مگر نام محمد هم علی نیست آئینه روی محمد علیست کسی که چون محمد است جمال روی خاتم است علی ولی قائم آل محمد است {عج} والله ندیدم حق را نپذیرند برادران اهل سنت شریف ترین مردم دنیا هستند و درجا کلام حق رامیپذیرند نام شیعه 12بار در قرآن آمده { وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} به ابجد وصی پیامبر 359-231 ابوبکر = 128حسین وزیر پیامبر 476 - 231= 245علی 110 + 135 فاطمه 245وصی نبیا 169علی مهدی169به ابجدبرترین دین 926-541عمر ابوبکر=385 با آل قرآن 385 فلسفه دین الله 385با قانون الهی دین الله 385یا الله وصی بحق محمد 385با آل قرآن385 شیعه 385راز اهل عالم 385 شیعه 385بدین واقعی اسلام 385فلسفه دبن الله 385 به دین الهی الله محمد علی 385به اهله محمد فاطمه علی385 اسلام پیامبر 385 فقط دین اسلام 385 این عدد نورانی را جلوی آئینه بگیر ابجد 5 تن آل عباء میشود 583 = 385 شیعیان فرزندان اهل بیت میباشند وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ: نام شیعه چندین بار در قرآن آمده شیعه یعنی چه385به ابجد کبیر لا اله الا الله 166+محمد92+110علی +17 نماز = 385 شیعه یعنی اسلامه حق 245+140 با اسلامه= 385 شیعه نام شیعه 12 بار در قرآن آمده ولی نام فرقه های باطل یک بار هم در قرآن نیامده پس همه فرقه های باطل را محکم به دیوار بزنیم هر چیزی در قرآن بود قبول ولی اگر نبود محکم به دیوار توالت تاریخ بکوبید محکم وهابی اول دوم عمری خیلی ..... شیعه دوازده امامی385 ابجد385بدین واقعی اسلام385اسلام پیامبر385پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 بدین واقعی اسلام 385 اسلام پیامبر 385 فقط دین اسلام 385 فلسفه دین الله 385 به علم ابجد 385 بدین واقعی اسلام 385 شیعه385 یعنی حق اسلامه385 اسلام پیامبر 385فقط دین اسلام 385 بدین اسلام واقعی 385اسلام پیامبر385بدین واقعی اسلام 385اسلام واقعی الله 385 شیعه 385 دوازده بار در قرآن آمده ولی نام شما و فرقه هایتان یک بار هم نیامده استوَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ: به علم ابجد بهترین دین ها 737-541 عمر ابوبکر= دین اسلام 196 کلید اسلام 196 ضرب 14 معصوم شیعه میباشد 196 به ابجد دین اسلام 196 اصوله دین 196 دین اسلام 196 کلید اسلام 196 از پیامبر سئوال شد جانشینان شما چند نفرند فرمود 12 نفر پیامبران چند نفر بودند فرمود 124 هزار نفر و فرمود رسولان حق چند نفر بودند ایشان فرمود 313 نفر به ابجد رمز الله 313هر سال 313 روز با 52 جمعه 52+313= 365 روز سال رمز الله 313+72 یاران امام حسین72 +313 یاران امام زمان = 385 شیعه 385با آل قرآن385 شیعه 385 سلام به نام زیبایت یا قائم آل محمد من فقط دانم که مولایم توایی مولاء دیر نشده دیدار مجدد بنظر شما انگار یادت رفته ما را آقا ما شما را میخواهیم آقا هر وقت شما خواستی که نشد بگو ما بیائیم به دیدن شما وقتی روبروی شما قرار میگیرم تمام حاجاتم بر آورده میشود و دلم آرام میگیردشادی واقعی دیدار با شماست افتخار شیعه نام قائم است لطف مولایم بما هم دائم است مولاء منتظرم تا شکایت به مادرم زهرا نکرده ام بیا آقا جمالتو عشق است یا قائم آل محمدی مگر نام محمد هم علی نیست آئینه روی محمد علیست صد کتابو صد حدیث آئینه روی محمد علیست سرور کائنات محمد استو جمال قائم آل محمد علیست جانشینه حق مولایم علی خیبر کنی بت شکنی یا قائم آل محمدی تو آقایی تو مولایی جمال محمدی کمال علی جمال خدا با رسول توایی جانه شیعه و جانه رسول مگر نام محمد هم علی نیست جانشینه حق پیغمبر علیست همین بس که نام محمد علیست صد کتابو صد حدیث آئینه روی محمد علیست وصی خدا بت شکن به کعبه به دوش نبی ست جمالتو عشق است یاقائم آل محمدی تو چقدر خوبو زیبایی روح علی جانه محمدی جمال رسولو کمال علی مگر نام محمد هم علی نیست آئینه روی محمد علیست بوود نام تو چون مولاء الهی بوود نام مولاء الهی عزیزه بتولو جانه مصطفایی مرتضایی بحق هم که وصی مصطفایی مرتضایی فرق حیدر کعبه ومحراب چیست هر دو باشد یک نشان حق با علیست قسم به ذات کبریاء که جانشینه مصطفی بوود علی مرتضی مگر نام محمدهم علی هم علی نیست آئینه روی محمد علیست نگینه روی مصطفی بوود علی مرتضی صد کتابو صد حدیث آئینه روی محمد علیست همین بس که نام محمد علیست وصی بحق 110 محمد علیست بت شکن در کعبه بر دوش نبی ست بلغ العلی بکمالهی کشف الدجا بجمالهی حسنت جمیع خصالهی صلو علیه و الهی چه جمال با صفایی شده نامت الهی هم ساقی کوثر علی حیدر علی صحر ابن عم وصی مصطفی حله پوش هل اتایو انما وارث گنجینه سرر قضاء قابل تشریف قوله لا فتا مولاء علیست شا هراره حق تو هستی در سلوک کائنات پرورده به دامن خود مصطفا عجب گلی گل کوثر گل حیدر یا قائم آل محمدی چه جمال با صفایی شه عالمی فدایی که به جای مصطفایی که تو بعداز خدایی شده نامت الهی تو جمال مصطفایی که علی مرتضایی شده بت شکن به کعبه که به دوش مصطفا یی که جمال مرتضایی شده نامت طلایی تو طلای ناب مایی صد کتابو صد حدیث آئینه روی محمد علیست مگر نام محمد هم علی نیست ائینه روی محمد علیست اگه کسی با هوش باشه که عمری نمیشه ولی مکه لیاقت فرزندان پیامبررا از دست داد همه به عراق و ایران آمدند شما اگر دینتان را از ایرانیها فرزندان پیامبر گرفته اید خوشا به حالتان قرآن 351 فارسی351 رسول خدا فرمود روزی یاران سلمان فارسی در عین دانایی و حقیقت شما را به اسلام دعوت و شمانمیپذیرید پیامبر فرمود هیچ کسی شیعه نخواهد شد مگر فرزند دخترم کوثر باشد شیعیان فرزندفاطمه میباشند ما ایرانیان افتخارمان این است که نوهای رسول خدائیم یا از مادری یا پدری فرق نمیکند نسل ایران نسل فاطمه سلامه الله علیه میباشداسلامه حق 245 منظور علی 110+135 فاطمه =245 اسلامه حق میباشنداسلامه حق 245 منظور علی 110+135 فاطمه =245 اسلامه حق میباشند دوست دارم دوباره بنویسم یک بارم برای مولایم مهدی مینویسم مولاء افتخار کن نوکرای خوبی داری اسلامه حق 245 منظور علی 110+135 فاطمه =245 اسلامه حق میباشند یک بار هم برای مادرم حضرت حواء و حضرت فاطمه سلام الله علیه اسلامه حق 245 منظور علی 110+135 فاطمه =245 اسلامه حق میباشندیک بار هم برای شهدای شیعه از حضرت آدم تا حضرت مهدی صلوات الله علیه اسلامه حق 245 منظور علی 110+135 فاطمه =245 اسلامه حق میباشندیگ بار هم برای سنیها که حق را بپذیرند خودشونو مثل عمر به خریت نزنند بخدا اگر حق را نپذیرید روز قیامت بیچاره اید من نوشتم و شما هم خواندید دیگر جای هیچ بهانه ای نیست اسلامه حق 245 منظور علی 110+135 فاطمه =245 اسلامه حق میباشند گمراه دین 310 عمر 310 310کفری 310 دلیل نفاقه جهل عرب 310اباجهل در دین 310منکر310نیرنگ310مار زنگی 310کفری310 منکر 310جاهل منافق310 نامردیه 310عمر 310 نیرنگ310نمرودی310 سامری310 گمراه دین310310نمرودی 310جاهل منافق310ابله منافقا310 مکرن310حرامیان 310بی ایمان دین اسلام310 عمر 310 گمراه دین 310 منکر 310 کفری 310 نامردیه 310 یا باء دین اسلام 310قاصبان بدین 310عمر 310 جاهل منافق 310 حرامزاده پلید 310 فاسق دینه 310وهابی کودن دین اسلامی 310 رمززناه 310 گمراه دین 310منکر 310نامردیه 310با وهابیه نادان دین حق 310 کفری310 نیرنگ310نمرودی 310سامری310 310دائش وهابی نادان 310 اباجهل در دین 310گمراه دین 310 جاهل منافق 310 کفری 310حرامیان 310 نامردیه 310دزدانه فدک فاطمه 310بمار زنگی 310کفری منکر 310جاهل منافق 310 نامردیه 310عمر 310 سگ مردها310نیرنگ 310نمرودی310سامری310 گمراه دین310 مکرن310 خباثتی1512-1202 سه خلیفه = 310 عمر 310نامردیه 310 منکر310 کفری310نیرنگ 310 عمر310بوگند مردابا 310سگ مرد ها 310 کبر پلید دین 310بقلدره دینه 310نار جهیما310 خاک عالم بر سرت کنم عمر عرعر خر هم بوود لعن عمر این نام 310چیست که عرعر میکند اهل سنت را همه خر میکندتف به روی هر کسی نادان بوود هم طرفدار ابوبکروعمر عثمان بوود عرعر خر هم بوود لعن عمر به ابجد خائنان 772-451 عمر و ابوبکر = 231 ابوبکر 231 فاسق 231جزو خائنان به رسول خدا بوده الله اکبر کلمات هم غوغا نموده اند به ابجد اشراردینها772-541= 231 احمق ملحد 231 ابوبکر 231 رکب وبا 231ابوبکر231 نفاق 231 عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 با دزد گربها231 ادیانی جعلی باطل 231 بابی عقلیها231 یاابوسفیانی231دورویه 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231 احمق ملحد231 لانه جاسوسیه 231با احمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 ابوبکر231راه دزدی 231 نفاق 231احمق ملحد231 عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 با دزد گربها 231 بابی عقلیها 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231با احمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 ابوبکر و عمر 541قاتلی 541 ابوبکر و عمر 541در غدیر خم دین کامل شد اکملتو لکم دینکم بعد از وفات پیامبر دشمنان دین خدا گمراه دین 310مکرن کفری عمر310نیرنگ 310گمراه دین 310 مکرن310کفری دزدان فدکه فاطمه310بمارزنگی310 کفری310منکر 310جاهل منافق منافق ابلها 310نامردیه310 کفری310عمر310نیرنگ 310 نمرودی310 حرامزاده پلید310 سامری310 گمراه دین310مکرن 310 بکج راه 231 ابوبکر231 دزده دینه اسلامی 231دزدا فدک نگونه 231ابوبکر 231رکب وبا 231 ابوبکر+310عمر= 541فتنه عالم 676-135 فاطمه = 541 عمر وابوبکر فتنه عالم بودند شرم گینان 651-110 علی = 541 عمر ابوبکر رکب وبا 541 عدواهل بیت بوده اند 541 گرگ منافقینی 541
ابزار وبلاگ 1
خرید لایسنس نود32 1
خرید عینک آفتابی اصل 1
خرید اینترنتی عینک آفتابی 1
جی پی اس ماشین
سر دنده ال ای دی led
ادرس سفت کاریهای شهر
صیغه یابی
ردیاب مخفی خودرو

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان اسلامه حق 245 علی 110 + 135فاطمه = 245 =5 ضربدر4ضربدر2= 40 و آدرس alialiali.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 87
بازدید دیروز : 98
بازدید هفته : 470
بازدید ماه : 6966
بازدید کل : 215807
تعداد مطالب : 244
تعداد نظرات : 0
تعداد آنلاین : 1

Alternative content


به ابجد مقصر 430+541 عمر ابوبکر = 971 ظالم به دست می آید به ابجد ظالم 971-430 مقصر = 541 عمر ابوبکر541 دشمنه اسلامی 541 اهله شر 541 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 عمر ابوبکر541 قاتلی 541 مرگ کافر 541 به ابجدکبیر ابوبکر عمر عثمان 1202تفرقه در ادیانه اسلامی 1202نگین ترین مردانه ملحد 1202ننگین ترین نامردان پلید 74 ابجد صغیر 74 به ابجد مردان رجس پلیدی615-541عمر ابوبکر=74 ابجد صغیر سه خلیفه 74 میباشد ان من المجرمین منتقمون74 به ابجد فتنه های دین 615-541=74 فرقه ابجدصغیرسه خلیفه 74 میباشد دین اسلام 74 فرقه شد 74 فرقه ابجد سه خلیفه میباشد (ان من المجرمین منتقمون 74) فرقه شدن دین اسلام توسط عمر22+27 ابوبکر+25 عثمان = 74=74والشجرتها الملعونه 74منافق دین اسلام 467-541= 74عمرابوبکر عثمان74 دزدان نادان یا ملحد دینه اسلامی 467-541عمر وابوبکر = 74 ابجد صغیر سه خلیفه 74منافق دین اسلام 467-541= 74عمرابوبکر عثمان74دزدان نامرده دینه اسلام 467- عمر و ابوبکر 541= 74 74منافق دین اسلام 467-541=74 74عمرابوبکر عثمان74 دزدان نامرده دینه اسلام 467-541عمر وابوبکر = 74 ابجد صغیر سه خلیفه 74منافق دین اسلام 467- 541 ابوبکر عمر= 74عمرابوبکر عثمان74دزدان نامرده دینه اسلام 467- عمر و ابوبکر 541= 74 شیطان گمره 615- 541 عمر و ابوبکر= 74به ابجد کفره 305-231 = 74فرقه در کفر میباشند 74 ابجد عمر 22+27 ابوبکر +25 عثمان = 74 فرقه شدن دین اسلام توسط ابوبکر وعمر و عثمان صورت گرفته 74نفرته 735-661 عثمان = 74 ابجد سه خلیفه 74 میباشد74 ان من المجرمین منتقمون74 سه خلیفه =سه خلیفه تفرقه در دین نمودند آیه قرآن به ابجد صغیر و کبیر عمر و ابوبکر و عثمان این هم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 عمر 310+231 ابوبکر +661 عثمان = 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 از تورات و انجیل و اوستا هم خواستید میآورم خیلی پروئید و نامرد آیه قرآن هم به ابجد صغیر هم به ابجد کبیر باید از خجالت بمیرید جواب خدا را چه خواهید داد گمراه دین310 عمر 310 منکر310نیرنگ 310بمار زنگی 310کفری310 منکر 310ابله منافقا310جاهل منافق310 اباجهل در دین 310گمراه دین 310 جاهل منافق 310 کفری 310حرامیان 310 نامردیه 310دزدانه فدک فاطمه 310 منکر 310عمر 310 ابله منافقا 310وهابیه منافقی 310 عمر310 فتنه ها 310+231= 541 ظالم 971-430 مقصر = 541 +430 مقصر = 971 ظالم -310 عمر ظالم 971-310 عمر = 661 عثمان - 430 مقصر = 231 ابوبکر نامردیه 310عمر 310 نیرنگ310 نمرودی310 سامری310 گمراه دین310 مکرن310حرامیان 310بی ایمان دین اسلام310 عمر 310 گمراه دین310 جاهل منافق 310 منکر 310 کفری 310 نامردیه 310 عمر 310 جاهل منافق 310 حرامزاده پلید 310 رمززناه 310 گمراه دین 310منکر 310نامردیه 310با وهابیه نادان دین حق 310 کفری310 نیرنگ310نمرودی 310سامری310 310مار زنگی 310کفری منکر 310جاهل منافق 310 نامردیه 310عمر 310 سگ مردها310نیرنگ 310نمرودی310سامری310 گمراه دین310 مکرن310 خباثتی1512-1202 سه خلیفه = 310 عمر 310نامردیه 310 منکر310 کفری310نیرنگ 310 عمر310بوگند مردابا 310سگ مرد ها 310 کبر پلید دین 310بقلدره دینه 310نار جهیما 310 بمار زنگی 310به ابجد خائنان 772-451 عمر و ابوبکر = 231 ابوبکر 231 فاسق 231جزو خائنان به رسول خدا بوده الله اکبر کلمات هم غوغا نموده اند به ابجد اشراردینها772-541= 231 ابوبکر ابوبکر231 نفاق 231 احمق ملحد 231عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 با دزد گربها 231 بابی عقلیها 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231با احمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق 231دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 ابوبکر231 نفاق 231 عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 با دزد گربها231 ادیانی جعلی باطل 231 بابی عقلیها231یاابوسفیانی231دورویه 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231 احمق ملحد231 لانه جاسوسیه 231با احمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 ابوبکر و عمر 541قاتلی 541 عدواهل بیت 527 +14 معصوم = 541 ابوبکر و عمر 541 عدواهل بیت بوده اند


کعبه 97+5 تن +12 امام +14 معصوم =128 حسین 128امام الهی 128جان دینی128 ابنای دین 128  کلید دین 128سبب دین128امام الهی 128 جان جهانی128 حسین128 با الله هو مدد 128 امام همام 128 امام ماه 128 به یا علی 128 یا به ماه دین 128 با اهله جمالی 128 یا دین ناب 128 با امید دینها128 با دین مذهبی 128 حسین یعنی حما سه ساز دین حسین یعنی حم سین نون والقلم و ما یسطرون حسین یعنی ترسیم کنند خط شهادت درجهان حم سین حامی محمد سیرت نوح حسین کشتی نجات128حسین128امام الهی128محبوب دین ها 128با محبوب الله128 گل زمان 128حسین128به طبیب زمان128 کلید دین 128امام الهی128 حسین128 اگر دین شما امام الهی جان الهی و کلید دین ندارد دین شما به درد عمت میخوره مثل عمر که عمش مادرشم بود 

جانشین خاتم باید نامش اخلاقش رفتارش گفتارش همه مثل پیامبر باشدمثل پیغمبر فقط مولاء علیست شاه مردان شیریزدان چون نبی ست 

مگر نام محمد هم علی نیست صدکتابو صد حدیث آئینه روی محمد علیست کسی که چون محمد است جمال روی خاتم است جان نبی علی ولی قائم آل محمد است

وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ      دیدن روی تو مولاء بوود عیدی ماه ماه عالم کی درآیی از نقاب خیلی سخته توی پاییز با غریبی آشنا شی اما وقتی که بهار شد یه جوری ازش جدا شی خیلی سخته یه غریبه به دلت یه وقت بشینه بعد اون بگه که هرگز نمیخواد تو رو ببینه رسم عاشقا همینه دلشون خدا میبینه وقتی خدا را داری هیچ غمی نداری روزی همه دست خداست پسر نوح با بدان بنشست خاندان نبوتش گم شد کمشو ای حرام لغمه پلید میشود زنسل شما همچویزید شمرپدید  

هرچه زمان میگذرد

مردم افسرده ترمیشوند

این خاصیت دل بستن  به زمانه است

خوشابه حال آنانکه بجای زمانه به

    «« صاحب الزمان  »»

دل می بندند

کمپین عاشقان ظهور مهدی عجل الله،حماسه ظهور،کمپین عاشقان ظهور ، امام مهدی ، امام زمان ،عکس امام زمان عج ،مهدویت

شیعه یعنی در مدار حق ودین قلب شیدایی رسیده بر یقین به ابجد  خورشید ولایت 1567-1202سه خلیفه= 365 روز سال 5+6+3=14 معصوم

به ابجد دشمنانی خارذلیل1330-128حسین =1202 عمرابوبکرعثمان1202ان من المجرمین منتقمون 1202 ظالم 971+نفاق 231 ابوبکر= 1202 بکافران محض1202 ارتش کفار1202

کلمات جسم حروفند و روح کلمات عدد ریاضی آن است اعداد روح  حروف هستند، یعنی عدد  جان حرف میباشد. (الاعداد ارواح و الحروف اشباح) هر جسمی جانی دارد جان حروف عدد ریاضی آن است
 هر حرفی عددی دارد که در حقیقت روح و جان و بطن آن حرف میباشد، به ریاضی قرآن علم ابجد دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم خانواده بسیارشریف و محترم رسول خدا میباشد روح دینه اسلامی 196 چهارده معصوم خانواده محترم رسول خدا روح دینه اسلامی 196 ضرب 14 معصوم در خودش 196 میباشد مومن 136+66 الله =202 مومن بدین 202  علی به ابجد کبیرو صغیر 136 علی 136 مومن 136 +66بدین 202 مومن الله 202 محمد 92+110 علی =202 مومن الله202 محمد و علی میباشندبه ابجد صغیر محمد 20+26 علی = 46 ماه  46 +46 ماه = 92 محمد 92+18 ذالحجه" غدیر خم = 110 علی 110 دین الهی 110 +92 محمد= 202وحی الهی بدین الله 202 محمد 92+110 دین الهی = 202مومن الله 202 اهل لااله الاالله202محمد 92+110علی =202 اهل لااله الاالله=202اهل دین الله 202+110دین الهی +73 فرقه = 385 شیعه385راه الله با دین الله385 385راز اهل عالم 385با قانون دین الله 385فلسفه دین الله 385با آل قرآن 385شیداء385 راه الله با دین الله 385 شیعه 385بدین واقعی اسلام 385فلسفه دین الله 385یگانه دره دین الهی385 نور واحد اهل دینی385 اسلام پیامبر 385 فقط دین اسلام 385 شیعه یعنی دین اسلام 196+دین الله 130+ 59 مهدی = 385شیعه علی شیعه یعنی دین الهی 110+135 دین الله +128 کلید دین +12 امام = 385 شیعه یعنی لا اله الا الله166+ حق 108 +11 امام شهید = 385شیعه385فقط یک فرقه اهل نجات است به علم ریاضی قرآن فرقه 385 شیعه 385 مرد عالم 385 با آل قرآن 385 شیعه385 طبیب بحروف الله 385 رسول خدا فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه385 مرد عالم385اسلام پیامبر385 فقط دین اسلام 385 به ابجد اسلام به ابجد صغیر و کبیر اسلام 144 ضرب 12 امام میباشدیعنی 114 سوره قرآن 114+30 جزء آن = 144 اگر دین اسلام شما هستید بفرمائید ثابت کنید و نشانه هایتان را بفرمائید ما مثل شما نامرد نیستیم حق را می پذیریم به ابجد حق12 اسلام 12 حق12 ساعت 12 ماه های سال 12 اسلام 12 حق12فرق کافر و مومن ترک نماز است نماز دوای روح و غذای جسم است روز قیامت عده ای ازنماز گذاران بی نماز محشور میشوند بخاطر ارث گذاشتن برای فرزندان بی نماز ارث برای کافران نگذارید همه را در راه خدا انفاق کنید تا به بی نمازان چیزی نرسدو آنها خسرالدنیا و آخره" که هستند هم سختی دنیا بکشند هم آتش دوزخ هیچ وقت به فرزندان خود نگوئید نماز بخوان هر کدام بی نماز بود او را از ارث محروم کنید کاری کنید که اصلا" نفهمد به ابجد
خائنا فاسد العقیده  1082- 541 فتنه ها = 541 عمرابوبکر به ابجد دشمن واقعی شیعه و دین الهی 1082-541 دشمنه اسلامی= 541 عمر ابوبکر541 بخائن منافقان ملحده 1082-541 آفت کلی= 541 عمر ابوبکر 541 +430 مقصر= 971 ظالم به دست میآید مقصر 430+541 عمر ابوبکر= 971 ظالم به دست میآید افرادی کودن بیشعور که قصب خلافت کردند قاصبان منافقن بی دینی1082-541 = 541 عمر ابوبکر541 منافقان بی بدین اسلامی541 کافر پلید دین اسلام 541آفت کلی 541 دشمنه اسلامی541مجرمین بدین اسلام 541فتنه ها 541 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا می خیزند به ابجد فتنه ها 541 دشمنه اسلامی541 اهله شر541

امام علی علیه السلام می فرمایند: از رسول خدا در مورد حروف ابجد سؤال شد، آن حضرت فرمودند: قال رسوالله (ص)

 تفسیر حروف ابجد را یاد بگیرید؛ چرا که همه آن شگفتی است، وای بر عالمی که از تفسیر آن جاهل باشد. به ابجدشیطان22 عمر22مقصر 22ابابکر22شیطان22هذیان22عمر22دشمن اسلام22 بازم بگو22دشمن اسلام22عمر22شیطان22ابابکر22لعنت22مقصر22پررو22درآتشه22 دوزخه22مجرمان22منافقان22ملحد22نابحقه22بناحقه22مقصر 22عمر 22ابابکر22هذیان22دروغ22کلک22نیرنگ22کید 22نابکار22مکارا22روباه 22جهل تمام22بااباجهلا22باجهالت22منکر 22دشمن اسلام22عمر22 ابابکر22شیطان22 اهل شرب22شرابیا 22بمشروب22بخورها 22شرابیا 22اهل شرب22بشرابخار22عمر 22شیطان22ابابکر22نابکار22لواط 22نابکار22سست ایمان22ایدز22 فاحشه22بدیها22سست ایمان22 جنگ طلب22لامذهب22

ره الله31 کلام حق31قرآن ناطق 31 نور قرآن31یعنی 5 تن +12 امام +14 معصوم=31علی 26بخوبی ها26سیمرغ26راه حق26علی26امام دین26بت شکنی26بدوش نبی26وصیت26بیعت26غدیر26علی26 26جانمحمد26بدامادی26 باجان اسلامه26امام دین26یقین 26راه حق26دین خداه 26جان محمد26یا تقوا26درستی26دین خداه 26جانشینانه 26جان محمد26 هزارباب26راه حق26 علی26عشق حق26دوست حق26فروغ 26دینی26آفتابی26طلاء26مستقیم 26ره راست26بسم رب شهدا26راه حق 26علی 26 زاده محراب شهید محراب علی فرمود هر علمی هزارباب داردوَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ:نام شیعه 5بار مستقیم در قرآن آمده 5ضربدر5= 25 شیعه پیامبر فرمودفقط یک فرقه اهل نجات است به ابجدفرقه 25 شیعه 25 آل الله 25 والله 25 نام آدم 25 باردر قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر آدم باش و شیعه باش به ابجد صغیر فرقه25شیعه25 بهترها۲۵ کعبه ۲۵به امر خدا ۲۵ اصل حق ۲۵جلوه خدا ۲۵ بسیجی۲۵بجهادی ۲۵دلاور۲۵ جانه جانانه۲۵ محشره ۲۵ عاشقی ۲۵ره رسم۲۵اساسه ایمان ۲۵ایمان بخدا ۲۵علم خدا ۲۵بی انتها ۲۵استواره  ۲۵و مخلصونا ۲۵مخلصی۲۵رهحق ۲۵ضرب  ۵تن ضربدر ۵ =۲۵فقط یک فرقه اهل نجات  است۲۵ شیعه  میباشد ۲۵کعبه  ۲۵ رسول خدا ۲۵شناخت امامتت2۵ تقواء ۲۵عدالت ۲۵ بترازوی عدالتی۵۶۶-۵۴۱ عمر ابوبکر=25  به ابجد (دین حق و حقیقت کدام است566 منهای ابجد مرگ کافر۵۴۱ =۲۵ دین حق شیعه میباشد

 نام امام 12 بار در قرآن آمده است نام شیعه 5 بار در قرآن آمده است 5ضربدر 5= 25 نام آدم 25 بار در قرآن آمده آدم آدم باش و حق را بپذیر اگر دین نداری لااقل آزاد مرد باش پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 25 شیعه 25 اولین 25دین آدمی25به مکتب25پیامبر25دین آدم25اسم اعظمه 25بانام هاخاتم25محمده 25والله25 یاور 25استاداعظم 25نظرقرآن25 کعبه 25شیعه25والله 25باحقی25 قرآنی25به قدیس25شیعه25مخلصی 2استاداعظم25 نظرقرآن25شیداء25 شیعه25به امرخدا 25مخلصی 25عاشقی22 بادینها25 بسیجی25خوشآمدی25والله25باحقی 25قرآنی25کعبه25شیعه25مخلصی25تقواء25عدالت 25 نام شیعه 5 بار در قرآن آمده و 7 بار با ترکیباتش 7+5= 12 بار نام شیعه در قرآن آمده  ولی نام فرقه های باطل دین یک بار هم در قرآن نیامده مرد باشید و حرف حق را بپذیرید اینقدر بدبخت و نامرد نباشیدوَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ:قرآن را که قبول داری نام شیعه5بار مستقیم در قرآن آمده 5ضربدر 5= 25 شیعه 25اصل حق25آل الله25جلوه خدا25کعبه25خدایی25باحقی 25خدایی25 اصل حق 25بی باک 25 بپدیده25 زوایا25کعبه25 خدایی 25باحقی25 با نامه آدما 25نام آدم هم 25 کعبه25والله25نام آدم25 باردرقرآن آمده آدم باش و حق رابپذیربدبخت ونامردنباش چشمهایت راباز کن دارم با آیه قرآن باشما صحبت میکنم سمن بکمن عمیون فهم لا یعقلون اگر خدا کور و کرت گنگت نکرده باشه ان شاء الله حق را می پذیری و مثل یک مرد حق را میپذیریواقعا" حق دارید شیفته جمال با صفای حضرت مهدی نمونه عالم شوید خدا همه جاست گنج دین همه جاست و میبیند شما را امام جواد عليه السلام فرمود: با ارزش ترين اعمال شيعيان ما انتـظار فـرج است.امتی که راضی به کشتن فرزند پیامبرش باشدوحق را نپذیرد قطعا" اهل دوزخ است ان شاء الله در دنیا هدایت شده و به دوزخ ختم نخواهد شد تا دیر نشده توبه کنید نام شما یک بار هم در قرآن نیامده ولی نام شیعه 12 بار در قرآن آمده استوَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ طبق آیه قرآن فقط شیعه بحق و رستگار عالم استوَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ قال رسو الله یا علی انت و شیعتک هم الفائزون یا علی تو و شیعیانت رستگاران اهل عالمید وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 25 شیعه 25 والله25 آل الله 25 بانام آدم ها 25 بار در قرآن نام25 آدم انسانی 25 آدم باش انسان باش و حق را بپذیر نام آدم 25 بار در قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر نفهم بفهم  وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ:نام شیعه 5بار مستقیم در قرآن آمده 5ضربدر5= 25 شیعه 25پیامبر فرمودفقط یک فرقه اهل نجات است به ابجدفرقه 25 شیعه 25 پسر انسان 25 آدم مرد25 آل الله 25 وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ:نام شیعه 5بار مستقیم در قرآن آمده 5ضربدر5= 25 شیعه 25پیامبر فرمودفقط یک فرقه اهل نجات است به ابجدفرقه 25 شیعه 25 پسر انسان 25 آدم مرد25 آل الله 25 والله 25 نام آدم 25 باردر قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر آدم باش و شیعه باش وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ پسر انسان 25 آدم مرد25 آل الله 25 والله 25 بانام آدمها 25 گنج قرآنه25 خدایی 25نفس قرآن 25 شیعه25 وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ:نام شیعه 5بار مستقیم در قرآن آمده 5ضربدر5= 25 شیعه 25پیامبر فرمودفقط یک فرقه اهل نجات است به ابجدفرقه 25 شیعه 25 پسر انسان 25 آدم مرد25 آل الله 25 والله 25 نام آدم 25 باردر قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر آدم باش و شیعه باش وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ پسر انسان 25 آدم مرد25 آل الله 25 والله 25 نام آدم 25 گنج قرآنه25 نفس قرآن 25 شیعه25 والله 25 نام آدم 25 باردر قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر آدم باش و شیعه باش وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ پسر انسان 25 آدم مرد25 آل الله 25 والله 25 با نام آدمها 25خدایی 25 گنج قرآنه25 نفس قرآن 25 شیعه25   25باردر قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر آدم باش و شیعه باش وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ هرکسی شیعه نباشد بدبخت عالم style="color: #0000ff;">پیامبر فرمود هیچ کسی شیعه نخواهد شد مگر فرزند دخترم فاطمه باشد چرا شما شیعه هستی بخاطر اینکه از فرزندان عزیز کوثر قرآن فاطمه دختر رسوله 25خدایی 25والله 25شیعه 25 ابن رسول25 ابن بتول25 والله25 تقواء25 عدالت 25 اولین 25دین آدم25 شیداء 25 شهید ها 25 خوش آمدی25 «ايستاده» 25 (قائم) در کتاب شاکموني؛ ایستاده 25«ماشيع» (مهدي بزرگ) در تورات عبراني؛ شیعه 25 ماشیع 25نظر قرآن 25 استاد اعظم 25علمه 25 والله 25 راستگوها 25 ماشیع 25«ماشيع» (مهدي بزرگ) در تورات عبراني؛ ماشیع 25  شیعه 25

 

وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ:

 در تورات و انجیل  فارقلیط شد پرکلیتوسه 47به ابجد 47کسانی است که نام آنها بر سر زبان ها باشد و همه کس آنها را ستایش کنندبه علم ریاضی علم ابجد قرآن  پرکلیتوسه  47 منظور نبوت خاتم و اهل بیت او میباشند  پرکلیتوسه 47 به شگفتی آيه تطهير دقت کنیم: این آیه قرآن 47 حروف دارد 47 شجره مطهره 47 و 12 امام هم حروف اسمشان 47 میباشد  این آیه نورانی اهل بیت هم 47 حروف میباشد 47(إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا)47این آیه دارای 47حرف میباشد. تعداد حرفهای اسامی زیر :فاطمة 5 علي 3 حسن 3 حسين 4 علي 3 محمد 4 جعفر 4 موسى4 علي3 محمد 4 علي 3 حسن 3 محمد 4 در مجموع 47 حرف.در قرآن ثبع المثانی من القرآن العظیم مراد نام ائمه شیعه بدون تکرار در قرآن7 بار آمده محمد 4+علی3= 7 بار آمده چهار علی چهار محمد دو حسن جعفر موسی که در راه است انشاء الله با عصای و انگشتر سلیمان در راه است47 شجره مطهره 47 منظور خانواده پیامبر میباشد ابجد 47 شجره مطهره 47 وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

امتی که راضی به کشتن فرزند پیامبرش باشدوحق را نپذیرد قطعا" اهل دوزخ است ان شاء الله 

وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

محمد علی فاطمه حسن حسین583عاشوراه عاشوراه583امت اسلامی583اهلبیت فاطمه583

دین خدا 669 - 541 عمر ابوبکر=128حسین        

الله 66+66 بدین= 132 اسلام -4 خلیفه=128 حسین    

جانشین بپیامبر669-541فتنه ها=128حسین

 وصی پیامبر359-231 ابوبکر نفاق= 128حسین

گل زمانflorگل زمان128حسین128دینه مهدی وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ به ابجد لااله الا الله165 + 128حسین +92 محمد = 385 شیعه385 فلسفه دین الله 385بدین واقعی اسلام 385  حسین شیعه واقعی الله و محمد است فقط یک جانشین الله میتواند شیعه محمد باشدکعبه 97+5 تن +12 امام +14 معصوم =128 حسین 128 ابنای دین 128  کلید دین 128سبب دین128128 امام الهی128

اهل مذهب ما128گل زمان128جان دینی 128یاگنج دین128امام الهی128کلید دین128 اهل محمد 128اله محمد128حماسه ای128یا نی نوا128امام آدما 128امام الهی128به طبیب زمان128آقا بگذاردیگران هم فکرکنندحق باآنهاست شما بزرگوارهستیدستاره هابخاطردوریشون ازخورشید اونو خوب نمیشناسند128 بدیدگاه اهل الله128حکیم کل128آل محمده 128حکیمن128ایام بدینی 128بدیدگاه اهل الله128یاگنج دین128اهل محمد128باآقاطبیب 128طبیب دین ما128امام الهی128 بکل ادیانی128یاباکل دین128جان دینی128جان جهانی128کلیددین 128امام الهی128اهل مذهب ما128امام الهی128یا نی نوا128یحسن128جان دینی128بدیدگاه اله الله128حسین128محبوب دینها128بامحبوب الله128 گل زمان128حسین128به طبیب اهل بجهان 128حماسه ای128بدیدگاه اهل الله128اهل مذهب ما128به جان الله128کلیددین128حسین 128امام الهی128کلیددین 128با دادگاه دین128حسین128 به یادین الهی128باجانه الله128اصولا128اهل مذهب ما128یاماه ادیانه128ایام بدینی128باب ایامه الله128گنج دین128کلیددین128امام آدما128حسین 128بدین های الهی128بنگاه دین هانصب خلافت الله1320-1202سه خلیفه=128اهل مذهب اله 128حسین و فرزندانش از جانب خدا منصوب شدند با محبوب الله 128 محبوب دینی 128 حسنی 128 باکل سیدا128 با کل ادیانی 128دین آزاده الهی128 اگر دین ندارید لا اقل آزاد مرد باشید128به طلب های دین128 روز عاشورا امام حسین فرمود برای چه می خواهید بااهل بیت و فرزندان پیامبرتان بجنگید گفتند بخاطر انتقام ازعلی تمام کفار را علی به درک واصل نموده بود در کنار پیامبر روز قیامت خداوند همه را به دوزخ خواهد ریخت شما هم که حق را نمی پذیرید در زمره کافران دوزخی خواهید بود  کافران بدوزخ 971 ظالم 971 +231 نفاق ابوبکر=1202 عمر ابوبکر عثمان 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 بکافران محض 1202 ارتش کفار1202
«ما از کسانی هستیم که می‌دانیم و دشمنان ما از کسانی هستند که نمی‌دانند و شیعیان ما صاحبان خردند.»این سخن امام ششم شیعیان، امام جعفر صادق علیه السلام است که مرحوم کلینی در جلد اول کافی آن را نقل نموده است.  نصب خلافت الله1320-1202سه خلیفه = 128 حسین و فرزندانش از جانب خدا منصوب شدنددین آزاده الهی128 اگر دین ندارید لا اقل آزاد مرد باشید
«مااز کسانی هستیم که می‌دانیم و دشمنان ما از کسانی هستند که نمی‌دانند وشیعیان ما صاحبان خردند.»این سخن امام ششم شیعیان، امام جعفر صادق علیه السلام است که مرحوم کلینی در جلد اول کافی آن را نقل نموده است امتیاز پنجم که  بسیار بزرگ میباشد.آن است که حسین (ع) عشق و وفاداری و گذشت در راه خدارا عملا معنی کرد و باید گفت اگر عمل امام حسین (ع) در روز عاشورا نبود.بسیاری از مفاهیم و لغات معنی نمیشد.

جانشین بپیامبر669-541 = 128 حسینبه ابجد دین خدا 669 -541 دشمنه اسلامی = 128 حسین به ابجد کبیر و صغیر الله 86+583 پنج تن= 669 -541 عمر ابوبکر= 128 حسین128 کلید دین 128

 نصبه خلافته الله1330-1202سه خلیفه = 128 حسین و فرزندانش از جانب خدا منصوب شدند

دین آزاده الهی128 اگر دین ندارید لا اقل آزاد مرد باشیدبه ابجد کبیر و صغیر الله 86+583 پنج تن= 669 -541 عمر ابوبکر= 128 حسین128 کلید دین 128حسین128 کلید دین 128جانه جهانی 128نبی الله128 بهای اله دینی128  اهل محمد 128 کلید دین 128 امام الهی 128 بدین های الهی 128 یا با کل دین 128  جان دینی 128سبب دین 128 اهل محمد 128  حسین 128 جان دینی 128 .کعبه 97+5 تن +12 امام +14 معصوم =128 حسین 128 ابنای دین 128  کلید دین 128سبب دین128   حسین128امام الهی128گلها محمد128با محبوب الله128 یا گنج دین128دین دین 128اهل محمد128 حسین128به طبیب زمان128امام الهی128الکعبه128باالزمزم128 کلیددین128جان جهانی128با گل دین97+ 5تن+12امام+ 14معصوم= 128بدین های الهی128حکیمن 128محبوب دینها128با محبوب الله 128حسین128الکعبه128بطبیب هاکعبه128 یاگنج دین128کلیددین128سبب دین128امام الهی 128باامام اول ها128حماسه ای128حسین128به طبیب زمان 128 حسین 128به ابجد واقعیت الله 633-541 فتنه ها = 92 محمد92 اهل مذهبه92 مذهب ما 92 طبیبی مهدی92طبیب جهانی92 امامی 92 بگلهای آدم 92 امامی 92 به مهداله92 +5 = 97 کعبه 97 حسین یعنی حماسه سازیاران نام آور دینحسین یعنی حم سین یا نون والقلم ومایسطرون کسیکه خط شجاعت شهامت وشهادت راترسیم نمودحسین یعنی حامی سایر یاران نام آور 97 با گنج ما 97کعبه 97آل الله97 با گل دین 97 آب زمزم 97 +13 رجب تولد مولاء در کعبه = 110 علی 110 با ادب اهل دین 110با گلهای میوه 110به زمانه 110 به ابجد کعبه97  آل الله 97 محمد 92 +5 تن = 97 کعبه 97  کعبه97 آل الله97 آل الله 97میباشد کعبه 97+5 تن +12 امام +14 معصوم =128 حسین 128 ابنای دین 128  کلید دین 128سبب دین128 حسین (سالار دین) سبب دین 128 کلید دین 128 حسین حسین یعنی حماسه ساز یاران دین 128+7=135 طبیب الهی الله135 فاطمه 135 دینه الله135+110 علی = 245 دینه اسلام 245 علی +فاطمه =245 دینه بحق الله 245

وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ:نام شیعه 5بار مستقیم در قرآن آمده 5ضربدر5= 25 شیعه پیامبر فرمودفقط یک فرقه اهل نجات است به ابجدفرقه 25 شیعه 25 آل الله 25 والله 25 نام آدم 25 باردر قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر آدم باش و شیعه باش وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ فرقه های باطل اگر شما هم نام فرقه هایتان در قرآن میباشد بفرمائید نامردان بی دین حرامی پر مدعاء حرامیان 310 کفری310عمر 310ابله منافقا310جاهل منافق310منکر310حرامیان310عمر310 جهل عرب310 اباجهل دردین310نیرنگ310حرامیان 310عمر310جهل عرب310 کفری310عمر310 اهمیت بحث های مهدوی امام سجاد علیه السلام :مردم زمان غیبت که گفتمانشان امامت مهدی است و منتظران ظهوراو هستند حتماً از اهل هر زمانی برترند زیرا خدا به آنها عقل ها وفهم ها و معرفتی بخشیده که غیبت برایشان به مثابه ی مشاهده امام است .جایگاه ایشان مانند کسانی است که در رکاب پیامبر خدا ص با شمشیر بهجهاد می پردازندایشان حقیقتاً مخلصند و شیعه راستین ما هستند ،و در نهان و آشکار دعوت کننده به دین خدا هستند -و فرمود : انتظار فرج خود بالاترین گشایش و فرج است.ابجد 5 تن آل عباء 583

 به ابجد خانواده محترم پیامبر583 محمد علی فاطمه حسن حسین 583 عاشوراه 583 شبکه نور 583 به قرارداد الله 583 امت اسلامی583اهل دین قرآن اسلام 583 با عشق علی 583به ابجد  اهل دین 100+351 قرآن +132 اسلام = 583شبکه نور 583 این عددنورانی راازراست بخوان براستی شیعیان فرزندان اهل بیت پیامبرندشیعه385نام شیعه 12 بار در قرآن آمده ولی نام شما و فرقه هایتان یک بار هم در قرآن نیامده علم ریاضی قرآن هم که نمیفهمی ابجد خانواده محترم پیامبر583 محمد علی فاطمه حسن حسین 583 عاشوراه 583 شبکه نور 583به قرارداد الله 583 امت اسلامی 583 اهل دین قرآن اسلام 583 این عددنورانی را از راست بخوان براستی شیعیان فرزندان اهل بیت پیامبرندشیعه385 نام شیعه 12بار در قرآن آمده 385طبیب بحروف الله 385 رسول خدا فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه385 مرد عالم385اسلام پیامبر385 فقط دین اسلام 385

جانشین بپیامبر669-541عمر ابوبکر= 128 حسین

 

نصب خلافت الله1320-1202سه خلیفه = 128 حسین و فرزندانش از جانب خدا منصوب شدند

دین آزاده الهی128 اگر دین ندارید لا اقل آزاد مرد باشید

از زمین تا آسمان آه است می دانی چرا؟

یک قیامت گریه در راه است می دانی چرا؟

بر سر هر نیزه خورشیدی ست یک ماه تمام

بر سر هر نیزه یک ماه است می دانی چرا؟

اشهد ان لا...شهادت اشهد ان لا ...شهید

محشر الله الله است می دانی چرا؟

یک بغل باران الله الصمد آورده ام

نوبهار قل هوالله است می دانی چرا؟

راه عقل ازآن طرف راه جنون از این طرف

راه اگر راه است این راه است می دانی چرا؟

از رگ گردن بیا بگذر که او نزدیک توست

فرصت دیدار کوتاه است می دانی چرا؟

از کجا معلوم شاید ناگهانت برگزید

انتخاب عشق ناگاه است می دانی چرا؟

از محرم دم به دم هر چند ماتم می چکد

باز اما بهترین ماه است می دانی چرا؟

کمال الدّین و تمام النعمة ج1ص 58 به ابجد شهید 319 اسلام واقعی 319 شهید 319 دین ناب محمد علی 319راه الهی الله 319 شهید 319 فلسفه دین 319 +66 الله =  385 فلسفه دین الله 385 شیعه 385   فلسفه دین 319 +لا اله الا الله46= 365 روز سال فلسفه دین 319 +26 علی +20 محمد = 46 = 365 روز سال 365+20 محمد = 385فلسفه دین الله 385شیعه385 دین ناب الله محمد علی 385به ابجدشهید الله 385 فلسفه دین الله 385 نماز مسلمان 319شهید  319 اسلام واقعی 319 نماز مسلمان 319 شهید 319 دین ناب محمد علی 319 فلسفه دین 319 +66 الله =  385 شیعه 385   فلسفه دین 319 +لا اله الا الله46= 365 روز سال فلسفه دین 319 +26 علی +20 محمد = 46 = 365 روز سال 365+20 محمد = 385فلسفه دین الله 385شیعه385پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385شیعه 385 با قانون الهی دین الله 385 قانون اساسی الهی 385 فلسفه دین الله 385 زنده با دین بحق حسینی 385

پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385شیعه 385 اسلام واقعی الله 385 فلسفه دین الله 385 شیعه 385 با آل قرآن 385دین ناب الله محمد علی 385 بدین واقعی اسلام 385 با قانون الهی دین الله 385 فقط دین اسلام 385 اسلام پیامبر 385 حکم الهی دین الله 385 بیداریهای اسلامی 385 با وصی دین محمد علی 385 موسی به هارون 385 با عقل کل اسلام 385 فقط دین اسلام 385 اسلام پیامبر 385 سربازانه مهدی 385 فلسفه دین الله 385 با قانون الهی دین الله 385 دین ناب الله محمد علی 385 با مقام دین اسلامه 385
دیدم چند روزه کل ستاره ها نیستن فهمیدم رفتند مسافرت ان شاء الله خوش بگذره برای همه وبلاگ نویسا آرزوی سلامتی دارم

حسین یعنی قلب اسلام حسین یعنی سرنوشت دین حسین یعنی کلید دین 128 کلید دین 128 حسین 128 حسین یعنی 128امام الهی 128 حسین یعنی حافظه فراموش نشدنی تاریخ حسین یعنی عاشوراه شهامت شجاعت شهادت حسین یعنی کربلاء حسین یعنی کشتی نجات حسین یعنی کعبه دلها حسین یعنی عشق الله حسین یعنی ثارالله حسین یعنی حزب الله حسین یعنی مظلومیت فاطمه حسین یعنی درس آزادگی حسین یعنی اگر دین نداری آزاد مرد باش حسین یعنی تبلیغ دین حسین یعنی مهدی تنها نیست حسین یعنی بسیجیان عالم حسین یعنی حزب الله حسین یعنی فتح مکه حسین یعنی آزادی قدس شریف حسین یعنی ظهور مهدی {عج} حسین یعنی جان دین شیعه امیر المومنین 

امام حسین (ع) علاوه بر فضایل حسبی و نسبی که همه اهل بیت دارا میباشند.امتیازهایی هم در میان اهل بیت علیهم السلام دارند.

