونَ» (المائده - 55) 55+55= 110 ولی دین 110 علی 110دین الهی 110 عم 110 فروع دین اصول دین اهل قرآن=110علی110ولی دین 110جلوه الله110بی اذن علی قدم مزن برمحراب هم زاده محرابوشهیدمحراب علیست110در اصلِ انجیل به جای آن کلمه «فارقلیط»46فارقلیط 46 همان ابجد ریاضی نام محمدعلی میباشد 46 ماه 46 +46= 92 محمد به ابجد ریاضی قرآن 46فارقلیط 46 ماه 46 محمد 20+26 علی = 46 +46= 92 محمد و جانشینش علی26 راه حق 26 وصیت 26 بیعت 26 انتخاب درست 26 راه حق 26 علی 26 غدیر 26 طالوت26 علی 26قضیه حضرت طالوت هم مثل امام علی (ع) حقش را غصب نمودند حکم الله حکم قرآن 553 -541 فتنه ها عمر ابوبکر= 12 قرآن چهار حرف 4ضربدر 3 نقطه=12 امیرالمومنین12 حرف 12+ 58 ابجدش=70+40 اصل ولایت = 110 علی= دین ها70+ 40 اصل ولایت=110 علی 110 ولی دین110به ابجد الله 66+اسلام 132+351 قرآن +202 جایگاه اصلی مذهب202محمد علی=651- 541عمر ابوبکر=110دین الهی110حامیان 110دین الهی110علی 110امام جانشین اصلی محمد ابن عبدالله110علی110 دین الهی 110ولی دین110 امام جانشین محمد علی ابن ابی طالب110 خدایکی دین یکی مذهب الله110علی110 به ذات الله قرآن حق با شیعه میباشد110علمای وهابی بنفع شما میباشد که حق را بپذیریدوشیعه شویدبه علم ریاضی قرآن 673 ابراهیم اسماعیل محمد علی 673 - 541 فتنه ها = 132 اسلام مقام امامت در نسل ابراهیم و اسماعیل (ع) با کلمه و عدد132 اسلام 132 خلفای دین خود را ثابت فرمائید 66 الله 66علی ولی الله 66 +66= 132 اسلام132 به علم ریاضی قرآن به ابجد { اول خلیفه الله 60 آدم داودهارون علی72+60 اول خلیفه الله=132 اسلام 132 یگانه الله 132 ادیان الله 132 زنده الله 132 اسلام 132 امام کل 132 یگانه آگاه جهان 132 بدین الله 132 اسلام 132 به ابجدکبیروصغیر امام 82 مهدی 82+114 سوره قرآن = 196دین اسلام 196قلب دین 196به ابجدصغیر کلمه الله 41+25 اصل اسلام شیعه = 66 الله 66 علی ولی الله66جانشین حضرت محمد66 +66الله 66+66 مذهب= 132 اسلام 132 قلب132 اسلام 132 امام کل 132 بدین الله 132+64 دین 64 الله محمد علی = 196 دین اسلام 196 امام کل دین196 قلب دین196 کلید اسلام 196ضرب 14 معصوم در خودش میشود 196 دین اسلام 196 کلید دین 196 قلب دین 196منظور14 ضربدر14 = 196 منظور 14 معصوم خانواده محترم رسول خدا را 14 معصوم کلید اسلام 196 دین اسلام 196 میگویندفدای امام رضا بشم ولی متولیان حرم خیلی در امر تبلیغات دین کوتایی می کنند نود درصد خادم ها موبایل درستو حسابی ندارند اگه این جانب مسئولشان بودم در حرم گروه تبلیغ دین را فعال می کردم وای فای مجانی در کل حرم برقرار می کردم تبلیغ دین خیلی واجب است بهترین کلیب ها را با شیریت اتو ماتیک به عربی انگلیسی و فارسی بهترین کلیب های مذهبی را به زوار ارائه می کردم ناموسلمونا پایشان به حرم می رسید شیعه می شدند همه انسانها حق را میپذیرند حکم الله حکم قرآن553-541 فتنه ها=12 امام به ریاضی قرآن حق12 اسلام 12منتخب12 امانت 12واجب12 حق12اسلام 12مقدس 12 اخلاق12 اهل اسلام 12حق12 پرچم 12 نجاتبخش 12 اسلام 12ساعت 12 ماهای سال 12 رگهای عصب مغز انسان 12سنت انسان12 نام شیعه 12 بار در قرآن آمده است به ابجد غدیر1214-1202 سه خلیفه قاصب = 12 امام منتخب رسولی 1398-1202 سه خلیفه = 196 دین اسلام 196 جانشین واقعی محمد علی 737 -541 فتنه ها 541 عمر ابوبکر =196 دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم در خودش میشود 196 دین اسلام 196 کلید اسلام 196 کلید بدین الله 196 پیامبر می فرماید فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 25 شیعه 25 اصل اسلام 25 انسان کامل25 انسان نمونه25 اصل اسلام 25 دین آدم 25 نام آدم هم 25 بار در قرآن آمده است آدم باش و حق را بپذیر تا به کی گمراهی مرد باشد آدم باش و حق را بپذیر 25 ره حق 25 اصل اسلام 25 شیعه 25 +12= 47 حروف دوازده امام بدون تکرار 47 حروف می باشددر اصلِ انجیل به جای آن کلمه «فارقلیط»46فارقلیط 46 همان ابجد ریاضی نام محمد و علی میباشد 46 ماه 46 +46= 92 محمد به ابجد ریاضی قرآن 46فارقلیط 46 ماه 46 محمد 20+26 علی = 46 +46= 92 محمد و جانشینش علی26 راه حق 26 وصیت 26 بیعت 26 انتخاب درست 26 راه حق 26 علی 26 غدیر 26 طالوت 26 علی 26با جانشینه26 محمد بحق علی میباشد و به عقیده مسیحیان کلمه «پرکلیتوسه» است. گفته انداگر به کسر این دو حرف بود به معنای «احمد» بود چون به فتح است به معنای تسلی دهنده است؟ به ابجد40 تسلی دهنده 40 تسلی دهنده 40 همان نبوت خاتم است پرکلیتوسه 47 منظور منظور نبوت خاتم است پرکلیتوسه 47 به شگفتی آيه تطهير دقت کنیم: این آیه قرآن 47 حروف دارد 47 شجره مطهره 47 حکم الله حکم قرآن553-541 فتنه ها=12 امام و 12 امام هم حروف اسمشان 47 میباشداین آیه47 حروف دارد 47(إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا)47این آیه دارای 47حرف میباشد. تعداد حرفهای اسامی زیر :فاطمة 5 علي 3 حسن 3 حسين 4 علي 3 محمد 4 جعفر 4 موسى4 علي3 محمد 4 علي 3 حسن 3 محمد 4 در مجموع 47 حرف.در قرآن ثبع المثانی من القرآن العظیم مراد نام ائمه شیعه بدون تکرار در قرآن 7 بار آمده جمع کنید 4علی محمد3 دو حسن حسین جعفر موسی7 هفت آسمان به درت سجده می برند سجده نمای محراب خون علیست ای منتقم الله اهل دین که در راه است انشاء الله امام مهدی (عج)با عصای و انگشتر سلیمان در راه است47 شجره مطهره 47 منظور خانواده پیامبر میباشد اصل دین الله47خلیفه الله47آخرین امام دین47+12امام=59مهدی59آخرین امام دین اسلام59حاکم دین اسلامی59مهدی ابجد47شجره مطهره47و ابجد عمر ابوبکر 49 شجره ملعونه 49 میباشدو به عقیده ما ترجمه اول صحیح است و در قرآن فرمود: «و مبشراً برسول یأتی من بعدی اسمه احمد». این مقاله صحیح تر میباشدبا کلمه 66الله66 +66 علی ولی الله66 جانشین حضرت محمد66ولایت اصلی دین=132 اسلام 132دادگاه مذهب الله 132یگانه آگاه جهان 132حکم دین132بدین الله132علی قرآن ناطق است امام و اسلام خود را ثابت کنید66 دین الله راه الله 66راه الله راه محمد66 الله 66+ 66علی ولی الله=132اسلام 66علی کیست جانشین66 راه انبیاء علی 66 تنها راه الهی الله 66اصل ولایت علی66 نور مقدس الله محمد66جانشین حضرت محمد66 اصل ولایت علی 66علی ولی الله 66 رهبر واقعی اسلام 66جانشین حضرت محمد 66مسیر الله علی66 امام غدیر خمی66دین الله راه الله 66 اصل دین اسلام اطاعت66یاور قرآن علی66مذهب شیعه علی 66اصل دین اسلام شیعه66مذهب پیامبر علی66سید انبیاء علی66دستور الله علی66یا الله یاعلی66 راه انبیاء و محمد66 راه انبیاء علی 66راه ارباب حق علی 66 راه عشق اسلام علی 66 اصل اسلام امام واقعی66 علم محمد علی66تنها را الهی الله 66امام مکتب الله محمد66یا الثارات الحسین 66بالا ترین درجه اسلام 66 اقیانوس دین علی 66 اولین امام واقعی 66دین الله راه الله 66 مذهب اصلی دین اسلام 66مسیر الله علی 66 +66الله = 132 اسلام 132 علی ولی الله 66 مشگل گشای کل عالمی 66 مصلح کل دین اسلام66یا اباصالح المهدی 66عدل توحید امامت66عدل توحید نبوت 66 نماینده الله محمد66 بجانشین محمد علی66 جانشین حضرت محمد 66مشگل گشای کل عالمی66 وعده خدا نزدیک است66 الله66هدف بعثت انبیاء 66 +66 ارباب مذهب جهان علی 66ارباب واقعی دینه66 یاحریم قرآن علی=132یا علی هو132 امام کل 132بدین الله 132 دین ویا مذهب 132قلب132 یا اصل 132 اسلام132 +64دین=196 دین اسلام 196 کلید اسلام 196 الله 66+ 26غدیر =92 محمد+ 18ذالحجه" غدیر خم =110علی به علم ابجد دین 64 الله محمد علی 64 دین 64 جانشین محمد علی 64+ 64 = 128 کلید دین 128 حسین 128 کلید دین128 حسین128 کسی که حسین ندارد دین ندارد حسین کلید دین است به ابجد دین 64 +28 دین اسلام = 82 امام 82+ 28دین اسلام = 110 علی 110 ولی دین 110 دین الهی110 جلوه الله 110بحق110یمین110 انتخاب الله1120+1202سخ خلیفه=82 امام82+28 دین اسلام= 110 علی با 5 کلمه جانشین پیامبرتان را مشخص نمائید به ابجد 110امام جانشین محمد علی ابن ابی طالب 110 نشان واقعی دین الله امام علیست110جانشینه حضرت محمد ابن عبدالله 110امام جانشین محمد علی ابن ابی طالب110 رهبر دین اسلام دین آدم دین الله 110 رهبر اصلی جانشین محمد علی 110 امام خلیفه حضرت محمدی110 اصل دین اسلام جانشین واقعی محمد 110 نماینده الله جانشین محمد علی 110 امام جانشین محمد علی ابن ابی طالب 110 راه الله امام خلیفه اول مسلمین 110حزب الله اصل دین محمد علی 110امام جانشین محمد علی ابن ابی طالب110 امام رهبر واقعی محمد علی 110 راه الله رسم الله عشق دین الله 110 اولین جانشینه بحق حضرت محمد 110امام جانشینه اصلی محمد ابن عبدالله 110امام جانشین محمد علی ابن ابی طالب110 شیعه یعنی انتخاب اسلام واقعی110 خلیفه واقعی دین مذاهب الله110 دین واقعی الله مذهب شیعه است110 شیعه یعنی انتخاب اسلام واقعی110 انتخاب خلیفه امام اصلی دین اسلام110به ابجد علی110 یمین110 در قرآن اصحاب یمین نامه اعمالشان را در دست راستشان داده و بدون حساب کتاب وارد بهشت میشوند مدثرآیه 38-39 کل نفس بما کسبت رهینه" الا اصحاب الیمین همه در قیامت در گرو اعمالشان هستند الا اصحاب الیمین شیعیان فرزندان علی و فاطمه میباشند شجره نبوت 30+شجره امامت30 =60+50عیسی محمد= 110علی 110 ثمره 124هزار پیامبر است110علی110دین الهی 110ولی دین110 علی 110شیعه یعنی اصل مذهب اصل اسلام110 شیعه یعنی انتخاب اسلام واقعی110شیعه یعنی اصل مذهب اصل اسلام110 تنها راه نجات دین اسلام 1312- 1202سه خلیفه =110علی 110اصحاب یمین نامه آنها رابه دست داستشان می دهند علی 110یمین110 قرآن می فرماید روز قیامت همه درگیر گرفتار نامه اعمالشان هستند الا اصحاب یمین110 الله آدم داود هارون محمد علی110نبوت محمد امامت علی بدین الله110عدد مقدس دین الله محمد علی110مذهب بحق دین اصل اسلام امام شیعه است110شیعه یعنی اصل اسلام نبوت امامت110 شیعه یعنی اصل مذهب اصل اسلام110مذهب واقعی الله شیعه میباشد 110مذهب واقعی الله شیعه میباشد 110 شیعه یعنی انتخاب اسلام واقعی 110 شیعه یعنی انتخاب اسلام واقعی110 خلیفه واقعی دین مذهب الله110 دین واقعی الله مذهب شیعه است110 کلیده دین مذهب الله محمد علی110شیعه یعنی انتخاب اسلام واقعی110110
علی110جلوه الله110ولی دین110دین الهی110یمین 110عم 110گندمهای110نان جو110نمک110سنگ110مذهب جهان110علی 110نگین110دین الهی110 الله محمدعلی آدم داود هارون 110 خلیفه اصلی دین مذاهب علی 110 امام جانشین اصلی محمد ابن عبدالله110پیامبر فرمود خداوند در زمین چهار خلیفه قرار داد خلیفه اول آدم ابو البشر است خلیفه دوم داود نبی خلیفه سوم هارون برادر موسی خلیفه چهارم علی بر محمد مصطفی جانشین مصطفی این مرتضی مولاء علیست 110دین الهی 110ولی دین 110علی110 الله آدم داود هارون علی110 امام جانشین اصلی محمد ابن عبدالله110 علی 110 دین الهی110ولی دین110 امام جانشین محمد علی ابن ابی طالب110شیعه یعنی اصل مذهب اصل اسلام110 وصی خاتم الانبیاء محمد علی 110رهبر جهان اسلام جانشین محمد علی 110الله آدم داودهارون محمد علی 110 امیرالمومنین درکعبه دوشش کسی غیراز علی نیست آئینه روی محمدعلیست قرآن چهار حرف 4ضربدر 3 نقطه=12 امیرالمومنین 12 حرف 12+58 ابجدش=70 +40 اصل ولایت = 110 علی= دین ها70 +40 اصل ولایت=110 علی 110 ولی دین110علمای وهابی بنفع شما میباشد که حق را بپذیرید وشیعه شوید 74 فرقه به دروغ ادعای دین اسلام می کنند ده سال است منتظر یک جوابم از سنگ صدا در می آید ولی از شما خیر زمان چندانی تا ظهور امام عصرحضرت بقیه"الله مهدی صاحب الزمان باقی نمانده توبه وازکج مذهبی دست برداشته ومذهب اسلام 183مذهب اسلام183+202 محمد علی =385شیعه شوید یگانه مذهب الله183+202محمد علی = 385 شیعه به ابجد اصل اسلام253+132 بدین الله=385شیعه385 -پيامبر اکرم (صلى الله عليه و آله) فرمودند: إن وليتموا علياً و ما أراكم فاعلين تجدوه هاديا مهديا يهدي بكم السبيل المستقيم.

اگر علي را خليفه خويش قرار دهيد، گرچه مي‌دانم نمي‌كنيد، همه شما را به ساحل نجات و سرمنزل مراد خواهد رساند. مسند احمد بن حنبل، ج1، ص109 ـ الإصابة لإبن حجر، ج4، ص468 ـ شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني، ج1، ص82 ـ تفسير الآلوسي، ج6، ص170 ـ تاريخ مدينة دمشق لإبن عساكر، ج42، ص420 ـ أسد الغابة لإبن الأثير، ج4، ص31 ـ ميزان الإعتدال الذهبي، ج3، ص363 ـ البداية و النهاية لإبن كثير، ج7، ص 397پیامبر فرمود خداوند 4 چهار خلیفه در روی زمین قرار داد خلیفه اول آدم ابولبشر است خلیفه دوم داود نبی خلیفه سوم هارون برادر موسی خلیفه چهارم علی بر محمد مصطفی60 امام برحق دین اسلام 60حکم امامت علی 60 اول خلیفه الله 60 آدم داود هارون علی72+60 اول خلیفه الله=132 اسلام132 + 64 دین=196 دین اسلام 196 کلید اسلام 196 کلید بدین الله 196 امام کل دین 196 دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم خانواده حضرت محمد میشود 196 دین اسلام 196قلب دین196 امام زمانی ها196مومنین 196 قلب دین196کلیداسلام

شیعه یعنی ش شمای یارع علی ه هستیدنام شیعه 12 بار در قرآن آمده است { وان من شیعه" الابراهیم اذ جاء ربه بقلب سلیم } نام کلمه امام هم دوازده بار در قرآن آمده است هویت اسلام553-541فتنه ها=12قابل هدایت553-541 فتنه ها=12به ابجد اسلام 12حق12 مقدس12 امانت12اهل اسلام12پرچمنجاتبخش12 انجمن12مقدس 12اسلام12 اخلاق12 نجاتبخش 12 اهل اسلام 12سنت انسان 12شما هم با سه چهار پنج کلمه جانشین پیامبرتان را مشخص نمائیدبه ابجد دین 64 الله محمد علی 64 دین64 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 مرگ کافر541مجرمین بدین اسلام541عمر ابوبکر 541 به ابجد منافقان قرآن 673-132 اسلام = 541 عمر ابوبکر 541 فتنه ها 541 اهله شر 541 دشمنه اسلامي541 اولين قاصب اهل بيتي 541 وهابيت ابله بي دين 541 دشمنه اسلامي 541 قاتلي 541 اهله شر 541 مقصرا دين الهي 541 فتنه ها 541 به ابجد ظالم 971 - 430 مقصر = 541 عمر ابوبکر541 فتنه ها 541 اهله شر541 قاتلی 541 عداوتین 541 عمر ابوبکر541 به ابجد مقصر 430
اهرمن به ابجد اهرمن 296+365 روز سال = 661 عثمان 661 مقصر نفاق 661 عثمان اهرمن سال ميباشد
مقصر430+231 ابوبکر=661 عثمان 661+310 عمر = 971 ظالم به دست می آید ظالم 971-430مقصر= 541 عمر ابوبکر 541 مرگ کافر 541 فتنه ها 541 اهله شر541 مجرمین بدین اسلام 541 آفت دین اسلام 667 - 136مومن علی =541 ا بوبکر دوسال خلافت نکرده 231 ابوبکر 231 به درک231 سافلین 231جایگاه قاصبان دین اسلام میباشدتوطعه گران دین الهی 841-541 عمر ابوبکر = 310 عمر 310 گمراه دین310جهل عرب310اباجهل در دین310 کلب کلب هار 310 سگ هار پلید 310جهل عرب310عمر310اباجهل در دین 310منکر310 عمر310جاهل منافق310ابله منافقا310 عمر 310فاسق دینه310 گمراه دین310منکر310 عمر310عمر با غصب خلافت بیچاره عالم شد 110 امام خلیفه حضرت محمدی110 اصل دین اسلام جانشین واقعی محمد 110 نماینده الله جانشین محمد علی 110 امام جانشین محمد علی ابن ابی طالب 110 راه الله امام خلیفه اول مسلمین 110حزب الله اصل دین محمد علی 110امام جانشین محمد علی ابن ابی طالب110 امام رهبر واقعی محمد علی 110 راه الله رسم الله عشق دین الله 110 اولین جانشینه بحق حضرت محمد 110امام جانشینه اصلی محمد ابن عبدالله 110امام جانشین محمد علی ابن ابی طالب110 شیعه یعنی انتخاب اسلام واقعی110 خلیفه واقعی دین مذاهب الله110 دین واقعی الله مذهب شیعه است110 شیعه یعنی انتخاب اسلام واقعی110 انتخاب خلیفه امام اصلی دین اسلام110به ابجد علی110 یمین110 در قرآن اصحاب یمین نامه اعمالشان را در دست راستشان داده و بدون حساب کتاب وارد بهشت میشوند مدثرآیه 38-39 کل نفس بما کسبت رهینه" الا اصحاب الیمین همه در قیامت در گرو اعمالشان هستند الا اصحاب الیمین شیعیان فرزندان علی و فاطمه میباشند شجره نبوت 30+شجره امامت30 =60+50عیسی محمد= 110علی 110 ثمره 124هزار پیامبر است110علی110دین الهی 110ولی دین110 علی 110شیعه یعنی اصل مذهب اصل اسلام110 شیعه یعنی انتخاب اسلام واقعی110شیعه یعنی اصل مذهب اصل اسلام110 تنها راه نجات دین اسلام 1312- 1202سه خلیفه =110علی 110اصحاب یمین نامه آنها رابه دست داستشان می دهند علی 110یمین110 قرآن می فرماید روز قیامت همه درگیر گرفتار نامه اعمالشان هستند الا اصحاب یمین110 الله آدم داود هارون محمد علی110نبوت محمد امامت علی بدین الله110عدد مقدس دین الله محمد علی110مذهب بحق دین اصل اسلام امام شیعه است110شیعه یعنی اصل اسلام نبوت امامت110 شیعه یعنی اصل مذهب اصل اسلام110مذهب واقعی الله شیعه میباشد 110مذهب واقعی الله شیعه میباشد 110 شیعه یعنی انتخاب اسلام واقعی 110 شیعه یعنی انتخاب اسلام واقعی110 خلیفه واقعی دین مذهب الله110 دین واقعی الله مذهب شیعه است110 کلیده دین مذهب الله محمد علی110شیعه یعنی انتخاب اسلام واقعی110110
علی110جلوه الله110ولی دین110دین الهی110یمین 110عم 110گندمهای110نان جو110نمک110سنگ110مذهب جهان110علی 110نگین110دین الهی110 الله محمدعلی آدم داود هارون 110 خلیفه اصلی دین مذاهب علی 110 امام جانشین اصلی محمد ابن عبدالله110پیامبر فرمود خداوند در زمین چهار خلیفه قرار داد خلیفه اول آدم ابو البشر است خلیفه دوم داود نبی خلیفه سوم هارون برادر موسی خلیفه چهارم علی بر محمد مصطفی جانشین مصطفی این مرتضی مولاء علیست 110دین الهی 110ولی دین 110علی110 الله آدم داود هارون علی110 امام جانشین اصلی محمد ابن عبدالله110 علی 110 دین الهی110ولی دین110 امام جانشین محمد علی ابن ابی طالب110شیعه یعنی اصل مذهب اصل اسلام110 وصی خاتم الانبیاء محمد علی 110رهبر جهان اسلام جانشین محمد علی 110الله آدم داودهارون محمد علی 110 امیرالمومنین درکعبه دوشش کسی غیراز علی نیست آئینه روی محمدعلیست قرآن چهار حرف 4ضربدر 3 نقطه=12 امیرالمومنین 12 حرف 12+58 ابجدش=70 +40 اصل ولایت = 110 علی= دین ها70 +40 اصل ولایت=110 علی 110 ولی دین110علمای وهابی بنفع شما میباشد که حق را بپذیرید وشیعه شوید 74 فرقه به دروغ ادعای دین اسلام می کنند ده سال است منتظر یک جوابم از سنگ صدا در می آید ولی از شما خیر زمان چندانی تا ظهور امام عصرحضرت بقیه"الله مهدی صاحب الزمان باقی نمانده توبه وازکج مذهبی دست برداشته ومذهب اسلام 183مذهب اسلام183+202 محمد علی =385شیعه شوید یگانه مذهب الله183+202محمد علی = 385 شیعه به ابجد اصل اسلام253+132 بدین الله=385 شیعه385 -پيامبر اکرم (صلى الله عليه و آله) فرمودند: إن وليتموا علياً و ما أراكم فاعلين تجدوه هاديا مهديا يهدي بكم السبيل المستقيم.

اگر علي را خليفه خويش قرار دهيد، گرچه مي‌دانم نمي‌كنيد، همه شما را به ساحل نجات و سرمنزل مراد خواهد رساند. مسند احمد بن حنبل، ج1، ص109 ـ الإصابة لإبن حجر، ج4، ص468 ـ شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني، ج1، ص82 ـ تفسير الآلوسي، ج6، ص170 ـ تاريخ مدينة دمشق لإبن عساكر، ج42، ص420 ـ أسد الغابة لإبن الأثير، ج4، ص31 ـ ميزان الإعتدال الذهبي، ج3، ص363 ـ البداية و النهاية لإبن كثير، ج7، ص 397 شرم کنید اینها همه کتب وهابی میباشد پیامبر فرمود خداوند 4 چهار خلیفه در روی زمین قرار داد خلیفه اول آدم ابولبشر است خلیفه دوم داود نبی خلیفه سوم هارون برادر موسی خلیفه چهارم علی بر محمد مصطفی60 امام برحق دین اسلام 60حکم امامت علی 60 اول خلیفه الله 60 آدم داود هارون علی72+60 اول خلیفه الله=132 اسلام132 + 64 دین=196 دین اسلام 196 کلید اسلام 196 کلید بدین الله 196 امام کل دین 196 دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم خانواده حضرت محمد میشود 196 دین اسلام 196قلب دین196 امام زمانی ها196

شیعه یعنی ش شمای یارع علی ه هستیدنام شیعه 12 بار در قرآن آمده است { وان من شیعه" الابراهیم اذ جاء ربه بقلب سلیم } نام کلمه امام هم دوازده بار در قرآن آمده است هویت اسلام553-541فتنه ها=12قابل هدایت553-541 فتنه ها=12به ابجد اسلام 12حق12مقدس12 امانت12اهل اسلام12پرچمنجاتبخش12 انجمن12مقدس12اسلام12 اخلاق12 نجاتبخش 12 اهل اسلام 12سنت انسان 12شما هم با سه چهار پنج کلمه جانشین پیامبرتان را مشخص نمائیدبه ابجد دین 64 الله محمد علی 64 دین64

+ نوشته شده در چهار شنبه 27 تير 1397برچسب:,ساعت 9:21 توسط برای تبادل لینک ابتدا ما را با عنوان اسلامه حق 245 علی 110+ 135فاطمه = 245 و آدرس aaaali110.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.به ابجد اسلامه حق 245 یعنی فاطمه و علی 245 وصی پیامبر 359-231 ابوبکر = 128حسین وزیر پیامبر 476 - 231= 245علی فاطمه 245وصی نبیا 169علی مهدی169 با نماینده بحق محمد علی حسن حسین مهدی 245 اسلامه حق 245 یعنی علی110+ +135= 245 اسلامه حق 245 منظور علی و فاطمه پدر مادر شیعیان میباشنددرود و صلوات خدا بر پدر و مادر شیعیان اهل بیت پیغمبر اسلام |

عکس نام محمد علیست آئینه روی محمد
علیست جانشینه مصطفا این مرتضا مو لاء
 
علیست تاثیرات کلمه الله+زیباترین جملات در مورد کلمه الله
 اگر توانستی با {کلمه الله اصل دین اسلام 82 آیه الله82امام 82 مهدی 82 نام امام دوازده بار در قرآن آمده است به ابجد صغیر و کبیر مهدی 82 امام خود را ثابت کنی خیلی مردیامیر المومنین دوازده حرف 12+58 ابجدش =70 +12 امام اسلام حق = 82 امام 82 مهدی هم به ابجد کبیر و صغیر میشود امام به ابجد دین 64 الله محمد علی64دست حق بیعت الله 64 دین64 +18 الله 18ذالحجه" غدیر خم18+64 الله محمد علی = 82 امام صراط علی حقا نمسکه 82امام82 نبوت امامت ولایت فقیه82 استمرار حکومت انبیاء82 اصل اسلام اصل دین اصل مذهب82 امام 82اصل اسلام اصل دین اصل

انتخاب الله 1120-1202 سه خلیفه قاصب = 82 به ابجد صغیر و کبیر 82 امام 82 الم 82 امام 82 عشق است گل روی مهدی 82هم اکنون امام 82 مهدی 82 به ابجد صغیر وکبیر 82 میباشد این است

علی قرآن=41+41اصل دین اسلام=82 اصل اسلام اصل دین اصل مذهب82 مهدی هم به ابجد کبیر و صغیر میشود 82 امام82+114سوره قرآن=196دین اسلام196ضرب14معصوم درخودش میشود 196دین اسلام196با دین الله فاطمه64 همسر لایق علی64به ابجد دین 64 دین 64 الله محمد علی64+64= 128کلید دین128حسین128 کلید دین128 تولد مولاء علی در کعبه 13+ 5 تن= 18 الله 18 +64 دین 64 الله محمد علی 64 +18= 82 امام 82 مهدی هم به ابجد کبیر و صغیر میشود 82 +114سوره قرآن = 196 دین اسلام 196امام کل دین 196 اصوله دین 196 دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم در خودش میشود 196وگر نه حق را بپذیر یا برو بمیربر اساس پژوهش های یک روانشناس برجسته هلندی، تلفظ کلمه "الله"         ای که نامت شفاست برازنده دینو دنیای ماست نام مقدس الله بر سلامت انسان به ویژه بیماران تاثیر مثبت دارد.بر اساس پژوهش سه ساله پروفسور "فاندر هوفمن" روانشناس هلندی در مورد عده ای از بیماران، بیمارانی که کلمه "الله" را مرتب تلفظ می کردند، زودتر بهبود یافته اند. نتیجه این پژوهش در مورد بیماران افسرده، نمایان تر بود. این پژوهش ثابت کرده است تلفظ "ا" در ابتدای کلمه "الله" موجب کنترل تنفس می شود. تلفظ "ل" موجب وقفه ای کوتاه در تنفس شده و سپس آن را آزاد می کند. حرف "ه" در آخر کلمه "الله" نیز موجب ارتباط ریه و قلب شده و به تنظیم ضربان قلب کمک می کند. این جاست که می گن "الا بذکر الله تطمئن القلوب"  توی گوشیت همه نوع عکس هست بجز عکس نام محمد علی طرح ولایت و امامت              

 بسم الله الرحمان الرحیم 786-541 عمرابوبکر=245 اسلام حق 245 اسلامه حق 245 علی 110+135 فاطمه = 245 اسلامه حق علی و فاطمه میباشد 245دین بحق الله 245اسلامه حق 245 یعنی معنای بسم الله الرحمن رحیم 786 یعنی الله 66+132 اسلام +583 +5 تن = 786