۱-اولین امتیاز این است که ائمه طاهرین علیهم السلام همه از صلب او هستند.از این جهت روایاتی از رسول اکرم آمده است که به این امتیاز تصریح شده است.سلمان فارسی میفرماید((حسین در دامان رسول اکرم (ص) نشسته بود و حضرت اورا میبوسید و میفرمود:(انت السید ابو الساده انت الامام ابن الامام ابوالائمه انت الحجه ابن الحجه ابو الحجج تسعه من صلبک و تاسعهم قائمهم)(تو بزرگی و پدر بزرگانی .تو امامی و پسر امامی و پدر امامانی.تو حجت خدایی و پسر حجت خدایی و پدر حجت خدایی و آن حجت های خداوند نه نفرند که از نسل تو هستند و نهمین آنان قائم آل محمد است)(کمال الدین/ج۱.ص۲۶۹.حدیث۱۲)

۲ـدومین امتیاز این که تداوم حیات اسلام مرهون شهادت اوست.همانطور که در حدیثی ذکر شده:(الاسلام بالنبوی الحدوث و بالحسینی البقا)اگر به تاریخ مراجعه شود .فهمیده میشود که اگر قیام حسین و اسارت اهل بیت آن بزرگوار نبود.نامی از اسلام باقی نمانده بود.

امام حسین(ع) وقتی که ستمگران بنی امیه میخواستند بیعت با یزید را به ایشان تحمیل کنند به این امتیاز اشاره میکند:

(لو بایعت یزید فعلی الاسلام السلام)اگر بایزید بیعت کنم باید فاتحه اسلام را خواند.

۳-سومین امتیاز امام حسین (ع) شعله های محبت او در دلهاست.رسول کرم (ص)میفرمود:(ان للحسین حراره فی قلوب الناس لن تبرد ابدا):

همانا برای حسین .محبتی در دلها شعله ور است که هرگز خاموش شدنی نیست.

۴-چهارمین امتیاز برای ابی عبدالله الحسین.ع.این است که در تربت او شفا است و استجابت دعا در حرم مطهر او از نظر روایات مسلم و قطعی است.(مناقب ابن شهر آشوب/ج۴.ص۸۲) معنی دین خداوند حسین 

۵-امتیاز پنجم که  بسیار بزرگ میباشد.آن است که حسین (ع) عشق و وفاداری و گذشت در راه خدارا عملا معنی کرد و باید گفت اگر عمل امام حسین (ع) در روز عاشورا نبود.بسیاری از مفاهیم و لغات معنی نمیشد.حسین(ع) در روز عاشورا میفرماید:((اللهم انت ثقتی فی کل کرب و انت رجائی فی کل شده و انت لی فی کل امر نزل بی ثقه و عده.کم من هم یضعف فی الفواد و تقل فی الحیله و یخذل فی الصدیق و یشمت فی العدو انزلته بک . شکوته الیک رغبه منی الیک عمن سواک ففرجته عنی و کشفته فانت ولی کل نعمه و صاحب کل حسنه ومنتهی کل رغبه)) {۱}

ای خدا ! پناه من در هر غمی تو هستی و امید من در هر سختی تو هستی.در هر چه بر من روی اورد.تو پناه و یاری کننده من هستی.چه بسیار از غم هایی که دل را به تپش در میاورد و چاره را کم میکند و رفیق را درمانده و دشمن را خشنود میکند.به تو واگذار نمودم و شکایت آن را به تو کردم برای رغبتی که فقط به تو داشتم نه به غیر تو.و تو آن غم را دفع کردی.پس تو صاحب هر نعمت و هر خوبی هستی و منتهای هر آرزو تویی.

او هر چه دارد در راه حق فدا میکند.مال.عیال.اصحاب.اولاد.و حتی طفل شیرخوار را.ودر گودال قتلگاه چنین میگوید:

ترکت الخلق طرا فی هواکا                    وایتمت العیال لکی اراکا

ولو قطعتنی فی الحب اربا                     لما حن الفواد الی سواکا {۲}

ای خدا!از همه کس.از همه چیز در راه تو گذشتم و برای ملاقات تو از همه وابستگان چشم پوشیدم.ای خدا!اگر در راه محبت تو پاره پاره شوم.دل من به سوی غیر تو تمایل نخواهد کرد.

آری!این است حقیقت ایمان و سیر الی الله تعالی.که در وجود سراسری امام حسین علیه السلام متجلی بود.

۱-منتهی الآمال/ج ۱

۲-محدث قمی(رحمه الله علیه)این اشعار را در ضمن مرثیه ای از کتاب معراج المحبه.در جلد ۱منتهی الآمال آورده است.

 

به ابجدحسین128امام الهی 128 حسین128 امام الهی 128 کلید دین 128 حسین 128 دین 64+64 = 128 دین دین حسین 128 به ابجد دین الهی 110 نگین 110 دین الهی 110 علی 110به ابجد وصی پیامبر 359-231 ابوبکر=128 حسینبه ابجد برترین دین 926-541عمر ابوبکر= 385 شیعه 385قال رسوالله فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385شیعه 385 فقط دین اسلام 385 فقط دین اسلام 385 شیعه 385 اسلام پیامبر 385 به ابجد بهترین دینها737-541 عمرابوبکر= 196 ضرب 14 معصوم 196 میباشدبه ابجد خدای کلمات 1106-1202 سه خلیفه= 196 اصول دین 196 دین اسلام 196 حامی بدین الله196 با ضرب 14 معصوم 196 دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم در خودش میشود 196 ضرب 14 معصوم در 14 = 196 میباشد به ابجد محمد 92+18 ذالحجه" غدیر خم برادران یوسف اورا به 18 درهم فروختند دختر رسول خدا را در 18 سالکی به شهادت رساندند  به ابجد دشمن فاطمه 529+12 امام = 541 عمر و ابوبکر 541 شرما 541قاتلی541 فتنه ها 541 دشمنه اسلامی541 کافر پلید دین اسلام 541 اولین احمقان قاصب541 عمر ابوبکر541 فتنه ها 541 آفت کلی541 دشمنه اسلامی 541 اهله شر541 قاتلی 541 آفتین
اهل دین قانون شیطان 677-136 مومن = 541 عمر ابوبکر به ابجد ظالم 971-430 مقصر = 541 عمر ابوبکر541 قاتل دین الله 651- 110 دین الهی = 541 قاتلی541 عمر 310+231 ابوبکر = 541 قاتلی 541 فتنه ها 541 اهله شر 541 دشمنه اسلامی 541 کافر پلید دین اسلام 541 

حسین یعنی حماسه ساز یاران دین حسین یعنی حما سه ساز دین حسین یعنی حم سین نون و القلم و ما یسطرون حسین یعنی ترسیم کنند خط شهادت در جهان به ابجد آل الله 97 کعبه 97 آل الله 97میباشد کعبه 97+5 تن +12 امام +14 معصوم =128 حسین 128 ابنای دین 128  کلید دین 128سبب دین128 حسین (حامی سالار دین) سبب دین 128 کلید دین 128 حسین حسین یعنی حامی سایرین حسین یعنی حماسه تاریخ سایرین  حماسه سعادت یاور نام آوران حسین یعنی خورشید ماه عالم قمر بنی هاشم حسین یعنی شمع عباس یعنی پروانه حسین یعنی اقیانوس عباس یعنی دریا دل حسین یعنی قلب اسلام حسین یعنی سرنوشت دین حسین یعنی کلید دین 128 کلید دین 128 حسین 128 حسین یعنی حافظه فراموش نشدنی تاریخ حسین یعنی عاشوراه حسین یعنی کربلاء حسین یعنی کشتی نجات حسین یعنی کعبه دلها حسین یعنی عشق الله حسین یعنی ثارالله حسین یعنی  حزب الله حسین یعنی مظلومیت فاطمه حسین یعنی  درس آزادگی حسین یعنی اگر دین نداری آزاد مرد باش حسین یعنی  تبلیغ دین حسین یعنی مهدی تنها نیست حسین یعنی بسیجیان عالم حسین یعنی  حزب الله حسین یعنی  فتح مکه حسین یعنی  آزادی قدس شریف حسین یعنی ظهور مهدی {عج}   کعبه 97+31 کلام حق نور قرآن قرآن ناطق= 128 کلید دین 128 حسین 128 کلید دین 128به ابجد حسین128 کلید دین 128 امام الهی 128 حکیمن 128 محبوب دینها128 با محبوب الله 128 الکعبه 128 با الزمزم 128 خداوند کعبه و زمزم را بخاطر امام حسین بپا نمود حسینی باش یزیدی نباش اگر دینت کلید ندارد بیچاره عالمی یزیدی نباش  حسینی باش به ابجد حسین 128 کلید دین 128 آله محمد128 کلید دین128 جان دینی 128 با حامی بدین  128 امام الهی 128 کلیددین 64+64= 128 کلیددین 128 حسین 128 اهل محمد 128 امام الهی 128سبب دین 128 امام الهی 128 کلید دین 128 جان دینی 128 اهل محمد 128 بدین های الهی 128 بهای اهل دینی 128 باماسیدی128 امام الهی 128 باصله128حسین 128 کلید دین 128  امام الهی 128حسین128کلید دین 128جانه جهانی 128 نبی الله128 بهای اله دینی128  اهل محمد 128کلید دین 128 امام الهی 128 بدین های الهی 128 یا با کل دین 128  جان دینی128128سبب دین 128 اهل محمد 128  حسین 128 جان دینی 128 نبی الله128 اهل محمد128 کلید دین 128با جانه الله 128 با کله دینها 128 بهای اهل دینی 128 حسین128 سبب دین 128جانه جهانی128  یاگنج دین128موج دینی 128 امام الهی 128 کلید دین 128 سبب دین 128 دین آزاده الهی 128 حسین 128 جان دینی 128به ابجد  دین خدا  669-541 عمر ابوبکر= 128 حسین به ابجد  دین خدا  669-541 عمر ابوبکر= 128 کلید  دین 128 اهل محمد 128=حسین128 گنجینهی 128 کلید دین 128 اهل محمد 128=  12 امام پدر برادر و فرزندانحسین میباشند رسول خدا (ص) فرمود جانشینان من از اهل بیت من و فرزندان حسینمیباشندبه ابجد جان خدای 669-541 عمر ابوبکر= 128 حسین خلیفه خدا 1330-1202 سه خلیفه = 128 حسین      128کلید دین 128 امام الهی 128دین خدا 669 - 541 عمر ابوبکر= 128 حسین       128 جانه جهانی 128 جانه دینه 128وصی پیامبر 359-231 ابوبکر = 128حسین128       128 اهل محمد 128سبب دین 128 دین جانباز 128 حسین است 128 یعنی 8 ضربدر2= 16+1= 17 نماز 17 رکعت نماز در 5 وقت بنام 5 تن آل عباء 12 امام 12+5 تن = 17 رکعت نماز در 5 وقت بنام 5 تن آل عباء جانشین بپیامبر669-541 = 128 حسین128 دین جانباز 128 نصب خلافت الله1320-1202سه خلیفه = 128 حسین و فرزندانش از جانب خدا منصوب شدنددین آزاده الهی128 اگر دین ندارید لا اقل آزاد مرد باشید
«مااز کسانی هستیم که می‌دانیم و دشمنان ما از کسانی هستند که نمی‌دانند وشیعیان ما صاحبان خردند.»این سخن امام ششم شیعیان، امام جعفر صادق علیهالسلام است که مرحوم کلینی در جلد اول کافی آن را نقل نموده است.
به ابجد فارسی 351 قرآن 351 هر ماه اهل دین 351 قرآن 351+14 معصوم = 365 روز سال یک ختم قرآن گل روی مهدی صاحب الزمان (عج)

«ما از کسانی هستیم که می‌دانیم و دشمنان ما از کسانی هستند که نمی‌دانند و شیعیان ما صاحبان خردند.»این سخن امام ششم شیعیان، امام جعفر صادق علیه السلام است که مرحوم کلینی در جلد اول کافی آن را نقل نموده است

 به ابجد اسلام 132+92 محمد +110 دین الهی +5 تن +12 امام +14 معصوم = 365 مردانی طلایی 365 روز سال 6+5+3= 14 معصوم

حسین128 کلید دین 128جانه جهانی 59 نبی الله128 بهای اله دینی128  اهل محمد 128 کلید دین 128 امام الهی 128 بدین های الهی 128 یا با کل دین 128  جان دینی 128سبب دین 128 اهل محمد 128

  حسین 128 جان دینی 128 نبی الله128 اهل محمد 128 کلید دین 128 با جانه الله 128 با کله دینها 128 بهای اهل دینی 128 حسین128 سبب دین 128جانه جهانی128  یاگنج دین128موج دینی 128 امام الهی 128 کلید دین 128 سبب دین 128 دین آزاده الهی 128 حسین 128 جان دینی 128به ابجد  دین خدا  669-541 عمر ابوبکر= 128 حسینبه ابجد  دین خدا  669-541 عمر ابوبکر= 128 کلید  دین 128 اهل محمد 128=حسین 128 گنجینهی 128 کلید دین 128 اهل محمد 128=  12 امام پدر برادر و فرزندان حسین میباشند رسول خدا (ص) فرمود جانشینان من از اهل بیت من و فرزندان حسین میباشندبه ابجد جان خدای 669-541 عمر ابوبکر= 128 حسین

خلیفه خدا 1330-1202 سه خلیفه = 128 حسین      128کلید دین 128 امام الهی 128

 دین خدا 669 - 541 عمر ابوبکر= 128 حسین        128 جانه جهانی 128 جانه دینه 128

وصی پیامبر 359-231 ابوبکر = 128حسین128       128 اهل محمد 128سبب دین 12

جانشین بپیامبر669-541 = 128 حسین

نصب خلافت الله1320-1202سه خلیفه = 128 حسین و فرزندانش از جانب خدا منصوب شدند

دین آزاده الهی128 اگر دین ندارید لا اقل آزاد مرد باشید

«ما از کسانی هستیم که می‌دانیم و دشمنان ما از کسانی هستند که نمی‌دانند و شیعیان ما صاحبان خردند.»این سخن امام ششم شیعیان، امام جعفر صادق علیه السلام است که مرحوم کلینی در جلد اول کافی آن را نقل نموده است.

 وصی پیامبر 359-231 ابوبکر = 128حسین 128  ابجد امام الهی 128 کلید دین 128 حسین 128 دین 64+64 = 128 دین دین حسین 128 به ابجد دین 64+64= 128 دین دین حسین128است به ابجد  دین خدا  669-541 عمر ابوبکر= 128 حسین 128 امام الهی 128 کلید دین 128 نبی الله128 اهل محمد 128  کلید دین 128 امام الهی 128 حسین 128 جان دینی 128 نبی الله128سبب دین 128 کلید دین 128  اهل محمد128

 کودگی چهار ساله وارد مسجد شد پیامبر در سجده بود و سبحان ربی ا اعلاء و بحمده کودک یکراست رفت پشت رسول خدا نشست فقط جانشین رسول خدا میتواند بر دوش پیامبر برود و بتهای کعبه را بشکند جبرئیل نازل و فرمود خداوند میفرماید اگر سر از سجده برداری تو را از نبوت خلع میکنم حسین پائین آمد و رسول خدا نماز را تمام کرد یاران سبب سجده طولانی را پرسیدند و پیامبر داستان حسین و نماز شهادت را برای یاران باز گو کرد حسین کشتی نجات است به ابجد دین 64+64= 128 دین دین 128حسین 128است امام الهی 128 حسین 128

خلیفه خدا 1330-1202 سه خلیفه = 128 حسین

دین خدا 669 - 541 عمر ابوبکر= 128 حسین

وصی پیامبر 359-231 ابوبکر = 128حسین

قال رسوالله = انا مدینةت لعلم و علیٌ بابها"   854-541  عمر ابوبکر = 313 رمز الله 313 ره حق 313 مثل روز روشن است حقانیت مولاء قائم آل محمد و یاران مهدی 313  نفر میباشند هر سال52 جمعه به 313 روز 313+52 = 365 روز سال ابجد  راه حق 26+26 علی =52  هر سال 52  جمعه داریم با 313 روز = 365 روز سال رمز الله 313 بنور امیدی 313 به یار اهل مهدی313 چشم بصیرت دارند 313 نرجس 313 به نور الهی 313نورای الهی 313 بجان دینه الهی اسلامی313 با یاره الهی مهدی 313 و صیه محمد علی 313رمز الله 313 ره حق 313 جمکران 313 به مرد های الهی 313 رمز الله 313هرسال313 روز با 52 جمعه 313 +52 = 365 روز سال

قال رسوالله = انا مدینةت لعلم و علیٌ بابها"   854-541  عمر ابوبکر = 313 رمز الله 313 ره حق 313 مثل روز روشن است حقانیت مولاء قائم آل محمد و یاران مهدی 313  نفر میباشند هر سال52 جمعه به 313 روز 313+52 = 365 روز سال ابجد  راه حق 26+26 علی =52  هر سال 52  جمعه داریم با 313 روز = 365 روز سال رمز الله 313 بنور امیدی 313به یار اهل مهدی313 چشم بصیرت دارند 313 نرجس 313 به نور الهی 313نورای الهی 313 بجان دینه الهی اسلامی313 با یاره الهی مهدی 313 و صیه محمد علی 313رمز الله 313 ره حق 313 به مرد های الهی 313 رمز الله 313هرسال313 روز با 52 جمعه 313 +52 = 365 روز سالدوست داشتنی ترین مرد جهان قائم آل محمد(عج) است چه کسانی  امام مهدی را خیلی دوست دارند یاران مهدی313 نرجس 313 رمزالله 313+72 شهید کربلاء = 385 شیعه فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه385 نام شیعه 5 بار در قرآن آمده ولی نام هیچ یک از فرقه های تو در آوردی در قرآن نیامده که نیامده اگر میآمد میپذیرفتم هر سال313 روز و 52 جمعه داریم 313+52=365 روز سال 6+5+3= 14 معصوم خداوند سال را 365 روز قرار داد بخاطر 5 تنو 12 امامو 14 معصوم ضرب این سه عدد هر کدام در خودش جمع سه ضرب میشود 365 روز سال یک معادله دیگر به ابجد اسلام 132+92 محمد +110 علی +5 تن +12 امام +14 معصوم = 365 روز سال هر وهابی یک معادله 365 روز سال آورد من دینش را می پذیرم اگر مرد هستید حق را بپذیرید

پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 مرگ کافر 541 آفت کلی 541 دشمنه اسلامی 541 قاتلی 541 عداوتین 541به معادله ظالم و مقصر توجه فرمائید به ابجد ظالم971-430 مقصر=541عمر310+231 ابوبکر رکب وبا = 541به ابجدمقصر430+231 ابوبکر= 661 عثمان661+310عمر=971 ظالم971+231 ابوبکر= 1202 سه خلیفه 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد دشمن متجاوز اشت بالطبع است  طبیعت جهان خاران تجاوز است جلو آمدن است تصرف است پنجه انداختن است طبیعت اینها است اگر حاکریز شما قابل نفوذباشدنفوذ میکنندآنها علمی هرگز نمتوانند نفوذ کنند علم خدا وند علم ابجد قرآن خوب روی سیاهشان را گم نموده و گروه گروه هدایت میشوند خدارا شکر
541 به نفوذ دشمن 541 فتنه ها 541 دشمنه اسلامی 541عمر ابوبکر541         ظالم 971-430 مقصر = 541 عمر ابوبکر541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام541 فتنه ها 541پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541

نظر الله 1216-1202 سه خلیفه = 14 معصوم خانواده محترم رسول خدا را 14 معصوم میگویندبه ابجد  نظر دین 1214 -1202 عمر ابوبکر عثمان = 12 امام غدیر1214 -1202= 12 امام حضرت مهدی 12 دوازدهمین امام جهان میباشد به ابجدصغیر اسلام 12 حق 12 اسلام 12 نجاتبخش 12 اخلاق12خجسته12اهل 12 اسلام 12 واجب 12امامن 12حق12 اسلام 12 نجاتبخش 12اهل 12 اسلام 12 پیامبر فرمود جانشینان من از اهل بیت من و فرزندان حسین میباشند پیامبراعظم صلوات الله علیه  فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 اسلام پیامبر 385 فقط دین اسلام 385 با آل قرآن 385 وحی قرآنی385 اگر دین ندارید لا اقل آزاد مرد باشید هر وهابی توانست 12 خط ابجد زیبا 20محمد 20 بنویسدبدرجه شیعه مفتخر میگردد اینجانب از زبان مولایم مهدی به درجه یاعلی مدد رسیدم این درست نیست آدم از مولایش دور باشدو دائم برای دوریش اشک بریزد و غصه بخورد تنهایی و بی کسی مولاء علی را یاد آور میگردد

پیامبر فرمود منم نبی الله 128 حسین از منست و من از حسینم حسینو منی انه من الحسین  نبی الله128 پیامبر فرمود دوست حسین دوست من است دشمن حسین دشمن من است 128 بهای اله دینی128  اهل محمد 128 کلید دین 128 امام الهی 128 بدین های الهی 128 یا با کل دین 128  جان دینی 128سبب دین 128 اهل محمد 128  حسین 128 جان دینی 128 نبی الله128 اهل محمد 128 کلید دین 128 با جانه الله 128 با کله دینها 128 بهای اهل دینی 128 حسین128 بهای اهل دینی 128 به ابجد  دین خدا  669-541 عمر ابوبکر= 128 حسینبه ابجددین خدا 669-541 عمر ابوبکر= 128 کلید  دین 128 اهل محمد 128=حسین 128 گنجینهی 128 کلید دین 128 اهل محمد 128 12 امام پدر برادر و فرزندان حسین میباشند رسول خدا (ص) فرمود جانشینان من از اهل بیت من و فرزندان حسین میباشند قال رسوالله = ان مدینه" العلم و علی بابها 98+12 امام  = 110 دین الهی110 حامیان 110 دین الهی 110علی 110  قال رسوالله ان مدینه" العلم و علی بابها این حدیث دارای 31 حرف  میباشد  31 کلام حق 31حجابی بقرآن 31 نور قرآن 31 قرآن ناطق 31 یعنی 5 تن +12 امام+14 معصوم = 31 +354 با قرآن =  385 با آل قرآن 385 شیعه385 با قرآن است

و محمد 92 بسم رب الشهداء و الصدیقین92 محمد 92  +18 ذالحجه = 110 دین الهی 110 بسم رب الشهداء و الصدیقین92  +18 ذالحجه = 110 دین الهی110علی 110 یمین 110 نگین 110پلیس 110یمنی 110 اهل دینی 110 جلوه الله 110 با ایمانه 110 میدانه 110 نگین110 سیم 110 طلاء 110 نان جو 110نمک 110منادیه 110 دین الهی 110 علی 110  و  74 فرقه دین اسلام و مسیحیت اگر مرد هستند جواب مقالات ابجد ریاضی در قرآن را بدهند وگرنه چاره ای جز پذیرش دین بحق اسلام شیعه قائم آل محمد (عج) ندارند یا باید با افتخار شیعه 12 امامی شوند یا با ید با کمال خفت و زبونی قصه بخورند و مثل ارباب بوزینه صفت خود که دوسال بیشتر خلافت نکرد و از دنیا رفت بمیرند وقتی ناحق به زبونی می افتددو سال نشده یا به درک واصل میشود یا مثل سگ میمیردعلمی صحبت کنیم  علم ابجد قرآن ریاضی در قرآن و حدیث تقدیم میکند
«ما از کسانی هستیم که می‌دانیم و دشمنان ما از کسانی هستند که نمی‌دانند و شیعیان ما صاحبان خردند.»این سخن امام ششم شیعیان، امام جعفر صادق علیه السلام است که مرحوم کلینی در جلد اول کافی آن را نقل نموده است

به ابجد بسم الله الرحمان رحیم 92+18 ذالحجه" غدیر خم = 110 علی به ابجد سرکشای خائن 1317-110 علی = 1202 عمر ابوبکر عثمان 1202 ابجدشان میباشدبه ابجد قولو لا اله الا الله تفلهوا 98 +12 حق = 110 علی 110 منادیه 110 دین الهی 110 علی 110 منادیه دین الهیبسم رب الشهداء و الصدیقین92  +18 ذالحجه = 110 منادیه 110دین الهی110علی 110 یمین 110 نگین 110پلیس 110 با ادب اهل دین 110علی 110دین الهی110 جلوه الله 110اماما دوازده 110با ادب اهل دین 110 علی110 حامیان110دین الهی 110 آب زمین110گندم های 110نان جو 110نمک 110 دین الهی 110علی 110 با گنج ما 97کعبه 97آل الله 97 آب زمزم 97 +13 رجب تولد مولاء در کعبه = 110 علی 110 با ادب اهل دین 110در آیه 124 بقره میفرماید 124 هزار پیامبر و جانشینانشان همه از جانب الله تعالی انتخاب شده اند نه توسط مردم نادان بیشعورو بت پرست در این آیه میفرماید مقام امامت بالا تر از نبوت مساوی است امامت 14 نبوت 14 ماه 46 ماه 46 یعنی محمد 20+26 علی = 46 علی در کعبه به دوش رسول خدا رفته و بت های کعبه را در هم شکست و جای پیغمبر خوابید و جان پیامبر را نجات داد فقط یک جانشین رسول خدا میتواند به دوش پیامبر رفته باشد که جانشین رسول خدا شود رسول خدا از کودکی علی را به دوش خود داشت بعد فاطمه بعد حسن بعد حسین  ای نبی خدا شما به مقام امامت رسیدی و این آیه که در غدیر خم نازل شده این آیه در باره امام علی که 13 رجب در کعبه متولد شد به ابجد کعبه 97+13 رجب تولد مولاء در کعبه بدنیا آمده و این آیه هم 13 کلمه دارد اکملت لکم دینکم13 و ابجد کعبه 97 میباشد اکملت لکم دینکم ابجدکعبه 97+13 رجب تولد مولاء در کعبه اکملت لکم دینکم 13کلمه 13+97کعبه = 110 علی 110

  به ابجد محمد 20+26 علی =46 ماه46+7 ثبع المثانی من القرآن العظیم مرادنام ائمه شیعه در قرآن بدون تکرار 7 است  فاطمة 5 علي 3 حسن 3 حسين 4 علي 3 محمد 4 جعفر 4 موسى4 علي3 محمد 4 علي 3 حسن 3 محمد 4 در مجموع 47 حرف.در قرآن ثبع المثانی من القرآن العظیم مراد نام ائمه شیعه بدون تکرار در قرآن 7 بار آمده فاطمه چهار علی حسین چهار محمد دو حسن جعفر موسی 7+ 46 محمد علی=53  جانشین احمد53 باید نام خود و همسرش ابجدش53 احمد 53 بایدباشد جانم علی26+27 فاطمه = 53 جانشینه احمد53 دین کامل الله 53 محمد 20 الحمدو الله رب العالمین20 حرف20 الحمدو الله رب العالمین  20 محمد 20+26 علی = 46 ماه46 +7 ثبع المثانی من القرآن العظیم= 53 احمد محمدعلی 46+46= 92 محمد 92+18 ذالحجه"غدیرخم =110 با ادب اهل دین 110علی 110دین الهی110 جلوه الله 110اماما دوازده 110با ادب اهل دین 110 علی110 حامیان110دین الهی 110 آب زمین110گندم های 110نان جو 110نمک 110 دین الهی 110علی 110 با گنج ما 97کعبه 97آل الله 97 آب زمزم 97 +13 رجب تولد مولاء در کعبه = 110 علی 110 با ادب اهل دین 110 به ابجد آل الله 97 کعبه 97 آل الله 97میباشد کعبه 97+5 تن +12 امام +14 معصوم =128 حسین 128 ابنای دین 128  کلید دین 128سبب دین128 حسین (سالار دین) سبب دین 128 کلید دین 128 حسین حسین یعنی حماسه ساز یاران دین  واقعیت دین 651 -541 عمر ابوبکر= 0 11 دین الهی 110 علی 110 دین الهی 110دین آدما 110علی بوده ماه 46 الهی 46 ماه 46 الهی 46 یعنی محمد 20+26 علی =46+26 علی = 72 شهید کربلاء 72+72= 144 ضرب دوازده امام یعنی 114 سوره قرآن 114+30 جزء آن = 144+52 جمعه در سال = 196 دین اسلام 196 دین اسلام196 امام کل دین 196 اسلامه مهدی 196دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم میباشد ماه  46 +46 ماه = 92 محمد 92+18 ذالحجه" غدیر خم = 110 علی 110 دین الهی 110 +92 محمد= 202وحی الهی بدین الله 202 محمد 92+110 دین الهی = 202 اهل لااله الاالله202محمد92+110علی =202 اهل لااله الاالله=202اهل دین الله 202+110دین الهی +73 فرقه = 385 شیعه385راه الله با دین الله385 385راز اهل عالم 385با قانون دین الله 385فلسفه دین الله 385با آل قرآن 385شیداء385 راه الله با دین الله 385 شیعه 385بدین واقعی اسلام 385فلسفه دین الله 385یگانه دره دین الهی385 نور واحد اهل دینی385 اسلام پیامبر 385 فقط دین اسلام 385 شیعه یعنی دین اسلام 196+دین الله 130+ 59 مهدی = 385شیعه علی شیعه یعنی دین الهی 110+135 دین الله +128 کلید دین +12 امام = 385 شیعه یعنی لا اله الا الله166+ حق 108 +11 امام شهید = 385شیعه385فقط یک فرقه اهل نجات است به علم ریاضی قرآن فرقه 385 شیعه 385 مرد عالم 385 با آل قرآن 385 شیعه
محمد 92+92 = 184+12 امام =196 دین اسلام 196 اسلامه مهدی 196 امام کل دین 196 به ابجد کبیر و صغیر مهدی 82 طبیب جهان 82 امام 82 بدینهای 82اهل الهی 82امام 82 به ابجد صغیر و کبیر 82 الم 82 امام 82مهدی82 بهای دین82طبیب جهان 82با دادگاه دین82امام 82بدینهای82 اهل الهی82 طبیب جهان 82 با دادگاه دین82جهاد دینه82 امام82 مهدی 82 انتخاب الله 1120-1202 سه خلیفه = 82 مهدی 82+114 سوره قرآن=196دین اسلام 196اسلامه مهدی196قلب دین 196امام زمانی ها196امام کل دین196اسلامه مهدی 196به ابجدکبیروصغیرالم 82الم82امام 82با دادگاه دین82بدینهای الهی 82 اهل الهی82 مهدی 82طبیب جهان82مهدی 82اهل الهی82امام82+114سوره قرآن= 196دین اسلام 196
به ابجد دشمن فاطمه 529+12 امام = 541 عمر و ابوبکر 541 شرما 541قاتلی541 فتنه ها 541 دشمنه اسلامی541 کافر پلید دین اسلام 541قاتل دین الله 651- 110 دین الهی = 541 قاتلی541 عمر 310+231 ابوبکر = 541 قاتلی 541 فتنه ها 541 اهله شر 541 دشمنه اسلامی 541 کافر پلید دین اسلام 541

بسمه تعالی به ابجد ظالم 971-430 مقصر = 541 عمر ابوبکر541پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپاخیزند به ابجد فتنه ها 541اهله شر541عمر ابوبکر541دشمنه اسلامی541 قاتل دین الله 651- 110 دین الهی = 541 قاتلی541 عمر 310+231 ابوبکر = 541 قاتلی 541 فتنه ها 541 اهله شر 541 دشمنه اسلامی 541 کافر پلید دین اسلام 541 عمر ابوبکر 541 مرگ‌ از ديدگاه‌ حضرت علي«ع» و به علم ریاضی قرآن ستمکاران 673 بدوزخی پلید 673جایگاه اهل دوزخ 673-132 اسلام = 541 مرگ کافر 541 +430 مقصر = 971 ظالم +231 نفاق = 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 ابجد سه خلیفه 1202 قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد به ابجد ظالم 971-430 مقصر = 541 عمر ابوبکر 541 اهله شر 541 فتنه ها 541 آفت کلی 541 دشمنه اسلامی541 عمر ابوبکر541 ظالم 971-430 مقصر = 541 مرگ کافر 541 عمر ابوبکر541 مقصر 430 +231 ابوبکر = 661 عثمان 661+310 عمر = 971 ظالم +231 ابوبکر = 1202 ابجد سه خلیفه عمر ابوبکر عثمان 1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد راه دزدی دزدانه فدک فاطمه 541فتنه ها 541 اهله شر541 مرگ کافر 541 دشمنه اسلامی 541 آفت کلی 541 قاتلی 541 عمر ابوبکر541 کافر پلید دین اسلام فاطمه بر شیعه عزت میدهد درس توحیدو نبوت میدهد کشته شد زهرای اطهر زا سبب گفته در قرآن تمام آیه ها حق با علیست آتش به دره خانه مولاء بهانه بود منظور خسم کشتن بانوی خانه بوددر نشستی که با احباء بود صحبت از ارزش تولی بود گفته شده ولای علی بی کمو کاست جان حضرت زهراء بود فاطمه فرمود جانشین پدرم فقط و فقط علیست فاطمه می فرمود هر بار که جبرئیل میآمد خانه پدرم سراغ علی را می گرفت ومیفرمود پروردگار سلام میرساند به وصی شما همسر فاطمه علی (ع)  از عرش ندای ربنا میآید آوای خوش علی علی میآید در روز غدیر خم نور حق پیدا شد وز جهاز اشتران منبری بر پا شد بگرفت محمد چو علی را سر دست سوگند به ذات حق که حق پیدا شد

محمد4=92*4=368 علی4=110*4=440 فاطمه=135 حسن2=118*2=236...

خالد

محمد4=92*4=368 علی4=110*4=4

40 فاطمه=135 حسن2=118*2=236 حسین =128 جعفر=353 موسی107 368+440+135+236+128+353+107=1767+255 غیبت امام=2022دزدان فدک فاطمه 310 گمراه دین 310 دلیل نفاقه 310 جهل عرب 310 اباجهل در دین310 نیرنگ 310 ابله منافقا 310یا بلاء دین اسلام 310عمر 310 گمراه دین310 منکر 310 کفری 310 منکر310نیرنگ310حرامیان 310گمراه دین310بمار زنگی 310کفری310 احمقها احمقها 310منکر 310جاهل منافق310 گمراه دین 310نمرودی 310 نامردیه 310عمر 310 نیرنگ310نمرودی310 سامری310 گمراه دین310 اباجهل در دین 310 بی ایمان دین اسلام 310 310 عمر 310 قاصبان بدین 310 جاهل منافق 310 ابله منافقا 310 عمر 310 گمراه دین 310 جاهل منافق 310 کفری 310حرامیان310 ابله منافقا 310 نامردیه 310دزدانه فدک فاطمه 310 منکر 310 وهابیه منافقی 310 عمر310 فتنه ها 310+231= 541 ظالم 971-430 مقصر = 541 +430 مقصر = 971 ظالم -310 عمر ظالم 971-310 عمر = 661 عثمان - 430 مقصر = 231 ابوبکر مکرن310حرامیان 310بی ایمان دین اسلام310 عمر به ابحد عمر310نیرنگ 310حرامیان 310جاهل منافق 310نمرودی310 گمراه دین310 فاسق دینه 310کفری 310 فاسقه دین310 فاسق دینه 310منکر 310نیرنگ310 عمر310نامردیه310 کفری 310نیرنگ 310گمراه دین310ابله منافقا310 نامردیه310حرامیان 310عمر310منکر 310نمرودی 310نیرنگ310نمرودی310 گمراه دین310 فاسق دینه 310کفری310 310حرامزاده پلید310بدجنس عالم احمقا 310گبر پلید دین 310 منکر 310سگ هار پلید 310وحشی هاریا 310بابقره 310حاهل منافق 310 بمردک پلید 310حرامزاده پلید310 فاسق دینه310کلب کلب هار310جهل مرکبی 310بمار زنگی 310 رمز زناه310 فسق کلیه310گمراه دین310گمراه دین310 فسق دینها 310گمراه دین 310 جاهل منافق310 فاسق دینه 310 فسق دینها310 دزدان فدکه فاطمه 310دزدان فدکه فاطمه310حرامیان310بی ایمان دین اسلام 310گبرپلید دین310 310 حرامیان310 دقلبازملحد310ببقرها 310بقلدره دینه310کلب کلب هار310 جاهل منافق 310نارجهیما 310سم ری310سامری قوم محمد عمرابن خطاء 310 گمراه دین310جهل مرکبی310با کافرها 310بانادانه دین اسلام310 بمردک پلید310 آشوبا310 دقل بازملحد310کفری310 منکر310سامری310 گمراه دین 310جاهل منافق 310حرامیان 310سم ری 310 سامری قوم محمد و سامری قوم موسی شجره الملعونه بودند 310 منکر 310سگ هارپلید310 310کلب کلب هار310وحشی هاریا310فس قینی310 دلیل نفاقه 310 جهل عرب 310 اباجهل در دین 310ابله منافقا 310جاهل منافق 310 سامری 310سم ری 310 سامری قوم محمد و سامری قوم موسی شجره الملعونه بودند310 گمراه دین 310 منکر 310 کفری 310 نامردیه 310 عمر 310 جاهل منافق 310 حرامزاده پلید 310 رمززناه 310 گمراه دین 310منکر 310نامردیه 310با وهابیه نادان دین حق 310 کفری310 نیرنگ310نمرودی 310سامری310 310مار زنگی 310کفری منکر 310جاهل منافق 310 نامردیه 310عمر 310 سگ مردها310نیرنگ 310نمرودی310سامری310 گمراه دین310 مکرن310 خباثتی1512-1202 سه خلیفه = 310 عمر 310 منکر 310کفری 310نامردیه 310 منکر310 کفری310نیرنگ 310 عمر310بوگند مردابا 310سگ مرد ها 310 کبر پلید دین 310بقلدره دینه 310نار جهیما 310 به ابجد خائنان 772-451 عمر و ابوبکر = 231 ابوبکر 231 فاسق 231عصیان 231 ابوبکر231 نفاق 231 عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 با دزد گربها231 ادیانی جعلی باطل 231 بابی عقلیها231یاابوسفیانی231دورویه 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231 احمق ملحد231 لانه جاسوسیه 231با احمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 احمق ملحد 231جزو خائنان به رسول خدا بوده الله اکبر کلمات هم غوغا نموده اند به ابجد اشراردینها772-541= 231 ابوبکر ابوبکر231 نفاق 231 عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 با دزد گربها 231 بابی عقلیها 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231با احمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 ابوبکر و عمر 541قاتلی 541 عدواهل بیت 527 +14 معصوم = 541 ابوبکر و عمر 541 عدواهل بیت بوده اند

+ نوشته شده در چهار شنبه 26 اسفند 1395برچسب:,ساعت 20:51 توسط برای تبادل لینک ابتدا ما را با عنوان اسلامه حق 245 علی 110+ 135فاطمه = 245 و آدرس aaaali110.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.به ابجد اسلامه حق 245 یعنی فاطمه و علی 245 وصی پیامبر 359-231 ابوبکر = 128حسین وزیر پیامبر 476 - 231= 245علی فاطمه 245وصی نبیا 169علی مهدی169 با نماینده بحق محمد علی حسن حسین مهدی 245 اسلامه حق 245 یعنی علی110+ +135= 245 اسلامه حق 245 منظور علی و فاطمه پدر مادر شیعیان میباشنددرود و صلوات خدا بر پدر و مادر شیعیان اهل بیت پیغمبر اسلام |

 فاطمه ( س ) مادر عالم اسلام است فاتح دین اسلام = 685 -541 فتنه ها = 144 به ابجد کبیر و صغیر اسلام 144 اسلام 144 ضرب 12 امام در خودش 144 یعنی114 سوره قرآن 114+30 جزء آن = 144                             الله محمد علی فاطمه حسن حسین مهدی 7 کلمه با 5 نقطه 5+7=12 امامن12آل خدا 12 ساعت 12 ماه های سال 12 به ابجد حق 12 اسلام 12 حق12 نجاتبخش 12 انجمن 12 واجب 12 اسلام 12 پیشوا و سالار جهان در کلام الهی و غیبی خود میفرماید144 إِیَّاکَ وَ ظُلْمَ مَنْ لَا یَجِدُ عَلَیْکَ نَاصِراً إِلَّا اللَّهَ»144 بترس از این که به کسی ظلم کنی که یاری جزء غیر خدا ندارد حروف این حدیث قدسی 31 یعنی کلام حق 31 نور قرآن 31 حرف قطعا" به 5 تن +12 امام و 14 معصوم =31 علی 26+5 تن=31 یعنی 17 رکعت نماز 17+14 معصوم = 31 خانواده محترم رسول خدا ظلمها شده به ابجد ره الله 5تن +12امام+14 معصوم =31 ره الله31 و ابجد این حدیث قدسی 144 ضرب 12 امام میباشد یعنی 114 سوره قرآن +30 جزء آن =144 اسلام به ابجد کبیر و صغیر 144 میباشد 144احادیث قدسی نور الهی ائمه شیعه میباشند فاتح دین اسلام = 685 -541 فتنه ها = 144 به ابجد کبیر و صغیر اسلام 144 اسلام 144 ضرب 12 امام در خودش 144 یعنی114 سوره قرآن 114+30 جزء آن = 144 در تورات و انجیل آمده 31ستوده تر31 آدم حق داشت در صحف خودبه این بزرگان دین افتخار کند  اینجانب قسم میخورم که جزء حق چیزی نگویم به ابجدقرآن ریاضی قرآن به ابجد31مقام بدین31  سرزمین31زلزله31کلام حق 31 صحف آدم  31 ابراهیم 31کلام حق31نور قرآن31قرآن ناطق31 سرزمین31براه قرآن31جانه محمد31جانه رسول 31 اسم علی31بجریانه31 دین خدای31 رسم الله31 اسم علی31 با دوستان حق31 رسم الله31راها دین31 بقرآن بحق 31حتی معنای تفضیلی که در «احمد» است  (یعنی ستوده تر) احمد کسانی که خدا را بسیار حمد میکند میستایند ستایشگر است« 31 ستوده تر 31 صحف آدم 31 ابراهیم 31به ابجد 31 اله کلام31

در تورات و انجیل 31 ستوده تر 31 منظور 5 تن +12 امام +14 معصوم = 31 قرآن ناطق 31 کلام حق 31 نور قرآن 31 ستوده تر31 ابراهیم 31 صحف آدم 31 میباشد31جانه محمد 31جانه رسول 31 امام دینه 31 ارباب اسلامه 31 اسم علی 31 جانه محمد 31نابقه اسلامه 31 نجات دینه 31 ارباب اسلامه 31 انتخاب درسته 31 راه اسلامه31 اهل نمازه 31 شهید حق31یعنی 5تن +12 امام +14معصوم=31نور قرآن31صحف آدم31ابراهیم 31 سرزمین 31 براه قرآن31کلام حق31رسم الله31 اله کلام 31 حضرت مهدی (عج) : علم ما به شما احاطه دارد و چیزی از اخبار شما بر ما پوشیده نیست کافی ج1 ص372 الهی من فدای خودت و علمت مگه نبینمت اگه ببینمت دیدن روی شما یعنی رسیدن به تمام آرزوها حالا روزو شبم شده گریه برای دیدن روی ماه شما منتظران را به لب آمد نفس ای بتو فریاد به فریاد رس ما همه موریمو سلیمان توایی ما همه جسمیمو بیا جان تو ایی

در تورات و انجیل  فارقلیط شد پرکلیتوسه 47به ابجد 47کسانی است که نام آنها بر سر زبان ها باشد و همه کس آنها را ستایش کنندبه علم ریاضی علم ابجد قرآن  پرکلیتوسه  47 منظور نبوت خاتم و اهل بیت او میباشند  پرکلیتوسه 47 به شگفتی آيه تطهير دقت کنیم: این آیه قرآن 47 حروف دارد 47 شجره مطهره 47 و 12 امام هم حروف اسمشان 47 میباشد  این آیه نورانی اهل بیت هم 47 حروف میباشد 47(إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا)47این آیه دارای 47حرف میباشد. تعداد حرفهای اسامی زیر :فاطمة 5 علي 3 حسن 3 حسين 4 علي 3 محمد 4 جعفر 4 موسى4 علي3 محمد 4 علي 3 حسن 3 محمد 4 در مجموع 47 حرف. 47 شجره مطهره 47 در قرآن ثبع المثانی من القرآن العظیم مراد نام ائمه شیعه بدون تکرار در قرآن 7 بار آمده محمد فاطمه چهار علی چهار محمد دو حسن جعفر موسی که در راه است انشاء الله با عصای و انگشتر سلیمان در راه است حم12 سجده 12   (آيه 12)- «در اين هنگام خداوند آنها را به صورت هفت آسمان در دو روز آفريد و كامل كرد» (فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ فِي يَوْمَيْنِ).
 «و در هر آسمان آنچه را می‏خواست امر و فرمان داد» (وَ أَوْحى‏ فِي كُلِّ سَماءٍ أَمْرَها). و موجودات و مخلوقات مختلف را در آنها آفريد و به آنها نظام بخشيد.
 «و آسمان پايين را با چراغهايى [ستارگان‏] زنيت بخشيديم، و (با شهابها از رخنه شياطين) حفظ كرديم» (وَ زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِمَصابِيحَ وَ حِفْظاً).                        برگزيده تفسير نمونه، ج‏4، ص: 301
 آرى «اين است تقدير خداوند توانا و دانا» (ذلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ).47 شجره مطهره 47 منظور خانواده پیامبر میباشد ابجد 47 شجره مطهره 47

رسول اكرم صلى‏ الله ‏عليه ‏و ‏آله : مهدى امت من كسى است كه هنگام پر شدن زمين از بيداد و ظلم، آن را پر از قسط و عدل خواهد كرد.

كتاب سليم بن قيس، ص 429سوره ای که به جریان فتح مکّه اشاره دارد، کدام سوره است؟ سوره نصر(سورهٔ 110قرآن 110دین الهی )علی

کدام سوره تعداد آیاتش برابر با تعداد چهارده معصوم(علیهم السلام) است؟ سوره61 قرآن آیه  14 صَف14 (سورهٔ 61قرآن)

             نماز داروی روح و سلامتی جسم است

 فاطمه فاتح الله طلایه دار محمده اگر فاطمه نبود شیعه نبود و زنان عالم هیچ سنگره مستحکمی نداشتند انا اعطیناه کل کوثر فصل لربک ونحر ان شانئک هو الا بتر خداوند به پیامبر فرمود عالم را بخاطر فاطمه خلق نمودم ولی دشمنان اسلام از خدای فاطمه ناراحتندفاطمه بعکس فاطمه هم طراز امیرالمومنین فدایی علی چو خورشید بنمود چینی طراز.یعنی فاطمه چون آفتاب اشعه ٔ زرین خود بر جهان افکند.پیامبر فرمود هیچ کسی شیعه نخواهد شد مگر فرزند دخترم فاطمه باشد نام شیعه 5 بار مستقیم در قرآن آمده 5ضربدر5= 25 شیعه 25 آل الله 25 والله25 کعبه 25یا عشق 25 یا بحق 25 یا عشق25 پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به علم ابجد فرقه 25 شیعه 25 یعنی فروع دین 5ضربدر5=25 شیعه 25 مقام انسان ها 25 باید 25 مرحله را طی کنی تا شیعه شوی اول نامرد نباشی دوم حق را از دشمنت هم که شده بپذیری سوم دروغ نگویی 4 کلک نزنی 5 مهربان باشی 6 تقواء 7 عدالت منطور برو جلو  25 زنگ دین 25 بصدا درآمد ابجد صغیر حالا به ابجد کبیر  بگو یا علی121 زنگ دین  121 صدای دین 169 علی 110+59 مهدی = 169 صدای دین 169 طبیب های دین الله 169 علی 110+59 مهدی = 169 به ابجد صغیر فرقه25شیعه25 بهترها۲۵ کعبه ۲۵به امر خدا ۲۵ اصل حق ۲۵جلوه خدا ۲۵ بسیجی۲۵بجهادی ۲۵دلاور۲۵ جانه جانانه۲۵ محشره ۲۵ عاشقی ۲۵ره رسم۲۵اساسه ایمان ۲۵ایمان بخدا ۲۵علم خدا ۲۵بی انتها ۲۵استواره  ۲۵و مخلصونا ۲۵مخلصی۲۵رهحق ۲۵ضرب  ۵تن ضربدر ۵ =۲۵فقط یک فرقه اهل نجات  است۲۵ شیعه  میباشد ۲۵کعبه  ۲۵ رسول خدا ۲۵شناخت امامتت2۵ تقواء ۲۵عدالت ۲۵ بترازوی عدالتی۵۶۶-۵۴۱ عمر ابوبکر=25  به ابجد (دین حق و حقیقت کدام است566 منهای ابجد مرگ کافر۵۴۱ =۲۵ دین حق شیعه میباشد

 نام امام 12 بار در قرآن آمده است نام شیعه 5 بار در قرآن آمده است 5ضربدر 5= 25 نام آدم 25 بار در قرآن آمده آدم آدم باش و حق را بپذیر اگر دین نداری لااقل آزاد مرد باش پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 25 شیعه 25 اولین 25دین آدمی25به مکتب25پیامبر25دین آدم25اسم اعظمه 25بانام هاخاتم25محمده 25والله25 یاور 25استاداعظم 25نظرقرآن25 کعبه 25شیعه25والله 25باحقی25 قرآنی25به قدیس25شیعه25مخلصی 2استاداعظم25 نظرقرآن25شیداء25 شیعه25به امرخدا 25مخلصی 25عاشقی22 بادینها25 بسیجی25خوشآمدی25والله25باحقی 25قرآنی25کعبه25شیعه25مخلصی25تقواء25عدالت 25 نام شیعه 5 بار در قرآن آمده و 7 بار با ترکیباتش 7+5= 12 بار نام شیعه در قرآن آمده  ولی نام فرقه های باطل دین یک بار هم در قرآن نیامده مرد باشید و حرف حق را بپذیرید اینقدر بدبخت و نامرد نباشیدوَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ:قرآن را که قبول داری نام شیعه5بار مستقیم در قرآن آمده 5ضربدر 5= 25 شیعه 25اصل حق25آل الله25جلوه خدا25کعبه25خدایی25باحقی 25خدایی25 اصل حق 25بی باک 25 بپدیده25 زوایا25کعبه25 خدایی 25باحقی25 با نامه آدما 25نام آدم هم 25 کعبه25والله25نام آدم25 باردرقرآن آمده آدم باش و حق رابپذیربدبخت ونامردنباش چشمهایت راباز کن دارم با آیه قرآن باشما صحبت میکنم سمن بکمن عمیون فهم لا یعقلون اگر خدا کور و کرت گنگت نکرده باشه ان شاء الله حق را می پذیری و مثل یک مرد حق را میپذیریواقعا" حق دارید شیفته جمال با صفای حضرت مهدی نمونه عالم شوید خدا همه جاست گنج دین همه جاست و میبیند شما را امام جواد عليه السلام فرمود: با ارزش ترين اعمال شيعيان ما انتـظار فـرج است.امتی که راضی به کشتن فرزند پیامبرش باشدوحق را نپذیرد قطعا" اهل دوزخ است ان شاء الله در دنیا هدایت شده و به دوزخ ختم نخواهد شد تا دیر نشده توبه کنید نام شما یک بار هم در قرآن نیامده ولی نام شیعه 12 بار در قرآن آمده استوَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ طبق آیه قرآن فقط شیعه بحق و رستگار عالم استوَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ قال رسو الله یا علی انت و شیعتک هم الفائزون یا علی تو و شیعیانت رستگاران اهل عالمید وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 25 شیعه 25 والله25 آل الله 25 بانام آدم ها 25 بار در قرآن نام25 آدم انسانی 25 آدم باش انسان باش و حق را بپذیر نام آدم 25 بار در قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر نفهم بفهم  وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ:نام شیعه 5بار مستقیم در قرآن آمده 5ضربدر5= 25 شیعه 25پیامبر فرمودفقط یک فرقه اهل نجات است به ابجدفرقه 25 شیعه 25 پسر انسان 25 آدم مرد25 آل الله 25 وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ:نام شیعه 5بار مستقیم در قرآن آمده 5ضربدر5= 25 شیعه 25پیامبر فرمودفقط یک فرقه اهل نجات است به ابجدفرقه 25 شیعه 25 پسر انسان 25 آدم مرد25 آل الله 25 والله 25 نام آدم 25 باردر قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر آدم باش و شیعه باش وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ پسر انسان 25 آدم مرد25 آل الله 25 والله 25 بانام آدمها 25 گنج قرآنه25 خدایی 25نفس قرآن 25 شیعه25 وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ:نام شیعه 5بار مستقیم در قرآن آمده 5ضربدر5= 25 شیعه 25پیامبر فرمودفقط یک فرقه اهل نجات است به ابجدفرقه 25 شیعه 25 پسر انسان 25 آدم مرد25 آل الله 25 والله 25 نام آدم 25 باردر قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر آدم باش و شیعه باش وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ پسر انسان 25 آدم مرد25 آل الله 25 والله 25 نام آدم 25 گنج قرآنه25 نفس قرآن 25 شیعه25 والله 25 نام آدم 25 باردر قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر آدم باش و شیعه باش وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ پسر انسان 25 آدم مرد25 آل الله 25 والله 25 با نام آدمها 25خدایی 25 گنج قرآنه25 نفس قرآن 25 شیعه25   25باردر قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر آدم باش و شیعه باش وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ هرکسی شیعه نباشد بدبخت عالم استپیامبر فرمود هیچ کسی شیعه نخواهد شد مگر فرزند دخترم فاطمه باشد چرا شما شیعه هستی بخاطر اینکه از فرزندان عزیز کوثر قرآن فاطمه دختر رسوله 25خدایی 25والله 25شیعه 25 ابن رسول25 ابن بتول25 والله25 تقواء25 عدالت 25 اولین 25دین آدم25 شیداء 25 شهید ها 25 خوش آمدی25 «ايستاده» 25 (قائم) در کتاب شاکموني؛ ایستاده 25«ماشيع» (مهدي بزرگ) در تورات عبراني؛ شیعه 25 ماشیع 25نظر قرآن 25 استاد اعظم 25علمه 25 والله 25 راستگوها 25 ماشیع 25«ماشيع» (مهدي بزرگ) در تورات عبراني؛ ماشیع 25  شیعه 25

 

وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ:

 


وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ: قرآن را که قبول داری نام شیعه5بارمستقیم درقرآن آمده 5ضربدر5= 25 شیعه 25اصل حق25آل الله25 والله25جلوه خدا25کعبه25خدایی25با آل خدای25باحقی25 والله 25خدایی25 اصل حق25 قرآن را قبول داری نام آدم هم25 بار در قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر مرد باش و حق را بپذیرشیعه 25 والله 25دین آدم25با آل خدای25نام الله25والله25آدم خوبی25اصل حق25دین آدم25آل الله25 باآل خدای25نام الله25والله25آل الله25آدم خوبی2525اصل حق25فان حزب‌الله هم الغالبون و الا ان حزب‌الله هم المفلحونقرآن نون ن والقلم و ما یسطرون قرآن قرارداد الله نامداران جهان 

 نظر الله 1216- 1202 سه خلیفه = 14 معصوم +11 امام شهید = 25 شیعه 25 والله 25 آل الله 25 شیعه 25کعبه 25 به الله 25 والله 25 آل الله 25 کعبه 25 شیعه 25  خدایا فرشته ها اینطور بودند که آدم را خلق کردی آره دیگه اعصابتو خورد کردند نظرم داره کم کم در باره فرشته ها عوض میشه چه فرشته حرف کوش کنی جریمه 5 بار همین که گفتم از روش بنوییس سعی کن یک بار بخوانی میفهمی ابجد محمد92 بدیدگاه الله 92 یعنی محمد 92 یعنی 2 ضربدر 9= 18 ذالحجه غدیر خم محمد 92+18 ذالحجه" غدیر خم = 110 علی110 دین الهی 110به ابجد  محمد 92+92  بدیدگاه الله = 184+12 امام =196 دین اسلام 196 اسلامه مهدی 196 امام کل دین 196دین اسلام 196 ابجد محمد میشه 92 یعنی محمد 92 یعنی 2 ضربدر 9= 18 ذالحجه غدیر خم 92+18 ذالحجه" غدیر خم = 110 علی110 دین الهی110 نگین 110دین الهی 110حامیان 110 دین الهی 110 علی 110 پلیسی 110 نمک 110 نان جو 110 به نانو نمک مرتضی علی بت شکن در کعبه بر دوش نبی وارث خاتم بوود مولاء علی خیبر کنی هم ثاقی کوثر علی فقط یک جانشین میتواند جای پیامبر بخوابد و جان پیامبر را از مرگ برهاند و در جنگها مواظب پیامبر سپر دفاعی پیامبر در جنگها علی بوده است در غدیر خم پیامبر دست علی را بالا برد و فرمود من کنتو مولاء فهذا علی مولاء هر که من مولای اویم  این علی مولای اوست علی در کعبه چون آمد به دنیا شکاف کعبه میگوید همین را بی اذن علی قدم مزن بر محراب هم زاده محرابو شهید محراب علیست

به ابجد تخریب دین 1276+74 فرقه گمراه = 1202  سه خلیفه باعث 74 فرقه شدن دین اسلام شدند اینم آیه قرآن هم به ابجد کبیر هم به ابجد صغیر سه خلیفه که باعث 74 فرقه شدن دین اسلام شدند ابجد ابوبکر27 عمر 22 عثمان 25= 74 ان من المجرمین منتقمون 74 ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد


وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ پیامبر فرمودهیچ کسی شیعه نخواهد شد مگر فرزند دخترم فاطمه باشدقرآن قله راه الله نام الله  25شیعه 25نام الله25کعبه25 یا عشق25والله25شیعه 25 نام الله 25 نام آدمی25والله25 با آل خدای25 خدایی25 باحقی 25 شیعه25 پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 25 شیعه 25آل الله 25با آل خدای 25 والله25 کعبه25 نام آدم25 بار در قرآن آمده است آدم باش و حق را بپذیر   

                       نماز داروی روح و سلامتی جسم است

شهادت حضرت فاطمه. ایام فاطمیه . حضرت زهرا . فاطمه زهرا . شهادت فاطمه زهرا

فاطمه

یعنی........ف........فخر........ا.........انسان.......ط .....طاهره.......م.........مومنان.......ه........

هست پس فاطمه یعنی فخر انسان  طاهره مومنان است براستی که فاطمه(  س ) اینگونه هست فرخ لقاء فتحی به ابجد محمد 20+26 علی =46 ماه46+7 ثبع المثانی من القرآن العظیم مرادنام ائمه شیعه در قرآن بدون تکرار 7 است  فاطمة 5 علي 3 حسن 3 حسين 4 علي 3 محمد 4 جعفر 4 موسى4 علي3 محمد 4 علي 3 حسن 3 محمد 4 در مجموع 47 حرف.در قرآن ثبع المثانی من القرآن العظیم مراد نام ائمه شیعه بدون تکرار در قرآن 7 بار آمده فاطمه چهار علی حسین چهار محمد دو حسن جعفر موسی 7+ 46 محمد علی=53  جانشین احمد53 باید نام خود و همسرش ابجدش53 احمد 53 بایدباشد جانم علی26+27 فاطمه = 53 جانشینه احمد53 دین کامل الله 53 محمد 20 الحمدو الله رب العالمین20 حرف20 الحمدو الله رب العالمین  20 محمد 20+26 علی = 46 ماه46 +7 ثبع المثانی من القرآن العظیم= 53 احمد محمدعلی 46+46= 92 محمد 92+18 ذالحجه"غدیرخم =110 با ادب اهل دین 110علی 110دین الهی110 جلوه الله 110اماما دوازده 110با ادب اهل دین 110 علی110 حامیان 110 دین الهی 110 واقعیت دین 651 -541 عمر ابوبکر= 0 11 دین الهی 110 علی 110 دین الهی 110دین آدما 110علی بوده ماه 46 الهی 46 ماه 46 الهی 46 یعنی محمد 20+26 علی =46+26 علی = 72 شهید کربلاء 72+72= 144 ضرب دوازده امام یعنی 114 سوره قرآن 114+30 جزء آن = 144+52 جمعه در سال = 196 دین اسلام 196 دین اسلام196 امام کل دین 196 اسلامه مهدی 196دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم میباشد ماه  46 +46 ماه = 92 محمد 92+18 ذالحجه" غدیر خم = 110 علی 110 دین الهی 110 +92 محمد= 202وحی الهی بدین الله 202 محمد 92+110 دین الهی = 202 اهل لااله الاالله202محمد92+110علی =202 اهل لااله الاالله=202اهل دین الله 202+110دین الهی +73 فرقه = 385 شیعه385راه الله با دین الله385 385راز اهل عالم 385با قانون دین الله 385فلسفه دین الله 385با آل قرآن 385شیداء385 راه الله با دین الله 385 شیعه 385بدین واقعی اسلام 385فلسفه دین الله 385یگانه دره دین الهی385 نور واحد اهل دینی385 اسلام پیامبر 385 فقط دین اسلام 385 شیعه یعنی دین اسلام 196+دین الله 130+ 59 مهدی = 385شیعه علی شیعه یعنی دین الهی 110+135 دین الله +128 کلید دین +12 امام = 385 شیعه یعنی لا اله الا الله166+ حق 108 +11 امام شهید = 385 شیعه
محمد 92+92 = 184+12 امام =196 دین اسلام 196 اسلامه مهدی 196 امام کل دین 196 به ابجد کبیر و صغیر مهدی 82 طبیب جهان 82 امام 82 بدینهای 82اهل الهی 82امام 82 به ابجد صغیر و کبیر 82 الم 82 امام 82مهدی82 بهای دین82طبیب جهان 82با دادگاه دین82امام 82بدینهای82 اهل الهی82 طبیب جهان 82 با دادگاه دین82جهاد دینه82 امام82 مهدی 82 انتخاب الله 1120-1202 سه خلیفه = 82 مهدی 82+114 سوره قرآن=196دین اسلام 196اسلامه مهدی196قلب دین 196امام زمانی ها196امام کل دین196اسلامه مهدی 196به ابجدکبیروصغیرالم 82الم82امام 82با دادگاه دین82بدینهای الهی 82 اهل الهی82 مهدی 82طبیب جهان82مهدی 82اهل الهی82امام82+114سوره قرآن= 196دین اسلام 196
به ابجد دشمن فاطمه 529+12 امام = 541 عمر و ابوبکر 541 شرما 541قاتلی541 فتنه ها 541 دشمنه اسلامی541 کافر پلید دین اسلام 541قاتل دین الله 651- 110 دین الهی = 541 قاتلی541 عمر 310+231 ابوبکر = 541 قاتلی 541 فتنه ها 541 اهله شر 541 دشمنه اسلامی 541 کافر پلید دین اسلام 541

بسمه تعالی به ابجد ظالم 971-430 مقصر = 541 عمر ابوبکر541پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپاخیزند به ابجد فتنه ها 541اهله شر541عمر ابوبکر541دشمنه اسلامی541 قاتل دین الله 651- 110 دین الهی = 541 قاتلی541 عمر 310+231 ابوبکر = 541 قاتلی 541 فتنه ها 541 اهله شر 541 دشمنه اسلامی 541 کافر پلید دین اسلام 541 عمر ابوبکر 541 مرگ‌ از ديدگاه‌ حضرت علي«ع» و به علم ریاضی قرآن ستمکاران 673 بدوزخی پلید 673جایگاه اهل دوزخ 673-132 اسلام = 541 مرگ کافر 541 +430 مقصر = 971 ظالم +231 نفاق = 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 ابجد سه خلیفه 1202 قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد به ابجد ظالم 971-430 مقصر = 541 عمر ابوبکر 541 اهله شر 541 فتنه ها 541 آفت کلی 541 دشمنه اسلامی541 عمر ابوبکر541 ظالم 971-430 مقصر = 541 مرگ کافر 541 عمر ابوبکر541 مقصر 430 +231 ابوبکر = 661 عثمان 661+310 عمر = 971 ظالم +231 ابوبکر = 1202 ابجد سه خلیفه عمر ابوبکر عثمان 1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد راه دزدی دزدانه فدک فاطمه 541فتنه ها 541 اهله شر541 مرگ کافر 541 دشمنه اسلامی 541 آفت کلی 541 قاتلی 541 عمر ابوبکر541 کافر پلید دین اسلام فاطمه بر شیعه عزت میدهد درس توحیدو نبوت میدهد کشته شد زهرای اطهر زا سبب گفته در قرآن تمام آیه ها حق با علیست آتش به دره خانه مولاء بهانه بود منظور خسم کشتن بانوی خانه بوددر نشستی که با احباء بود صحبت از ارزش تولی بود گفته شده ولای علی بی کمو کاست جان حضرت زهراء بود فاطمه فرمود جانشین پدرم فقط و فقط علیست فاطمه می فرمود هر بار که جبرئیل میآمد خانه پدرم سراغ علی را می گرفت ومیفرمود پروردگار سلام میرساند به وصی شما همسر فاطمه علی (ع)  از عرش ندای ربنا میآید آوای خوش علی علی میآید در روز غدیر خم نور حق پیدا شد وز جهاز اشتران منبری بر پا شد بگرفت محمد چو علی را سر دست سوگند به ذات حق که حق پیدا شد

http://www.14-masoum.com/wp-content/uploads/fatemieh.jpg

مقصر 430+231 ابوبکر=661 عثمان 661+310 عمر = 971 ظالم +231 ابوبکر= 1202سه خلیفه1202طبق معادله مقصر و ظالم عالم بوده اند

به ابجد محمد 92+18 ذالحجه" غدیر خم برادران یوسف اورا به 18 درهم فروختند دختر رسول خدا را در 18 سالکی به شهادت رساندند فاطمه بعکس فاطمه هم طراز امیرالمومنین فدایی علی شهادت شعور هدف اسلام داری تو به ابجد دشمن فاطمه 529+12 امام = 541 عمر و ابوبکر 541 شرما 541قاتلی541 فتنه ها 541 دشمنه اسلامی541 کافر پلید دین اسلام541 مجرمین بدین اسلام 541
بسمه تعالی به ابجد ظالم 971-430 مقصر = 541 عمر ابوبکر541پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپاخیزند به ابجد فتنه ها 541اهله شر541عمر ابوبکر541دشمنه اسلامیبه ابجد دشمن فاطمه 529+12 امام = 541 عمر و ابوبکر 541 شرما 541قاتلی541 فتنه ها 541 دشمنه اسلامی541 کافر پلید دین اسلام 541قاتل دین الله 651- 110 دین الهی = 541 قاتلی541 عمر 310+231 ابوبکر = 541 قاتلی 541 فتنه ها 541 اهله شر 541 دشمنه اسلامی 541 کافر پلید دین اسلام 541 541

قاتل دین الله 651- 110 دین الهی = 541 قاتلی541 عمر 310+231 ابوبکر = 541 قاتلی 541 فتنه ها 541 اهله شر 541 دشمنه اسلامی 541 کافر پلید دین اسلام 541  فاطمه بر شیعه عزت میدهد درس توحیدو نبوت میدهد کشته شد زهرای اطهر زا سبب گفته در قرآن تمام آیه ها حق با علیست آتش به دره خانه مولاء بهانه بود منظور خسم کشتن بانوی خانه بوددر نشستی که با احباء بود صحبت از ارزش تولی بود گفته شده ولای علی بی کمو کاست جان حضرت زهراء بود فاطمه فرمود جانشین پدرم فقط و فقط علیست فاطمه می فرمود هر بار که جبرئیل میآمد خانه پدرم سراغ علی را می گرفت ومیفرمود پروردگار سلام میرساند به وصی شما همسر فاطمه علی (ع)  از عرش ندای ربنا میآید آوای خوش علی علی میآید در روز غدیر خم نور حق پیدا شد وز جهاز اشتران منبری بر پا شد بگرفت محمد چو علی را سر دست سوگند به ذات حق که حق پیدا شد

با هر تپشی که در دله آگاه است یک نغمه لا اله الا الله است آنجا که بلند است ندای توحید گلبانگ محمدا" رسو الله است تو حیدو نبوتو امامت هر سه در گفتن یک علی ولی الله است 

سایه پیغمبر ندارد هیچ میدانی چرا آفتابی چون علی در سایه پیغمبر است گفتم که روم سایه لطفش بنشینم گفتا که علی نور بوود سایه ندارد به ثنای اسم اعظم شده چون علی محمد بدرید کعبه از هم شده بت شکن به کعبه اسدالله اعظم

 

کافرانی که زمان جاهلیت دختران خود را زنده به گور میکردند به دختر پیامبرشان هم رحم نکرده وموجب شهادت بزرگترین بانوی اسلام شدندشهادت به فروع دین شهادت هم 5 حرف دارد هم 5 نقطه شهادت برای گفتن حرف دارد851 شهادت وفاطمه851-541 عمر ابوبکر= 310 عمر موجب شهادت این بانوی بزرگ اسلام و قرآن شد کسی که یک سوره قرآن بنامش آمده خداوند به پیامبرش تبریک گفته ولی برای هیچ کسی دیگر به پیامبر تبریک  گفته نشده خداوند فرمود جهان را بخاطر فاطمه آفریدم خداوند به پیامبر فرمودشما را هم بخاطرفاطمه آفریدم اگر فاطمه نبود علی هم نبود درود و رحمت خداوند بر مادر شیعیان عالم شهادت هم 5 نقطه دارد هم 5 کلمه شهادت 5 تن آل عباء بدست541 کفار پلید دین اسلام541 عمر ابوبکر541 فتنه ها 541 اهله شر541 دشمنه اسلامی 541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541 آفت کلی 541 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپاخیزند به ابجد فتنه ها 541 عمر ابوبکر541 کافر پلید دین اسلام 541 عمرابوبکر541 به ابجد ظالم 971-430 مقصر = 541 عمر ابوبکر541 قاتلی 541 قاتلی 541 به علم ریاضی قرآن به ابجد عمر ابوبکر 541 قاتلی 541 کافر پلید دین اسلام 541 ظالم 971 ظالم 971- 430 مقصر = 541 عمر ابوبکر541 قاتلی 541 کافر پلید دین اسلام 541 فتنه ها 541 آفت کلی 541 مکافات 541 دشمنه اسلامی 541 قاتلی 541 عمر ابوبکر541 قاتل یگانه کوثر قرآن بودند عمر و عثمان هم قرآنها را جمع آوری و همه را سوزاندند حضرت زهرا این دو کافر را نفرین کرد و ابوبکر دوسال خلافت نکرده خارو ذلیل از دنیا رفت لعنت الله علیه ظالم 971-430 مقصر = 541 عمر ابوبکر541 مقصر 430+231 ابوبکر= 661 عثمان 661+310 عمر = 971 ظالم 971+231 ابوبکر = 1202 ابوبکر عمر عثمان 1202 بکافران محض 1202 ارتش کفار 1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202  اینم علم ابجد ریاضی قرآن  

 

ارتش کفار 1202 بکافران محض 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد به ابجد ظالم 971+231 نفاق ابوبکر = 1202 سه خلیفه عمر ابوبکر عثمان 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 قرآن میفرماید ما مجران را سخت عقوبت خواهیم کرد این آیه قرآن هم به ابجد صغیر 74 ابجد ابوبکرعمر عثمان 74 است و باعث 74 فرقه شدن دین اسلام شدند 74 والشجره الملعونه 74 عمر ابوبکر عثمان 74 میباشندنفاق چیست و منافق کیست 231 ابجد ابوبکر 231 نفاق 231 عصیان 231 است منافق 271 کوردلی 270=541 عمر ابوبکر541 منافق کوردلی 541 عمر ابوبکر541 فتنه ها 541 اهله شر541 کافر پلید دین اسلام 541 دشمنه اسلامی 541 دین اسلام هم مانند دین مسیحیت 74 فرقه های شیطانی 74 یا فرقه های شیطان 74  74کافرا پلید دین اسلام74 فرقه باطل می باشند که ابجد صغیر عمر ابوبکر عثمان 74 میباشد اینم آیه قرآن 74 ان من المجرمین منتقمون 74 ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد 74کافرا پلید دین اسلام74ابجد صغیر عمر ابوبکر عثمان 74 74کافرا پلید دین اسلام74  به علم ریاضی قرآن231 یا بگبرهای 231 یابوگبری231 نفاق 231 ابوبکر231 یا بگبرهای 231 یابوگبری231راه دزدی 231 عصیان 231 نفاق 231 با اهل نفاق منافق = 541 فتنه ها 541 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپاخیزند به ابجد فتنه ها 541 اهله شر541 آفت کلی 541 مکافات 541 قاتلی541 عداوتین  541 مرگ کافر 541 دشمنه اسلامی 541 عمر ابوبکر541 با اهل منافق نفاق 541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541 کافر پلید دین اسلام 541 یامنافقین نادان ملحدی 541 ظالم 971-430 مقصر = 541 کافرپلیددین اسلام 541 عمر ابوبکر 541 به ابجد ظالم 971-430 مقصر = 541 عمر ابوبکر 541 با اهل نفاق منافق 541 کافر پلید دین اسلام541با شیطان انسان ها541 عمر ابوبکر541 به ابجدظالم 971-430 مقصر=541عمر ابوبکر541با شیطان انسانها 541 
 دروغ گویان دین اسلام 1473-271 منافق = 1202 عمر ابوبکر عثمان 1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 ما مجرمان را سخت انتقام خواهیم گرفت به ابجد خیانت امانت در قرآن به علم ابجد خیانت امانت 1553-351 قرآن = 1202 عمر ابوبکر عثمان 1202 بکافران محض1202 احمق پلیدی دشمن خدا 1202 ارتش کفار 1202  بخیانت کاران ابله 1473-271 منافق = 1202 عمر ابوبکر عثمان 1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون ما مجرمان را سخت انتقام خواهیم گرفتبه ابجد خیانت امانت در قرآن به علم ابجد خیانت امانت 1553-351 قرآن = 1202 عمر ابوبکر عثمان 1202 بکافران محض1202 احمق پلیدی دشمن خدا 1202 ارتش کفار 1202 بخیانت کاران ابله1473 -271= 1202 -بخیانت کاران ابله1473 - 271 منافق =1202 عمر ابوبکر عثمان 1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون ما مجرمان را سخت انتقام خواهیم گرف

 نظر الله 1216- 1202 سه خلیفه = 14 معصوم +11 امام شهید = 25 شیعه 25 والله 25 آل الله 25 شیعه 25کعبه 25 به الله 25 والله 25 آل الله 25 کعبه 25 شیعه 25  خدایا فرشته ها اینطور بودند که آدم را خلق کردی آره دیگه اعصابتو خورد کردند نظرم داره کم کم در باره فرشته ها عوض میشه چه فرشته حرف کوش کنی جریمه 5 بار همین که گفتم از روش بنوییس سعی کن یک بار بخوانی میفهمی ابجد محمد92 بدیدگاه الله 92 یعنی محمد 92 یعنی 2 ضربدر 9= 18 ذالحجه غدیر خم محمد 92+18 ذالحجه" غدیر خم = 110 علی110 دین الهی 110به ابجد  محمد 92+92  بدیدگاه الله = 184+12 امام =196 دین اسلام 196 اسلامه مهدی 196 امام کل دین 196دین اسلام 196 ابجد محمد میشه 92 یعنی محمد 92 یعنی 2 ضربدر 9= 18 ذالحجه غدیر خم 92+18 ذالحجه" غدیر خم = 110 علی110 دین الهی110 نگین 110دین الهی 110حامیان 110 دین الهی 110 علی 110 پلیسی 110 نمک 110 نان جو 110 به نانو نمک مرتضی علی بت شکن در کعبه بر دوش نبی وارث خاتم بوود مولاء علی خیبر کنی هم ثاقی کوثر علی فقط یک جانشین میتواند جای پیامبر بخوابد و جان پیامبر را از مرگ برهاند و در جنگها مواظب پیامبر سپر دفاعی پیامبر در جنگها علی بوده است در غدیر خم پیامبر دست علی را بالا برد و فرمود من کنتو مولاء فهذا علی مولاء هر که من مولای اویم  این علی مولای اوست علی در کعبه چون آمد به دنیا شکاف کعبه میگوید همین را بی اذن علی قدم مزن بر محراب هم زاده محرابو شهید محراب علیست به ابجد تخریب دین 1276+74 فرقه گمراه = 1202  سه خلیفه باعث 74 فرقه شدن دین اسلام شدند اینم آیه قرآن هم به ابجد کبیر هم به ابجد صغیر سه خلیفه که باعث 74 فرقه شدن دین اسلام شدند ابجد ابوبکر27 عمر 22 عثمان 25= 74 ان من المجرمین منتقمون 74 ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد

بسم الله الرحمان الرحیم 786-541 عمرابوبکر=245 علی 110+135 فاطمه = 245 دینه بحق الله 245 با کل ادیان دین الله 245 عقیده فاطمه 245 بطبیب های مقدس 245 علی+فاطمه 245 دین الهی110+135 دینه الله=245 اسلامه حق 245 علی 110+135 فاطمه=245 اسلامه حق علی و فاطمه میباشد110دین الهی 110+135 دینه الله = 245دین بحق الله 245کلیده دین الهی الله 245اسلامه حق 245 یعنی معنای بسم الله الرحمن رحیم 786 یعنی الله 66+132 اسلام +583 پنج تن آل عباء +5 اصول دین  = 786 اهل دین اهل نجات دین اسلام786-541 عمر ابوبکر = 245 دین بحق الله 245
دین الهی 110+135 دین الله = 245

           علی 110+135 فاطمه= 245اسلامه حق 245 دین بحق الله 245 منظور امام علی و تاج سرش حضرت فاطمه سلام الله علیه میباشد کوثر قرآن تنها کسی که یک سوره بنامش آمده به کوری آن سه دشمن سه آیه دارد

583 اسلام ناب محمد علی فاطمه ای 583 عاشق الهی الله 583 با مردمقدس اسلام 583 رهبردین الهی الله 583 با شهد عسلی طبیعی 583 مقربان اصل دینه 583 با حکمت الهی الله583 عاشوراه583باعشق علی583 امت اسلامی 583 اهلبیت فاطمه 583 عاشوراه 583 به ابجدپای درس علی بدین اسلام 583 رهبر دین الهی الله 583محمد علی فاطمه حسن حسین583شبکه نور583 عاشوراه583 احد عشر583با عشق علی583 اهل بیت فاطمه583 امت اسلامی58اسلام ناب محمد علی فاطمه ای 583رهبر دین الهی الله583عاشوراه583 احد عشر 583 شیعه بدین اسلام 583 پای درس علی بدین اسلام 583هم سطح پیامبری بدین اسلام 583 اسلام ناب محمد علی فاطمه ای 583 یا عشق اهل الله 583 مقربان اصلی دینه 583 اسلام نابه ناب محمدی بدین اسلام 583 به نگاه جادوی اهل عشق 583بارهبر کل جهان اسلام 651-541 عمر ابوبکر= 110 علی جانشین خاتم باید نامش اخلاقش رفتارش گفتارش همه مثل پیامبر باشدمثل پیغمبر فقط مولاء علیست شاه مردان شیریزدان چون نبی ست پیامبر از کودکی نزد مادر امام علی بود و امام علی از کودکی نزد پیامبر بود با دستا12ن مبارک پیامبر بزرگ شد تربیت شده پیامبر خداوند اینگونه خواست که فرزند کعبه بشکاف کعبه بنگر تو ببین روی حیدر علی در کعبه چون آمد به دنیا شکاف کعبه می گوید همین را بی اذن علی قدم مزن بر محراب هم زاده محرابو شهید محراب علیست سایه پیغمبر ندارد هیچ میدانی چرا آفتابی چون علی در سایه پیغمبر است گفتم که روم سایه لطفش بنشینم گفتا که علی نور بوود سایه ندارد علامت پیامبر و امام این است که سایه ندارد اگر شما جلوی نور ایستادی و سایه نداشتی شما امام هستی

به ابجدبدعت کنندگان651-110دین الهی=541 عمر ابوبکر541قاتلی 541آفت کلی 541فتنه ها 541دشمنه اسلامی 541کافر پلید دین اسلام 541عمر ابوبکرپیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپاخیزند به ابجد فتنه ها 541اهله شر541عمر ابوبکر541 دشمنه اسلامی 541کافر پلید دین اسلام 541

 

به ابجد محمد 92+18 ذالحجه" غدیر خم برادران یوسف اورا به 18 درهم فروختند دختر رسول خدا را در 18 سالکی به شهادت رساندند  به ابجد دشمن فاطمه 529+12 امام = 541 عمر و ابوبکر 541 شرما 541قاتلی541 فتنه ها 541 دشمنه اسلامی541 کافر پلید دین اسلام 541 شرم گینان 651-110 دین الهی  = 541 عمر ابوبکر رکب وبا 541 عدواهل بیت بوده اند شرم گینان 651-110 علی = 541 عمر ابوبکر رکب وبا 541 دشمنه مکتب اسلامی541 مردانه فاسده دینه اسلام 651-110 علی = 541احمقان فاسد دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541مقصرادین الهی541عمر ابوبکر541کافر پلید دین اسلام 541دشمنه اسلامی541فاجرانه دینه اسلامی 541 به ابجد541 مقصرادین الهی 541دشمنه اسلامی 541 عمر ابوبکر541فتنه ها 541پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپاخیزند به ابجد فتنه ها 541اهله شر541عمر ابوبکر541دشمنه اسلامی541

 

قال رسوالله= فاطمه بضعه" منی 1512-1202 سه خلیفه = 310 قاتل فاطمه عمر است لعنت خدا برعمر ابن خطاب علیه لعنه" والعذاب310 عمر 310گمراه دین310منکر310کفری310فاسق دینی310حرامیان 310 جاهل منافق310 جهل عرب 310 اباجهل در دین310منکر310 کفری 310 حرامیان 310 ابجد 22شیطان  به ابجد صغیر شیطان 22 عمر22مقصر22هذیان22 ابابکر22 هذیان 22 ملحد 22 لعنت 22منافقان 22 مجرمان 22 درآتشه22دوزخه 22 شیطان 22 عمر22 ابابکر22

 

 

 

نام: فاطمه (س)
لقب: زهرا
کنیه: ام ابیها
نام پدر:  حضرت  محمد (ص)
نام مادر: خدیجه کبری (س)
نام همسر: علی بن ابیطالب (ع)
لقب: زهرا،صديقه،طاهره،راضيه،مرضيه،مباركه،بتول ( لقب زهرا از شهرت بيشترى برخوردار است. )
محل ولادت: مکه خانه خدیجه
مدت عمر: 18 سال
تاریخ شهادت: 3 جمادی الثانی سال 11 هجری
علت شهادت: صدمات وارده
نام قاتل: ثانی
محل دفن: مدینه طیبه 

 

زندگینامه حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)

 

جانشین خاتم باید نامش اخلاقش رفتارش گفتارش همه مثل پیامبر باشدمثل پیغمبر فقط مولاء علیست شاه مردان شیریزدان چون نبی ست 

 

مگر نام محمد هم علی نیست صدکتابو صد حدیث آئینه روی محمد علیست کسی که چون محمد است جمال روی خاتم است جان نبی علی ولی قائم آل محمد است عکس نام محمد علیست آئینه روی محمد علیست قسم به ذات کبریاء که جانشینه مصطفی بوود علی مرتضی