شیعه در قرآن وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ: نام شیعه چندین بار در قرآن آمده ولی نام شما یکبار هم نیامده خجالت بکشید بسه گمراهی اینقدر بدبخت و نادان نباشید الله وکیلی اگر نام فرقه شما در قرآن بود ما را اعدام می کردید آدم باشید نام آدم هم 25 بار در قرآن آمده پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه25 شیعه25اصل اسلام 25 شیعه25 اصل اسلام 25اسماء خمسه25حکم خدا25اساس دینه25 خدایی25با حقی 25جلوه خدا25شیعه25اصل اسلام25 به کوری چشم وهابی ها بزودی امام مهدی ظهور خواهد کردو حکومت پلیدو آدم کش مهمان کش حاجی کش را سرنگون خواهیم کردقرآن می فرماید انی جاعلک لناس اماما قرآن می فرماید ما امام را انتخاب می کنیم نه مردم نادان و جاهل که بت پرست بوده تازه می گوید ما اسلام آورده ایم راست یادروغ به گردن بت هایشان

انتخاب الله 1120-1202 سه خلیفه قاصب = 82 به ابجد صغیر و کبیر 82 امام 82 الم 82 امام 82 عشق است گل روی مهدی 82هم اکنون امام 82 مهدی 82 به ابجد صغیر وکبیر 82 میباشد این است

علی قرآن=41+41اصل دین اسلام=82 اصل اسلام اصل دین اصل مذهب82 مهدی هم به ابجد کبیر و صغیر میشود 82 امام82+114سوره قرآن=196دین اسلام196ضرب14معصوم درخودش میشود 196دین اسلام196با دین الله فاطمه64 همسر لایق علی64به ابجد دین 64 دین 64 الله محمد علی64+64= 128کلید دین128حسین128 کلید دین128با کلمه18الله18+28دین اسلام=46ماه46محمد علی46ماه 46محمد علی46+18 الله=64به ابجددین64دین64 الله محمدعلی 64 جانشین محمدعلی 64کلیداسرارالله64امام دین اسلام علی64نماینده بدین الله64دین الله اصل اسلام64مذهب ناب اسلام شیعه است64 بهترین مذهب الله64جانشین محمدعلی64عشق الله راه الله64عترت رسول الله64مذهب واقعی الله64 حقیقت دین الله64 مذاهب الله شیعه است64 اگربتوانید همین الان به مذهب شما درخواهم آمدباکلمه مذهب اسلام پیامبر و جانشینش ومذهبتان را ثابت کنید{مذهب اسلام 183+202محمد علی=385 شیعه385فلسفه دین الله385اسلام پیامبر385فقط دین اسلام 385یگانه مذهب الله محمد علی385 شیعه385پیامبرفرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385شیعه385باآل قرآن385دین الله34+25اصل اسلام=59مهدی  اصل عبادت اصل اسلام59دین واقعی اسلام 59راهنمای دین اسلام 59 آخرین امام دین اسلام59 مهدی59 حامی 59 مهدی 59 میباشدبه ابجد دین64 الله محمد علی 64جانشین محمد علی 64 دین64+64=128کلیددین 128حسین128جان دینی128 طبیب اهل دینه128حسین 128کلیددین128 امام الهی 128 سبب دین128 به ابجد کبیر و صغیر دین   اسلام امام دین اسلام را به ابجد صغیر و کبیر ثابت بفرمائیدبه ابجد 110 دین الهی 110 علی 110 ولی دین110با اولین جانشینه محمد ابن عبدالله 110معنی الله محمداصل دین اسلامه 110امام جانشین اصلی محمد ابن عبد الله 110 اصل دین اسلام جانشین واقعی محمد 110نگین دین ها الله محمد علی 110 اصل دین الله اصل اسلام مقام شیعه 110 امام بر حق بدین اسلام جانشین محمد110دین الهی110علی110ولی دین110رهبراصلی جانشین محمدعلی110 امام جانشین اصلی محمد ابن عبدالله 110 جانشین اصلی دین اسلام امام واقعی110 اصل دین الله اولین جانشین محمد110اصل دین اسلام جانشین واقعی محمد 110علی 110 علی110 نماینده جانشین الله محمدعلی110امامی جانشین عشق است گل روی مهدی110+18 الله = 128 حسین 128 کلید دین 128 حسین  110شما هم جانشین پیامبرتان را با پنج شش کلمه به ابجد صغیر ثابت نمائید به ابجد صغیر یعنی اگر با 5 کلمه نتوانید به ابجد مولایتان بنویسید خیلی بدبخت و گمراه عالم میباشید18 و مردم فهیم بر این اعتقادند که ریشه اصلى کلمه الله، «اَلَهَ» به معناى پناه بردن است. بنابراین، الله پناهگاه همه بى پناهان است. و هیچ پناهگاهى برتر و بالاتر از این پناهگاه نیست، بلکه دیگر پناهگاهها بدون اذن و اجازه او قادر بر پناه دادن نیستند.به ابجدصغیر18 الله18سلطان 18شب قدر18شجاعت18 عاشقان18مکتب18الله 18جانشین 18مکتب18جانشین 18بدین 18الله 18+18= بدین الله36+36=72+72= 144 اسلام به ابجد کبیر و صغیر میشود 144 ضرب 12 امام در خودش میشود144 عاشق الله33+33 شهید نماز=66 الله 66+ 66=132 اسلام132 به ابجد صغیرالله18+64 دین=82 امام 82مهدی82+ 28دین اسلام=110 علی به ابجد صغیر الله 18+28 رئیس=36مکتب الله36 جانشین سلطان 36+23مهدی= رهبر=59 به ابجدکبیر مهدی 59 آخرین امام دین اسلام 59مهدی 59 بدین الله36 +36 امام غدیر= 72+72= 144 اسلام به ابجد کبیر و صغیر میشود 144 ضرب 12 امام در خودش میشود144 یعنی 114 سوره قرآن 114+30 جزء آن = 144 به ابجد کبیر و صغیر اسلام 144 حکم الله حکم قرآن 475-541= 66 الله 66+66 علی ولی الله= 132 اسلام 132+64 دین = 196 دین اسلام 196 تفسیر کلمه" الله زیباترین کلمه موجود در بین تمامی کلمات است و هیچ کلمه ای در هیچ زبانی زیباتر از کلمه الله نیست به طوری که خداوند در قرآن کریم فرمود: کلمة الله هی العلیا یعنی کلمه الله برترین است.
و اما دلیل خداوند در تفسیر این آیه نهفته است.
                                      
اگر کلمه الله حرف اولش را حذف کنیم میشود "لله" یعنی برای خدا و اگر حرف دومش را حذف کنیم میشود "له" یعنی برای او و اگر حرف سومش را حذف کنیم می شود "ـهُ=هو" یعنی او حالا در کلمات بدست آمده دقت کنید... الله:خدا ، لله:برای خدا ، له:برای او ، هو:او .
او ، برای او ، برای خدا ، خدا ، با کمی فکر کردن در کلمات بدست آمده می بینیم که مقصد کلمات بدست آمده یک شخص واحد است ، الله کسی است که حتی بند بند اسمش گواه بر یکتایی اوست.
 وقتی همه کلام حق را بپذیرند                                                  {کلمه الله 41+41=82 امام82 مهدی82هی العلیاء 59 به ابجد کبیر مهدی 59 و صغیر 23+59= 82 امام 82 مهدی میباشد  به ابجد کلمه الله 41+25 شیعه = 66 الله 66+66= 132 اسلام 132قلب 132 اسلام 132 امام کل 132 بدین الله 132+64 دین = 196 دین اسلام 196 امام کل دین 196 کلید اسلام 196ضرب 14 معصوم در خودش میشود 196 دین اسلام 196 کلید دین 196 منظور 14 معصوم خانواده محترم رسول خدا را 14 معصوم کلید اسلام 196 دین اسلام 196 میگویند  پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد کبیر فرقه 385 شیعه385با آل قرآن385 بدین واقعی اسلام 385 اسلام واقعی الله 385 شیعه 385 پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه385 فقط دین اسلام 385 شیعه 385 علی کیست جانشین66 علی آئینه حق66 الله66+26 انتخاب درست=92محمد 92محمد +18ذالحجه" غدیر خم =110علی 110دین الهی 110ولی دین 110 محمد 92یعنی 2ضربدر 9= 18 ذالحجه" غدیر خم دین اسلام کامل شد اکملکت لکم دینکم روزی که دین اسلام کامل شد روزی که شیطان22 شیطان 22مقصر22دشمن اسلام22عمر22 ابابکر22گنده لات22شرور22نابکار22 عمر به امام علی تبریک گفته و74 روز بعد با جمع کردن هیزم به درب خانه امام علی را به آتش کشید و موجب شهادت همسر امام علی دختر حضرت محمد(ص)در18 سالگی شد  وپسرش حضرت محسن(ع) شد
باسه کلمه پروردگارت پیامبرت دینت امامت را ثابت کن به ابجددین 64 الله محمدعلی64دین64جانشین محمد علی64 نماینده غدیری64راه الله منصب الله64اصل ولایت امامتی64 با جانشین اصلی محمد64باسه کلمه پروردگارت پیامبرت دینت امامت را ثابت کن به ابجددین 64 الله محمدعلی64دین64جانشین محمد علی64 عترت رسول الله 64حکم الله علی64 رئیس بدین الله64 خاندان امامت و نبوت بدین الله 64 مقتدای دین عالم64 هدایت دین حق اسلام 64الله محمد علی64 راه الله منصب الله64 اصل ولایت امامتی 64 فضیلت دین اسلام64 صاحب خلافت دین 64تنها برگزیده دین64 الله محمد علی 64 یا علی فاطمه 64 یا رهبر اصلی جهان 64 یااصل دین حق اسلام64 یا خط مستقیم الله 64 اصل اسلام یا اصل قرآن 64 یا پیشوای انبیاء 64 یا پیشوار مسلمین 64یا علی فاطمه 64 یا اصل دین مقدس اسلام 64  یا مذهب الله محمد 64 بااسلام واقعی الله 64تنها برگزیده دین 64 صاحب خلافت دین 64 سالار انبیاء الهی 64 جانشین بدین محمد64 حکم الله علی 64علی ولی الله64علی جانشین محمد 64 اصل اسلام ارباب بجهان اسلام64 یا اصل اسلام اصل قرآن 64یا مسیر جاده الله 64 علی جانشین محمد 64یا اصل دین واقعی اسلام64 مولای جهان علی 64یا خط مستقیم الله 64 امام دین اسلام علی 64 یا مذهب الله محمد64 مقتدای دین عالم64 امام حق دین مسلمین64شاه مردان علی64اصل صاحب دین الله64 یا پیشوای مسلمین 64مقتدای دین عالم64 یا آل طاها آل یاسین 64 نماینده غدیری64راه الله منصب الله64اصل ولایت امامتی64 با جانشین اصلی محمد64 دست حق بیعت الله 64 بسیجی لشگر مخلص خداست 64دین 64 الله محمد علی 64
دست حق بیعت الله 64 دین
64 +18 الله 18ذالحجه" غدیر خم18+64 الله محمد علی = 82 امام صراط علی حقا نمسکه82امام82 نبوت امامت ولایت فقیه82 استمرار حکومت انبیاء 82تولد مولاء علی در کعبه 13+ 5 تن= 18 الله 18 +64 دین 64 الله محمد علی 64 +18= 82 امام 82 مهدی هم به ابجد کبیر و صغیر میشود 82 +114سوره قرآن = 196 دین اسلام 196امام کل دین 196 اصوله دین 196 دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم در خودش میشود 196به ابجدالله66علی ولی الله66 مسیرالله علی66 دست بحق بیعت الله66 علی ولی الله 66عالی ترین مذهب 66هدف بعثت انبیاء 66 وعده خدا نزدیک است66 یاابا صالح المهدی66 به ابجد کلمه الله 41+25 اصل اسلام شیعه = 66 الله 66+66= 132 اسلام 132قلب 132 اسلام 132 امام کل 132 بدین الله 132+64 دین 64 الله محمد علی = 196 دین اسلام 196 امام کل دین 196 کلید اسلام 196ضرب 14 معصوم در خودش میشود 196 دین اسلام 196 کلید دین 196 منظور 14 معصوم خانواده محترم رسول خدا را 14 معصوم کلید اسلام 196 دین اسلام 196 میگویندپذیرفتن  آیات حق قرآن سخت نیست افتخار است به ابجد مهدی 59 وحدت کل جهان اسلام59 پذیرش اسلام ناب محمد 59 منطق بدین الله59 امام دین برحق جهان 59 امام بدین واقعی59 آخرین امام دین اسلام59 پیامبر اکرم (صلى الله عليه و آله) فرمودند: إن وليتموا علياً و ما أراكم فاعلين تجدوه هاديا مهديا يهدي بكم السبيل المستقيم. اگر علي را خليفه خويش قرار دهيد، گرچه مي‌دانم نمي‌كنيد، همه شما را به ساحل نجات و سرمنزل مراد خواهد رساند. مسند احمد بن حنبل، ج1، ص109 ـ الإصابة لإبن حجر، ج4، ص468 ـ شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني، ج1، ص82 ـ تفسير الآلوسي، ج6، ص170 ـ تاريخ مدينة دمشق لإبن عساكر، ج42، ص420 ـ أسد الغابة لإبن الأثير، ج4، ص31 ـ ميزان الإعتدال الذهبي، ج3، ص363 ـ البداية و النهاية لإبن كثير، ج7، ص397 باسه کلمه پروردگارت پیامبرت دینت امامت را ثابت کن به ابجد64 دین64 الله محمدعلی64 دین64 الله محمد علی64 جانشین محمد علی64 راه الله منصب الله64اصل ولایت امامتی64 با جانشین اصلی محمد64کلید بدین الله64تنها برگزیده دین64 الله محمد علی64تنها برگزیده دین 64نماینده واقعی دین الله 64 نشانه دین محمد 64دین64 +18 الله 18ذالحجه"غدیرخم =82 امام82صراط علی حقا نمسکه82 امام 82نبوت امامت ولایت فقیه82استمرار حکومت انبیاء82دین مذهب واقعی محمد 82تولد مولاء علی در کعبه 13+ 5 تن= 18 الله 18 +64 دین 64 الله محمد علی 64 +18= 82 امام 82 مهدی هم به ابجد کبیر و صغیر میشود 82 +114سوره قرآن = 196 دین اسلام 196امام کل دین 196 اصوله دین 196 دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم در خودش میشود 196به ابجدالله66علی ولی الله66 مسیرالله علی 66علی ولی الله 66عالی ترین مذهب 66هدف بعثت انبیاء 66 وعده خدا نزدیک است66 یاابا صالح المهدی66 پذیرفتن  آیات حق قرآن سخت نیست افتخار است به ابجد مهدی59دین الله اصل اسلام 59دین واقعی اسلام59 مهدی 59 وحدت کل جهان اسلام59 پذیرش اسلام ناب محمد 59 منطق بدین الله59 امام دین برحق جهان 59 فرقه دین الله 59 با معیاره الله 59 راهنمای دین اسلام 59اصول دین حق اسلام 59 راه الله اسلام قرآن 59ره الله امام الله59بنام مقدس الله محمد59 دین واقعی اسلام59دین اصلی محمد59امام دوازده نفر است 59فیلسوف عالم 59امام بدین واقعی59 آخرین امام دین اسلام59 پیامبر اکرم (صلى الله عليه و آله) فرمودند: إن وليتموا علياً و ما أراكم فاعلين تجدوه هاديا مهديا يهدي بكم السبيل المستقيم. اگر علي را خليفه خويش قرار دهيد، گرچه مي‌دانم نمي‌كنيد، همه شما را به ساحل نجات و سرمنزل مراد خواهد رساند. مسند احمد بن حنبل، ج1، ص109 ـ الإصابة لإبن حجر، ج4، ص468 ـ شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني، ج1، ص82 ـ تفسير الآلوسي، ج6، ص170 ـ تاريخ مدينة دمشق لإبن عساكر، ج42، ص420 ـ أسد الغابة لإبن الأثير، ج4، ص31 ـ ميزان الإعتدال الذهبي، ج3، ص363 ـ البداية و النهاية لإبن كثير، ج7، ص397
قرآن میفرمایدنامه آنها را به دست راستشان میدهندو به آنها اصحاب یمین درسوره مدثر آیه38و39کل نفس کسبت بما رهینه الااصحاب الیمین همه در قیامت درگرو اعمالشون هستن الا اصحاب یمین.. اصحاب یمین چه کسانی هستن؟؟؟ یمین به ابجد میشه110علی110 یمین 110 ولی دین 110 دین الهی 110 علی110 جلوه الله 110 بحق 110حامیان 110 دین الهی 110 علی 110 میباشد نام علی هم110 پلیسی 110 نمک 110نان جو 110 گندمها ی 110 نمک 110 به نانو نمک مرتضی علی قسم حق با علیست پلیسی 110 نامت صدو ده یا علی حق پلیس عالمی پس معنای آیه این شد پس همه درقیامت در گرو اعمالشون هستند الا شیعیان علی.. حدیث پیامبر ص"علی و شیعیانش رستگارند.. امت بعد از من73فرقه باطل میشود فقط شیعیان علی اهل بهشتند..علی قسیم النار و الجنه علی قسمت کننده جهنم و بهشت است.مام باقر(ع):دین، همان دوست داشتن است و دوست داشتن، همان دین. 【" الدین هو الحب و الحب هو الدین".◄محاسن، ج1،ص263
به ابجد آخرین آیه اکملت لکم دینکم چگونه دین اسلام کامل شد دین 64+18 الله 18 ذالحجه" غدیرخم = 82 امام 82+28 دین اسلام 28رئیس 28خورشید28+82 امام = 110 دین الهی 110 علی 110 ولی دین110 در غدیر خم با نصب جاشین پیامبر امام علی دین اسلام کامل شد در تمام کتب اهل سنت و شیعه حدیث غدیر خم موجود میباشد به ابجد صغیر و کبیر مهدی 82 امام82طبیب جهان82

تولدمولاء علی در محراب کعبه در 13رجب 13+5 تن پدرخانواده محترم پیامبر 13+5= 18 ذالحجه" غدیر خم به فرمان 18 الله 18+46 ماه 46 محمد علی 46+18 الله =64 دین 64 +28 رئیس دین اسلام =92 محمد 92+18= 110 علی110 +18 الله = 128 حسین 128 کلید دین 128 حسین128 سبب دین128 امام الهی128  دین 64 + 64 جانشین محمد علی= 128 کلید دین 128 حسین 128 کلید دین 128   به ابجد امام الله 28+18 الله = 46 ماه 46 محمد علی 46 رهبر جهان اسلام 46 رکن دین اسلام 46 راز حروف46 نماینده الله 46 محمد علی 46 رئیس28 امام الله 28+18 الله =46 جاشین پیامبران 46 ماه 46+46= 92 محمد92 +18 الله = 110 دین الهی110علی110ولی دین 110امام بر حق بدین اسلام جانشین محمد 110

امام بر حق بدین اسلام جانشین محمد110 علی 110 نمک110 نان جو110 به نانو نمک مرتضی علی حق با علیست 110 پلیسی 110 نامت 110 یا علی حقا پلیس عالمی 110 با 5 انگشت بگو حق با سه خلیفه می باشد انگشت خود را باز کن و انکشت شهادت را به انگشت شصت بچسبان این سه خلیفه اینطور بودند همانطور که دست می دهید انگشت شهادت را ببند میشود بیاخ حق را سه تن نیست کف دست راستت نوشته 18 الله 18 ذالحجه" غدیر خم دین 64+18 = 82 امام 82 +28 دین اسلام 110 علی 110 انتخاب گردید در زمان پیامبر یک فرقه بود ولی بعد از پیامبر 74 فرقه شد ابجد ابوبکرعمر عثمان 74 میباشد 74 ان من المجرمین منتقمون 74 سوره سجده آیه 22 شیطان 22 عمر22 ابابکر 22 مقصر22 دشمن اسلام 22  عمر 22 گنده لات 22شرور22نابکار22 قلدر22 والشجرتها الملعونه 74 این سه خلیفه قاصب دین الله بوده اند بعد از پیامبر مردم نزد خیاطی رفته و گفتند ردای خلافت که دوختی اندازه کدام خلیفه بود خیاط فرمود شما می گوئید خلیفه اول ابوبکر است و خلیفه آخر علی من هر چه وجب می کنم انگشت کوچک می آید جای انگشت بزرگ را میگیرد و این سه انگشت دیگر نمی دانم این وسط چه غلطی می کنند در این صورت فقط حق با علیست از عقیل پرسیدند حق با کیست فرمود حق با علیست ایشان نزد عمر و ابوبکر فرمود من از خار سر دیوار دانستم که ناحقید بعد از پیامبر نود درصد یاران پیامبر بر علیه خلیفه زمان امام زمان خود بر خواستند شورش کرده و جنگ جمل را به راه انداختند یعنی بت پرستان مکه به اندازه یک شتر سرکش نفهم بودند مثل کشور میانماریک مشت نفهم بت پرست که بزودی به حسابشان خواهیم رسید پیامبر فرمود هر کسی بر علیه امام زمانش شورش کند مرتد و کافر بی دین است یاران عمری همان یاران سقیفه و باز ماندگان جنگ جمل می باشند تا دیر نشده علی را در یابید یا علی بگوئید و شیعه شوید نام شیعه چندین بار در قرآن آمده وَ إِنَّ مِنْ شِیعَتِهِ لَإِبْراهِیمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ وَ إِنَّ مِنْ شِیعَتِهِ لَإِبْراهِیمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ  نام شیعه 12 بار در قرآن آمده نام آدم 25 بار در قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر به ابجد صغیر شیعه 25 اصل اسلام 25 انسان کامل 25 انسان نمونه وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَیْتُهُمْ لِی سَاجِدِینَ ای یوسف زهرادوازدهمین سوره قرآن بیا ای کاملترین دین  آخرین امام دین اسلام جانه دله ارباب علی و زهرا  بیا تا همه در برابرت خشوع و خضوع  کنند ای 12 دوازدهمین سوره قرآن یوسف زهراجانها به فدایت 72 قسم به آیه های سجده دار72 +72=144 اسلام144 ارباب جهان اسلام 397-541 فتنه ها عمر ابوبکر= 144 به ابجد کبیر و صغیر اسلام144 ضرب دوازده امام در خودش میباشد144اسلام144 به ابجدکبیر وصغیر اسلام144  به ابجد صغیر اهل بهشت 23 مهدی 23 و یارانش اهل بهشت هستند   به ابجد کبیر اهل بهشت 743-541 فتنه ها عمرابوبکر=202محمدعلی202کلیدبدین الله202مومن الله 202احکام اسلام 202آئینه الله202محمدعلی202دین ماه محمد 202دین الهی محمد202اهل لااله الا الله202بحکم اسلام 202دین ماه محمد202 امام کل دین ها202با ادب اهل دین محمد202کلید الله130+72 قسم به آیه های سجده دار 72شهدای کربلاء=الله کعبه اسلام قرآن محمده202مهدی 59کاملترین دین59 کاملترین مرد 59آخرین امام دین اسلام59 مهدی59 مقدس ترین امام بجهان59رهبر حق جهان اسلام 59 کاملترین دین59 کاملترین مرد59 اسلام قرآن حق محمد 59 وحدت کل اسلام 600-541 فتنه ها عمر ابوبکر=59 مهدی 59 +114 سوره قرآن = 196 دین اسلام 196جمال تو محمدی کمال توست یا علیالماس دین196دین اسلام196امام کل دین 196ضرب14معصوم در خودش میشود196دین اسلام 196مهدی9+ 5=14 معصوم عشق14 نبوت 14 امامت14عشق14یعنی 1+4=5 تن آل عباء خانواده رسول خدا (ص) 59با عشق امامت دین اسلام 59کاملترین دین 59 کاملترین مرد59مهدی 59صاحب دین بحق اسلام 59مهدی59 آخرین امام دین اسلام 59 مهدی 59 جان  

دزدان فدک فاطمه 310 گمراه دین 310 دلیل نفاقه 310 جهل عرب 310 اباجهل در دین310 نیرنگ 310 ابله منافقا 310یا بلاء دین اسلام 310عمر 310 گمراه دین310 منکر 310 کفری 310 منکر310نیرنگ310حرامیان 310گمراه دین310بمار زنگی 310کفری310نا اهل کل مذاهب310 نامردیه 310اهل نابکار 310اهل نابکار310 درد کل مذاهب310 نا اهل کل مذاهب 310نابکاراهل دین310 احمقها احمقها 310منکر 310جاهل منافق310 گمراه دین 310نمرودی 310 نامردیه 310عمر 310 نیرنگ310نمرودی310 سامری310 گمراه دین310 اباجهل در دین 310 بی ایمان دین اسلام 310 310 عمر 310 قاصبان بدین 310 جاهل منافق 310 ابله منافقا 310 عمر 310 گمراه دین 310 جاهل منافق 310 کفری 310حرامیان310 ابله منافقا 310 نامردیه 310دزدانه فدک فاطمه 310 منکر 310 وهابیه منافقی 310 عمر310 فتنه ها 310+231= 541 ظالم 971-430 مقصر = 541 +430 مقصر = 971 ظالم -310 عمر ظالم 971-310 عمر = 661 عثمان - 430 مقصر = 231 ابوبکر مکرن310حرامیان 310بی ایمان دین اسلام310 عمر به ابحد عمر310نیرنگ 310حرامیان 310جاهل منافق 310نمرودی310 گمراه دین310 فاسق دینه 310کفری 310 فاسقه دین310 فاسق دینه 310منکر 310نیرنگ310 عمر310نامردیه310 کفری 310نیرنگ 310گمراه دین310ابله منافقا310 نامردیه310حرامیان 310عمر310منکر 310نمرودی 310نیرنگ310نمرودی310 گمراه دین310 فاسق دینه 310کفری310 310حرامزاده پلید310بدجنس عالم احمقا 310گبر پلید دین 310 منکر 310سگ هار پلید 310وحشی هاریا 310بابقره 310حاهل منافق 310 بمردک پلید 310حرامزاده پلید310 فاسق دینه310کلب کلب هار310جهل مرکبی 310بمار زنگی 310 رمز زناه310 فسق کلیه310گمراه دین310گمراه دین310 فسق دینها 310گمراه دین 310 جاهل منافق310 فاسق دینه 310 حرامیان 310 نیرنگ310 قاصب مذهب الله 310 مذهب ناحق اهل دین 310گره اهل دینه 310 قفل اهل دین 310 قاصب مذهب الله 310 مخالف اهل دین 310 فاسق دینه 310 نیرنگ310 با اهل منافق310 ملعون و پلید اهل دین 310قاصب بکل دین 310 اهل نابکار 310 بمنافق اول 310 ابله منافقا310 جاهل منافق310 حرامیان 310فسق دینها310 دزدان فدکه فاطمه 310دزدان فدکه فاطمه310حرامیان310بی ایمان دین اسلام 310گبرپلید دین310 310 حرامیان310 دقلبازملحد310ببقرها 310بقلدره دینه310کلب کلب هار310 جاهل منافق 310نارجهیما 310سم ری310سامری قوم محمد عمرابن خطاء 310 گمراه دین310جهل مرکبی310با کافرها 310بانادانه دین اسلام310 بمردک پلید310 آشوبا310 دقل بازملحد310کفری310 منکر310سامری310 گمراه دین 310جاهل منافق 310حرامیان 310سم ری 310 سامری قوم محمد و سامری قوم موسی شجره الملعونه بودند 310 منکر 310سگ هارپلید310 310کلب کلب هار310وحشی هاریا310فس قینی310 دلیل نفاقه 310 جهل عرب 310 اباجهل در دین 310ابله منافقا 310جاهل منافق 310 سامری 310سم ری 310 سامری قوم محمد و سامری قوم موسی شجره الملعونه بودند310 گمراه دین 310 منکر 310 کفری 310 نامردیه 310 عمر 310 جاهل منافق 310 حرامزاده پلید 310 رمززناه 310 گمراه دین 310منکر 310نامردیه 310با وهابیه نادان دین حق 310 کفری310 نیرنگ310نمرودی 310سامری310 310مار زنگی 310کفری منکر 310جاهل منافق 310 نامردیه 310عمر 310 سگ مردها310نیرنگ 310نمرودی310سامری310 گمراه دین310 مکرن310 خباثتی1512-1202 سه خلیفه = 310 عمر 310 منکر 310کفری 310نامردیه 310 منکر310 کفری310نیرنگ 310 عمر310بوگند مردابا 310سگ مرد ها 310 کبر پلید دین 310بقلدره دینه 310نار جهیما 310 به ابجد خائنان 772-451 عمر و ابوبکر = 231 ابوبکر 231 فاسق 231عصیان 231 ابوبکر231 نفاق 231 عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 با دزد گربها231 ادیانی جعلی باطل 231 بابی عقلیها231یاابوسفیانی231دورویه 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231 احمق ملحد231 لانه جاسوسیه 231با احمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 احمق ملحد 231جزو خائنان به رسول خدا بوده الله اکبر کلمات هم غوغا نموده اند به ابجد اشراردینها772-541= 231 ابوبکر ابوبکر231 نفاق 231 عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 با دزد گربها 231 بابی عقلیها 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231با احمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 ابوبکر و عمر 541قاتلی 541 عدواهل بیت 527 +14 معصوم = 541 ابوبکر و عمر 541 عدواهل بیت بوده اند

+ نوشته شده در شنبه 17 تير 1397برچسب:,ساعت 13:10 توسط برای تبادل لینک ابتدا ما را با عنوان اسلامه حق 245 علی 110+ 135فاطمه = 245 و آدرس aaaali110.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.به ابجد اسلامه حق 245 یعنی فاطمه و علی 245 وصی پیامبر 359-231 ابوبکر = 128حسین وزیر پیامبر 476 - 231= 245علی فاطمه 245وصی نبیا 169علی مهدی169 با نماینده بحق محمد علی حسن حسین مهدی 245 اسلامه حق 245 یعنی علی110+ +135= 245 اسلامه حق 245 منظور علی و فاطمه پدر مادر شیعیان میباشنددرود و صلوات خدا بر پدر و مادر شیعیان اهل بیت پیغمبر اسلام |

باسلام خدایی اگر این وهابی های گمراه اگر جای ما بودند با این احادیث صحیح سند چه کارها که نمی کردند ما را بیچاره می کردند خدایی از خفت خاری باید بمیرند چگونه تحمل می کنند و حق را کتمان می کنند انسان باید خیلی بدبخت و نامرد باشد وحق رانپذیرد به ابجدبا12حرف مقدس مذهب خودراثابت کنید{12حروف 12ساحت مقدس الله12}ساحت مقدس محمد12ساحت مقدس ائمه 12 امام دین اسلام 12نام شیعه 12باردر قرآن آمده است12دوازده امام حق 12حرف12اصل اسلام شیعه12دین اسلام مذهب12 شیعه اثنی عشری12 محمد علی فاطمه12اصل اسلام شیعه12محمد علی فاطمه12 اصل اسلام شیعه12بحق اسلام ناب12اصول دین اسلام 12فروع دین اسلام12ساحت مقدس الله12 ساحت مقدس محمد 12الله محممدعلی 12قرآن محممد علی12فروع دین اسلام12اصول دین اسلام 12اصل اسلام شیعه12امام دین اسلام12مومن دین اسلام12اصل اسلام شیعه12مرکز اصلی مذهب12 اصل اسلام شیعه12حرف حق دین الله12 دوازده حروف حق12حرف فقط یک کلام 12 حسین علیه سلام 12قرآن کتاب الله12اصل اسلام شیعه12 جانشینان محمد12حرف حق میباشند12محمدعلی فاطمه 12اصل اسلام شیعه12 محمدعلی فاطمه12اصل اسلام شیعه12بحق اسلام ناب 12 اصول دین اسلام12 فروع دین اسلام12اصول دین اسلام12 ساحت مقدس الله12شیعه اثنی عشری12اصل اسلام شیعه12اصل اسلام محمد12 امام دین اسلام 12نجاتبخش جهانه12اسلام ناب محمد 12جانشینان محم12حرف حق یک کلامه12برحقترین مذهب12اصل اسلام شیعه 12حرف حق دین الله12ساحت مقدس الله12ساحت مقدس محمد12ساحت مقدس ائمه12 امام دین اسلام12دوازده حرف حق12حرف فقط یک کلام 12حسین علیه سلام12الله نماز محمد12امام صادق (ع) فرمود خداوند بخاطر 50سال بی نمازی 50 هزار سال در برزخ گرفتارشان خواهد نمود گرفتاری برزخ 50 هزار سال میباشد اگر میدانستند چه مشقاتی در انتظارشان است شب تابه صبح عبادت میکردندتا نمازصبح شان قضاء نشود
با سلام مدت ده سال است که به تمام فرقه های باطل دین اسلام مهلت داده ام که با کلمه الله یا دین  یا اسلام یا دین اسلام دین و مذهب و پیامبر و جانشین پیامبرتان را و مذهب تان را به علم ریاضی قرآن ثابت نمائید مرد باشید مگر نمی گوئید خدای شما الله و دین شما اسلام و مذهب شما  ........... میباشد لطفا دو سال دیگر به دانشمندان و علمای شما مهلت می دهم اگر نتوانید با دو عمل ریاضی قرآن علم ابجد حقانیت دین و مذهب و پیامبر و جانشینش را ثابت کنید مجبور خواهم شد مثل خودتان با شما رفتار نمایم  دو سال دیگر مهلت دارید تا از سرافکندی و ذلت گمراهی مذهب خود دست بردارید و شیعه شوید نام شیعه 12 بار در قرآن آمده است { و ان من شیعه" الابراهیم اذ جاء ربه بقلب سلیم } نام شیعه زینت قرآن بوود غیر شیعه نیست در قرآن ابد فرقه های ضد دین باطل بوود پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 25 شیعه 25 اصل اسلام 25 ارباب جهان 25 دین آدم 25 نام آدم هم 25 بار در قرآن آمده است آدم باشید و حق 12 حق12 اسلام 12 نجاتبخش 12 اخلاق12 امانت 12پرچم12 مقدس12 اسلام12 ساعت 12 ماها 12 ساعت 12 اسلام 12 انجمن12 مقدس 12 اسلام 12 حق12 مغز انسان 12 رگ عصب دارد عصبانی نشوید مرد باشید و حق را بپذیرید پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 25 شیعه 25 اصل اسلام 25 ارباب جهان 25 دین آدم 25 نام آدم هم 25 بار در قرآن آمده است  مرد باشید آدم باشید و حق را بپذیرید به ابجد حق12 اسلام 12 ساعت 12 ماها 12 ساعت12جانشین پیامبر اسلام به فرموده خودشان 12 نفر می باشند در حدیث «خلفائی اثنی عشر» که از پیامبر(ص) نقل شده است، چگونه ثابت می شود که خلفای پس از پیامبر(ص) فقط 12 نفرندوحتما پشت سرهم میآیند؟183 مذهب اسلام183قلب مذهب 183 یگانه مذهب الله183+ 202محمد علی = 385 شیعه

[1] صحیح مسلم، ج ‏12، ص 186.

[2] همان، ص 187.

[3] صحیح البخاری، ج ‏23، ص 490.

[4] سنن أبی داود، ج ‏12، ص 399.

[5] سنن الترمذی، ج ‏8، ص 435.

[6] السنن الوسی

امامت در مکتب تشیّع

یکی از اصول دین است و وظایف امام در این مکتب، امتداد وظایف پیغمبرصلی الله علیه و آله وسلم می باشد یعنی فلسفة بعثت پیامبران با فلسفة نصب و تعین امام از طرف خداوند یکی است و همان دلائل که ایجاب می کند خداوند رسولی را بفرستد همانها ایجاب می کندکه پس از پیامبرخاتم امامی را منصوب کند تا عهده دار وظایف رسالت باشد. علم وسیع و گسترده، عصمت و مصونیت از گناه و خطا از شرایط اصلی و اساسی امام است چون امام همه وظایف پیامبربه جزدریافت وحی دارد وباید داشته باشدو شناسایی چنین فردی جز از راه وحی ممکن نیست از این جهت شیعه معتقد است که مقام امامت یک منصب الهی است وامام باید از جانب خداوند منصوب و معیّن گردد. پس بحث دربارة خلافت و امامت یک بحث تاریخی نیست بلکه بحث در ماهیّت حکومت اسلامی و شیوة فرمانروایی پس از رحلت پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) تا پیان جهان است و با سرنوشت ما ارتباط کامل دارد همچنین باید دید که مردم بعد از رحلت پیامبراکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در مسائل فکری و عقیدتی و غیر آنها به چه کسی باید رجوع کنند. شیعه معتقد است پس از پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) حضرت علی(علیه السلام) و یازده نفر از فرزندنش یکی پس از دیگری جانشینان بحق پیامبر می باشند و همین اصل اساسی در اختلاف بین شیعه و سنی می باشد.

 

امامت درمکتب عامه

(اهل سنت)عقیده اهل سنت خارج از این دو مطلب نیست یا می گوید:پیامبر راجع به امامت و جانشینی خود بعد از رحلتشان چیزی نگفت یا اینکه نه جانشین خودش را معرفی کرد اما مسلمانان نپذیرفتند و مصلحت را در این دیدند که ابوبکر به عنوان جانشین پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) انتخاب شود. اگر عقیده اهل سنت این باشد که پیامبر راجع به رهبری امتش بعد از خود و جانشینی اش چیزی نگفت و این مطلب را به امت واگذار نموده این عقیده قابل قبول نیست به دودلیل :
1- هیچ عاقلی غیر متعصبی نمی پذیرد چگونه پیامبری که 23 سال برای اسلام زحمت کشید برای مسائل کوچک و بزرگ امت دستور ا لعمل دارد و برای رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی امت از هیچ گونه تلاشی چه عملی وچه گفتاری کوتاهی نکرد علاوه بر آن در زمان حیات شان اگر مدت کمی از مرکز نبوت و حکومتشان برای جهاد یا حج خارج می شدند به جای خودشان جانشین تعیین می کرد و امتش را بدون رهبر نمی گذاشت کدام عقل می پذیرد بعد از رحلت شان این اسلام نو بنیاد را بدون رهبر رها کند و برود. جالب این که به عقیدة اهل سنت ابوبکر برای خودش جانشین تعیین می کند و عمر شورای شش نفره را برای انتخاب خلیفه تعیین می کند. آیا پیامبربه اندازة ابوبکر و عمر به اسلام و امت دلسوزی نکرد؟!
2- برای ابطال این عقیده احادیث فراوان از پیامبر اکرم داریم که به تواتر ثابت شده است که پیامبر علی(علیه السلام) را به عنوان جانشین تعیین کرد(مانند حدیث غدیر، حدیث منزلت و حدیث ثقلین و ... )
اما اگر عقیده اهل سنت این باشد که ما قبول داریم که پیامبراکرم(ص) علی(علیه السلام) را به عنوان جانشین خودشان تعیین نمود ولی مسلمین بخاطر مصلحت یا اینکه سن علی (علیه السلام) چهل ساله نبود انسان تا به چهل سالگی نرسد عقلش کامل نمی شود پس علی کامل نبود مردم ابوبکر چهل ساله را خلیفه قرار دادند ( این ادعا را خودم ازیک مولوی شان که حنفی مذهب بود شنیدم ) این عقیده نیزقابل پذیرش نیست چه اینکه:
اولًا: اینکه می گویند انسان تا به چهل سالگی نرسد عقلش کامل نمی شود و حتی می گویند هیچ پیامبری قبل از چهل سالگی به پیامبری نرسیده این دروغ است به دلیل اینکه حضرت عیسی(علیه السلام)در گهواره می گوید (وجعلنی نیاً) خداوند مرا پیامبر قرار داده است آیا او چهل ساله بود؟ وهمچنین حضرت زکریا
ثانیاً: این عقیده توهین به خداوند و پیامبراکرم است زیرا خداوند که خالق عقل است و پیامبر که عقل کل است آیا به اندازة مردم مدینه آن هم نه همه شان بلکه به اندازة جمعی از آنان آن مصلحت را درک نکرد که صلاح نیست علی به عنوان خلیفه تعیین شود یا اینکه علی به چهل سالگی نرسیده کسی که به چهل سالگی نرسد عقلش کامل نیست پس نباید بعنوان خلیفه پیامبر تعیین شود!. هدف ما در این بحث این است که امامت را بر پایة دلائل عقلی و تاریخی، آیات قرآنی و سنت پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) پی گیری کنیم .
 

اما نخست به تعریف واژه امام از نظر لغت واصطلاح واژه امام
امام درلغت: واژه «امام» بروزن کتاب، به لحاظ لغوی اسم مصدر و از ریشه «اَمَّ» گرفته شده که به معنای قصد کردن وتوجه کردن است. در زبان عربی،«امام» به معنای گوناگونی به کار می رود 1 که از آن جمله «پیشوا » و «رهبر»است واژة ( امام) و جمع آن «ائمه» دوازده بار در قرآن کریم و به معنای مختلفی به کار رفته و از آن جمله، در پاره ای آیات، بر پیشوای حق و رهبری اطلاق شده است2قال أنی جاعِلُکَ للنَّاسِ إِمَاماً(بقره: 124) خداوند [به ابراهیم] فرمود: همانا من تو را پیشوای مردم قرار می دهم.گاه نیز، پیشوایان کفر وگمراهی«ائمه» نامیده شده اند: فَقاتِلوا أَئِمَّه الکفر(توبه/ 12)
بنابراین، قرآن کریم واژه «امام» را در معنای گسترده تر از معنای مصطلح در علم کلام، که به جانشینی پیامبر اخصاص می یابد، به کار برده است.اما در اصطلاح :امامت ریاست عامه در امور دین و دنیاست. یا آنکه: امامت ریاستی است بر جمیع مکلفین در امور دنیا و دین برسبیل جانیشینی از پیامبر.3پس امامدر لغت به پیشوایی ورهبری است وهرکسی که متصدی رهبری گروهی شود امام نامیده می شود چه درراه حق باشد چه درراه باطل ودراصطلاح ریاست همگانی وفراگیربر جامعه اسلامی درهمه امور دینی ودنیوی است. امام وجانیشین پیامبرچه ویژگیهای باید داشته باشد

 

الف:جانیشین پیامبر(ص) بایدمعصوم باشد :

همانگونه که پیامبر باید معصوم باشد امام و جانشین او نیز باید معصوم باشد و برای عصمت امام ادله زیادی است که به چند دلیل اشاره می کنیم:
1. ادله امر به معروف و نهی از منکر عمومیت داشته و پر آن دامن پیامبر و امام را هم می گیرد. آن گاه اگر امام(علیه السلام) هم خطا و معصیتی از او سر زند بر دیگران واجب است که بر امام انکار کنند و مخالفت نمایند و این با قول قرآن که فرمود: «أَطِیعُوا الله وَأَطِعوا الرَّسولَ وَ أُولی الأَمر منکم»4 سازگار نیست، چون در این آیه به قول مطلق فرموده از اولی الامر در قول و فعل متابعت کنید و اگر اولی الامر غیر معصوم بود هرگز خدای حکیم چنین دستوری نمی داد. آری، اهل سنّت اولی الامر را به سلطان وقت تفسیر می کنند و معتقدند که اطاعت آن در هر عصری لازم است!.
2. غرض از نصب امام(علیه السلام) عبارت است از انقیاد و تسلیم بی چون و چرای مردم به امام و متابعت از او و اگر خود امام اهل عصیان و فسق فجور باشد لازم می آید که اعتماد جامعه از او سلب گردد و اگر اعتماد سلب شد لازم می آید مردمان از او متابعت نکنند و این مستلزم نقض غرض است و قبیح.
3. اگر امام(علیه السلام) معصیتی انجام دهد لازم می آید که مقام او از عوام الناس هم پایین تر شود، چون عوام الناس ندانسته و در اثر نداشتن اعتماد کامل تن به گناه می دهند، ولی امام(علیه السلام) با آن همه کمال عقل و بینش وسیع تن به گناه می دهد و در محضر حق گناه می کند پس این به مراتب بدتر از عوام است و باز هم سبب می شود که خداوند دین خود را به دست انسانی نالایق بسپارد واین باطل است. آری، بر مبنای کسانی که معاویه بن ابی سفیان ها را خال المؤمنین و عایشه ها را ام المؤمنین می دانند و یزیدها را امیرالمؤمنین خطاب می کنند و خلیفة آنها در حالی که مست شراب است وارد محراب عبادت می شود و نماز صبح را چهار رکعت می گذارد و در سجدة نماز آخر می گوید: «اسقنی و اشرب» و نماز جمعه را در چهارشنبه می گذارند و بزرگ ترین بدعت ها را در دین ایجاد می کنند، ولی آنها تسلیم می شوند انتخاب غیر معصوم بلامانع است.
4. آیة تطهیر: انمایرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیراً «همانا خداوند اراده کرده است که ناپاکی و آلودگی را از شما اهل بیت برطرف کرده و شما را پاک و طاهر گرداند»5 طبق احادیث متواتر و بیشماری که از طریق شیعه و سنی وارد شده است آیة تطهیر دربارة پیغمبر(ص) و اهل بیت او نازل شده است این احادیث در کتب معتبر اهل سنت از قبیل: صحیح مسلم، مسند احمد، درالمنثور، مستدرک حاکم، ینابیع الموده، جامع الاصول، الصواعق المحرقه، سنن ترمذی، نورالابصار، مناقب خوارزمی و...موجود است و در کتب شیعه که فراوان می باشد. از حضرت علی(علیه السلام)نقل شده: من در خانة ام السلمه در خدمت رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) بودم که آیة، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیراً نازل شد، به من فرمود این آیه دربارة تو و فرزندانت حسن و حسین و امامانیکه از نسل تو بوجود می آیند نازل شده است گفتم یا رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم)بعد از تو چند نفر به امامت می رسند؟ فرمود بعد از من تو امام می شوی بعد از تو حسن بعد ازحسن حسین بعد از حسین فرزندش علی بعد از علی فرزندش محمّد بعد از محمّد فرزندش جعفربعد از جعفر فرزندش موسی بعد از موسی فرزندش علی بعد از علی فرزندش محمّد بعد از محمّدفرزندش علی بعد از علی فرزندش حسن بعد از حسن فرزندش حجت به امامت می رسند نامهای ایشان به همین ترتیب برساق عرش نوشته شده بود از خدا پرسیدم اینها کیستند؟ فرمودند: امامهای بعد از تو می باشند پاک و معصومند و دشمنانشان ملعون هستند.6

 

ب: علم امام وخلیفه پیامبربایدلدُنّی باشد :

علم امام: ویژگی دیگر امام، دانش گسترده و علوم خاصی اوست؛ علومی که از طرق عادی کسب دانشهای بشری به دست نمی آید و از این رو، به آن لدُنّی یا خدادادی می گویند. آگاهی جامع از تمام رموز و اسرار قرآن، و وقوف کامل بر شریعت و تمام احکام و قوانین دینی (حتی احکام موضوعات جدید و مستحدث) و آمادگی کامل برای پاسخ گویی به شبهات، همگی مستلزم آن اند که امام از علوم ویژه ای برخوردار باشد. اگر دانش امام تنها از منابع عادی تأمین شود، هیچ تضمینی برای پاسخگویی به پرسشهای دینی
گسترده و متنوع مردم وجود نخواهد داشت و این به معنای نقض غرض خداوند از تشریح دین است.پس امام علا وه براینکه ازعلم لدنی برخوردار است بلکه دارای علم غیب نیزاست علم غیبی که بوسیله خدا وپیامبر برخوردار است نه بالذات دراینجا اقوال علما را دراین موضوع مرور می کنیم:اقوال علما در مورد علم غیب امام(علیه السلام)به نقل ازکتاب آگاهی سوم جعفرسبحانی
1.شیخ مفید ( م. 413) می نویسد: امامان(ع) به ضمایر برخی از مردم آگاه بودند و به حوادث و پیش آمدها، قبل از وقوع آن آگاهی داشتند7
2 .و در جای دیگر می نویسد: یکی از دلیل های امامت علی(ع) خبرهای غیبی آن حضرت است که از وقوع یک سلسله پیش آمدها و حوادث، پیش از وقوع آنها خبر داده است و پس از چندی صدق و درستی خبرهای او روشن شده است8 و در جای دیگر می نویسد: امام(ع) اگر از باطن کسی آگاه شود به تعلیم الهی می شود و تعلیم الهی به امام از چند راه صورت می گیرد آموختن از امام پیش، و امامان پیش از رسول اکرم(ص) و خواب دیدن، دو راه از آن راه ها است.9 بنابراین اگر نویسنده ای به شیخ مفید نسبت دهد که آن بزرگوار منکر علم غیب امامان(علیه السلام) است این سخن دلیل بی اطلاعی یا غرض ورزی او خواهد بود.
3 .دانشمند بزرگ و عالیقدر ابوالفتوح محمد بن علی کراجکی (م. 449) در رسالة اعتقادات می نویسد:از اعتقادات شیعه این است که پس پیامبر خدا(ص) علی(ع) و یازده فرزند معصوم او امام هستند و امامت آنها از جانب خدای تعالی تعیین شده است و خدا برای اثبات امامت آنها معجزاتی به دست آنها ظاهر ساخته و آنان را بر بسیاری از غیب ها و موضوعات و حوادث آینده آگاه نموده است.10
4.امین الاسلام طبرسی(م . 548 ) می نویسد:همان طور که یکی از معجزات حضرت مسیح این بود که از غیب خبر می داد و می گفت: «أُنَبِئُّکُم بما تَأکُلُونَ و ما تَدَخِّرونَ فی بُیُوتِکُم»11 ؛ من به شما از آنچه می خورید و در خانه هایتان ذخیره می کنید خبر می دهم و نیز از معجزه های رسول گرامی اسلام(ص) خبرهای غیبی آن حضرت بود. همین طور از معجزات و دلیل های امامت علی(ع) خبرهای غیبی او است که همه مطابق با وقایع درآمده است.12نیز در کتاب «ناقب» بخشی از خبرهای غیبی امیرالمؤمنان علی(علیه السلام) را در حدود بیست صفحه نقل می کند سپس می نویسد: تمام این ها خبرهای غیبی است که خداوند رسول گرامی خود را از آنها آگاه ساخته و رسول خدا(ص) هم پنهانی علی(ع) را بر آنها آگاه کرده است13
5.کمال الدین ابن میثم بحرانی (م. 679 ) در چند جای شرح نهج البلاغة خود به آگاهی امیرالمؤمنان علی(علیه السلام) از غیب به تعلیم پیامبرگرامی(صلی الله علیه و آله و سلم) تصریح کرده و در چگونگی و معنی تعلیم رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و علی(علیه السلام) توضیحات داده است.14
6.ابن ابی الحدید معتزلی (م. 655 ) در شرح نهج البلاغه می نویسد: ابن که علی(ع) می گوید: « هر چه از حوادث آینده از من بپرسید خبر خواهم داد» نه ادعای خدای است و نه ادعای نبوت، بلکه منظور آن حضرت این است که من این آگاهی از غیب را از پیامبر گرامی اسلام آموخته ام سپس می نویسد: ما علی(ع) را در خبرهای غیبی که از او صادر شده است امتحان کرده و همه خبرهای او را مطابق با وقایع یافته ایم و واقع نمایی خبرهای غیبی آن حضرت دلیل این است که جمله ای که آن حضرت فرموده است راست و درست است: فوالذی نفسی بیده لاتسألونی عن شیء فیما بینکم و بین الساعه..الاانبأکم؛ سوگند به خدایی که جان من در اختیار اوست (از حوادث آینده خبر دارم) و از هرچه بپرسید آگاهتان خواهم کرد.15
7.علامه حلّی (م. 726 ) در کتابهایی که پیرامون اصول عقاید نگاشته یکی از راه های اثبات امامت علی(علیه السلام) را خبرهای غیبی آن گرامی دانسته است.
8.دانشمند بزرگ شیعه مرحوم فاضل مقدار (م.826 ) در کتاب «ارشاد الطالبین» تعدادی از خبرهای غیبی علی(علیه السلام)را نقل کرده و می نویسد: خبرهای غیبی آن حضرت بیش از آن است که به شماره آید و همین آگاهی آن حضرت از غیب یکی از دلائل افضلیت او بر دیگران و امامت او است16
9.محدث عالیقدر شیخ حرّ عاملی (م.1104) می نویسد: احادیثی که مفاد آن این است: «خداوند به پیامبر و امامان(ع) علم گذشته و آینده را تعلیم کرده است» متواتر می باشد.17
10.ودر جای دیگر می نویسد : امام به جمیع زبان ها آگاه است.18
11.و باز می نویسد: پیامبر و امامان(ع) بسیاری از غیب ها را به تعلیم الهی فرا گرفته بودندو هرگاه اراده می کردند چیزی را بدانند می دانستند (و از طرف خدا به آنان تعلیم می شد.).19
12.عالم بزر گوار سید علی قزوینی (م.1298 ) در حاشیة کتاب « قوانین الاُصول » می نویسد: از روایات مستفیضه استفاده می شود که آگاهی امام از گذشته و حال و آینده از نشانه های امامت او است و می توان گفت این مطلب از اعتقادات و ضروریات مذهب شیعه است.20
13.علامه بزرگوار حاج میرزا محمد حسن آشتیانی (م.1319 ) می نویسد: حق این است که امامان(ع) از گذشته و حال و آینده آگاهی دارند و هیچ چیز از آنان پنهان نیست جز آنچه علم به آن، مختص به خدای تبارک تعالی است.21
14.نگارندة رسالة «علم الساعه» (م . 1312 ) می نویسد: پس ماحصل مطلب که حق مذهب است این است که جناب پیغمبر و ائمه(ع) عالمند به جمیع ما کان و ما یکون. 22
15.علاّمه مرحوم شیخ محمد حسین مظفر (م . 1381 ) می نوسید: این که می گوییم امامان(ع) از غیب آگاه هستند مقصود علمی است که خداوند علام به آنان از راه الهام یا آموختن از رسول گرامی اسلام یا راه های دیگر می آموزد23
16.علاّمه طباطبایی در رسالة «علم الامام» می نویسد: از اخبار کثیره ای که از رسول اکرم و ائمه هدی(ع) رسیده است برمی آید که خداوند «علم ما کان و ما یکون و ما هو کائن» را به رسول گرامی اسلام(ع) داده و ائمه هدی(ع) هم همان علم را از آن حضرت به ارث برده اند.24 دانشمندان شیعه همگی تصریح کرده اند که آگاهی پیامبر و امام از غیب، ذاتی نیست و به تعلیم الهی می باشد و کسانی که علم امامان (ع) را ذاتی و بدون تعلیم الهی بدانند و تلقی کنند از « غلاه»25 به شمار می آیند و اصولاً این عقیده مستلزم شرک می باشد. با مراجعه به روایات و گفته های دانشمندان بزرگ روشن می شود که در زمان پیامبرگرامی(صلی الله علیه و آله و سلم) و امامان معصوم(ع) و نیز در دوره های بعد، گاهی از واژة «علم غیب» علم ذاتی و بدون تعلیم الهی فهمیده می شده است و از این جهت در آیات و روایات و نیز در کلمات دانشمندان مکرراً تصریح شده است که آگاهی پیامبر و اما از غیب، ذاتی نیست، بلکه به تعلیم الهی از راه وحی و غیره و یا آموختن از پیامبر و امام قبل است.

 

ج: امام وجانشین پیامبر باید نصب الهی داشته باشد

دیگراینکه شیعیان اثنی عشری می گویند: تنها راه تعیین امام نص است و امام باید از طرف خدا و رسول بر امامت او تصریح شده باشد و انتخاب مردم تأثیری ندارد و به دو دلیل بر اثبات این مطلب توجه کنید.
1-.با توجه به ویژگی عصمت وبرهان که برآن ذکر شد بدست می آید که امام باید معصوم باشد بنا براین شرط امامت عصمت است و جز خداوند کسی از مقام عصمت که یک امر باطنی است اطلاع ندارد. پس غیر خدا کسی لایق نیست وامکان ندارد که امام پس از پیامبر را انتخاب کند حتی شخص پیامبراکرم(ص) هم نقش مستقل در نصب امام بعد از خودش را ندارد بلکه به امر خدا جانشین را تعیین کرد. شیعه برای اثبات اعتقاد خودش هم دلیل نقلی دارد هم عقلی هم ازقرآن دلیل دارد هم ازروایات که مورد اتفاق شیعه واهل سنت است.
2- هر انسانی با زندگانی پیامبر اسلام سر و کار داشته باشد و سیره حضرتش را مورد مطالعه قرار دهد خواهد یافت که آن حضرت همانند پدری مهربان و بلکه مهربان تر از پدر در کوچک ترین امور پیروانش را ارشاد فرموده حتی در مورد قضای حاجت آن همه دستورات فراوان دارد که در کتب فقهیه در باب طهارت مذکور است. همچنین نسبت به مندوبات و مکروهات دیگری که در سراسر فقه مذکور است. نیز تاریخ می گوید: نبی اکرم هرگاه برای مدت یک یا دو یا چند روز از مدینه خارج می شدند و مسافرت می رفتند فردی را به عنوان جانشین خود تعیین می کردند. آن گاه این امور جزئیه با امر خلافت مسلمین پس از آن حضرت اصلاً قابل قیاس نبوده است. چگونه عقل باور می کند که پیامبری که ریزترین و کوچکترین مسائل را مورد تعرض قرار داده و پیروانش را در آن ارشاد کرده نسبت به مهمترین و عالی ترین و مشکل ترین مسأله پس از خود، یعنی امر خلافت چیزی نگفته باشد؟ عقلاً باور کردنی نیست، پس حتماً سخن گفته است.که به برخی از آنها که در منابع اهل سنت هم آمده در بخشهای بعدی اشاره خواهیم
علامه سید مرتضی عسکری در کتاب ولایت علی در قرآن کریم و سنت پیامبرمی فرماید:مسألة امامت و پیشوایی بعد از رسول خدا (ص) از مهم ترین مسائلی بوده که اهمیت و حساسیت آن نه از شخص رسول خدا (ص) پنهان بوده و نه از اطرافیان و اصحاب آن حضرت؛ بلکه از همان ابتدای کار و اوایل بعثت، همگی در فکر آن بوده اند؛ همانطور که دیدیم بحیره، از بنی صعصعه، پذیرش اسلام خود و قبیله اش را مشروط به این کرد که زمامداری بعد از پیامبرخدا(ص) از آن او و قبیله اش باشد. همچنانکه هوذه حنفی در برابر اسلام آوردن خود، از پیامبرحقی در حکومت بعد از خود را درخواست می کند. رسول خدا(ص) همواره به مسأله زمامداری بعد از خودش، از همان ابتدای بعثت، می اندیشید؛ به ویژه در نخستین روزی که از پیروان خود برای تشکیل جامعة اسلامی بیعت می گرفت،توجه حضرتش به این امر مهم و حساس کاملاً آشکار بوده است. چاره اندیشی رسول خدا (ص) را دربارة جانشینی پس از خود، بخاری و مسلم در صحیح خود، و نسائی و ابن ماجه در سنن خویش، مالک در الموطأ، و احمدبن حنبل در مسند خود، و دیگران درکتابهایشان آورده اند. ما در اینجا سخن بخاری را از صحیح او نقل می کنیم. اومی نویسد: عباده بن صامت گفت: مابارسول خدا (ص) بر این اساس بیعت کردیم که در تنگی و فراخی و غم و شادی، مطیع و فرمانبردار حضرتش باشیم و بر سرفرمانروایی با اهلش به ستیزه برنخیزیم26

 

دلیل عقلی بر وجود امام

بشر همیشه نیاز به امام و رهبر دارد و این ضرورت عقلی است بر خداوند واجب است که شخصی را به عنوان امام و رهبر نصب کند و مسأله انتصابی است نه انتخابی و یکی از استدلالات ما این است: نصب امام در جامعه لطف است؛ (صغری) لطف بر خدا واجب است؛ (کبری) پس نصب امام بر خدا واجب است(نتیجه) بیان صغری: هرکسی که اهل مطالعه باشد و تجربه سیاسی داشته باشد می داند که هر گاه جامعه رهبری شایسته داشته باشد و او راهنمای مردم باشد، جلوی ستمگران را بگیرد، سر کشان و متجاوزان به حریم دیگران را سر جای خود بنشاند داد مظلوم را از ظالم باز ستاند، عدالت اجتماعی را بر قرار سازد حدود الهی را اجرا کند، با متخلف بر خورد قاطع داشته باشد، مردم را به اطاعت خدا دعوت کند و از نافرمانی حق بر حذر دارد ویقیناً چنین جامعه ای به طاعت نزدیک و از معصیت دور خواهد شد و معنای لطف همین است بیان کبری: چون اگر این لطف لازم نباشد نقض غرض شده و نقض غرض قبیح است و از مولای حکیم محال است. مثال عرفی: جناب عالی دوست دارید که آقای زید امروز نهار به منزل شما بیاید و از غذاهای شما تناول کند، ولی می دانید که زید انسانی است که تا نامه ای به سویش ارسال نکنید یا تلفنی دعوتش نکنید یا پیکی را به سوی او نفرستید از پیش خود به منزل شما نخواهد آمد و این کارها هم برای شما کاملاً مقدور است، حال بیایید و غذا آماده کنید، ولی این کارها را انجام ندهید شما نقض غرض کردید و باید دعوت نامه می فرستادید. بنابراین لطف بر خداوند واجب است؛ زیرا اگر لطف نکند لازم می آید که عذاب کردن بندگان عاصی قبیح باشد هرچند مذمت دنیوی آنها قبیح نباشد. بنابراین، اگر مکلف کار زشتی انجام دهد که عقل قبح آن را درک نکرده که حتماً عقابی نیست و اگر عقل هم زشتی آن را می فهمد، ولی از سوی خداوند پیامبری نیامده و حرمت شرعی را بیان نکرده باز آن شخص مستحق مذمت دنیوی و لسانی هست، ولی مستحق عقاب اخروی نیست و نباید کیفر شود؛ زیرا عقوبت بر حرمت شرعی متفرع است و حرمت شرعی هم بر ارسال رسل ونصب امام متفرع است.در قرآن کریم میخوانیم: «وَ مَا کُنَّا مُعَذِّبینَ حَتَّی نَبعَثَ رسَولاً»27 وما تا پیامبری مبعوث نکنیم، به عذاب نمی پردازیم نیز می خوانیم: « وَلو أَنَّا أَهلَکنَهُم بِعَذَاب مِّن قَبلِهی لقَالوا رَبَّنَا لَولااُرسَلتَ إِلَینَا رَسُولاَ»28 و اگر ما آنان را قبل از[ آمدن قرآن ] به عذابی هلاک می کردیم، قطعاً می گفتند: پروردگارا، چرا پیامبری به سوی ما نفرستادی پس برای حسن و صحت عقاب باید لطف درکار باشد وگرنه قبیح است29سؤال: خلیفه بلافصل پیامبر(ص) کیست؟جواب: به عقیده ما علی بن ابی طالب(علیه السلام) است و بر این مدعا در کتاب کشف المراد حدود دوازده دلیل اقامه شده است. که به بعضی از آنها اشاره می کنیم.
 