فاطمه  فدایی ائمه طه  محمده فاطمه یعنی فدای این مرامه هدایت یافته شاگرد مکتب خانه پیامبر و علی وقتی جبرئیل می آمد اول میگفت خدابه فاطمه وعلی سلام میرساند فاطمه فاتح ادیان الله طلاء ماه همه عالمه  فاتح دین الله محمد همراه فاطمه فدایت اله طلایی ماه خداوند فاطمه را آفرید و یک سوره قرآن به نامش برای زنان زمان پیامبر سوره قرآن نازل نشده ولی فقط برای فاطمه سوره کوثر نازل شده بخاطر همین روی دشمنان شیعه کم شده و نمی توانند نطق بکشند قرآن تمام راه ها را به روی سیاهشان بسته  والله شیعه حق را با کمال آزادگی میپذیرد اگر نام فرقه من در آوردی شما در قرآن آمده بفرما ما نامرد نیستیم و حق را با کمال شجاعت میپذیریم خدا خیلی مادر شیعیان را دوست داشته که سوره کوثر بنامش فرستاده برای هیچ زنی در زمان پیامبر سوره کامل قرآن که جواب سه کافر قاصب قاتل فاطمه را بدهد این سوره هم سه آیه دارد در مکه به سه شیطان سنگ میزنیم این نماد سه خلیفه کافر وقاصب میباشد قرآنها و تمام کتب حدیث که درمدح اهل بیت پیامبر بود همه را به آتش کشیدند درب خانه فاطمه را هم به آتش کشیدند و کوثر قرآن در سن 18 سالگی را به شهادت رساندند ابوبکر دوسال خلافت نکرده خارو ذلیل از دنیا رفت حضرت فاطمه این سه خلیفه را نفرین نمود همگی خارو ذلیل از دنیا رفتند

 وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ:اراده شکست ناپیذرمنجی آخرالزمان برزمان هم فایق آید سلام بر مهدی قائم آل محمد(عج) قرآن 4 حرف با سه نقطه 4ضربدر 3=12حم 12آل خدا12به خدا 12حق12اسلام 12
  قرآن 4 حرف با سه نقطه 4ضربدر 3=12حم 12آل خدا12به خدا 12حق12اسلام 12   الله محمد علی فاطمه حسن حسین مهدی 7 کلمه با 5 نقطه 5+7=12 امامن12آل خدا 12 ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ 14 حرف قرآن ناطق اهل بیت پیامبرند ﴿۱﴾قاف سوگند به قرآن باشكوه ش شیداء385شیعه385شیداء385شهید الله 385مرد عالم385اسلام واقعی الله385فقط دین اسلام 385اسلام پیامبر385اسلام واقعی الله 385 اگر بلد نیستی بلتوس موبایلت را روشن کنی بی فرهنگی اگر کامپیوتر نمیدانی بی سوادی اگر وبلاگ نداری سواد خواندن و نوشتن نمیدانی مغزت خوب کار نمیکند به نسلی که کامپیوتر نمیداند نسل سوخته وبی مصرف میگویند روز قیامت یوم الحصرت است و اینها حصرت می خورند  دو انسان عزیز دشمنان است یک انسانهای بی مغز و یکی انسانهایی که آنها را هدایت می کنند بی معزها را سوار و متفکران را سردار خود میدانند یا دارشان میزنند یا روی سرشان نگه میدارند هردوبر باطلند به ابجد احمقای دینی 231 نفاق231 عصیان 231 ابوبکر231 یکی از بزرگتری احمقان عالم بوده است خائنان 772-451 عمر و ابوبکر = 231 ابوبکر 231با قاصبه دین الله 231 لانه جاسوسیه 231 ادیانی جعلی باطل 231 دو رویه 231 یا ابوسفیانی 231 نفاق231 فاسق 231جزو خائنان به رسول خدا بوده الله اکبر کلمات هم غوغا نموده اند به ابجد اشراردینها772-541= 231 ابوبکر231راه دزدی 231 نفاق 231 با جاهلا نادان ملحد 231 عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 یا ابوسفیانی231لانه جاسوسیه231ادیانی جعلی باطل231دورویه231 با دزد گربها231بابی عقلیها 231عصیانی231ابوبکر231بادینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر231 نابحق دینها 231 بااحمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231نفاق 231 عصیان 231با قاصبه دین الله231ادیانی جعلی باطل231 نفاق231عصیان 231راه دزدی 231لانه جاسوسیه 231 ابوبکر231231بناحق دینه 231 فتنه های دین 615-541 = 74 فرقه نه 74 ابجد سه خلیفه ابوبکر27+22 عمر+25 عثمان =74باعث 74 فرقه شدن دین شدند74والشجرتها الملعونه 74 ابجد ابوبکر 27+22 عمر +25 عثمان = 74 ان من المجرمین منتقمون74 این سه خلیفه باعث 74 فرقه شدن دین اسلام شدند شما هم اگر مرد هستید ثابت کنید چرا دین اسلام 74 فرقه شد چه کسان مقصر دین بودند که دین اسلام 74 فرقه شد مقصر اصلی دین اسلام کیست  به ابجد مقصر 430+231 ابوبکر= 661 عثمان +310 عمر= 971 ظالم +231 ابوبکر= 1202 عمر ابوبکر عثمان 1202 اینم آیه قرآن به ابجد سه خلیفه قاصب دین اسلام 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد 1202

 

ابجد آل عمر خدعه نیرنگ 310 دارد منکری 310 کفری این طایفه ارثی دارد دشمن شیعه شده خارو ذلیل چون ندارد از برایش یک دلیل جوی خونی که ز راه آمده سدی دارد خویشتن داری این طایفه حدی دارد ننگشان باد که ذوب اند درآیین یهود لعنت شیعه به موذی گری آل سعود باز طوفان هدفش وادی شن خواهد بود شیعه عکس العملش سخت و خشن خواهد بود چونکه  با هیچ کسی جنگ ندارد شیعه دشمن سخت فقط آل یهودپستراز آن بوود آل سعود خون شیعه خطرها دارد تا که این آل سقوط از زمین بردارد
شیعه در عاطفه و صلح تبحر دارد ظلم دیده ، ولی از ظلم تنفر دارد
به کسی بی خود و بی فایده توهین نکند بی جهت شیعه به یک طایفه نفرین نکند مثل میثم دلش از ظلم و ستم بیزار است تن به ذلت ندهد گرچه سرش بر دار است داغ کوثر به دل خون صحیفه ست هنوز
فتنه ها زیر سرآل سقوط است هنوزفتنه ها زیرسر روز سقیفه ست هنوز کاش،ای کاش جهان اینهمه در خواب نبود اینقدر شیعه کشی روی زمین باب نبود جوی خونی که ز راه آمده سدی دارد خویشتن داری این طایفه حدی دارد ننگشان باد که ذوب اند درآیین یهود لعنت شیعه به موذی گری آل سعود باز طوفان هدفش وادی شن خواهد بود شیعه عکس العملش سخت و خشن خواهد شیعه اول نفر علم جهان بوده و هست دشمنش خار شده در هر نشست شیعه یعنی عشقو شعور زندگی میکند کامل خدا را بندگی
امروز یک کلیب ازرهبر مذهبی وهابی دیدم ای تف به روش که میگفت تمام مسلمانان شیعه و سنی کافرند با توجه به 12 آیه قرآن به این وهابی میگویم خیلی خیلی تف به رویت لا اقلم از قرآن خجالت بکش نام شیعه 12 بار در قرآن آمده است ولی نام شما خوک صفت یک بار هم در قرآن نیامده ولی نام طلایی شیعه 12بار در قرآن نامش آمده ولی نام پلید و سیاه شما یک بار هم در قرآن نیامده اصلیت ایشان یهودی بوده و مادرش زنا کاربوده وگرنه ایشان ریختن خون تمام مسلمانان را مباح نمیدانست فقط یک حرامزاده زیر درخت کاج خون مسلمانان را مباح میداندپیامبرفرمود زیر درختان با ثمرمیوه دار ویابا برگهای سوزنی را حرام دانسته فرمود هر فرزندی زیر درخت میوه دارنطفه اش بسته شود قاتل همه انسانها خواهد شد و خون عده زیادی را خواهد ریخت ایشان هم خون تمام مسلمانان را مباح دانسته حرامزاده کافر میباشد  هر عربی ایشان را دید از طرف من برویش تف بیندازد ایشان کافرو هر کسی او را بکشد اهل بهشت است بزودی ریشه وهابیت ازجهان کنده خواهدشدریشه=ظالم971- 430مقصر =541عمر ابوبکر541 عمر310+231ابوبکر =541پیامبر فرمود بعد ازمن فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها541 اهله شر541 آفت کلی541دشمنه اسلامی541مکافات541مرگ کافر541مجرمین بدین اسلام541 کافر پلید دین اسلام 541به ابجد محمد 92+18 ذالحجه" غدیر خم برادران یوسف اورا به 18 درهم فروختند دختر رسول خدا را در 18 سالکی به شهادت رساندند  به ابجد دشمن فاطمه 529+12 امام = 541 عمر و ابوبکر 541 شرما 541قاتلی541 فتنه ها 541 دشمنه اسلامی541 کافر پلید دین اسلام 541 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپاخیزند به ابجد فتنه ها 541اهله شر541عمر ابوبکر541دشمنه اسلامی541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541

 به ابجدبدعت کنندگان651-110دین الهی=541 عمر ابوبکر 541فتنه ها541اهله شر541دشمنه اسلامی541عمرابوبکر 541فتنه ها541دشمنه اسلامی541مکافات541آفت کلی541 پیامبرفرمودبعدازمن فتنه هابپا خیزندبه ابجدفتنه ها541عمر ابوبکر 541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541 کفار پلید دین اسلام 541 اهله شر 541 فتنه ها 541 عمر ابوبکر 541 ظالم 971-430 مقصر=541عمر ابوبکر541کافر پلید دین اسلام541فتنه ها 541آفت کلی 541
خلافکاران 983 عربستان سعودی 983 عربستان سعودی 983    عربستان سعودی 983 خلافکاران 983 خلاف کاران احمق ملحد 1214 غدیر 1214 -12 امام جانشین پیامبر = 1202 عمر ابوبکر عثمان =1202 ان من المجرمین منتقمون 1202قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد ان من المجرمین منتقمون 1202ارتش کفار 1202 بکافران محض 1202به ابجد ظالم 971+231ابوبکر=1202باچشم کور576دله کوری275پایه شلی356 = 1202 ابجد ابوبکر و عمر و عثمان کسی که از بچگی کوره مادرزادبوده که کوراست نگاه نکن که چشم دارند نمیبینند سمن بکمن عمین فهم لا یعقلون و اکثرهم لا یعقلون معادله ظالم ومقصر 22 مرحله دارد هر طور ظالم و مقصر را در نام ابوبکرعمر عثمان 1202 کم و یا زیاد میکنی نام یکی از این قاصبان بدین 310 عمر310 قاصبه دین الهی 310 فاسق دینه 310عمر310دزدان فدکه فاطمه310عمر310+231 ابوبکر231 دزده دینه اسلامی231 راه دزدی 231 ابوبکر231رکب وبا 231+310 عمر= 541 +430 مقصر = 971 ظالم 971-430 مقصر = 541 عمر ابوبکر541 فتنه ها 541 اهله شر541 دشمنه اسلامی 541 آفت کلی 541 مکافات 541 مرگ کافر541 ابوبکردوسال نشده ابوبکر از دنیا رفت هر کسی نابحق باشد دوسال بیشتر حکومت نخواهد کرد 310عمر 310نابحق قاصبانه 310 عمر310جهل عرب 310 اباجهل در دین310فسقی کلی 310 کفری310 منکر 310حرامیان 310 نیرنگ 310 نمرودی310 از شاعران عزیز میخواهم با ابجد عمر شعر بسرایند ممنون میشوم طبق گفته صحیح مسلم و بخاری با افتخار اعلام نموده دائشیان حرام لغمه همان کسانی که حرف محمد و علی را گوش نکرده و قصب خلافت نموده و 11 فرزند پیامبر از امامان شیعه را به شهادت رساندند در کتاب صحیح مسلم و بخاری فرموده وقتی عمر در حمله به ایران 145 هزار نفر را برای گرفتن غنایم کشتو در شهری 25هزار نفر را کورکرد310 عمر310قاصبان بدین 310گمراه دین310 مکاره پلید 310 فاسق دینه310 بی ایمان دین اسلام310 دزدان فدکه فاطمه 310حرامیان 310 منکر 310 کفری 310 عمر310با قاصب کل دین310گمراه دین310 جهل عرب 310 اباجهل دردین 310ابله منافقا 310 جاهل منافق310قاصبان بدین  310نامردیه 310 کفری 310 عمر 310 گمراه دین 310یا بلاء دین اسلام310 310با قاصب کل دین310 بناحق پلیداهله دینه310بیداد گرانه ابله 310فاسدین اهل دین ها310احمقان اهل دینی310یا وهابیه منافقه310حرامیان310احمقان اهل دینی310فاسدان پلیددین ها310بمارزنگی 310کفری310عمر310مکاره پلید310کلب کلب هار310سگ هارپلید310گرگ اهل دینی310گرگ پلید بدین310ابله منافقا310جاهل منافق310نمرودی310ناحق عالمی310عمر310بمارزنگی310اگر310عمر310قاصبان بدین 310 عمر 310دزدان فدک فاطمه 310 گمراه دین 310 دلیل نفاقه 310 جهل عرب 310 اباجهل در دین310 نیرنگ 310 ابله منافقا 310یا بلاء دین اسلام 310عمر 310 گمراه دین310 منکر 310 کفری 310 منکر310نیرنگ310حرامیان 310گمراه دین310بمار زنگی 310کفری310 احمقها احمقها 310منکر 310جاهل منافق310 گمراه دین 310نمرودی 310 نامردیه 310عمر 310 نیرنگ310نمرودی310 سامری310 گمراه دین310 اباجهل در دین 310 بی ایمان دین اسلام 310 310 عمر 310 قاصبان بدین 310 جاهل منافق 310 ابله منافقا 310 عمر 310 گمراه دین 310 جاهل منافق 310 کفری 310حرامیان310 ابله منافقا 310 نامردیه 310دزدانه فدک فاطمه 310 منکر 310 وهابیه منافقی 310 عمر310 فتنه ها 310+231= 541 ظالم 971-430 مقصر = 541 +430 مقصر = 971 ظالم -310 عمر ظالم 971-310 عمر = 661 عثمان - 430 مقصر = 231 ابوبکر مکرن310حرامیان 310بی ایمان دین اسلام310 عمر به ابحد عمر310نیرنگ 310حرامیان 310جاهل منافق 310نمرودی310 گمراه دین310 فاسق دینه 310کفری 310 فاسقه دین310 فاسق دینه 310منکر 310نیرنگ310 عمر310نامردیه310 کفری 310نیرنگ 310گمراه دین310ابله منافقا310 نامردیه310حرامیان 310عمر310منکر 310نمرودی 310نیرنگ310نمرودی310 گمراه دین310 فاسق دینه 310کفری310 310حرامزاده پلید310بدجنس عالم احمقا 310گبر پلید دین 310 منکر 310سگ هار پلید 310وحشی هاریا 310بابقره 310حاهل منافق 310 بمردک پلید 310حرامزاده پلید310 فاسق دینه310کلب کلب هار310جهل مرکبی 310بمار زنگی 310 رمز زناه310 فسق کلیه310گمراه دین310گمراه دین310 فسق دینها 310گمراه دین 310 جاهل منافق310 فاسق دینه 310 فسق دینها310 دزدان فدکه فاطمه 310دزدان فدکه فاطمه310حرامیان310بی ایمان دین اسلام 310گبرپلید دین310 310 حرامیان310 دقلبازملحد310ببقرها 310بقلدره دینه310کلب کلب هار310 جاهل منافق 310نارجهیما 310سم ری310سامری قوم محمد عمرابن خطاء 310 گمراه دین310جهل مرکبی310با کافرها 310بانادانه دین اسلام310 بمردک پلید310 آشوبا310 دقل بازملحد310کفری310 منکر310سامری310 گمراه دین 310جاهل منافق 310حرامیان 310سم ری 310 سامری قوم محمد و سامری قوم موسی شجره الملعونه بودند 310 منکر 310سگ هارپلید310 310کلب کلب هار310وحشی هاریا310فس قینی310 دلیل نفاقه 310 جهل عرب 310 اباجهل در دین 310ابله منافقا 310جاهل منافق 310 سامری 310سم ری 310 سامری قوم محمد و سامری قوم موسی شجره الملعونه بودند310 گمراه دین 310 منکر 310 کفری 310 نامردیه 310 عمر 310 جاهل منافق 310 حرامزاده پلید 310 رمززناه 310 گمراه دین 310منکر 310نامردیه 310با وهابیه نادان دین حق 310 کفری310 نیرنگ310نمرودی 310سامری310 310مار زنگی 310کفری منکر 310جاهل منافق 310 نامردیه 310عمر 310 سگ مردها310نیرنگ 310نمرودی310سامری310 گمراه دین310 مکرن310 خباثتی1512-1202 سه خلیفه = 310 عمر 310 منکر 310کفری 310نامردیه 310 منکر310 کفری310نیرنگ 310 عمر310بوگند مردابا 310سگ مرد ها 310 کبر پلید دین 310بقلدره دینه 310 قاصب ابله 231 ابوبکر تنهای یک قهرمان ایرانی میتواند عمروهابی آدم کش را از مقعد به درک واصل کند تارک الصلاه" ها از بوی توالت خود ناراحت نمیشوند ولی نمیدانند که نخواندن نماز بویش هزار برابر از توالت بدتر است بدبدخترین انسان بی نمازها هستند اهل دوزخ از بوی بد بی نماز در عذاب میباشند کسانی که نماز نمی خوانند از شیطان پست ترند شیطان هزار رتبه بالاتر از آنهاست و با شرف است قسم خورده تمام بی نماز ها را دوزخی کند حق بی نمازها دوزخ است خواهش میکنم حوضه های علمیه مجوز ازدواج را منوط به گذراندن دوره احکام و نماز بداند 

به ابجد598 قانون شیعه ها 598قانونه فلسفه بدین الله598 با سقوط کافران وهابی پلید 598کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام541 بقاصبان نامرد541 به اول قاصب  بدین اسلام541 کافر پلید دین اسلام  541عمر ابوبکر541فتنه ها 541 به ابجد منافقان قرآن 673-132 اسلام = 541 عمرابوبکر 541فتنه ها 541 اهله شر541دشمنه اسلامی 541+430 مقصر= با دوزخیان گمراه پلید 971 ظالم 971-661 عثمان = 310 عمر= مردانه پلید دوزخی 971 ظالم 971 -661 عثمان = 310 -971= 661 عثمان -231 ابوبکر= 430 مقصر 430-1202 سه خلیفه = شرور بدین 772 اشرار دینها772-541 عمر ابوبکر= 231 ابوبکر  772اشرار دینها 772 شرور بدین772-541 عمر ابوبکر 541 = 231 ابوبکر +310 عمر = 541 عمر ابوبکر541 فتنه ها 541 اهله شر541 دشمنه اسلامی541 بدشمن فاسد 541 بنامردان قاصب 541 مقصرا دین الهی 541 عهد شکنی ملحد 541 کینه توزه ابله 541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541 به ابجد ظالم 971-430 مقصر =541 عمر ابوبکر 541 فتنه ها 541 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 عمر ابوبکر 541 اهله شر 541 مکافات 541 آفت کلی 541 آفتین 541 مرگ کافر541کافر پلید دین اسلام 541

به ابجد فتنه گران 786- 245 اسلامه حق = 541 ابوبکر عمر 541+430 مقصر = 971 ظالم به دست میآید عمر 310کفری  310 منکر 310 ابجد ابوبکر و عمر عثمان 1202 منهای 110 دین الهی علی =  نقض اسلامی۱۰۹۲+۱۱۰ علی = ۱۲۰۲ ابجد ابوبکر و عمر و عثمان ۱۲۰۲ اسلام را نقض نمودند

 بخیانت کاران ابله 1473-271 منافق = 1202 عمر ابوبکر عثمان 1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون ما مجرمان را سخت انتقام خواهیم گرفت

دروغ گویان دین اسلام 1473-271 منافق = 1202 عمر ابوبکر عثمان 1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 ما مجرمان را سخت انتقام خواهیم گرفت به ابجد خیانت امانت در قرآن به علم ابجد خیانت امانت 1553-351 قرآن = 1202 عمر ابوبکر عثمان 1202 بکافران محض1202 احمق پلیدی دشمن خدا 1202 ارتش کفار 1202  بخیانت کاران ابله 1473-271 منافق = 1202 عمر ابوبکر عثمان 1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون ما مجرمان را سخت انتقام خواهیم گرفتبه ابجد خیانت امانت در قرآن به علم ابجد خیانت امانت 1553-351 قرآن = 1202 عمر ابوبکر عثمان 1202 بکافران محض1202 احمق پلیدی دشمن خدا 1202 ارتش کفار 1202 بخیانت کاران ابله1473 -271= 1202 -بخیانت کاران ابله1473 - 271 منافق =1202 عمر ابوبکر عثمان 1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون ما مجرمان را سخت انتقام خواهیم گرفت

 

 به ابجد بدعت کنندگان 651-110دین الهی=541 عمر ابوبکر 541فتنه ها541اهله شر541دشمنه اسلامی541عمرابوبکر 541فتنه ها541دشمنه اسلامی541مکافات541آفت کلی541 پیامبرفرمودبعدازمن فتنه هابپا خیزندبه ابجدفتنه ها541عمر ابوبکر 541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541 کفار پلید دین اسلام 541 اهله شر 541 فتنه ها 541 عمر ابوبکر 541 ظالم 971-430 مقصر=541عمر ابوبکرپیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپاخیزند به ابجد فتنه ها 541اهله شر541عمر ابوبکر541دشمنه اسلامی541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541

 

زیبا ترین داستان قرآن مثل غدیر خم حضرت مسیح بشارت به آمدن «فارقلیط»که  به علم ریاضی قرآن فارقلیط 46 منظور محمد 20+26 علی جانشین بحق رسول خدا 46 با کلام وحی 46میباشدبه ابجد ماه 46 لا اله الا الله 46 +ماه 46= 92محمد 92+18ذالحجه غدیر خم = 110 علی110 دین الهی 110علی  را به عنوان جانشین انتخاب نمود در تمام کتب اهل سنت موجود میباشد قرآن میفرماید انی جاعلک لناس اماما خداوند میفرماید ما امام را انتخاب میکنیم

 به ابجد کودتا 431 +110 دین الهی علی= 541 ابوبکر و عمر بر علیه علی مولای جهان کودتا نمودند

واقعیت دین  651 -541 عمر ابوبکر= 0 11 دین الهی 110 علی 110 دین الهی 110 علی بوده و پشیمانی هیچ سودی ندارد

 به ابجد بدعت کنندگان 651-110دین الهی=541 عمر ابوبکر 541فتنه ها541اهله شر541دشمنه اسلامی541عمرابوبکر 541فتنه ها541دشمنه اسلامی541مکافات541آفت کلی541 پیامبرفرمودبعدازمن فتنه هابپا خیزندبه ابجدفتنه ها541عمر ابوبکر 541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541 کفار پلید دین اسلام 541 اهله شر 541 فتنه ها 541 عمر ابوبکر 541 ظالم 971-430 مقصر=541عمر ابوبکر541دروغ گویان دین اسلام 1473-271 منافق = 1202 عمر ابوبکر عثمان 1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 ما مجرمان را سخت انتقام خواهیم گرفت به ابجد خیانت امانت در قرآن به علم ابجد خیانت امانت 1553-351 قرآن = 1202 عمر ابوبکر عثمان 1202 بکافران محض1202 احمق پلیدی دشمن خدا 1202 ارتش کفار 1202  بخیانت کاران ابله 1473-271 منافق = 1202 عمر ابوبکر عثمان 1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون ما مجرمان را سخت انتقام خواهیم گرفتبه ابجد خیانت امانت در قرآن به علم ابجد خیانت امانت 1553-351 قرآن = 1202 عمر ابوبکر عثمان 1202 بکافران محض1202 احمق پلیدی دشمن خدا 1202 ارتش کفار 1202 بخیانت کاران ابله1473 -271= 1202 -بخیانت کاران ابله1473 - 271 منافق =1202 عمر ابوبکر عثمان 1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون ما مجرمان را سخت انتقام خواهیم گرفت

 به ابجد بدعت کنندگان 651-110دین الهی=541 عمر ابوبکر 541فتنه ها541اهله شر541دشمنه اسلامی541عمرابوبکر 541فتنه ها541دشمنه اسلامی541مکافات541آفت کلی541 پیامبرفرمودبعدازمن فتنه هابپا خیزندبه ابجدفتنه ها541عمر ابوبکر 541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541 کفار پلید دین اسلام 541 اهله شر 541 فتنه ها 541 عمرابوبکر 541 ظالم 971-430 مقصر=541عمر ابوبکر541دشمنه اسلامی541 فتنه ها 541 پیامبر فرمود بعد ازمن فتنه ها بپا خیزند به ریاضی قرآن علم ابجد فتنه ها 541 عمر ابوبکر541

ماه 46 الهی 46 ماه 46 الهی 46 یعنی محمد 20+26 علی =46+26 علی = 72 شهید کربلاء 72+72= 144 ضرب دوازده امام یعنی 114 سوره قرآن 114+30 جزء آن = 144+52 جمعه در سال = 196 دین اسلام 196 دین اسلام196 امام کل دین 196 اسلامه مهدی 196دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم میباشد ماه  46 +46 ماه = 92 محمد 92+18 ذالحجه" غدیر خم = 110 علی 110 دین الهی 110 +92 محمد= 202وحی الهی بدین الله 202 محمد 92+110 دین الهی = 202 اهل لااله الاالله202محمد92+110علی =202 اهل لااله الاالله=202اهل دین الله 202+110دین الهی +73 فرقه = 385 شیعه385راه الله با دین الله385 385راز اهل عالم 385با قانون دین الله 385فلسفه دین الله 385با آل قرآن 385شیداء385 راه الله با دین الله 385 شیعه 385بدین واقعی اسلام 385فلسفه دین الله 385یگانه دره دین الهی385 نور واحد اهل دینی385 اسلام پیامبر 385 فقط دین اسلام 385 شیعه یعنی دین اسلام 196+دین الله 130+ 59 مهدی = 385شیعه علی شیعه یعنی دین الهی 110+135 دین الله +128 کلید دین +12 امام = 385 شیعه یعنی لا اله الا الله166+ حق 108 +11 امام شهید = 385 شیعه
محمد 92+92 = 184+12 امام =196 دین اسلام 196 اسلامه مهدی 196 امام کل دین 196 به ابجد کبیر و صغیر مهدی 82 طبیب جهان 82 امام 82 بدینهای 82اهل الهی 82امام 82 به ابجد صغیر و کبیر 82 الم 82 امام 82مهدی82 بهای دین82طبیب جهان 82با دادگاه دین82امام 82بدینهای82 اهل الهی82 طبیب جهان 82 با دادگاه دین82جهاد دینه82 امام82 مهدی 82 انتخاب الله 1120-1202 سه خلیفه = 82 مهدی 82+114 سوره قرآن=196دین اسلام 196اسلامه مهدی196قلب دین 196امام زمانی ها196امام کل دین196اسلامه مهدی 196به ابجدکبیروصغیرالم 82الم82امام 82با دادگاه دین82بدینهای الهی 82 اهل الهی82 مهدی 82طبیب جهان82مهدی 82اهل الهی82امام82+114سوره قرآن= 196دین اسلام 196+136 علی = 332 اهل دین کبیر 332 اهل کبیر دین 332+53 احمد = 385 شیعه احمد آخرین پیامبر الهی پیروانش شیعیان میباشند به ابجد به انتخاب محمد علی فاطمه 1398-1202 سه خلیفه = 196 دین اسلام 196  به ابجدکبیروصغیرالله86+110دین الهی =196دین اسلام196قلب دین196به ابجدکبیروصغیر مهدی 82+114سوره قرآن =196 دین اسلام 196 امام کل دین 196 قلب دین 196اسلامه مهدی196 دین اسلام196 بااماما دین الهی196 امام زمانی ها 196 دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم در خودش میشود196  دین اسلام 196   سوره قرآن114+52 جمعه در سال= 166 لا اله الا الله +30 روز ماه =196 دین اسلام 196پیامبر فرمود هر کسی امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلیت از دنیا خواهد رفت به ابجد دین اسلام 196 امام زمانی ها 196 امام کل دین 196 اسلامه مهدی 196 دین اسلام 196 با مذهب اسلامی 196 قلب دین 196 اسلامه مهدی 196 امام کل دین 196محمد 92+52 جمعه =144 اسلام به ابجد صغیر و کبیر 144 ضرب 12 امام در خودش 144 یعنی 114 سوره قرآن 144+30 جزء آن = اسلام  144به ابجد کبیر و صغیر اسلام 144 +52 جمعه سال = 196 دین اسلام 196 قلب دین 196 مهدی 82 امام 82 به ابجد صغیر و کبیر 82 الم 82مهدی82 بهای دین 196 با دادگاه دین 196 امام82 مهدی 82+114 سوره قرآن= 196 دین اسلام 196قلب دین 196 امام زمانی ها196 امام کل دین196 به ابجد کبیر و صغیر الم 82 الم 82 امام 82 مهدی 82 +114 سوره قرآن = 196 دین اسلام196به ابجد صغیر و کبیر اسلام 144محمد 92+52 جمعه سال= 144 +52 = 196دین اسلام 196 امام زمانی ها196 دین اسلام  196+166لا اله الا الله +23 مهدی = 385 شیعه

به ابجد جانشینه پیامبره 677-541 عمر و ابوبکر= 136مومن 136 اصلیه 136 بسیجیان 136 علی 136  به دو ابجد علی میشود  136دیدگاه الهی الله 136 یعنی 110علی + 26 راه حق علی = 136 دید گاه الهی الله 136شاه مردان شیریزدان قدرت پروردگار یدالله فوق ایدیهم ای گل محمدی جانم بفدایت  یا قائم آل محمدی به ابجد مرد امت 685 - 541 عمر ابوبکر= 144 ضرب 12 امام 144میباشدبه ابجد کبیروصغیراسلام144اسلام144یعنی4ضربدر4= 16+1= 17بانماز17 نماز در 5 وقت بنام 5 تن آل عباء حدیث کثاء آیه مباهله 5 نفر بودند 5 انگشت داری به دست این نشانه 5 تن است 14 بند انگشت داری به دست این نشانه 14 معصوم شیعه است 14معصوم +12 امام = 26 انتخاب درست 26 علی 26 راه حق 26 امام دین26 بت شکنی 26 بدوش نبی 26 وصیت 26 بیعت 26 علی 26 انتخاب درست 26 غدیر26+26= 52 قل هو الله احد52 هر سال 52 جمعه داریم 52+313 روز = 365 روز سال  52 +12 امام دوازده ماه سال 12 ساعت = 64 دین 64 دست دوستی64 انگشت شصت با چهار انگشت میشه 64 +64= 128 کلید دین 128 حسین 128اگر دین شما کلید ندارد بیا تا من یک پسی محکم بهت بزنم تا آدم بشی 110 دین الهی 110دین آدما 110 علی 110نگین 110 دین الهی 110 هرسال 52 جمعه وجود دارد 52+313 = 365 روز سال لا اله الا لله 166 یعنی 114 سوره قرآن 114+52جمعه = 166لا اله الاالله 166 اهل دین الله 166+30 روز سال = 196 دین اسلام 196 خداوند ساعت راهم12 قرار داد ماه های سال را هم 12 به ابجد اسلام 12آل خدا 12 اسلام 12حق 12 حق12 اسلام 12 قلب 12 اسلام 12 نجاتبخش 12 هوا  12خجسته 12 انجمن 12 خجسته12 واجب 12 آل خدا 12 اخلاق 12بنفسی 12ساعت 12 ماهای سال 12 خلفای بنی اسرائیل 12 خلفای عیسی 12 برادران یوسف 12 رگهای عصب مغز انسان 12 چشمه های جوشان 12 کعبه 12 ضلع دارد حق 12 اسلام 12 قلب12 نجاتبخش 12 هوا 12 در12 حق 12حم 12 آیه 12 یاسین این آیه ابجد امام مهدی 23 کلمه دارد مهدی 23 وکل شیی احصیناه فی امام مبین 23 در این آیه میفرماید امام کسیست که به امر خدا بر همه احوال دنیا آگاه میباشد در آیه 124 هزار پیامبر آمد همه را خدا انتخاب نمود در آیه 124 بقره میفرماید مقام امام بالاترین مقام بعد از نبوت است  یک درجه بالاتراز تمام مقامات عالم است امامت 14= 14 نبوت14 مساوی است در روز شکستن بتها در کعبه امامت به دوش نبوت رفت فقط یک امام میتواند جای پیامبر بخوابد و همسر دختر پیامبر گرددو به دوش خاتم پیغمبران رفته و بت های کعبه را بشکند این به دستور الله بود زاده کعبه زاده محراب شهید محراب علیست خداوند به حضرت ابراهیم می فرماید  انی جاعلک لناس اماما ما قرار میدهیم در بین مردم امام را توسط پیامبر در غدیر خم پیامبر به دستور الله  دست علی را بالا برد و فرمود من کنتو مولاء فهذا علی مولاء قرآن می فرماید ما امام را انتخاب می کنیم انی جاعلک لناس اماما  نه توسط مردم نادان و منافق خداوند به حضرت اابراهیم میفرماید  ای نبی الله شما به مقام امامت رسیدی  به ابجد درخت اسلامی1346- 1202 عمر ابوبکرعثمان = 144 دوازده امام میباشد 12 ضربدر 12 = 144به ابجد کبیر و صغیراسلام 144 میشود به ابجد صغیر اسلام 12 امام میباشد مثل ماه های سال 12 ساعت 12 قلب 12 نجاتبخش 12 واجب 12خجسته 12 خجسته نام امام زمان 12 میباشد در گتب پیامبران الهی گذشته میباشد خداوند روحش را با مادر بزرگوارش فاطمه شاد بگرداند شیخ انصاری دارای اخلاق کامل امامان الهی بود به ابجد 245 بااخلاق الهی 786-541 فتنه ها = 245 دین بحق الله 245 با اخلاق الهی 245 اسلامه حق 245 فاطمه 135+110 علی = 245مدار245 دین الهی 110+135 دین الله = 245  اسلامه حق 245 فاطمه و علی میباشد دین بحق الله245 اگر چنین شخصی را سراغ داری غیر از امام زمان بفرما کیست به ابجد فاطمه 135 دینه الله 135 اصل حجاب 135 دینه الله135 دین الهی 110 علی 110 دین الهی 110 حامیان 110 نگین 110 دین الهی 110 پلیسی 110 نان جو 110 نمک110 به نانو نمک مرتضی علی اسلامه حق 245 علی و فاطمه میباشند

ما برویم نزدش درس اخلاق یاد بگیریم اگر اخلاقت درست باشد دینت هم درست میشود عدالتت همه بالانس خواهد شد و دوستان و یارانت بیشمار بشرط اینکه کار های خاکی ترک نشود همه با هم جهاد سازندگی راه بیندازیم و بیابانها را آباد کنیم نگذاریم زمستانها آبها به حدر برود 

به ابجداسلام 132+92 محمد +110 دين الهي +5 تن +12 امام +14 معصوم = 365 روز سال

علمی صحبت کنیم علم ابجد قرآن تقدیم میکند ریاضی در قرآن به ابجد دین اسلام 196 کلید دین 196 قلب دین 196 اسلامه مهدی 196 ضرب 14 معصوم در خودش196 دین اسلام 196 میباشد

دین بحق الله 245  دین بحق الله 245 دین الهی 110+135 دینه الله 245 علی 110+135 فاطمه = 245 دین بحق الله 245 فاطمه و علی میباشند

خداوند سال را بخاطر 5 تن و 12 امام و 14 معصوم سال را 365 روز قرار داد ضرب عالم امکان محمد استو جمال محمد علیست ضرب 5 تن در خودش ضرب12 امام در خودش و ضرب 14 معصوم در خودش جمع سه ضرب میشود 365 روز سال به ابجد اسلام132+ 92محمد +110 علی +5 تن +12 امام +14 معصوم = 365 روز سال

به ابجد اسلام 132+92 محمد +110علی +17 نماز = 351 قرآن 351 فارسی 351 +14 معصوم = 365 روز سال

به ابجد اسلام 132+92 محمد +110 دين الهي +17 ركعت نماز +14 معصوم = 365 روز سال بنازم من جوانان وطن را  که شیعه میشوندهر دم به واللهشیعه یعنی چه 385 اسلام پیامبر385 فقط دین اسلام 385 شیداء 385 شهید الله 385 باآل قرآن 385 نام شیعه12 بار در قرآن آمده 926مکتبه حق قرآن 926 -541 عمر ابوبکر=385 شیعه385راه الله با دین الله 385 قاله رسوالله ان مدینه" العلم و علی بابها  926 -541 فتنه ها عمر ابوبکر= 385 شیعه

به ابجد کبیر لا اله الا الله 166+محمد92+110علی +17 نماز = 385 شیعه بدین اسلام385 راه الله با دین الله385 پیامبر فرمود بعد ازمن فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها541آفت کلی 541مکافات541اهله شر 541 آفتین541دشمنه اسلامی 541 عمرابوبکر 541 به ابجد ظالم 971 -430 مقصر = 541 عمر ابوبکر 541 مقصر 430+231 ابوبکر =661 عثمان 661+310 عمر = 971 ظالم به دست میآید 971ظالم 971+231 ابوبکر = 1202 ارتش کفار1202 بکافران محض1202 اینم آیه قرآن به ابجد ابوبکر عمر عثمان 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد ابجد سه خلیفه 1202 میباشد  مقصر 430+231 ابوبکر +310 عمر = 971 ظالم به دست می آید

واژه « اهل ‏سنّت و سنّی » در قرآن و سنّت

 به ابجد بدعت کنندگان 651-110دین الهی=541 عمر ابوبکر 541فتنه ها541اهله شر541دشمنه اسلامی541عمرابوبکر 541فتنه ها541دشمنه اسلامی541مکافات541آفت کلی541 پیامبرفرمودبعدازمن فتنه هابپا خیزندبه ابجدفتنه ها541عمر ابوبکر 541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541 کفار پلید دین اسلام 541 اهله شر 541 فتنه ها 541 عمر ابوبکر 541 ظالم 971-430 مقصر=541عمر ابوبکر541

واژه « اهل ‏سنّت و سنّی » در قرآن و سنّت

در قرآن و احادیث پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم ، حتّی در کلمات اصحاب نیز یافت نمى‏ شود . من تو در آوردی میباشد الفاتحه دهمین سالگرد دین باطل من درآوردی وهابی را به تمامی شیعیان تبریک و تسلیت عرض مینمایم هر وقت در خیابان و کوچه انسانی را دیدید که می خنده  و ذکر میگه منم نمی دونم چرا خدا ده سالیست قلب مرا خوشحال نگه داشته شیعه یعنی در مدار حق ودین قلب شیدایی رسیده بر یقین شیعه یعنی عشقو شعور زندگی میکند کامل خدا را بندگی اگر سلمان بشد سلمانو منی زبس در کویو برزن یا علی گفت

مذاهب اهل سنت نیز در این مسأله گر چه به هر دری زده ‏اند، اما به دلیل قانع کننده ‏ای نه تنها بر استحباب قبض در نماز، بلکه بر جواز آن هم دست نیافته ‏اند، بلکه می توان گفت دلیل بر خلاف دیدگاه آن‏ها وجود دارد و روایاتی که از شیعه و اهل سنت در باب کیفیت نماز رسول خدا (ص) نقل شده است، اشاره ‏ای به قبض نکرده ‏اند و ممکن نیست پیامبر اکرم در طول تمام زندگی یا بیشتر آن، چنین عمل مستحبی را ترک کرده باشد. اکنون دو نمونه از این روایات را نقل می کنیم: یکی از طریق اهل سنت و دیگری از طریق شیعه امامیه نقل شده و هر دو کیفیت نماز پیامبر (ص) را بیان می کنند و در هیچ یک به قبض اشاره ‏ای نشده، چه رسد به کیفیت آن. قبض، بدعتی است که پس از رسول اکرم (ص) پدیدار شده است. سند ما در این زمینه، دو حدیث صحیح است که یکی از طریق اهل سنت و دیگری از طریق شیعه روایت شده و هر دو، دلیل قاطعی هستند که سیره پیامبر و اهل بیت بر رها کردن دست‏ها در نماز بوده و گرفتن یکی از دو دست به وسیله دیگری به نشانه خضوع در نماز، پس از رحلت رسول خدا ساخته و پرداخته شده است:به علم ریاضی قرآن بدعت شیطانه 851-541 فتنه ها عمر ابوبکر= 310عمر 310 با اهل منافق 310 حرامیان 310 بمزاحم های دین اسلام 310 رزل بدینی 310 یابوها ابلهان دین اسلام 310 با اهل منافق310 ابله منافقا 310جاهل منافق310حرامیان 310گمراه دین310جهل عرب310اباجهل دردین 310منکر310 عمر310310گبرپلیددین310 کفری 310حرامیان310عمر310با فاسد فاسق اسلام 310با قاصب کل دین 310 بناحق پلید اهل دینی310 بیداد گرانه ابله 310 احمقان اهل دینی 310 یا وهابیه منافقه310 عمر310جهل عرب310اباجهل دردین 310اهل دین دین عدوالله 310عمر310جهل عرب 310اباجهل در دین 310گمراه دین 310فاسق دینه 310شمرا 310نمرودی 310نیرنگ 310عمر 310فاسق دینه310با قاصب کل دین 310 بناحق پلید اهله دینه310 بیداد گرانه ابله 310 احمقان اهل دینی 310 یا وهابیه منافقه 310نامردیه 310دزدانه فدک فاطمه 310بمار زنگی 310کفری 310منکر 310جاهل منافق 310 نامردیه 310عمر 310یا بلاء دین اسلام 310گبر پلید دین 310بقلدره دینه 310احمق بی دین ها 310 جهل عرب 310 اباجهل در دین 310 گراز نااهلیه 310 دزده دین اسلامی 310 نار جهیما310عمر310بااهل منافق 310حرامیان 310فاسدین الدینی 310 فاسقی پلیدیه 310بمزاحم های دین اسلام310رزل بدینی310احمقهای فاسد310منکر310حرامزاده پلید 310وهابی کودن دین اسلامی310 قاصبان بدین310 رمززناه 310گمراه دین310 کوره دینیه 310جهل عرب 310 اباجهل در دین310یابلاء دین اسلام310منکر310نامردیه310باوهابیه نادان دین حق310دلیله نفاق 310کفری310نیرنگ310نمرودی310کلب کلب هار310عمر310سگ هار پلید310دلیل نفاقه310جهل عرب310دزدان فدکه فاطمه310بمارزنگی 310 کفری310 اهل نابکار 310بعالم بی عملی 310 پرمدعاه 310با نادان کل عالمی 310 ابله بکل عالم 310 فاسق دینه310 پلید فاسدان دین 310 احمق ها نادان پلید310 پلیدها احمق نادان 310منکر310جاهل منافق 310منافق ابلها 310نامردیه310یه فاسقی پلیدی310نامردیه310اگر شما با ابجد کبیر توانستی کافررا در باره مولایم و ابجدش بکار ببری والله بدون هیچ قیدو شرط به دین شما در خواهم با یک کلمه میگویم عمر 310 منکر310 کفری 310 حرامیان 310 جهل عرب310عمر310 اباجهل در دین 310 عمر310 کفری310یابلاء دین اسلام 310 ذلیله نفاق310دلیله نفاق 310بناحق پلید اهله دینه310بااهل منافق310 اباجهل در دین  عمر310جهل عرب310با قاصب کل دین 310عمر310نیرنگ 310گمراه دین 310 مکرن310کفری دزدان فدکه فاطمه310بمارزنگی310 کفری310 اهل نابکار 310بعالم بی عملی 310 پرمدعاه 310با نادان کل عالمی 310 ابله بکل عالم 310 فاسق دینه 310 پلید فاسدان دین 310 احمق ها نادان پلید 310 پلیدها احمق نادان 310منکر 310جاهل منافق منافق ابلها 310نامردیه310 کفری310عمر310نیرنگ 310 نمرودی310 حرامزاده پلید310310