دلیل اول:

شیعه معتقد است که امام باید معصوم و منصوص باشد. واین دو امتیاز( عصمت و نص) مختص به علی(ع) است به دلیل این که امت اسلامی دو گروه شدند:
1 .گروهی همانند اهل سنّت عصمت و نص را شرط ندانستند.
2 .گروهی همانند امامیه شرط دانستند.درمباحث پیشین سخن گروه اول ابطال شد؛ پس قول حق منحصر می شود به گروه دوم. آن گاه می گوییم: هر کسی که عصمت و نص را معتبر می داند، می گوید: امام پس از پیامبر علی(ع)است چون غیر ازعلی(ع) به اجماع مسلمین کسی معصوم و منصوص ازطرف پیامبر نبود.پس خلیفه بر حق و بلافصل پیامبر اکرم(ص) علی بن ابی طالب قهرمان میدان ارزشهای والای الهی و انسانی است.
 

دلیل دوم:

در موارد متعدد از پیامبر اکرم نص صریح بر امامت و خلافت بلافصل علی(علیه السلام) وارد شده که در نزد امامیه این نصوص در حد تواتر نقل می شود و در نزد عامه ولو متواتر نباشد، ولی در حد وفور نقل شده است. اکنون برخی از آن نصوص را که هر کدام به مناسبتی بیان شده ذکر می کنیم: الف: هنگامی که آیه «و انذر عشیرتک الاقربین» نازل شد، پیامبراکرم به علی(علیه السلام) یا به ابی طالب فرمود طعامی آماده ساخته و فرزندان عبدالمطلب را دعوت کنند. آن گاه در آن مجلس فرمود: کدام یک از شما وزیر و معین من می شوید تا او برادر، جانشین و وصی من پس از من باشد؟ علی(علیه السلام)فرمود: من با تو بیعت می کنم و وزارت را از ناحیه تو می پذیرم.حضرت(صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: این (علی) برادر، وصی و خلیفه من بعد از من و وارث من است؛ پس برشما لازم است که سخن او را گوش داده و از او اطاعت کنید30ملاحظه می کنید که از همان آغاز بعثت مسأله خلافت و جانشینی پیامبر به طور جدی مطرح بوده است.ب. پیامبر بارها فرمود: ای علی، تو برادر و وصی من و خلیفه من بعد ازمن و قضاوت کننده در دین من هستی31 ج. هنگامی که پیامبر در روز دوازدهم ذی حجه میان مسلمین عقد اخوت برقرار کرد و مسلمین را دو به دو با هم برادر ساخت علی(ع) عرض کرد: یا رسول الله همه مسلمین را با هم برادر ساختی، ولی من با چه کسی عفد اخوت برقرار کنم؟ حضرت(ص) فرمود: ای علی، آیا دوست نداری که برادر من و خلیفه من بعد از من باشی؟ حضرت(ص) خود با علی(ع) عقد اخوت و برادری برقرار ساخت32 ملاحظه می کنید که از هر فرصتی در راه هدف استفاده می شود و نکته جالب این که نمی گوید: انت خلیفتی، بلکه می گوید: انت خلیفتی من بعدی تا جلوی هر نوع شبه گرفته شود. د. پیامبر(ص) به مسلمانان فرمان داد که به علی(ع) به عنوان امیرالمؤمنین و فرمانده مؤمنان سلام دهند و فرمود: یا علی، تو سید و آقای مسلمین و پیشوای متقین و جلودار سفید چهرگان قیامتی.ﮪ .پیامبر(ص) فرمود: این علی(ع) ولی و سرپرست هر زن و مرد مؤمن است33.خلاصه این که روایات و نصوص در این باب بسیار است که اگر هم دانه دانه آنها در حد تواتر نباشد، ولی مجموع آنها متواتر است و به عبارت دیگر بر فرض که تواتر لفظی نباشد تواتر معنوی حتمی است.
 

دلیل سوم:

سومین دلیل بر امامت علی(ع)، این آیه است:
« إنَّما وَلیُّکم الله وَ رسوله و الَّذین ءَامَنوا الَّذین یُقیمُونَ الصَّلَوه وُیُؤتُون الزکوه وهم رَاکِعون34 ولی شما، تنها خدا و پیامبر اوست و کسانی که ایمان آورده اند: همان کسانی که نماز به پا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند. کلمه «انما» در صدر آیه مفید حصر است و معنایش آن است که منحصراً خدا و رسول خدا و مؤمنینی که دارای صفاتی مذکوره در آیه هستند ولیّ شما هستند و دلیل بر افاده حصراست. مراد این آیة شریفه، وجود مبارک علی(ع) است، به سه دلیل:
1.بالاجماع و بالاتفاق هر کسی که گفته مراد آیه، بعضی از مؤمنین است، گفته منظور حضرت علی است. پس اگر ما آیه را بر غیر علی(ع) حمل کنیم خرق اجماع کرده ایم و خرق اجماع بالاجماع جایز نیست.
2.علی(ع) هم جزء مؤمنین است. آن گاه از دو حال خارج نیست: یا علی(ع) تمام مقصود از آیه است و یا بعضی از مقصودین به آیه است. احتمال دوم باطل است که علی(ع) بعض المراد باشد ودیگران هم مقصود به آیه باشند؛ زیرا در آیه اوصافی ذکر شده که تعمیم ندارد؛ پس احتمال اول معین می شود که مراد این است که علی(ع) کل المراد به آیه است.
3.شأن نزول آیه دلیل بر این است که مراد علی(ع) است؛ زیرا مفسران اجماع کرده اند بر این که مراد حضرت علی(ع) است که وقتی در حال رکوع انگشتری را به سائل داد این آیه در حق او نازل شد و در این امر میان مفسرین اختلافی نیست35
این مسأله بقدری شایع و معروف بوده و هست که حسان بن ثابت (شاعر معروف عصر پیامبر(ص) ) مضمون جریان را در اشعار خود سروده و خطاب به علی(ع) می گوید:
فانت الذی اعطیت اذکنت راکعاً
زکاتاً فدتک النفس یا خیر راکع
فانزل فیک الله خیر و لایه
و بیّنها فی محکمات الشرایع
«یا علی تو بودی که در حال رکوع زکات بخشیدی جان فدای تو ای بهترین رکوع کنندگان و خداوند بهترین ولایت را دربارة تو نازل کرده و در قرآن بیان نمود». بنابراین: امیرالمؤمنین بودند (ع) ولایت کلیه بر جمیع طبقات مؤمنین دارد و به حکم عقل چنین کسی نمی شود تابع امر ابوبکر و عمر و عثمان باشد بلکه اگر آنها جزء مؤمنین بودند باید تحت امر امیرالمؤمنین(ع) می بودند.
 

دلیل چهارم:

دلیل دیگر بر امامت بلافصل علی(ع) حدیث شریف و متواتر غدیر خم است: شیعه و سنی در حد تواتر نقل کرده اند که در روز هیجدهم ذیحجه، وقتی حضرت رسول(ص) از حجه الوداع برگشت، به چهار راهی به نام غدیر خم رسید که محل جدایی نقاط مختلف بود. در آنجا بود که این آیه نازل شد: یَأَیُّهَا الرَّسول بَلِّغ مَا أُنزِلَ إِلیکَ مّن رََّبِکَ و إن لَّم تفعَل فَما بَلَّغتَ رِسالَتَةو و الله یعصِمُکَ مِنَ النَّاسِ36 ای پیامبر، آنجه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده، ابلاغ کن؛ و اگر نکنی پیامش را نرسانده ای. و خدا تو را از [گزند] مردم نگاه می دارد.پیامبر فرمان داد همه توقف کنند و آنها که جلو رفته اند باز گردند و آنها که عقب مانده اند برسند. سپس فرمان داد منبری از جهاز شتران بسازند. وقتی که زمینه فراهم شد، به هنگام ظهر بر بالای منبر رفته و برای مردم خطبه خواند. آن گاه علی(ع) را طلبیده، دست او را گرفت و بالا برد، به گونه ای که سفیدی زیر بغل پیامبر و علی(ع) نمایان شد. بعد فرمود: ألَستُ اولی بکم من أنفُسکم؟ آیا من اولی به تصرف نسبت به شما حتی از جان خودتان نیستم (آیا من صاحب اختیار شما نیستم)؟همه گفتند: بلی یا رسول الله، تو صاحب اختیار مایی. بعد فرمود: مَن کُنتَ مَولاهُ فَهذا عَلیٌ مولاهُ اللّهُمَّ و الِ مَن والاهُ وَ عَادِ مَن عاداهُ وا نصُر مَن نَصَرَهُ وَ اخذُل مَن خَذَلَهُ؛37 هر کسی که من [صاحب اختیار و] مولای اویم، این علی [سرپرست و] مولای اوست. بارالها، دوست بدار کسی را که علی را دوست بدارد و دشمن بدار کسی را که با علی دشمنی کند ویاری کن کسی را که علی را یاری کند و خوار کن کسی را که علی خوار کند.
 

دلیل پنجم:

دلیل دیگری برای اثبات امات وجانشینشی امام علی(ع) حدیث شریف منزلت است که شیعه و سنی به تواتر آن را از پیامبر نقل کرده اند،و حدیث این است که حضرت(ص) فرمود: أنتَ مِنِّی بمنزلَه هارون مِن موسَی إِلَّا أَنَّهُ لا نَبِیَّ بَعدِی38
چگونگی استدلال: کلمه منزلت خود اسم جنس است و مفید عموم است؛ یعتی جمیع منازلی که هارون نسبت به موسی داشت تو یا علی نسبت به من داری وانگهی به ما بعد هم اضافه شده و به قول اصولیین مفرد مضاف یا اسم جنس مضاف مفید عمومیت است؛ یعنی جمیع منازل و دلیل بر عمومیت هم صحت استثناست که در حدیث آمده: الّا انه لا نبی بعدی؛ یعنی تنها منزلتی را که تو نداری این است که پس از من پیامبری نیست. اینجا چند مورد متصور است:
1.منظور حدیث یک منزلت از منازل هارون نسبت به موسی باشد این باطل است چون که استثنا دلیل برکثرت و عمومیت است و از منزلت واحده استثنا معقول نیست.
2.منظور حدیث چندین منزلت باشد، ولی به صورت مجمل و مبهم که آن بعضی منازل کدام اند بیان نکرده است این هم باطل است، چون با کلام حکیم سازگار نیست که به گوید بعضی منازل ثابت است مگر نبوت و آن بعض را بیان نکند و مبهم بگذارد بلکه خطاب حکیم باید راهگشا باشد.
3.منظور حدیث همة منازل هارون نسبت به موسی باشد و هذا هو الحق و الاستثناء دلیله؛ زیرا استثنا همیشه از عموم و کلیت است مثل این که بگوید صد نفر آمدند مگر دو نفر وقتی این معنا صحیح شد می گوییم: از جمله منازل هارون نسبت به موسی خلافت بود که این منزلت هم برای علی(ع) ثابت است منتهی هارون قبل از موسی مُرد و خلافت بعد از موسی برای او فعلیت نیافت بر خلاف علی(ع) نسبت به رسول اکرم (ص)39
 

دلیل ششم:

طبق نقل شیعه و سنی پیامبر(ص) فرمود: یا علی! انت اخی و وصیی و خلیفتی من بعدی و قاضی دینی؛ ای علی تو برادر و وصی و خلیفة من پس از من و قاضی دین من هستی.
در متن حدیث بر ولایت و امامت علی(ع) بعد از پیامبر تصریح شده است.
 

دلیل هفتم:

به اجماع مسلمین علی(ع) بعد از پیامبر (ص) از همة افراد امت اسلامی از هر جهت افضل بود و به حکم عقل و نقل هر کسی افضل الناس بود او لایق الناس به امامت و خلافت بوده و او امام است پس علی(ع) امام است40
و به حکم عقل تقدیم مفضول بر فاضل قبیح است. قرآن هم گفته است: أَفمن یَهدی إِلی الحَقِِّ أَحُقُّ أَن یُتَّبَعَ أَمَّن لَّاتَهدی إِلَّا أَن یُهدی فَما لَکُم کَیفَ تَحکُمونَ
 

دلیل هشتم:

علی(ع) مدعی امامت بوده و معجزاتی هم به دست او ظاهر گردیده؛ (صغری) و هر کسی دارای این دو خصوصیت باشد پس او امام و جانشین پیامبر است؛ (کبری)پس علی بن ابی طالب امام و خلیفه رسول خدا(ص) است. (نتیجه) اثبات صغری: چنان که ملاحظه می کنید صغرای استدلال دو بخش دارد:علی(ع) مدعی امامت بوده است. این امر از متواترات تاریخ است و بر کسی پوشیده نیست که آن حضرت مدعی امامت پس از رسول الله بوده و بهترین شاهد مطلب خطبة جانسوز شقشقیه است که با این جمله شروع می شود: أَمَا وَ اللَّهِ لَقَد تَقَمَّصَهَا فُلانٌ (ابن ابی قحافه)..»معجزاتی هم به دست حضرتش(ع) به ظهور پیوسته است: این قسمت نیز شواهد بسیاری دارد که به برخی اشاره می کنیم:در میان همه مسلمین در حد تواتر نقل شده که حضرت در قضیه جنگ خیبر در قلعه را از جای کند و به دور انداخت، در حالی که هفتاد انسان تنومند و قوی از جابه جایی آن ناتوان بودند.روزی حضرتش بر منبر مسجد کوفه برای مردمان خطبه می خواند. ناگهان اژدهایی وارد مسجد شد و مردمان هجوم آوردند تا او را بکشند. امام فرمود: راهش دهید. راه دادند، آمد از منبر بالا رفت و در گوش علی چیزی گفت و حضرتش به زبان وی جواب داد و اژدها از مسجد بیرون رفت و غایب شد. آن گاه حضرت برای رفع تعجب دیگران فرمود: او از فرمانروایان جن بود که مسأله ای برایش پیش آمده بود؛ از من پرسید و من جوابش دادم و رفت.شگفتا از این منطق که با پرنده و درنده و گزنده و جن و انسان آشناست.هنگامی که حضرت با لشکریان متوجه صفین بود، تشنگی بر لشکر و حیوانات آنها غلبه کرد. حضرت دیری را دید و از راهب آب طلب کرد. راهب گفت: از اینجا تا آب سه فرسخ راه است و در هر یک ماه از برای من اندکی آب می آورند؛ اگر به شما دهم خود تلف می شوم. حضرت(ع) از راه به در رفته و اطراف را ملاحظه کرد و زمینی را نشان داد که بکنند؛ چون کندند سنگ عظیمی پیدا شد، فرمودسنگ را بردارید و آب بخورید. خلق کثیر بر آن جمع شدند که سنگ را حرکت دهند نتوانستند. و عدد لشکریان نود هزار.چون همه عاجز آمدند خود از اسب فرود آمده به سرپنجه خیبرگشا آن سنگ را حرکت داده برداشت و به دور افکند. از زیر آن چشمه آبی پیدا شد که آبش از عسل شیرین تر از یخ سردتر و از برف سفید تر بود.تمام لشکر آب خوردند و حیوانات را آب دادند و مشک ها را پرکردند. باز امر کرد سنگ را به جای خود نهند و چون مقدور نبود، خود به نفس نفیس متوجه شده و سنگ را به جای خود نهاد و خاک بر آن ریختند. چون از صفین مراجعت کردند یارانی که همراه بودند، هرچه تفحص کردند، آن را نیافتند. راهب از دیر فرود آمد و پرسید که این شخص نبی است؟ گفتند: نه، وصی نبی است. پس به خدمت حضرت شتافته و مسلمان شد وگفت: از پدران ما رسیده بود که در حوالی این دیر آبی است و از آن نشان ندهد، مگر نبی و وصی نبی. پدر من در آرزوی دیدن این سرور مدت ها در این دیر به سر برده و این دولت نصیب من شد. پس به خدمت آن حضرت به صفین رفت و به شهادت رسید.41
 

دلیل نهم:

غیر از علی(ع) هیچ کدام از کسانی که درحقشان ادعای امامت شده از قبیل ابوبکر و ، لایق مقام امامت نبودند؛ به دلیل این که قبل از ظهور و بعثت پیامبراکرم کافر بودند و هر کافری ظالم به نفس خویش و هر ظالمی به مقام امامت نرسد؛ چون قرآن فرمود: «لَا یَنَالُ عَهدی الظَّلمین» و مراد از عهد به قرینه صدر آیه امامت است؛ چون خداوند به ابراهیم فرمود: «أنی جاعِلُکَ للنَّاسِ إماماً» وی پرسید: «وَمِن ذُرِّیَّتِی» خطاب آمد که عهد من، یعنی مقام والای امامت به ستمگران نمی رسد. پس امامت در علی(ع) منحصر می شود.
 

دلیل دهم:

قرآن می فرماید:«یَأَیُّهَا الَّذِینَ ءامَنوا أَطیعوا الله وَ أطیعوا الرَّسول وَ أُولی ألأمرِ منکُم42
چگونگی استدلال: خداوند در این آیه ما را امر کرده که ازاولی الامر اطاعت کنیم و هیچ قید و شرطی هم نگذاشته و کسی که به قول مطلق و در همه جا واجب الاطاعه باشد غیر از معصوم کسی نیست؛ زیرا غیر از معصوم اولویتی ندارد که در همه امور قولاً و فعلاً واجب الاتباع باشد و معصوم هم به ادله قطعی غیر از علی(ع) ویازده فرزندش کسی نبوده است؛ پس در علی و اولاد معصوم آن حضرت(ع) معین می شود.
همانطورکه می دانید، منابع استدلال عبارت اند از: کتاب و سنت و اجماع و عقل، اما از اجماع بر امامت نه ما می توانیم استدلال کنیم و نه اهل سنت؛ چون اجماع کل امت نه برخلافت ابوبکر بوده و نه بر امامت بلافصل علی(ع) ولی از منابع سه گانه دیگر ما دلیل داریم چنانکه گذشت اهل سنت ندارد.

 

امامت سایرائمه(ع)

امامت امامان بعد از امیرالمؤمنین، از امام حسن مجتبی تا حضرت حجه بن الحسن المهدی(ع) است.
 

دلیل اول:

حدیث نبوی(ص) که گاهی به نام و نشان این یازده تن را ذکر فرموده و گاهی به طور مجمل فرموده حسین فرزندم امام است و پسر امام است و برادر امام است و پدر نه نفر از ائمه(ع) که نهمین آنها قائم آنان است. این روایات، نزد شیعه در حد تواتر و در نزد عامه هم از طرق گوناگون نقل شده اند.و نیز هنگامی که آیة « یا ایها الذین آمنوااطیعو الله و اطیعواالّرسولَ و اُولی الأمرمنکم» .43نازل شد اطاعت کسانی که به عنوان « اولواالامر» بطور مطلق، واجب کرد و اطاعت ایشان را همسنگ اطاعت پیغمبر اکرم(ص) قرار داد جابربن عبدالله انصاری از آن حضرت پرسید: این «اولواالامر» که اطاعتشان مقرون به اطاعت شما شده چه کسانی هستند؟ فرمود:« هُم خلفائی یا جابر و أئمه المسلمینَ مِن بَعدی. أوّلُهم علیُّ بن ابی طالب، ثُم الحسن، ثُم الحسین، ثُم علیُّ بن الحسین، ثُم محمّد بن علیّ المعروف فی التورات بالباقر،سَتُدرِکُهُ یا جابر، فإذالَقیتَهُ فَاقرَأهُ منّی السلامَ،ثّم الصادق جعفربن محمد، ثّم موسی بن جعفر، ثّم علیُّ بن موسی، ثّم محمد بن علیّ، ثّم علی بن محمد، ثّم الحسن بن علیّ، ثّم سَمییّ و کَنّیی حجّه الله فی اَرضِه و بَقیّتُهُ فی عباده ابن الحسن بن علیّ»44 و طبق پیشگویی پیامبر اکرم(ص) جابر تا زمان امامت حضرت باقر(ع) زنده ماند و سلام رسول خدا(ص) را به ایشان ابلاغ کرد.
 

دلیل دوم:

عدد امامان در روایات نبوی و در منابع اهل سنت هم آمده که فقط بر دوازده امام تطبیق می شود
1 .ابی داود سجستانی حدیث یاد شده را از دو طریق در سنن خود آورده است.وی به نقل از جابر بن سمره می نویسد: از رسول خدا(ص) شنیدم که فرمود: همواره دین خدا پا برجا و استوار است، تا این که دوازده نفر خلیفه برای شما وجود داشته باشد که همگی از قریش اند45
2 . احمد بن حنبل نیز حدیث یاد شده را در کتاب مسند خود با عبارت های مختلف، سی و دو بار نقل کرده است. در یکی از نقل های احمد به نقل از جابر بن سمره از رسول خدا(ص) آمده است: برای این امت دوازده نفر خلیفه خواهند بود که همة آنان از قریش اند46
به جز اینان، بسیاری دیگر از عالمان اهل سنت نیز حدیث فوق را با سند صحیح در آثارشان ثبت کرده اند. از آن جمله اند: حاکم نیشابوری47، سیوطی48، خطیب بغدادی49، ابونعیم اصفهانی50 بیهقی51 ، منصور علی ناصف52 ، ابوالقاسم طبرانی53 ابن حجر عسقلانی54، خطیب تبریزی55و شماری دیگر.بنابراین فقط ائمه اثنی عشری از اهل بیت که شیعه به آن معتقد است این ویژگی ها را دارد و مصداق آن می باشد زیرا:
3 . عدد آنان دوازده نفر است، نه کمتر نه بیشتر. در حدیث جابر آمده است: «پس از من دوازده نفر خلیفه خواهند بود»56 در حدیث ابن مسعود نیز آمده است: «دوازده نفر به عدد نقبای بنی اسرائیل».57 نقبای بنی اسرائیل به تصریح قرآن کریم دوازده نفر بوده اند58
4 . همگی آنان از قریش اند.59
5 . این دوازده نفر به زمان و مکان خاصی اختصاص ندارند، بلکه خلفای کل امّت اسلامی هستند: «برای این امت دوازده نفر خلیفه خواهند بود».60 در حدیث عبدالله بن مسعود آمده است:« سؤال شد چند نفر بر این امت خلافت خواهند کرد؛ پیامبر فرمود: دوازده نفر»61
 

دلیل سوم :

امام پس از پیامبر باید معصوم باشد وغیر ازمعصوم نمی تواند امام باشد و غیراز این دوازده نفرهیچ کس معصوم نیست به دلیل آیه تطهیر ورویاتی که حاکی از آن است اما اینکه گفتیم غیرمعصوم نمی تواند امام باشد دلیل آن دربحث عصمت گذشت
 

دلیل چهارم:

تمام کمالات نفسانی و جسمانی که باید در یک رهبر و امام جامعه باشد، در علی بن ابی طالب(ع) و در یک یک این یازده نفر نیز موجود است و هرکدامشان همان گونه که خود انسان کامل اند، راهنمای دیگران به سمت کمال هم هستند و این دلیل بر لیاقت آنها برای امامت است؛ زیرا هرکدام از اینها در زمان خویش از همگان افضل بوده اند و واضح است که تقدیم مفضول بر فاضل عقلاً قبیح است؛ پس باید اینان امامان باشند.
علامه حلی می فرماید: این برهان سوم، یک برهان لمی است؛ یعنی از علت به معلول رسیدن است وجود این فضایل و کمالات علت امام بودن و استحقاق رهبری معلول آن است.
 

دلیل پنجم:

حدیث ثقلین « اِنّی تارِکٌ فیکُم الثقَقَلین کِتابَ اللهِ وَ عِترَتی ما اِن تَمَسَّکتُم بِهِما لَن تَضِلُّوا وَ انّهما لَن یَفتَرِقا حَتّی یَرِدا علیّ الحوض62همانا من دوگوهر گرانبها را در میان شما می گذارم:کتاب خدا و اهل بیت خویش را، هرگاه به این دو تمسک جویید گمراه نخواهید شد و این دو از یکدیگر جدا نگردند تا آن هنگام که در کنار حوض [ کوثر] بر من وارد شوند.
حدیث ثقلین را بیش از بیست نفر از اصحاب نقل کرده و در بیش از صد و بیست کتاب معروف ذکر شده است، به گونه ای که هیچ تردیدی در صدور آن از رسول گرامی اسلام(ص) باقی نمی ماند.از حدیث ثقلین چند مطلب بدست می آید:
1. اهل بیت پیامبر(ع) معصوم اند، زیرا عبارت« ما اِن تَمَسَّکتُم بِهِما لن تَضِلُّوا» حاکی از آن است که پیروی از قرآن و اهل بیت(ع) هیچ گاه به گمراهی نمی انجامد، درحالی که اگر اهل بیت(ع) معصوم نباشند، اقتدای بی قید و شرط مردم به آنان، لااقل در برخی موارد، موجب گمراهی آنان خواهد شد. جدایی ناپذیری قرآن و اهل بیت(ع) نیز این معنا را تأکید می کند،
2.چنانچه قرآن تا قیامت در بین مردم باقی می ماند، عترت پیغمبر نیز تا قیامت باقی خواهد ماند؛ یعنی هیچ زمانی از وجود امام و رهبر حقیقی خالی نمی گردد.
3.پیغمبراسلام به وسیله این دو امانت بزرگ، تمام احتیاجات علمی و دینی مسلمین را تأمین نموده و اهل بیتش را به عنوان مرجع علم و دانش به مسلمین معرفی کرده و اقوال و اعمالشان را معتبر دانسته است.
4.قرآن و اهل بیت نباید از هم جدا شوند و هیچ مسلمانی حق ندارد از علوم اهل بیت اعراض کند و خودش را از تحت ارشاد و هدایت آنان بیرون نماید.
5.مردم اگر از اهلبیت اطاعت کنند وبه اقوال آنان تمسّک جویند، گمراه نمی شوند و همیشه حقّ نزد آنها خواهد بود.
6.جمیع علوم لازم و احتیاجات دینی مردم در نزد اهل بیت موجود است و هرکس از آنها پیروی نماید در ضلالت واقع نمی شود و به سعادت حقیقی نایل می گردد؛ یعنی اهل بیت از خطا و اشتباه معصومند. و به واسطة همین قرینه معلوم می شود که مراد از اهل بیت و عترت، تمام خویشان و اولاد پیغمبر نیست بلکه افراد معیّنی می باشند که از جهت علومِ دین، کامل باشند و خطا و عصیان در ساحت وجودشان راه نداشته باشد تا صلاحیت رهبری داشته باشند و آنها عبارتند از: علی بن ابی طالب و یازده فرزندش که یکی پس از دیگری به امامت منصوب شدند. چنانچه در روایات نیز به همین معنا تفسیر شده است.63
 

دلیل ششم:

نصّ امام معصوم بر امامت امامان دیگر با توجه به جایگاه امامت به عنوان رهبری الهی و لزوم عصمت امام، روشن است که سنت امام معصوم (ع) (شامل گفتار و رفتار او)، همچون سنت پیامبر(ص) برای تمام مسلمانان معتبر است. بنابراین، اگرامام معصوم (ع) شخصی را برای جانشینی خود و امامت امت پس از خود معرفی کند، معرفی او در حکم معرفی خدا و پیامبرش (ص) خواهد بود.بر این پایه، می توان علاوه بر ادله گذشته در معرفی امامان دوازده گانه، به روایات معتبری که از هر یک از امامان معصوم (ع) در معرفی امام بعدی نقل شده است، تمسک جست و از این طریق، ادله بیشتری بر حقانیت دیدگاه امامیه اثنی عشری فراهم آورد.

 

نتیجه

امامت در مکتب تشیّع یکی از اصول دین است و وظایف امام در این مکتب، امتداد وظایف پیغمبرصلی الله علیه و آله وسلم می باشد یعنی فلسفة بعثت پیامبران با فلسفة نصب و تعین امام از طرف خداوند یکی است و همان دلائل که ایجاب می کند خداوند رسولی را بفرستد همانها ایجاب می کندکه پس از پیامبرخاتم امامی را منصوب کند، شیعیان معتقدند حتی شخص پیامبراکرم(ص) هم نقش مستقل درنصب امام بعد از خودش ندارد بلکه به امرخدا جانشین را تعیین کرد اما اهل سنت نه. شیعه برای اثبات اعتقاد خودش هم دلیل نقلی دارد هم عقلی،عقلا نصب امام در جامعه لطف است.لطف بر خداوند واجب است پس نصب امام بر خداوند واجب است.دلیل دیگر اینکه شیعه می گوید: تنها راه تعیین امام نص است و امام باید از طرف خداوند و رسولش بر امامت او تصریح شده باشد و انتخاب مردم تأثیری ندارد چند دلیل بر اثبات این مطلب می آورند از جمله اینکه امام معصوم است و جز خداوند کسی از مقام عصمت آگاهی ندارد پس فقط خدا،است که میتواند امام را منصوب نماید.امام باید معصوم باشد چون آیه اولی الامر به صراحت به آن دلالت دارد بنابراین کسی که خودش گناه مرتکب می شود نمی تواند امام و رهبر جامعه اسلامی باشد و به جای پیامبر بنشیند.برای امامت حضرت علی(ع) بیش از ده دلیل اقامه شده که به برخی از آنها اشاره می شود:گفته شد که امام باید: معصوم و منصوص باشد و جز حضرت علی از این امتیاز برخوردار نیست.در موارد متعدد از پیامبراکرم نص صریح برامامت و خلافت بلافاصل حضرت وارد شده که در حد تواتر است.و دلیل دیگر بر امامت بلافصل علی(ع) حدیث شریف و متواتر غدیر خم است: شیعه و سنی در حد تواتر نقل کرده اند که در روز هیجدهم ذیحجه، وقتی حضرت رسول(ص) از حجه الوداع برگشت اتفاق افتاد دلیل دگری بر امامت بلافصل علی(ع) حدیث شریف منزلت است که شیعه و سنی به تواتر آن را از پیامبر نقل کرده اند،و حدیث این است که حضرت(ص) فرمود: أنتَ مِنِّی بمنزلَه هارون مِن موسَی إِلَّا أَنَّهُ لا نَبِیَّ بَعدِی. 64 به اجماع مسلمین علی(ع) بعد از پیامبر (ص) از همة افراد امت اسلامی از هر جهت افضل بود و به حکم عقل و نقل هرکسی افضل الناس بود او لایق الناس به امامت و خلافت بوده و او امام است پس علی(ع) امام است و به حکم عقل تقدیم مفضول بر فاضل قبیح است وبرامامت سایرائمه نیزادله متعدد ذکرشده .

 

 

منابع:
1.قرآن
2.مصباح یزدی، محمد تقی ،آموزش عقاید، ناشر سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ سوم تابستان 1378.
3.طباطبایی،محمدحسین،شیعه در اسلام، مصحح، کوشا، محمد علی، ناشر دارالتفسیر، نوبت چاپ اول تابستان 1379.
4.نادم، محمد حسن، علم امام (مجموعه مقالات) ، قم: دانشگاه ادیان و مذاهب ، 1388.
5.العلامه الحلی، حسین بن یوسف،کشف المراد شرح تجرید الاعتقاد، قدّم له وعلق جعفر سبحانی، قم،مؤسسة الامام الصادق(ع)، 1382.
6.محمدی ، علی ،شرح کشف المراد، ناشر انتشارات دارالفکر، چاپ قم: قدس، قم ، چاپ اول ، پاییز 1386.
7.سبحانی، جعفر، علم غیب، (آگاهی سوم) ، قم: مؤسسه امام صادق(ع) ، چاپ اول 1384.
8.سبحانی، جعفر،فروغ ابدیت، ناشر: مؤسسه بوستان ، چاپ وصحافی: چاپخانة دفتر تبلیغات اسلامی، نوبت چاپ بیست وسوم| تیر ماه 1385.
9. سعیدی مهر، محمد، آموزش کلام اسلامی 2 ، قم: کتاب طه 1381 .
10.عسکری، مرتضی، ولایت علی(ع)، ناشر، مرکزفرهنگی انتشارات منیر،چاپ پنجم 1386.
11.قائمی، اصغر، اصول اعتقادات، ناشر واریان ، چاپ دهم، پاییز1383.
12- محمد رضامظفر،محاضرات،سیدمحسن خرازی، بدایه المعارف الالهیه،موسسه نشراسلامی قم 1423
13- زینلی غلامحسین ،دوازده جانیشین،قم :دفتر تبلیغات اسلامی،چاپ اول1386

نويسنده:جعفراحمدی

 

 • 1. از جمله معانی دیگر امام می توان به «معلم»،«جاده»،«بخشی از زمین»و«ریسمان بنّایی» اشاره کرد: جوهر، الصحاح، ج5، الشرتونی، اقرب.المراد ، ابن فارس، معجم مقاییس الغه، به نقل از ج1کلام اسلامی ج2 محمدسعیدی مهر ص134.
 • 2. درقرآن، «امام»یک بار در معنای لوح محفوظ (یسن12 ) و یک بار در معنای راه (حجرات:18) و ده بار در معنای پیشوا به کار رفته به کار رفته که در دو مورد مقصود از آن کتاب تورات (هود:17 و احقاف:12)و در یک مورد به معنای مطلق پیشوا است( اسراء: 71).در پنج مورد نیز به پیشوایان الهی اطلاق شده (بقره/ 124 ، انبیا/ 73، فرقان/ 74 ، قصص/ 5 و سجده/ 24 ) و در یک مورد درباره پیشوایان کفر به کار رفته است (توبه) (همان)
 • 3. لاهیجی، سرمایه ایمان، ص 107 ؛ محقق لاهیجی پس از ذکر این تعریف می گوید: « و این تعریف که کردیم مر امامت را مسلم است میان جمیع فرق ازاهل اسلام و کسی رادر معنی امامت خلافی نیست». برای تعاریف ک:تفتازانی،شرحالمقاصد،ج5صص233-234وماوردی،الاحکامالسلطانیهص5.(همان)
 • 4. نساء ، آیه59.
 • 5. سوره احزاب، آیة 33
 • 6. غایت المرام ، صفحه 293.(به نقل: از کتاب اصول اعتقادات، اصغر قائمی، ص 139)
 • 7. اوائل المقالات ، ص38، بحار الانوار، ج 26 ، ص 104، و ج 42،ص258.(به نقل از کتاب آگاهی سوم یا علم غیب، جعفر سبحانی،ص 71).
 • 8. ارشاد شیخ مفید، ص148، چاپ آخوندی. (همان ص 72).
 • 9. الفصول المختاره، ص 80، چاپ سوم.(همان)
 • 10. کنز الفوائد کراجکی، ص112 ، چاپ سنگی.(همان)
 • 11. سورة آل عمران،آیة 149.
 • 12. اعلام الوری، ص 172، چاپ علمیه اسلامیه.(همان ص 73).
 • 13. مناقب، ج 2، ص112، چاپ نجف. (همان ص 74).
 • 14. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج1، ص 82-85، و ج2، ص390و 3، ص 139-141.(همان).
 • 15. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج2، ص 175، چاپ 4 جلدی.(همان ص 75).
 • 16. ارشاد الطالبین، ص 180، چاپ بمبئی،(همان ص 76).
 • 17. وسائل الشیعه ، ج 13، ص 92.(همان).
 • 18. همان کتاب، ج 12، ص385.(همان).
 • 19. اثبات الهداه ، ج 7، ص 441، و فصول المهمه، ص48، چاپ سنگی. (همان).
 • 20. حاشیه قوانین ص 148، البته مقصود مرحوم قزوینی از علم امام به گذشته و حال و آینده ، به اصل گفتار ایشان مراجعه شود. (همان ص 77).
 • 21. بحرالفوائد فی شرح الفوائد،ج2،ص 60.(همان).
 • 22. رساله «علم الساعه » ،ص 13، چاپ سنگی.
 • 23. علم الإمام ، ص6. (همان).
 • 24. رساله علم الامام عربی نسخة خطی ، ص3. (همان ص 78).
 • 25. غلاه، کسانی هستند که امامان (ع) را از دایرة بشر بودن خارج دانسته و برخی از صفاتی که اختصاص به خدا دارد برای آنان ثابت می دانند(همان ص64)
 • 26. صحیح بخاری، کتاب الاحکام ، باب کیف یبایع الامام الناس، ج 4، ص163،ح1؛لفظ« العسر و الیسر» (تنگی و فراخی)در صحیح مسلم، کتاب الاماره ، باب وجود طاعه الامراء فی غیر معصیه و تحریمها فی المعصیه، ح 41و 42؛ سنن نسائی، کتاب البیعه، باب البیعه علی أن لا ننازع الامر اهله ؛ سنن ابن ماجه، کتاب الجهاد، باب البیعه ح 2866؛ موطأ مالک ، کتاب الجهاد، باب الترغیب فی الجهاد ، ح5، مسند احمد ج5، ص 314، 319، 321، (به نقل از کتاب ولایت علی(ع) (در قرآن کریم و سنّت پیامبر(ص) سیّد مرتضی عسکری ص 38).
 • 27. اسراء/ 15.
 • 28. طه/ 134
 • 29. برگرفته ازشرح کشف مرادعلی محمدی باکمی دخل وتصرف .
 • 30. تاریخ طبری، ج2، ص62-63، تاریخ کامل،ج2،ص 40-41؛ مسند احمد، ج1،ص 111، و شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید،ج 13 (به نقل از فروغ ابدیت، جعفر سبحانی
 • 31. المراجعات ص223 به نقل ازکنز العمال ومسند احمد بن حنبل وغیره
 • 32. فروغ ابدیت
 • 33. دال و ه . شرح کشف المراد، علی محمدی، ص 346.
 • 34. مائده / 55.
 • 35. شرح کشف المراد ص349
 • 36. مائده/ 65.
 • 37. . فروغ ابدیت جعفرسبحانی ص939.
 • 38. بدایه المعارف الالهیه ج2سید محسن خرازی ص105
 • 39. شرح کشف المراد ص352
 • 40. همان
 • 41. همان ص354
 • 42. نساء / 59
 • 43. ر. ک ، نساء /59.
 • 44. غایه المرام (ط قدیم ) ص 267 ،ج10 ، و اثبات الهداه : ج 3، ص 123، و ینابیع المودّه : ص 494. (به نقل از آموزش عقاید ، محمد تقی مصباح یزدی).
 • 45. «لایزال هذا الدین قائما حتی یکون علیکم اثنی عشر خلیفه کلهم من قریش » (سنن ابی داود، کتاب المهدی ، ح1؛ سیوطی، تاریخ الخلفاء، ص 18).(به نقل از کتاب دوازده جانشین ، غلام حسین زینلی، ص 32.)
 • 46. « یکون لهذه الامه اثنی عشر خلیفه کلهم من قریش » ( مسند احمد ، ج5 ، ص 106، متقی هندی، کنز العمّال ، ج 12، ص 33 ). (به نقل از همان).
 • 47. مستدرک حاکم ، ج3، ص 618.(همان)
 • 48. سیوطی ، تاریخ خلفاء، ص 10.(همان)
 • 49. خطیب بغدادی، تاریخ بغداد،ج14، ص 353، و ج6، ص 263.(همان)
 • 50. ابونعیم اصفهانی، حلیه الاولیاء، ج 4، ص 333.(همان)
 • 51. بیهقی، دلائل النبوه ، ج6، ص 520.(همان)
 • 52. ناصف ، التاج الجامع للاصول، ج3، ص39.(همان ، ص 33)
 • 53. طبرانی ، المعجم الکبیر، ج 2، ص 195.(همان)
 • 54. ابن حجر عسقلانی ، فتح الباری ، ج 13، ص 211.(همان)
 • 55. تبریزی ، مشکاه المصابیح ، ح 5974، (همان)
 • 56. . «یکون من بعدی اثنی عشر خلیفه» (صحیح مسلم ، کتاب الاماره، باب 1، مسند احمد، ج 5، ص90،93، 95، 106؛طبرانی ، معجم کبیر، ج2، ص277 ؛ سیوطی ، تاریخ الخلفاء ، ص 18.(همان ،ص 38)
 • 57. «...اثنی عشر کعده نقباء بنی اسرائیل» (مسند احمد، ج2، ص55؛ مستدرک حاکم، ج4، ص 501. (همان)
 • 58. « اثنی عشر نقیباً». (مائده (15)آیة (12). (همان)
 • 59. «کلُّهم مِن قریش» ( صحیح بخاری، کتاب احکام، باب51، ابن کثیر، البدایه و النهایه ، ج 1،ص 153، بیهقی ، دلائل النبوه ،ج 6،ص 569). (همان)
 • 60. «یکون لهذه الامه اثنی عشر خلیفه » (مسند احمد،ج5،ص 106؛طبرانی ، المعجم الکبیر، ج 2،ص 198، ص 1794؛ متقی هندی، کنزالعمال،(همان)
 • 61. «انّه سئل کم یملک هذه الامّه من خلیفه؟ قال: اثنی عشر» (مسند احمد، ج 2، ص 55؛ مستدرک حاکم، ج4،ص 501. (همان)
 • 62. به کسر «ثاء» و سکون «قاف» که در این صورت، مفرد آن ثِقل (بر وزن حبر ) به معنای شیء وزین است. وجه نام گذاری این حدیث به ثقلین آن است که در پاره ای نقلهای آن، پیامبر (ص) قرآن و اهل بیت خویش را ثقلین (دو ثقل) نامیده است.( به نقل از کتاب آموزش کلام اسلامی ، محمد سعیدی مهر)
 • 63. شیعه در اسلام ، علامه سیّد محمد حسین طباطبائی، ص 254- 255.
 • 64. الکافی، ص8 ، ج 106.

df

حضرت علی را با عیسی ع مقایسه نکنین

استدلال . نه مقایسه.

با عرض سلام و تشکر از شما به خاطر مطالعه ی این مطلب.
حضرت علی(ع) را با حضرت عیسی (ع) مقایسه نمی کنیم.بلکه دلیل آورده ایم که وقتی حضرت عیسی (ع) در گهواره می فرمایند خداوند مرا پیامبر قرار داده است آن موقع چهل ساله نبودند اما پیامبر شدند پس این امکان وجود دارد که پیامبری قبل از چهل سالگی به این مقام برسد.و همجنین امامانی مانند حضرت امام جواد(ع) و حضرت مهدی(عج).
در مثالی که آورده ایم وجه امکان را بررسی کرده ایم نه وجه شباهت.امام زمان در 5 سالگی به مقام امامت رسیدند 12امام مذهب مهدی 12نام شیعه 12باردر قرآن آمده است 12حرف 12اصل اسلام شیعه 12دین اسلام مذهب12 شیعه عثنی عشری12محمد علی فاطمه 12اصل اسلام شیعه12 محمد علی فاطمه12اصل اسلام شیعه12 بحق اسلام ناب 12 اصول دین اسلام12الله محممد علی 12قرآن محممد علی12فروع دین اسلام12اصول دین اسلام 12 اصل اسلام شیعه 12مومن دین اسلام12اصل اسلام شیعه 12مرکز اصلی مذهب12اصل اسلام شیعه12حرف حق دین الله 12دوازده حروف حق12قرآن کتاب الله12اصل اسلام شیعه 12نام شیعه 12بار در قرآن آمده است { ان من شیعه" الابراهیم اذ جاء رب بقلب سلیم } نام شیعه زینت قرآن بوود غیر شیعه نیست در قرآن ابد فرقه های ضد دین باطل بوود شیعه یعنی ش شما ی یار ع علی ه هستید

دزدان فدک فاطمه 310 گمراه دین 310 دلیل نفاقه 310 جهل عرب 310 اباجهل در دین310 نیرنگ 310 ابله منافقا 310یا بلاء دین اسلام 310عمر 310 گمراه دین310 منکر 310 کفری 310 منکر310نیرنگ310حرامیان 310گمراه دین310بمار زنگی 310کفری310نا اهل کل مذاهب310 نامردیه 310اهل نابکار 310اهل نابکار310 درد کل مذاهب310 نا اهل کل مذاهب 310نابکاراهل دین310 احمقها احمقها 310منکر 310جاهل منافق310 گمراه دین 310نمرودی 310 نامردیه 310عمر 310 نیرنگ310نمرودی310 سامری310 گمراه دین310 اباجهل در دین 310 بی ایمان دین اسلام 310 310 عمر 310 قاصبان بدین 310 جاهل منافق 310 ابله منافقا 310 عمر 310 گمراه دین 310 جاهل منافق 310 کفری 310حرامیان310 ابله منافقا 310 نامردیه 310دزدانه فدک فاطمه 310 منکر 310 وهابیه منافقی 310 عمر310 فتنه ها 310+231= 541 ظالم 971-430 مقصر = 541 +430 مقصر = 971 ظالم -310 عمر ظالم 971-310 عمر = 661 عثمان - 430 مقصر = 231 ابوبکر مکرن310حرامیان 310بی ایمان دین اسلام310 عمر به ابحد عمر310نیرنگ 310حرامیان 310جاهل منافق 310نمرودی310 گمراه دین310 فاسق دینه 310کفری 310 فاسقه دین310 فاسق دینه 310منکر 310نیرنگ310 عمر310نامردیه310 کفری 310نیرنگ 310گمراه دین310ابله منافقا310 نامردیه310حرامیان 310عمر310منکر 310نمرودی 310نیرنگ310نمرودی310 گمراه دین310 فاسق دینه 310کفری310 310حرامزاده پلید310بدجنس عالم احمقا 310گبر پلید دین 310 منکر 310سگ هار پلید 310وحشی هاریا 310بابقره 310حاهل منافق 310 بمردک پلید 310حرامزاده پلید310 فاسق دینه310کلب کلب هار310جهل مرکبی 310بمار زنگی 310 رمز زناه310 فسق کلیه310گمراه دین310گمراه دین310 فسق دینها 310گمراه دین 310 جاهل منافق310 فاسق دینه 310 حرامیان 310 نیرنگ310 قاصب مذهب الله 310 مذهب ناحق اهل دین 310گره اهل دینه 310 قفل اهل دین 310 قاصب مذهب الله 310 مخالف اهل دین 310 فاسق دینه 310 نیرنگ310 با اهل منافق310 ملعون و پلید اهل دین 310قاصب بکل دین 310 اهل نابکار 310 بمنافق اول 310 ابله منافقا310 جاهل منافق310 حرامیان 310فسق دینها310 دزدان فدکه فاطمه 310دزدان فدکه فاطمه310حرامیان310بی ایمان دین اسلام 310گبرپلید دین310 310 حرامیان310 دقلبازملحد310ببقرها 310بقلدره دینه310کلب کلب هار310 جاهل منافق 310نارجهیما 310سم ری310سامری قوم محمد عمرابن خطاء 310 گمراه دین310جهل مرکبی310با کافرها 310بانادانه دین اسلام310 بمردک پلید310 آشوبا310 دقل بازملحد310کفری310 منکر310سامری310 گمراه دین 310جاهل منافق 310حرامیان 310سم ری 310 سامری قوم محمد و سامری قوم موسی شجره الملعونه بودند 310 منکر 310سگ هارپلید310 310کلب کلب هار310وحشی هاریا310فس قینی310 دلیل نفاقه 310 جهل عرب 310 اباجهل در دین 310ابله منافقا 310جاهل منافق 310 سامری 310سم ری 310 سامری قوم محمد و سامری قوم موسی شجره الملعونه بودند310 گمراه دین 310 منکر 310 کفری 310 نامردیه 310 عمر 310 جاهل منافق 310 حرامزاده پلید 310 رمززناه 310 گمراه دین 310منکر 310نامردیه 310با وهابیه نادان دین حق 310 کفری310 نیرنگ310نمرودی 310سامری310 310مار زنگی 310کفری منکر 310جاهل منافق 310 نامردیه 310عمر 310 سگ مردها310نیرنگ 310نمرودی310سامری310 گمراه دین310 مکرن310 خباثتی1512-1202 سه خلیفه = 310 عمر 310 منکر 310کفری 310نامردیه 310 منکر310 کفری310نیرنگ 310 عمر310بوگند مردابا 310سگ مرد ها 310 کبر پلید دین 310بقلدره دینه 310نار جهیما 310 به ابجد خائنان 772-451 عمر و ابوبکر = 231 ابوبکر 231 فاسق 231عصیان 231 ابوبکر231 نفاق 231 عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 با دزد گربها231 ادیانی جعلی باطل 231 بابی عقلیها231یاابوسفیانی231دورویه 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231 احمق ملحد231 لانه جاسوسیه 231با احمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 احمق ملحد 231جزو خائنان به رسول خدا بوده الله اکبر کلمات هم غوغا نموده اند به ابجد اشراردینها772-541= 231 ابوبکر ابوبکر231 نفاق 231 عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 با دزد گربها 231 بابی عقلیها 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231با احمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 ابوبکر و عمر 541قاتلی 541 عدواهل بیت 527 +14 معصوم = 541 ابوبکر و عمر 541 عدواهل بیت بوده اند

+ نوشته شده در سه شنبه 5 تير 1397برچسب:,ساعت 11:1 توسط برای تبادل لینک ابتدا ما را با عنوان اسلامه حق 245 علی 110+ 135فاطمه = 245 و آدرس aaaali110.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.به ابجد اسلامه حق 245 یعنی فاطمه و علی 245 وصی پیامبر 359-231 ابوبکر = 128حسین وزیر پیامبر 476 - 231= 245علی فاطمه 245وصی نبیا 169علی مهدی169 با نماینده بحق محمد علی حسن حسین مهدی 245 اسلامه حق 245 یعنی علی110+ +135= 245 اسلامه حق 245 منظور علی و فاطمه پدر مادر شیعیان میباشنددرود و صلوات خدا بر پدر و مادر شیعیان اهل بیت پیغمبر اسلام |

طلاء26علی26بیعت26وصیت26علی26غدیر26 امام دین26انتخاب دین26جان محمد26یعنی 6ضربدر2=12 امام دوازده امام12+14معصوم=26 علی26+46محمد علی46نماینده الله46دین مقدس الله46رهبراصلی 46رهبرجهان اسلام46نماینده الله 46محمدعلی46دین مقدس الله46+18 الله18 ذالحجه غدیر خم کف دست راستت نوشته18=64 دین 64نماینده دین الله64عشق الله راه الله64امام اصلی مذهب الله64 الله محمدعلی64امامت بدین الله64حقیقت بدین الله64ریشه ولایت امامت64 تنهابرگزیده دین64 دین64امام دین اسلام علی64 الله محمدعلی64دین64 الله محمدعلی64 +64=128کلیددین128حسین128حاکم جهان 128طبیب اهل جهانی128اهل محمد128پیامبر فرمودتمام ملائکه برآدم سجده کردند انسان اشرف مخلوقات است و همه چیزبخاطر خاتم پیامبران وحضرت محمد و اهل بیت او آفریده شده کسانی که دینشان را غیر از اهل بیت پیامبر گرفته اند 310گمراه دین 310 عمر310جهل عرب 310اباجهل دردین310منکر310نیرنگ310کفری310عمر310 بر باطل میباشد و مذهب ناب الله 110 علی 110 دین الهی110 ولی دین 110 علی 110مذهب شیعه اصل اسلام اصل ولایت110طلای ناب یست شش عیار خالص محمد110اصل اسلام اصل دین اصل مذهب اصل ولایت 110علی110ولی دین 110دین الهی110نانجو110نمک110پلیسی110 نگین110 دین الهی 110علی 110عم110 عم یتساعلون 110یمین110 اصحاب یمین نامه اعمالشان را به دست راستشان میدهندوبدون حساب کتاب واردبهشت میشوندسوره مدثر آیه 38-39 کل نفس بما کسبت رهینه" الا اصحاب الیمین همه در قیامت در گرو اعمالشان هستند الا اصحاب یمین شیعیان امام علی اصحاب یمین 110 علی 110ولی دین 110حامیان110 دین الهی 110

اصل اسلام 253+132 بدین الله=385 شیعه385 فلسفه دین الله 385
با 5 پنج کلمه جانشین پیامبرتان را مشخص کنید کیست این جانب به مذهب شما در خواهم آمد به ابجد                                                                                                                                                                      اصل اسلام 253+132 بدین الله=385 شیعه 385 مذهب اسلام  183+202 محمد علی = 385 شیعه 385یگانه مذهب الله 183+202 = 385 شیعه
 مذهب اسلام  183+202 محمد علی = 385 شیعه385 فلسفه دین الله 385 یگانه مذهب الله 183+202 = 385 شیعه385 اصل اسلام 253+132 بدین الله= 385 شیعه  اصل اسلام بدین الله 385
هر کسی توانست با 5 کلمه جانشین پیامبرش را ثابت کند این جانب مذهبش را میپذیرم 110 علی 110 دین الهی 110 ولی دین 110 مذهب جهان 110مذهب ماه 110با ادب اهل دین110مذهب جهان110مذهب مهدی 110کلام الله کلام قرآن کلام محمد 110رهبره اصلی جهان اسلام علی 110 اصل ولایت اصل اسلام اصل دین اصل مذهب 110  جانشینه حضرت محمد ابن عبدالله110 امام جانشین اصلی  محمد ابن عبدالله110رئیس دین مذهب شیعه علی110جانشینه حضرت محمد ابن عبدالله110 امام جانشین محمد علی ابن ابیطالب 110علی110کلام الله کلام قرآن کلام محمد 110شیعه یعنی اصل مذهب اصل اسلام 110نام شیعه دوازده بار درقرآن آمده است وان من شیعه الابراهیم اذ جاء ربه بقلب سلیم 110شیعه یعنی اصل مذهب اصل اسلام 110اصل اسلام اصل دین اصل مذهب اصل قرآن110اصل ولایت اصل اسلام اصل دین اصل مذهب 110انتخاب رسول الله علی ابن ابیطالب110 کلام الله کلام قرآن کلام محمد 110خلیفه قرآن جانشین حضرت محمد 110 خلیفه اول امام واقعی مسلمین 110شیعه یعنی انتخاب اسلام واقعی110شیعه یعنی اصل مذهب اصل اسلام 110مذهب واقعی الله شیعه میباشد      110امام جانشین محمدعلی ابن ابی طالب 110جانشینه حضرت محمد ابن عبدالله  110 امام جانشین محمد علی ابن ابیطالب 110جانشین خاتم انبیاء محمدعلیست110علی قلب  مذهب الله جانشین محمد 110 امام اصل اسلام اصل دین اصل مذهب الله 110کلام الله کلام قرآن کلام محمد 110 اصل اسلام اصل دین اصل مذهب اصل قرآن 110امام جانشین اصلی محمد ابن عبدالله110 امام جانشین محمد علی ابن ابی طالب110 جانشینه حضرت محمد ابن عبدالله 110رهبراصلی جانشین محمد علی 110 امام جانشین محمد علی ابن ابی طالب 110نماینده الله جانشین محمد علی 110 رهبر دین اسلام دین آدم دین الله 110 امامی خلیفه اول حضرت محمد 110نماینده الله جانشین محمدعلی 110دین الله دین آدم دین محمدقرآن110امام راه الله خلیفه اول مسلمین 110 راه الله اول خلیفه بدین الله110امام راه الله خلیفه اول مسلمین 110راه الله اول خلیفه بدین الله110دین واقعی اصل اسلام حکم الله 110سالار انبیاء الهی محمدعلی 110نور مقدس الله جانشین محمد علی110اصل ولایت اصل اسلام اصل دین اصل مذهب کلام الله کلام قرآن کلام محمد 110
امام راه الله خلیفه اول مسلمین110امام جانشین اصلی محمد ابن عبدالله110 امام رهبر واقعی محمد علی110 امام جانشین محمد علی ابن ابی طالب110 رهبر اصلی جانشین محمد علی110 امام جانشین اصلی محمد ابن عبدالله 110اصل ولایت اصل اسلام اصل دین اصل مذهب 110 علی 110 دین الهی110ولی دین110 امام جانشین محمد علی ابن ابی طالب110 جالب اینجاست وهابی ها قادر نیستند به ابجد چیزی بنویسند چون ابجد خلفای نابکارآنها در مدار شیطان قرار دارد و در مدار شیطان نمی شود چیزی نوشت  آنهم با 5 کلمه  بنام 5 تن آل عباء  365 روزسال  یاران امام حسین 72+313 یاران حضرت مهدی = 365 روز سال 5+6+3= 14 معصوم 4+1=5 تن آل عباء حدیث کثاء  365 مدح دین الله مذهب اسلام 365 روز سال  خداوند سال را 365 روز قرار داد بخاطر 5 تن و 12 امام و 14 معصوم  ضرب عالم امکان محمد استو جمال محمد علیست ضرب 5 تن در خودش میشود 25 شیعه25 اصل اسلام 25 انسان کامل 25 انسان نمونه 25 دین آدم 25 نام آدم هم 25 بار در قرآن آمده است  حق را بپذیر آدم باش حق را بپذیر 25 انسان کامل25 شیعه 25 اصل اسلام25 و ضرب 12 امام در خودش می شود 144 به ابجد صغیر و کبیر اسلام 144 اسلام 144 و ضرب 14 معصوم در خودش میشود 196 دین اسلام 196 کلید اسلام 196 کلید بدین الله 196 امام کل دین196 مومنین 196+144+25= 365 روز سال به ابجد امام مهدی141مالک مذهب141+132 اسلام +92 محمد = 365 روز سال به ابجد اسلام 132+92 محمد +110علی +5تن +12 امام +14 معصوم = 365 روز سال 365 مدح دین الله مذهب اسلام 365 روز سال ابجدکبیر مهدی 59+110علی دین الهی +196 دین اسلام=365 روز سال  به ابجدامام واقعی 269+82 امام مهدی = 351 قرآن +14 معصوم = 365 روز سال  به ابجد =حقیقت دین 682-541 فتنه ها = 141 امام مهدی 141  اعلم 141 امام مهدی 141مالک مذهب141 امام مهدی 141+92 محمد+132 اسلام =365روزسال

اصل اسلام 253+132 بدین الله=385 شیعه 385 فلسفه دین الله385
طلاء26علی26بیعت26وصیت26علی26غدیر26 امام دین26انتخاب دین26جان محمد 26یعنی 6 ضربدر2=12 امام مقدس دوازده امام12+14معصوم=26 علی26+46محمد علی46نماینده الله46دین مقدس الله46رهبراصلی 46رهبرجهان اسلام46نماینده الله 46محمدعلی46دین مقدس الله46+18 الله18 ذالحجه غدیر خم کف دست راستت نوشته در غدیر خم دین همه کامل شد مگر منافقانی که عهد خود را شکستند و درب علم نبی که فرمود ان مدینه" العلم و علی بابها به ابجد ماه 46 محمد علی46+ 18 الله=64 دین64 الله محمد علی 64نماینده دین الله64عشق الله راه الله64امام اصلی مذهب الله64امامت بدین الله66 انتخاب امام کلید دین66 حقیقت بدین الله64ریشه ولایت امامت64 تنها برگزیده دین64 دین64امام دین اسلام علی64 الله محمدعلی64 +64=128کلیددین 128حسین128 حاکم جهان 128طبیب اهل جهانی128اهل محمد128پیامبر فرمودتمام ملائکه برآدم سجده کردند انسان اشرف مخلوقات است و همه چیزبخاطر خاتم پیامبران وحضرت محمد و اهل بیت او آفریده شده کسانی که دینشان را غیر از اهل بیت پیامبر گرفته اند 310گمراه دین 310 عمر310جهل عرب 310اباجهل دردین310منکر310نیرنگ310کفری310عمر310 بر باطل میباشد و مذهب ناب الله 110 علی 110 دین الهی110 ولی دین 110 علی 110مذهب شیعه اصل اسلام اصل ولایت110طلای ناب یست شش عیار خالص محمد110اصل اسلام اصل دین اصل مذهب اصل ولایت 110علی110ولی دین 110دین الهی110نانجو110نمک110پلیسی110 نگین110 دین الهی 110علی 110عم110 عم یتساعلون 110یمین110 اصحاب یمین نامه اعمالشان را به دست راستشان میدهندوبدون حساب کتاب واردبهشت میشوندسوره مدثر آیه 38-39 کل نفس بما کسبت رهینه" الا اصحاب الیمین همه در قیامت در گرو اعمالشان هستند الا اصحاب یمین شیعیان امام علی اصحاب یمین 110 علی 110ولی دین 110حامیان110 دین الهی 110 پیامبر می فرماید خداونددر زمین چهار خلیفه قرار داد خلیفه اول آدم ابولبشراست خلیفه دوم داود نبی ست خلیفه سوم هارون برادرموسی و خلیفه چهارم علی برمحمد مصطفی جانشینه مصطفی این مرتضی مولاء علیست ده ساله منتظریک مرد در فرقه های گمراه دین میگردم ولی هنوز پیدا نشد که بتواندبا 5 کلمه پیامبرو جانشینش را به علم ریاضی قرآن ثابت نماید به ابجدعلی110ولی دین110دین الهی110جانشین خاتم الانبیاءمحمد علیست   110انتخاب رسول الله علی ابن ابیطالب110 کلام الله کلام قرآن کلام محمد 110خلیفه قرآن جانشین حضرت محمد 110خلیفه اول امام واقعی مسلمین 110خلیفه واقعی دین محمد98+12 امام=110باعلی اولین جانشین رسول الله110الله آدم داود هارون محمد علی110 اولین خلیفه بدین رسول الله110اصل اسلام اصل دین اصل مذهب اصل ولایت110 کلام الله کلام قرآن کلام محمد110 اصل اسلام اصل دین اصل مذهب اصل قرآن 110اصل اسلام اصل دین اصل مذهب اصل ولایت110 خلیفه اول امام واقعی مسلمین110 جانشین محمد امام علی ابن ابی طالب 110اصل اسلام مقدس بدین الله محمد علی 110مذهب الله یا دین الله راه الله110اصل اسلامی اصل دین اصل مذهب الله110اصل ولایت اصل اسلام اصل دین اصل مذهب 110امام اصلی دین اصل ولایت مذهب الله 110 شیعه یعنی انتخاب اسلام واقعی110شیعه یعنی اصل مذهب اصل اسلام 110مذهب واقعی الله شیعه میباشد 110امام جانشین محمدعلی ابن ابی طالب 110 جانشینه حضرت محمد ابن عبدالله 110امام جانشین محمد علی ابن ابیطالب 110جانشین خاتم انبیاء محمدعلیست 110علی قلب مذهب الله جانشین محمد110دینه الله اصل اسلام محمدعلی 110علی 110علی مع الحق اصل اسلام علی110الحق مع علی شیعه علی 110شیعه یعنی انتخاب اسلام واقعی 110قسم به الله اصل جانشین محمد علی 110مذهب واقعی الله شیعه میباشد 110اول جانشین حضرت خاتم دین علی110بهترین دین مذهب الله شیعه110 انتخاب رسول الله علی ابن ابیطالب110 کلام الله کلام قرآن کلام محمد 110خلیفه قرآن جانشین حضرت محمد 110خلیفه اول امام واقعی مسلمین 110