 

بدعت شیطانه851-541عمرابوبکر=310عمر310بااهل منافق310 اباجهل در دین  عمر310جهل عرب310با قاصب کل دین 310عمر 310 مقصر 430+231 ابوبکر= 661 عثمان +310 عمر = 971 ظالم 971+231 ابوبکر= 1202 سه خلیفه قاصب دین اسلام اینم آیه قرآن به ابجدشان 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 بکافران محض 1202 ارتش کفار 1202 نفاق ظالم1202 سه خلیفه 1202 بکافرا نفاق قاصب پلید1202 ابجدظالم971-430مقصر=541عمر ابوبکر541 مقصر 430+231 ابوبکر =661 عثمان 661+310 عمر =971ظالم به دست میآید971ظالم 971+231 ابوبکر= 1202 ابجد سه خلیفه 1202 مقصر430 + 231=661 عثمان مقصر 430 +310 عمر +661= 971 ظالم به دست می آید عثمان661+310 عمر = =971 ظالم به دست می آید خیانت کار عالمی 1433-1202 سه خلیفه = 231 ابوبکر با پلیدترین ملحدها 772-541عمر ابوبکر= 231 ابوبکر 231+310 عمر = 541 +430مقصر = 971 ظالم به دست میآید = 541 +430 مقصر = 971 ظالم به دست میآید مقصر 430+310 عمر +231 ابوبکر =971 ظالم971+231 ابوبکر رکب وبا =1202 سه خلیفه عمرابوبکرعثمان1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت انتقام میگیریم این آیه قرآن هم به ابجد صغیر هم به ابجد کبیر ابجد ابوبکر عمر عثمان میباشد1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 خداوند میفرماید ما ازمجرمان سخت انتقام میگیریم 1202 ابجد ابوبکر عمر عثمان 1202مخالف قرآن با نااهلی 1202 تفرقه در ادیانه اسلامی 1202 بافاسد ترین دشمن1202 ارتش کفار1202 بکافران محض 1202دزد غافله ادیان 1202ریاست فتنه ها1202 اهل ظلم دین اسلام 1202منافقه کفاره قریشی 1202 غافل نا اهلی 1202 کفر عافت قرآن 1202 با نامردتر از نامردا1202 ظالمی فاسدی بدین 1202 حاکمان ظالمه اهل دینها 1202 احمقان فاسد دین اسلامی 1202 خار ذلیل منافقان 1202با خبیث نا اهل1202 بدبخت اهل عالمی 1202 با کافران پلیده ملحده ستمگری 1202با ملحد خبیث ظالم بدجنس بدین الهی 1202بدبختان بکل عالم 1202 خلیفه لا مذهبه قاصب دین الله 1202ستمکارترین انسان1202به خلیفه لا مذهبه قاصب 1202خلافکاران اهل کفر 1202ریاست فتنه ها 1202با دشمن خائن اسلامی 1202 کفر آفت قرآن 1202غافل کل آدمها 1202بدترین دشمن اسلامی 1202با فاسدترین دشمن1202 1202ستمکارترین انسان 1202خلاف کاران اهل کفر 1202ظالم بدجنس بدین الهی 1202غافل کل آدمها 1202دزدان نامرد دین اسلامه 1202 ظالم نفاق 1202 احمق ملحدظالم1202 1202بکافران محض1202کفر آفت قرآن1202ان من المجرمین منتقمون 1202 ابجد عمر ابوبکر عثمان 1202 بکافران محض 1202
به ابجد بدعت کنندگان 651-110دین الهی=541 عمر ابوبکر 541فتنه ها541اهله شر541دشمنه اسلامی541عمرابوبکر 541فتنه ها541دشمنه اسلامی541مکافات 541آفت کلی541قاتلی 541 پیامبرفرمودبعدازمن فتنه هابپا خیزندبه ابجدفتنه ها541عمر ابوبکر 541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541 کفار پلید دین اسلام 541 اهله شر 541 فتنه ها 541 عمر ابوبکر 541 ظالم 971-430 مقصر=541عمر ابوبکر541دشمنه اسلامی541 نفاق 231ابوبکر 231عصیان 231نادانه دینی الهی231 

نفاق چیست و منافق کیست؟ 231 ابجد ابوبکر 231 نفاق 231 عصیان 231 است منافق 271 کوردلی 270=541 عمر ابوبکر541 منافق کوردلی 541 عمر ابوبکر541 فتنه ها 541 اهله شر541 کافر پلید دین اسلام 541 دشمنه اسلامی 541 دین اسلام هم مانند دین مسیحیت 74 فرقه های شیطانی 74 یا فرقه های شیطان 74  74کافرا پلید دین اسلام74 فرقه باطل می باشند که ابجد صغیر عمر ابوبکر عثمان 74 میباشد اینم آیه قرآن 74 ان من المجرمین منتقمون 74 ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد 74کافرا پلید دین اسلام74ابجد صغیر عمر ابوبکر عثمان 74 74کافرا پلید دین اسلام74  به علم ریاضی قرآن نفاق 231 ابوبکر 231 راه دزدی 231 عصیان 231 نفاق 231 با اهل نفاق منافق = 541 فتنه ها 541 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپاخیزند به ابجد فتنه ها 541 اهله شر541 آفت کلی 541 مکافات 541 قاتلی541 عداوتین  541 مرگ کافر 541 دشمنه اسلامی 541 عمر ابوبکر541 با اهل منافق نفاق 541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541 کافر پلید دین اسلام 541 یامنافقین نادان ملحدی 541 ظالم 971-430 مقصر = 541 کافرپلیددین اسلام 541 عمر ابوبکر 541 به ابجد ظالم 971-430 مقصر = 541 عمر ابوبکر 541 با اهل نفاق منافق 541 کافر پلید دین اسلام541
 دروغ گویان دین اسلام 1473-271 منافق = 1202 عمر ابوبکر عثمان 1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 ما مجرمان را سخت انتقام خواهیم گرفت به ابجد خیانت امانت در قرآن به علم ابجد خیانت امانت 1553-351 قرآن = 1202 عمر ابوبکر عثمان 1202 بکافران محض1202 احمق پلیدی دشمن خدا 1202 ارتش کفار 1202  بخیانت کاران ابله 1473-271 منافق = 1202 عمر ابوبکر عثمان 1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون ما مجرمان را سخت انتقام خواهیم گرفتبه ابجد خیانت امانت در قرآن به علم ابجد خیانت امانت 1553-351 قرآن = 1202 عمر ابوبکر عثمان 1202 بکافران محض1202 احمق پلیدی دشمن خدا 1202 ارتش کفار 1202 بخیانت کاران ابله1473 -271= 1202 -بخیانت کاران ابله1473 - 271 منافق =1202 عمر ابوبکر عثمان 1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون ما مجرمان را سخت انتقام خواهیم گرفت
 به ابجد بدعت کنندگان 651-110دین الهی=541 عمر ابوبکر 541فتنه ها541اهله شر541دشمنه اسلامی541عمرابوبکر 541فتنه ها541دشمنه اسلامی541مکافات541آفت کلی541 پیامبرفرمودبعدازمن فتنه هابپا خیزندبه ابجدفتنه ها541عمر ابوبکر 541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541 کفار پلید دین اسلام 541 اهله شر 541 فتنه ها 541 عمر ابوبکر 541 ظالم 971-430 مقصر=541عمر ابوبکر منافق 271 کوردلی 270=541 عمر ابوبکر541 منافق کوردلی 541 عمر ابوبکر541 فتنه ها 541 اهله شر541 کافر پلید دین اسلام 541 دشمنه اسلامی 541 دین اسلام هم مانند دین مسیحیت 74 فرقه های شیطانی 74 یا فرقه های شیطان 74  فرقه باطل می باشند که ابجد صغیر عمر ابوبکر عثمان 74 میباشد اینم آیه قرآن 74 ان من المجرمین منتقمون 74 ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد 
 
فتنه های دین 615-541 عمر ابوبکر= 74 فرقه نه 74 ابجد سه خلیفه ابوبکر27+22 عمر+25 عثمان =74باعث 74 فرقه شدن دین شدند74والشجرتها الملعونه 74 ابجد ابوبکر 27+22 عمر +25 عثمان = 74 ان من المجرمین منتقمون 74 به ابجد اسلام 132+92 محمد +110علی +5 تن +12 امام +14 معصوم = 365 روز سال 5+6+3= 14 معصوم  به علم ابجد بهترین دین ها 737-541 عمر ابوبکر=196 دین اسلام 196 کلید اسلام 196 به ابجد امام 82 مهدی82+114 سوره قرآن = 196 دین اسلام 196 قلب دین 196 امام کل دین 196دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم در خودش میشود 196 با هر علمی میتوانید حقانیت خود را ثابت نمائید اسلام هم به علم ابجد کبیر و صغیر اسلام 144 ضرب 12 امام میباشدو و کعبه هم 25 تقواء 25 عدالت25 شیعه 25+144+196 = 365 روز سال   وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ:

نام شیعه چندین بار در قرآن آمده5 بار مستقیم 5 ضربدر 5= 25 نام آدم 25 بار در قرآن آمده آدم باش وحرف حق را بپذیر کلمه امام 12 باردرقرآن آمده نام شیعه هم 12 باردر قرآن آمده آدم باش و حق 12 را بپذیر به ابجد حق12 اسلام 12حق12پیامبر فرمود هرکسی امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلیت از دنیا خواهد رفت12اگر شما صاحب خانه ای که شبها در آن استراحت میکنی را نشناسی چگونه میتوانی در آن خانه بخوابی اگر صاحب خانه بیاید چه جواب داری بدهی چگونه ثابت میکنی که دزدو حرامیان دین نیستی بدان به علم ابجد 12حق 12 اسلام 12 واجب 12 انجمن 12 حق12 اسلام12نام خدا 12 قلب 12 هوا12 نجاتبخش 12به خدا12آل خدا12برادر واقعی من کسیست که براستی حق بگوید با علم ریاضی قرآن علمی صحبت کند علم 20علم 20 محمد 20 علم 20+26 علی 26 قلب دین 26 حق دین26امام دین26بت شکنی26 بدوش نبی26 علی 26 غدیر 26 وصیت 26 بیعت 26علی 26+20 محمد =46 ماه 46 +46= 92 محمد 92 +18 ذالحجه" غدیر خم = 110 علی 110 دین الهی 110 جلوه الله 110 نگین110 دین الهی 110


به ابجدکبیروصغیرالله86+110دین الهی =196دین اسلام196به ابجدکبیروصغیر مهدی 82+114 سوره قرآن = 196 دین اسلام 196 امام کل دین 196 اسلامه مهدی 196اسلام به ابجد کبیر و صغیر 144+52 هر سال 52 جمعه داریم=196 دین اسلام196دین اسلام196ضرب 14معصوم در خودش میشود

به ابجد امام 82+10 فروع دین = 92 محمد 92+92بدیدگه الله= 184+12 امام = 196 دین اسلام 196 کلید اسلام 196 ضرب 14 معصوم در خودش میشود 196 کلید بدین الله196 امام کل دین196 کلید اسلام 196 کلید دین  یعنی حسین اگر دین شما کلید ندارد برای شما متاسفم دین شما دزدیه کلید ندارد نود درصد خانه ها 5 عدد کلید دارند نام شیعه هم مستقیم 5 بار در قرآن آمده5ضربدر5= 25 شیعه 25 نام آدم 25 باردر قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر بسه دیگه گمراهی خجالت بکش

 فاتح دین اسلام = 685 -541 فتنه ها = 144 به ابجد کبیر و صغیر اسلام 144 اسلام 144 ضرب 12 امام در خودش 144 یعنی114 سوره قرآن 114+30 جزء آن = 144 

اولین مادر نمونه عالم فاطمه است زنان نمونه یک سوره در قرآن بنامشان است دیگر کدام زن در قرآن آمده چهار زن برگزیده عالم در روایات از چهار زن به عنوان بهترین زنان بهشتی یاد شده است. از جمله پیامبر (ص) فرمود:فاطمه سرور همه زنان جهان از آغاز تا پایان است» فاطمه یعنی فدای این مرامه هدایت خیر نساءالجنّهْْ ،قاب عکستو زدم جای ساعت دیواری.از اون موقع به بعد تو شدی تمومه لحظه هام . . مریم بنت عمران و خدیجه بنت خویلد و فاطمه بنت محمد و آسیه بنت مزاحم امرأهْْ فرعون
در روایت دیگر به این تعبیر امده است: افضل نساء الجنهْْ أربع: خدیجه بنت خویلد و فاطمه بنت محمّد و مریم بنت عمران و آسیه بنت مزاحم امرأهْْ فرعون
بهترین یا برترین زنان بهشتی: مریم دختر عمران، خدیجه دختر خویلد، فاطمه دختر محمد فاطمه یعنی فدای این مرامه هدایت (ص) و آسیه دختر مزاحم (زن فرعون) می باشند.   نماز داروی روح و سلامتی جسم است
فاطمة زهرا (س) دختر پیامبر (ص) و همسر امیرالمؤمنین و مادر امام حسن و امام حسین و حضرت زینب و ام کلثوم می باشد.
نام های دیگر آن حضرت: صدیقه، مبارکه، طاهره، زکیّهْْ، راضیه، مرضیهْْ ، محدّثه و زهرا می باشد. او پنج سال پس از بعثت در مکه متولد شد و هیجده سال و هفتادو پنج روز زیست. و بدست قاصبان دین به شهادت رسید کسانی به ظاهر ادعای دوستی با محمد و علی را داشتند باعث آتش زدن درب خانه کوثر قرآن فاطمه و علی شدند
پیامبر (ص) فرمود :فاطمه پارة تن من است. آن که او را بیآزارد، مرا آزرده و دشمنی با او دشمنی با من است
نیز فرمود:فاطمه سرور زنان اهل بهشت است. هم چنین فرمود: خداوند به خشنودی فاطمه خشنود می‌گردد و به خشم او خشم می گیرد
مریم، مادر حضرت عیسی(ع) و دختر عمران از پیامبران بنی اسرائیل می باشد. قرآن کریم مریم را در حدّ اعلای ستایش یاد کرده و به پاکی او شهادت داده و نامش را سی و چهار بار ذکر کرده است. از امام باقر (ع) در تفسیر آیة یا مریم انّ الله اصطفاک و طهرّک و اصطفاک علی نساء العالمین آمده : یعنی تو را از نسل پیامبران انتخاب نمود و از تهمت زنا پاک گردانید و به زادن عیسی بدون همسر برگزید
حضرت خدیجه، دختر خویلد از نسل عامر بن لؤی است. در جاهلیت خدیجه را طاهره می گفتند و پیامبر او را کُبریََ لقب داد.وی اولین زنی است که اسلام آورد و با ثروت و مالی که داشت، پیامبر را یاری کرد. او زنی عاقله بود. در سنّ چهل سالگی با پیامبر (ص) که در 25 سالگی بود، ازدواج کرد و در شصت و پنج سالگی، سه سال پیش از هجرت در مکّه درگذشت. پیامبر بعد از فوت خدیجه بسیار محزون شد و همواره او را به خوبی یاد می کرد. حضرت خدیجه مادر حضرت فاطمة زهرا (س) می باشد5.
آسیه دختر مزاحم(همسر فرمون) از زنان شایستة تاریخ است. وی از بنی اسرائیل و از نسل پیامبران بود. قرآن وی را از زنان نمونه یاد کرده است. در حدیثی از پیامبر (ص) آمده است: سه نفر حتی یک چشم به هم زدن به خدا و وحی الهی کفر نورزیدند:
1ـ مؤمن آل یاسین،
2ـ علی بن ابی طالب(ع)،
3ـ آسیه زن فرعون
آسیه به حضرت موسی ایمان آورد. فرعون او را از این کار منع کرد، ولی آسیه نپذیرفت. فرعون او را به شکنجه کشید و دست ها و پاهایش را با میخ به زمین در میان آفتاب کوبید تا او به شهادت رسید. [6
پی نوشتها:[1] بحارالانوار، ج 13، ص 162.
[2] همان.
[3] معارف و معاریف، ج 7، ص 676، با تلخیص ، به نقل از کنز العمال.
[4] همان، ج 9، ص 306، با تلخیص.
[5] همان، ج 5، ص 101، با تلخیص و اضافات.
[6] همان، ج 1، ص 90، با تلخیص.
چرا در سخنان پیامبر اکرم (ص) نام حضرت زینب (س) به عنوان یکی از زنان برتر عالم نیامده است؟ پرسش چرا نام حضرت زینب(س) به عنوان یکی از چهار زن برتر عالم از زبان پیغمبر نمی باشد؟ آیا حضرت مریم برتر از حضرت زینب (س) می باشند؟ پاسخ اجمالی در مورد این سخن پیامبر اکرم (ص) که فرمود: «خدیجه دختر خویلد، و فاطمه دختر محمد، و مریم دختر عمران، و آسیه دختر مزاحم همسر فرعون بهترین زنان بهشتند.» جند احتمال وجود دارد یکی این که این روایت و مانند آن در صدد بیان افضل بودن نسبی اینافراد است؛ یعنی در زمان فرعون، آسیه برتر از همه بوده، در زمان حضرتعیسی، حضرت مریم اشرف زنان عالم بود و در زمان پیامبر (ص)، حضرت خدیجه وحضرت فاطمه (س) اشرف بانوان بودند. روایت می خواهد برتری اینچهار زن نسبت به زنان عصر خود را بیان کند. و این منافات ندارد که اولا درجات این زنان با هم یکسان نباشد و یا در عصر دیگر زنان کاملی چون حضرت زینب(س)ظهور نمایند؛ و در خصوص مقام حضرت زینب(س) اگرچه ما به روایت معتبری از پیامبر اکرم (ص) دستنیافتیم ولی روایاتی که از پیامبر(ص) در باره ذریّه حضرت زهرا (س) وارد شدهاست، عظمت مقام این بانوی بزرگ فهمیده می شود.احتمال دیگر این است که براساس این روایات هیچ زنی به مقامات معنوی آن چهار بانوی محترم نمی رسند. پاسخ تفصیلی در پاسخ به این سؤال باید در نظر داشت که سنجش مقامات معنوی افراد و درک نسبت میان آنها کار آسانی نیست و آنچه که بیان می شود بر اساس ظاهر روایاتی است که به دست ما رسیده است. براین اساس در مورد این سخن پیامبر خدا (ص) که فرمود:«خدیجه دختر خویلد، و فاطمه دختر محمد، و مریم دختر عمران، و آسیه دختر مزاحم همسر فرعون بهترین زنان بهشتند.»[1]چند احتمال وجود دارد:احتمال اول این است که معنای کلام پیامبر گرامی اسلام چنین نیست که فقط چهار زن به حدّ کمال رسیدند، و زن دیگری نمی تواند چنین موقعیتی را درک کند. این روایت می خواهد برتری اینچهار زن نسبت به زنان عصر خود را بیان کند. و این منافات ندارد که بین اینچهار نفر اختلاف مرتبه باشد و یا در عصر دیگر زنان کاملی چون حضرت زینب(س)ظهور نمایند؛ مثل این که حضرت فاطمه زهرا (س) از بقیه زنان و از همه زنان تا قیامت برتر است و این برتری در روایات هم آمده است.چنان که آنچه در قرآن کریم درباره حضرت مریم آمده است: «و به یاد آر هنگامی را که فرشتگان گفتند:ای مریم! همانا خداوند تو را برگزیده و پاک ساخته و بر زنان جهان برتری داده است».[2] مفسران، در مورد آیه شریفه گفته اند:«مرادِ آیه شریفه، برتری حضرت مریم (س) بر همه زنان جهان در عصر خود است[3]. همان طوری که پیامبر اکرم (ص) در جای دیگر فرموده اند: «مریم سرور زنان جهان در عصر خود بود؛ اما دخترم فاطمه سرور همه زنان جهان از آغاز تا پایان است»[4]. اگرچه با روایاتی که از پیامبر(ص) در باره عظمت مقام فرزندان حضرت زهرا (س) وارد شده است، عظمت مقام این بانوی بزرگ فهمیده می شود. همان طوری که امامسجّاد (ع) خطاب به حضرت زینب(س) می فرماید:...شما بحمدلله عالمه غیر معلمه هستید(دانشمند تعلیم ندیده) و فهیمی هستید که کسی چیزی به شما تفهیم نکرده است.[5]آنچه مهم است این است که در هیچ حدیث و روایتی نداریم که چنین مقامی از حضرت زینب سلب شده باشد بلکه همانطور که اشاره شد فضیلت های زیادی در روایات در باره حضرت زینب (س) نقل شده است.احتمال دیگر آن است که براساس این روایات هیچ زنی به مقامات معنوی آن چهار بانوی محترم نمی رسند.[1] . طبری، محبّ الدین احمد بن عبدالله،ذخائر

کمپین عشاق مهدی یکساله شد

کمپین عاشقان ظهور مهدی عجل الله،حماسه ظهور،کمپین عاشقان ظهور ، امام مهدی ، امام زمان ،عکس امام زمان عج ،مهدویت،استاد پناهیان ، حماسه ظهور

کمپین عاشقان ظهور مهدی عجل الله،حماسه ظهور،کمپین عاشقان ظهور ، امام مهدی ، امام زمان ،عکس امام زمان عج ،مهدویت

 

تاریخ ایجاد کمپین 93/12/12

با سلام

یک سال از ایجاد کمپین عاشقان ظهور مهدی عجل الله گذشت

خرسندیم که توانستیم یکسال کمپین عاشقان ظهور را

بدون وقفه به روز نماییم تا خاری شود در چشم موهنین

ان شاءلله خداوند توفیق عنایت نمایید

تا زمان ظهورش این کمپین را حفظ نماییم وهمچون خاری باشد بر چشم دشمنان

از تمام عزیزان و بازدید کنندگان می خواهم که در کمپین عضو شوند

و با ارسال مطالب و دلنوشته های خود در زمینه مهدویت کمپین را یاری دهند

تا دیگر شاهد سایتهایی که اسمشان را هم نمی خواهم بیاورم نباشیم

با تشکر از همه عزیزانی که تا کنون یاری کردند و برای کمپین

دلنوشته و مطالب خود را ارسال کردند و کاری کردند که مطالب کمپین

در بین این سایتها رنک اول را بگیرد و کمتر شاهد این سایتها باشیم

خداوند اجرتان دهد به امید فعالیت بیشتر شما عزیزان

 

کمپین عاشقان ظهور مهدی عجل الله،حماسه ظهور،کمپین عاشقان ظهور ، امام مهدی ، امام زمان ،عکس امام زمان عج ،مهدویت

دانلود نرم افزار مادر خوبی ها ویژه ایام فاطمیه

کمپین عاشقان ظهور مهدی عجل الله

به راحتی دروغ میگوییم درحالی که:
امام علی (ع) فرمودند: "هیچ بنده ای مزه ی ایمان را نمی چشد٬ تا دروغ را(شوخی باشد یا جدّی) مطلقاً ترک کند."
اصول کافی٬ج٢/ص٣۴٠ ٬ حدیث ١١
زود عصبانی میشویم درحالی که:
پیامبر اکرم (ص) فرمودند: بدانید که بهترین انسان ها کسانی هستند که دیر به خشم آیند و زود راضی شوند.
(نهج الفصاحه، ح 469)
به شیرینی غیبت میکنیم درحالی که:
پیامبر رحمت (ص) فرمودند: هر کس از مرد یا زن مسلمانی غیبت کند، خداوند تا چهل شبانه روز نماز و روزه او را نپذیرد مگر این که غیبت شونده او را ببخشد.
بحارالأنوار، ج 72 ، ص ۲۵۸
سخنان بیهوده میگوییم درحالی که:
پیامبر اکرم (ص) فرمودند: "بیشترین گناه را در روز قیامت آن مردمی دارند که بیشتر سخنان بیهوده می گویند."

کنز العمال، ح 8293.
در زندگی خصوصی مردم تجسس و دخالت می کنیم،

درحالی که:
قرآن کریم می فرماید: ای کسانی که ایمان آورده‏ اید! از بسیاری گمان‏ها بپرهیزید، چرا که پاره ‏ای از گمان‏ها گناه است، و [در کار دیگران‏] تجسّس نکنید و کسی از شما غیبت دیگری نکند آیا کسی از شما دوست دارد گوشت برادر مرده ‏اش را بخورد؟ [بی شک همه شما] از آن کراهت دارید.

سوره مبارکه حجرات، آیه 12

.:.حماسه ظهور.:.حماسه ظهرو
سلام

 

در انجیل و تورات خداوند به حضرت موسی را به آمدن پرکلیتوسه بشارت داد به ابجد کلمه 47پرکلیتوسه47 این واژه یونانی ودراصل «پرکلیتوسه »47(به فتح پ و ر) است چون معرب شد«فارقلیط»46 شد. پرکلیتوسه 47 یعنی کسانی است که نام آنها بر سر زبان ها باشد و همه مردمان  آنها را ستایش کنند،به ابجد47آیه های قرآن اسلام 47 راز عالمی 47اهل قرآن محمد47 حق قرآن محمد 47 آیات قرآن محمد47 پرکلیتوسه 47 حق بدین اسلام است 47 عطر محمد47 شجره مطهره47 دوازده امامی47 به شجره رحمت 47 با رحمت الهی47 یا شجره طیبه47 شجره مطهره 47 با روح الهی 47 به قرآن اعظمی47

 به ابجد کلمه 47پرکلیتوسه47 راز عالمی47 به شگفتی آيه تطهير دقت کنیم: این آیه قرآن 47 حروف دارد 47 شجره مطهره 47 و 12 امام هم حروف اسمشان 47 حرف میباشد فاطمة 5 علي 3 حسن 3 حسين 4 علي3 محمد 4 جعفر 4 موسى4 علي3 محمد 4 علي 3 حسن 3 محمد 4 در مجموع 47 حرف. اینم آیه قرآن آیه ولایت آیه اهل بیت که 47 کلمه دارد47 کلمه به اندازه حروف 12 امام شیعه میباشدبه ابجد 47 دوازده امامی47شجره مطهره 47این آیه ولایت هم 47 کلمه میباشد47 انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا 47 شجره مطهره 47 نام 12 امام هم بدون تکرار در قرآن 47 کلمه میباشد این آیه نورانی اهل ولایت بیت هم 47 حروف میباشد اهل سنت اگر فقط نیم آیه در باره خلفای قاصبشان آوردند من دین باطل آنها را میپذیرم نام شیعه 12 بار در قرآن آمده ولی نام اهل سنت و فرقه هایش یک بار هم در قرآن نیامده پس همه را باید به دیوار زد چون نامشان اصلا در قرآن نیامده است بشمار47حرف دارد 47آیه ولایت اهل بیت47 حروف 47دارد بشمار 47حرف(إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا) 47این آیه دارای 47حرف میباشد 47«پرکلیتوسه»47 یونانی نیز فهمیده می شود. به ایه ولایت که 47 حرف دارد توجه کنید

  47 حروف دارد 47 شجره مطهره 47 راز عالمی47  و 12 دوازه امام هم حروف اسمشان 47 حرف میباشد  این آیه نورانی اهل بیت هم 47 حروف میباشد 47«پرکلیتوسه»47 یونانی نیز فهمیده می شود. به ایه ولایت که 47 حرف دارد توجه کنید بشمار47(إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) 47این آیه دارای 47حرف میباشدپیامبر فرمود جانشینان من 12 نفرنداز اهل بیتم میباشند فرزندان حسین  دوازده امام هم حروفشان 47 حرف میباشدنام امام هم 12 بار در قرآن آمده نام شیعه هم 12 بار درقرآن آمده ساعت 12 ماه های سال 12 ماه محمد 20+26 علی = 46 ماه 46+46= 92 محمد +18 ذالحجه" غدیر خم = 110 علی اسامی 12 امام هم 47 حرف میباشد

فاطمة 5 علي 3 حسن 3 حسين 4 علي3 محمد 4 جعفر 4 موسى4 علي3 محمد 4 علي 3 حسن 3 محمد 4 در مجموع 47 حرف. اینم آیه قرآن آیه ولایت آیه اهل بیت که 47 کلمه دارد47 کلمه به اندازه حروف 12 امام شیعه میباشدبه ابجد 47 دوازده امامی47شجره مطهره 47این آیه ولایت هم 47 کلمه میباشد47 انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا 47 شجره مطهره 47 نام 12 امام هم بدون تکرار در قرآن 47 کلمه میباشد حق بدین اسلام است 47 عطر محمد47 شجره مطهره47 دوازده امامی47 به شجره رحمت 47 با رحمت الهی47 یا شجره طیبه47 شجره مطهره 47 با روح الهی 47 به قرآن اعظمی47حق بدین اسلام است 47 عطر محمد47 شجره مطهره47 دوازده امامی47 به شجره رحمت 47 با رحمت الهی47 یا شجره طیبه47 شجره مطهره 47 با روح الهی 47 به قرآن اعظمی47 به ابجد راه الله راه علی 588-541 عمر ابوبکر = 47 شجره مطهره 47 ولی عمر ابوبکر شجره ملعونه 49 عمر 22+27 ابوبکر = 49 شجره ملعونه 49 عمر ابوبکر49قال رسوالله هر کسی امام زمانش را نشناسد و از دنیا برود به مرگ جاهلیت خواهد مرداز دنیا خواهد رفت  ولی نام فرقه های باطل دین یک بار هم در قرآن نیامده مرد باشید و حرف حق را بپذیرید اینقدر بدبخت و نامرد نباشید چون ناحق هستید نامی از شما در قرآن برده نشده خدا در قرآن از سگ و خوک نام برده ولی کمتر از سگ و خوک را به آدم حساب نکرده است سگی که صاحبش را نشناسد از خوک پست تر است هر کسی ولایت اهل بیت پیامبر را نداشته باشد از سگ کمتر است سگ لا اقل پارس میکند ولی بی نماز از سگ کمتر است شغال کفتار بی معرفت است نمی دانی روز قیامت بی نمازان را چگونه تا ابد در آتش جهنم نگه میدارند ولی شیطان نماز شبش هم ترک نمیشود یعنی بعضی انسانها از شیطان پست ترند خدا به دادشان برسد نماز نیاز انسان به پروردگار عالم است
کرمو خان اینطور نیست  زیر ضربدر کامپیوترکه صفحه را میندی خاموش میکنی   در یک مربع 4 عدد خط کوچک مساوی وجود دارد سمت راست کامپیوتر بالا زیر ضربدر روی آن کلیک کن و چرخ دنده را انتخاب کن opionsرا بزن و علامت قفل secrity  را بزن گزینه logins دو تامربع داره logins دو تامربع داره تیک مربع را بردار دیگه رمزت سیو نمیشه به همین راحتی وقتی هک نمیشی یعنی لوکس بلاگ بهترین وبلاگ در جهانه منم 5 عدد وبلاگ دارم و خیالم راحته تا حالا هم زمزهایم لو نرفته چون حروف کامپیوترم سرخ پوستی عقاب سرخ میباشد و حروف سرخ پوستی در هیچ کجای جهان نیست

کدام سوره تعداد آیاتش برابر با تعداد چهارده معصوم(علیهم السلام) است؟ سوره 14 صَف14 (سورهٔ 61قرآن)

 

    نماز داروی روح و سلامتی جسم است

 (آيه 14)- همچون حواريون باشيد! در اين آيه كه آخرين آيه سوره صف مى‏باشد باز تكيه و تأكيد روى امر «جهاد» است كه محور اصلى سوره را تشكيل مى‏دهد، منتهى از طريقى ديگر اين مسأله را تعقيب مى‏كند، و مطلبى مهمتر از عنوان بهشت و نعمتهاى بهشتى ارائه داده، مى‏فرمايد: «اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! ياوران خدا باشيد» (يا ايها الذين آمنوا كونوا انصار الله).
خدائى كه تمام قدرتها از او سر چشمه مى‏گيرد و به او باز مى‏گردد.
سپس به يك نمونه تاريخى اشاره مى‏كند تا بدانند اين راه بدون رهرو نبوده و نيست، مى‏افزايد: «همان گونه كه عيسى بن مريم به حواريون گفت: چه كسانى در راه خدا ياوران من هستند»؟! (كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصارى الى الله).
و «حواريون (در پاسخ با نهايت افتخار) گفتند: ما ياوران خدائيم» (قال الحواريون نحن انصار الله).                        برگزيده تفسير نمونه، ج‏5، ص: 176
 و در همين مسير با دشمنان حق به مبارزه برخاستند «در اين هنگام گروهى از بنى اسرائيل ايمان آوردند (و به حواريون پيوستند) و گروهى كافر شدند» (فآمنت طائفة من بنى اسرائيل و كفرت طائفة).
اينجا بود كه نصرت و يارى ما به كمك آنها شتافت «ما كسانى را كه ايمان آورده بودند در برابر دشمنانشان تأييد كرديم، و سر انجام بر آنان پيروز شدند» (فايدنا الذين آمنوا على عدوهم فاصبحوا ظاهرين).
شما نيز حواريون محمد صلّى اللّه عليه و آله هستيد، و به اين افتخار مفتخريد كه ياوران اللّه و رسول خدا مى‏باشيد، و همان گونه كه حواريون بر دشمنان غلبه كردند شما نيز پيروز خواهيد شد.
حواريّون كيانند؟
در قرآن مجيد پنج بار از حواريون مسيح (ع) ياد شده كه دو بار در همين سوره است، اين تعبير اشاره به دوازده نفر از ياران خاص حضرت مسيح است كه نام آنها در انجيلهاى كنونى (انجيل متّى و لوقا باب 6) ذكر شده است.
در حديثى آمده است كه پيغمبر گرامى اسلام صلّى اللّه عليه و آله هنگامى كه در «عقبه» با جمعى از اهل مدينه كه براى بيعت آمده بودند رو به رو شد فرمود: دوازده نفر از خودتان را انتخاب و به من معرفى كنيد كه اينها نماينده قوم خود باشند، همان گونه كه حواريون نسبت به عيسى بن مريم بوده‏اند و اين نيز اهميت مقام آن بزرگواران را نشان مى‏دهد.

دزدان فدک فاطمه 310 گمراه دین 310 دلیل نفاقه 310 جهل عرب 310 اباجهل در دین310 نیرنگ 310 ابله منافقا 310یا بلاء دین اسلام 310عمر 310 گمراه دین310 منکر 310 کفری 310 منکر310نیرنگ310حرامیان 310گمراه دین310بمار زنگی 310کفری310 احمقها احمقها 310منکر 310جاهل منافق310 گمراه دین 310نمرودی 310 نامردیه 310عمر 310 نیرنگ310نمرودی310 سامری310 گمراه دین310 اباجهل در دین 310 بی ایمان دین اسلام 310 310 عمر 310 قاصبان بدین 310 جاهل منافق 310 ابله منافقا 310 عمر 310 گمراه دین 310 جاهل منافق 310 کفری 310حرامیان310 ابله منافقا 310 نامردیه 310دزدانه فدک فاطمه 310 منکر 310 وهابیه منافقی 310 عمر310 فتنه ها 310+231= 541 ظالم 971-430 مقصر = 541 +430 مقصر = 971 ظالم -310 عمر ظالم 971-310 عمر = 661 عثمان - 430 مقصر = 231 ابوبکر مکرن310حرامیان 310بی ایمان دین اسلام310 عمر به ابحد عمر310نیرنگ 310حرامیان 310جاهل منافق 310نمرودی310 گمراه دین310 فاسق دینه 310کفری 310 فاسقه دین310 فاسق دینه 310منکر 310نیرنگ310 عمر310نامردیه310 کفری 310نیرنگ 310گمراه دین310ابله منافقا310 نامردیه310حرامیان 310عمر310منکر 310نمرودی 310نیرنگ310نمرودی310 گمراه دین310 فاسق دینه 310کفری310 310حرامزاده پلید310بدجنس عالم احمقا 310گبر پلید دین 310 منکر 310سگ هار پلید 310وحشی هاریا 310بابقره 310حاهل منافق 310 بمردک پلید 310حرامزاده پلید310 فاسق دینه310کلب کلب هار310جهل مرکبی 310بمار زنگی 310 رمز زناه310 فسق کلیه310گمراه دین310گمراه دین310 فسق دینها 310گمراه دین 310 جاهل منافق310 فاسق دینه 310 فسق دینها310 دزدان فدکه فاطمه 310دزدان فدکه فاطمه310حرامیان310بی ایمان دین اسلام 310گبرپلید دین310 310 حرامیان310 دقلبازملحد310ببقرها 310بقلدره دینه310کلب کلب هار310 جاهل منافق 310نارجهیما 310سم ری310سامری قوم محمد عمرابن خطاء 310 گمراه دین310جهل مرکبی310با کافرها 310بانادانه دین اسلام310 بمردک پلید310 آشوبا310 دقل بازملحد310کفری310 منکر310سامری310 گمراه دین 310جاهل منافق 310حرامیان 310سم ری 310 سامری قوم محمد و سامری قوم موسی شجره الملعونه بودند 310 منکر 310سگ هارپلید310 310کلب کلب هار310وحشی هاریا310فس قینی310 دلیل نفاقه 310 جهل عرب 310 اباجهل در دین 310ابله منافقا 310جاهل منافق 310 سامری 310سم ری 310 سامری قوم محمد و سامری قوم موسی شجره الملعونه بودند310 گمراه دین 310 منکر 310 کفری 310 نامردیه 310 عمر 310 جاهل منافق 310 حرامزاده پلید 310 رمززناه 310 گمراه دین 310منکر 310نامردیه 310با وهابیه نادان دین حق 310 کفری310 نیرنگ310نمرودی 310سامری310 310مار زنگی 310کفری منکر 310جاهل منافق 310 نامردیه 310عمر 310 سگ مردها310نیرنگ 310نمرودی310سامری310 گمراه دین310 مکرن310 خباثتی1512-1202 سه خلیفه = 310 عمر 310 منکر 310کفری 310نامردیه 310 منکر310 کفری310نیرنگ 310 عمر310بوگند مردابا 310سگ مرد ها 310 کبر پلید دین 310بقلدره دینه 310نار جهیما 310 به ابجد خائنان 772-451 عمر و ابوبکر = 231 ابوبکر 231 فاسق 231عصیان 231 ابوبکر231 نفاق 231 عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 با دزد گربها231 ادیانی جعلی باطل 231 بابی عقلیها231یاابوسفیانی231دورویه 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231 احمق ملحد231 لانه جاسوسیه 231با احمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 احمق ملحد 231جزو خائنان به رسول خدا بوده الله اکبر کلمات هم غوغا نموده اند به ابجد اشراردینها772-541= 231 ابوبکر ابوبکر231 نفاق 231 عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 با دزد گربها 231 بابی عقلیها 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231با احمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 ابوبکر و عمر 541قاتلی 541 عدواهل بیت 527 +14 معصوم = 541 ابوبکر و عمر 541 عدواهل بیت بوده اند

+ نوشته شده در سه شنبه 25 اسفند 1395برچسب:,ساعت 21:44 توسط برای تبادل لینک ابتدا ما را با عنوان اسلامه حق 245 علی 110+ 135فاطمه = 245 و آدرس aaaali110.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.به ابجد اسلامه حق 245 یعنی فاطمه و علی 245 وصی پیامبر 359-231 ابوبکر = 128حسین وزیر پیامبر 476 - 231= 245علی فاطمه 245وصی نبیا 169علی مهدی169 با نماینده بحق محمد علی حسن حسین مهدی 245 اسلامه حق 245 یعنی علی110+ +135= 245 اسلامه حق 245 منظور علی و فاطمه پدر مادر شیعیان میباشنددرود و صلوات خدا بر پدر و مادر شیعیان اهل بیت پیغمبر اسلام |

شما برای اسلام کار نمی کنی شما برای پول کار می کنی اگر مثل اینجانب تبلیغ دین کردی و یک ریال پول به شما ندادند شما برای اسلامی سالار و ارباب جهان آنقدر بزرگوار و ارزشمند است من غلام حلقه به گوش ایشان هستم و برای پول کار نمیکنم در جهان فقط امام مهدی برای اینجانب ارزشمند است این چه قدرتیست خدایی ایشان تسخیر قلوب ما نموده است شدیم پروانه شمع مولاء و این را با عالم هم عوض نمیکنیم عشق است فقط دیدن رویش ای خدا کی دوباره میشود نصیبم آخه خدایی اگر این قرآن برای غیر شیعه بود تا بحال یک شیعه زنده نبود بسه دیگه گمراهی خجالت بکشید

 وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ
   به ابجد قرآن351+14 معصوم = 365 روز سال365 ابرانسان365 روزسال365طیب ها راه اسلام 365 راه های اسلامی 365شاه جهان365حجاب قرآن365قرآن طه 365آبروی آدما 365براهی اسلامیه365اصل اهل بدین اسلامی 365شاه جهان365ابرانسان365 حجاب قرآن 365 قرآن طه 365آبروی آدما 365 روز سال365 =5+6+3= 14 معصوم ضرب عالم امکان محمد استو جمال محمد علیست خداوند سال را بخاطر 5 تن و 12 امام و 14 معصوم سال را 365 روز قرار داد ضرب این سه عدد نو رانی هر کدام در خودش جمع سه ضرب میشود 365 روز سال365  ابرانسان 365  قال رسول الله 1587 کتابی الله وعترتی1587-1202 عمر ابوبکرعثمان =385شیعه 385 فقط دین اسلام 385فرقه 385 اسلام پیامبر 385به ابجد مکتب حق قرآن 92- 541 عمر ابوبکر = 385 قال رسول الله فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 نام شیعه چندین بار در قرآن آمده ولی نام فرقه های باطل یک بار هم در قرآن نیامدهپیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 جان مسلمانان جهان 385با شهاب دینی 385 شیعه 385 حاکم بدین حق اسلامی385با امامامهدی صاحب الزمانی385 مرد عالم 385با اصوله حق اسلامی385 پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 جان مسلمانان جهان 385با شهاب دینی 385 شیعه 385 حاکم بدین حق اسلامی 385 مرد عالم 385قرآن 4 حرف با سه نقطه 4ضربدر 3=12حم 12 +14 معصوم = 26 علی 26 راه حق 26 ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ 14 حرف قرآن ناطق اهل بیت پیامبرند ﴿۱﴾قاف سوگند به قرآن باشكوه ش شیداء385شیعه385شیداء385شهید الله 385مرد عالم385اسلام واقعی الله 385یا مومن ها راه الله 385مومن های راه الله 385پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 مرد عالم 385 اسلام پیامبر385با آل قرآن385 اسلام واقعی الله385فلسفه دین الله 385یا دین رسمی385پیامبر بدین الله 385 اسلام پیامبر385عقیده دین اسلام385 اسلام واقعی الله385فقط دین اسلام385اسلام پیامبر385

وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ: قرآن را که قبول داری نام شیعه5بارمستقیم درقرآن آمده 5ضربدر5= 25 شیعه 25اصل حق25آل الله25جلوه خدا25کعبه25خدایی25باحقی 25خدایی25 اصل حق25 قرآن را قبول داری نام آدم هم25 بار در قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر مرد باش و حق را بپذیرشیعه 25 والله 25دین آدم 25 آل خدا25نام الله25والله 25آدم خوبی25اصل حق25به ابجد صغیر فرقه25شیعه25 بهترها۲۵ کعبه ۲۵به امر خدا ۲۵ اصل حق ۲۵جلوه خدا ۲۵ بسیجی۲۵بجهادی ۲۵دلاور۲۵ جانه جانانه۲۵ محشره ۲۵ عاشقی ۲۵ره رسم۲۵اساسه ایمان ۲۵ایمان بخدا ۲۵علم خدا ۲۵بی انتها ۲۵استواره  ۲۵و مخلصونا ۲۵مخلصی۲۵رهحق ۲۵ضرب  ۵تن ضربدر ۵ =۲۵فقط یک فرقه اهل نجات  است۲۵ شیعه  میباشد ۲۵کعبه  ۲۵ رسول خدا ۲۵شناخت امامتت2۵ تقواء ۲۵عدالت ۲۵ بترازوی عدالتی۵۶۶-۵۴۱ عمر ابوبکر=25  به ابجد (دین حق و حقیقت کدام است566 منهای ابجد مرگ کافر۵۴۱ =۲۵ دین حق شیعه

 نام امام 12 بار در قرآن آمده است نام شیعه 5 بار در قرآن آمده است 5ضربدر 5= 25 نام آدم 25 بار در قرآن آمده آدم آدم باش و حق را بپذیر اگر دین نداری لااقل آزاد مرد باش پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 25 شیعه 25 اولین 25دین آدمی25به مکتب25پیامبر25دین آدم25اسم اعظمه 25بانام هاخاتم25محمده 25والله25 یاور 25استاداعظم 25نظرقرآن25 کعبه 25شیعه25والله 25باحقی25 قرآنی25به قدیس25شیعه25مخلصی 2استاداعظم25 نظرقرآن25شیداء25 شیعه25به امرخدا 25مخلصی 25عاشقی22 بادینها25 بسیجی25خوشآمدی25والله25باحقی 25قرآنی25کعبه25شیعه25مخلصی25تقواء25عدالت 25 نام شیعه 5 بار در قرآن آمده و 7 بار با ترکیباتش 7+5= 12 بار نام شیعه در قرآن آمده  ولی نام فرقه های باطل دین یک بار هم در قرآن نیامده مرد باشید و حرف حق را بپذیرید اینقدر بدبخت و نامرد نباشیدوَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ:قرآن را که قبول داری نام شیعه5بار مستقیم در قرآن آمده 5ضربدر 5= 25 شیعه 25اصل حق25آل الله25جلوه خدا25کعبه25خدایی25باحقی 25خدایی25 اصل حق 25بی باک 25 بپدیده25 زوایا25کعبه25 خدایی 25باحقی25 با نامه آدما 25نام آدم هم 25 کعبه25والله25نام آدم25 باردرقرآن آمده آدم باش و حق رابپذیربدبخت ونامردنباش چشمهایت راباز کن دارم با آیه قرآن باشما صحبت میکنم سمن بکمن عمیون فهم لا یعقلون اگر خدا کور و کرت گنگت نکرده باشه ان شاء الله حق را می پذیری و مثل یک مرد حق را میپذیریواقعا" حق دارید شیفته جمال با صفای حضرت مهدی نمونه عالم شوید خدا همه جاست گنج دین همه جاست و میبیند شما را امام جواد عليه السلام فرمود: با ارزش ترين اعمال شيعيان ما انتـظار فـرج است.امتی که راضی به کشتن فرزند پیامبرش باشدوحق را نپذیرد قطعا" اهل دوزخ است ان شاء الله در دنیا هدایت شده و به دوزخ ختم نخواهد شد تا دیر نشده توبه کنید نام شما یک بار هم در قرآن نیامده ولی نام شیعه 12 بار در قرآن آمده استوَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ طبق آیه قرآن فقط شیعه بحق و رستگار عالم استوَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ قال رسو الله یا علی انت و شیعتک هم الفائزون یا علی تو و شیعیانت رستگاران اهل عالمید وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 25 شیعه 25 والله25 آل الله 25 بانام آدم ها 25 بار در قرآن نام25 آدم انسانی 25 آدم باش انسان باش و حق را بپذیر نام آدم 25 بار در قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر نفهم بفهم  وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ:نام شیعه 5بار مستقیم در قرآن آمده 5ضربدر5= 25 شیعه 25پیامبر فرمودفقط یک فرقه اهل نجات است به ابجدفرقه 25 شیعه 25 پسر انسان 25 آدم مرد25 آل الله 25 وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ:نام شیعه 5بار مستقیم در قرآن آمده 5ضربدر5= 25 شیعه 25پیامبر فرمودفقط یک فرقه اهل نجات است به ابجدفرقه 25 شیعه 25 پسر انسان 25 آدم مرد25 آل الله 25 والله 25 نام آدم 25 باردر قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر آدم باش و شیعه باش وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ پسر انسان 25 آدم مرد25 آل الله 25 والله 25 بانام آدمها 25 گنج قرآنه25 خدایی 25نفس قرآن 25 شیعه25 وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ:نام شیعه 5بار مستقیم در قرآن آمده 5ضربدر5= 25 شیعه 25پیامبر فرمودفقط یک فرقه اهل نجات است به ابجدفرقه 25 شیعه 25 پسر انسان 25 آدم مرد25 آل الله 25 والله 25 نام آدم 25 باردر قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر آدم باش و شیعه باش وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ پسر انسان 25 آدم مرد25 آل الله 25 والله 25 نام آدم 25 گنج قرآنه25 نفس قرآن 25 شیعه25 والله 25 نام آدم 25 باردر قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر آدم باش و شیعه باش وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ پسر انسان 25 آدم مرد25 آل الله 25 والله 25 با نام آدمها 25خدایی 25 گنج قرآنه25 نفس قرآن 25 شیعه25   25باردر قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر آدم باش و شیعه باش وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ هرکسی شیعه نباشد بدبخت عالم style="font-size: large; color: #0000ff;">پیامبر فرمود هیچ کسی شیعه نخواهد شد مگر فرزند دخترم فاطمه باشد چرا شما شیعه هستی بخاطر اینکه از فرزندان عزیز کوثر قرآن فاطمه دختر رسوله 25خدایی 25والله 25شیعه 25 ابن رسول25 ابن بتول25 والله25 تقواء25 عدالت 25 اولین 25دین آدم25 شیداء 25 شهید ها 25 خوش آمدی25 «ايستاده» 25 (قائم) در کتاب شاکموني؛ ایستاده 25«ماشيع» (مهدي بزرگ) در تورات عبراني؛ شیعه 25 ماشیع 25نظر قرآن 25 استاد اعظم 25علمه 25 والله 25 راستگوها 25 ماشیع 25«ماشيع» (مهدي بزرگ) در تورات عبراني؛ ماشیع 25  شیعه 25

 

وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ:

25فان حزب‌الله هم الغالبون و الا ان حزب‌الله هم المفلحونقرآن نون ن والقلم و ما یسطرون قرآن قرارداد الله نامداران جهان 


وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ پیامبر فرمودهیچ کسی شیعه نخواهد شد مگر فرزند دخترم فاطمه باشدقرآن قله راه الله نام الله  25شیعه 25نام الله25 قرآن قله راه نمای انسان قرآن 4 حرف با سه نقطه 4ضربدر 3=12  امام12 ساعت12 ماه های سال 12به ابجد اسلام 12 حق 12 اسلام 12 آل خدا 12

  قرآن 4 حرف با سه نقطه 4ضربدر 3=12حم 12 قاف 12  ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ 14 حرف قرآن ناطق اهل بیت پیامبرند ﴿۱﴾قاف سوگند به قرآن باشكوه ش شیداء385شیعه385شیداء385شهید الله 385مرد عالم385اسلام واقعی الله385مومن های راه الله 385پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 مرد عالم 385 اسلام پیامبر385با آل قرآن385 اسلام واقعی الله 385 فلسفه دین الله385یا دین رسمی 385 پیامبر بدین الله 385 اسلام پیامبر385عقیده دین اسلام 385 اسلام واقعی الله385 فقط دین اسلام 385اسلام پیامبر  وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ:قرآن ر ا که قبول داری نام شیعه5بارمستقیم درقرآن آمده 5ضربدر5= 25 شیعه 25اصل حق25آل الله25جلوه خدا25کعبه25خدایی25باحقی 25خدایی25 اصل حق25 قرآن را قبول داری نام آدم هم25 بار در قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر مرد باش و حق را بپذیرشیعه 25 والله 25دین آدم25آل الله  25 باآل خدای25نام الله25والله 25آدم خوبی25اصل حق25 بی باک 25 بپدیده25 زوایا25کعبه25 خدایی 25باحقی25 با نامه آدما 25نام آدم هم 25 کعبه25والله25نام آدم25 باردرقرآن آمده آدم باش و حق رابپذیربدبخت ونامردنباش چشمهایت راباز کن دارم با آیه قرآن باشما صحبت میکنم سمن بکمن عمیون فهم لا یعقلون اگر خدا کور و کرت گنگت نکرده باشه ان شاء الله حق را می پذیری و مثل یک مرد حق را میپذیری به ابجد حق 12اسلام12انجمن12 خجسته12واجب12امامن12ساعت12ماه های سال 12اسلام 12 اخلاق12واجب12حق12حق شیعیان علی است14حرف با12 نقطه=26راه حق26علی26دوازده امام12+14معصوم=26راه حق26بیعت26وصیت26غدیر26 انتخاب درست26بت شکنی26بدوش نبی 26امام دین26علی26 دین آدما26عشق به خدا 26دین خداه26علی 26طلاء26+26 علی= 52 هر سال 52 جمعه داریم 52+313روز=365 روزسال5+6+3=14 معصوم خانواده محترم رسول خدا (ص)را 14معصوم میگویند قرآن قرار نامداران قرآن قرار راه الله نحفته در آن قرآن قله راه انسان  قرآن قله راه نمای انسان  قرآنی  قله رهایی اسلام ناب محمد ی علی  هرکسی حرف حقی دارد من عاشق حرف حق 12 حق 12نام خدا  12 آل خدا 12با آدم12 اسلام 12 واجب12 ساعت 12بماه12 انجمن 12 حق12 اسلام 12 قلب 12 هوا12 نجاتبخش 12برادر واقعی من کسیست که براستی حق بگوید با علم ریاضی قرآن علمی صحبت کند علم 20علم 20 محمد 20 علم 20+26 علی 26 قلب دین 26 حق دین26امام دین26بت شکنی26 بدوش نبی26 علی 26 غدیر 26 وصیت 26 بیعت 26 انتخاب درست 26علی 26+20 محمد =46 ماه 46 +46= 92 محمد 92 +18 ذالحجه" غدیر خم = 110 دین الهی 110 علی 110 جلوه الله 110 نگین 110دین الهی110علی110  خداوند سال را بخاطر 5 تن و 12 امام و 14 معصوم سال را 365 روز قرار داد ضرب این سه عدد نو رانی هر کدام در خودش جمع سه ضرب میشود 365 روز سال قال رسول الله 1587 کتابی الله وعترتی1587-1202 عمر ابوبکرعثمان =385شیعه 385 فقط دین اسلام385فرقه 385 اسلام پیامبر385به ابجد مکتب حق قرآن 926- 541 عمر ابوبکر = 385 قال رسول الله فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 اسلام پیامبر 385 عقیده دین اسلام385 یا دین رسمی 385 پیامبر بدین الله 385 بجوانمرده دینی 385 به حکمت الهی با مهدی385یا برحق دین 385 جوانمردیه بمهدی 385 بر حق ها دینه385پیامبر بدین الله 385مومن الله اهل دین حزب الله385 فلسفه دین الله 385 اسلام واقعی الله 385 شیعه385 شیداء 385 شهید الله 385 می باشد شما هم ثابت کنید مرد باشید و شما هم ثابت کنید اسلام واقعی الله 385الا ان حزب الله هم الغالبون و به درستی که حزب الله پیروز میدان است  385 یده دین اسلام 385 فلسفه دین الله 385 اسلام وی الله 385 شیعه385 شیداء 385 شهید الله 385 می باشد شما هم ثابت کنید مرد باشید و شما هم ثابت کنید اسلام واقعی الله 385 میباشید  نام شیعه چندین بار در قرآن آمده ولی نام فرقه های باطل یک بار هم در قرآن نیامدهآقا سلام بهم گفتند هر روز بهم سر میزنی و همیشه وب من باز توی کامپیوتر شماست آقا از شما می خواهم روسای این جانب را ادب کنید خیلی بی سواد و بی ادبندکسی که دکترا دارد وقتی بی ادب باشد با بی سواد هیچ فرقی ندرد کمی درک و فهم شعور به آنها عنایت کن اینجانب یک میلیون حقوق می گیرم فقط برای خدا کار میکنم آقایون هم 7هشت میلیون می گیرند شما بگوئید چه کسی برای خدا کار میکند هر صفحه این وبلاگ به هزار وزارت خانه در دنیا با وزیراش می ارزه خدایی اگه نیرزه خاک عالم بر سر من و اگر بیشتر بیرزه خاک عالم بر سر همشون بی عرضه ها فقط برای پول کار می کنندنه برای اسلام هر روز به من میگویند کمی هم برای خدا کار کن خنده دار نیست اونهایی که نمیفهمند ساکتند اونها که میفهمند چرا ساکتندآدم نباید بر عرضه و ساکت باشه و هیچ یکی پرسید غیر ایران کدوم کشور برای زندگی خوبه گفتم هیچ جا هر جا نفهم کودن دینی هست و ارزشها را نمیفهمداونجا به درد نمی خوره تا نفهم زیاده حضرت مهدی(عج) هر گز نخواهد آمد بخاطرانسانهای کوته فکر باید آنقدر سختی بکشند شاید خدا دلش به رحم آمد حضرت مهدی عالم عالم است بیاید پیش یک عده کودن که چی بشه نمازی که خدا و دین او را نشناسی 50 درصدم بی نمازند آخه غیرت دینی ندارند ریب میزنندحسد میورزند تکبر دارنددنبال ارزشها نیستند دنبال حقوق ماهیانه هستند نمیتونه درک کنه چی ارزشه چی ارزش نیست583 ارزشه دین ها 583 ابجد 5 تن آل عباء 583 از راست بخوان 385 شیعه به علم ابجد ریاضی قرآن رسول خدا خود وعلی را پدران کدام امت خوانده است قال رسو الله =275 پدران کدام امت 275اناوعلی ابواه هذاه الامه275+110علی=385 شیعه پدر 583 از راست بخوان 385 شیعه ابجد 5 تن آل عباء 583 امت اسلامی 583 اهل بیت فاطمه583  عاشوراه583 اهل دین بذات الله583امت اسلامی583   امت اسلامی583اهل بیت فاطمه 583با آل قرآن بدین اسلام853فلسفه دین الله بدین اسلام853 یابا اسرار عزل 853 یا اسراردین الهی853  عشق به اهل دینه  583 عاشوراه583 حسین بکربلا بقلب دین 583با اسلام ناب نابه دین محمد علی فاطمه583قرآن نابه محمدی 853 اهل دین اسلام قرآن 583اهل بیت فاطمه 583عاشوراه 583 شیعه بدین اسلام 583 با آبروی قرآنی 583با کلید دین اسلام اهل محمد علی 583اهل بیت فاطمه583امت اسلامی583 شهید الله بدین اسلام 583 بدین نمونه عالمه قلب دین 583 اسرار عزل بدین الهی 583 نماینده دین الله محمدی 583 اسلام پیامبر بدین الهی583 یا نمایندهای محمد علی 583 فلسفه دین الله بدین اسلام583با اصول مبانی کل دین اسلام583قلب قرآن اهل دین 583 اهل دین قلب قرآن 583با آسمان آبی دین قرآن583هدف اصلی بقرآن583 اهل بیت فاطمه 583 عاشوراه583 اهل دین قلب قرآن اهل دین قرآن اسلام 583اسلام پیامبر بدین الهی 583 شیعه بدین اسلام 583 محمد علی فاطمه حسن حسین583 اهل دین هدف دین اسلام قلب بدین 583 یگانه دینی الهی اسلام ناب محمدی علی 583قرآن نابه محمدی  به قرار داد الله583سربلند اهل دینه 583 بدرهای قرآنی 583 با آل قرآن بدین اسلام 583 ارزشه دین ها  583با عشق امامادوازده 583 مولای من حضرت مهدی رهبر بسیجیان عالم است تو عاشقانه ترین شعر روزگار منی مولای من  طلبه شما هستم چون من غیرخدا و نماینده الهی الله شما کسی دیگر را نمیشناسم فقط شما هستید ارباب و مولای من رهبر الهی شیعه 385 شیعه 385 با نمایندهانمونه دین الهی 385عقیده دین اسلام 385 شیعه385 با آل قرآن 385 مرد عالم 385 اله ارباب بعالم385 اسلام پیامبر 385فقط دین اسلام 385 فقط امام کل دین 385 اسلام پیامبر 385فقط اسلامه مهدی 385پیامبر فرمود فقط یک فرق اهل نجات است به ابجد فرقه 385شیعه385عقیده دین اسلام385 یه شاه دین385 شاهی مهدیی 385شاه دینیه385 با شعیب385 ابن صالح  فرزندان شیعه همه صالح میباشند 
شیعه یعنی دین اسلام 196+دین الله 130+ 59 مهدی = 385 دین الهی 110+135 دین الله +128 کلید دین +12 امام = 385 شیعه یعنی قول هو الله احد در دل هر زره باشد نورحق شیعه یعنی لا اله الا الله166+92 محمد +110 علی +17رکعت نماز= 385شیعه یعنی لا اله الاالله166+26 علی راه حق 82 مهدی امام+11امام شهید = 385 شیعه یعنیشیعه یعنی لا اله الا الله 166+208 حق اهل دین +11 امام شهید =385 جانشین خاتم باید نامش اخلاقش رفتارش گفتارش همه مثل پیامبر باشدمثل پیغمبر فقط مولاء علیست شاه مردان شیریزدان چون نبی ست 

مگر نام محمد هم علی نیست صدکتابو صد حدیث آئینه روی محمد علیست کسی که چون محمد است جمال روی خاتم است جان نبی علی ولی قائم آل محمد است

بعضی از بازاریها میگن برکت در مالمان نیست میگه من علی را دوست دارم خاک برآن سرت نماز نمی خواند ولی علی را دوست دارد ای بدبخت شما امام علی را دوست داری ولی نماز نمیخانی امام علی در نماز فرق سرش جدا شد شهید محراب شد زاده محراب بود شهید محراب شد حسین برای نماز شهید شد یعنی آدم باید خیلی بی عرضه و بدبخت تر از شیطان باشه 5 دقیقه برای خدا وقت نگذارد روز قیامت خدا برای انگل بی نمازوقت بگذارد قرآن=ظلم به خانواده پیامبر در قرآن قرار راه الله نبود قرآن قله راه الله حسین  حامل سیاست یاران  حسین حلال سایر یاران در نبرد ّ= مهدی مرامه داودی = مرام هادی  مرد هدایت داد گستری  قرآن قله راه الله .قرآن قله راه انسان  قرآن قله راه نمای انسان قرآنی قله رهایی اسلام ناب علی محمدی تمام علمای یهودی و مسیحی و مسلمان بر این باورند که هرکسی به منجی آخرالزمان معتقد نباشد کافر است 

به ابجد قرآن 351+14 معصوم = 365 روز سال خداوند سال را بخاطر 5 تن و 12 امام و 14 معصوم سال را 365 روز قرار داد ضرب این سه عدد نو رانی هر کدام در خودش جمع سه ضرب میشود 365 روز سال365  ابرانسان 365  قال رسول الله 1587 کتابی الله وعترتی1587-1202 عمر ابوبکرعثمان =385شیعه 385 فقط دین
اسلام 385فرقه 385 اسلام پیامبر 385به ابجد مکتب حق قرآن 926- 541 عمر ابوبکر = 385 قال رسول الله فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 نام شیعه چندین بار در قرآن آمده ولی نام فرقه های باطل یک بار هم در قرآن نیامدهنام شیعه 5 بار در قرآن آمده و 7 بار با ترکیباتش 7+5= 12 بار نام شیعه در قرآن آمده  ولی نام فرقه های باطل دین یک بار هم در قرآن نیامده مرد باشید و حرف حق را بپذیرید اینقدر بدبخت و نامرد نباشید اینها دارنداز مظلومیت شیعه سوء استفاده میکنند یکی ازوهابی ها دائشی گفت خجالت بکش نام ما هم در قرآن آمده پرسیدم بفرما ما قبول میکنیم فرمود ما پیروان شیطان میباشیم و نام شیطان 22 میباشد به ابجد شیطان 22 عمر هم 22 ابابکر 22 شیطان 22 مقصر 22 دشمن اسلام 22 هذیان 22 دروغ 22 نیرنگ 22 کلک 22 کید 22مکارا 22 روباه 22بدبختی 22 بدیها بانامرد22 ۲۲کلک۲۲نیرنگ 22 بظلمت ۲۲22درآتشه22 دوزخه22 نیرنگ۲۲ لامذهب۲۲نفرت ۲2انزجار22 ناخلفه 22نابحقه22 پررو۲۲خائن هست ۲۲عمر22 مقصر22بمنافقا ۲۲شرابیا ۲۲عمر۲۲دشمن اسلام ۲۲ابابکر۲۲ شیطان۲۲دشمن اسلام22مقصر 22 عمر 22 ابوبکر۲۲ شیطان 22 دشمن اسلام 22 مقصر22نام ما بیشتر از نام شماست گفتم درست میفرمائید جمالتو عشق است شما خود شیطان میباشی فرمود نه من الاغ شیطانم گفتم تا شیطان الاغهایی مثل شما دارد هیچ غمی ندارد171اهل عذاب جهیم 171زندیق171 آل سعود 171+370 شیطان = 541 فتنه ها 541 آفت کلی 541 دشمنه اسلامی541 اهله شر541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام541 ظالم971-430 مقصر=541 عمر ابوبکر541 ***   اهل بهشت743 -541= 202 محمد علی 202    سعودی ها در تفرقه انداختن بین امت [سلامی] متبحر هستند. این کاری است که تمام عمر انجام می داده اند. رهبری ایران بسیار عاقل‌تر و کارکشته‌تر از این حرفهاست که به دام چنین تاکتیک هایی بیفتد. در عوض، یورش غیرقانونی به بحرین درنهایت می‌تواند روزی را که خانواده حاکم سعودی از کار برکنار می‌شود، جلو بیاندازد. بسیاری از مردم در پادشاهی، از طبیعت فاسد این خانواده به خوبی آگاه هستند.
مردم سراسر جهان می‌دانند که این سعودی‌ها بودند که به ظالم تونسی ژنرال زین العابدین بن علی پناه دادند تا از خشم مردم بگریزد. خبرهایی موجود است که احتمالا دیکتاتور یمنی، علی عبدالله صالح نیز در نهایت کارش به جده ختم می شود- مقصد نهایی برای تمام ظالمان بیرون رانده شده! اما سئوال بزرگ این است: آل سعود وقتی از کار برکنار شدند به کجا خواهند گریخت؟
شیعه یعنی دین اسلام 196+دین الله 130+ 59 مهدی = 385 دین الهی 110+135 دین الله +128 کلید دین +12 امام = 385 شیعه یعنی قول هو الله احد در دل هر زره باشد نورحق شیعه یعنی لا اله الا الله166+92 محمد +110 علی +17رکعت نماز= 385شیعه یعنی لا اله الاالله166+26 علی راه حق 82 مهدی امام+11امام شهید = 385 شیعه یعنیشیعه یعنی لا اله الا الله 166+208 حق اهل دین +11 امام شهید =385
به تمام مسئولین گفتم با همه ادعاهایتان اگر توانستید یک مقاله علمی ریاضی در قرآن بنویسید مدرک های شما را قبول میکنم که دکتری دارید 
ایران مثل گذشته نیست از وقتی که نوکرهای جدیدی ابراز ارادت کردند کارهای سخت را به آنان واگذار کرده و نیازی نمیبینه که فکر کنند ایران خطر ناکه تو عاشقانه ترین شعر روزگار منیتقدیم به زیباترین مولای عالم مولایم حضرت بقیه" الله اعظم (عج)هزارو چهارصد ساله شیعه 74 فرقه دین را برادر خودش میداند و ما هیچ وقت امت اسلام را پراکند نمی بینیم آنها هم برادران عزیز ما هستند طبق آیه قرآن وعتصمو بحبل الله جمیعا" ولا تفرقوا عمل می کنیم امام و آقای ما از همه داناتر و بزرگ تره تولد 255 هر سال تولد مولایم را به ایشان تبریک عرض مینمایم آقای و مولای من شما از همه بزرگتری قبل از اینکه خدابهشت را بیافرینه انوار نورانی14معصوم 14عشق14بحق14محمدی حامیان  دین الهی جلوه الله خیلی آقایی من شما را از تمام پیامبران الهی که در کتابهایشان شما را ستوده اند بیشتر دوست دارم شما بهشت شیعیان میباشی یعنی معنای بسم الله الرحمن رحیم 786 یعنی الله 66+132 اسلام +583 پنج تن آل عباء +5 اصول دین  = 786وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ :نام شیعه 12 باردر قرآن آمده ولی نام فرقه های باطل دین یک بار هم در قرآن نیامده علی سه حرف3ضربدرعلی26=78+12 امام=92 محمد+110 علی= 202 مومن الله 202قرآن=ظلم به خانواده پیامبر در قرآن قرار راه الله نبود

 اهل عذاب جهیم 171زندیق171 آل سعود 171+370 شیطان = 541 فتنه ها 541 آفت کلی 541 دشمنه اسلامی541 اهله شر541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541 ظالم 971-430 مقصر = 541 عمر ابوبکر541 ***   اهل بهشت743 -541= 202 محمد علی202

علی سه حرف3ضربدرعلی26=78+12 امام=92 محمد+110 علی= 202 مومن الله 202قرآن=ظلم به خانواده پیامبر در قرآن قرار راه الله نبودبه علم ابجد کبیرو صغیرالله 66جانشین محمد ختم رسول66 +26علی =92 محمد 92+18 ذالحجه"غدیر خم =110علی110دین الهی110جلوه الله 110امام علی110کعبه97+13 رجب تولد مولاء در کعبه =110علی 110جلوه الله110نگین 110دین الهی 110امام طبیبه 110  پلیسی 110 نامت صدوده یا علی حقا پلیس عالمی110 دین الهی 110 جلوه الله110 همه عالم جلوه الله میباشد  امام باید منتسب فروع دین محمد(ص) باشدبه ابجد کبیر با قدرت خدا 1312-1202 سه خلیفه= 110 دین الهی 110 علی110

اگر خطها ریز میباشد کنترل را بگیرید و قلتک روی موس را به جلوبچر خانید بزرگ نمایی میشود علی سه حرف3ضربدرعلی26=78+14معصوم=92 محمد+110 علی = 202 مومن الله 202 کسی جزعلی ومحمد نیست 202مومن الله202 اهل دین الله202 هرکسی حرف حقی دارد من عاشق حرف حق 12 حق 12 اسلام 12 واجب 12 انجمن 12 حق12 اسلام12نام خدا 12 قلب 12 هوا12 نجاتبخش 12برادر واقعی من کسیست که براستی حق بگوید با علم ریاضی قرآن علمی صحبت کند علم 20علم 20 محمد 20 علم 20+26 علی 26 قلب دین 26 حق دین26امام دین26بت شکنی26 بدوش نبی26 علی 26 غدیر 26 وصیت 26 بیعت 26علی 26+20 محمد =46 ماه 46 +46= 92 محمد 92

به ابجد امام 82+10 فروع دین = 92 محمد 92+92بدیدگه الله= 184+12 امام = 196 دین اسلام 196 کلید اسلام 196ندای سلام196جهانه اسلام 196ادب دینی علی 196یا باب اسلام 196 حق امامها 196 196امام کل دین با دین الهی حزب الله 196 دین اسلام196دین اسلام 196یا قیمت انسان 196 دینی با قیمت 196اسلامه مهدی 196 اصوله دین 196 با اماما علی196 فقط یک امام میتواند جانشین خاتم پیغمبران گردد به ابجد امام 82 مهدی هم به ابجد کبیر و صغیرمهدی 82 امام 82 امام اول علی اولین شخصی که در کعبه متولد شد و در کعبه به دوش رسول خدا رفته و بت های کعبه را در هم شکست و جای پیغمبر فقط یک جانشین میتواند جای پیامبر بخوابد ولی بیرون خانه پیامبر منافقان برای ترور پیامبر همه جا را زیر نظر گرفته اند و مامور گذاشتند یک نگهبان چلقوز دشمن یک منافق که جانشینه پیامبر نمیشود پیامبر ابومکر رکب وبا را با خود برد تا او را از خبر کردن کفار محروم کندایشان جاسوسی کفار میکرد امام علی فدایی پیامبر است شما کلید خانه تان را به چه کسی میدهید که جای شما بخوابد فقط یک جانشین میتواند جای انسان بخوابد دشمنا که بیرون کمین کرده اند امام علی بارها به پیامبر که خوب میدانست ابوبکرو عمر جزو کفار قریش میباشندو مولای عالم علی110جلوه الله  110با ادب اهل دین 110 دین الهی 110 با ادب اهل دین 110 امام طبیبه 110 علی درکعبه چون آمدبه دنیاشکاف کعبه میگویدهمین را 110نمک 110نان جو 110جلوه الله 110دین ماه110 نگین 110دین الهی110امامادوازده 110 ماه دین 110 جلوه الله 110  دین الهی 110 علی 110 دین ماه 110زادا کعبه 110 دین الهی 110 حامیان 110 نگین110امامادوازده 110 دین الهی 110 علی 110 پلیسی 110 نامت 110 یا علی حقا پلیس عالمی با رهبر کل جهان اسلام 651-541 عمر ابوبکر= 110 علی جانشین خاتم باید نامش اخلاقش رفتارش گفتارش همه مثل پیامبر باشدمثل پیغمبر فقط مولاء علیست شاه مردان شیریزدان چون نبی ستبا رهبر کل جهان اسلام 651-541 عمر ابوبکر= 110 علی جانشین خاتم باید نامش اخلاقش رفتارش گفتارش همه مثل پیامبر باشدمثل پیغمبر فقط مولاء علیست شاه مردان شیریزدان چون نبی ست به

دود از کله گنه کار بر می خیزد معتاد نشوید و شیطان راه تنفس تان را مسدود خواهد کرد او را به قلبتان راه ندهید قلب خانه خداست به ابجد اهل بهشت 743-541 فتنه ها ابوبکرعمر = 202 محمد 92+110 علی = 202 با دین ها الهی حزب الله 202 مهدی به دین ها الله 202 مومن الله 202 محمد92+110 علی =202 امام بکل دین 202مومن الله اهله دین الله202 محمد علی202 شه مردان بعالم 743- 541=202 محمد علی 202 اهل لااله الالله202 محمد 92+110 علی = 202 اهل دین الله 202 مهدی59 +143رستگار اهل عالمه=202  حسین128کلید دین128 حسین 128 +74 فرقه=202باصالح بدین202دین ها اسلام202 یعنی 74 فرقه  باید به محمد و علی برگردند به ابجد اسلام 132 هوای دین الهی 132 محبوب دینی 132اساسی132 بدین الله 132 بدین الله 132 +12 امام =144اسلام به ابجد کبیر و صغیر144ضرب 12 امام درخودش میباشدشه مردان600-541=59مهدی شه مردان بعالم 743- 541=202 محمد علی 202 دین ها اسلام 202 امام هاکل دین 202با دین ها الهی حزب الله202ضرب 14 معصوم 196 دین اسلام 196 اسلامه مهدی196 به اسلامه مهدی202به مهدی به دین الله 202 امام کل دین ها 202کلید ها اسلام 202  دینی الهی حزب الله 202 مهدی بدینی الله202 مومن الله 202 محمد92+110 علی =202 امام بکل دین 202مومن الله اهله دین الله202 محمد علی202 شه مردان بعالم 743- 541=202 محمد علی 202 اهل لااله الالله202 محمد 92+110 علی = 202 اهل دین الله 202 مهدی59 +143رستگار اهل عالمه=202  حسین128کلید دین128 حسین 128 +74 فرقه=202باصالح بدین202 به دین اسلام202 یعنی 74 فرقه  باید به محمد و علی برگردند به ابجد اسلام 132 هوای دین الهی 132 محبوب دینی 132اساسی132 بدین الله 132محبوب دینی 132 بدین الله132 اسلام دین اسلام به ابجد کبیر و صغیر اسلام میشود  132 +12 امام =144اسلام به ابجد کبیر و صغیر144ضرب 12 امام درخودش میباشد 144+ 8 5 ورث =202 محمد علی 202 شه مردان600-541 شیطان شوم یاس سرطان 737- 196 امام کل دین= 541 عمر ابوبکر541 فتنه ها 541اهله شر541 دشمنه اسلامی 541آفت کلی 541فتنه ها عمر ابوکر=59مهدی= شه مردان بعالم 743- 541 فتنه ها عمر ابوبکر=202 محمد علی202 بقرآن العظیم 1404-1202 سه خلیفه = 202 محمد 92+110علی = 202 اباصالح  دینه 202دینه اباصالح 202دین حسینی202 صاحبا اهل دین 202 عالمیان202 اهل دین محمدی202 محمد علی 202مومن الله 202 محمد92+110 علی =202 مومن الله 202 محمد علی 202اهل دین 202دین حسینی202 {جلوه الله بدیدگه الله 202 بقرآن العظیم 1404-1202 سه خلیفه = 202 محمد 92+110علی = 202 اباصالح  دینه 202دینه اباصالح 202دین حسینی202 صاحبا اهل دین 202 عالمیان 202 محمد علی 202مومن الله 202 یا اصول دین 202 کلید ها اسلام 202 کلید ها بدین الله 202 امام کل دینها 202 یا اصل دین ها 202 آقا جانم ها 202علم نبی 202محمد92+110 علی =202 مومن الله 202 محمد علی202دین حسینی202 وحی الهی بدین الله 202 محمد 92+110 دین الهی =202 محمد92+110 علی = 202 با صالح دین ها202باصالح دین ها 202کلید دین 128 حسین +74 فرقه = 202 صاحبا اهل دین 202 عالمیان 202 عالمانی202 علی محمد 202 وحی الهی بدین الله 202 مومن الله 202 محمد و علی میباشداگر مسلمان بودندکه امام خود را شهید نمیکردند قرآن=ظلم به خانواده پیامبر در قرآن قرار راه الله نبود بت پرست به دین پدران ویا شاید بدتر از بت پرست به هیچ دینی پایبند نبودند هر دینی یک رسم و رسوماتی دارد کسی که بیچاره عالم باشد آینده نگر دینش و سئوال و جوابش نیست کافر محض 1202 بکافران محض 1202 تفرقه درادیانه اسلامی1202 عمر ابوبکر عثمان1202ارتش کفار1202 ان من المجرمین منتقمون 1202  تفرقه در ادیانه اسلامی 1202قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد

 علی سه حرف3ضربدرعلی26=78+12 امام=92 محمد+110 علی = 202 مومن الله 202 کسی جزعلی ومحمد نیست مومن الله 202 بقرآن العظیم 1404-1202 سه خلیفه = 202 محمد 92+110علی = 202 اباصالح  دینه 202دینه اباصالح 202دین حسینی202 صاحبا اهل دین 202 عالمیان 202 محمد علی 202مومن الله 202 یا اصول دین 202 کلید ها اسلام 202 کلید ها بدین الله 202 امام کل دینها 202 یا اصل دین ها 202 آقا جانم ها 202محمد92+110 علی =202 مومن الله 202 محمد علی202دین حسینی202{جلوه الله}

به علم ابجد بهترین دین ها 737-541 عمر ابوبکر= دین اسلام 196 کلید اسلام 196 ضرب 14 معصوم شیعه میباشد  196 به ابجد دین اسلام 196 اصوله دین 196 دین اسلام 196 کلید اسلام 196 از پیامبر سئوال  شد جانشینان شما چند نفرند فرمود 12 نفر پیامبران چند نفر بودند فرمود 124 هزار نفر و فرمود رسولان حق چند نفر بودند ایشان فرمود 313 نفر به ابجد رمز الله 313هر سال 313روزبا 52 جمعه 52+313= 365روز سال313رمز الله313 یاران امام مهدی 313+72 یاران امام حسین72 +313 یاران امام زمان = 385 شیعه 385با آل قرآن385عاشوراه 583 از راست بخوان583 385شیعه 385 ابجد 5 تن آل عباء 583 عاشوراه 583 اهل بیت فاطمه 583 محمد علی فاطمه حسن حسین 583 با عشق علی583 شیعه بدین اسلام 583 اهلبیت پیامبر 583 والله اگر حق با هر دینی دیگر بود مینوشتم برایم هیچ فرقی ندارد از تعصب بیجا متنفرم فقط دین اسلام385 فقط دین اسلام 385 پیامبر فرمود فقط دین اسلام 385 فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 مردعالم 385 اسلام پیامبر 385 شیعه385 شیداء 385 شهید الله 385 اسلام واقعی الله 385 

 قرآن 351+132 اسلام +202 محمد علی +17 نماز = 385 شیعه  قرآن 351+34 با کلام حق = 385 شیعه   اگر خطها ریز میباشد کنترل را بگیر و قلتک موس را به جلو بچرخان بزرگ نمایی میشود تو را خدا  گداء بازی در نیار خطها را درشتر تر کن مرد م بتونند بخوانند

به ابجد صغیر و کبیراسلام 144 ضرب 12 امام میباشد به ابجد کبیر و صغیر دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم شیعه میباشد به ابجد صغیر و کبیر دین اسلام 244 +144  اسلام +17 نماز = 385 شیعه 72 یاران امام حسین72 +313 یاران امام زمان = 385 شیعه 385با آل قرآن 385 اسلام پیامبر385 فقط دین اسلام 385 بدین واقعی اسلام 385 فلسفه دین الله 385 لا اله الا الله166 +دین اسلام حقه 166+13 رجب تولد مولاء در کعبه = 385 شیعه در کعبه متولد شد

با رهبر کل جهان اسلام 651-541 عمر ابوبکر= 110 علی جانشین خاتم باید نامش اخلاقش رفتارش گفتارش همه مثل پیامبر باشدمثل پیغمبر فقط مولاء علیست شاه مردان شیریزدان چون نبی ست  علی سه حرف3ضربدرعلی26=78+12 امام=92 محمد

به ابجد اهل بهشت 743-541 فتنه ها ابوبکرعمر = 202 محمد 92+110 علی = 202ابجد قرآن 351+202 محمد علی =553-541 عمر ابوبکر= 12 امام

  مگر نام محمد هم علی نیست آئینه روی محمد علیست صد کتابوصد حدیث آئینه روی محمد علیست کسی که چون محمد است جمال روی خاتم است جان نبی علی ولی قائم آل محمد است به ابجد اهل بهشت 743-541 فتنه ها ابوبکرعمر = 202 محمد 92+110 علی = 202 با رهبر کل جهان اسلام 651-541 عمر ابوبکر= 110 علی جانشین خاتم باید نامش اخلاقش رفتارش گفتارش همه مثل پیامبر باشد به ابجد دین الهی 110 علی 110 با ادب اهل دین 110دین الهی110 جلوه الله 110  اگر دین الهی شما ادب نداشته باشه گمراه دین 310 عمر310 گمراه دین 310 مقصر عمر 740 اندیشه شیطان 740مقصر عمر 740 ده سال است از علمای اهل سنت و وهابی خواسته ایم نشانه های حقانیت دینشان را به علم ریاضی قرآن علم ابجد علمی برای مردم بیان بفرمائید ده سال است صدا ازسنگها هم در آمد و از اینها در نیامد سنگهای مرمر میگویند روشنی به روشنی آب سفیدی به سفیدی برف نور خدایی که حق میگویی ذغال گفت رویشان سیاه هر گز نمیتوانند دلیل قانع کننده ای بیاورند همان طور که ذغال سیاست آنها در تاریکی دین قرار دارندبه ابجد 1202 ذغال سیاه ملحدی 1202 ابجد سه خلیفه 1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 ما مجرامان را سخت عقوب خواهیم کرد 1202 بکافران محض1202 ارتش کفار 1202 تفرقه در ادیانه اسلامی 1202 عمر ابوبکرعثمان 1202 ابجد کبیرشان 1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 ما محرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202

خداوند سال را بخاطر 5 تن و 12 امام و 14 معصوم سال را 365 روز قرار داد ضرب عالم امکان محمد استو جمال محمد علیست ضرب 5 تن در خودش ضرب12 امام در خودش و ضرب 14 معصوم در خودش جمع سه ضرب میشود 365 روز سال به ابجد اسلام132+ 92محمد +110 علی +5 تن +12 امام +14 معصوم = 365 روز سال 

به ابجد اسلام 132+92 محمد +110علی +17 نماز = 351 قرآن 351 فارسی 351 +14 معصوم = 365 روز سال

علی سه حرف3ضربدرعلی26=78+12 امام=92 محمد+110 علی= 202 مومن الله 202

علی110کعبه97+13 رجب تولد مولاء در کعبه = 110 پلیسی 110 نامت صدوده یا علی حقا پلیس عالمی امام باید منتسب به فروع دین محمد(ص) باشد به ابجد امام 82+10 فروع دین = 92 محمد 92+92= 184+12 امام = 196 دین اسلام 196 کلید اسلام 196 امام کل دین 196 دین اسلام196 به علم ابجد ریاضی قرآن رسول خدا خود وعلی را پدران کدام امت خوانده است قال رسو الله =275 پدران کدام امت 275اناوعلی ابواه هذاه الامه"275+110علی=385 شیعه پدر 583 از راست بخوان 385 شیعه ابجد 5 تن آل عباء 583 امت اسلامی 583 اهل بیت فاطمه583  عاشوراه583 اهل دین بذات الله583امت اسلامی583   امت اسلامی583اهل بیت فاطمه 583با آل قرآن بدین اسلام853فلسفه دین الله بدین اسلام853 یابا اسرار عزل 853 یا اسراردین الهی853  عشق به اهل دینه  583 عاشوراه583 حسین بکربلا بقلب دین 583با اسلام ناب نابه دین محمد علی فاطمه583قرآن نابه محمدی 853 اهل دین اسلام قرآن 583اهل بیت فاطمه 583عاشوراه 583 شیعه بدین اسلام 583 با آبروی قرآنی 583با کلید دین اسلام اهل محمد علی 583اهل بیت فاطمه583امت اسلامی583 شهید الله بدین اسلام 583 بدین نمونه عالمه قلب دین 583 اسرار عزل بدین الهی 583 نماینده دین الله محمدی 583 اسلام پیامبر بدین الهی583 یا نمایندهای محمد علی 583 فلسفه دین الله بدین اسلام583با اصول مبانی کل دین اسلام583قلب قرآن اهل دین 583 اهل دین قلب قرآن 583با آسمان آبی دین قرآن583هدف اصلی بقرآن583 اهل بیت فاطمه 583 عاشوراه583 اهل دین قلب قرآن اهل دین قرآن اسلام 583اسلام پیامبر بدین الهی 583 شیعه بدین اسلام 583 محمد علی فاطمه حسن حسین583 اهل دین هدف دین اسلام قلب بدین 583 یگانه دینی الهی اسلام ناب محمدی علی 583قرآن نابه محمدی  به قرار داد الله583سربلند اهل دینه 583 بدرهای قرآنی 583 با آل قرآن بدین اسلام 583 ارزشه دین ها 583{ قال رسوالله} کتابی الله وعترتی1587-1202 عمر ابوبکرعثمان =385 فرقه 385شیعه385 فقط یک فرقه اهل نجات است پیامبر فرمودفقط یک فرقه  اهل نجات است پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه ۳۸۵ شیعه ۳۸۵مرد عالم 385 شهید بدین 385علی110-495بمب اتمی=385 شیعه 385 با منجی علم اسلامی385 با اسلام ناب محمد علی 385 مذهب اسلام محمدی 385 اسلامنا محمد علی 385بطریق دین 385 شهید بدین 385 معجزه دینه اسلامه 385 با روزنه امید جهان 385 با راه دین حق 385 با بیداریه اسلامیه 385 بسم الله الرحمن الرحیم 786+ 385 شیعه = 1171-1202 عمر ابوبکر عثمان = 31 نور قرآن 31 کلام حق 31 قرآن ناطق 31 منظور 5تن +12 امام +14 معصوم = 31 کلام حق 31 در کتب گذشتگان هم به کلام حق بسیار تاکید شده است منظور 14 معصوم بوده است بسم الله الرحمن الرحیم 786+ 385 شیعه = 1171-1202 عمر ابوبکر عثمان = 31 نور قرآن 31 کلام حق 31 قرآن ناطق 31 منظور 5تن +12 امام +14 معصوم = 31 کلام حق 31 در کتب گذشتگان هم به کلام حق بسیار تاکید شده است منظور 14 معصوم بوده استقال رسوالله یا علی انت و شیعتک هم الفائزون ابجد این حدیث شریف اسلام یا علی تو و شیعیانت رستگاران اهل عالمید پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات استقال رسوالله یا علی انت و شیعتک هم الفائزون ابجد این حدیث شریف اسلام یا علی تو و شیعیانت رستگاران اهل عالمید پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد هم صغیر هم کبیر فقط یک فرقه اهل نجات است فرقه 25 شیعه 25 والله 25 آل الله 25 اصل حق 25 خدایی 25 کعبه 25 شیعه 25 نام الله 25 والله 25 آل الله 25 عدد ریاضی ابجد کبیر شیعه 385 از راست بخوان میشه 583 ابجد 5 تن آل عباء 583 بذات الله 583 عاشوراه 583 اهل بیت فاطمه 583 امت اسلامی 583 خواست خدا برای آزمایش امت پیامبر و تمام پیامبران الهی خداوند چنین خواست که امت را امتحان کند به ریاضی قرآن علم ابجد امتحان الله 566-541 فتنه ها = 25 دین آدم 25 آل خدا25نام الله25آدم خوبی25اصل حق25 شیعه 25 کعبه 25 تقواء 25 عدالت 25با خداونده 25 شیعه 25 کعبه 25 والله 25 با خداونده 25با اهل اسلام25 شیعه25
فرقه 385 شیعه 385 مرد عالم 385 با ال قرآن 385 اسلام پیامبر385 فقط دین اسلام 385 چرا
به امام علی قرآن ناطق میگویندعلی 110+110 دین الهی +131 دین الله131= 351 قرآنقال رسو الله =انا و  علی ابواه هذاه الامه275 +110علی = 385 شیعهبا اسلامی دین الله  275 +110 دین الهی = 385 شیعه385 با اسلامی دین الله دین الهی 385 اهل دینی بقانون الله 385  فلسفه دین الله 385شیعه
385
 