اصل اسلام 253+132 بدین الله=385 شیعه نام شیعه 12 بار در قرآن آمده است

هر مذهبی توانست با 5 کلمه بگوید جانشین  پیامبر اسلام چه کسیست این جانب مذهبش رامی پذیرم علمی صحبت کنیم علم ابجدپرتوی انوار الهی ولایت 14 معصوم علم نبوت و امامت است  علم ریاضی قرآن است  تمام قرآن بر اساس علم ریاضی میباشد پیامبر فرمود علم ابجد را یاد بگیرید که همه آن شگفتیست وای بر عالمی که علم ابجد ندانداصحاب یمین نامه اعمال آنها به دست راستشان داده می شود و بدون حساب کتاب وارد بهشت میشوند سوره مدثر آیه 38-39 کل نفسن بما کسب رهینه" الا اصحاب الیمین قرآن میفرماید روز قیامت همه گرفتارنامه اعمالشان هستند الا اصحاب یمین 110یمین110 علی 110یمین 110مذهب ماه 110ماه مذهب 110نگین 110دین الهی 110 علی 110 ولی دین 110 حامیان 110 دین الهی 110 علی 110 کلام الله کلام قرآن کلام محمد110 اصل اسلام اصل دین اصل مذهب اصل قرآن 110اصل اسلام اصل دین اصل مذهب اصل ولایت110 خلیفه اول امام واقعی مسلمین110 جانشین محمد امام علی ابن ابی طالب 110اصل اسلام مقدس بدین الله محمد علی 110مذهب الله یا دین الله راه الله110اصل اسلامی اصل دین اصل مذهب الله110اصل ولایت اصل اسلام اصل دین اصل مذهب 110امام اصلی دین اصل ولایت مذهب الله 110 شیعه یعنی انتخاب اسلام واقعی110شیعه یعنی اصل مذهب اصل اسلام 110مذهب واقعی الله شیعه میباشد 110امام جانشین محمدعلی ابن ابی طالب 110 جانشینه حضرت محمد ابن عبدالله 110امام جانشین محمد علی ابن ابیطالب 110جانشین خاتم انبیاء محمدعلیست 110علی قلب مذهب الله جانشین محمد110دینه الله اصل اسلام محمدعلی 110 الله آدم داود هارون محمد علی 110نبوت محمد امامت علی بدین الله 110امام جانشین اصلی  محمد ابن عبدالله110 خلیفه اصلی دین مذاهب علی 110  امام جانشین اصلی  محمد ابن عبدالله 110کلید بدین الله اسراردین اسلام 110شیعه یعنی اصل مذهب اصل اسلام110 عدد مقدس دین الله محمد علی110مذهب بحق دین اصل اسلام امام شیعه است110 شیعه یعنی انتخاب اسلام واقعی 110شیعه یعنی اصل اسلام نبوت امامت110 شیعه یعنی اصل مذهب اصل اسلام110مذهب واقعی الله شیعه میباشد 110مذهب واقعی الله شیعه میباشد 110 شیعه یعنی انتخاب اسلام واقعی 110 شیعه یعنی انتخاب اسلام واقعی110 خلیفه واقعی دین مذهب الله110 دین واقعی الله مذهب شیعه است110 کلیده دین مذهب الله محمد علی110شیعه یعنی انتخاب اسلام واقعی110 انتخاب خلیفه امام اصلی دین اسلام دین واقعی الله مذهب شیعه است110 کلیده دین مذهب الله محمد علی110شیعه یعنی انتخاب اسلام واقعی110 انتخاب خلیفه امام اصلی دین اسلام به ابجد علی110 یمین110 در قرآن اصحاب یمین نامه اعمالشان را در دست راستشان داده و بدون حساب کتاب وارد بهشت میشوند مدثرآیه 38-39 کل نفس بما کسبت رهینه” الا اصحاب الیمین همه در قیامت در گرو اعمالشان هستند الا اصحاب الیمین شیعیان فرزندان علی و فاطمه میباشند 110یمین 110نگین110دین الهی 110علی110امام جانشین اصلی  محمد ابن عبدالله110رئیس دین مذهب شیعه علی110 جانشینه حضرت محمد ابن عبدالله110 امام جانشین محمد علی ابن ابیطالب110علی110شیعه یعنی اصل مذهب اصل اسلام 110نام شیعه دوازده بار درقرآن آمده است وان من شیعه الابراهیم اذ جاء ربه بقلب سلیم 110شیعه یعنی اصل مذهب اصل اسلام110 اصل اسلام 253+132 بدین الله=385 شیعه385 اولیاء الله 183 مذهب اسلام 183 یگانه مذهب الله 183+202 محمد علی =385 شیعه 385 انسان کامل 253+132 اسلام = 385 شیعه
اولیاء الله 183 قلب مذهب 183 مذهب اسلام 183 یگانه مذهب الله 183+202 محمد علی =385 شیعه 385 انسان کامل 253+132 اسلام = 385 شیعه 385 اصل اسلام 253+132 بدین الله=385
انتخاب امام 1136- 1202سه خلیفه =66 الله 66علی ولی الله66 اصل ولایت علی66 روح هدایت محمد 66 مقام ولایت علی66 علی ولی الله66روح شجاعت علی66بجانشین محمد علی 66 اصل ولایت علی 66 اهل نجات امام دین الله66 نایب حضرت مهدی66 الله 66 +66 یگانه =132قلب132 اسلام 132 امام کل132 بدین الله132 اسلام 132+64دین64 کلید64دین64امیرالمومنین حق علی ابن ابی طالب64 دین 64 الله  محمدعلی64+132 اسلام =196 دین اسلام196 امام کل دین196کلید اسلام 196ضرب 14معصوم در خودش میشود 196 دین اسلام 196 کلید اسلام 196یگانه کلید الله 196کلید بدین الله 196 منظور 14 معصوم خانواده محترم رسول خدا را 14معصوم کلید اسلام 196دین اسلام اصل اسلام 253+132 بدین الله=385 شیعه385  اسلام132 +64دین =196 دین اسلام 196 کلید اسلام 196 کلید بدین الله 196 امام کل دین 196 دین اسلام 196 +189 امام جهان دین مذهب کل مهدی یگانه دینه الله 202محمدعلی202امام بمذهب الله 202 اصل اسلام بدین الله385 شیعه 385 اصل دین الله امام مذهب385 دین عبادت مذهب دعا673-541 فتنه ها عمرابوبکر=132 اسلام132تمام دین ها و مذاهب الله اگر توانستید با کلمه الله دین و مذهب تان را به علم ریاضی قرآن ثابت نمائید مادبه دین شما در خواهیم آمد ما مثل شما نامرد نیستم حق را به علم ابجد کبیر و صغیر میپذیریم به علم ابجد 110 بحق110علی110ولی دین 110مذهب جهان 110دین الهی 110مذهب جهان 110علی 110بحق110یمین 110نمک110 نانجو110 عم110جلوه الله 110گندمهای 110نگین110دین الهی110 الله66 بحکم الله علی 66علی ولی الله66 آینه66 بدین66یگانه 66 الله66 ادیان66زنده 66 الله 66آینه66بدین66 یگانه 66ادیان66زنده66 الله66بحکم الله علی 66 علی ولی الله 66 آینه66 بدین 66 یگانه 66ادیان 66زنده66 الله66
الله66 آگاه جهان 66 یگانه 66 به جهان 66 زنده 66 ادیان 66 بدین الله66+ 66=132 اسلام132 اسلام132+64=196دین اسلام 196 + 130دین الله59مهدی59جهان59 از آن مهدی=385شیعه385   دین اسلام مهدی 255 دین اسلام مهدی255فقط الله 255  یا الله یا محمد یا علی 255 فقط الله255+222علی ولی الله =477
=477 -541 فتنه ها  عمر ابوبکر= 64  دین 64 الله محمد علی 64 +64 جانشین محمد علی 64 الله محمد علی64+64=128 کلید دین 128 حسین 128 طبیب  اهل جهانی128حاکم جهان 128 کلید دین128 حسین 128 صلح 128  مکتب عاشورای حسینی باعث صلح و ثبات جهانی خواهد شد به ابجد 97 کعبه 97 مذهب الهی 97 ماه مذهب97محمده 97 مذهب ماه 97 یا الله یا محمد یا علی 97فروع دین ده  اصول دین پنج 97 اصل فروع دین ده اصول دین پنج 110 فروع دین اصل دین اهل قرآن 110 یمین110بها  اصحاب110یمین110جام الله110 جلوه الله 110مذهب جهان110علی110ولی دین110جام الله110جلوه الله110عم 110نگین 110دین الهی110جلوه الله 110مذهب جهان110اصل ولایت محمدانتخاب امامت علی 110 با کلمه 66مذهب 66 یگانه 66
الله66 آگاه جهان66 یگانه 66به جهان66زنده 66 ادیان66بدین الله66+ 66=132 اسلام یگانه الله132 اسلام132+64دین=196دین اسلام 196+دین نمونه اسلام به ابجد کبیر و صغیر دین اسلام 224سید علی224مذهب جهان110جلوه الله 110مذهب مهدی 110عقل جامع 313رمز الله 313  یاران امام زمان 313 نفر میباشند هر سال 313 روز با 52 جمعه 313+52 = 365 روز سال                                     دین مذهب ادب اهل دین222 حیدر222 علی ولی الله 222 +163جمع مذهب = 385 شیعه 385 مکتب الله محمد علی82بهای دین82 امام 82فروع دین اصول مذهب 82 امام 82 مهدی82 حروف294مغز اسلام مذهب 249  منبع آگاه 169علی مهدی169 با ادب اهل دین 110 نقطه164 عقل جامع 164 +60طلایی60  =224 دین اسلام 224 سید علی 224 اهل نجات دین اسلامی 60 هر دفعه با قرآن مانوس میشوید یک پنجره بقلب شما باز میشود  وضوع با آب   آب طراوت زندگی نسیم روح بخش به عقل خرد انسان است انسان بی خرد مثل آدم بی لباس است385 آقای دین امام مذهب الله385 اصل دین الله251+134 امام مذاهب =385 شیعه385فلسفه دین الله 385
110تشیع بهترین فرهنگ دنیاست ملاک آدمیت عشق الله ست علی گویان عالم جمله هستند تمام انبیاء هم شیعه هستندخدا یکی دین یکی آئین یکی حق یکی جانم یکی هم جان جانانم یکی بی اذن علی قدم مزن بر محراب هم زاده محرابو شهید محراب علیست سایه پیغمبر ندارد هیچ میدانی چرا آفتابی چون علی در سایه پیغمبر است گفتم که روم سایه لطفش بنشینم گفتا که علی نور بوود سایه نداردکسی کو گفته از علمو درایت بیانات متین غیر از علی نیست جانشین خاتم پیغمبران مولاءعلیست امیرالمومنین در کعبه دوشش کسی غیر ازعلی نیست جانشین خاتم پیغمبران مولاء علیست شجره نبوت 30+شجره امامت30 =60+50عیسی محمد=110علی 110 ثمره 124هزار پیامبر است روایتی مشهور در منابع حدیثی به این صورت بیان شده است: «لو لاک لما خلقت الافلاک[۱] ای پیامبر (ص) اگر تو نبودی، افلاک را خلق نمی کردم.» در بعضی از منابع، این روایت ادامه ای دارد که مرتبط به حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س) می شود. البته تعابیر نقل شده در این باره متفاوت هستند:


« و لولا على لما خلقتك و لولا فاطمه لما خلقتكما[۲] اگر علی (ع) نبود، رسول را خلق نمی کردم و اگر فاطمه نبود، رسول و علی (علیهما السلام) را خلق نمی کردم.»
یا
« فلو لاكم ما خلقت الدنیا و الأخره و لا الجنه و النار[۳] اگر شما نبودید دنیا و آخرت و بهشت و جهنم را خلق نمی کردم
یا
« و لولاكما لما خلقت الافلاك[۴] اگر شما نبودید افلاک را خلق نمی کردم.»

برای فهم معنای این حدیث (فارغ از بحث سند حدیث) باید به غرض و هدف از خلقت آسمان و زمین و انسان دقت کنیم. مطابق آیات قرآن، انسان گل سر سبد خلقت آسمان و زمین است و خدای متعال، آسمان و زمین و آنچه در اوست را به تسخیر انسان درآورده است:
«وَ سَخَّرَ لَكُمْ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ جَمیعاً[جاثیه/۱۳] او آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است همه را از سوى خودش مسخّر شما ساخته»

و انسان را برای عبادت و بندگی خلق کرده است:
«وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُونِ[ذاریات/۵۶] من جنّ و انس را نیافریدم جز براى اینكه عبادتم كنند.»

بنابراین برای فهم حدیث باید به رابطه پیامبر (ص) و حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) با عبادت بنگریم. در این باره چند نوع بیان می توانیم داشته باشیم:
۱- مسیر توحید و یگانه پرستی، با تلاش و زحمات انبیاء هموار می شود و در راس انبیاء، حضرت ختمی مرتبیت محمد (ص) قرار دارد. بنابراین جایگاه ایشان در تحقق عبادت انسان ها، جایگاهی رفیع و اساسی است. از سویی نیز راه ایشان با وصی و جانشینشان، حضرت علی (ع) تثبیت می شود. یعنی اگر حضرت علی (ع) نباشند، زحمات پیامبر اکرم (ص) نتیجه ای در بر نخواهد داشت، همان گونه که در آیه قرآن این گونه بیان شده است:
«یا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ[مائده/۶۷] اى پیامبر! آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است، كاملًا (به مردم) برسان! و اگر نكنى، رسالت او را انجام نداده ‏اى»

از سویی نیز نقش جدی و اساسی حضرت زهرا (س) در دفاع از ولایت باید مد نظر قرار بگیرد. چه بسا اگر جان نثاری ایشان نبود، غاصبان خلافت می توانستند برای همیشه تاریخ، دین اسلام را از رهبری اصیل منحرف کرده و هیچ روزنه ای برای یافتن راه حق باقی نگذارند.
بنابراین غرض خلقت آسمان ها و زمین، در خلق انسان است. و غرض خلقت انسان، در عبادت است. و برای تحقق عبادت، وجود حضرت ختمی مرتبت (ص) نقشی اساسی داشته، نقشی که بدون حضرت علی (ع) عقیم می شده، همان گونه که اگر حضرت زهرا (س) نبودند، نقش حضرت علی (ع) تباه می شد.

۲- در بیان دوم، ضمن تاکید بر مطالبی که در بیان اول ذکر شده، باید به این نکته توجه کنیم که حضرت زهرا (س) مادر ائمه می باشند. و راه وصایت و امامت از طریق ایشان هموار شده است. از همین رو ایشان کوثر نامیده شده اند:
«إِنَّا أَعْطَیْنَاكَ الْكَوْثَرَ * فَصَلّ‏ِ لِرَبِّكَ وَ انحَر * إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَر[سوره کوثر] ما به تو كوثر [خیر و بركت فراوان‏] عطا كردیم! * پس براى پروردگارت نماز بخوان و قربانى كن! *  (و بدان) دشمن تو قطعاً بریده‏ نسل و بى ‏عقب است!»

۳- در عبادت کیفیت بسیار مهم تر از کمیت است و نقش حضرات معصومین در این جا روشن می شود که عبادت خدای متعال با آنها تحقق یافته است. تا آن جا که یک ضربه حضرت علی (ع) از عبادت جن و انس، با ارزش تر است:
«جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَقُولُ قَتْلُهُ لِعَمْرِو بْنِ عَبْدِ وُدٍّ الْعَامِرِیِّ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ الثَّقَلَیْن[۵]‏ پیامبر (ص) می فرمودند، کشتن عمر بن عبد ود، از عبادت جن و انس، افضل بوده»
بنابراین گویی با نبودن آنها، اصلا عبادتی انجام نشده
این حقیقت را می توانیم به عبارت های دیگری نیز بیان کنیم. اما اصل همان رابطه حضرات با بحث عبادت است.

پی نوشت:
[۱]. بحارالانوار، ج ۱۵، ص ۲۸؛ ج ۱۶، ص ۴۰۶، و ج ۵۷، ص ۱۹۹.
[۲]. مستدرك سفینه البحار، شیخ على النمازى، ج ۳، ص ۱۶۸ و ۱۶۹.
[۳]. مستدرك سفینه البحار، شیخ على النمازى، ج ۳، ص ۱۶۷.
[۴]. بحارالانوار، ج ۷۴، ص ۱۱۶.
[۵]. كشف الیقین فی فضائل أمیر المؤمنین علیه السلام ،ص۸۳.

پیامبر می فرماید خداونددر زمین چهار خلیفه قرار داد خلیفه اول آدم ابولبشراست خلیفه دوم داود نبی ست خلیفه سوم هارون برادرموسی و خلیفه چهارم علی برمحمد مصطفی جانشینه مصطفی این مرتضی مولاء علیست ده ساله منتظریک مرد در فرقه های گمراه دین میگردم ولی هنوز پیدا نشد که بتواندبا 5 کلمه پیامبرو جانشینش را به علم ریاضی قرآن ثابت نماید   به ابجدعلی110ولی دین110دین الهی110جانشین خاتم الانبیاءمحمد علیست110انتخاب رسول الله علی ابن ابیطالب110 خلیفه قرآن جانشین حضرت محمد 110خلیفه اول امام واقعی مسلمین 110خلیفه واقعی دین محمد98+12 امام=110باعلی اولین جانشین رسول الله110الله آدم داود هارون محمد علی110 اولین خلیفه بدین رسول الله110اصل اسلام اصل دین اصل مذهب اصل ولایت110 کلام الله کلام قرآن کلام محمد110 اصل اسلام اصل دین اصل مذهب اصل قرآن 110اصل اسلام اصل دین اصل مذهب اصل ولایت110 خلیفه اول امام واقعی مسلمین110 جانشین محمد امام علی ابن ابی طالب 110اصل اسلام مقدس بدین الله محمد علی 110مذهب الله یا دین الله راه الله110اصل اسلامی اصل دین اصل مذهب الله110اصل ولایت اصل اسلام اصل دین اصل مذهب 110امام اصلی دین اصل ولایت مذهب الله 110 شیعه یعنی انتخاب اسلام واقعی110شیعه یعنی اصل مذهب اصل اسلام 110مذهب واقعی الله شیعه میباشد 110امام جانشین محمدعلی ابن ابی طالب 110 جانشینه حضرت محمد ابن عبدالله 110امام جانشین محمد علی ابن ابیطالب 110جانشین خاتم انبیاء محمدعلیست110علی قلب  مذهب الله جانشین محمد110دینه الله اصل اسلام محمدعلی 110علی 110علی مع الحق اصل اسلام علی110الحق مع علی شیعه علی 110شیعه یعنی انتخاب اسلام واقعی 110قسم به  الله اصل جانشین محمد علی 110مذهب واقعی الله شیعه میباشد 110اول جانشین حضرت خاتم دین علی110بهترین دین مذهب الله شیعه است110بهترین مذهب الله محمدعلی110 جانشین خاتم الانبیاء محمد علیست110انتخاب رسول الله علی ابن ابی طالب110 اصل اسلام اصل دین اصل مذهب اصل قرآن 110امام دین مذهب شیعه علی110علی کاملترین دین اصل اسلام علی110 بهترین دین مذهب الله شیعه است110راه حق مذهب الله شیعه علی110امام جانشین محمدعلی ابن ابی طالب 110 جانشینه حضرت محمد ابن عبدالله 110امام جانشین محمد علی ابن ابیطالب 110جانشین خاتم انبیاء محمدعلیست110علی قلب  مذهب الله جانشین محمد110 علی مذهب واقعی دین الله شیعه است110 مذهب الله ومحمد اصل اسلام علی110اصول دین مذهب انتخاب شیعه اصل اسلام110امام دین الله مذهب شیعه علی 110چهره اصلی مذاهب الله شیعه است110بهترین دین مذهب الله شیعه است110امام دین مذهب الله اصل اسلام علی110امام دین مذهب الله شیعه علی110مذهب واقعی الله شیعه میباشد 110 شیعه یعنی انتخاب اسلام واقعی 110نبوت محمد امامت علی بدین الله 110اصل اسلام یعنی شیعه الله110اصل اسلام حق شیعه دوازده امامی110 شیعه یعنی اصل اسلام اصل مذهب110 کلام الله کلام قرآن کلام محمد110 اصل اسلام اصل دین اصل مذهب اصل قرآن 110شیعه یعنی انتخاب اسلام واقعی110شیعه یعنی اصل مذهب اصل اسلام 110مذهب واقعی الله شیعه میباشد 110امام جانشین محمدعلی ابن ابی طالب 110 جانشینه حضرت محمد ابن عبدالله 110امام جانشین محمد علی ابن ابیطالب 110جانشین خاتم انبیاء محمدعلیست110علی قلب  مذهب الله جانشین محمد110عددمقدس دین الله محمد علی110مذهب بحق دین اصل اسلام امام شیعه110علی110ولی دین 110علی110شیعه یعنی انتخاب اسلام واقعی110 110شیعه یعنی اصل اسلام نبوت امامت 110کلام الله کلام قرآن کلام محمد110شیعه یعنی اصل مذهب اصل اسلام110مذهب واقعی الله شیعه میباشد110مذهب واقعی الله شیعه میباشد 110 شیعه یعنی انتخاب اسلام واقعی110شیعه یعنی انتخاب اسلام واقعی110خلیفه واقعی دین مذهب الله110 دین واقعی الله مذهب شیعه است 110کلیده دین مذهب الله محمدعلی110شیعه یعنی انتخاب اسلام واقعی110 انتخاب خلیفه امام اصلی دین اسلام110شیعه درقرآن امیرالمومنین 110علی110 امیرالمومنین اسرار مذاهب الله 110به ابجد علی110یمین110 در قرآن اصحاب یمین نامه اعمالشان را دردست راستشان داده وبدون حساب کتاب واردبهشت میشوند مدثرآیه 38-39کل نفس بما کسبت رهینه” الا اصحاب الیمین همه در قیامت در گرو اعمالشان هستند الا اصحاب یمین شیعیان فرزندان علی و فاطمه میباشند

کسانی که در انقلاب و جنگ تحمیلی نقشی نداشته اند نمی توانند مدافع خوبی برای انقلاب و آرمانهایش باشند در حالی که تمام آشنایان و فامیلش را به کار گمارده برای گزینش نیرو های ارزشی تقواء و شجاعت بسیجی شرط اول است که در عمل ثابت می شود به عمل کار برآید به سخنرانی نیست کسانی که مدرک گرا هستند وخدمتی برای انقلاب و جهاد و هیچ قدمی بر نمی دارند نه برای دین و مذهب مثل انسانهایی که بی نماز هستندزندگی 50 ساله شان را تباه می کنند وقتی خطری انقلاب را تهدید می کند این جانبازان و خانواده شهداء پشتیبان این مملکت میباشند ولی در ادارات با غیر اینهامواجع می شویم پارتی بازی مساوی است با شرک خفی!
اغلب کسانی که در زندگی رعایت عدالت نمی کنند و به پارتی بازی روی می آورند در واقع در یکی دیگر از اصول پنج گانه مذهب تشیع نیز دچار مشکل هستند و آن توحید است. وقتی کسی قانون را دور می زند تا نیروهایی جز نیروهای الهی به او کمک کنند، به کافی بودن نیروی الهی و به صلاح و مصلحت اندیشی های پروردگار شک دارد و این یعنی شرک خفی. در حالیکه مومن اولا به خداوند را برای یاری رسانی کافی و قادر می داند و ثانیا به تقدیرات الهی (کم باشد یا زیاد) راضی است.هر آن چه خلاف ضوابط و مقررات حکومت اسلامی، انجام شود جایز نیست و در مورد استخدام از این طریق، در صورتی که شرایط را نداشته باشد حقوقش اشکال دارد.

 

یکی می گفت من و همسرم با پارتی بازی به حج رفتیم آیا همسرم به من حرام شده است رزمندگان  هشت سال دفاع مقدس و خانواده شهداء کمر ابر قدرتها را در هم شکستند و حامی دین و مذهب اسلام میباشند ولی کسانی که مدرک گراء هستند در راس امور دولتی قرار گرفته و فرزندان جانبازان و شهداء بیکار میباشند توقع شما این است که انقلاب متعلق به مجاهدان راه الله و فرزندانشان میباشد ولی در ادارات بروی  اینها بسته شده اگر خطری انقلاب را تهدید کند آنها و فرزندانشان قادرند از این انقلاب  دفاع کنند یا باز ما جانبازان و خانواده شهداء مسئول نگهداری از انقلاب و ارزشهایش هستیم  چرا دولت کاری فکری نمی کند اگر خطری این انقلاب را تهدید کند گناهش به گردن قاصبان میز ریاست میباشد چرا دولت کاری نمی کند مگر خوابشان برده شاید ما کار گزاران ارزشی نداریم که به دین و مذهب شجاعت مجاهدان فی سبیل الله ارزشی قائل نیستند و فقط مدرک گرا هستند و زمانی هم که جنگ بشود فرار را برقرار می کنند و خیانت به دین الله خواهند کرد 