به ابجد اسلام 132+92 محمد +110 دين الهي +17 ركعت نماز +14 معصوم = 365 روز سال بنازم من جوانان وطن را  که شیعه میشوندهر دم به والله به ابجد دین اسلام 196 امام زمانی ها 196 اصوله دین 196 امام کل دین 196 کلید اسلام 196 امام زمانی ها 196 دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم در خودش 196 کلید اسلام 196 دین اسلام 196 شیعه یعنی دین الهی 110+135 دین الله +128 کلیددین حسین+12 امام = 385 شیعه یعنی الله 66+166 لااله الاالله +153 اهل دین احمد=385شیعه 385 ازراست بخوان 853 ابجد 5 تن آل عباء 385شیعه پیامبرفرمود هیچ کسی شیعه نخواهدشد مگرفرزنددخترم فاطمه باشدشیعه یعنی درمدارحق ودین قلب شیدایی رسیده بریقین صاحب شیعه امیرالمومنین  گفت پیغمبربه کعبه اینچنین نیست جزءحیدرامیرالمومنین  امیرالمومنین درکعبه دوشش کسی غیرازعلی نیست جانشین خاتم پیغمبران مولاءعلیست 383قال رسوالله اناو  علی ابواه هذاه الامه" منوعلی پدران این583 امت اسلامی 583 شیعه بدین اسلام 583 عاشوراه 583 اهل بیت فاطمه 583  اهل تسبیح الله583 ابجد 5 تن آل عباء 583 از راست بخوان 583 براستی شیعیان فرزندان بحق اهل بیت پیامبرند385 شیعه 385  به ابجد کبیر لا اله الا الله 166+محمد92+110علی +17 نماز = 385 شیعه قال رسوالله  یاعلی انت وشیعتک هم الفائزون یاعلی تووشیعیانت رستگاران اهل عالمیدفقط شیعه میتواند شیطانرا سرنگون کند  دیوچوبیرون رودفرشته درآید

چرابه امام علی قرآن ناطق میگویندعلی 110+110 دین الهی +131 دین الله131= 351 قرآن 351 حقا اسلام علی 351 قرآن 351  اسلام واقعی بدین واقعی اسلام شما را به = بزرگترین دین جهان892-541عمر ابوبکر=351 قرآن 351 فارسی 351

اهل دین الله 166 اساس دین الله166 آله دین الله 166 لااله الا الله 166 جان الهی الله 166 با هدف دینه 166

385به ابجد کبیر لا اله الا الله 166+محمد92+110علی +17 نماز = 385 شیعهشه مردان بعالم 743- 541=202 محمد علی 202 اهل لااله الالله202 محمد 92+110 علی = 202 اهل دین الله 202 مهدی59 +143رستگار اهل عالمه=202

بسم الله الرحمان الرحیم 786-541 عمرابوبکر=245 اسلام حق 245 اسلامه حق 245 علی 110+135 فاطمه = 245 اسلامه حق علی و فاطمه میباشد 245دین بحق الله 245کلیده دین الهی الله 245اسلامه حق 245 یعنی معنای بسم الله الرحمن رحیم 786 یعنی الله 66+132 اسلام +583 پنج تن آل عباء +5 اصول دین  = 786وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ:

شیعه یعنی شربت شیرو عسل غیر حق باشند مسموم مثل  عاشقت شدم ای خدای یکتای بی همتا..... ز عشقت شدم بی تاب و توان و شیدا...... فاصله نیفتد زمانی بین خالق و مخلوق..... دائما مخلوق بینوا عشق ورزد

نام شیعه 5 بار در قرآن آمده و 7 بار با ترکیباتش 7+5= 12 بار نام شیعه در قرآن آمده  ولی نام فرقه های باطل دین یک بار هم در قرآن نیامده مرد باشید و حرف حق را بپذیرید اینقدر بدبخت و نامرد نباشید

  الله محمد علی فاطمه حسن حسین مهدی 7 کلمه با 5 نقطه 5+7=12 امامن12آل خدا 12 ساعت 12 ماه های سال 12 به ابجد حق 12 اسلام 12 حق12 نجاتبخش 12 انجمن 12 واجب 12 اسلام 12 پیشوا و سالار جهان در کلام الهی و غیبی خود میفرماید144 إِیَّاکَ وَ ظُلْمَ مَنْ لَا یَجِدُ عَلَیْکَ نَاصِراً إِلَّا اللَّهَ»144 بترس از این که به کسی ظلم کنی که یاری جزء غیر خدا ندارد حروف این حدیث قدسی 31 یعنی کلام حق 31 نور قرآن 31 حرف قطعا" به 5 تن +12 امام و 14 معصوم = 31 خانواده محترم رسول خدا ظلمها شده و ابجد این حدیث قدسی 144 ضرب 12 امام میباشد یعنی 114 سوره قرآن +30 جزء آن = 144احادیث قدسی نور الهی ائمه شیعه میباشند

پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به علم ریاضی قرآن ابجد فرقه 25 شیعه 25 کعبه 25آل الله25تقواء25عدالت25 آل الله 25شیعه25کعبه از ماست نه ازآل سقوط میکنددیگر سقوط لعنت الله علی آل سعود25ابجد شیعه و کعبه هم یکیست ضرب5 تن همان آل بخداوند25 آل الله 25 کعبه 25 شیعه25یکیست 25 25+72 = 97 کعبه امام حسین و یارانش صاحب کعبه بودند97ال الله97 کعبه 97 بکعبه 99=196 دین اسلام 196 بصداهل دین 196 دشمن دین خدا آل سعود 171 +370 شیطان = 541 فتنه ها 541 عمر ابوبکر541 نفاق حرامیان 541 آفت کلی 541 دشمنه اسلامی 541 اهله شر541 مکافات 541شیعه باشد بنده پاک خدا قاتل دین خدا آل سعود میکشد حجاج رامثل یهودلعنت الله علی آل سعودبه ابجداسلام12آل خدا 12اسلام12+14عشق نبوت امامت=26راه حق 26علی26 دوازده امام 12+14 معصوم =26علی وصیت26بیعت 26غدیر26امام بکل26امام دین26بت شکنی26بدوش نبی26انتخاب درست26علی26+26راه حق=52 52قل هو الله احد 52 هر سال 52 جمعه داریم 2ضربدر 5 = 10 فروع دین ده انگشت داری به دست این نشان فروع دین است 5 انگشت داری به دست این نشانه 5 تن است 14 بند خط انگشت داری به دست این نشانه 14 معصوم شیعه است ده انگشتداری با دو شصت بر دهان دشمن نادان نشیت خداوند روز را 12 ساعت و ماه های سال را 12 اسلام 12 حق 12آل خدا 12 اسلام 12حق 12 حق12 اسلام 12 قلب 12 اسلام 12 نجاتبخش 12 هوا  12خجسته 12 انجمن 12 نجاتبخش 12حق 12 اسلام 12 خجسته12 واجب 12 آل خدا 12 اخلاق 12بنفسی 12ساعت 12 ماهای سال 12 خلفای بنی اسرائیل 12 خلفای عیسی 12 برادران یوسف 12 رگهای عصب مغز انسان 12 چشمه های جوشان 12 کعبه 12 ضلع دارد

نظر الله 1216 -1202 سه خلیفه = 14 معصوم به ابجدکبیروصغیرالله86+110دین الهی =196دین اسلام196به ابجدکبیروصغیر مهدی 82+114سوره قرآن = 196 دین اسلام 196 امام کل دین 196 اسلامه مهدی 196قلب دین  196 دین اسلام196 دین اسلام 196 مهدی 82+114 سوره قرآن = 196 ضرب 14 معصوم در خودش میشود دین اسلام 196 نشانه های دین الهی الله
 به ابجد خانواده محترم پیامبر583 محمد علی فاطمه حسن حسین 583 عاشوراه 583 شبکه نور 583 به قرارداد الله 583 اهل بیت فاطمه 583 امت اسلامی583 اهل دین قرآن اسلام 583به ابجداهل دین 100+351 قرآن +132 اسلام=583 583شبکه نور 583 شبکه نور583 اهل بیت فاطمه 583 این عدد نورانی را از راست بخوان براستی شیعیان فرزندان اهل بیت محمد علی فاطمه حسن حسین 583 میشود 385شیعه

پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به علم ریاضی قرآن ابجد فرقه25شیعه25کعبه25آل الله25تقواء 25عدالت 25آل الله25شیعه25شیعه25آل الله 25عدالت 25کعبه 25با مهدی25راستگوها25 والحق25والله25بامردها25ره حق25به امرخدا25والله25بهترها25اصل حق25 والحق25جلوه خدا25قرآنی25ومردان25خدایی25راستگوها25 والله25خدایی25آل الله25مهندسی 25 دکترا25تقوای 25به امرخدا 25ومردان25خدایی25شیعه25باروح 25 قرآنی25با مهدی25باروح25قرآنی 25بااسلامی 25با مهدی25آل الله 25والله25انسانیته25باحقی 25ره حق25قرآنی 25کعبه25شیعه25والحق25آل الله25 والله25خدایی25کعبه 25 از ماست نه ازآل سقوط میکنددیگر سقوط لعنت الله علی آل سعود25ابجد شیعه و کعبه هم یکیست ضرب5 تن همان آل بخداوند25 آل الله 25 آل بخداوند25 کعبه 25شیعه 25+72=97 کعبه97 امام حسین و یارانش صاحب کعبه بودندکعبه 97ال الله97 کعبه 97آل الله بکعبه 99=196 دین اسلام196کلیداسلام 196 قلب دین 196 اسلامه مهدی196دین اسلام196اماما کل دین 196کلید اسلام 196 کلید بدین الله196 قلب دین 196 اسلامه مهدی 196 امام کل دین 196محمد 92+52 جمعه = 144 +52 = 196 دین اسلام 196 قلب دین 196 دین اسلام 74 فرقه گمراه شده همه هم به دروغ بی دلیل بی مدرک میگویند ما اسلام هستیم در حالی که 583 اسلام ناب محمد علی فاطمه ای 583 عاشق الهی الله 583

هرچه زمان میگذرد

مردم افسرده ترمیشوند

این خاصیت دل بستن  به زمانه است

خوشابه حال آنانکه بجای زمانه به

    «« صاحب الزمان  »»

دل می بندند

 

کمپین عاشقان ظهور مهدی عجل الله،حماسه ظهور،کمپین عاشقان ظهور ، امام مهدی ، امام زمان ،عکس امام زمان عج ،مهدویت

داستان عبرت انگیز خریدن تبلت توسط دختر

 

 

دختري يک تبلت خريده بود. پدرش وقتي تبلت را ديد پرسيد:

وقتي آنرا خريدي اولين کاري که کردي چي بود؟ فرمودبرای سالم ماندن درسه لایه تو درتوی پیچیده شده بود لایه های حفاظتی مختلف برای سالم ماندن آن بدون حرفو حدیث قرار داده بودند

 

 

 

دختر گفت: روي صفحه اش را با برچسب ضدخش پوشاندم و يک کاور هم براي جلدش خريدم.
پدر: کسي مجبورت کرد اينکار را بکني؟
دختر: نه!
پدر: به نظرت با اين کارت به شرکت سازنده اش توهين شد؟
دختر: نه پدر، اتفاقا خود شرکت توصيه ميکند که از کاور استفاده کنيم.
پدر: چون تبلت زشت و بي ارزشي بود اينکار را کردي؟
دختر: اتفاقا چون دلم نميخواد ضربه اي بهش بخوره و از قيمت بيفته اين کار را کردم.
پدر: کاور که کشيدي زشت شد؟
دختر: به نظرم زشت نشد؛ ولي اگه زشت هم ميشد، به حفاظتي که از تبلتم ميکنه مي ارزه.
پدر نگاه با محبتي به چهره دخترش انداخت و فقط گفت: "حجاب" يعني همين حجاب سنگری است محکم که زن را از نگاه مردان شیطان صفت مصون ومحفوظ نگه میدارد.1یکی از دوستانم که مانتویی بود ازدواج کرد شوهرش از او خواست که چادری شود و شد..

2. آن یکی به خواسته ی دوست پسرش چادری شد..
3. آن یکی دیگر پدرش گفته بود که اگر چادر سر نکند حق ندارد پایش را از خانه بیرون بگذارد...

 

4. آن یکی که خیلی هم تحصیل کرده بود به خاطر حجاب و پوشش نامناسبش کار مناسبی که
درخور تحصیلاتش باشد گیرش نمی آمد...چادری شد و همزمان استخدام..!!!
5. آن یکی از خانواده ی اصیل و نجیبی بود ..با این که به ظاهر دختر صاف و دل پاکی بود..
اما حجاب خوبی نداشت...خواستگاران فراوانی داشت..
ولی او از اینکه خواستگارها به اندام زیبا و لباس های زیبایش توجه می کردند
خوشش نمی آمد...زیبایی هایش را با چادر پوشاند...و شاهزاده ی نجیب روهایش را یافت..
مردی نجیب و با اصالت...
6.آن یکی درسش زیاد خوب نبود...برای اینکه در چشم معلم و استاد باشد چادری شد..
و شاگرد اول کلاس..!!
آن یکی...
آن یکی چون خدایش گفته بود " بپوشان خود را از دید نامحرم " قربة الی الله گفت..
و چادر به سر کرد...
بعد از سالها....
1. دوستی که به خواست همسرش چادری شد...مدتی بعد از عقدشان شوهرش به او گفت که
هر وقت باردار شد می تواند دیگر چادر سر نکند...
عروس خانوم باردار شد..و برای اینکه چادر دست و بالش را نگیرد دیگر چادر سر نکرد...
2.دوست پسر دخترک دیگر اورا نخواست و دخترک نیز چادر را..
3.آن یکی با مردی ازدواج کرد که از چادر خوشش نمی آمد..
و حالا نیز حرف شوهر ارجحیت داشت بر حرف پدر..و دخترک هم از خدا خواسته...
4, آن دوست تحصیل کرده هم وقتی حسابی ریشه اش را در دولت محکم کرد..
دیگر چادرش به کارش نیامد...
5. دوست به ظاهر  دل پاکِ بدحجاب بعدا چادری شده...آن چنان خودش را در دل مرد نجیب جا کرد...
و مردک را چنان توجیه کرد که چادر نشان بی اعتمادی مرد نسبت به زنش است و یواش یواش
.دخترکِ چادریِ شاگرد اولِ کلاس...چادرش تا فارغ التحصیلی اش به زور دوام آورد..
و بعد از فارغ التحصیلی دیگر نیازی به چادر سر کردنش نبود...
آن یکی ها هم یک به یک....
آن دخترک که حرف خدایش را لبیک گفت...
چادرش معرفتش را بالا برد..اوج گرفت تا آسمان....و خدایی شد..لباسش...کلامش...رفتارش..
همه ی امورش خدایی شد...http://yafatemehadrekny.loxblog.com/

با سلام به برادر عزیزم درود بر شما خداوند حجاب 14 به نام 14عشق 14 نبوت 14 امامت 14 حجاب 14 را مخصوص پیامبران الهی و پیشوایانشان قرار داد تا نظم الهی در بین مردم حکم فرما شود همه دنیا حجاب دارد خانه ها چندین حجاب دارند فقط سنگ توالتها حجاب ندارند انسانهایی که حجاب ندارند روم به دیوار روشونم مثل سنگ توالت میمونه بهشت خود را با نجسات عوض میکنند 50 سال دنیا را به فساد کشیده و تا ابد از شجره زقوم در دوزخ خواهند خورد در قرآن خداوند می فرماید ای پیامبر به زنان و زنان مومنه بگو خود را 20 با رداء 20 محمد 20 بامانتو 20 بچادره20 پارچه ها 20پتوی 20 بنازک20 حفظت20 حفظ ها 20

به ابجد فرق مومن و کافر چیست مومن ابجدمومن136 -301کافر= 165 مومن به حقیقت لا اله الاالله165 می گوید ایمان دارد ولی کافر معنای لا اله الا الله165 و مومن را بخوبی نمی داند درک نمیکند اگر میدانستند چه عذاب درد ناکی منتظر آنهاست حتما" ایمان میآوردند جوان معاویه را با جوان علی یکی می کنی این اسلام معاویه ترکیه است ما نباید بگذاریم کفر جهان را بردارد ما تولی و تبری داریم نباید بگذاریم شیطان هر کاری دلش خواست بکند اینها نمی فهمند خیلی بیشعور تر از آنی هستند که من و شما فکر میکنیم اگر قرار باشد حجاب نباشد سنگ روی سنگ بند نیست کافر به اسب نه به  یابوی  سرکش خود می تازد ایدز جهان را تسخیر میکند پس خداوند شمارا را برای گسترش فحشاء  خلق کرده وهابی ها بدبخت عالمند حهاد نکاح روش شیطان کور دل است به زنا جهاد نکاح می گویند نه عده نگه میدارند و نه خطبه می خوانند از اصلباطل است به نامحرمان بگوئید بزودی شما کور و کر خواهید شد خود را برای دیگران آرایش می کنید این کار بی ارزش را تکرار نکنید آرایش دین دین الهی 686 -541 فتنه ها = 135 دینه الله 135 خداوند حجاب 14 عشق 14 ارباب 14صف 14نبوت 14 امامت 14 حجاب 14 نظر الله 1216 -1202 سه خلیفه = 14 معصوم به ابجد دینه الله 135 فاطمه 135 دینه الله 135اصل حجاب 135 دین زندگی135 فاطمه 135 آرایش دین دین الهی 686 -541 فتنه ها = 135 دینه الله 135 فاطمه 135 دینه الله135 اگر اصل حجاب135 حجاب داشته باشید 196 دین اسلام196 کلید اسلام196  در دست شماست هر دینی کلید نداشته باشد باطل است خداوند73 حجاب جهان 73 فرقه در حجاب جهان قرار دارند مهدی 59+14 معصوم = 73 فرقه باید از امام حق مهدی اقتداء کنند تا اهل نجات گردند خداوند حجاب را مخصوص پیامبران الهی و پیشوایانشان قرار داد تا نظم الهی در بین مردم حکم فرما شود همه دنیا حجاب دارد خانه ها چندین حجاب دارند فقط سنگ توالتها حجاب ندارد انسانهایی که حجاب ندارند روم به دیوار روشونم مثل سنگ توالت میمونه بهشت خود را با نجسات عوض میکنند 50 سال دنیا را به فساد لجن تباهی کشیده و تا ابد از شجره زقوم در دوزخ خواهند خورد در قرآن خداوند می فرماید ای پیامبر به زنان و زنان مومنه بگو خود را 20 با رداء بپوشانند 20 محمد 20 بامانتو 20 بچادره20 پارچه ها 20پتوی 20 بنازک20 حفظت20 حفظ ها 20 غدیر ۱۲۱۴- ۱۲۰۲ ابجد سه خلیفه = ۱۴فقط حق با ۱۴ معصوم میباشد غدیر خم در  18ذلحجه و بماه ۱۲ساعت۱۲ امام رگهای عصب مغز ۱۲ رگ میباشد به ابجد 12 ضربدره ۱۸ ذالحجه= 216+135دینه الله  =351 قرآن + 14 معصوم =۳۶۵ روز سال قرآن به ابجدقرآن۳۵۱+۱۴معصوم = ۳۶۵ روز سال ابوبکر ۲۳۱ -۱۱۰علی =۱۲۱یا علی ۱۲۱جهاده حق۱۲۱ بر حق ترین مکتب اسلام تشیع میباشد121 

به ابجد هدایت 420 - 541فتنه ها = 121 یا علی 121 اصل 121 یا اهل طبیبان121یا علی121

قصص آیه 15(ودخل المدینه علی حین غفله"من اهلها فوجد فیها رجلین یقتتلان هذامن شیعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذی من شیعته علی الذی من عدوه فوکزه موسی فقضی علیه قال هذا من عمل الشیطان انه عدو مضل مبین ):وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ:

امروز برای 7 تمین بار رئیس اینجانب که 7 میلیون حقوق میگیره گفت همش برای خودت مینویسی شما قضاوت کنید اینها برای من است یا برای اسلامه حق 245 یکی نیست بگه شما برای اسلام چکار کردی ارزشها کمکم کنید نادیده گرفته میشوند شیعها 5نقطه با 5 کلمه 5 ضربدر 5 = 25 نام آدم 25 بار در قرآن آمده  قرآن چهار حرف با سه نقطه 3ضربدر 4 = 12  ساعت 12 به ابجد اسلام 12 حق 12 واجب 12 انجمن 12 آل خدا12 اسلام 12 نجاتبخش 12 اسلام 5 حرف میباشد اسلام قرآن 4 حرف 4ضربدر5= 20 محمد 20 +26 راه حق علی= 46 ماه 46 +46 راه حق= 72 شهید کربلاء 72+72= 144 یعنی 114 سوره قرآن 114+30 جزء آن = 144 ضرب 12 امام در خودش 144 +52 هر سال 52 جمعه داریم 52+ 144= 196 علی 26 +26 راه حق = 52 هر سال 52 جمعه داریم 52+144 = 196دین اسلام 196 کلید اسلام 196 کلید بدین الله 196 اسلامه مهدی 196 دین اسلام 196 خداشیعه است بهشتشم برای شیعهاست 25مثل من با 6 تا کلمه بگو که فقط 25 تا نقطه داشته باشه5 ضربدر5= 25 نام آدم 25 بار در قرآن آمده الله محمد علی فاطمه حسن حسین 6 کلمه 6+5 نقطه = 11 امام شهید فرشته ها همه گفتند ما شیعه ایم 5 کلمه با 17 نقطه نمازتنها راه سعادت نجات بشر است وواجب است

 

  امنیت را از دشمنانتان طلب نکنید هم آنان باعث نا امنی در جهان هستندوبه کسانی که بارها به شما خیانت کرده اعتماد نکنید خشت اول چون نهد معمار کج تا ثریا میرود دیوار کج حنای آمریکایی ها برای ما دیگه رنگی نداره آنها ثابت کردند که راه زنان واقعی در جهانند 37 سال اموال ایران را مصادره نموده یعنی حرامخوری نامردی واقعه طبس اجساد سیاه و دوزخی آنان هنوز در طبس  باقیست خوب خجالت نمیکشند کسانی که به هواپیمای مسافربری رحم نمیکنند هیچ وقت قابل اعتماد نخواهند بود وقتی ایران مواد هسته اش را به روسیه فرستاد همه دنیا جلوی چشم امریکایی ها تیره و تار شد شبها متوالی خوابشان نبرد خواب خفاشان عالم بهم ریخته ما دولت آمریکا را خفاش میدانیم
چرا آمریکا و اسرائیل و دیگر کشورها هر غلطی می کنند سازمان منقل ملل هیچ غلطی نمیکند اگر عرضه ندارید بفرمائید سازمان جوانان ایران خودش مسئله قلدری دولتها را حل کند هر کسی نپذیرفت گردنش رامثل گردن خر میشکنیم

شیعها 5نقطه با 5 کلمه 5 ضربدر 5 = 25 نام آدم 25 بار در قرآن آمده  قرآن چهار حرف با سه نقطه 3ضربدر 4 = 12 ساعت 12 به ابجد اسلام 12 حق 12 واجب 12 انجمن 12 آل خدا12 اسلام 12 نجاتبخش 12 اسلام 12 امامن12 ساعت 12 بماه12 اسلام 5 حرف میباشد قرآن 4 حرف 4ضربدر5= 20 محمد 20 +26 راه حق علی = 46 ماه 46 +46= 72 شهید کربلاء 72+72= 144 یعنی 114 سوره قرآن 114+30 جزء آن=144ضرب 12امام در خودش 144 +52 هر سال52جمعه داریم 52+144=196دین اسلام 196اسلامه مهدی196امام کل دین196علی 26 +26 راه حق=52 هر سال 52 جمعه داریم 52+144=196دین اسلام 196 کلید اسلام 196 کلید بدین الله 196 اسلامه مهدی 196 دین اسلام 196 خداشیعه است بهشتشم برای شیعهاست 25مثل من با 6 تا کلمه بگو که فقط 25 تا نقطه داشته باشه5 ضربدر5= 25 نام آدم 25 بار در قرآن آمده الله محمد علی فاطمه حسن حسین 6 کلمه 6+5 نقطه = 11 امام شهید فرشته ها همه گفتند ما شیعه ایم 5 کلمه با 17 نقطه نمازتنها واجب است

شیداء شهید الله علی مولاست= یک جمله 5 کلمه +12 نقطه = 17 نماز در 5 وقت بنام 5 تن آل عباء بی اذن علی قدم مزن بر محراب هم زاده محرابو شهید محراب علیست

شیعه یعنی لا اله الاالله166+82 مهدی امام+ 11امام شهید = 385 شیعه 385شیعه 385شیداء 385شهید الله 385نشانه های دین الهی الله 583 اهل دین قلب قرآن 583به ابجد اسلام 132 اساس دین الله 132 بدین الله 132 +12 امام = 144 اسلام به ابجد کبیر و صغیر 144 ضرب 12 امام میباشد  مومن الله 202 محمد علی 202 + 83 حزب الله +100 اهل دین = 385 شیعه 385 مومن الله اهل دین حزب الله =385 

از زرتشت پرسیدند:زندگی خود را بر چه بنا کردی ؟

گفت : 4 اصل .....!!!!!

اول :دانستم که رزق مرا دیگری نمیخورد ........ پس آرام شدم.

دوم:دانستم که خدا مرا میبیند........ پس حیا کردم.

سوم:دانستم که کار مرا دیگری انجام نمیدهد......... پس تلاش کردم.

چهارم :دانستم که پایان کارم مرگ است ........ پس مهیا شدم .امروز یا فردا خواهی مرگوزیر امور خارجه آمریکا این از اون ناکسای هفت خطه که نگو اوباما باید بره پیشش لونگ بندازه

عکس و تصویر مرگ بر اسرائیل

 

ره صد ساله را یکشبه طی کنید

 http://rahbarma.loxblog.com/

دو ساعت انسان یک جور نیست...انسان دائماً در حال تغییر است.ش

بین ما وقیامت یک نفس کمتر 5 تا یک ثانیه فاصله است.ش

 

آیه ی قرآن:خدا نمیگه که بعداً می میرید همین حالا ممکنه بمیرید.

امام سجاد:همیشه جلو می روی مادامی که محاسبه دارید.

محاسبه ی نفس

قیامت ریزترین چیزها مانند:آبرو بردن کسی و یا ناراحت کردن یا

هرچیزکوچک را به انسان نشون میدهد.ش

خیلی از کارهایمان به چشم نمی آید.همه اش فکرمان را به دنیا

وزن و بچه اختصاص ندهیم کمی هم به خودمان برسیم.ش

 

اول خودت را دریاب(گناه)

 

محاسبه را جدی بگیریم اگر میخواهیم بالا برویم...ش

http://maryamafarinesh.loxblog.com/ بحث محاسبه ی نفس  مریم آفرینش

 

 

حجاب سنگری است محکم که زن را از نگاه مردان شیطان صفت مصون ومحفوظ نگه میداردبه ابجد مردان شیطان صفت 665-114 سوره قرآن= 541 فتنه ها541دشمنه اسلامی541 قاتلی541 آفت کلی541عمرابوبکر541مرگ کافر541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام541 به ابجد ظالم971- 430 مقصر=541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541 این معادله ظالم و مقصر 22 مرحله دیگر هم دارد مقصر430+231 ابوبکر= 661 عثمان +310 عمر = 971 ظالم +231 ابوبکر= 1202 عمر ابوبکرعثمان 1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 این آیه قرآن با هر ابجدی حساب کنی باز ابجد ابوبکرعمرعثمان لعنت الله علیه میباشد ظالم 971-430مقصر= 541عمر ابوبکرلعنتالله علیه معادله ظالم و مقصر درتمام کتب آسمانی آمده است کور دلان متوجه آن نشده اند وگرنه گمراه نمی شدند 74 فرقه دین اسلام همه بدون دلیل میگویند گوه زیادی می خورند ولش کن خداشما را آفرید تا دهن این گمراهان دین را صاف کنی خدایا ما مدیون الطاف و بزرگی شما هستیم هر چه سر بر سجده بگذاریم و شکرا" للله بگویم باز جای شکرش باقیست درودبر کسانی که از گمراهی نجات یافته و مثل مرد اشهد ان محمد رسوالله و اشهد ان علی ولی الله و اشهد ان قائمنا حجت الله میگویند جانشینان واقعی پیامبر همه باید نامشان الله داشته باشد محمد رسوالله  علی والله  قائمنا  حجت الله  فدای نام زیبایت هم خودت هم نامت زیباست فرزندان خود را نامهای الله زیاد استفاده کنید نامهایی که الله دارد مورد احترام الله نام الله ذکر خداست کلمه" الله هی العلیاء وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٤٠ التوبة) بس است از گمراهی توبه کنید - پیامبر اکرم (ص) : ((ما خانواده اى هستيم كه خداى سبحان آخرت را بر دنيا، براى ما اختيار فرموده است ، بزودى بعد از من ، اهل بيتم در شهرها و سرزمين ها پراكنده و آواره خواهند شد، تا اينكه درفش هائى سياه از مشرق زمين به اهتزاز در آيد كه حق را مى طلبند، اما حقوقشان را اداء نمى كنند، آنان دست از حق برنمى دارند، اما اجابت نمى شود ديگر بار درخواست مى كنند، به آنان اعتناء نمى شود، در اين صورت ، دست به مبارزه زده و به پيروزى دست مى يابند، هرگاه كسى از شما و يا ذريه شما آن زمان را درك كرد بايد به پيشواى از اهلبيت من بپيوندد اگر چه با دشوارى ، بر روى برف سينه خيز برود، آنها درفش هاى هدايتند كه آنها را بدست مردى از اهل بيت من مى سپارند، كه نام وى مانند نام من و نام پدرش نام پدرم مى باشد، او مالك زمين گردد و آن را پر از عدل و داد مى كند آنگونه كه از جور و ستم پر شده است )) ملاحم وفتن سید بن طاووس صفحه ۳۰ و ۱۱۷
۲ - امیرالمومنین علی علیه السلام : (( پرچمهایی از مشرق زمین به احتزاز در می آیند که از جنس پنبه و کتان و حریر نیستند ، این پرچمها نشان و مهر سید بزرگ را برخود دارند و مردی از آل محمد صلی الله علیه و آله وسلم آنان را فرماندهی میکند . روزی که در مشرق به حرکت در آیند بوی عطرشان چون مشک در مغرب به مشام میرسد و هراس و وحشت به مدت یک ماه ، پیشاپیش آنها حرکت میکند ... )) بحار الانوار ۵۳/۸۲
۳ - پیامبر اکرم (ص) : ((درفشهایی از ناحیه مشرق به اهتزاز درآید که مربوط به بنی عباس است و تا زمانی که اراده خداوند تعلق گیرد باقی خواهد بود . سپس درفش های کوچکی از ناحیه مشرق بیرون می آید و با مردی از نسل ابو سفیان و لشکریانش مبارزه کند و مردم را به طاعت مهدی سوق دهد ... )) نسخه خطی ابن حماد صفحه ۸۴ و ۸۵
۴ - در دعای مشهور امین الله اینگونه میخوانیم : (( انت الهی و سیدی و مولای ، اغفر لاولیائنا و کف عنا اعدائنا واشغلهم عن اذانا و اظهر کلمة الحق واجعلها العلیا و ادحض کلمة الباطل واجعلها السفلی انک علی کل شیء قدیر )) و در آیه ۴۰ سوره توبه خداوند متعال میفرماید (( کلمة الله هی العلیا )) و همچنین رسول اکرم در شان و مقام علی علیه السلام میفرمایند (( علی مع الحق و الحق مع علی )) و به راستی چه ارتباطی بین نام جلاله الله و حق و نام مولای متقیان علی علیه السلام وجود دارد ..

برادر : شما که گاهی اوقات برای ناموس دیگران مزاحمت ایجاد میکنید و به دنیایی که چیزی انتهای آن نیست دل بسته اید.

خواهر : شما که با رعایت نکردن حجاب خود عده ای از افرادی که هیچ ارزش واقعی برای شما قائل نمیشوند را به دنبال خود می اندازید.

یا آنهایی که فکر میکنند وقت برای توبه زیاد است و به خود وعده هایی بی اساس میدهند

بخدا اینجا دنیایی است که شما حتی قادر به تشخیص ثانیه ای بعد از عمر خود نیستید و شاید دقیقه ای بعد نوبت رفتن شما باشد.

*با خود فکر کن اگر همین الان نوبت تو شود آیا آماده برای ترک دنیا هستی و آیا جایگاه خوبی خواهی داشت؟؟؟!

آیا بعد از این کسی به کمک شما می آید مگر پدر و مادر آنهم فقط به قسط فاتحه ؟

این هم گفتم که فقط تو این دنیا مادر و پدر به درد آدم میخورن نه کس دیگه ای.

و میمانید که باید جواب گوی اعمال خود باشید نکیرو منکر با گرز آتشین می آید وای بحالت از بی نماز باشی گرز آتش را چنان بر ما تحتت فرو می کند تا روز قیامت کونت پاره است و از کون درد خون از چشمانت می چکد هر کسی از ماتحت کشته شده باشد همین درد را دارد

و تنها چیزی که از تو در دنیا باقی میماند این است!!!! جناب پرفسور جناب شاه جناب تیلیاردر این آینده کله شما و من است با همه ادعایمان

کلام آخر: برادران و خصوصا خواهران عزیز پس بیاییم عبرت بگیریم قبل از اینکه خدای نکرده گرفتار عذاب الهی بشیم از خداوند طلب توبه و بخشش کنیم از گناهانی که مرتکبش شدیم و قطعا خداوند بسیار بخشنده و مهربان است. و همیشه بر اعمال خود نظارت کنیم پیش از آنکه کار از کار گذشته باشه و دیگر راه برگشتی نداشته باشیم.

دزدان فدک فاطمه 310 گمراه دین 310 دلیل نفاقه 310 جهل عرب 310 اباجهل در دین310 نیرنگ 310 ابله منافقا 310یا بلاء دین اسلام 310عمر 310 گمراه دین310 منکر 310 کفری 310 منکر310نیرنگ310حرامیان 310گمراه دین310بمار زنگی 310کفری310 احمقها احمقها 310منکر 310جاهل منافق310 گمراه دین 310نمرودی 310 نامردیه 310عمر 310 نیرنگ310نمرودی310 سامری310 گمراه دین310 اباجهل در دین 310 بی ایمان دین اسلام 310 310 عمر 310 قاصبان بدین 310 جاهل منافق 310 ابله منافقا 310 عمر 310 گمراه دین 310 جاهل منافق 310 کفری 310حرامیان310 ابله منافقا 310 نامردیه 310دزدانه فدک فاطمه 310 منکر 310 وهابیه منافقی 310 عمر310 فتنه ها 310+231= 541 ظالم 971-430 مقصر = 541 +430 مقصر = 971 ظالم -310 عمر ظالم 971-310 عمر = 661 عثمان - 430 مقصر = 231 ابوبکر مکرن310حرامیان 310بی ایمان دین اسلام310 عمر به ابحد عمر310نیرنگ 310حرامیان 310جاهل منافق 310نمرودی310 گمراه دین310 فاسق دینه 310کفری 310 فاسقه دین310 فاسق دینه 310منکر 310نیرنگ310 عمر310نامردیه310 کفری 310نیرنگ 310گمراه دین310ابله منافقا310 نامردیه310حرامیان 310عمر310منکر 310نمرودی 310نیرنگ310نمرودی310 گمراه دین310 فاسق دینه 310کفری310 310حرامزاده پلید310بدجنس عالم احمقا 310گبر پلید دین 310 منکر 310سگ هار پلید 310وحشی هاریا 310بابقره 310حاهل منافق 310 بمردک پلید 310حرامزاده پلید310 فاسق دینه310کلب کلب هار310جهل مرکبی 310بمار زنگی 310 رمز زناه310 فسق کلیه310گمراه دین310گمراه دین310 فسق دینها 310گمراه دین 310 جاهل منافق310 فاسق دینه 310 فسق دینها310 دزدان فدکه فاطمه 310دزدان فدکه فاطمه310حرامیان310بی ایمان دین اسلام 310گبرپلید دین310 310 حرامیان310 دقلبازملحد310ببقرها 310بقلدره دینه310کلب کلب هار310 جاهل منافق 310نارجهیما 310سم ری310سامری قوم محمد عمرابن خطاء 310 گمراه دین310جهل مرکبی310با کافرها 310بانادانه دین اسلام310 بمردک پلید310 آشوبا310 دقل بازملحد310کفری310 منکر310سامری310 گمراه دین 310جاهل منافق 310حرامیان 310سم ری 310 سامری قوم محمد و سامری قوم موسی شجره الملعونه بودند 310 منکر 310سگ هارپلید310 310کلب کلب هار310وحشی هاریا310فس قینی310 دلیل نفاقه 310 جهل عرب 310 اباجهل در دین 310ابله منافقا 310جاهل منافق 310 سامری 310سم ری 310 سامری قوم محمد و سامری قوم موسی شجره الملعونه بودند310 گمراه دین 310 منکر 310 کفری 310 نامردیه 310 عمر 310 جاهل منافق 310 حرامزاده پلید 310 رمززناه 310 گمراه دین 310منکر 310نامردیه 310با وهابیه نادان دین حق 310 کفری310 نیرنگ310نمرودی 310سامری310 310مار زنگی 310کفری منکر 310جاهل منافق 310 نامردیه 310عمر 310 سگ مردها310نیرنگ 310نمرودی310سامری310 گمراه دین310 مکرن310 خباثتی1512-1202 سه خلیفه = 310 عمر 310 منکر 310کفری 310نامردیه 310 منکر310 کفری310نیرنگ 310 عمر310بوگند مردابا 310سگ مرد ها 310 کبر پلید دین 310بقلدره دینه 310نار جهیما 310 به ابجد خائنان 772-451 عمر و ابوبکر = 231 ابوبکر 231 فاسق 231عصیان 231 ابوبکر231 نفاق 231 عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 با دزد گربها231 ادیانی جعلی باطل 231 بابی عقلیها231یاابوسفیانی231دورویه 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231 احمق ملحد231 لانه جاسوسیه 231با احمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 احمق ملحد 231جزو خائنان به رسول خدا بوده الله اکبر کلمات هم غوغا نموده اند به ابجد اشراردینها772-541= 231 ابوبکر ابوبکر231 نفاق 231 عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 با دزد گربها 231 بابی عقلیها 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231با احمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 ابوبکر و عمر 541قاتلی 541 عدواهل بیت 527 +14 معصوم = 541 ابوبکر و عمر 541 عدواهل بیت بوده اند

+ نوشته شده در پنج شنبه 20 اسفند 1395برچسب:,ساعت 21:9 توسط برای تبادل لینک ابتدا ما را با عنوان اسلامه حق 245 علی 110+ 135فاطمه = 245 و آدرس aaaali110.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.به ابجد اسلامه حق 245 یعنی فاطمه و علی 245 وصی پیامبر 359-231 ابوبکر = 128حسین وزیر پیامبر 476 - 231= 245علی فاطمه 245وصی نبیا 169علی مهدی169 با نماینده بحق محمد علی حسن حسین مهدی 245 اسلامه حق 245 یعنی علی110+ +135= 245 اسلامه حق 245 منظور علی و فاطمه پدر مادر شیعیان میباشنددرود و صلوات خدا بر پدر و مادر شیعیان اهل بیت پیغمبر اسلام |

 

 

 

 

 

 

 

 

پیشوا و سالار جهان در کلام الهی و غیبی خود میفرماید144 إِیَّاکَ وَ ظُلْمَ مَنْ لَا یَجِدُ عَلَیْکَ نَاصِراً إِلَّا اللَّهَ»144 بترس از این که به کسی ظلم کنی که یاری جزء غیر خدا ندارد حروف این حدیث قدسی 31 یعنی کلام حق 31 نور قرآن 31 حرف قطعا" به 5 تن +12 امام و 14 معصوم = 31 خانواده محترم رسول خدا ظلمهای فراوانی شده نشده اهل بیت رسول خدا را در قتلگاه کربلاء به خاکو خون کشیدندامام حسین به لشگر کفر فرمود برای چه می خواهید با اهل بیت پیامبر بجنگید فرمودند می خواهیم انتقام خودمان را از علی بگیریم تمام سران کفر به دست امام علی به درک واصل شده بودند و ابجد این حدیث قدسی 144 ضرب 12 امام میباشد یعنی 114 سوره قرآن +30 جزء آن = 144 به ابجد کبیرو وصغیر اسلام 144 ضرب 12 امام در خودش 144 نشانه امامت 144 واقعا" احادیث قدسی نور الهی ائمه شیعه میباشند 

 

 شه مردان 600 -541فتنه ها =59 مهدی شه مردان بعالم 743- 541=202 محمد علی 202مگر نام محمد هم علی نیست آئینه روی محمد علیست صد کتابوصد حدیث آئینه روی محمد علیست کسی که چون محمد است جمال روی خاتم است جان نبی علی ولی قائم آل محمد است  بقرآن العظیم 1404-1202 سه خلیفه = 202 محمد 92+110علی = 202 اباصالح  دینه 202دینه اباصالح 202دین حسینی202 صاحبا اهل دین 202 عالمیان202 اهل دین محمدی202 محمد علی 202مومن الله 202 محمد92+110 علی =202 مومن الله 202 محمد علی202دین حسینی202 {جلوه الله بدیدگاه الله 202 بقرآن العظیم 1404-1202 سه خلیفه = 202 محمد 92+110علی = 202 اباصالح  دینه 202دینه اباصالح 202دین حسینی202 صاحبا اهل دین 202 عالمیان 202 محمد علی 202مومن الله 202 یا اصول دین 202 کلید ها اسلام 202 کلید ها بدین الله 202 امام کل دینها 202 یا اصل دین ها 202 آقا جانم ها 202محمد92+110 علی =202 مومن الله 202 محمد علی202دین حسینی202 وحی الهی بدین الله 202 محمد 92+110 دین الهی =202 محمد92+110 علی = 202 با صالح بدین 202کلید دین 128 حسین +74 فرقه = 202 صاحبا اهل دین 202 عالمیان 202 عالمانی202 علی محمد 202 وحی الهی بدین الله 202 بقرآن العظیم 1404-1202 سه خلیفه = 202 محمد 92+110علی = 202 اباصالح  دینه 202دینه اباصالح 202دین حسینی202 صاحبا اهل دین 202 عالمیان 202 محمد علی 202مومن الله 202 یا اصول دین 202 کلید ها اسلام 202 کلید ها بدین الله 202 امام کل دینها 202 یا اصل دین ها 202 آقا جانم ها 202محمد92+110 علی =202 مومن الله 202 محمد علی202دین حسینی202{جلوه الله} وحی آمد در غدیر خم علی جانشین محمد است من کنتو مولاء فهذا علی مولاء هر که من مولای اویم این علی مولای اوست اهل دین انتخاب غدیره 1587 - 1202 سه خلیفه = 385 شیعه نام شیعه 12 بار در قرآن آمده ولی نام فرقه های من درآوردی عمر یک بار هم در قرآن نیامده پس نامشان را به دیوار بکوبیم در قرآن نیامده است

نام شیعه 5 بار در قرآن آمده و 7 بار با ترکیباتش 7+5= 12 بار نام شیعه در قرآن آمده  ولی نام فرقه های باطل دین یک بار هم در قرآن نیامده مرد باشید و حرف حق را بپذیرید اینقدر بدبخت و نامرد نباشیدوَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ:قرآن را که قبول داری نام شیعه5بار مستقیم در قرآن آمده 5ضربدر 5= 25 شیعه 25اصل حق25آل الله25جلوه خدا25کعبه25خدایی25باحقی 25خدایی25 اصل حق 25بی باک 25 بپدیده25 زوایا25کعبه25 خدایی 25باحقی25 با نامه آدما 25نام آدم هم 25 کعبه25والله25نام آدم25 باردرقرآن آمده آدم باش و حق رابپذیربدبخت ونامردنباش چشمهایت راباز کن دارم با آیه قرآن باشما صحبت میکنم سمن بکمن عمیون فهم لا یعقلون اگر خدا کور و کرت گنگت نکرده باشه ان شاء الله حق را می پذیری و مثل یک مرد حق را میپذیری به ابجد صغیر فرقه25شیعه25 بهترها۲۵ کعبه ۲۵به امر خدا ۲۵ اصل حق ۲۵جلوه خدا ۲۵ بسیجی۲۵بجهادی ۲۵دلاور۲۵ جانه جانانه۲۵ محشره ۲۵ عاشقی ۲۵ره رسم۲۵اساسه ایمان ۲۵ایمان بخدا ۲۵علم خدا ۲۵بی انتها ۲۵استواره  ۲۵و مخلصونا ۲۵مخلصی۲۵رهحق ۲۵ضرب  ۵تن ضربدر ۵ =۲۵فقط یک فرقه اهل نجات  است۲۵ شیعه  میباشد ۲۵کعبه  ۲۵ رسول خدا ۲۵شناخت امامتت2۵ تقواء ۲۵عدالت ۲۵ بترازوی عدالتی۵۶۶-۵۴۱ عمر ابوبکر=25  به ابجد (دین حق و حقیقت کدام است566 منهای ابجد مرگ کافر۵۴۱ =۲۵ دین حق شیعه میباشد

 نام امام 12 بار در قرآن آمده است نام شیعه 5 بار در قرآن آمده است 5ضربدر 5= 25 نام آدم 25 بار در قرآن آمده آدم آدم باش و حق را بپذیر اگر دین نداری لااقل آزاد مرد باش پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 25 شیعه 25 اولین 25دین آدمی25به مکتب25پیامبر25دین آدم25اسم اعظمه 25بانام هاخاتم25محمده 25والله25 یاور 25استاداعظم 25نظرقرآن25 کعبه 25شیعه25والله 25باحقی25 قرآنی25به قدیس25شیعه25مخلصی 2استاداعظم25 نظرقرآن25شیداء25 شیعه25به امرخدا 25مخلصی 25عاشقی22 بادینها25 بسیجی25خوشآمدی25والله25باحقی 25قرآنی25کعبه25شیعه25مخلصی25تقواء25عدالت 25 نام شیعه 5 بار در قرآن آمده و 7 بار با ترکیباتش 7+5= 12 بار نام شیعه در قرآن آمده  ولی نام فرقه های باطل دین یک بار هم در قرآن نیامده مرد باشید و حرف حق را بپذیرید اینقدر بدبخت و نامرد نباشیدوَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ:قرآن را که قبول داری نام شیعه5بار مستقیم در قرآن آمده 5ضربدر 5= 25 شیعه 25اصل حق25آل الله25جلوه خدا25کعبه25خدایی25باحقی 25خدایی25 اصل حق 25بی باک 25 بپدیده25 زوایا25کعبه25 خدایی 25باحقی25 با نامه آدما 25نام آدم هم 25 کعبه25والله25نام آدم25 باردرقرآن آمده آدم باش و حق رابپذیربدبخت ونامردنباش چشمهایت راباز کن دارم با آیه قرآن باشما صحبت میکنم سمن بکمن عمیون فهم لا یعقلون اگر خدا کور و کرت گنگت نکرده باشه ان شاء الله حق را می پذیری و مثل یک مرد حق را میپذیریواقعا" حق دارید شیفته جمال با صفای حضرت مهدی نمونه عالم شوید خدا همه جاست گنج دین همه جاست و میبیند شما را امام جواد عليه السلام فرمود: با ارزش ترين اعمال شيعيان ما انتـظار فـرج است.امتی که راضی به کشتن فرزند پیامبرش باشدوحق را نپذیرد قطعا" اهل دوزخ است ان شاء الله در دنیا هدایت شده و به دوزخ ختم نخواهد شد تا دیر نشده توبه کنید نام شما یک بار هم در قرآن نیامده ولی نام شیعه 12 بار در قرآن آمده استوَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ طبق آیه قرآن فقط شیعه بحق و رستگار عالم استوَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ قال رسو الله یا علی انت و شیعتک هم الفائزون یا علی تو و شیعیانت رستگاران اهل عالمید وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 25 شیعه 25 والله25 آل الله 25 بانام آدم ها 25 بار در قرآن نام25 آدم انسانی 25 آدم باش انسان باش و حق را بپذیر نام آدم 25 بار در قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر نفهم بفهم  وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ:نام شیعه 5بار مستقیم در قرآن آمده 5ضربدر5= 25 شیعه 25پیامبر فرمودفقط یک فرقه اهل نجات است به ابجدفرقه 25 شیعه 25 پسر انسان 25 آدم مرد25 آل الله 25 وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ:نام شیعه 5بار مستقیم در قرآن آمده 5ضربدر5= 25 شیعه 25پیامبر فرمودفقط یک فرقه اهل نجات است به ابجدفرقه 25 شیعه 25 پسر انسان 25 آدم مرد25 آل الله 25 والله 25 نام آدم 25 باردر قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر آدم باش و شیعه باش وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ پسر انسان 25 آدم مرد25 آل الله 25 والله 25 بانام آدمها 25 گنج قرآنه25 خدایی 25نفس قرآن 25 شیعه25 وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ:نام شیعه 5بار مستقیم در قرآن آمده 5ضربدر5= 25 شیعه 25پیامبر فرمودفقط یک فرقه اهل نجات است به ابجدفرقه 25 شیعه 25 پسر انسان 25 آدم مرد25 آل الله 25 والله 25 نام آدم 25 باردر قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر آدم باش و شیعه باش وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ پسر انسان 25 آدم مرد25 آل الله 25 والله 25 نام آدم 25 گنج قرآنه25 نفس قرآن 25 شیعه25 والله 25 نام آدم 25 باردر قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر آدم باش و شیعه باش وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ پسر انسان 25 آدم مرد25 آل الله 25 والله 25 با نام آدمها 25خدایی 25 گنج قرآنه25 نفس قرآن 25 شیعه25   25باردر قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر آدم باش و شیعه باش وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ هرکسی شیعه نباشد بدبخت عالم استپیامبر فرمود هیچ کسی شیعه نخواهد شد مگر فرزند دخترم فاطمه باشد چرا شما شیعه هستی بخاطر اینکه از فرزندان عزیز کوثر قرآن فاطمه دختر رسوله 25خدایی 25والله 25شیعه 25 ابن رسول25 ابن بتول25 والله25 تقواء25 عدالت 25 اولین 25دین آدم25 شیداء 25 شهید ها 25 خوش آمدی25 «ايستاده» 25 (قائم) در کتاب شاکموني؛ ایستاده 25«ماشيع» (مهدي بزرگ) در تورات عبراني؛ شیعه 25 ماشیع 25نظر قرآن 25 استاد اعظم 25علمه 25 والله 25 راستگوها 25 ماشیع 25«ماشيع» (مهدي بزرگ) در تورات عبراني؛ ماشیع 25  شیعه 25

 

وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ:

به ابجد حق 12اسلام12انجمن12 نجات بخش12حق12 اسلام 12واجب12امامن12ساعت12ماه های سال 12اسلام 12 اخلاق12واجب12حق12حق کعبه هم12 ضلع دارد شیعیان علی است14حرف با12 نقطه=26راه حق26علی26دوازده امام 12+14معصوم = 26راه حق26بیعت26وصیت26غدیر26 انتخاب درست26بت شکنی26بدوش نبی 26امام دین26علی26 دین آدما26عشق به خدا 26دین خداه26علی 26طلاء26+26 علی= 52 هر سال 52 جمعه داریم 52+313روز=365 روزسال5+6+3=14 معصوم خانواده محترم رسول خدا (ص)را 14معصوم میگویند

ره الله 5تن +12امام+14 معصوم =31 ره الله31

به ابجدفاتح دین اسلام 685 منهای 541 ابوبکروعمر = 144 ضرب 12 امام در 12 = 144  آیه وعتصموبحبل الله جمیعا" ولاتفرقو 144 ریسمانی الهی 12 امامن12 گل گل 12ساعت اهل12 اسلام12بماه12اسلام 12 واجب 12 اخلاق12 12بماه12 بچشمها 12 زبان اهل12 اسلام12بماه12اسلام 12 واجب 12 اخلاق12اگر دین ندارید لا اقل آزاد مرد باشید به ابجد12اسلام 12حق12 اخلاق 12 واجب12 حق 12 اسلام 12 ساعت 12ماهها12 قلب 12 نجاتبخش12 هوا 12 اخلاق 12 واجب12 اهل 12 حم12 آیه 12 سوره 12 در12 باجنت 12 جانها 12زبان12 بچشمها 12 چشمه های جاری در قرآن 12 رگهای عصب مغز انسان 12 رگ میباشد ماهای سال12 برادران یوسف 12 مغز انسان 12 رگ عصب دارد  12 امام +5 تن = 17بانماز 17فهم17مظهر17 اسلام ناب 17اسلام ناب17واجبه 17باباطن 17قبله 17 کسی که در نماز صبح سپید به شهادت میرسد 12 امام بودند12+ 17= 31   یعنی 5 تن +12 امام +14 معصوم = 31 باطن قبله 31 نور قرآن 31 کلام حق31 قر آن ناطق 31 باطن قبله 31 یعنی 5 تن +12 امام +14 معصوم = 31 باطن قبله 31 ظاهر قبله 31ره الله 5تن +12امام+14 معصوم =31 ره الله31

 در تورات و انجیل  فارقلیط شد پرکلیتوسه 47به ابجد 47کسانی است که نام آنها بر سر زبان ها باشد و همه کس آنها را ستایش کنندبه علم ریاضی علم ابجد قرآن  پرکلیتوسه  47 منظور نبوت خاتم و اهل بیت او میباشند  پرکلیتوسه 47 به شگفتی آيه تطهير دقت کنیم: این آیه قرآن 47 حروف دارد 47 شجره مطهره 47 و 12 امام هم حروف اسمشان 47 میباشد  این آیه نورانی اهل بیت هم 47 حروف میباشد 47(إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا)47این آیه دارای 47حرف میباشد. تعداد حرفهای اسامی زیر :فاطمة 5 علي 3 حسن 3 حسين 4 علي 3 محمد 4 جعفر 4 موسى4 علي3 محمد 4 علي 3 حسن 3 محمد 4 در مجموع 47 حرف.در قرآن ثبع المثانی من القرآن العظیم مراد نام ائمه شیعه بدون تکرار در قرآن 7 بار آمده چهار علی چهار محمد دو حسن جعفر موسی که در راه است انشاء الله با عصای و انگشتر سلیمان در راه است47 شجره مطهره 47 منظور خانواده پیامبر میباشد ابجد 47 شجره مطهره 47

 نام شیعه چندین بار در قرآن آمده ولی نام شما یک بار هم نیامده  شیعه یعنی چه385به ابجد کبیر لا اله الا الله 166+محمد92+110علی +17 نماز = 385 شیعه شیعه یعنی دین اسلام 196+دین الله 130+ 59 مهدی = 385شیعه علی شیعه یعنی دین الهی 110+135 دین الله +128 کلید دین +12 امام = 385 شیعه یعنی لا اله الا الله166+ حق 108 +100 اهل دین+11 امام شهید = 385 شیعه یعنیلا اله الاالله166+59 مهدی امام+ 60 ثانیه +100اهل دین = 385شیعه یعنی لا اله الاالله166+ علی 26+82 امام مهدی امام+100 اهل دین +11امام شهید = 385 شیعه لا اله الاالله166+ علی 26+82 امام مهدی امام+100 اهل دین +11امام شهید = 385 شیعه 385 مرد عالم شیعه یعنی دین الهی 110+135 دین الله +128 کلیددین+12امام =385شیعه یعنی شیعه یعنی لااله الاالله166+26راه حق+82مهدی امام+ اهل دین 100+11امام شهید = 385 شیعه دین بحق الله 245 فاطمه علی +کلید دین حسین 128 +12 امام =385 شیعه12 بار در قرآن آمده پیامبر در این حدیث نورانی خود و علی را پدران کدام امت میدانند  قال رسو الله =انا و  علی ابواه هذاه الامه 275+110علی=385شیعه 385مرد عالم385  انصاف داشه باشیدحق را بپذیرید  { قال رسوالله} کتابی الله وعترتی1587-1202 عمر ابوبکرعثمان =فرقه 385شیعه385 پیامبر فرمودفقط یک فرقه  اهل نجات است پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه ۳۸۵ شیعه ۳۸۵مرد عالم 385 شهید بدین 385 علی110-495بمب اتمی=385شیعه 385 با منجی علم اسلامی385 با اسلام ناب محمد علی 385 مذهب اسلام محمدی 385 اسلامنا محمد علی 385بطریق دین 385 شهید بدین 385 معجزه دینه اسلامه 385 با روزنه امید جهان 385 با راه دین حق 385 با بیداریه اسلامیه 385 بقال رسوالله= اناوعلی ابواه هذاه الامه275+110 علی = 385 شیعه پیامبر خود و علی را پدران شیعه میداند  منوعلی پدران این583 امت اسلامی 583 شیعه بدین اسلام 583 عاشوراه 583 اهل بیت فاطمه 583  اهل تسبیح الله583 ابجد 5 تن آل عباء 583 از راست بخوان 583 براستی شیعیان فرزندان بحق اهل بیت پیامبرند385 شیعه 385 به ابجدخورشیده جهان تاب1587 -1202 سه خلیفه وهابی = 385 شیعه385قال رسول الله 1587 کتابی الله وعترتی 1587-1202 عمر ابوبکرعثمان = 385 شیعه385 عترت پیامبر میباشدپیامبر فرمود هیچ کسی شیعه نخواهد شد مگر فرزند دخترم فاطمه باشد فاطمه بر شیعه عزت میدهد درس توحیدو نبوت میدهد
 به ابجد کبیر لا اله الا الله 166+محمد92+110علی +17 نماز = 385 شیعه قال رسوالله 
یاعلی انت وشیعتک هم الفائزون یاعلی تووشیعیانت رستگاران اهل عالمید نفاق چیست و منافق کیست 231231 ابجد ابوبکر 231 نفاق 231 عصیان 231 است منافق 271 کوردلی 270=541 عمر ابوبکر541 منافق کوردلی 541 عمر ابوبکر541 فتنه ها 541 اهله شر541 کافر پلید دین اسلام 541 دشمنه اسلامی 541 دین اسلام هم مانند دین مسیحیت 74 فرقه های شیطانی 74 یا فرقه های شیطان 74  74کافرا پلید دین اسلام74 فرقه باطل می باشند که ابجد صغیر عمر ابوبکر عثمان 74 میباشد اینم آیه قرآن 74 ان من المجرمین منتقمون 74 ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد 74کافرا پلید دین اسلام74ابجد صغیر عمر ابوبکر عثمان 74 74کافرا پلید دین اسلام74  به علم ریاضی قرآن231 یا بگبرهای 231 یابوگبری231 نفاق 231 ابوبکر231 یا بگبرهای 231 یابوگبری231راه دزدی 231 عصیان 231 نفاق 231 با اهل نفاق منافق = 541 فتنه ها 541 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپاخیزند به ابجد فتنه ها 541 اهله شر541 آفت کلی 541 مکافات 541 قاتلی541 عداوتین  541 مرگ کافر 541 دشمنه اسلامی 541 عمر ابوبکر541 با اهل منافق نفاق 541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541 کافر پلید دین اسلام 541 یامنافقین نادان ملحدی 541 ظالم 971-430 مقصر = 541 کافرپلیددین اسلام 541 عمر ابوبکر 541 به ابجد ظالم 971-430 مقصر = 541 عمر ابوبکر 541 با اهل نفاق منافق 541 کافر پلید دین اسلام541
 دروغ گویان دین اسلام 1473-271 منافق = 1202 عمر ابوبکر عثمان 1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 ما مجرمان را سخت انتقام خواهیم گرفت به ابجد خیانت امانت در قرآن به علم ابجد خیانت امانت 1553-351 قرآن = 1202 عمر ابوبکر عثمان 1202 بکافران محض1202 احمق پلیدی دشمن خدا 1202 ارتش کفار 1202  بخیانت کاران ابله 1473-271 منافق = 1202 عمر ابوبکر عثمان 1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون ما مجرمان را سخت انتقام خواهیم گرفتبه ابجد خیانت امانت در قرآن به علم ابجد خیانت امانت 1553-351 قرآن = 1202 عمر ابوبکر عثمان 1202 بکافران محض1202 احمق پلیدی دشمن خدا 1202 ارتش کفار 1202 بخیانت کاران ابله1473 -271= 1202 -بخیانت کاران ابله1473 - 271 منافق =1202 عمر ابوبکر عثمان 1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون ما مجرمان را سخت انتقام خواهیم گرفت
 به ابجد بدعت کنندگان 651-110دین الهی=541 عمر ابوبکر 541فتنه ها541اهله شر541دشمنه اسلامی541عمرابوبکر 541فتنه ها541دشمنه اسلامی541مکافات541آفت کلی541 پیامبرفرمودبعدازمن فتنه هابپا خیزندبه ابجدفتنه ها541عمر ابوبکر 541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541 کفار پلید دین اسلام 541 اهله شر 541 فتنه ها 541 عمر ابوبکر 541 ظالم 971-430 مقصر=541عمر ابوبکر منافق 271 کوردلی 270=541 عمر ابوبکر541 منافق کوردلی 541 عمر ابوبکر541 فتنه ها 541 اهله شر541 کافر پلید دین اسلام 541 دشمنه اسلامی 541 دین اسلام هم مانند دین مسیحیت 74 فرقه های شیطانی 74 یا فرقه های شیطان 74  فرقه باطل می باشند که ابجد صغیر عمر ابوبکر عثمان 74 میباشد اینم آیه قرآن 74 ان من المجرمین منتقمون 74 ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد 
اگر شما با ابجد کبیر توانستی کافررا در باره مولایم و ابجدش بکار ببری والله بدون هیچ قیدو شرط به دین شما در خواهم با یک کلمه میگویم عمر 310 منکر310 کفری 310 حرامیان 310 جهل عرب310عمر310 اباجهل در دین 310 عمر310 کفری310 آمد والله اگر اعجوبه ای در ادیان دیگر پیدا شوند و علمی بتوانند مثل اینجانب دینشان را ثابت کنند من با افتخار میپذیرم و به دینشان در خواهم آمد با افتخارمن شیعه قائم آل محمد (عج) میباشم و به مولایم افتخار میکنم که به امر خدا میتواند کور مادرزاد را بینا کند و مردگان را زنده و در یک چشم به هم زدن کره زمین را در می نوردد ایشان قادر است در یک ثانیه شما را شیعه گرداند ایشان میتواند در یک ثانیه شما را فرا بخواند حضرت خضر و الیاس و عیسی و عزرائیل غلام ایشان میباشند امر کند جانتان را خواهد گرفت از هر کسی پرسیدم گفت من غلام حضرت مهدی میباشم عجب اربابی در جهان همه غلامش میباشند خاتم پیغمبران حضرت محمد فرمود من و پدر و مادرم به فدایش خلاصه همه عالم فدایی اوست اگر غلامش نباشی پس دشمنش هستی بزودی ما تلکلیف دشمنان اسلام را روشن خواهیم کرد یا برادر ما خواهند شد442یا دشمن ما 442-132 اسلام =310گمراه دین310 منکر310 عمر310 هر کسی طرفدار منکرگمراه دین عمر310 باشد دشمن اسلام محسوب میگردد دائشی های بی دین و 74 فرقه گمراهشان که نامی در قرآن از آنها برده نشده باید فکری بحال خودشان بکنند = 132 اسلام 132 امام کل 132 قلب 132 بدین الله 132 بیا تا رستگار شوی  مولای ما 272نماینده اله الله272 -231 ابوبکر= 31 نورقرآن 31 قرآن ناطق31 کلام حق 31 یعنی 5 تن +12 امام +14 معصوم = 31 کلام حق 31 نور قرآن 31  در زمین است نام شیعه زینت قرآن بوود غیر شیعه نیست در قرآن ابد


می خوانمت که باز بخوانی مرا به نام،می خوانمت که باز بجویی مرا به کام.من با وضوی مهر تو بیدار می شوم،

من در نماز عشق تو هشیار می شوم،در چشم های توست که من شعله می کشم،

از آه های توست که من غرق آتشم؛ الآن زیر درخت طوبی در بهشتشم جنگ 73 ملت همه را عذر بنه چوندیدند حقیقت ره افسانه زدند به دهر هر خبری هست به زیر پرچم توست اگر کسی دره دیگری بزند ز بی خبریست عربستان وهابی کافر باعث شده هزاران انسان کشته شوند آنها انسان های بی گناه را می کشند آنها حجاج خانه خدا را کشتند و حالا گفته اند ایران ناامن است آدمکشان بی آبرو خیلی پررو تشریف دارند گفته اند فوتبال در ایران نباشد ایران نا امن است فیفای احمق هم طرفدار آدم کشان تاریخ شده اند نمی دانند که عربستان مسبب تمام گرفتاری های سه کره جهان است آنها هنوز لیاقت ساخت ماهواره را ندارند عقب افتاده ترین کشور جهان عربستان است بیابان گردهای موش خور چلپاسه خور هنوز 70 درصد مردم عربستان پا برهنه در صحراها راه می روند و شیرخر و تخم چلپاسه می خورند

والله اگر بجای کلمه شیعه در قرآن حنبلی بابا بود والله سنی میشدم خجالت بکشید نام شما یک بار هم در قرآن نیامده محکم بزنید به دیوار هر چه در قرآن نیامده محکم عمررا یه جوری به دیواربکوبید تا تقش دربیاد خودتون گفتید به قرآن رجوع کنید اگر نبود عمرکشون محکم به دیوار بزنید عمر را از چپ بخوان میشه رمع به الاغی که رم کند و جفتک در هوا بیندازد و یک پیچ 49 درجه بزند به گله الاغ رمع می گویند عمر= رمع  ابوبکر = رکب وبا  یک آیه قرآن آوردم که نام سلیم هم توش باشه سلیم خجالت بکش بسه گمراهی آبا سلیم تسلیم شو روز قیامت سرویست می کنند  والله برای من فرق نمی کنه ابجد علی و فاطمه 245 مبینم بزودی همه برادران ایرانی یک صدا یا علی میگویند و منجی عالم را از خدا می خوانندمنجی 245 منجی اسلامی245 دینه بحق الله 245 اسلامه حق 245 علی 110+135 فاطمه = 245 اسلامه حق 245 فاطمه و علی میباشنداسلامه حق 245 اسلامه حق245 دین بحق الله 245 علی 110+135 فاطمه = 245 یعنی دین الهی 110+135 دینه الله = 245 فاطمه +علی = 245 با کل ادیان دین الله 245 با نماینده های الله 245 علی+فاطمه =245 دین بحق الله 245حق اسلامه 245 بخدا من شما را دوستت دارم سلیم خیلی عزیزی نازگلی خودت گفتی آیه قرآن بیاور من قبول میکنم به بچه هاتون بگو همه علمای شما جمع شوند یک مقاله ریاضی قرآن بنویسند نمی توانند عمرن حرف زدن راحته با قرآن ثابت کنید خدا را شکر که شما براه راست هدایت شده و شیعه میشوید به شما و تمامی دوستانتان در سیستان قربلوچستان تبریک میگویم همیشه به یادتان هستم  نام شیعه زینت قرآن بوود غیر شیعه نیست در قرآن ابد مخسرتون کردند که دخترا موقع نماز دستاشونو بگیرند به سینه ها شون عمر به سینه حساس بود موقع نماز هم می خواست ببینه سینه دخترها چقدره من هر موقع می بینم دخترا دست به سینه ما هستند خندم میگیره اخه عمر گفته به ابجد عمر22 مقصر 22 ابابکر 22 شیطان 22 هذیان 22 در کتابهای اهل سنت نوشته پیامبر مثل شیعیان دست افتاده نماز میخوانده اینم آدرسش از کتب اهل سنت که در نماز واجب حرام است دست به سینه و یا دست به دل وچیز نماز بخوانی حرام است شما کتابهای خودتان را هم قبول ندارید شما را گمراه کرده اند آخه شما رانادان فرض نموده اند عمر میگفت خر گیر آوردی سوار شو معطلش نکن در بیابان تا دلت بخواد چلپاسه است آرزو میکنم زیر هر سنگ سه تا چلپاسه باشد این آرزوی عمر بوده

مذاهب اهل سنت نیز در این مسأله گر چه به هر دری زده ‏اند، اما به دلیل قانع کننده ‏ای نه تنها بر استحباب قبض در نماز، بلکه بر جواز آن هم دست نیافته ‏اند، بلکه می توان گفت دلیل بر خلاف دیدگاه آن‏ها وجود دارد و روایاتی که از شیعه و اهل سنت در باب کیفیت نماز رسول خدا (ص) نقل شده است، اشاره ‏ای به قبض نکرده ‏اند و ممکن نیست پیامبر اکرم در طول تمام زندگی یا بیشتر آن، چنین عمل مستحبی را ترک کرده باشد. اکنون دو نمونه از این روایات را نقل می کنیم: یکی از طریق اهل سنت و دیگری از طریق شیعه امامیه نقل شده و هر دو کیفیت نماز پیامبر (ص) را بیان می کنند و در هیچ یک به قبض اشاره ‏ای نشده، چه رسد به کیفیت آن. قبض، بدعتی است که پس از رسول اکرم (ص) پدیدار شده است. سند ما در این زمینه، دو حدیث صحیح است که یکی از طریق اهل سنت و دیگری از طریق شیعه روایت شده و هر دو، دلیل قاطعی هستند که سیره پیامبر و اهل بیت بر رها کردن دست‏ها در نماز بوده و گرفتن یکی از دو دست به وسیله دیگری به نشانه خضوع در نماز، پس از رحلت رسول خدا ساخته و پرداخته شده است:به علم ریاضی قرآن بدعت شیطانه 851-541 فتنه ها عمر ابوبکر= 310عمر 310 با اهل منافق 310 حرامیان 310 بمزاحم های دین اسلام 310 رزل بدینی 310 با اهل منافق310 ابله منافقا 310جاهل منافق310حرامیان 310گمراه دین310جهل عرب 310اباجهل در دین310منکر310عمر310310گبرپلیددین310 کفری 310حرامیان310

310عمر310با فاسد فاسق اسلام 310با قاصب کل دین 310 بناحق پلید اهل دینی310 بیداد گرانه ابله 310 احمقان اهل دینی 310 یا وهابیه منافقه310 عمر310جهل عرب310اباجهل دردین

310اهل دین دین عدوالله 310عمر310جهل عرب 310اباجهل در دین 310گمراه دین 310فاسق دینه 310شمرا310نمرودی 310نیرنگ 310عمر 310فاسق دینه310با قاصب کل دین 310 بناحق پلید اهله دینه310 بیداد گرانه ابله 310 احمقان اهل دینی 310 یا وهابیه منافقه310نامردیه 310دزدانه فدک فاطمه 310بمار زنگی 310کفری 310منکر 310جاهل منافق 310 نامردیه 310عمر 310یا بلاء دین اسلام 310گبر پلید دین 310بقلدره دینه 310احمق بی دین ها 310 جهل عرب 310 اباجهل در دین 310 گراز نااهلیه 310 دزده دین اسلامی 310 نار جهیما310عمر310بااهل منافق 310حرامیان310فاسدین الدینی 310 فاسقی پلیدیه 310بمزاحم های دین اسلام310رزل بدینی310احمقهای فاسد310منکر310حرامزاده پلید 310وهابی کودن دین اسلامی310 قاصبان بدین310 رمززناه 310گمراه دین310 کوره دینیه 310جهل عرب 310 اباجهل در دین310یابلاء دین اسلام310منکر310نامردیه310باوهابیه نادان دین حق310دلیله نفاق 310کفری310نیرنگ310نمرودی310کلب کلب هار310عمر310سگ هار پلید310دلیل نفاقه310جهل عرب310دزدان فدکه فاطمه310بمارزنگی 310 کفری310 اهل نابکار 310بعالم بی عملی 310 پرمدعاه 310با نادان کل عالمی 310 ابله بکل عالم 310 فاسق دینه310 پلید فاسدان دین 310 احمق ها نادان پلید310پلیدها احمق نادان 310منکر310جاهل منافق 310منافق ابلها 310نامردیه310یه فاسقی پلیدی310نامردیه310اگر شما با ابجد کبیر توانستی کافررا در باره مولایم و ابجدش بکار ببری والله بدون هیچ قیدو شرط به دین شما در خواهم با یک کلمه میگویم عمر 310 منکر310 کفری 310 حرامیان 310 جهل عرب310عمر310 اباجهل در دین 310 عمر310 کفری310

بدعت شیطانه851-541عمرابوبکر=310عمر310بااهل منافق310 اباجهل در دین  عمر310جهل عرب310با قاصب کل دین 310عمر 310 مقصر 430+231 ابوبکر= 661 عثمان +310 عمر = 971 ظالم 971+231 ابوبکر= 1202 سه خلیفه قاصب دین اسلام اینم آیه قرآن به ابجدشان 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 بکافران محض 1202 ارتش کفار 1202 نفاق ظالم1202 سه خلیفه 1202 بکافرا نفاق قاصب پلید1202 ابجدظالم971-430مقصر=541عمر ابوبکر541 مقصر 430+231 ابوبکر =661 عثمان 661+310 عمر =971ظالم به دست میآید971ظالم 971+231 ابوبکر= 1202 ابجد سه خلیفه 1202 مقصر430 + 231=661 عثمان مقصر 430 +310 عمر +661= 971 ظالم به دست می آید عثمان661+310 عمر = =971 ظالم به دست می آید خیانت کار عالمی 1433-1202 سه خلیفه = 231 ابوبکر با پلیدترین ملحدها 772-541عمر ابوبکر= 231 ابوبکر 231+310 عمر = 541 +430مقصر = 971 ظالم به دست میآید = 541 +430 مقصر = 971 ظالم به دست میآید مقصر 430+310 عمر +231 ابوبکر =971 ظالم971+231 ابوبکر رکب وبا =1202 سه خلیفه عمرابوبکرعثمان1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت انتقام میگیریم این آیه قرآن هم به ابجد صغیر هم به ابجد کبیر ابجد ابوبکر عمر عثمان میباشد1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 خداوند میفرماید ما ازمجرمان سخت انتقام میگیریم 1202 ابجد ابوبکر عمر عثمان 1202مخالف قرآن با نااهلی 1202 تفرقه در ادیانه اسلامی 1202 بافاسد ترین دشمن1202 ارتش کفار1202 بکافران محض 1202دزد غافله ادیان 1202ریاست فتنه ها1202 اهل ظلم دین اسلام 1202منافقه کفاره قریشی 1202 غافل نا اهلی 1202 کفر عافت قرآن 1202 با نامردتر از نامردا1202 ظالمی فاسدی بدین 1202 حاکمان ظالمه اهل دینها 1202 احمقان فاسد دین اسلامی 1202 خار ذلیل منافقان 1202با خبیث نا اهل1202 بدبخت اهل عالمی 1202 با کافران پلیده ملحده ستمگری 1202با ملحد خبیث ظالم بدجنس بدین الهی 1202بدبختان بکل عالم 1202 خلیفه لا مذهبه قاصب دین الله 1202ستمکارترین انسان1202به خلیفه لا مذهبه قاصب 1202خلافکاران اهل کفر 1202ریاست فتنه ها 1202با دشمن خائن اسلامی 1202 کفر آفت قرآن 1202غافل کل آدمها 1202بدترین دشمن اسلامی 1202با فاسدترین دشمن1202 1202ستمکارترین انسان 1202خلاف کاران اهل کفر 1202ظالم بدجنس بدین الهی 1202غافل کل آدمها 1202دزدان نامرد دین اسلامه 1202 ظالم نفاق 1202 احمق ملحدظالم1202 1202بکافران محض1202کفر آفت قرآن1202ان من المجرمین منتقمون 1202 ابجد عمر ابوبکر عثمان 1202 بکافران محض 1202
به ابجد بدعت کنندگان 651-110دین الهی=541 عمر ابوبکر 541فتنه ها541اهله شر541دشمنه اسلامی541عمرابوبکر 541فتنه ها541دشمنه اسلامی541مکافات 541آفت کلی541قاتلی 541 پیامبرفرمودبعدازمن فتنه هابپا خیزندبه ابجدفتنه ها541عمر ابوبکر 541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541 کفار پلید دین اسلام 541 اهله شر 541 فتنه ها 541 عمر ابوبکر 541 ظالم 971-430 مقصر=541عمر ابوبکر541دشمنه اسلامی541 نفاق 231ابوبکر 231عصیان 231نادانه دینی الهی231 

نفاق چیست و منافق کیست؟ 231 ابجد ابوبکر 231 نفاق 231 عصیان 231 است منافق 271 کوردلی 270=541 عمر ابوبکر541 منافق کوردلی 541 عمر ابوبکر541 فتنه ها 541 اهله شر541 کافر پلید دین اسلام 541 دشمنه اسلامی 541 دین اسلام هم مانند دین مسیحیت 74 فرقه های شیطانی 74 یا فرقه های شیطان 74  74کافرا پلید دین اسلام74 فرقه باطل می باشند که ابجد صغیر عمر ابوبکر عثمان 74 میباشد اینم آیه قرآن 74 ان من المجرمین منتقمون 74 ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد 74کافرا پلید دین اسلام74ابجد صغیر عمر ابوبکر عثمان 74 74کافرا پلید دین اسلام74  به علم ریاضی قرآن نفاق 231 ابوبکر 231 راه دزدی 231 عصیان 231 نفاق 231 با اهل نفاق منافق = 541 فتنه ها 541 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپاخیزند به ابجد فتنه ها 541 اهله شر541 آفت کلی 541 مکافات 541 قاتلی541 عداوتین  541 مرگ کافر 541 دشمنه اسلامی 541 عمر ابوبکر541 با اهل منافق نفاق 541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541 کافر پلید دین اسلام 541 یامنافقین نادان ملحدی 541 ظالم 971-430 مقصر = 541 کافرپلیددین اسلام 541 عمر ابوبکر 541 به ابجد ظالم 971-430 مقصر = 541 عمر ابوبکر 541 با اهل نفاق منافق 541 کافر پلید دین اسلام541
 دروغ گویان دین اسلام 1473-271 منافق = 1202 عمر ابوبکر عثمان 1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 ما مجرمان را سخت انتقام خواهیم گرفت به ابجد خیانت امانت در قرآن به علم ابجد خیانت امانت 1553-351 قرآن = 1202 عمر ابوبکر عثمان 1202 بکافران محض1202 احمق پلیدی دشمن خدا 1202 ارتش کفار 1202  بخیانت کاران ابله 1473-271 منافق = 1202 عمر ابوبکر عثمان 1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون ما مجرمان را سخت انتقام خواهیم گرفتبه ابجد خیانت امانت در قرآن به علم ابجد خیانت امانت 1553-351 قرآن = 1202 عمر ابوبکر عثمان 1202 بکافران محض1202 احمق پلیدی دشمن خدا 1202 ارتش کفار 1202 بخیانت کاران ابله1473 -271= 1202 -بخیانت کاران ابله1473 - 271 منافق =1202 عمر ابوبکر عثمان 1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون ما مجرمان را سخت انتقام خواهیم گرفت
 به ابجد بدعت کنندگان 651-110دین الهی=541 عمر ابوبکر 541فتنه ها541اهله شر541دشمنه اسلامی541عمرابوبکر 541فتنه ها541دشمنه اسلامی541مکافات541آفت کلی541 پیامبرفرمودبعدازمن فتنه هابپا خیزندبه ابجدفتنه ها541عمر ابوبکر 541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541 کفار پلید دین اسلام 541 اهله شر 541 فتنه ها 541 عمر ابوبکر 541 ظالم 971-430 مقصر=541عمر ابوبکر منافق 271 کوردلی 270=541 عمر ابوبکر541 منافق کوردلی 541 عمر ابوبکر541 فتنه ها 541 اهله شر541 کافر پلید دین اسلام 541 دشمنه اسلامی 541 دین اسلام هم مانند دین مسیحیت 74 فرقه های شیطانی 74 یا فرقه های شیطان 74  فرقه باطل می باشند که ابجد صغیر عمر ابوبکر عثمان 74 میباشد اینم آیه قرآن 74 ان من المجرمین منتقمون 74 ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد 
 وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ:http://melatblog.ir/قصص آیه 15(ودخل المدینه علی حین غفله من اهلها فوجد فیها رجلین یقتتلان هذامن شیعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذی من شیعته علی الذی من عدوه فوکزه موسی فقضی علیه قال هذا من عمل الشیطان انه عدو مضل مبین ):وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ: پیامبر فرمودهیچ کسی شیعه نخواهد شد مگر فرزند دخترم فاطمه باشد علم ابجد ریاضی قرآن تقدیم میکند به ابجد شیعه 25 آل الله 25 والله 25جلوه خدا25 اصل حق 25خدایی 25باحقی 25ره حق 25خدایی 25اصل حق25قرآنی25خدایی25با حقی25

            وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ:قرآن را که قبول داری نام شیعه5بار مستقیم در قرآن آمده 5ضربدر 5= 25 شیعه 25 اصل حق 25 آل الله 25جلوه خدا25والله25 بی باک 25 بپدیده25 زوایا25 با نامه آدما 25نام آدم هم 25 باردرقرآن آمده آدم باش و حق رابپذیربدبخت ونامردنباش پیامبرفرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 25 شیعه 25 کعبه 25بی باک 25 بپدیده25 زوایا25کعبه25 خدایی 25باحقی25 با نامه آدما 25نام آدم هم 25 کعبه25والله25خدایی25باحقی25 شیعه25 فرقه25 فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 25 شیعه25نام آدم هم 25 بار در قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر حسین عشق است در آبادی ما علی عشق است در کوه صحرا حسن جانست هم جان زهراست

پیامبر فرمودهیچ کسی شیعه نخواهد شد مگر فرزند دخترم فاطمه باشد

 

    وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ:قرآن را که قبول داری نام شیعه5بار مستقیم در قرآن آمده 5ضربدر 5= 25 شیعه 25اصل حق25آل الله25جلوه خدا25کعبه25خدایی25باحقی 25خدایی25 اصل حق 25بی باک 25 بپدیده25 زوایا25کعبه25 خدایی 25باحقی25 با نامه آدما 25نام آدم هم 25 کعبه25والله25نام آدم25 باردرقرآن آمده آدم باش و حق رابپذیربدبخت ونامردنباش چشمهایت راباز کن دارم با آیه قرآن باشما صحبت میکنم سمن بکمن عمیون فهم لا یعقلون اگر خدا کور و کرت گنگت نکرده باشه ان شاء الله حق را می پذیری و مثل یک مرد حق را میپذیری به ابجد حق 12اسلام12انجمن12واجب12امامن12ساعت12ماه های سال 12اسلام 12 اخلاق12واجب12حق12حق شیعیان علی است14حرف با12 نقطه=26راه حق26علی26دوازده امام 12+14معصوم = 26راه حق26بیعت26وصیت26غدیر26 انتخاب درست26بت شکنی26بدوش نبی 26امام دین26علی26 دین آدما26عشق به خدا 26دین خداه26علی 26طلاء26+26 علی= 52 هر سال 52 جمعه داریم 52+313روز=365 روزسال5+6+3=14 معصوم خانواده محترم رسول خدا (ص)را 14معصوم میگویند

ره الله 5تن +12امام+14 معصوم =31 ره الله 31

این توفیق الهی شامل تمام فرستادگان الهی از جمله فرشتگان هم می‌شود. قرآن نیز به عصمت فرشتگان تصریح می‌کند: «مَلائِکَةٌ غِلاظٌ شِدادٌ لا یَعْصُونَ اللَّهَ ما أَمَرَهُمْ وَ یَفْعَلُونَ ما یُؤْمَرُونَ[۸]»

فرشتگان هم چون انسانها قدرت اختیار دارند و اعتراض آن ها به خدا در داستان آفرینش آدم  دلالت بر این نکته دارد. البته فرق فرشتگان با انسان ها در غرائز و شهوات است که فرشتگان این ویژگی را ندارند به خلاف انسانها و جنها. لذا علماء شیعه داستان فطرس، دردائیل و صلصائیل که بیانگر عدم عصمت فرشتگان است را نمی‌پذیرند و تاویل می‌کنند و آن را از متشابهات عصمت ملائکه می دانند. مثل اینکه زمین خواصییتش این است که اهل زمین و بهشت شهوت دارند در آسمانها چیزی بنام شهرت و شهوت وجود ندارد مخلصا خالصا" لوجه الله میباشند 

پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به علم ریاضی قرآن ابجد فرقه25شیعه 25کعبه25آل الله25تقواء 25عدالت 25آل الله25شیعه25جلوه خدا25ره حق 25قرآنی25باحقی25شیعه25اصل حق25آل الله25والله25والحق25اصل حق25خدایی25باحقی25کعبه25عدالت25تقواء25کعبه25خدایی25باحقی 25بامهدی25راستگوها25والحق25والله25ره حق25به امرخدا25والله 25خدایی 25به امرخدا25بهترها25اصل حق25خدایی25باحقی25والحق 25جلوه خدا25قرآنی25ومردان25مرده خدا25خدایی25اصل حق 25راستگوها25والله 25خدایی25آل الله25مهندسی25دکترا 25تقوای 25به امرخدا 25ومردان25خدایی25نام آدم 25یااسم آدم25شیعه 25فقط25 فقط یک فرقه اهل نجات است فرقه 25شیعه25خانواده محترم رسول خدا را 14 معصوم می گویند 14+11 امام شهید = 25شیعه 25کعبه25 اصل حق25آل الله25تقواء25عدالت25آل الله25شیعه25جلوه خدا25ره حق25قرآنی 25باحقی25شیعه25اصل حق25آل الله25والله25والحق25اصل حق25خدایی25شیعه25اصل حق25خدایی 25 یکبار از روی این متن بخوانی شعور و فهمتان صد برابر خواهد شد صدباراگر توبه شکستی باز آی بازآی هر آنچه هستی باز آی گر گبروبت پرستی بازآی