میگوید من امام زمان را دوست دارم تا بحال یک قدم برای یاران امام زمان برنداشته فقط تاتوانسته با یاران امام زمان در بیفته هرکاری کرده برای غیر امام زمانی ها انجام داده میگوید من یاران امام زمان را دوست دارم خیلی با آنها راحتم هیچ کاری براشون نکردم آنها هم کاری به کارم ندارند خیلی راحتم اصلا"صداشون درنمی آدکاری باشون نداریم خیلی آدمای خوبی هستند فقط عیبشون اینه که توی خط مانیستندمیگویندما تو خط الله و امام زمانیم توی خط ما نیستند میگویدمن مسلمانم تبلیغ دین نمی داندمیگه موبایلم ویروس می گیره تبلیغ دین نمی کند تو خودت بدترین ویروسی یک مرکز اسلامی بولوتوس و شی ریت نداریم در موبایل جوانان 5تا کلیب سخنرانی قرآن و مذهب نیست خاک بر سر کسانی که موبایل های مردم را کنترل می کنندو برنامه های زیبا به مردم ارائه نمی کنند به ابجد الله 66+130دین الله =196دین اسلام196کلید اسلام 196 کلید بدین الله196 امام کل دین196 ضرب 14 معصوم در خودش میشود 196 دین اسلام 196یگانه دین الله196دین اسلام196کلید اسلام 196 کلید بدین الله196 امام کل دین196 ضرب 14 معصوم در خودش میشود 196 دین اسلام 196 کلید اسلام 196یگانه دین الله196لطفا با کلمه الله پیامبر و جانشین و دین و مذهبتان را ثابت فرمائیدبه ابجد الله66 اصل دین اسلام شیعه66انسان کامل اصل دین اسلام 66اصل دین اسلام شیعه 66اصل ولایت علی 66 جانشین حضرت محمد66علی ولی الله66 امیرالمومنین حق علی ابن ابی طالب132اصل دین اسلام شیعه 66+66 الله=132 اسلام 132 امام کل132 بدین الله132 اسلام132به ابجدکبیر و صغیرمذهب 66مذهب66+66الله66 +66پیروان دین مذهب الله=132قلب132اصل دین اسلام شیعه 66علی ولی الله132امیرالمومنین حق علی ابن ابی طالب132 اصل دین اسلام شیعه66دین الله راه الله 66راه الله راه محمد66 اصل دین اسلام شیعه66 الله66+66علی ولی الله =132 اسلام66علی کیست جانشین66 جانشین حضرت محمد66 راه انبیاء علی 66 تنها راه الهی الله66اصل ولایت علی66یا اباصالح المهدی 66نور مقدس الله محمد66 جانشین حضرت محمد 66 اصل ولایت علی 66علی ولی الله 66هدف بعثت انبیاء66 رهبر واقعی اسلام 66 علی ولی الله 66جانشین حضرت محمد 66مسیر الله علی66 امام غدیر خمی 66دین الله راه الله 66 اصل دین اسلام اطاعت66یاور قرآن علی66 مذهب شیعه علی 66اصل دین اسلام شیعه66مذهب پیامبر علی66 سید انبیاء علی 66دستور الله علی66یا الله یاعلی 66 راه انبیاء قرآن محمد66 راه ارباب حق علی 66 راه عشق اسلام علی 66 اصل اسلام امام واقعی 66 علم محمد علی66تنها را الهی الله 66امام مکتب الله محمد66 یا الثارات الحسین 66بالا ترین درجه اسلام 66 اقیانوس دین علی 66 اولین امام واقعی 66دین الله راه الله 66 مذهب اصلی دین اسلام66اصل دین اسلام شیعه 66مسیر الله علی 66 +66الله = 132 اسلام 132 علی ولی الله 66 مشگل گشای کل عالمی 66مصلح کل دین اسلام66یااباصالح المهدی 66عدل توحید امامت66عدل توحید نبوت 66 نماینده الله محمد66بجانشین محمد علی66مشگل گشای کل عالمی66 اصل دین اسلام شیعه66 وعده خدا نزدیک است66 الله66هدف بعثت انبیاء66اصل دین اسلام شیعه66 امیرالمومنین حق علی ابن ابی طالب66 +66 ارباب واقعی دینه66یاحریم قرآن علی=132اسلام 132یا علی هو132 دین ویا مذهب132قلب132 یا اصل 132 اسلام132+64 دین=196 دین اسلام 196 کلید اسلام 196 پیامبر فرمود خداوند در زمین چهار خلیفه قرار داد خلیفه اول آدم ابوالبشر است خلیفه دوم داود نبی خلیفه سوم هارون برادر موسی خلیفه چهارم علی بر محمد مصطفی60 حکم امامت علی60امام برحق دین اسلام60امام شیعه اصل اسلام60 اول خلیفه الله 60 آدم داود هارون علی72+60 اول خلیفه الله=132 اسلام132 + 64 دین=196 دین اسلام 196 کلید اسلام 196 کلید بدین الله 196 امام کل دین 196 دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم خانواده حضرت محمد میشود 196 دین اسلام 196قلب دین196 امام زمانی ها196 دین اسلام 196 +387 اهل قرآن =583 شبکه نور583 محمد علی فاطمه حسن حسین 583 امت اسلامی 583عاشوراه 583 امت اسلامی 583 اهل بیت فاطمه 853 محمد علی فاطمه حسن حسین 583 احد عشر 583 آیه مباهله حیدث کثاء اهل بیت پیامبر  ابجد 5 تن آل عباء 583شبکه نور 583 این عدد نورانی را از راست بخوان براستی شیعه 385 = 583 فرزندان اهل بیت پیامبرند به به ابجد کلمه الله41+25 اصل دین اسلام شیعه66اصل دین مذهب اسلامی66یا اباصالح المهدی66انبیاء و اولیاء 66 الله66+66 هدف بعثت انبیاء=132اسلام 132امیرالمومنین حق علی ابن ابی طالب132 قلب132 اسلام 132 امام کل132 بدین الله132 اسلام 132+64دین64 کلید64دین64امیرالمومنین حق علی ابن ابی طالب64الله محمدعلی=196 دین اسلام196 امام کل دین196کلید اسلام 196ضرب 14معصوم در خودش میشود 196 دین اسلام 196 کلید بدین الله 196 منظور 14 معصوم خانواده محترم رسول خدا را 14معصوم کلید اسلام 196دین اسلام196شیعه 25اصل اسلام 25 انسان کامل25 انسان نمونه25 دین آدم25 نام آدم هم25 باردرقرآن آمده است آدم باش و حق را بپذیر25 اصل اسلام25 شیعه25  نام شیعه 12 بار در قرآن آمده است ابجدکبیروصغیرمذهب66+66الله66+66جانشین حضرت محمد66امام اصلی مذهب الله66 انتخاب اصل امام مذهب الله66 اصل دین اسلام شیعه66 +66علی ولی الله =132 اسلام 132ادیان زنده 132قلب132اسلام 132امام کل132 بدین الله132یگانه الله 132اسلام132یگانه الله132 ادیان الله132بدین الله132اسلام 132به ابجددین64 الله محمدعلی64 اول دوم سوم چهارم پنجم64 امام اول پنج تن آل عباء64یگانه دین مقدس الله64به ابجد64دین64 الله محمدعلی64الله محمدعلی64جانشین محمد علی64نماینده بدین الله64کلیداسرارالله64 امام دین اسلام علی 64نماینده بدین الله64دین الله اصل اسلام64الله محمدعلی64 مذهب ناب اسلام شیعه است64بهترین مذهب الله64جانشین محمدعلی 64عشق الله راه الله64عترت رسول الله64مذهب واقعی الله64 حقیقت دین الله64 مذاهب الله شیعه است64 ریشه ولایت 64 عشق الله راه الله 64 حیقت دین الله64 تنها برگزیده دین 64 معجره قرآن محمد64 محرم اسرار الهی64 قانون مذهب دین الله 64 امامت بدین الله64معجزه قرآن محمد64 محرم اسرار الهی64 دین 64 الله محمد علی 64دین64 الله محمد علی64جانشین محمد علی64 اگربتوانید همین الان به مذهب شما درخواهم آمدباکلمه مذهب اسلام پیامبر و جانشینش ومذهبتان را ثابت کنید{مذهب اسلام 183+202محمد علی=385 شیعه385فلسفه دین الله385اسلام پیامبر385فقط دین اسلام 385یگانه مذهب الله محمد علی385 شیعه385پیامبرفرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385شیعه385باآل قرآن385مذهب مقدس دین الله385مومن بدین مذهب اسلام385 مقدس دین مذهب الله385امام اصلی بدین الله385یا مومنان واقعی385شیعه 385اصل اسلام بدین الله385 شیعه385دین الله34+25اصل اسلام=59مهدی  اصل عبادت اصل اسلام59دین واقعی اسلام 59راهنمای دین اسلام 59 آخرین امام دین اسلام59 مهدی59 حامی 59 مهدی 59 میباشدبه ابجد کلمه الله 41+25 اصل دین اسلام شیعه66الله66یا اباصالح المهدی 66انبیاء و اولیاء 66 الله66+66 هدف بعثت انبیاء =132اسلام 132قلب132 اسلام 132 امام کل132 بدین الله132 اسلام 132+64 دین64 کلید64 دین 64الله محمد علی=196دین اسلام196 امام کل دین196کلید اسلام 196ضرب 14معصوم در خودش میشود 196 دین اسلام 196 کلید بدین الله 196منظور 14 معصوم خانواده محترم رسول خدا را 14معصوم کلید اسلام 196دین اسلام 196میگویند64اصل مذهب بدین الله64 دین 64 الله محمد علی64+64= 128کلیددین 128حاکم جهان 128طبیب اهل جهانی 128حسین128دین الله130 +183مذهب اسلام +72کاملترین مذهب امامت 72بدین ها=آدم داودهارون علی72=132علی ولی الله132امیرالمومنین حق علی ابن ابی طالب132+253مذهب محمدعلی =385شیعه 385 دین مقدس مذهب الله385مذهب اصلی بدین اسلام385 شیعه385یاران مهدی313 +72یاران امام حسین= 385شیعه385حکم دین اصل اسلام 385 مذهب اصلی بدین اسلام385  یگانه مذهب الله محمد علی385 انسان کامل بدین الله 385 اصل حکم دین اسلام 385بدین واقعی اسلام 385ادیان واقعی بدین الله 385شیعه385  فقط دین اسلام 385دین ناب الله محمدعلی385 شیعه385به ابجددین64 دین64 الله محمد علی 64 جانشین محمد علی 64 اگربتوانیدهمین الان به مذهب شما درخواهم آمد باکلمه مذهب اسلام پیامبر و جانشینش ومذهبتان را ثابت کنید{مذهب اسلام 183+202 محمد علی =385شیعه385فلسفه دین الله385 اسلام پیامبر 385فقط دین اسلام385یگانه مذهب الله محمد علی385شیعه385پیامبرفرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجدفرقه385شیعه385باآل قرآن 385دین الله34+25اصل اسلام=59مهدی59اصل عبادت اصل اسلام59دین واقعی اسلام 59راهنمای دین اسلام 59 آخرین امام دین اسلام59مهدی59 حامی 59 مهدی 59 میباشدپیامبر فرمود خلیفه اول آدم ابولبشر است خلیفه دوم داود نبی خلیفه سوم هارون برادر موسی و خلیفه چهارم علی بر محمد مصطفی جانشین مصطفی این مرتضی مولاء علیست بخوان نام خلفاء برعکس می فهمی حق با علی مولاء است علی110دین الهی110ولی دین110جلوه الله110یمین110پلیسی110نمک 110نانجو110علی110 به نانو نمک مرتضی علی قسم حق با علیست به ابجدالله آدم داود هارون محمد علی110کلام الله کلام قرآن کلام محمد110 نبوت محمد امامت علی بدین الله110اصل اسلام اصل دین اصل مذهب مکتب الله110اصل اسلام حق شیعه دوازده امامی 110شیعه یعنی اصل اسلام اصل مذهب 110اولین خلیفه بدین رسول الله110 کلام الله کلام قرآن کلام محمد110شیعه یعنی انتخاب اسلام واقعی110شیعه یعنی اصل مذهب اصل اسلام 110نبوت محمد امامت علی بدین الله 110اصل اسلام یعنی شیعه الله110اصل اسلام حق شیعه دوازده امامی110شیعه یعنی اصل اسلام اصل مذهب110 عددمقدس دین الله محمد علی110مذهب بحق دین اصل اسلام امام شیعه است110علی110 شیعه یعنی انتخاب اسلام واقعی 110شیعه یعنی اصل اسلام نبوت امامت110شیعه یعنی اصل مذهب اصل اسلام 110مذهب واقعی الله شیعه میباشد 110مذهب واقعی الله شیعه میباشد 110 شیعه یعنی انتخاب اسلام واقعی 110 شیعه یعنی انتخاب اسلام واقعی110خلیفه واقعی دین مذهب الله110 دین واقعی الله مذهب شیعه است 110کلیده دین مذهب الله محمد علی110شیعه یعنی انتخاب اسلام واقعی110 انتخاب خلیفه امام اصلی دین اسلام110شیعه در قرآن امیرالمومنین 110علی110 امیرالمومنین اسرار مذاهب الله 110به ابجد علی 110 یمین110 در قرآن اصحاب یمین نامه اعمالشان را در دست راستشان داده و بدون حساب کتاب وارد بهشت میشوند مدثرآیه 38-39 کل نفس بما کسبت رهینه” الا اصحاب الیمین همه در قیامت در گرو اعمالشان هستند الا اصحاب یمین شیعیان فرزندان علی و فاطمه میباشند110یمین110نگین 110دین الهی110علی110دین الهی110 ولی دین110نگین110دین الهی110علی110عم110 نمک110نان جو110پلیسی110نامت صدوده یا علی حقاپلیس عالمی 110نمک110نانجو110به نانو نمک مرتضی علی حق با علیست
110تشیع بهترین فرهنگ دنیاست ملاک آدمیت عشق الله ست علی گویان عالم جمله هستند تمام انبیاء هم شیعه هستندخدا یکی دین یکی آئین یکی حق یکی جانم یکی هم جان جانانم یکی بی اذن علی قدم مزن بر محراب هم زاده محرابو شهید محراب علیست سایه پیغمبر ندارد هیچ میدانی چرا آفتابی چون علی در سایه پیغمبر است گفتم که روم سایه لطفش بنشینم گفتا که علی نور بوود سایه نداردکسی کو گفته از علمو درایت بیانات متین غیر از علی نیست جانشین خاتم پیغمبران مولاءعلیست امیرالمومنین در کعبه دوشش کسی غیر ازعلی نیست جانشین خاتم پیغمبران مولاء علیست پیامبر فرمودخداوند در زمین چهار خلیفه قرار داد خلیفه اول آدم ابولبشر است خلیفه دوم داود نبی خلیفه سوم هارون برادر موسی و خلیفه چهارم علی بر محمد مصطفی جانشین مصطفی این مرتضی مولاء علیست شجره نبوت 30+شجره امامت30 =60+50عیسی محمد =110علی 110 ثمره 124هزار پیامبر است علی110 الله محمدعلی آدم داود هارون 110خلیفه اصلی دین مذاهب علی110امام علی فرمود ابوبکر و عمر تا سن 41 سالگی همچنان بت پرست بووده اند این دو قاصب موجب شهادت من و جانشینان پیامبر خواهند شد 41+5 تن +12 امام +14 معصوم =72 شهید کربلاء خواهند شد شرط امامت بر مسلمین امام هیچگاه نباید بت پرست بوده باشد چون علی علیه السلام از وقتی که از طفولیت خارج شد، ایمان به خدا داشت و یک لحظه بدون ایمان نبوده است همچنان که رسول خدا چنین بود. ایشان از اول تکلیف، از شرک و بت پرستی اجتناب فرمود، چون پیامبرو امام نباید هیچگاه بت پرست بوده باشد، پس ابوبکر و عمر که سالها بت پرست بوده اند، نمی توانند امام باشند و باید علی علیه السلام، امام باشد، نه غیر او.
دیگری پرسید: چرا علی علیه السلام با عمر و ابوبکر جنگ نکرد؟ مأمون گفت: عمل امیرالمومنین اگر از جانب خداوند باشد دیگر گفتن چرا، معنا ندارد. بلکه باید مردم به عمل او راضی و تسلیم باشند کما اینکه در قرآن می فرماید: « به پروردگارت قسم آنها مؤمن نیستند تا وقتی که در بین آنها حکم کنی و آنها هیچگونه تنگی و ناراحتی از حکم تو در خود نبینند بلکه تسلیم محض باشند»، (65 نساء) امیرالمؤمنین مانند رسول خدا که درحدیبیه صلح کرد و وقتی قوی شد با کفار جنگید. جنگ با ابوبکر و عمر را صلاح ندید.برای امتحان امت به فرموده رسول خدا چنین کرد 
. . . و امیرالمومنین پیامبر نبود که مأمور تبلیغ باشد بلکه نشانه ای بود بین خدا و خلقش، و بر مردم واجب بود از او اطاعت کنند.

او به منزله  کعبه است، فرزند محراب کعبه است  اگر مردم به کعبه رو کنند، وظیفه خود را انجام داده اند و اگر نه، معصیتکارند.
در این هنگام دیگر کسی سؤال نکرد و همه ساکت شدند.
مامون گفت: شما سؤال کردید، حالا من می پرسم، آیا این روایت اجماع نیست که رسول خدا فرمود: « هر کس عمداً به من دروغی ببندد، جایگاهش پر از آتش می شود؟»
گفتند: بله.
مأمون گفت: پس چگونه است حال کسی که مردم، او را برای خلافت اختیار کرده باشند و به او بگویند « خلیفه رسول الله »، در حالی که رسول خدا او را خلیفه خود قرار نداده است؟ پس هر کس به ابوبکر بگوید « خلیفه رسول الله » به پیغمبراکرم دروغ بسته است.

وقتی می گویند چرا آمده اید برای خود خلیفه تعیین می کنید، می گویید چون رسول خدا خلیفه خود را معیّن نفرمود اما وقتی که او را تعیین کردید می گویید او خلیفه رسول خداست.
کدام یک از این دو کار صحیح است ؟! ای حاضرین! از خدا بترسید و تقلید را رها کنید و از شبهات دوری گزینید. به خدا قسم، کاری مورد قبول خداوند نیست، مگر آنکه برخاسته از روی عقل باشد.

سپس گفت: کسی را که مردم انتخاب کرده اند چگونه می تواند بر خود مردم ولایت داشته باشد، در حالیکه ولایت او به دست مردم است؟! این چه خلافتی است که هر وقت خواستید به او می گویید خلیفه رسول الله و هر وقت از دست او عصبانی شدید، او را می کشید؟ کما اینکه مردمی که عثمان را خلیفه رسول خدا می دانستند، ریختند و او را کشتند. پس خلیفه را باید رسول خدا آن هم از جانب خداوند تعالی تعیین کندتا نشود پیرهن عثمان جنگ جمل را بر علیه خلیفه زمان پیامبر فرمود هر کسی امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلیت از دنیا خواهدرفت تا بتواند بر مردم ولایت داشته باشد.به ابجدامام 82اصل اسلام اصل دین اصل مذهب82 امام 82 امام اصلی دین مذهب الله82به ابجد کبیر و صغیر مذهب 66 الله 66 علی ولی الله 66+66=132 اسلام +253 انسان کامل = 385 شیعه 385مذهب66+66=132 اسلام 132+64 دین= 196 در مورد کلمه الله66+66 علی ولی الله= 132 اسلام 132+64 دین=196 دین اسلام 196 کلید اسلام196 کلید بدین الله196 دین اسلام 196 196به ابجد صغیر و کبیر مذهب الله150مذهب الله 150+46 ماه نماینده الله محمد علی = 196 دین اسلام 196 حقیت بمذهب الله737-541 فتنه ها  عمر ابوبکر= 196 دین اسلام196  اگر توانستی با {کلمه الله اصل دین اسلام 82 امام 82 مهدی 82 به ابجد صغیر و کبیر مهدی 82 علی ولی الله64+18 الله=82 امام82 اصل اسلام اصل دین اصل مذهب 82 انی جاعلک لناس اماما قرآن میفرماید ما امام راانتخاب میکنیم 124هزار پیامبرو جانشینانشان توسط هر پیامبر مثل غدیرخم انتخاب گردید41 اصل دین اسلام41 علی قرآن= 41 +41 اصل دین اسلام=82 امام82+ 114+سوره قرآن= 196دین اسلام 196ضرب 14 معصوم درخودش میشود 196دین اسلام196 {کلمه الله 41 +41 اصل دین اسلام  41=فلسفه نماز41 +41 امام ها اصل اسلام 82 امیر المومنین دوازده حرف 12+58 ابجدش =70 +12 امام اسلام حق = 82 امام 82 اصل دین اسلام بیعت قرآن82 اصل اسلام اصل دین اصل مذهب 82حقیقت اسلام  مذهب شیعه82 امام 82 مهدی هم به ابجد کبیر و صغیر میشود امام 82 آیه الله82کلمه امام 12 بار در قرآن آمده است به ابجد اسلام 12 حق12 اسلام 12 مقدس 12 اخلاق12 منتخب 12 پرچم12 نجاتبخش 12 مهدی دوازدهمین امام دین اسلام میباشد گوهر دین اسلام میباشد  با کلمه و عدد132 اسلام 132 خلفای دین خود را ثابت فرمائیدبه علم ریاضی قرآن به ابجد60 امام برحق دین اسلام60 { اول خلیفه الله 60 آدم داودهارون علی72+60 اول خلیفه الله=132 اسلام132روزی درجمع یاران جبرئیل بصورت پیرمردی رو به امیرالمومنین علی(ع) نمودرحالی که ایشان می آمد و فرمود سلام بر خلیفه چهارم امام علی تبسمی نمود و یاران شگفت زده شدند پیامبر فرمود خلیفه اول آدم ابولبشر است خلیفه دوم داود نبی خلیفه سوم هارون براد موسی و خلیفه چهارم علی بر محمد مصطفی جانشین مصطفی این مرتضی مولاء علیست بخوان نام خلفاء برعکس می فهمی حق با علی مولاء است  حضرت جبرئیل از جانب خداوند اسلام را به پیامبر عرضه نمود به ابجد اسلام 132 محممد132 یا علی هو 132امام کل 132 اسلام 132 اسلام132مکعب 132 محبوب دینی 132 محممد 132یا اصل132بدین الله132به معجزه 132 محممد132امام کل132نشانه دین واقعی الله راه الله اصل اسلام 132 امام کل 132یعنی{ اول خلیفه الله 60 آدم داود هارون علی 72 +60 اول خلیفه الله = 132 اسلام132 روزی  در جمع یاران جبرئیل رو به امیرالمومنین علی(ع) نمود و فرمود سلام بر خلیفه چهارم پیامبر فرمود خلیفه اول آدم ابولبشر است خلیفه دوم داود نبی خلیفه سوم هارون

«جاثلیق » پیشوای بزرگ عالمان مسیحی انتخاب شد، جاثلیق هم تعداد صد نفر از عالمان مسیحی را برای همراهی خویش برگزید، و دیار خویش را به سوی مدینه ترک کردند.

جاثلیق ،که مرد دانشمند و پر مهارتی بود و در فهم احکام انجیل قدرت اجتهاد و استنباط و نیز به مبانی قرآن آشنایی داشت و هم چنین از نظر شخصیت اخلاقی به عقل و خردمندی، صبر و بردباری، فهم و هوشمندی، و جرات و توانایی آراسته بود، به طوری که در برابر هر کسی که سخن می گفت، سکوت اختیار می کرد، وقتی سخن می گفت که از او سؤال شود، و آن گاه که کسی سخن وی را رد می کرد، صبر وخویشتن داری به خرج می داد، با دانشمندان همراه خود وارد «مدینه » شدند، و به وسیله مردم به جست وجوی «وصی » محمد (ص ) و کسی که جانشین آن حضرت شده، پرداختند.

در مسجد پیغمبر (ص)

جاثلیق و دانشمندان همراه وی، به مسجد رسول خدا (ص) و بر «ابوبکر» که جمعی از قریش، مانند: عمربن خطاب، ابوعبیده جراح، خالدبن ولید، و عثمان بن عقان، دور او جمع بودند و من نیز آنجا حضور یافته بودم، وارد شدند.

گروه دانشمندان مسیحی، در برابر ابوبکر قرار گرفتند، پیشوای آنان سلام کرد و جواب وی را دادند. بعد ادامه داد: جانشین پیامبر خود را به من معرفی کنید، من از «روم » آمده ام، و پیرو آئین مسیح فرزند مریم(ع) هستم. وقتی ما از وفات پیامبرشما و اختلافی که در مورد جانشینی او بین شما پیش آمده مطلع شدیم، آمده ایم درباره حقانیت نبوت او تحقیق کنیم، تا در باره دین خود آگاه تر شویم و دین شما رانیز بشناسیم، تا اگر دین شما از دین ما بهتر بود،آن را بپذیریم و تسلیم شما شویم و دعوت پیغمبر (ص) شما را پاسخ مثبت دهیم، و اگر دین شما برخلاف آن بود که پیامبران و عیسی بن مریم(ع) آن را آورده اند، به همان آئین مسیح (ع) باقی بمانیم،زیرا از جانب حضرت عیسی (ع) درباره پیامبران پیمانی و راهنمایی ای وجود دارد،که برای ما نور هدایت خواهد بود.

بنابراین، صاحب اختیار و پاسخ گوی مسائل پس از پیامبر شما کیست؟

عمر بن خطاب در حالی که به «ابوبکر» اشاره می کرد، گفت: این مرد پس ازپیغمبر (ص) ولی امر و صاحب اختیار ما می باشد.

جاثلیق گفت: منظور شما همین پیرمرد است؟ عمر، جواب مثبت داد.

آن گاه جاثلیق گفت: ای پیرمرد! تو وصی محمد (ص) در میان امت او هستی؟ و تو آن کسی می باشی، که علم و دانشی داری که پیامبر (ص) به تو آموخته، و برای هدایت و پاسخگویی به مسائل و احکام امت، از علم و دانش دیگران بی نیاز هستی؟

ابوبکر پاسخ داد: در علم و دانش آن گونه نیست و من هم وصی پیغمبر (ص) نیستم.

جاثلیق گفت: پس پست و مقام تو چیست؟

عمر گفت: این مرد، خلیفه رسول (ص) خداست.

جاثلیق گفت: تو خلیفه ای هستی، که رسول خدا (ص) تو را برای امت تعیین کرده است؟

ابوبکر گفت: اینطور نیست.

جاثلیق گفت: پس شما برای بعد از پیغمبر (ص) خود، چه عنوانی به وجودآورده اید؟ زیرا ما کتاب های پیامبران (ع) را خوانده ایم و به دست آورده ایم، که لباس خلافت جز برای پیامبری از پیامبران نخواهد بود، چون خداوند متعال آدم (ع) راخلیفه خویش در زمین قرار داده، و اطاعت او را بر اهل آسمان و زمین واجب کرده، به حضرت داود (ع) مقام و رفعت بلند بخشیده و فرموده: ای داود! تو را در روی زمین خلیفه قرار دادیم (15) .

بنابراین، تو چگونه عنوان خلافت را برای خود برگزیده ای؟ چه کسی این عنوان را به تو داده؟ آیا پیامبر تو این عنوان را برای تو انتخاب کرده است؟!

ابوبکر گفت: اینطور نبوده، بلکه مردم با هم توافق کردند، و مرا به خلافت برگزیدند.

جاثلیق گفت: پس تو خلیفه مردم هستی، چون خود گفتی: پیغمبر (ص) چنین وصیتی را درباره تو نکرده، در حالی که ما در کتاب ها و سنت های پیامبران یافته ایم که خداوند متعال هیچ پیامبری را نمی فرستد، مگر اینکه برای او «وصی »ای قرار می دهد، و آن پیامبر (ع) «وصی » خویش را به مردم معرفی می کند، و آن وصی، درمقام علم و دانش از همگان بی نیاز است، و همه مردم به علم و دانش او احتیاج دارند.

آیا به راستی، تو درباره پیامبر خویش گمان می کنی، مانند سایر پیامبران وصیتی انجام نداده؟ یا خود ادعایی می کنی که صلاحیت آن را نداری؟ اگر این طور باشد،من شما را منکر نبوت محمد (ص) و باطل کننده سنت های پیامبران، نسبت به امت خویش می دانم!

سخن با مسیحیان

جاثلیق، پس از بیان این مطالب، روی خود را به طرف دانشمندان همراه خود برگردانید و گفت: اینان می گویند: محمد(ص) مقام نبوت نداشته، بلکه کار خود را باقهر و غلبه پیش برده است! زیرا اگر او پیامبر(ص) بود، مانند سایر پیامبران(ع)وصیت انجام می داد، و مثل آنان خلیفه ای تعیین می کرد، تا وارث علم و دانش اوباشد، در حالی که چنین آثاری را در این قوم ما نمی یابیم!

آن گاه دانشمند مسیحی، که خود را پیروز یافته بود، چون شیر خشمناکی غرید وفریاد برداشت: ای پیر مرد! تو اقرار می کنی که محمد(ص) وصیتی به تو نکرده؟ وتو را خلیفه قرار نداده، بلکه مردم به خلافت تو رضایت داده اند؟

اگر خداوند به رضایت مردم راضی باشد، و آنان را به پیروی از خواسته ها واختیارهای خود واگذارد، دیگر پیامبرانی بشارت دهنده و بیم دهنده برای مردم نمی فرستد، و احتیاجی به کتاب و حکمت نیست، تا برای مردم راه حق را روشن گردانند، بلکه آنان هر کاری بخواهند می کنند، و به هرگونه اختلافی مایل باشند،مبتلا می گردند، در صورتی که خداوند فرموده است: «مارسولان مژده دهنده و بیم دهنده را فرستادیم، تا پس از آمدن آنان برای مردم حجت و (بهانه ای) باقی نماند». (16) بنابراین، شما با این استدلال خود، فلسفه آمدن پیامبران را نفی کرده اید، وبه خاطر ناآگاهی، انتخاب مردم را بر اختیار خداوند در مورد فرستادن پیامبران برای بندگان، مقدم داشته اید، و امتها را از نیاز به پیامبران(ع) بی نیاز دانسته اید!

ای وای، که چه خطای بزرگی مرتکب شده اید، و چه نسبت ناروایی را به خداوند و پیغمبر خویش داده اید! و پس از این خطای بزرگ، دل به خلافت بسته اید، در صورتی که این مقام جز برای پیامبر یا وصی او مجاز نمی باشد، درحالی که حجت بر شما تمام شده، نبوت پیامبر خویش و تاکید آن حضرت را قبول دارید، و ادعا می کنید پیرو سنت و هدایت پیامبران هستید!

به هر حال، شما خود را پیروز یافته اید، اما برای ما لازم خواهد بود، در موردادعایی که می کنید با شما بحث کنیم، تا روشن شود شما پس از پیامبر خویش، چه راهی را انتخاب کرده اید؟ آیا این انتخاب شما بر اساس ایمان و دانایی است؟ یا راه کفران و ناآگاهی را پیش گرفته اید؟

به من جواب دهید

سپس جاثلیق، ابوبکر را مخاطب قرار داد، و درباره مطالب بالا توضیح خواست، اما «ابوبکر» که از جواب ناتوان مانده بود، روی خود را به طرف «ابوعبیده جراح » کرد تا شاید او جواب بگوید، ولی او را هم از عهده بر نیامد!

آن گاه جاثلیق رو به یاران خویش کرد و گفت: کار این قوم اساسی ندارد، آنان برای ادعای خویش دلیلی ندارند، آیا فهمیدید؟

آنان گفتند: همینطور است.

سپس جاثلیق، خطاب به ابوبکر نمود و گفت: باز هم سؤال کنم؟

جاثلیق، وقتی جواب مساعد شنید گفت: به من خبر بده، من کیستم؟ و توکیستی؟ تو نزد خداوند چه مقامی داری و مقام من نزد خداوند چگونه خواهد بود؟

ابوبکر گفت: من پیش خودم مؤمن هستم، اما نمی دانم در پیشگاه خداوند چه وضعی خواهم داشت، ولی تو نزد من کافری، و نمی دانم نزد خدا چه وضعی خواهی داشت!

جاثلیق گفت: اما تو بعد از ایمان، خود را به کفر آلوده ساختی، و مقام ایمان خویش را نادیده گرفتی و نمی دانی به راه حق می روی یا باطل. اما درباره من به ایمان بعد از کفر اعتراف کردی، در این صورت وضع من چقدر خوب است، و وضع تو چقدر بد نزد خودت؟ زیرا توبه مقام خویش نزد خدا یقین نداری، ولی به رستگاری من نزد خداوند (با بی اطلاعی خود) شهادت دادی.

ظلم مردم...!

بعد از آن، جاثلیق متوجه همراهان خود شد و گفت: دل خوش دارید و خاطرجمع باشید، که این پیرمرد به نجات شما پس از کفر شهادت داد.

سپس متوجه ابوبکر شد و گفت: ای پیرمرد! حال که ادعای ایمان می کنی،جایگاه تو در بهشت، و مکان من در دوزخ کجا خواهد بود؟

ابوبکر، باز متوجه «عمر» و «ابوعبیده جراح » شد تا شاید آنان جواب قانع کننده ای بدهند، اما آنان هم ناتوان ماندند ناچار خود ابوبکر گفت: من از مکان خود و مقام تو در پیشگاه خداوند اطلاعی ندارم.

جاثلیق ادامه داد: ای مرد! پس چگونه به خویش اجازه دادی به این مسندبنشینی؟ در صورتی که به علم و دانش دیگران محتاج می باشی؟ آیا در میان امت محمد(ص) کسی از تو داناتر نیست؟

ابوبکر گفت: چرا، عالم تر وجود دارد.

جاثلیق گفت: با وجود عالم تر، چرا مردم این بار سنگین را بر عهده توگذاشته اند، و راه سفاهت را پیموده اند؟ اضافه بر این، آن کسی که از تو عالم تراست، اگر مثل تو ناتوان باشد، پس هر دو مساوی هستید و فرقی نخواهید داشت، وهر دو برای اثبات ادعای خویش ناتوانید، و در این صورت پیامبر شما هم، علم وعهد و میثاقی را که خداوند از پیامبران قبل از او، درباره تعیین جانشینان میان امتهای خویش گرفته ضایع کرده است، چون وی «وصی »ای معرفی نکرده، تا شمادر اختلافات و مسائل دینی خود، به او مراجعه کنید!

در عین حال، به آن کسی که می گویید: از تو عالم تر است مرا راهنمایی کنید، تاببینم مقام علمی وی در سؤال و جواب، و نیز آگاهی او به مقام نبوت و سنتهای پیامبران(ع) و نیازی که به آن هست، چگونه است؟ زیرا تا به حال که معلوم شد، بااین وضع هم مردم در حق تو ظلم کرده اند، و هم در حق خویش!

به آستان علی(ع)

سلمان می گوید: وقتی وضع دردناکی را که پیش آمده بود مشاهده کردم و همه را به سرگردانی و ذلت و زبونی مبتلا دیدم، و آن وضع را برای دین محمد(ص) واین جماعت دردناک یافتم، از جا حرکت کردم و بدون اینکه متوجه باشم چگونه قدم بر می دارم، خود را به درب خانه امیرمؤمنان(ع) رساندم، در زدم آن حضرت بیرون آمد و فرمود: ای سلمان! چرا وحشت زده ای؟

گفتم: دین محمد(ص) نابود شد! پس از آن حضرت اسلام به باد رفت، چون اهل کفر با دلیل و برهان بر اسلام غلبه کرده است! ای امیرمؤمنان! به داد دین محمد(ص) برس، زیرا این قوم به روزگاری افتاده اند، که هیچ توان و چاره ای ندارند، و امروز هم تو می توانی مشکل گشا، کاشف بلاها، صاحب خوبیها وعظمتها، چراغ در ظلمات و کلید مشکلات باشی.

علی(ع) فرمود: مگر چه شده است؟

گفتم: یک جماعت صدنفری از دانشمندان، از سوی پادشاه «روم » آمده اند، درراس آنان «جاثلیق » قرار دارد، که تاکنون مثل او کسی را ندیده بودم، سخنان پر معنامی گوید، به دلیل و برهان آگاه است، خوب استدلال می کند، دارای گنجینه های علم و دانش است و سریع جواب می دهد.

آری، چنین دانشمندی، به «ابوبکر» و یاران وی وارد شده، از مقام وی و وصیت پیغمبر(ص) پرسیده، ادعای خلافت ابوبکر را باطل کرده، با طرح مسایلی او راخارج از ایمان و مبتلا به شرک و شک شمرده، و ابوبکر و یاران او به ذلت و پریشانی افتاده اند!

ای امیرمؤمنان(ع)، اکنون دین محمد(ص) را دریاب، زیرا این قوم به روزگاری افتاده اند، که تاب و توان از آنان رفته است.

آن گاه امیرمؤمنان(ع) حرکت کرد و به همراه هم به مسجد آمدیم، و در حالی که آن قوم به ذلت و زبونی و حقارت و سرگردانی گرفتار شده بودند، امام به آنان سلام کرد و نشست، و فرمود: ای مرد مسیحی! نزد من بیا و خواسته های خود را مطرح کن، زیرا به عنایت خداوند، جواب هر چه را مردم بخواهند و به آن مبتلا شوند، نزدمن خواهد بود.

جاثلیق و علی(ع)

سلمان می گوید: دانشمند مسیحی روی خود را به سوی علی(ع) برگردانید وگفت: ای جوان! ما در کتابهای پیامبران(ع) یافته ایم: خداوند هیچ پیامبری رانمی فرستد، مگر اینکه او دارای «وصی »ای می باشد که جانشین او گردد، اما خبردارشده ایم در میان امت محمد(ص) در مورد نبوت اختلاف ایجاد شده، قریش علیه انصار ادعایی، و انصار علیه قریش ادعایی دارند، و هر گروهی به خواست خودعمل می کند!

باری، پادشاه ما، گروه ما را فرستاده تا درباره دین محمد(ص) بحث کنیم، وببینیم آیا سنت پیامبران در این دین وجود دارد؟ سخن آنان را که ادعای جانشینی می کنند بشنویم، و بدانیم آیا به حق سخن می گویند، یا باطل؟ اما متوجه شدیم،آنان چون امتهای پیشین که به پیامبران خویش در مورد اوصیای آنان نسبت ناروامی دادند، اینان نیز مرتکب این خطا شده اند!

آری، قوم موسی(ع) پس از آن حضرت، به سراغ «گوساله » رفتند، و «هارون » رااز وصایت کنار زدند، و امروز هم چنین وضعی می بینیم، در صورتی که: سنت الهی در همه دورانها و امتهای گذشته برقرار بوده، و سنت خداوند تبدیل پذیر نخواهد بود (17) .

به هر حال، ما به این شهر آمده ایم، و مردم ما را به سوی این پیرمرد راهنمایی کردند، او ادعایی داشت، و ما هم از وصیت پیغمبر(ص) به او جویا شدیم، که چیزی سراغ نداشت، از قرابت او با پیامبر(ص) نیز جویا شدیم، چون تقاضای ابراهیم(ع) در گذشته، برای اینکه امامت در «ذریه » او نیز باشد، پذیرفته نشده، وخطاب آمد: عهد امامت به ستمگران نمی رسد (18) بلکه ذریه و نسل باید افراد پاک وبرگزیده باشند.

باری، ما می خواهیم بدانیم، آیا سنت محمد(ص) هم مانند سنت پیامبران دیگراست؟ و امت او نیز چون امتهای دیگر در مورد «وصی » آن حضرت به اختلاف دچار شده اند؟ و عترت وی در میان آنان شناخته نشده است؟!

خلاصه، اگر «وصی » پیامبر(ص) را پیدا کنیم، و جانشینی را که علم و دانش مورد احتیاج مردم نزد او باشد، بشناسیم از او سؤالهایی داریم و جوابهای او برای مادلایل محکم و روشنگری خواهد بود. ما می خواهیم از وصی پیغمبر(ص) ازاسباب بلاها و حوادث، تبیین حق و باطل، ریشه های خانوادگی افراد، علمی که هرسال در «شب قدر» نازل می شود، آنچه را فرشتگان و روح بر پیامبر برای اثبات نبوت او نازل می کند، سؤال کنیم، و از وصی او پیروی کرده، به آن پیامبر و کتاب وی و به آنچه را پیامبران قبل از او آورده اند، ایمان بیاوریم و اگر غیر از این باشد، بر دین خود باقی بمانیم و حساب کنیم، محمد(ص) مبعوث به رسالت نشده است!

به هر حال، ما مسایلی را از این پیرمرد پرسیدیم، و او نتوانست نبوت محمد(ص) را ترسیم کند، و آنان طوری محمد(ص) را معرفی کردند، که با قهر وغلبه بر قوم خود سلطه یافته، نشانه ای از نبوت نداشته، سنت پیامبران قبل از خودرا به کار نگرفته، و رحلت نموده و امت خود را چون حیوانات به حال خویش رهاکرده، تا هر گروهی توانست بر گروه دیگری غالب گردد، و با اختیار خویش به روزگار جاهلیت تاریک بازگشت کنند! و هر دین و هر حکومتی را می خواهندانتخاب نمایند!

آری، اینان محمد(ص) را از راه انبیاء(ع) خارج کرده، نسبت به رسالت اوبی اطلاعند، وصی او را کنار زده اند، و پنداشته اند شخص ناآگاه می تواند در جای عالم بنشیند، در صورتی که چنین کاری موجب هلاکت حرث و نسل و ظهور فساد،در دریا و خشکی می گردد، و خداوند منزه است از اینکه به چنین روشی راضی باشد، بلکه خداوند پیامبر پاک و درست و برگزیده برای جهانیان می فرستد، و تاقیامت، عالم را بر جاهل امیر قرار می دهد.

خلاصه، من نزد این پیر مرد آمدم، نام او را سؤال کردم و کسی که در کنار او بود،وی را خلیفه رسول خدا(ص) معرفی کرد، من هم این عنوان را لغت جدیدی یافتم،زیرا خلافت متعلق به آدم(ع) و داود(ع) است، و نیز این عنوان برای انبیاء و اوصیاءسنت گردیده است.

من هم این ادعا را نسبت ناروا به خدا و رسول خدا(ص) دانستم، پیر مرد هم ازاظهار علم ناتوان ماند و از عنوان خلافت عذرخواهی نمود، بلکه گفت: مردم بارضایت خویش مرا به این عنوان نامیده اند، در حالی که عالم تر از من هم در میان امت وجود دارد، من هم بر آنچه این مرد علیه خود و دیگران بیان کرد، قناعت کردم.

اکنون برای بحث و ارشاد حاضرم، اگر حقیقت برای من روشن شود، از آن پیروی می کنم. اکنون ای جوان! به خاطر خداوند لحظه ای مرا مورد سرزنش قرارمده، و اگر آنچه را موجب شفای درد سینه های ماست، نزد تو می باشد بیان کن.

در چشمه سار علم

علی(ع) فرمود: شفای درد سینه های شما، و روشنایی دلهای شما نزد من است،من آنچه را شما دنبال آن هستید شرح خواهم داد، به گونه ای که برای شما تردیدی باقی نماند. من از کارهای شما خبر می دهم و با دلیل و برهان شما را راهنمایی خواهم کرد.

اکنون به من توجه کن، گوش جان به من بسپار، ذهن خود را کاملا آماده کن، وآنچه را من بیان می کنم، به خاطر سپرده دار.

خداوند متعال، که ستایش دائم برای اوست، با فضل و لطف و عنایت خویش،عهد خود را تصدیق نمود، دین خود را عزت بخشید، و بنده و رسول خویش محمد(ص) را نصرت داد، و احزاب را به تنهایی در هم شکست، پس ملک مطلق وحمد بی پایان متعلق به اوست، و او بر همه کاری توانا است.

خداوند متعال، محمد(ص) را برگزیده و هدایت کرد، با رحمت خویش او راگرامی داشت و برای همه مردم فرستاد، و نیز با رافت خویش او را بر «جن و انس »مبعوث داشت، و اطاعت او را بر اهل آسمان و زمین واجب گردانید، و آن حضرت را «امام » پیامبران قبل از خود، و «خاتم پیامبران - ع » و وارث آنان قرار داد.

آری، خداوند کلیدهای دنیا و آخرت را به او سپرد، او را نبی و رسول و حبیب وامام قرار داد، به سوی خود (معراج) برد، به سمت راست عرش خود، جایی که هیچ فرشته مقربی و نیز هیچ نبی مرسلی راه نداشت، نزدیک گردانید، و به او وحی کرد: آنچه را دید، دل او هم حقیقت یافت (19) و نشانه های او را هم برای انبیاء بیان کرد، و از آنان پیمان گرفت: به او ایمان بیاورند، و او را یاری نمایند (20) .

سپس خداوند به پیامبران فرمود: آیا آنچه را گفتم، اقرار کردید، و از پیمان من پیروی خواهید کرد؟ آنان گفتند: اقرار داریم، خداوند هم فرمود: پس شما گواه باشید، و من هم بر شما شاهد خواهم بود (21) .

هم چنین خداوند درباره پیامبر ما فرمود: او را در تورات و انجیلی که در دست آنهاست می یابند، که آنها را امر به معروف و نهی از منکر می کند، پاکیزه ها را حلال و پلیدها را برای آنان حرام می گرداند، و احکام پر رنج را که چون زنجیر به گردن نهاده بودند بر می دارد، پس آنها که به او ایمان آوردند، و او را عزت و نصرت بخشیدند، نوری (قرآن) را که به او نازل شد، پیروی نمودند، آنان رستگاران خواهند بود (22) .

خلاصه، وضع پیغمبر(ص) چنین بود، تا اینکه خداوند مقام او را کمال بخشید،او را وسیله رحمت خود نمود، مقام او را بالا برد، هرگاه خداوند نام خود را می برد،آن حضرت را به اطاعت خویش متصل ساخته و می فرماید: هر کس اطاعت رسول خدا کند، از خداوند اطاعت کرده است (23) .

و نیز فرموده: هر چه را رسول(ص) به شما دستور می دهد، بگیرید و به کاربندید، و از هر چه شما را منع می کند، پرهیز داشته باشید (24) .

پیامبر(ص) هم، رسالت الهی خویش را به پایان رسانید، ولایت خود را با دلیل وبرهان روشن نمود، آیات خداوندی را تحکیم بحشید، راه احکام شریعت را هموارنمود، و امت را به راه نجات راهنمایی کرد، باب هدایت و حکمت را به روی آنان گشود، و این ویژگی های پیامبر(ص) چیزی بود که، پیامبران قبل از او هم مژده آن داده بودند، عیسی روح الله و معجزه الهی در «انجیل » می گوید: احمد عربی، پیامبردرس ناخوانده ای است، که صاحب شتر سرخ مو و عصا می باشد، و وصی خود رابرای امت تعیین خواهد کرد.

وصی محمد(ص) کانون علم الهی، جایگاه اسرار خداوند، تحکیم بخش آیات کتاب او، تلاوت کننده حقیقی آیات قرآن، باب حطة (25) یعنی باب توبه و گناه شویی،و وارث کتاب خداست، که او را با کتاب در میان مردم به یادگار گذاشته، و از مردم برای او پیمان اطاعت گرفته، و فرموده: قد خلفت فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلواابدا، کتاب الله و عترتی اهل بیتی...

در میان شما چیزی را به یادگار گذاشتم، که اگر بدان چنگ زنید هرگز گمراه نخواهید شد، آنان: کتاب خدا و عترت من از اهل بیت من می باشند، آنان دوسرمایه گران قیمت هستند، کتاب خدا «ثقل اکبر» است، که چون ریسمانی ازآسمان تا زمین امتداد دارد، یک سر آن به دست شما و سر دیگر آن به دست خداوند متعال است، و کتاب و عترت(ع) جدایی ناپذیرند، تا روز قیامت کنار«حوض کوثر» بر من وارد شوند (26) .

آری، از عترت جلوتر حرکت نکنید، که از دین خارج می شوید، و چیزی را ازدیگران نپذیرید که هلاک می گردید، از دیگران چیزی نیاموزید، چون آنان از دیگران اعلم می باشند، و من هم وصی پیامبر(ص) و مفسر کتاب، عارف به حلال و حرام آن، آشنا به محکم و متشابه، ناسخ و منسوخ، و مثالها و عبرتها و معانی آن هستم، وعلم و دانشی که پس از پیامبر(ص) مورد احتیاج امت است نزد من می باشد، ووضع هر شخص صالح و منحرف را می دانم.

باری، علم به بلاها، مرگها، وصیتها، انساب، و تشخیص حق از باطل نزد من است، من از پیدایش اسلام و کفر، وضع کرات و حکومت دولتها اطلاع دارم،بنابراین، از هر چه تا روز قیامت واقع می شود، از من سؤال کنید، از وضع آنچه درروزگار عیسی(ع) آن گاه که خداوند او را به پیامبری مبعوث داشت بپرسید، وضع هر «وصی »ای، هر گروهی را که صد نفر صد نفر هدایت یا گمراه می شوند، و ازوضع پیشوایان و سردمداران آنان تا روز قیامت سؤال کنید.

هم چنین، از هر آیه ای از کتاب خدا، که در شب یا روز نازل شده بپرسید، ازتورات و انجیل و فرقان عظیم سؤال کنید، زیرا رسول خدا(ص) چیزی از علم خویش را برای من مکتوم نداشته، و هر چه را امتهای اهل تورات و انجیل وگروههای کافران و مخالفان و ادیان مختلف نیاز داشته باشند، برای من بیان فرموده،زیرا آن حضرت «خاتم پیامبران - ع » است و بر همگان ایمان و اطاعت و نصرت وی واجب خواهد بود، و این مطلب هم در تورات و انجیل و زبور آمده و خداوندمی فرماید: در صحیفه های پیامبران پیشین، به خصوص در صحف ابراهیم(ع) وموسی(ع) آمده است (27) و خداوند هرگز عهد و پیمان خویش را در مورد بندگان ضایع نمی گرداند، و امت را پس از پیامبر(ص) سرگردان نمی گذارد، و این کار ممکن نیست، چون خداوند خود را با خصلتهای رافت و رحمت و عفو و امر به معروف ونهی از منکر و اقامه میزان مستقیم، توصیف فرموده است.

آری، خداوند متعال به پیامبر(ص) وحی فرموده، همانطور که به «نوح - ع » وسایر پیامبران بعد از وی وحی می کرده، چنانکه به موسی(ع) و عیسی(ع) وحی نازل می کرده، بنابراین، خداوند نبوت پیغمبر(ص) را تصدیق فرموده، آن حضرت نیز رسالت خویش را به انجام رسانده، و من هم بر آن عمل شاهد می باشم، چنانکه خداوند خود نیز فرموده است: چگونه است آن گاه که از هر امتی شاهدی بیاوریم،و تو را نیز بر این امت به گواهی بخواهیم؟ (28) .

هم چنین خداوند فرموده: برای شهادت (به نبوت تو) خداوند و کسی که علم کتاب نزد او هست، کفایت خواهد کرد (29) .

باز هم خداوند متعال، نبوت محمد(ص) را تصدیق فرموده، به وی وسیله عطاکرده، و او را وسیله ارتباط با خویش قرار داده و می فرماید: ای اهل ایمان! خدا را درنظر داشته، و همراه صادقین باشید. (30) و آن صادقین ما هستیم، من برادر پیامبر(ص)در دنیا و آخرت می باشم، و شاهد او برای بعد از رحلت او خواهم بود، و من وسیله میان پیغمبر(ص) و امت او هستم، و من و فرزندانم وارث او می باشیم، و من وفرزندانم مانند «کشتی نوح - ع » در میان امت او می باشیم، که هر کس در آن نشست، نجات یافت و هر کس تخلف نمود هلاک گردید، و من و فرزندانم مانند«باب حطه » برای توبه و بازگشت از گناه، در میان «بنی اسرائیل » هستیم، و من نسبت به پیامبر(ص) مثل «هارون » نسبت به «موسی - ع » می باشم، با این تفاوت که پس از پیغمبر(ص) پیامبر دیگری نمی آید.

باری، شاهد از جانب پیامبر(ص) در دنیا و آخرت من هستم، و رسول خدا(ص)هم، که بر اساس هدایت و راهنمایی های الهی سخن می گفت، اطاعت و محبت نسبت به من را برای اهل ایمان و کفر و نفاق واجب شمرده، هر کس مرا دوست بدارد مؤمن است، و هر کس با من کینه ورزد، کافر خواهد بود.

به خدا سوگند، من هرگز دروغ نگفته ام، هرگز پیامبر(ص) هم به من دروغ نگفته،من گمراه نشده ام، کسی هم مرا به گمراهی نکشانده، و من بر راه هدایتی که خداوندبرای پیامبر خویش تبیین فرموده، و آن حضرت نیز مرا بدان فرا خوانده حرکت می کنم. بنابراین، شما از هر چه هست و هرچه خواهد شد تا روز قیامت، از من سؤال کنید.

حجت اوصیاء

جاثلیق، با شنیدن سخنان علی(ع) متوجه همراهان خویش شد و گفت: به خداوند سوگند، این شخص سخنگوی دانشمند پرتوان و گشاینده مشکل ما است،ما هم از خداوند می خواهیم، به وسیله او به حق دست یابیم و نور هدایت گیریم،چون این مرد «حجت اوصیاء» از جانب «انبیاء - ع » برقوم خویش می باشد.

آن گاه، جاثلیق علی(ع) را مخاطب قرار داد و گفت: این مردم چگونه از تو، روی گردان شدند؟ و مقامی را ادعا کردند که تو بدان سزاوارتری؟ البته این کار به زیان خود آنها تمام شده، آنان به حق خود ظلم کرده اند، و این کار به ضرر «اوصیاء»نخواهد بود، زیرا خداوند با عطای علم و دانش و ارتباط با پیامبران(ع)، آنان را ازدیگران بی نیاز کرده است.

اکنون، ای عالم حکیم! از وضع من و خود خبر بده، آیا تو در پیشگاه خداوند چه مقامی داری؟ و وضع من نزد خدا چگونه خواهد بود؟

امام علی(ع) فرمود: من، در پیشگاه خداوند مؤمن هستم، و نیز در نزد خود بافضل و رحمت و هدایت و نعمتی که به من عطا فرموده، مؤمن استواری هستم،خداوند متعال هم پیمان مرا از اهل ایمان گرفته و به عرفت خویش هدایت فرموده، و من در این جهت هیچگونه شک و تردیدی ندارم، بر میثاق الهی که از من گرفته استوار می مانم، و با لطف و رحمت الهی، این روش را تغییر نخواهم داد.

البته جایگاه من هم بهشت می باشد، و در این جهت هم هیچ شک و تردیدی ندارم، چنانکه اگر کسی هم پس از آنکه خداوند به من یقین و گواهی عطا کرده،شک و تردید کند، گرفتار شرک و الحاد گردیده است.

اما تو، در پیشگاه خداوند کافر هستی، زیرا پیمانی را که خداوند به هنگام ولادت و آن گاه که بالغ شده ای، و قدرت تشخیص خوب و بد، و خیر و شر رایافته ای، از تو گرفته و بدان اقرار نموده ای، منکر شده ای، چنانکه آنچه را خداوند ازاخبار پیامبران(ع) در انجیل نازل فرموده، نادیده انگاشته ای، و اگر بر این حال باقی بمانی، بدون تردید در آتش خواهی بود.

جایگاه ما، در بهشت و دوزخ

جاثلیق ادامه داد: به من خبر بده، جایگاه من در آتش، و جایگاه تو در بهشت کجاست؟

علی(ع) فرمود: من هنوز داخل بهشت نشده ام، که جای خود را در بهشت وجای تو را در دوزخ بشناسم، اما می توانم به استناد کتاب خداوند متعال، جایگاههارا به تو معرفی کنم.

خداوند متعال، محمد(ص) را بر اساس حق مبعوث داشته، و بر او کتابی نازل کرده که: «از پیش و پس در آن باطل راه ندارد، زیرا آن نازل شده خدای حکیم وحمید است » (31) .

خداوند در این کتاب، همه علوم را تبیین و تحکیم بخشیده، و برای رسول خود،اخبار بهشت و درجات و منزلهای آن را بیان فرموده، بهشت را میان بندگان تقسیم نموده، و هر کس در مقابل عمل خویش و فضایل و ایمانی که داشته، مکان و منزلتی خواهد داشت.

بر این اساس، خداوند مقام ما را تصدیق کرده، و منزلگاه «نیکان » و جایگاه «فاجران » را که، عذاب برای آنان آماده شده به ما معرفی نموده، و می فرماید:«دوزخ دارای هفت در است، و هر دری برای گروهی از گمراهان معین گردیده است (32) .

بنابراین، هر کس بر حال کفر و فسق و شرک و نفاق و ظلم بمیرد، «هر کدام ازدری داخل دوزخ خواهند شد». (33) چنانکه خداوند در جای دیگر می فرماید: «در این عذاب برای هوشمندان، عبرت و بصیرتی است » (34) و پیامبر(ص) و آل او«متوسمین » هستند، و من و امامانی که از نسل من به وجود می آیند، «متوسمین » وهوشمندان خواهیم بود.

هر چه می خواهی سؤال کن

 

آن گاه جاثلیق، رو به یاران خود کرد و گفت: ما به خوب شخصی دست یافتیم،امید است به وسیله او به حق ست یابیم و خواسته خویش را به دست آوریم،اکنون مسایل دیگری از وی سؤال می کنیم، اگر توانست جواب ما را بدهد، در کارخود تجدید نظر می کنیم، و آن را از او می پذیریم.

امام علی(ع) فرمود: اگر سؤالهای تو را جواب دهم، و همراه با دلیل و برهان روشن باشد، که نتوانی آن را رد کنی و به پذیرش آن ناچار شوی، حاضری به دین مادرآیی؟

 

جاثلیق گفت: آری.

امام علی(ع) فرمود: می توانی خدا را بر خود گواه و کفیل بگیری، که اگر حق وراه و هدایت برای تو روشن گردید ، خود و یاران تو به دین ما درآیید ؟

جاثلیق گفت آری ،نسبت به تعهد باتو ،خدارا وکیل وشاهد برخودمی گیرم ،که تسلیم دین شما شوم.

علی (ع) فرمود: حال که چنین است ،ازیاران خویش عهد و پیمان بگیر، که جاثلیق این عمل را انجام داد، و علی(ع) فرمود: اکنون هرچه می خواهی سؤال کن.

خدا، و «عرش »

جاثلیق پرسید :به من بگو،آیاخدا«عرش »را حمل می کند؟ یا«عرش » خدارا؟

امام علی (ع)فرمود: خداوند عرش، آسمانها، زمین، و آنچه در آسمان و زمین وآنچه را در آنها وجود دارد ،حمل می کند، و در کتاب خویش هم فرموده است :«خداوند آسمانها وزمین را از اینکه نابود شوند، نگه می دارد و اگر آنها رو به زوال نهند، غیراز او هیچ کس نمی تواند آنهارا محفوظ بدارد ،به راستی خداوند حلیم وآمرزنده است » (35) .

حاملان «عرش »

جاثلیق گفت: این آیه قرآن که می گوید: «عرش پروردگارتورا،درآن روزهشت(فرشته) حمل می کنند». (36) چگونه خواهد بود؟ در حالی که تو گفتی :خداوند عرش و آسمانها و زمین را حمل می کند؟!

علی(ع) فرمود :عرش را خداوند از نورهای چهارگانه آفریده است: نور قرمز، که از آن قرمزی به وجود می آید، نور سبز که منشا نور سبز است، نور زرد، که زردی رارنگ می بخشد ، و نور سفید که سفیدی را تشکیل می دهد، و این نورها علمی است، که خداوند حمل آن را عهده دار است ، و این نورها از عظمتی که به عظمت و نور اوست، دلهای اهل ایمان سفید و نورانی می گردد، اما در مقابل عظمت ونور او،جاهلان به دشمنی می پردازند، ولی به عظمت و نور حق، هر چه در آسمانها و زمین است، و همه خلایق، بهره مند می شوند، و با اعمال و ادیان مختلف وسیله پیدامی کنند، و هر محمولی را خداوند با نور عظمت و قدرت خویش حمل می کند، بدون اینکه به حال او نفع و ضرر، موت و حیات و زنده شدنی مطرح باشد.

بنابراین، همه چیز محمول است، و خداوند متعال نه دارنده آسمانها و زمین است از نابودی، و مسلط بر آسمانها و زمین و هر چه در آنهاست، و پرودگار عالم حیات همه چیز و نور (وجودی) همه چیز است، «خداوند از آنچه می گویند،بسیار منزه و برتر و متعالی تر است » (37) .

خدا کجاست ؟

جاثلیق گفت : به من بگو خدا کجاست ؟!

حضرت علی(ع) بیان داشت: خدا اینجاست، خدا اینجاست، خدا اینجاست، او در بالا و پایین وجود دارد، بر ما محیط است، با ماهست و خود فرموده : «هیچ رازی را سه نفر باهم نمی گویند، مگر اینکه خدا چهارمی آنهاست، و نه پنج نفرمگر اینکه خدا ششمی آنهاست، نه کمتر و نه بیشترآن جز اینکه آنان هر جا باشند،خدا با آنهاست، آن گاه روز قیامت از اعمالی که (همه) انجام داده اند، آگاه است وخبر خواهد داد،زیرا خداوند به هر کاری توانا است » (38) .

کرسی هم ، بر آسمانهاوزمین احاطه دارد، و «نگهداری آنها (برای خداوند)هیچگونه زحمتی ندارد، زیرا او دانای بزرگوار، و توانای با عظمت است » (39) .

آنهایی هم که «عرش » را حمل می کنند، علمایی (انبیاء) هستند که خداوند علم خویش را بر آنان افزوده است، و آنان بیش این چهار گروه (که روز قیامت هر گروهی دو نفر می شوند) (40) نیستند، که خداوند آنان را در ملکوت (عالم فرشتگان) خویش آفریده و آن ملکوت جایی است که خداوند آن را به برگزیدگان نشان داده، وهم چنین به ابراهیم خلیل (ع) نمایانده و فرموده است:« هم چنین، ما به ابراهیم ملکوت و باطن آسمانها و زمین را ارائه دادیم، تا به مقام اهل یقین برسد» (41) .

بنابراین، حاملان عرش الهی چگونه می توانند، آن را حمل کنند، در حالی که باحیات الهی دلهای آنان حیات می یابد؟ و با نور الهی آنان به معرفت حق، هدایت می یابند؟

جاثلیق باشنیدن این مطالب متوجه یاران خود شد، و گفت: بخداسوگند، این مرد حق است، و با عنایت خداوند، از زبان مسیح(ع) و پیامبران(ع) واوصیا سخن می گوید.

بهشت کجاست؟

جاثلیق پرسید: آیابهشت دردنیاست یاآخرت؟ وآخرت ودنیادرکجا قراردارند؟

علی(ع) فرمود: دنیا درآخرت است، وآخرت بر دنیااحاطه دارد، ومانندانتقال ازحیات به مرگ ظاهرمی شود، آخرت هم خانه حیات وزندگانی است، اگر به آن آگاهی داشته باشند، واین بدان جهت است ،که دنیا انتقال دهنده است، وآخرت جای حیات وماندن ، مثل وضع کسی که می خوابدوجسم او به خواب می رود، اماروح نمی خوابد، بدن می میرد اما روح نمی میرد، و خداوند هم فرموده است: «به راستی، خانه آخرت سراسر حیات (و حرکت) است اگر آنان این رابدانند» (42) .

بنابراین، دنیا نشانی ازآخرت است ،وآخرت نیز نشانی از دنیا، چنانکه دنیاآخرت نیست و آخرت هم دنیا نخواهد بود، بلکه هرگاه روح از جسم جدا شود، هریک به جایگاه خلق و پیدایش خود باز می گردد.

هم چنین بهشت و دوزخ، در دنیا و آخرت موجودند، چون شخص وقتی می میرد، به خانه ای از زمین منتقل می شود، که یا باغی از باغهای بهشت است، یا(سرزمین محدودی ازسرزمینهای آتش، و روح هم روانه یکی از این دو خانه می گردد،یابه خانه نعمتها که درآن مرگی وجود ندارد، اقامت می گزیند، یا در خانه عذاب دردناک که مرگی درآن نیست گرفتارمی گردد.

به هرحال، نشانه وراه برای هرکس که عاقل باشدروشن است، و خداوند هم فرموده است: «اگراز عالم آخرت غافل نمی شدید ،درحقیقت به طور یقین می دانستید،و دوزخ رامشاهده می کردید، سپس به طوریقین می دیدید، آنگاه ازنعمتها شماراسؤال می کنند» (43) .

خداوند، در باره کافران هم فرموده است: «بر چشم(دل) آنها پرده(غفلت)بود، و ازیاد من غافل بودند ،وتوانایی شنیدن (آیات الهی را) نداشتند» (44) .

بنابراین، اگر انسان بداند چه وضعی خواهد داشت؟ ازترس مرگ خواهد مرد، وکسی نجات خواهد یافت،که به فضیلت یقین آراسته باشد.

تکلیف بهشت ودوزخ

جاثلیق پرسید:معنای این سخن خداوند چیست ،که می فرماید:«آنان حق عظمت خداوند را نشناختند،و زمین (روز قیامت) در قبضه